K.R.O. - SEXTET ïMmm Huishoud school. Weekblad voor VENK.AY, HORST en Omstreken. [jiitroiqft MANUFACTUREN j i BLIJKEN TOCH HET j (YOODDEELlöST/ Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Goud en geld. Weet je wat werk loosheid is? Iets over den Handelscursus. Provinciaal Nieuws Prijzenf 1.-, 0.50,0.25 De Kippenhouderij op het platteland ZATERDAG 3 OCTOBER 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. 40 Iyoodd^LI^TA PEEL EN MAAS MANUFACTUREN i BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENÏ1EN 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 71;» ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MITNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct-, per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent Eindelijk is het zoo ver gekomen, dat binnenkort de Huishoudschool voor onze jonge meisjes uit alle standen kan worden geopend. Voor onze jongens hadden we reeds de Landbouwschool, de, Teekenschool en den Handelscursus, voor onze meisjes hebben we slechts de Land- bouwhuishoudcursussen gehad, die, hoe goed zij ook waren, niet vol doende zijn «»n ook niet de meisjes uit alle standen konden opnemen. Onze meisjes zouden op den duur bij onze jongens in ontwikkeling achter blijven en dat mag niet. De tegen woordige tijd eischt even goed meer van onze meisjes als van onze jongens. Venray kan zich gelukkig achtrn, dat de meisjes nu ook aan oaze Huishoudschool tot flinke toekomstige huismoeders degelijk onderlegd in de huishoudelijke vakken, en godsdienst kunnen worden gevormd. Het ligt in de bedoeling, dat ver schillende cursussen worden gegeven en wel A. Een landbouwhuishoudcursus, die twee jaren duurt en waar om streeks 470 uren les per jaar gegeven wordt gedurende 43 weken 2 dagen per week, één dag van 9 uur voor middag tot 3 uur namiddag en één dag van 9—12 uur voormiddag eD van 1—3 uur namiddag 2 dagen per week, waarvan 1 dag van 9—3 uur en 1 dag van 942 uur en van 1—3 uur namiddag. (Het tweedejaar is het aantal uren vermoedelijk iets minder). Er wordt onderwijs gegeven in huishoudelijke vakken als koken, waschbehandeling, naai- en hand werken. land- en tuinbouw, algemeen vormend onderwijs, gezondheidsleer en godsdienst. B. Een Burgercursus voor de meisjes niet uit den landbouwstand, dus uit den hoogeren bjrger- en arbeiderstand. Deze cursus duurt eveneens twee jaren, en er wordt hetzelfde aantal weken, dagen en uren les gegeven, de vakken land en tuinbouw worden vervangen door algemeen vormend onderwijs en bij zondere gezondheidsleer. De meisjes, die de cursussen A of B willen volgen moeten minstens den leeftijd van 16 jaren hebben bereikt en moeten alle lessen volgen. C. Een éénjarige cursus voor meisjes die reeds vroeger een land bouwhuishoudcursus volgden en voor meer gevorderden. Er wordt onderwijs gegeven in dezelfde vakken ongeveer 350 uren per jaar, gedurende 43 weken 8 uur per week, li/*dag per week. D. Een éénjarige naaicursus, 2 dagen per week gedurende 43 weken, één dag 3 uur en éen dag 2l/z uur. E. Een kookcursus van een half jaar, 22 weken 3 uur per week. F. Een avondcursus voor meisjes hoofdzakelijk van den arbeidersstand, gedurende 43 weken 4 avonden van 2i/s uur per week et wordt onder wijs gegeven in huishoudelijke vakken cn handwerken. G. Een avondcursus koken, ge durende 43 weken 2i/s uur per week. H. Een avondcursus naaien, ge durende 43 weken 2 avonden van 2i/2 uur per week. Het lesgeld bedraagt per jaar of cursus als volgt Cursus A lesgeld f 10 plus f 10 voor ingrediënten voor de maaltijden. Cursus B lesgeld f 10 plus f 10 voor ingrediënten voor de maaltijden. Cursus C lesgeld f 7.50 plus f 7.50 voor ingrediënten voor de maaltijden. Cursus D lesgeld