pACIOm Weekblad voor VENKAY, HOEST en Omstreken. E wmml MANUFACTUREN BLIJKEN TOCH HET DöQWEEUfiStf UFACTUBES BLIJKEN TOCH HET Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Rede en waanzin. Ons weekpraatje. Kamerkroniek. Woensdag avond Buitenl. nieuws. Provinciaal Nieuws ZATERDAQ 19 SEPTEMBER 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. 38 PEEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7<(s ct. bij abonnement lagere tarieven. l'itgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct-, per post 7.) cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent 0. L. Vrouw Behoudenis der Krankeu, Oostrum De menschheid wordt regelmatig verontrust door berichten over groote rampen. Dan worden we vervuld van medelijden met de ongelukkige slachtoffers en we zuchten gelaten, wetend, dat rampen door grillen van de natuur, soms door menschelijke onvoorzichtigheid veroorzaakt, altijd in de geschiedenis hebben plaats gegrepen en ook in de toekomst niet te vermijden zullen zijn. Aan de be richten er over zijn we gewend ge raakt, gelijk in den oorlogstijd aan de communqué's van het front. „Duizenden dooden", heette het kort geleden in de pers, „rond Hankau, door overstrooming van de Jangtse". Vreeselijk toch, hé? Zoo zeiden we tegen elkaar. „Het aantal dooden rond Hankau in China bedraagt reedavcij:ca 2 millioen" zoo luidde de aanVulling der eerste berichten een paar dagen later. Ontzettend zeiden we toen, maar nu... zijn we „het geval" al weer bijna vergeten. Niet omdat we zoo onverschillig zijn, maar omdat we weten, dat de menschheid haar lot heeft te aan vaarden. Soms echter vinden van die ram pen plaats, die ons onmogelijk tot berusting kunnen stemmen, maar ons integendeel met wilde verbijstering de handen omhoog doen slaan en ons doen huiveren van afgrijzen en ontzetting. Omdat ze veroorzaakt zijn, willens en wetens, door mede- menschen, die het rampenlot der menschheid met opzet verzwaren. Dan ballen we de vuist in verbeten woede, omdat de ellende hier ge zocht werd om ze te strooien onder medemenschen, onnoodig, onredelijk onrechtmatig. Zoo'n ramp was de spoorwegramp in Hongarije, veroorzaakt met twee kilo's dynamiet en een zakbatterij.... Neen, niet door die stomme hulp middelen, maar door den wil van een paar menschen, gelijk u en wij, menschen, die ook een moeder heb ben, hebben gehad en misschien kin deren hebben, menschen met een hart gelijk ons hart, met rede en verstand. En die menschen slingerden daar tientallen medemenschen, die ze niet eens kenden, ook moeders en kin deren, vaders, ze slingerden die in den afgrond en in den dood, hun lichamen vermorzelend, ledematen pijnigend, angst- en smartkreten ont wringend aan hulpelooze monden. De dood van die tientallen onge- lukkigen treft ons méér dan het sterven van 2 millioen Chineezen in de wateren van de Jangtse. In Hongarije werd de menschheid geslagen door eigen hand, een hand, die de doelmatige beheersching had verloren door het misbruik van de hoogste gave der menschheid de rede. De rede, die het hoogste goed is, kwam hier tot de zwartste misdaad en ellende. De rede, die tot waanzin was geworden. Waren het communisten, die de ontzettende misdaad pleegden Of fascistische provocateurs Of... Het waren menschen, menschen, die de goddelijke gave van hec ver stand, de rede, misbruikten, door overschatting. De rede is een heerlijk goed, als we ze kennen in haar onvolkomen heid en onvolmaaktheid. Dan weten we halt te houden op het punt, waar we niet verder kunnen. De moderne tijd overschat de rede veelal. Zooals sommigen de maat schappij en heel de schepping in haar toekomst en ontwikkeling zien of wenschen, zoo achten zij ze vol maakt en dan meenen ze alles onder worpen aan de wetten van Koning Rede. Die overschatting van de