Weekblad voor VENKAY, HOEST en Omstreken. Krom V olksontwikkeling manufacturen) (Y00RDEEUÖ5T/) i) MANUFACTUREN ftOQRDEEUGSrf Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Geestelijke ontreddering. Het Engelsche Pond en 't Hollandsche ei. De Peelstreek Buitenland. in het Luxorgebouw te Yenray. Provinciaal Nieuws ZATERDAG 10 OCTOBER 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No 41 J BLIJKEN TOCH HET J PEEL EN MAA BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENT1EN i—8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/# ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN I)EN MITNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent 't Is niet zonder huivering, dat de menschen kunnen terugdenken aan de bezoekingen van den wereldoorlog. Wat een jammer heeft ons vervuld met de ongelukkigen, die weken lang in modderige loopgraven moesten verblijven met den dood voor oogen! Hóórden we niet de pijnlijke kreten van de gewonden, zagen we niet de razernij van de in koortsen ijlendeni voelden we niet méé de smart van de millioenen vaders en moeders, die hun kinderen daar ergens in den vreemde begraven wisten Dat alles heeft ons diep getroffen en nóg schrijnt er telkens weer iets in ons, als we de statische cijfers lezen 18 miUioen dooden, zóóveel dit en zóó veel dat. Diep getroffen heeft heel die wreede geschiedenis ons, toen zij plaats greep', werkelijk En, zoo als gezegd, als we er nog eens aan denken, dan huiveren we wéér Als we er aan denken.... Dat gebeurt inderdaad zoo nu en dan nog. Maar het herdenken wordt toch minder en óók het buiveren. We kunnen niet „ach en wee" blijven roepen het leven herneemt haar rechten wat dood is of geleden, raakt vergeten. Dat is normaal en goed zóó het leven ware anders ondragelijk. De dooden hebben hun rust, wonden genezen. Maar wat nog lange jaren zal blijven nawerken en zelfs nog toe komstige geslachten zal treffen, dat is de geestelijke ontreddering, die de oorlog heeft teweeg gebracht. Die ontreddering kunnen we niet opper vlakkig, in één oogopslag, overzien, maar ze is er niet minder verschrik kelijk om. Millioenen hebben iu den oorlog hun moraliteit verloren, hun zuiver aanvoelen van wat mag en niet mag gezag, respect, vereering, karakter, bewustzijn en tal van andere deugden, ze gingen in de loopgraven onder in het slijk, waarin de soldatenschoenen persten en zogen, of aan de grenzen, waar eer en waarheid gesmokkeld werden voor goud. En de toen vervormde menta liteit der menschheid werd en wordt overgedragen in een nieuw geslacht, dat aldus belast wordt met nieuwe erfzonden van voorvaderen Het lichamelijk leed van den oor log is geleden, als de vrede wordt geteekend, maar de geestelijke ont reddering, er door teweeg gebracht, blijft nog vele geslachten nawerken. Strijd sleept vaak zulke geestelijke ontreddering na zich. Slechts de sterke karakters kunnen er bij vol doende zelfcontrole aan ontkomen. De strijd, dien we nu weer allen te strijden hebben tengevolge eener noodlottige wereldevolutie, draagt dezelfde gevaren in zich. Eens zal ook die strijd gestreden zijn er moet en zal weer een tijd komen, waarin een betrekkelijke orde zal heerschen, waarin werk en brood zal zijn voor eenieder, die het waard is. Dan zal het materieele leed geleden wezen, maar de geestelijke ontreddering zal weer nawerken. Overal om ons heen zien we weer de beelden er van. De s'rijd heeft velen tot désperado's gemaakt. Moorden, roofovervallen, trein aanslagen, politieke terreur. we lezen er dagelijks méér van De Koningin kwam in de hoofd stad en troepen samengeschoolde communisten begroetten haar met gehoon. Niemand vroeg een Wil helmus van ze, maar men mocht respect verwachten voor de meening van die anderen, die gekomen waren om de Koningin te begroeten, wel