Umm Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. ÜAtfONQP oraistf Mgr. Nolens S manufacture! ÏVOOWEELM Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Uitvaart en begrafenis De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1931 Tweeden Vijftigste Jaargang No. 36 BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS 1UFACTURE i BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7',! ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN tfUNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bijvooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent 0. L. Vrouw Behoudenis der Kraukeu, Oostrum Onder buitengewoon groote be langstelling uit Regeerings- en diplo matieke kringen had Dinsdag te 's Gravenhage de plechtige uitvaart voor wijlen Mgr. Dr. W. H. Nolens, Minister van Staat en Voorzitter van de R. K. Tweede Kamer-fractie plaats. Dinsdagmiddag werd het stoffelijk overschot van Mgr. Nolens overge bracht van 's Gravenhage naar Venlo. In Deurne ontmoetten we, schrijft de Msb., den rouwauto met een volgauto, waarin gezeten waren de oud-ministers mt. Aalberse en ir. Bongaerts, alsmede de heer Klok gieters, lid van den Mijnraad. Hier sloten zich een tweetal auto's met journalisten aan. Te kwart over vijf werd de grens van Brabant en Lim burg bereikt. De stoet werd op dit punt ontvangen door Mgr. dr. Poels, den heer J. Poels, lid van Gedep. Staten, mr. dr. Frowein, directeur der Staatsmijnen en den heer O. v. d. Loo, burgemeester van Venray. Over Ysselsteyn werd dwars door de Peel gereden. Overal langs den weg stonden kinderen en ouden van dagen bijeengegroeptop het veld werd de arbeid gestaakt. De mannen ontblootten het hoofd bij het pas- seeren van den stoet op den weg knielden velen neer voor bet storten van een gebed. In de nabijheid van Venray ge komen, hooiden we reeds de klooster- klokjes kleppen, weldra overstemd door het zware geluid der overige kerkklokken. Aan den weg bij het klooster der paters Franciscanen stonden duizenden menschen bijeen geschaard. Hier stapten de inzitten den in de auto's uit en werd een stoet geformeerd, voorafgegaan door Venraysch Fanfarecorps, spelende de treurmarsch van Chopin, misdienaars met het kruis en een lange rij van geestelijken, seculieren, paters, broe ders en zusters, die liturgische ge zangen zongen, afgewisseld door het bidden van het rozenhoedje. Langs den weg stond de Turnclub St. Christoffel opgesteld, welke bij het voorbijgaan van den lijkwagen den turnersgröet bracht. Zoo werd de stoet tot even buiten Venray uit geleide gedaan. In Leunen werd de klok geluid en lag een groep inwoners met den Rector geknield langs den weg. Zoo ook in Castenray. In Horst werd de stoet aan het begin van het dorp opgewacht door de geestelijkheid en burgemeester Esser. Ook hier werd een stoet ge vormd de Koninklijke Harmonie van Horst speelde Marsch Funèbre en deed den grooten doode tot buiten de gemeente uitgeleide. Even voorbij Horst voegde zich een volgauto bij den stoet waarin gezeten was de heer J. Nolens, broeder van den overledene, verge zeld van den heer H. Seelen, een vriend van de familie. Langzaam naderde men aldus Venlo Het was toen tegen achten. In de stad brandde reeds de straatverlich ting en in de straten, waardoor de stoet trok, waren de electrische lan taarns met rouwfloers omhangen. Aan de Maasbrug was een ontel bare menigte samengestroomd. Hier bevond zich ook een groote groep geestelijken en tal van corporaties met haar vaandels. Weémerkten ook w op burgemeester Berger met alle I