rede is gelijK aan den menschelijken waanzin. Bedachtzaamheid, afwachting, zelf controle, aanvaarding, berusting en geloof, ze gaan verloren, als we de rede niet langer beschouwen als een kostelijk, heerlijk, maar onvol maakt bezit. De rede, die in duizen derlei opzichten het memichdom ten nutte kan zijn, zal als een duizend koppig monster de menschheid teiste ren, indien we haar verheffen boven den Wil, Die de wereld leidt en bestiert. Als de wereld weer gezond wil worden, dan zal de wilde begeeste ring, die door de rede gewekte idealen uitstralen, getemperd moeten worden door een terugkeerend besef onzer onvolkomenheid en van de onderworpenheid van het verstand. Of de maatschappij vergaat in Het levenspeil alleen gestegen bij de arbeidersklasse De eisch van levensversobering geldt voor alle klassen der samen' leving en zeker niet alleen voor de arbeidersklasse, aan wie vroeger nauwelyks te leven werd toegestaan. Voor het Verbond van Neder landsche Werkgevers heeft ingenieur J. Kalff een rede gehouden over de heerschende economische crisis. Hij behand.elde daarbij ook de stijging van het levenspeil der ar beidersklasse De Chr. Hist. Nederlander is van 'oordeel, dat het betoog op een be langrijk punt aanvulling behoeft. De heer Kalff noemde, als eender oorzaken van den droevigen econo- mischen toestand van onze dagen: „het oogenblik, waarop en bet tempo, waarin de geldverslindende verbetering van de positie der ar beidersklasse heeft plaats gevonden." Wij wenschen voor het oogenblik niet te onderzoeken de juistheid van Deze week staat Charivarius ten spijt „in het teeken" van de politiek. De Koningin heeft op plech tige wijze de Staten-Generaal ge opend, met nadrukkelijke ernst gespro ken over de zorgen van deze tijden en helaas ook moeten wijzen op de harde noodzaak van het leggen van nieuwe lasten op den staatsburger, H.M. is daarop weder naar haar pa leis teruggekeerd en nu gaan de 150 uitverkorenen des volks met noesien ijver aan den arbeid. Zooals we dat op school deden: de handen onder het hoofd, één oog op het boek, één been buiten de bank en dan met het tweede oog loeren, of de een of an der over dat uitgestoken been zou struikelen. Dat gis politiek, de politiek welke werelden, volkeren, kleine ge- meenscappen, huisgezinnen beroert. In Engeland was Stanley Baldwin tweemaal eerste minister en hij nam ook na plaats in het nationaal rr i- nisterie. Men weet, dat zijn zoon een socialistisch volksvertegenwoor diger is. Tijdens een meeting ver klaarde deze laatste onlangs: „Ik heb den grootsten eerbied voor mijn va der, maar hoegenaamd geen eerbied voor zijn overtuigingen." Den volgenden dag kreeg vader Baldwin gelegenheid om op die uitlating te antwoorden. „Ik heb den grootsten eerbied, zoo zei hij ,voor de overtuigingen van mijn zoon, maar hoegenaamd geen respect voor zijn persoon." Dat zijn zoo van die vriendelijke breeke-beentjes, die men voor elkaar in de politiek uitsteekt. Wie daarin het meeste succes heeft, is de held. Politiek is overigens een raadsel achtige sport. Zeggen, besluiten en doen, 't zijn er vaak tegenover gestelde dingen. Nemen we nu b.v. eens de politieke actie ter bescher ming van de Nederlandsche nijverheid Die is heusch niet mis. Een paar jaar geleden werden de invoerrechten al een ietsje verhoogd, de regeering s'.uurt ijverig circulaires aan povinci- ale en gemeentebesturen om zoo veel mogelijk artikelen van Neder- landsch fabrikaat te betrekken, er is thans een anti-Dumpingswet aange kondigd, de Nederlandsche industie is door de regeering aangemaand om bij werkgelegenheid aan landgenooten ,duur". De nieuwe gemeentewet b.v. stelde de besturen van kleine ge meenten in da, gelegenheid om een derden wethouder te benoemen, als zij dat noodig achtten en die mee- ning