K.R.O. SEXTET Kimift'i a Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. i) MANUFACTUREN SWEOJGSD i) MANUFACTURE YOQRDEELW Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Als het winter is.. Buitenl. nieuws. Weekoverzicht. De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG 26 SEPTEMBER 1931 Twee eo Vijftigste Jaargang No. 39 BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAA i BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENT1EN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7\» ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MÜNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 et-, per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent O. L. Vrouw Behoudenis der Kraoken, Oostrum Het is beslist verkeerd om onder de bekoring van het vroege voorjaar aan den komenden winter te gaan denken, welks zorgen we pas zijn ontvloden. Dan halen we ons on noodig een huivering over de leden, Als de lentezon ons huidje prikkelt, dan hebben we tegen den zomer slechts één bezwaardat hij niet zonder einde zal zijnZomer Heerlijk! Zóó moest het altijd kun nen blijven, meenen we, Maar dat gaat niet. En wonder lijk naarmate de zomer voort schrijdt, verliest de winter meer van het afstootelijke. Ja, als de herfst in het land is, dan hebben we ons al weer heelemaal verzoend met de ge dachte aan zonlooze dagen en lange avondenwe leeren de poëzie weer zien van den winter. 't Is toch ook wel gezellig, zoo meenen we nu. Als daar buiten na jaarsstormen loeien of een scherpe wind uit het Noord-Oosten de wa teren verstijft, dan is het binnen, met de lamp aan en gloeiende anthra- ciet in de kachel soms wat knus. Vooral als er een aardig program uit den luidspreker komt, of men zich verdiept in een goed boekOf als warme punch, heete oliebollen, dam pende chocolademelk en vette spe culaas inwendige verlangens wekken. Zelfs in dezen tijd durven we nog over zulke ontspanningen en ver snaperingen te schrijven, want och, alles bij elkaar vormen ze toch nog geen overdadige weelde. Op winter- avondjes, als we beschreven, heeft elk mensch recht. Laten we eerlijk bekennen bovendien, dat de meesten onzer, al hebben we dan ook onze zorgen wel, zulke wlnteravondjes te gemoet gaan. De meesten onzer Er zullen dit jaar anders erg veel uitzonderingen op den regel zijn. Duizenden hebben zich nog niet kunnen verzoenen met de gedachte, dat het straks weer winter zal zijn, omdat ze vreezende weten, wat dezen keer de winter hun brengen zal armoe, koude, gebrek, honger mis schien.... En dat alles zouden ze nog wel dragen, als daar niet de kinderen waren, die kleine stumperds, die ze straks niet zullen aanzien, zonder zich met jammer het uur van hun geboorte te herinneren. We praten, elke dag over crisis en werkeloosheid, pver het gebrek van velen en tóch.... we weten er zoo bitter weinig van. We hebben het juiste inzicht in de diepte der ellende van anderen verloren. We zijn gemeenschaps- menschen geworden, die zich per soonlijk niet meer zoozeer het lot van anderen hebben aan te trekken. De gemeenschap zorgt wel Inderdaad, de gemeenschap, onze maatschappelijke „orde" maakt het onnoodig, dat de menschen op straat liggen te sterven van honger. Vóór het zoover is, komt er wel eenige gemeenschapssteun. Maar o, er wordt toch nog zoo veel geleden in deze tijd. Door de genen, die niet in den directen zin des woords arbeider zijn, maar toch geslagen werden door de tijdsomstan digheden, armoe lijden, even stil als diep.... Door arbeiders ook, die on voldoende worden geholpen.... Door de kinderen vooral uit de geteisterde gezinnen. In den komenden winter zal het leed groot zijn, een winter, zooals