f 7.50. Cursus E lesgeld £6 plus f 5 voor ingrediënten voor de maaltijden. Cursus F lesgeld f 10 plus f 10 voor ingrediënten voor de maaltijden. Cursus G lesgeld f 4 plus f 10 voor ingrediënten voor de maaltijden. Cursus H lesgeld f 6.50. In bijzondere gevallen ter beoor deeling van het bestuur kan hiervan worden afgeweken. Aan de school zullen worden verbonden eene leerares, die onder wijs geeft in koken, huishoudkunde, waschbehandeling en de daarbij be- hoorende vakken, eene leerares, die onderwijs geeft in het vervaardigen van onder- en bovenkleeding en huishoudgoed, eene leerares, die algemeen vormend onderwijs geeft, een leeraar die onderwijs geeft in landbouw, een leeraar, die onderwijs geeft in tuinbouw, een leeraar /(medicus) die onderwijs geeft in ge zondheidsleer en een leeraar (eerw. geestelijke), die onderwijs geeft in godsdienstleer. Als leerares-directrice der school zal optreden Mej. Sangers, die in deze gemeente en speciaal bij de talrijke meisjes, aan wie zij met zooveel succes onderwijs heeft ge geven in de landbouw-huishoudcur- sussen, geen onbekende is. Tn den loop der maand October zal gelegenheid worden gegeven om zich voor een der cursussen aan te meldeD, waarbij de directrice voor lichting zal geven aan ouders en toe komstige leerlingen, welke cursus voor hen het meest passend is. Moge de aangifte zoo talrijk zijn, dat de school ook inderdaad ten volle aan haar doel beantwoorden kan. Venray 30 Sept. 1931. De Burgemeester van Venray O. VAN DE LOO Wat met het Engelsche Pond ge beurde. Een opleving van handel en industrie in Engeland te wach ten. Moeten onze guldens duur blyven De depreciatie van het Eagelsche Pond dit ter inlichting van de zeer velen, die de zaak maar weinig duidelijk is is tenslotte slechts daaraan te wijten, dat Engeland tijde lijk den gouden standaard moest opgeveü, zoodat de koers van het Pond Diet langer gesteund en op peil gehouden wordt door de be reidwilligheid om tegen inwisseling van bankpapier en andere waarden, goud te verstrekken. De goudvoor raden vormen dus waarborg meer voor de geldswaarde. De Engelsche regeering moest tot dien maatregel overgaan, omdat de crisis-uitgaven en in het bijzonder de uitkeeringen aan werkeloozen, alsmede de gebeurtenissen in Cen traal Europa, het budgetair even wicht zóó hadden gestoord, dat het vertrouwen in de naaste toekomst van het land geschokt was en vele miljioenen aan goudswaarde uit het land werden weggevoerd voor een veiliger belegging elders. Liet de regeering dien toestand zoo voortduren, dan zou er een aanzienlijk tekort aan goud zijn ont staan, met een volkomen finantieele ruïne als gevolg. De Engelsche regeering heeft dus. wat de goudafvloeiïng betreft, „stop" gezegd, voor het te laat Was en méér is er tot heden niet gebeurd. Nu het nog aanwezige goud niet langer tot dekking van de in circu latie gebrachte bankbiljetten dient, is dezer waard? betrekkelijk fictief ge worden. De koers wordt nu uit sluitend bepaald door het vertrouwen van den internationalen handel en het gevolg daarvan is, dat het Pond aanmerkelijk daalt. Zulke daling brengt aanstonds een groot verlies mede voor degenen, die op eenigerlei wijze beleggingen in Ponden hebben of vorderingen in Ponden berekend, Dat stemt sommigen bitter en zoo zijn er ook thans, die de Engelsche regeering eenvoudig van diefstal be schuldigen, haar betichten van de bedoeling om haar zelve en de En gelsche industrie op goedkoope wijze van haar schulden te ontlasten. Er zijn tegenwoordig inderdaad wel staatslieden, die depreciatie of inflatie van het geld een doeltreffende manier achten om van een ondrage lijk geworden schuldenlast af te komen. Doeltreffend is de methode