door Ged. Staten werd gedeeld. Er is van de gegeven bevoegdheid een ruim gebruik gemaakt, maar Ged. Staten gingen er in heel veel geval len niet mee accoord. Misschien wel geleid door dezelfde overwegin gen, die opgeld deden in eeD ge meenteraad ergens in Friesland, Kijk, zei daar een meerderheid, als er nu een wethouder bijkomt dan hebben ze met hun drieën wei nig te doen en dan gaan ze maar zitten prakkezeeren. aan welke mooie en nuttige, maar cp het oogenblik toch te dure nieuwe scheppingen zij hun naam kunnen verbinden. Laat het u een vingerwijzing zijn. lezers en kiest in de politiek vooral geen menschen, die weinig om han den hebben. Overigens wenschen we al onzen lezers bij de intrede van het poli tieke Nieuwjaar veel berusting en gelatenheid. De Troonrede heeft niet veel an ders gebracht, dan verwacht werd. Ze hield een sombere schildering in van den algemeenen toestand, drong aan op offerzin en bezuiniging en sprak de hoop uit op een betere toekomst. Slechts de dringendste wetsont werpen werden in het regeeringspro»- gram aangekondigd. De werkelijke inhoud van de Troonrede vervaagt van jaar tot jaar en daardoor krijgt de millioenen-nota steeds meer be- teekenis, omdat die tenminste feite lijkheden bevat. We zullen onzen lezers zooveel mogelijk cijfers besparen en ze alleen de volgende uitkomsten voorzetten. De begrooting van den gewonen dienst voor 1932, waarmee we prac- tisch alleen hebben te maken, geeft aan uitgaven een eindpost van in ronde cijfers 593 millioen, aan inkomsten 544 millioen, dus een te kort van 49 millioen. Dat tekort was oorspronkelijk grooter, nl. 75 millioen, maar in de begrooting zijn reeds verschillende bezuinigingen tot uitdrukking ge bracht. Zoo zal b.v. de .vlootbouw Houdt 7 Oct. urij dit woord van Ingenieur Kalff. Wij willen slechts wijzen op zijn onvol ledigheid. Hec is niet enkel de arbeidersklas se, wier levenspeil bovenmatig en wondersnel is gestegen. Deze erva ring geldt voor alle kringen der maatschappij. Men verkrijgt een verkeerden blik op den toestand, door de aandacht gevestigd te houden enkel op de stijging van het levenspeil der ar beidersklasse. Wij spreken hier niet over de groot-kapitalisten' en groot-onder nemers. In deze kringen is de heer Kalff wellicht beter bekend dan wij. Onze waarneming bepaalt zich tot de dusgenaamde intellectueelen, in deinst van Overheid, handel en Nij verheid en tot den ondernemenden middenstand in de stad en op het platteland. Als ieder, uit'dezen kring die gehuwde kinderen heeft, den le venstoon ten huize zijner ouders; hoe groot verschil zal hij kunnen vaststel len. Letten we eens op het aantal automobielen, dagelijks parkeere op onze pleinen en marktenl Raadplegen wij eens de lijsten der Nederlandsche gasten in Lucern en Lugano Er is in dezen algemeenen voor uitgang iets verblijdends en bemoe digends. Maar deze verschijnselen be wijzen, dat men onvolledig is met alleen te gewagen van de „geldver slindende verbetering van de positie van de arbeidersklasse"* Laten wij niet vergeten, dat er vroeger in het levenspeil, juist van deze klasse, enkele verschijnselen waren, die dringend om verbetering riepen. Het Chr.-Historisch orgaan drukt zich zeer gematigd uit,, zooals men ziet, maar het slaat desniettemin den spijker ter dege op den kop, De eisch van versobering geldt voor de Maatschappij in 't algemeen niet eenzijdig voor een bepaalde klasse, allerminst wanneer er, zooals de „Ned." terecht doet opmerken, vroeger in het levenspeil juist van deze klasse enkele verchijnselen wa ren, die dringend om verbetering riepen En zulk een verbetering kan, noch mag ongedaan worden gemaakt. voorkeur te verkenen enz. Het lag dus ook volkomen in de lijn van deze actie, dat een Nederlandsche firma dezer dagen opdracht kreeg"tot levering