kom te heeten. Een politiek dagblad in Nederland bespot en hoont den Christus, smeurt het Kruis door den modder van haar verachting. Wie het geloof niet heeft, is te beklagen, niet te berispen. Maar waar bleef bij die sootters het ontzag voor de overtuiging, die mil lioenen menschen gedurende 20 eeuwen leidde, van de wieg tot het graf? Omgekomen! in de geestelijke ontreddering, dié in den strijd van het leven de slagvelden besmet. Meen niet, dat die ontreddering U niet bedreigt. Controleer U eens goed, in hoeverre ge concessies doet aan de geesten, die ge bij hun op komst zoo verfoeidetWie niet sterk is eu zich zelf niet voortdurend controleert, die glijdt méé en afl Langzaam en haast onmerkbaar, maar gestaag. Door sterking van den wil slechts en door regelmatige zelfcontrole kunnen we ons hoeden voor een noodlottige verminking van geest en karakter. De landbouwer krijgt er wel van alle kanten langs in dezen tijd. Was de pluimveeteelt nog een belangrijk en loonend nevenbe- drijf voor hem en opende de win ter het perspectief van een op- loopende markt de daling van het Engelsche Pond heeft ook ten deze plots weer alle verwachtin gen den bodem ingeslagen. De prijs, die reeds een stijgen de tendenz vertoonde, zakte aan merkelijk terug, omdat de moge lijkheid van uitvoer naar Enge land zoo goed als verkeken was en we aldus een »teveel" aan voorraad hebben gekregen voor de binnenlandsche consumptie. Onze pluimveeteelt steunt voor een belangrijk deel op den uitvoer naar Engeland. Van de binnen landsche productie aan eieren consumeeren we zelf siechts een derde gedeelte; de rest wordt ge ëxporteerd, ten deele naar Duitsch- land, maar dat deel werd met de versobering van den levensstan daard daar en door "de bescher mingsmaatregelen in Duilschland van den eigen landbouw, steeds minder,— het grootste deel ging steeds naar Engeland. Daar wor den heel wat meer eieren gecon sumeerd, dan geproduceerd, maar toch was onze afzet er moeilijk, omdat we ter Engelsche markt heftig beconcurreerd werden door Denemarken, dat een strenge keur op haar export-eieren toepaste. Om onze afzet te beschermen zijn ook hier le lande in den laatsten tijd speciale maatregelen genomen, die de kwaliteit onzer eieren bedoelden te garandeeren, Nu de waarde van het Pond Sterling aanmerkelijk is gedaald, terwijl ook in Denemarken de geldswaarde aan fluctuaties onder hevig werd gesteld door de ophef fing van den gouden standaard, kunnen we ter Engelsche markt geen prijs meer maken voor het Hollandsche ei en moeten we er het terrein laten aan onze Deen- sche concurrenten. Het gevolg zal een groote overproductie zijn,ook de markt in het eigen land zal dalen, het ei zal dus goedkooper worden, misschien zelfs weer goedkoop genoeg om het naar Engeland te exporteeren Dat wijst er op, dat we wat de prijs onzer eieren betreft méé moeten met het Pond, of we willen of niet. Het Hollandsche ei zal goed koop zijn in den a.s. winter. Dat beteekent natuurlijk groote schade voor velen. Vooral de kalkers en degenen, die voorraden hebben liggen in koelhuizen, zullen groote verlie zen leiden. Moet een en ander onzen land bouwers en anderen pluimvee houders nu zeggen, dat ze het aantal dieren moeten gaan beper ken, de productie drukken Geenszins 1 Men mag niet pogen om het ei op een bepaalden hoogen prijs te houden, want als we de Engel sche markt voor eenigszins lang- durigen tijd verlaten, dan zullen we er later, na een eventueel herstel van het Pond of na nivil- leeriDg der huidige verschillen m de geldswaarden, het terrein voor goed door de Deensche concurren ten bezet vinden. We moeten het peil van de productie minstens handhaven en het bedrijf zóó zien in te riehteD, dat we een goedkooper ei kunnen leveren. De prijs kan trouwens wel dalen, zonder dat er