zeker, moreel toelaatbaar nooit. En daarom gelooven we voochands nog niet aan eenige opzet bij de Engelsche regeering. Om meerdete redenen niet. Eerstens heeft de regeering de dekkingsbepalingen opgeheven op een moment, dat de goudpositie van de Engelsche Bank, hoewel précair, geenszins hopeloos was. Wat er nu nog in het land is aan goud en wissels, en in het buitenland aan saldi, zal het Pond ook op indirecte wijze nog tot grooten steun blijven. De Engelsche regeering heeft in de geschiedenis mééc een getorceerd- vooczichtige, op het oog verontrus tende, financieele politiek toegepast, Wat thans geschiedt, is geenszins een precedent. In 1847 en 1857 reeds werd de goudstandaard tijdelijk ver laten. En ook in de jaren van 1914 tot 1925 is niet alleen de flduciaire circulatie verhoogd, maar is tevens de uitvoer van goud verboden ge weest. Einde 1919 stond het Pond op f 10.19 en toch heeft het haar oude waarde herkregen. Het is bovendien zeer twijfelachtig, of Engeland wel voordeel zou heb ben van een blijvende depreciatie van het Pond, omdat Engeland een zeer belangrijk crediteurenland is en een groot gedeelte van het nationale vermogen uit beleggingen bestaat in het buitenland, in bijna alle lan den van de wereld. Die vorderingen luiden voor het overgroote deel in Pond Sterling. Het is dan ook niet zeer waar schijnlijk te achten, dat de'deprecia tie van het Pond een blijvende zal zijn. Intusschen kan de tijdelijke daling van geweldige economische beteekenis wezen. De Engelsche industrie kan en zal ook onge twijfeld herleven en de concurren tie met het buitenland zal metgrooter kans op succes worden hervat. Ook in Duitschland en België had vroeger r:eds de depreciatie van het geld en later de inflatie zulk industrieel herstel gewekt. De loonen in Enge land zijn nu plots, geheel automatisch, met 20 a 25 pCt. verlaagd en veler lei tarieven eveneens. Men ziet daar uit alweer, hoe men de wereldevolutie niet weerstreven kan. De arbeiders hebben zich met hand en tand tegen loonsverlaging verzet, nu is ze toch gevolgd en geducht. Wat voor de Engelsche industrie en den Engelschen handel een op lossing kan beteekenen, dreigt weer fataal te worden voor ons. Onze exporteurs ondervinden het reeds. Wat we ook naar Engeland uit voerden, maar in het bijzonder eieren en boter, het is alles te duur gewor den, omdat onze geld waarde niet met het Pond is meegezakt. Aan het Nederlandsche volk is in een officieel communiqué meegedeeld dat de goudpositie van de Neder landsche Bank sterker is dan ooit te voren en geen inflatie van ons ruilmiddel is te wachten. Gelukkig 1 Vooral voor de kleine spaarders en de beleggers geluk kig ook voor de faam van onze moraliteit. Maar de dure gulden zal de strop worden, waarin onze handel en in dustrie worden gehangen, En die strop kunnen we slechts ontkomen door op den afgrond van depreciatie- ioflatie toe te rennen, gelijk Noor wegen, Denemarken en Zweden dat reeds deden, zonder te weten, hoe diep'die afgrond wel is.- Het zijn zeer moeilijke tijden, die we doodmaken 1 Wat dat zeggen wil, versta ik beter dan jullie, omdat ik heel den dag menschen aan de deur krijg, die ondanks alle moeite niet aan werk te helpen zijn. Men leest hun de radeloosheid van het gezicht. En toch versta ook ik het nog slechts ten deele en zeker lang niet voldoende. Om te weten wat werkloosheid is, moet men zelf aan den lijve ondervinden, wat het zeggen wil geen stuk brood te kunnen verdie nen voor zichzelf maar vooral voor vrouw en kinderen, wat het zeggen wil, op de keien te staan en boven dien gevaar te loopen voor luiaard te worden uitgen?a3kt, terwijl men niets liever zou doen, dan een eerlijk stuk brood voor vrouw en kinderen