er in tientallen van jaren niet een is geweest, een winter van zorgen, die *net bloed geteekend dreigt te wor- den in de geschiedenis. Vóór men zelf bij de kachel met de gloeiende anthraciet ging zitten, vóór de winteravonden aanvangen met oliebollen, speculaas en warme punch, heeft men hier en daar wil len denken aan de stakkerds, voor wie, die winter een vreesaanjagend spook is. Hier en daar zijn n.l. co- mité's gevormd om de persoonlijke winterhulp te organiseeren, den lief dedienst van mensch tot mensch. Moeders kent gij óók naastenlief de, die niet geromantiseerd wordt door de bekoring van het vreemd gehaspel van een buitenlandsch kind Zoo ja, verzorg dan in den ko menden winter eens eigen landskin deren. Onthaalt een der behoeftigsten van dezen dagelijks ten Uwent op een warm maal. Geeft uw pupil nu en dan een stukje kleeren mee. En voor vader misschien eens een si gaartje of pakje tabak. Voor velerlei vormen van wan hoop, behoedt gij dan Uw mede- menschen en de samenleving redt ge van wild avontuur. Wie neemt in onze omgeving hel initiatief7 MoedersKinderen lijden gebrek In uw eigen land Gij. die de hongerkreten hebt ver staan uit het verre Oostenrijk en uit Duitslchand, zult gij doof zijn voor de jammerklachten, welke voor Uw eigen deur worden geuit De financieele ontreddering der wereld. De voornaamste oorzaken. Voor hen, die het nog niet wisten of niet wilden erkennen, dat we sinds den grooten oorlog in finan cieel en economisch opzicht naar den afgrond hollen en dat we feite lijk al midden in hét failliet van het kapitalistisch stelsel zitten, zullen de schrikkende gebeurtenissen van de laatste dagen toch wel een en ander te vertellen hebben. Thans is, vooral vanuit Engeland, het feit van Amerika doet. Dit alles heeft de politieke, financieele en economische positie van Engeland zoodanig verzwakt dat de hooge rang van het land nog slechts schijn is. Een direct gevolg van de waarde vermindering van het pond sterling is een scherpe sijjging op de Londensche goederenmarkt. Het tragische feit ligt er dus, dat milüoenen Engelschen thans de waarde van hun inkomen zien dalen, terwijl de prijzen stijgen Juist om dit te voorkomen, om dus het pond sterling waardevast te houden, is de huidige nationale regeering in Engeland gevormd haar taak is dus mislukt Wanneer we vragen naar de oorzaken dezer financieele crisis dan komen ons de groote fouten van het Vredesverdrag voor oogen. Reeds in 1920 waarschuwde de bekende Engelsche economist Keynes is zijn boek„De economische ge volgen van den vrede", dat het spaak moest loopen, want dat het Verdrag v&n Versailles 'n aanfluiting vormde van de economische wetten door verblinde, onbekwame politici. Men heeft niet naar hem willen luisteren, omdat de leiders aan de volken de waarheid niet durfden te zeggen, uit vrees hun machtspositie te zullen verliezen. Nu zit na 11 jaren zwoegen de wereld toch in de put en 't is veel moeilijker er weer uit te komen. Door economisch onverstand en te kort aan inzicht wordt in de laatste 10 jaren de natuurlijke goederenbe weging over de wereld verhinderd, door de oorlogsschulden en de herstelbetalingen, door ongezond nationalisme in den vorm van hooge tariefmuren en door het opstapelen van driekwart van den totalen goudvoorraad in Frank rijk en Noord-Amerika. Tegen deze feiten moeten alle hulpmaatregelen- mislukken. Als een deel der wereld betaling van schulden eischt van een trouw den raad volge: „niet ver- koopen Men zou anders meewer ken tot een ongemotiveerde daling aller waarden en men zou zich later een onnoodig verlies te verwijten krijgen. Slechts degenen, die op een daling der koersen speculeeren, zou