met verlies wordt gewerkt. De eierenprijs is in dezen cri sistijd niet slecht geweest, al kan men het winstje, dat de kippen opleverden, niet buitensporig hee ten, waar in alle andere lakken van het landbouwbedrijf verlies moest worden geboekt. Maar de prijs kan in ieder ge val, als het moet, iets omlaag. Pachten, loonen, voeders, hout voor hokken,alles wordt goed kooper. Wanneer we daarbij nog inten siever bedrijfsmethoden gaan toe passen, nog meer dan voorheen profiteeren van de lessen der wetenschappelijke onderzoekingen op het gebied der fokkunst, ra- tioneele voeding e.d., dan zal het ook bij lageren eierenprijs nog mogelijk zijn om iets te verdienen. De omstandigheden eischen een aansluiting aan de eischen van de Engelsche markt. Een lage eierenprijs is trouwens ook een volksbelang. Van overproductie van dit ge zonde volksvoedsel kan voorloo- pig nog geen sprake zijn, wel van onderconsumptie. Het ei is nog steeds te duur om algemeen en in voldoend aantal gebruikt te kunnen worden. Natuurlijk kan de pluimvee houder het ei niet vcor eiken willekeurigen prijs leveren, maar de omstandigheden zijn thans gunstig om met een iets verlaag de opbrengst genoegen le nemen, het daarbij dreigende tekort aan inkomsten bestrijdende door een intensiever bedrijfsexploitatie. in Noord-Brabant en Limburg. Aan het Verslag van de 48e Alge- meene Vergadering van de Nederl. Heidemaatschappij ontleenen wij het volgende De Directeur vestigt de bijzondere aandacht op het gewestelijk plan, dat door ons ontworpen wordt voor de Peelstreek in Noord-Brabant en Limburg. In 1892 is onze Maat schappij haar werk in de Bakelsche Peel begonnen door voor de Am- sterdamsche heeren van Waterschoot van der Gracht en van Ogtrop, weldra gevolgd door den Enschedé- schen heer Ledeboer, uitgestrekte bosschen aan te leggen. Deze ont ginningen hebben zich gaandeweg uitgebreid en anderen hebben deze voorbeelden gevolgd. Naast bcsschen werden later bouw- en graslanden aangelegd, boerderijen gesticht, arbeiderswoningen gebouwd en wegen aangelegd. Ook moest een ontwateringsstelsel voor deze lage heidegronden worden ontworpen en uitgevoerd. En niet alleen onder Bakel, maar onder vrij wel alle Peelgemeenten werden op meer of minder uitgebreide schaal dergelijke werken ondernomen. De Peel, vroeger een groote troostelooze vlakte, werd meer en meer voor bewoning geschikt vooral ook door den aanleg van harde wegen. Er ontstonden eenige kleine dorpen met kerk en school, er werd nieuw natuurschoon geschapen maar wij gevoelden reeds lang, dat het noodzakelijk was voor de gehcele streek één algemeen plan te hebben. Dank zij den krachtigen steun van de Commissarissen der Koningin in de provincies Noord-Brabant en Limburg en dank zij de medewerking der 18 betrokken gemeentebesturen kon aan onze Maatschappij opdracht gegeven worden dit plan samen te stellen. Waar het hier een groot algemeen belang geldt, wordt het samenstellen van dit plan ook van rijkswege krachtig gesteund en het verheugt mij te kunnen mededeelen, dat wij bij het verzamelen van alle benoodigde gegevens op de meest volledige medewerking van alle autoriteiten kunnen rekenen. Als het plaD, dat, naar wij hopen, binnen kort gereed komt, verder gevolgd wordt, zal er de Doodige vaste lijn komen bij het aanleggen van nieuwe wegen, bij de ontwatering, bij het stichten van nieuwe nederzettingen, bij het reserveeren van natuurschoon en bij alles, wat voor de toekomstige welvaart van deze belangrijke streek noodig is. DE WERELD-MALAISE NAAR HAAR HOOGTEPUNT. Er is al verschillende malen door vooraanstaande financiers en econo men voorspeld, dat we het hoogte punt van de wereldcrisis bereikt hadden en dat geleidelijk verbetering zou intredeh. De feiten hebben deze verklaringen helaas telkens op wree de wijze