te verdienen. Zoo zijn er op het oogeblik 20 millioen op de wereld en wie weet hoeveel er het volgend jaar zullen zijn 1 En plaats nu tegenover die ellende, welke door een bekrompen onder steuning nauwelijks getemperd wordt, den overvloed, die er alom in de wereld heerscht. Overvloed aan kolen, aan hout, aan petroleum, aan graan, aan aardappelen. Ziedaar een feit, waarvan wij ons ter dege rekenschap moeten geven. Hoe is dat feit te verklaren Veel knappe menschen staan dade lijk met het antwoord klaar. En zij spreken van een conjuctuur, van een economisch verschijnsel, dat zij even natuurlijk vinden, als een dokter in een hospitaal bij de patiënten de door de zusters opgenomen koorts afleest. Of zij gebruiken een ander beeldna ebbe komt vloed, na den winter, de lente. Zoo willen het nu eenmaal de economische wetten 1 Neen, duizendmaal neen Ook geve men niet alle schuld aan den oorlog. Na den oorlog heerschte er geen gebrek als nu. Deze crisis draagt een heel bijzonder karakter; wij slaan voor een naderenden onder gang, voor een maatschappelijk bankroet. Geen spel van economische wetten, maar een gevolg der meest verderfe lijke beginselen. En het verschrikke lijke daarbij is, dat zoovelen die verderfelijkheid niet eer hebben willen inzien, dan nu zij ons naar den af grond geleid heeft. De rampen, die over de maatschap pij zijn gekomen, zijn te wijten aan het kapitalisme, dat met dictators macht de wereld beheerscht, waar dóór heel de volkshuishouding is ontredderd. Wat is daarvan de diepere oor zaak 7 Heel onze maatschappelijke struc tuur deugt niet. Zij is het product van het libera lisme en van zijn heillooze maat schappelijke beginselen, die alom hebben doorgevreten. (Mgr. Dr. Poels). De vorige week Donderdag vereenigden zich de leeraren en cursisten in de groote zaal van het Patronaat, waar de Directeur met een toespraak den nieuwen cursus opende. Spreker wekte al le cursisten op om eraan mede te werken, dat de Handelsavond school een modelschool mocht zijp, het schoone Venray waardig. Leerlingen die den volledigen cursus niet konden volgen of re den gaven tot klachten, zouden worden uitgenoodigd om de school te verlaten. Er werden eenige veranderingen aangekondigd, die den bloei der Handelsavondschool zouden bevor deren. Ook werd gezegd, dal voor de vrouwelijke leerlingen de les sen alreeds om kwart over acht eindigden, voor de andere tien minuten later. De cursus ving aan met onge veer zestig leerlingen. Het zij ons toegestaan, hier te wijzen op een ongewenschten toe stand het aantal cursisten van de hoogere klassen staal niet in juis te. verhouding tot het groote aan- ta'i der laagste kias. Al te veel leerlingen stellen zich tevreden met één jaar. „Voor Gaarne had ik in Peel en Maas een goeden raad, welke vlug de ziekte bestrijdt. Hoe moet ik de anderen behandelen 7 Moet ik iets in het water doen Of onder het eten? Uit Venray. ANTWOORD Mijn briefkaart zult u intusschen al wel ontvangen hebben. U heeft veel te lang ge wacht, als u er 15 in eens moest af zonderen. Het is of snot of diphtheritus. Beide ziekten zijn zeer besmettelijk, zooals u nog wel verder zult onder vinden. Afzonderen, vooral direct afzonderen, is altijd aan te bevelen, doch stilstand krijgt u er niet gauw door, want de kip is al aangetast, voor ze 't duidelijk laat merken. Zooals ik u aanraadde, is de hulp van den veearts in dezen het meest verkieslijke, want die pl.m. 100 jonge hennen vertegenwoordigen een groote waarde op 't oogenblik. Hebt u ze niet laten inenten 7 Maar dat is toch noodzakelijk. Nu kost het u al veel meer. De meesten denken, dat de besmettelijke ziekten snot en diphtherie hun deur wel voor bij zullen gaan, maar dat hebben