den in hun vuistje lachen. Het moge al een heele schok heb ben gegeven, dat het machtige Al bion den goudstandaard tijdelijk moest opheffen, de toestand bleek achteraf, hoe ernstig ook, niet zoo somber te zijn, als hij zich oor spronkelijk deed aanzien. Het zijn geen avonturiers, die het Britsche imperium besturen. En de beurzen ook de Amster- damsche beurs konden dan ook weer spoedig worden heropet d. Het was uit de millioenen-nota te concludeeren, dat de kostbare Zui derzeewerken voorloopig zouden worden opgeschort. Uit nadere mede- deelingen van den Minister blijkt intusschen, dat het huidige tempo voorloopig nog tot het einde van 1932 zal worden volgehouden. Dan is de groote afsluitdijk gereed Men zou daarna beginnen met de inpoldering van de Zuidelijke ge deelten der Zuiderzeegronden, maar als gevolg van de tijdsomstandig heden, dus uit kapitaalsbesparing, zal men zich nu eerst met de inpol dering van het Noordoostelijk deel gaan bezig houden, tenzij 's lands financiën zoodanig in zoo'n benarde positie zouden geraken, dat men het werk voorloopig geheel moet laten rusten. Het is angstwekkend om na te gaan, hoeveel miilioenen er buiten alle ramingen om in de Zuiderzee verdwijnen. In 1914 werden de kosten van den afsluitdijk met alle bijkomende werken geraamd op 60 millioen. In 1924 werd er een nieuwe ra ming gemaakt en wel voor de af sluiting alleen van het deel afsluit dijk Wierlngen-Friesche kust. De nieuwe raming werd gesteld op. 90 millioen In 1928, nadat men eenige prac- tische ervaring had opgedaan, raam- onder PIET LUSTENHOUWER Woensdagavond 7 October VENRAY Zeer interessant muzikaal programma de financieele ontreddering der wereld tot eenieder doorgedrongen. De gebeurtenissen kwamen nog onverwacht en volgden elkander met groote snelheid op. Sluiting van de beurs in Engeland, prijsgeven van den gouden standaard, sluiting der beurzen in de heele wereld, behalve in Amerika Frankrijk Geen wonder, dat deze berichten ontsteltenis gewekt hebben. De minister van de Engelsche schatkist Snowden, die kort geleden het eerlijke woord sprak Engeland heeft boven zyn stand geleefd, heeft nu het parool uitgegeven, in het Lagerhuis en voor de radio microfoon dat men vertrouwen moet hebben in het pond sterling. Geen wonder, want de waarde van het pond sterling daalde in één dag met ongeveer 44 Een officieele noteering voor 't pond is er niet, want de Bank van Engeland heeft de munteenheid moeten loslaten het pond sterling, eens de soliedste waardemeter voor het in ternationale betalingsverkeer, is thans een speelbal geworden voor de nervositeit, welke in de wereld momenteel heerscht. De Engelsche Bank zal niet meer ingrijpen in de koersbeweging van het pond, zoodat dit zijn eigen koers- niveau zal moeten vinden. Zoodra het pond een niveau bereikt heeft, dat een redelijke kans biedt om het daarop te handhaven, zal de depre ciatie tot staan gekomen zijn. Maar niemand weet, wanneer dat zal kunnen gebeuren en of het nog wat van zijn koersverlies zal kunnen terugwinnen. Toen Snowden eerlijk erkende, dat Engeland boven zijn stand heeft geleefd, had hij speciaal het oog op de begrooting, maar dit woord geldt ook voor de heele internationale positie van Engeland. We wezen er al eens meer op, dat de dominions langzamerhand zelfstandige en onafhankelijke rijken zijn geworden, dat Britsch-Indië een steeds kleiner afzetgebied voor En geland is geworden, dat Japan steeds verder Engeland van de markt in het verre Oosten verdringt en dat Noord-Amerika hetzelfde in Zuid- aDder deel der wereld en tegelijker tijd zijn grenzen potdicht houdt voor de goederen, waarmede tenslotte die schulden betaald moeten worden (omdat er geen goud genoeg op de wereld is om in baar te kunnen be talen) dan moet de boel spaak loopen J Dit is nu tot schande van velen gebeurd. Het is een bekend feit, dat machthebbers zóó lang hun machts positie trachten te bestendigen, tot dat ze 't niet meer houden kunnen. Zou dat punt nu bereikt zijn We zouden het denken, nu Amerika een uitnoodiging aan don Fran- schen premier heeft gezonden om een bezoek aan Hoover te brengen. Mogen we hieruit afleiden, dat nu Engeland het onderspit heeft moeten delven Amerika bereid is om Europa te helpen, 't Is te hopen, vooral ook, omdat men in Amerika den laatsten tijd de oorzaak van de crisis duidelijk aangeefc in deze woorden de ondraaglijke last der bewapeningsuitgaven en der schul denbetalingen. Wellicht is het een goede zijde van de algemeene finan cieele crisis, dat de loop der gebeur tenissen de brandende kwesties van ontwapening en oorlogsschulden in het brandpunt van de belangstel ling der hooge heeren geplaatst heeft. Wanneer men ze nu eens ferm aanpakt inplaats van er jaren lang in mooie woorden over te spreken, dan kan de wereld uit den greep der crisis gered worden. Hoewel de goudpositie van de Ned. Bank beslist gunstig is te noe men en onze geldswaarde op het oogenblik volstrekt niet wordt be dreigd, is men in 't begin van deze week toch toe overgegaan om de Amsterdamsche beurs te sluiten. In de meeste Europeesche hoofd steden trouwens had men eenzelfde maatregel getroffen, in het algemeen belang. Uit angst voor een depreci atie van alle waarden kon een ge weldig aanbod van geldswaardige papieren worden verwacht met een ruïne in de koersnoteering. Het is dan ook dringend noodig, dat elkeen het hoofd koel houde en de men de kosten voor nog steeds hetzelfde werk op 128 millioen, met de bijkomende kosten in het belang van de landsverdediging en den steun aan de visscherij meegerekend op 160 a 170 millioen. Zoo stegen dus de oorspronkelijk geraamde kosten van den afsluit dijk alléén van 60 op 170 mil lioen. Maar... de zaak is nog niet gereed, het kan méér worden De inpoldering enz. van de Wie- ringermeergronden werd in 1924 op 37 millioen aan kosten geschat; het zullen er minstens 60 millioen wor den. Jammer, dat de regeering geen nader beraad heeft gewild vóór tot volledige afsluiting van de Zuider zee werd overgegaan. Want de ver dere inpoldering zal misschien de taak worden voor een nageslacht, terwijl het huidige geslacht nu vrij nutteloos miilioenen in de zee laat verdwijnen en deze ontoegankelijk maakt voor de visch, die een mate van welvaart bracht aan een nijvere kustbevolking. Een bevolking, die nu bovendien met miilioenen moet worden gesteund. Voor het komende jaar althans is weer een millioen méér op de begrooting uitgetrokken voor uitvoering der Zuiderzeesteun- wet. Als de resultaten van de nu inge zette bezuinigingsactie der regeering gelijkwaardig zijn, aan den ernst en de durf, waarmee ze wordt onder nomen, dan belooft ze heel wat. Minister Deckers schijnt zóó vast besloten om ook de militaire uitgaven tot het noodzakelijke te besnoeien, dat hij ter bereiking van zijn doel een heilig huisje in elkaar trapte, op welker gevel reeds langer dan een eeuw met gulden letteren geschilderd stondHier woont de militaire hiërarchie. Wie soldaat is geweest, kent den weg, die er heen leidtde sergant neemt den requestrant bij de hand en voert hem tot den kapitein, die brengt den kankeraarzoo heet een militair, die iets op te merken heeft bij den majoor van het bataillon, en misschien komt hij via regimentsoverste, brigade-genere al, divisiecommandant en opperbevel hebber ook nog wel eens bij den Minister van Oorlog terecht, wien hij een opmerking wilde maken, maar grooter is toch de kans, dat hij onderweg in het cachot verzeild raakt. Maar voortaan mag een ieder, ook Jan de Soldaat, zich rechtstreeks tot den Minister wenden, mits het is om wenken te geven, die tot be zuinigingen in de militaire uitgaven kunnen leiden, 't Is toch roerend. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Kippen en frnitboomeu. VRAAGIk heb een fruitbe- planting met ook 'n kippenbedrijf daarin. Het terrein is groot genoeg, en over den leg ben ik zeer tevreden, maar nu gaan me nog al eenige boomen dood of halfdood. Zou dat aan de kippenmest liggen Ik meen van ja, want waar geen kippen loopen, of maar zelden, daar merk ik er niets van, m.i, omdat daar weinig of geen mest komt. Gaarne eenige inlichtingen hieromtrent. Uit Vecray. ANTWOORD: Als men per trein door een streek reist, waar veel kippen los loopen, daar ziet men haast overal doode of halfdoode boomen staan, meestal dicht bij het kippenhok, dus juist zooals bij U. Dit ligt echter niet zoo zeer aan de mest, welke de kippen er deponeeren, dan wel aan het volgende De hoenders maken dicht bij de stammen wel kuilen, om daar een stofbad in te nemen. Langzamerhand breeden deze kuilen zich uit, tn steeds wijder boog, waardoor de haarwortels van de boomen bloot komen te liggen en afsterven. Aangezien de boomen water en voedsel via de haarwortels tot zich moeten nemen en ze op deze wijze daarin worden belemmerd, moeten de boomen ten slotte onherroepelijk dood gaan. Zelfs groote vrucht- boomen zagen we in één zomer af sterven. De boomen, die het dichtst bij het hok staan, moeten het 't eerst ontgelden, omdat de kip meestal niet zoo heel ver van huis af in 't bad gaat. Soms wordt de grond rondom de boomen dicht bij het bok te vast getrapt en kunnen de wortels geen luebt genoeg krijgen en moet de boom ook afsterven. We kunnen ons zelf indenken, dat op heel hoog gelegen, schrale terreinen de grond te los wordt en daardoor uitdroogt. In zulk 'n geval komt de boom dan vocht te kort. We kunnen voor het doodgaan der fruitboomen dus 3 oorzaken aanwijzen De haarwortels gaan dood en daardoor is de toevoer van vocht en voedsel afgesloten. b. De grond vldk bij het hok wordt te hard en de wortels krijgen geen lucht genoeg. c. De grond verder van het hok wordt te los, en droogt daardoor te zeer uit. In al deze gevallen zou men de boomen hebben kunnen sparen, in dien men eene goede stofbadgelegen- heid had gegeven. Een kip heeft daar nu eenmaal behoefte aan. Wij hebben al eens gezien, dat rondom het hok een strook van ongeveer 1 Meter breedte was afge zet met een plank en opgevuld met zand, liefst scherp zand. Beter is het. in het hok, op 'n zeer licht gedeelte, waar de zon volop kan neervallen, met 'n plank een gedeelte af te schutten en hier eene flinke laag droog zand in te doen, vermengd met wat asch, indien men die heeft. Witte kippen worden er echter onooglijk door, en daarom prefereert men scherp zand, of flink turfstrooisel. Dit moet natuurlijk nu en dan eens vernieuwd worden. Zie de musschen, hoe ze zich baden, de kanarievogels en zeer vele andere diersoorten Zelfs io 'n helder en goed beschut hoekje van een wagenschuur is op de boerderij eene behoorlijke stof- badgelegenheid te maken. Waar een wil is, daar is ook een weg. Wat kunnen onze kippen, indien daar maar gelegenheid toe is, niet behaaglijk in het zonnetje gaan liggen, terwijl een groote hoeveelheid fijn strooisel of zand tusschen de veeren komt 1 Wanneer de dieren gaan staan en de veeren uitschudden, ontdoen ze zich vanzelf van 't stof en werken zoo instinctmatig mede tot verwijde ring of voorbehoeding van de lastige