gelogenstraft en wanneer de groote effectenbeurzen betrouwbare barometers zijn der overheerschende publieke opinie, zooals terecht wordt aangenomen, dan gaat de wereld-malaise naar haar hoogte-punt. Ieder geldbezitter wordt beheerscht door vrees en op de New-Yorksche effectenbeurs, die voor den geheelen internationalen financieelen toestand den toon aangeeft, is een paniek stemming te constateeren. Sterke koersdalingen doen zich voor en tot eiken prijs ontdoet men zich van zelfs prima fondsen. Duidelijk blijkt hier een zeer ernstige fout van ons kapitalistisch stelsel, dat als productie- stelsel in zich niet verkeerd, maar dat in de wyze van de financieering der ondernemingen momenteel toch ernstig faalt. Immers, de zeer sterke koersdalin gen op de New-Yorksche beurs tot een ongekend laag niveau worden rechtstreeks veroorzaakt door de geldschaarschte en indirect door het overdreven veilig stellen van hun positie door de banken. De onbereken baarheid van den depositohouder stelt de banken voor de noodzakelijk heid, willen ze hun likwiditeit be waren, vooral in dezen tijd groote bedragen aan kasgelden in voorraad te hebben, teneinde dade lijk te kunnen voldoen aan opvragin gen door hun klanteD. Maar banken beleggen de hun toevertrouwde gel den in handels- of industrieele onder nemingen, die er zaken mee doen, opdat het geld aldus zijn kapitaals functie kan vervullen. Heerscht er nu een algemeene vertrouwenscrisis, zooals thans en wordt de geldbezit- ter-deposito-gever bang voor zijn geld, loopt dus de bank kans, dat de haar toevertrouwde gelden terug gevraagd zullen worden, dan moeten de handels- en industrieele onder nemingen, die met die gelden in 't leven gehouden worden de credieten terugbetalen 1 Het is duidelijk, dat dit maar niet zoo gemakkelijk gaat. Maar is het wel geschied en hebben de banken hun credieten terug, dan moet de industrie op andere manieren aan bedrijfskapitaal komen. Zoowel het een als 't ander heeft tot gevolg, dat men zijn effecten-bezit tracht te gelde te maken en wel in overstelpende mate. Dit ontwricht de beurs en ver oorzaakt enorme verliezen Mét de crisis van het vertrouwen is het dus ook do geldschieter, wiens handelwijze het geheele econo misch leven ontwricht, tot schade van millioenen, ondernemers zoowel als arbeiders, die tegen de gevolgen machteloos staan. Dit lijkt ons een probleem, dat juist in dezen tijd dringend de aan dacht vraagt en om een oplossing schreeuwt. Er zal evenwel nog heel wat water door de Maas stroomen, vóórdat aan de beschikkingsmacht van renteniers en spaarders over hun geld getornd wordt. Het is dus de voornaamste plicht van hen, die over het lot der mensch heid te beslissen hebben, om het vertrouwen in de toekomst te her stellen. De vooruitzichten zijn somber: in Amerika storten dagelijks banken in een en bewijzen de enorme goud verschepingen naar Europa, dat er ook bij de Yankees moeilijke dagen aanbreken Zelfs in Frankrijk zijn verschillende beursfirma's in moeilijk heden en wordt de Parijsche beurs zwaar getroffen door de ook daar te lande merkbaar voortschrijdende economische crisis. Vandaar dat er de laatste dagen steeds luider klinkende geruchten loopen, dat er onmiddellijk moet worden ingegrepen, teneinde een algeheele catastrophe te voorkomen. Onder deze moeilijke omstandig heden is de hoop der menschheid op President Hoover gevestigd Hoover neemt een allesbeheerschende positie in. Als Hoover één daad wil stellen, die het vertrouwen aan de wereld terugschenkt, dan zou er al heel wat gewonnen zijn. Op 't oogenblik, dat wij dit schrijven wordt in Amerika een be langrijke stap voorbereid tot ver lichting van de ernstige financieele crisis, die Europa en Zuid-Amerika teistert. Drie punten komen bij grootsche plannen tot redding der wereld