kerkelijke, politieke, sociale en ont- dant kolonel Jans en den kanton rechter A. P. Louwers. Van de geestelijken was agens kapelaan Han- raets, waarnemend deken, terwijl kapelaan Lucassen als diaken en pater Prosper Theunissen O.F.M. als sub-diaken fungeerden, Nooit zag Venlo zoo'n groote belangstelling voor een overledene. Van de Maasbrug tot aan de St. Martinuskerk stonden de menschen op elkaar gepakt, soms in tien of twaalf rijen achter elkaar. Verschei dene personen waren op auto's en sommigen zelfs op de daken geklom men om den stoet te kunnen zien. In de Vleeschstraat waar bij de fa. Janssen—Zeil een rouwétalage was gemaakt en bij de St. Nicolaaskerk, waar een rouwkapel was ingericht, was de drukte zoo groot, dat de politie meermalen handelend moest optreden Bij de St. Martinuskerk werd de kist, terwijl de Philharmonie Venlo, waarvan mgr. Nolens beschermheer was, de Marche funèbre speelde, uit den auto genomen en de kerk bin nengedragen, terwijl de geestelijken den psalm „Dubvenitè" zongen. De heer J. Nolens, die sinds eeni- gen tijd ziek is werd door Mgr. Poels ondersteund de kerk binnen geleid. Hierna werden in de kerk, die stampvol was. door de aanwezige geestelijken de Metten gezongen, waarbij de kapelaans Roncken en Delsing als cantores fungeerden Na afloop der kerkelijke plechtig heid bleef het stoffelijk overschot in de kerk opgebaard. De eerw. zusters en broeders hielden er de nachtwake bij. Tot laat in den avond bleef de kerk voor het publiek open en duizenden mannen en vrouwen van Venlo hebben nog een dankbare hulde en laatsten groet aan den grooten doode gebracht. De begrafenis. In het centrum van Venlo hingen Woensdagmorgen van de openbare gebouwen en tal van particuliere huizen de vlaggen halfstok. Heeds in het vroege morgenuur was een ongewone drukte te be speuren, eerst voornamelijk in en om de St. Martinuskerk. Toen deze voor het publiek werd opengesteld, trok de doodenwacht zich terug en te negen uur werd de kerk gesloten om ze in gereedheid te brengen voor de plechtige H. Mis van Requiem. Tal van autoriteiten arriveerden intusschen uit alle deelen van ons land. Te tien uur werd de St. Mar tinuskerk weer geopend, allereerst om toegang te verleenen aan de zeer talrijke autoriteiten, terwijl de daarna nog beschikbare plaatsen door de geloovigen konden worden ingenomen. Om half elf ving de plechtige H. M;8 van Requiem aan, gecelebreerd door Deken van Oppen van Venlo, die geassisteerd werd door de pas toors van de Venne en Motké; pastoor Bloemen uit Maasbree Venlonaar en oud-klassegenoot van Mgr. was presbyter assistens; ceremoniarus was kapelaan Omloo. Gezongen werd de vierstemmige Requiem Mis van Haagh onder lei ding van den heer C. de Rooy. Aan de zij-altaren werden H.H. Missen gelezen door Mgr. dr. H. Poels, dr. J. Witlox, hoofdredacteur van „de Maasbode" en dr. Verhoe ven, directeur van het Centraal On derwijsbureau In de kerk werd het H. Offer ook gevolgd door den broeder van wij len Mgr. Nolens, den heer J. No- lens en door zijn zuster, de Eerw. Moeder Xavier, die overste is in Heerlen. Na de H. Mis vroeg Deken van Oppen in een kort woord een harte lijk gebed voor de zielerust van Mgr. Nolens en spoorde aan op zijn *erk voort te bouwen. Hierna werd de absoute gegeven door Z. H. Exc. Mgr. L. Schrijnen, bisschop van Roermond, daarbij geassisteerd door de pastoors Bloe men en v. d. Venne. Na de absoute werd het lijk uit de kerk gedragen, onmiddellijk ge volgd door de oud-ministers Aalberse en Bongaerts, den vertegenwoordiger der koningin, van den