van maten en gewichten ten behoeve van het onderwijs in Ned. Indië, maardie order kwam niet van het Ned. Indische gouvernement doch van een Berlijnsche firma. Die had de opdracht gekregen en die ging voor de levering naar het goedkoopste adres: in Nederland Je zouje zou.,., schrijver dezer regelen is heusch een door-en-door fatsoenlijk mensch, al zegt-ie het zelf maar in gevallen als deze prijst hij zich toch gelukkig met de omstandig heid, dat er een vloek verbod bestaat. Laten we er verder het zwijgen over doen. Misschien, als de malaise aanhoudt, dat ook nog eens pogen om carrière te maken in de politiek en dan is het altijd vervelend, wan neer ze met je oude plunje komen aandragen Het „doen in politiek" is vaak anders geen slecht^Saantje. De be kende heer Gerhard heeft dezer da gen voor zijn kamerlidmaatschap be dankt, omdat hij ook Gedeputeerde van Noord-Holland was geboren en zijn partij vond, dat beide functies tegelijk niet goed kan waarnemen. Er zijn anders politici, d/.e nog heel wat meer hooi op hun vork en salaris in hun zak steken. Zulke cu mulatie van betrekkingen bracht een vertegenwoordiger der bedoelde par tij eens lot een inkomen van 1000 gulden per maand, waarmee men zelfs met succes de zorgen van een duren tijd het hoofd kan bieden. We bedoelen daarmee niets on vriendelijks aan het adres dier par tij, want zij zelve heeft haar maat regelen genomen tegen te groote samentrekkingen van werk en geld op een persoon. Of een ruimere verdeeling der baantjesin de 'politiek tot grooter heil des volks zal leiden, betwijfelen we anders ook al steric. Het is al tijd goed, als die heeren niet over te veel vrijen tijd beschikken. Dan broeden ze maar op allerlei nieuwigheden en dan worden ze óók worden vertraagd, de verlere inpol dering van de Zuiderzee worden opgeschort: op het Lager Onderwijs zal worden bezuinigd, waarvoor een wetsontwerp wordt gereed gemaakt. Om nu het tekort van die 49 millioen ook nog weg te werken, zullen met ingang van 1 Januari a.s. de salarissen der ambtenaren voor den duur van ten hoogste 3 jaar met 5 pet. worden verlaagd (het index cijfer daalde sinds de laatste vast stelling der salarissen met 7a 8 pet) Die 5 pet. betreffen niet het vol ledige salaris; van de eerste f 1000 wordt slechts 2i/s pet. gekort en eveneens van de tweede f 1000 der gehuwden; pensioengrondslag en kin dertoeslag blijven ongewijzigd. Voordeel voor den Staat: 7 mil lioen. Het tekort blijft dus nog 42 millioen Een verhooging der invoerrechten van 8 op 10 pet. niet tijdelijk en een benzinebelasting ad f 4— per 100 Kg., wat 3 cent per liter beteekent voor den duur van 3 jaar hoogstens zal respectievelijk 11 en lOi/z millioen opbrengen, waardoor het tekort op ruim 20 millioen daalt. Een deel van het overschot van 1929, dat eindelijk overgeheveld dient te worden op den „buitengewonen" kapitaaldienst, zal bij de gewone middelen van 1932 worden gevoegd n.l. 18 millioen van het totale over schot van 58 millioen. Er blijft dan een tekort van twee millioen, waar mee het Schip van Staat „Op hoop van zegen" zee kiest. Voorloopig zijn dus, wat directe bijdragen betreft, alleen ambtenaren en benzine-verbruikers de slachtoffers. Maar anderen zullen nog wel vol gen, als de post „crisisuitgaven" op wel voorziene, maar nog niet be rekende en onverhoopte wijze boven de begrooting uit gaat groeien. De Kamers zijn reeds aanstonds met haar werkzaamheden begonnen. In de Eerste Kamer werd Prof. Treub herdacht, in de Tweede Ka mer werden behalve aan dezen, ook zeer gevoelvolle woorden gewijd aan Mgr. Nolens, én door den Kamer voorzitter èn door den Minister- President. De Katholieke Kamerfac- tie heeft met algemeene ste y- :.::n Prof. Aalberse als voorzitter van de club benoemd en daarmee als op volgend leider