telkens met grooter aandrang en meer klem naar voren. Het zijn schrapping der oorlogsschulden, verlaging der Duitsehe herstel betalingen en vermindering der bewapening. Een bank-specialist uit New-York verklaarde, dat het voor Amerika noodig is, om Duitschland en Enge land te helpen, terwille van het werkloozenprobleem in de Vereenigde Staten. „Wij moeten Europa hebben" teneinde Zuid-Amerika te helpen, teneinde Azië te helpen en voor alles, om ons zelf te helpen. Wij maken een deel uit der wereldecono mie en wij kunnen niet alleen onzen weg gaan. Met spanning blijft de wereld haar oog richten op Amerika, vanwaar men het verlossende woord ver wacht. 's Maandagsavonds 8 uur precies. Winter 1931—1932. 2 November. PATER VELDMAN S. V. D. Tusschen Russen en Chineezen. Hij vertelt van zijn tochten met den beroemden Zweedschen ontdekkingsreiziger Sven Hedin in Tibet en Siberië. Hij constateert dat het Bolsjewisme de arme menschen nog armer heeft gemaakt. Zijn tocht per slede door het Bolsjewiki- land, zijn ervaringen in Moskou. 16 November. PROF. DR. KORS (Keizer Karei-Universiteit Nijmegen) Het geluk van het Christelijk Huwelijk. 30 November. RECTOR COLSEN (C, M.) Nuth. De persoonlijkheid en het moderne Kapitalisme. 14 December. HENRI HERMANS, Generaal te 's-Gravenhage sumentenmoraal. 28 December, nog in bespreking. 11 Januari. PIET KASTEEL, Parlementair Redacteur van de Maasbode te 's-Gravenhage: De Pers en het parlementaire leven actualiteiten. 25 Januari. Nog in bespreking. 1 Februari. PATER CALLEWAERT O. P., uit GentOnderwerp nog nader aan te geven. Lid van de lie Kamer der Staten- Eigen bezit en Christelijke con- De werkloosheid in Engeland. Naar een bericht uit Londen meldt, bedroeg het aantal werkloozen, die den 28en Sept. stonden ingeschreven, 2.825.772, d.w.z. 14.157 meer dan in de voorgaande week en 664.082 meer dan in de overeenkomstige week van het vorig jaar. Het Chineesch-Japansch conflict. Oorlogsgeruchten in China. Het conflict tusschen China en Japan is verscherpt en in China gaan reeds oorlogsgerucbten. Japan heeft een nota tot de Chi- neesche regeering gericht, waarin aan de Chineesche regeering nalatig heid wordt verweten, omdat zij geen maatregelen heeft getroffen tegen den boycot van Japansche goederen door de Chineesche bevolking. In heel China weigert de bevol king met de Japansche kooplieden zaken te doen, De Japansche nota verklaart, dat het steunen van dezen boycot even ernstige gevolgen kan hebben als een eventueele steunen van een anti - Japansche beweging door de Chi neesche regeering. VENRAY. 10 October 1931 Overplaatsing. De dienstgeleider der Directe Be lastingen dhr. C. Lagerberg is met ingang van 1 November a.s. in ge- lijke betrekking overgeplaatst naar Boxmeer. Bekeuringen. Door de ambtenaren der belasting werden in deze gemeente verschil lende auto-bestuurders bekeurd we gens het niet in bezit zijn van een geldige wegenbelastingkaart (I Octo ber). Geslaagd. Onze dorpsgenoote mej, Linskens le voor het examen R.K. Be waarschool (A.) Bij den alhier Zondag j.l. ge houden K.R.O:-dag werden in Ven ray-Kom ruim 500 insignes verkocht. Zondagavond werden door de Kon. Marechaussee alhier op het Veulen een 10-tal personen bekeurd, wegens het onbeheerd en onafgesloten buiten laten staan van hun rijwielen. Ingevolge de bouwverordening werd vergunning verleend aan den heer P. M. Vermeulen tot het bouwen van een woonhuis aan den Kruitweg. Uitvoering „Sint Servaas." Bedoeling van deze uitvoering was niet op de eerste plaats het behalen van financieele voordeelen. Anders had men wel verlof aangevraagd om jeugdige kinderen toe te laten. Be doeling was om ongestoord te ge nieten van hoogstaand tooneelspel. Ofschoon de Tooneelvereeniging be zoekers miste die zij gemeend had te zullen