ze vaak mis. Vooral dear, waar de dieren te dicht zitten, of waar geen doelmatige of voldoende ventilatie is, daar krij gen ze het 't eerst te pakken. Is u naar den veearts geweest, volg dan zijn raad op. Mogelijk loopt het dan nog tamelijk goed af, met de rest. Wat ijzervitriool in het drinkwater is heel goed. Ook kalium permanganaat De apotheker, die het u verkoopt, zal wel zeggen, hoe u 't gebruiken moet. Nou, daar in den hoek van de schuur achter gaas zullen ze ook niet heerlijk zittenHet tocht zoo licht langs den vloer. In elk geval is noo- dig, dat u planken langs 't ondereind van de gaas zet, in de lengte. Dat voorkomt altijd tocht. De snot- en diphtherie-periode is weer aangebroken, en honderden koppels, die niet zijn ingeënt, zullen er het slachtoffer van worden. Dat is in iederen herfst en voorwinter het geval. Als de zuinigheid ergens korten tijd circa 30 a 40 maal in ge wicht toe. Men moet dit niet onder schatten. Meer dan 200 kuikens moogt u zeker niet in het hok houden. Als ik u was, begon ik er maar niet aan. Kijk van den winter de kat eens uit den boom, en zie dan meteen maar eens rond bij hen, die geen tijd hadden om te wachten. Zondag j.l. was ik hier in Nijmegen op excursie met de groote pluimvee- vereeniging uit Zwolle en onder het gezelschap bevond zich ook de be drijfsleider eener reusachtige piep- kuikensmesterij uit Zwolle, waarop het oogenblik 5000 kuikens in de mesthokjes zitten. Die man was verre van optimistisch. De prijs der piep kuikens daalt veel te ver, en nu er veel te veel piepkuikens gefokt worden, zal de stijging m.i. niet vol doende worden. Het percentage eters van piep kuikens wordt met den dag kleiner N. B. Vraag bij de firma P. Sluis te Weesperkarspel de mooie brochure aan, getiteld „De piepkuikenfokkerij." U krijgt ze gratis. VENRAY. 3 October 1931 EINDIGING ZOMERTIJD. Burgemeester en Wethouders v^n Venray brengen ter openbare kennis dat dit jaar de vervroeging van den wettelijken tijd met één uur zal eindigen op 4 October a.s. te drie uur voormiddag. In den nacht van Zaterdag op Zondag worden te 3 uur de open bare klokken op 2 uur gezet. Venray, 30 September 1931. Burgemeester en Wethouders vrnd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. K. R. 0. avond Het K. R. O. Sextet in Venray 1 Welk radio bezitter heeft niet honderden keeren dit Sextet, dat onder leiding van zijn bekwamen dirigent Piet Lus'.enhouwer ons onder PIET LUSTENHOUWER Woensdag 7 October 8 uur VENRAY - Zaal „Wilhelmina" Spreker: PAUL SPEET, Secr. K. R. O. Zeer gevariëerd en geweldig interessant muzikaal programma. Honderden malen gehoord per radio Komt het thans hooren en ZIEN Plaatf bespreking Woensdag 7 Oct. van 11 tot 1 uur 15 cent per plaats in de Zaal. onze zaak ken ik nu genoeg," wordt er dan gezegd. Dat kan wel. Doch het ware beter, eens wat verder te zien. Zal, in de raadselachtige toe komst, „onze zaak" zoo blijven als ze nu is Zullen alle zoons en dochters daar hun bestaan in vinden Of zullen sommigen ge dreven worden tot een anderen werkkring en dan met spijt moe ten ervaren, dat zij de daarvoor noodige ontwikkeling missen Soms zijn huishoudelijke om standigheden de oorzaak van het stopzetten der ontwikkeling. Dan is hel niet anders. Hoe het zij, men moet met het oog op de vreemde tijden die ons wachten en dreigen, zooveel mo gelijk leeren. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Net of er katten bezig zy n VRAAG Reeds enkele dagen sukkel ik met mijn kippen, witte Leghorns. Van de 100 zijn er ruim 15 niet in orde. Op den dag staan ze stil te kijken, met hangende vleu gels en kop. Ze doen met den bek of ze drinken of eten. 