van Nolens aangewe- zen, Secretaris werd Ir Bongaerts. - Beide genoemden zija de eenige intimi geweest van den overleden leider, zoodat de Katholieke fractie in haar besluit wel zeer duidelijk de bedoeling tot uitdrukking heeft wil len brengen om de tactiek van Mgr. Nolens te blijven huldigen en naar het behoud van de eenheid zoo goed mogelijk te willen blijven streven. Voor het voorzitterschap der Tweede Kamer werd een nominatie opgemaakt, die verwachten doet, dat in den bestaanden toestand geen wijziging zal komen. Mr. van Schaick (R.K.) zal voorzitter blijven. Schaper (S.D.) Schaick werd aangewezen met 82 van de 86 stemmen; een unicum in de parlementaire geschiedenis. De heer Van de Tempel (S.D,) is de eerste geweest om een interpel latie aan te vragen „in verband met de buitengewone tijdsomstandigheden over maatregelen, te nemen met het oog op den economischen toestand en ter voorziening in den nood van de werkelooze arbeiders in den a.s. winter." En de regeering diende dezer dagen een wetsontwerp in om handel en nijverheid te bescher men tegen oneerlijke concurrentie door dumping, dus aanbiedingen ter markt beneden kostprijs met het klaarblijkelijk doel om de Nederland sche industrie of handel te belagen in haar bestaansmogelijkheid. De regeering wil in zulke gevallen voorgelicht door een commissie, bui ten het parlement om over de be voegdheid beschikken vm tijdelijke afweermaatregelen, als bijzondere in voerrechten of invoerbeperkingen. Van verschillend terrein. De Duitsclie regeering doet een beroep op het volk. Geven, geven en nog eens geven De regeering te Berlijn vecht naar allerlei kanten om haar voortbestaan en in de laatste dagen voornamelijk tegen de communisten, die op rellet jes ongeneeslijk-belust blijven als mede tegen de Nazi's wier anti semitische betoogingen nu en dan een heele Berlijnsche wijk in rep en roer brengen en van wie men onge twijfeld ook onaangenaamheden vreest by het a.s. bezoek der Fran- sche ministers. De regeering heeft in deze hachelijke politieke en econo mische tijdsomstandigheden een bui tengewoon beroep gedaan op het volk. Rijkspresident, regeering en besturen voor openbaar welzijn spreken in dit manifest uit één mond en roepen de hulp in der maatschap pelijk in betrekkelijke welvaart ver- keerende klassen. Zij wijzen erop, dat het geheele volk met ondergang bedreigd wordt. Het redetwisten over schuld aan deze of aan die zijde brengt geen redding, er moet gehol pen worden met raad en daad. Daarom luide de aansporing: geven, geven en nog eens geven die iets te geven heeft I Geld, voedingsmiddelen, kleeren, brandstoffen enz. Wie niets heeft om te geven, kan zijn hulp aanbieden om de gaven te bestemder plaatse te brengen. Niemand mag zich terugtrekken 1 Algemeene vreed zame dienstplicht. ongewapende mobilisatie tot leniging van den nood 1 De werkloosheul in Italië. De Italiaansche ministerraad heeft besloten, 150 millioen lire te voteeren voor de werkloozen. V oorts heeft de ministerraad het plan tot uitbreiding der handelshaven van Venetië goed gekeurd. De chaos in China. Een stud door rooversbende overvallen. Uit Shanghai wordt gemeld, dat een bende roovers de stad Soeining koe in het noorden van Kiangsoe heeft aangevallen. De bewoners werden uitgeplunderd Voorts werden 100 jongens van een school ontvoerd en met hun onder wijzers naar de bergen gebracht, waar zij gevangen worden gehouden, totdat een losprijs zal zijn betaald. Verzet der Engelsche Marine tegen soldy verlaging. Manoeuvres gestaakt. Naar de commandant van de At lantische vloot meldt, heeft de be kendmaking van de soldij-verlaging voor de marine opwinding veroor zaakt onder een deel der bemanning. Dientengevolge heeft men het wen- schelijk geacht, het program voor de manoeuvres niet verder