parasieten. Zeker, het vraagt eenlg werk, een poosje arbeid, maar moei het ons bij de kippen dan allemaal vanzelf komen aanwaaien? Terwijl de kip penhouderij momenteel nog steeds een loonend nevenbedrijf is voor den landman Ik was nog dezer dagen op 'n zeer groote boerderij in het dorp Doornenburg, waar ruim 1000 Witte Leghorns gehouden worden en een 100 tal lammeren. Weet u wat de eigenaar mij zeide? Dat hij op 't oogenblik alleen winst maakte uit de lammeren en de kippen. Het andere vee, dat vele duizenden guldens waarde vertegen woordigde, en waarvoor zeer kost bare stallen gebouwd hadden moeten worden, leverde zoo goed als niets op. en heeft zooveel waardeverlies gekregen, dat het niet te becijferen is. Mogen we daarom aan de kippen, die nooit veel in waarde kunnen terugloopen, niet onze uiterste krach ten besteden Het zorgen voor eene flinke stof- badgelegenheid is daar 'n deel van VENRAY, 26 September 1931 R\j kstelef oondienst. Nieuwe aansluitingen: No. 703 Duykers P.. Hoender park „Zeldenrust" Castenraij. Plaquette Mgr. Dr. Poels. Eerstdaags zal verschijnen een plaquette van Mgr. Dr. Poels, ver vaardigd in het Kunst-atelier der Firma Jos. Thissen en Zonen te Roermond, waartoe de Doktor zijne toestemming heeft verleend aan ge noemde firma, eerst echter nadat hem verklaard werd, dat een ge deelte der opbrengst besteed zou worden voor het Dr. Poels-fonds. Deze plaquette zal aan een matige prijs verkocht worden, zoodat ze in ieders bezit kan komen. Bestellingen kunnen reeds thans worden opgegeven aan het Bureau „Peel en Maas", terwijl voor de controle en het afdragen der gelden aan genoemd fonds zich heeft belast de Firma J. Vermeulen-Roelofs, Gr, Markt 5, Venray. Fruitveiling te Oostrum. Zaterdag vergaderde de besturen der Tuinbouw vereenigmgen van Venray en omstreken met den Direc teur der Coöp. Veiling te Venlo, in het verkooplokaal der veiling te Oostrum. Na de versehillende maatregelen voor machinaal sorteeren enz. te hebben besproken, werd vastgesteld dat de veilingen zullen beginnen op Woensdag 30 Sept. a.s. des voorm. 10 uur. Wederom verkrijgbaar in „de Vijzel" KRUSCHEN SALTZ met gratis proefpak. Aanbevelend H. HOEDEMAEKERS, (Adv.) Apoth.-ass. Aardappelen-export. De handel in aardappelen begint weer. Reeds werden enkele wagons ingeladen voor Frankrijk. Ook werd te Maashees een schip ingeladen voor België. De prijzen voor Indus trie bedragen circa f 2.per 100 Kg. DE HANZEBANK. Een nieuwe uitkeering van 7i/z pet Naar het „Huisgezin" mededeelt 2al de Credietvereeniging De Han- zebank in het begin van 1932 weer 7j pet. aan de crediteuren uit- keeren. Veulenmonstering to Horst. De jaarlijksche veulenmonstering van de Hengstenassociatie „Voor uitgang" zal gehouden op Donder dag 1 October a.s. te Horst. Hiermede zijn de eerst vastgestel de datums vervallen. Zie achterstaande advertentie. Groote Tooneeluitvoering. De Tooneelclub van „St.Servatius' is een club eerste klas. Honderden en honderden Venrayers hebben in de laatste jaren genoten van het hoogstaand spel dezer kunstzinnige vereeniging. De omstandigheden hebben er toe geleid, dat bij tooneelvoorstellingen m „Sint Servatius" het gewone pu bliek niet meer kan worden toege laten. Maar, gelukkig, is welwillend aan geboden om in het St. Antonius- Patronaat op te treden; liefst zoo spoedig mogelijk, omdat dan de rol len nog vast in het geheugen der spelers liggen. Maandagavond 5 October zal dan de Tooneelclub van „Sint Servatius" in de PatroDaatszaal optreden. En wel met twee blijspelen, elk in drie bedrijven. Het belooft een schoone avond te worden. Mct te* QQfl °P de tiidsoraatan*-

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1