's Avonds zit ten ze te jammeren en te klagen en nu ze apart zitten, is het net of katten bezig zijn. Soms slaan ze met den kop en hikken ze. De bek is van binnen ge woon, dus zonder aanslag. Wel loopen de neusgaten. De mest is dun, eerst was er rood bij. Ze zitten nu op stroo binnen en komen niet buiten. Ik heb een hokje van gaas gemaakt in de schuur. Eten of drin ken doen ze niet veel. Den eersten dag na de afzondering lagen er nog 2 eieren in het hok bij. de wijsheid bedriegt, dan is het wel hier. Het laten inenten der koppels is even noodzakelijk als het assu- reeren der boerderij. Piepkuikenfokkerü VRAAG Ik heb een hok van 6 bij 4 Meter, waar nu geen kippen in zijn. Dat hok gebruik ik alleen om er in het voorjaar mijn kuikens in op te fokken. Nu meende ik daar in eerst een koppel piepkuikens in groot te brengen. In de Pluimvee bode zie ik adressen voor Noord- Hollandsche Blauwen. Hoeveel kui kens zou ik er in kunnen houden Ik heb eene goede kachelkunstmoeder en meende nu de kuikens te bestel len. Moet ik ze op dezelfde manier voeren als de voorjaarkuikens Ik bedoel of ik het piepkuikenvoer ook droog kan geven en daarnaast het kuikenzaad. Mogen ze bij goed weer ook buiten B.v. wanneer ze een week of vijf oud zijn Is het zeer loonend Uit Venray. ANTWOORDLaat ik begin nen met de beantwoording der laatste vraagZooals de toestand der Maatschappij op het oogenblik is, zal het m.i. riskant worden alles heeft groote neiging tot dalen. En dat zal m.i. met het luxe artikel piepkuikens zeer zeker niet op de laatste plaats het geval zijn. Het opfokken van piepkuikens is veel lastiger, dan van andere kuikens, want het gebeurt in den ongunstig sten tijd van het jaar. Kuikens opfokken, ook in den tijd dat het vriest, sneeuwt en stormt, de wind huilend om de hokken giert, vraagt zeer groote zorgen van den fokker en niet het minst practische ervaring. In den ongunstigen tijd van het j lar moeten de kuikeDS uitsluitend binnen worden gefokt, zoodat mede daarom de zuiverheid der hokken zoo noodzakelijk is. In 11 a 12 weken groeit het piep kuiken van pl.m. 35 gram tot 1200 a 1500 gram, dus neemt in diei^ zooveel moois te genieten gaf, be luisterd? Immers, wie heeft ooit vergeten af te stemmen op Hui' zen, wanneer een lunchconcert door Piet Lustenhouwer en zijn ensemble op 't programma van den K. R. O. stond aangekondigd Thans wordt de muziekliefheb bers de gelegenheid geboden, dit Sextet niet alleen le hooren, maar ook te gaan zien. Immers Woens dagavond 7 Oct. a.s, zal in de zaal Wilhelmina te Venray een zeer gevarieerd muzikaal program ma door dit kunst-ensemble wor den afgewerkt. Niemand verzuime te gaan hooren en zien. De toe- slelbezitters komen natuurlijk zon der uitzondering, want wat men reeds zoo vaak hoorde, wil men ook wel eens zien. Maar ook op belangstelling van vele niet radio- bezitters wordt gerekend. Tevens zal dien avond de heer Speet, wiens stem reeds zoo vaak door den aether tot ons kwjm, het woord voeren. Ter geruststelling van sommigen, die denken, dat dien avond, behalve de betaalde entrée-prijs, door collecte of iets dergelijks een aanslag op hun beurs zal gedaan worden kunnen we mede deelen, dat hiervan in geen enkelen vorm sprake zal zijn. Op dan alle Woensdagavond 7 Oct. naar de zaal Wilhelmina! Zondag 4 Oct. zullen de K.R.O. insignes to koop worden aange boden. Fruitveiling Oostrum De fruitveiling werd even als andere jaren door vele Holland- sche en Duitsche kooplieden be zocht. Jammer dat de aanvoer zoo klein was, waardoor vele koop lieden met een Ieegen wagen naar huis moesten rijden. Een kist mooie sterappelen werd verkocht voor f 30. 90. per 100 kg. en ge kocht door den koopman M. Swart te Amsterdam.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1