af te werken en de schepen weer naar de havens te laten terugkeeren. Intusschen zul len de bezwaren tegen de nieuwe soldij-regeling worden nagegaan, om aan de admiraliteit te worden voor gelegd. Ghandi op de conferentie te Londen. Uy strydt voor volledige onafhan kelijkheid van Indië. Voor de federale structuurcom missie hield Gandhi Dinsdag zijn eerste rede. Volkomen in den geest van samenwerking was hij ter con ferentie gekomen, om zoo veel mogelijk naar punten van overeen komst te zoeken. Zou hij op eenigerr lei tijdstip zien, de conferentie niet van nut te kunnen zijn, dan zou hij zich terugtrekken. Blijkens het hem door het congres gegeven mandaat moet Gandhi wer ken voor de volledige onafhankelijk heid. Inzonderheid moet Indië de controle krijgen over leger, buiten- landsche zaken, financiën en belas tingen. Verder moet door een onpartijdige rechtbank een streng onderzoek worden ingesteld naar de financieele transacties van de Britsche regeering in Indië. Er moet een overeenkomst worden vastgesteld, aan te gaan tusschen Italië en Groot- Brittannië, welke beide partijen naar believen kunnen beëindigen. Beide partijen moeten dus volkomen gelijk zijn. Wanneer God het wil, wenscht Gandhi een onontbindbaar samen gaan, maar geen bond, welke de eene natie door de andere wordt opgelegd. Het Congres heeft haar delegatie echter gemachtigd, om zulke over eenkomsten te treffen, welke ze in het belang van Indië acht. Sinds jaren ging Ghandi er niet meer groot op, Britsch onderdaan te zijn. Liever liet hij zich nu rebel noemen. VENRAY, 19 September 1931 Grondbelasting. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat ter gemeente-secretarie vanaf Maandag 21 September a.s. gedurende 30 dagen ter inzage ligt een staat No. 75, bevattende de uitkomsten van schatting als bedoeld bij artikel 15 der wet op de Grondbelasting van 26 Mei 1870, Stbl. no. 82. Venray 16 September 1931. De Burgemeester van Venray O. VAN DE LOO Onze vroegere dorpsgenoot, de Heer Paul W. M Esser, is be- Doemd tot notaris te Rotterdam, in de plaats van notaris H. A. W. Weve aldaar. Tot Burgemeester der ge meente Nuenen is benoemd Jht. Mc. C. van Rijckevorsel. De nieuwbe noemde Burgemeester was sinds twee jaren werkzaam als volontair op de Gemeente-Secretarie alhier. Heryk van Maten en Gewichten. Wij herinneren belanghebbenden, dat vóór 1 October 1931 alle maten en gewichten, op gevaar van straf, moeten voorzien zijn van de letter f. Voor degenen, die tot nog toe verzuimd hebben in de laatste twee jaren te laten herijken, (en op wier maten en gewichten de letter f dus nog niet voorkomt.) bestaat daartoe gelegenheid op 22, 23, 29 en 30 September van 9 tot 1 uur aan het IJkkantoor te Maastricht, St. Ser- vaasklooster. Eon kind mishandeld Voor den krijgsraad stond terecht, E. P. uit Maastricht, 27 jaar, korpo raal van het Vrijw. Landstormkorps Motordienst te Geulle, beklaagd ter zakedat hij op 15 Juni 1931 te Venray, opzettelijk de 6-jarige M. Lncassen heeft mishandeld, door dat kind zoodanig te slaan dat het tegen den grond viel, en aan het hoofd werd gewond. Beklaagde had te stellen met een troep lastige, onwillige kinderen, die zich niet wilden verwijderen. Toen de lastposten uiteengejaagd werden kwam het meisje te vallen. Beklaagde beweerde dus onschuldig te zijn. Als getuige werd gehoord K. Jacobs De aud. mil. eischte vrijspraak. Uitspraak van den krijgsraad con form den eisch. 25-jarig bestaan der Gasfabriek. Op 15 Dec. a.s. zal het 25 jaren geleden zijn dat de Gasfabriek alhier geopend werd. Voor 25 jaren de eerste voetbal club in Venray opgericht. Op 22 Sept. 19C6 werd alhier de eerste voetbalclub opgericht onder den naam van „De Peelhaas" waar bij zich 22 leden aansloten.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1