aantreffen, was de groote PatroDaatszaal fliok bezet. En de aanwezigen hebben genotenBuiten gewoon genotenWat trouwens van deze Tooneelclub te verwachten viel. Het kluchtspel „Napoleons Hor loge" is niet wat men noemt eerste klas. Ma3r het schitterend spel redde alles. Gerard van Hoorn en zijn vriend Bart Stoppels waren eenvou dig onbetaalbaar. De sloome huis knecht dito. Ja, alle spelers waren zeer goed. Een uitzondering zouden we eerlijkheidshalve willen maken voor den Veldwachter, die zich in zijn rol niet thuis leek te voelen. Maar in het volgende stuk was hij des te beter Stukken als „De Groote Onbe kende", mits zoo fijn gespeeld, zijn een financieele strop voor dokters en apothekers. Onophoudelijk daver de de gezonde onschuldige lach door de zaal. Akkermans was uitstekend. Het spel van den student Henk was af, tot in de geringste bijzonderheden van gebaar en gelaatsmimiek. In Sjeifie blijkt de Tooneelvereeniging een hoopvolle kracht te hebben bij- gewonnen. Hoe goed was 't spel van de medestudenten 1 Niets van buiten geleerd alles even echt inderdaad prachtig spel 1 Niet dat we iets in het spel van Huisknip willen afkeuren daarvoor was het te goed, maar bij eventueele herop voering zouden we in hem een tikje meer medelijdende liefde voor zijn ongelukkigen zoon willen toewen- scheneen kleine wijziging is naar onze meening voldoende. Och, die kippige gepensionneerde schoolmeester en die haaibaai Cielia, zijn bruid Uniek Wat was het publiek hun dankbaar Dank van heeler harte aan de Tooneelvereeniging „Sint Servaas" en haar kunstzinnigen leider den Eerw. Broeder Beracchus Een woord van oprechten dank moet voorzeker ook worden gewijd aan het orkest, dat, onder leiding van den heer Mathieu Ar is, de ge zelligheid zoozeer verhoogde. Fruitveiliug Oostrum-Venray Afd. Coop. Veiling Vereenïging Venlo. Sterappelen Prima 17.90- 23.- I. 9.50- 14.60 II. 5.20- 8.60 III. 1.90- 4.30 val 3 50- 4 80. Bellefleur I. 6.90 II. 3.50 III. 1.40 val 0.70 Dubb. I. 5.10- 14.30 II. 2.50- 6.80 Lemoen Prima 21.80 I. 13.30- 14.10 II 7.70 Goudrei- netten I. 10.60 11 30 II. 5.40 III. I.20 Fransche Zure I. 3.60- 5.80 II. 2.40 Eva appelen I. 5.10 II. 3.90 Goudpermain I. 3.50-4.70 II. 1.10- 1,90 Rabouw appelen I. 3.70- 4.60 II. 2.- 2.70 Zoete appelen 4.20 5.70 Zure appelen 3.50- 5.80 Rood- jes 8.80 II. 4.40 Landsb. reinet- ten 4.10- 5.60 II. 1.80- 4.80 Osse- koppen 5.60- 6.- Bismarck 4-90- 5.70 II. 2.- Court Pendu 5,50 II. 2-20 Handperen 7.- Maagdeperen 5.60- 6.- Perziken 0 60-0.70 Noten 0 19- 0.42. Aanvoer 33.000 kg. Voetbalsport. Verleden Zondag was de Voet balvereniging „Albatros" uitge- noodigd door hare Zustervereen. V. S. C. om den door Kapelaan Geurts, geschonken prachligen beker in ontvangst le komen ne men. Na broederlijk op de ge voelige plaat vereeuwigd te zijn, nam de geestelijke Adviseur van V. S. C. Kapelaan Geurls het woord. Zijne Eerw. hoopte dat er steeds eene goede verstandhouding mocht blijven bestaan tusschen „Albatros" en V. S C. Het deed Z. E. zeer veel genoegen, dat juist „Albatros" in een faire strijd den door hem geschonken beker, had weten te bemachtigen. De Voorzitter van „Albatros" den heer van Aarssen, dankt Kapelaan Geurls voorde hartelijke woorden en hoopte dat de |Sport- vriendschap zoover moge komen, dat men zich verheugde in eikaars overwinningen, en meevoelde in eikaars nederlagen gedachtig 't spreekwoordgedeelde vreugde is dubbele vreugde en gedeelde smart is halve smart. Het slot was een geanimeerde wedstrijd tusschen beide clubs welke eindigde in eene overwinning voor Albatros. Op 18 October a.s. gaan beide verenigingen de Competitie in. V.S. C. moet naar Griendsveen en Albatros ontvangt aan den Leun- scheweg D. E. V. uit Arcen. Jongens veel succes l

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1