aartsbisschop en den bisschop van Roermond, de ministers der kroon, den president der Tweede Kamer. De vlag van het Katholiek Werk liedenverbond opende den reusach- tigen stoet, waarin tallooze vaandels en banieren met rouwfloers werden meegedragen, terwijl verschillende muziekgezelschappen treurmuziek bliezen. Mijnwerkers droegen de lijkkist van Mgr. Nolens en begeleidden den rouwauto met hun adviseur Mgr. dr. H. A. Poels. Een groot aantal deputaties van zaadsleden, den garnizoenscomman-spanningsorganisaties volgde. Lang zaam schreed de stoet door Venlo's straten naar het kerkhof, dat te ongeveer 1 uur werd bereikt en waar een groote menigte zich verzamelde rond de groeve, waar de beaarding werd verricht door den hoofdaalmoe zenier van socialen arbeid, mgr. prof. magister dr. H. A. Poels, geassisteerd door de pastoors Bloemen en v. d. Venne. Na het bidden der vijf Oaze Vaders en Wees Gegroeten zong de Kon. Zangver. „Venlona", waarvan mgr. Nolens beschermheer was „Ecce quomodo moritur iustus." Vervolgens dankte de broeder van wijlen mgr. Nolens, de heer J. Nolens, in een kort, bewogen woord den vertegenwoordiger van H. M. en al de andere aanwezigen, die hun be langstelling hadden getoond. Hierna was de plechtigheid geëindigd en verwijderde zich de ontzaglijke schare van het kerkhof, nadat vele aan wezigen wat aarde over de lijkkist hadden gestrooid. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Piepkuikens. Wanneer mesten? VRAAG Ik ga van den winter ook piepkuikens fokken en zou gaarne van u in Peel en Maas ver nemen, wanneer ik moet beginnen te mesten, of hoe lang ik ze gewoon opfokvoer kan geven, alvorens met het mestvoer te beginnen. J. ANTWOORDOpfokken en mesten gaat niet te gelijk, want een jong dier, dat men sterk mest, wordt niet grooteralleen zwaarder. Voordat men met het mesten be gint, moeten de kuikens dus reeds de grootte hebben, die men verlangt In België is het fokken en mesten dan ook gescheiden. De boeren fok ken de kuikens op en verkoopen ze aan de mesters. Hier te lande gebeurt zulks niet. Het gaat er hier om, een groot stuk te krijgen, waar ook nog een behoorlijke bout aan te maken is. De eerste twee weken kunt u vol staan met gewoon opfokvoer, zoo als u dat ook aan de andere kuikens verstrekte. Doch daarna moet men geleidelijk overgaan tot speciaal „piepkuikenvoer". De overgang kan 1 a 2 weken duren. Daarna krijgen ze dus enkel piepkuikenvoer en na tuurlijk ook kuikenzaad. De mestdieren hebben veel karne melk noodig. Daarom zou ik het mestvoer aanmaken met versche kar nemelk. Of anders een mestvoer nemen, waarin een flinke hoeveelheid karnemelkpoeder gemengd is. Het droogvoer blijft aan den gang tot 4 a 5 weken. Na dien tijd ook droogvoer, maar een keer per dag ook meelvoer, aangemaakt met kar nemelk. De laatste 14 dagen of 3 weken 2 m^al daags aanmaken met karnemelk. U geeft dit 's avonds en 's morgens. Na 5 of 6 weken went u de kui kens aan de zitstokken, welke tien cM. van den grond worden gemaakt Zonder latten gaan ze te dicht 4 op elkaar zitten, waardoor de groei wordt belemmerd. De winterdagen zijn kort voor de kuikens. Daarom brengt men ook wel electrisch licht in de hokken aan of een ander kunstlicht. Doe niet te groote koppels in één afdeeling en als je kunt, moet je de kuikens van dezelfde grootte sor- teeren. In de bekende piepkuiken fokkerijen gebeurt dat als regel. Meng niet zelf, doch koop piep kuikenvoer; dan zal er de voeder methode wel bij verstrekt worden. Op bovenstaande wijze kan het, doch het gaat ook op andere ma nieren. Hoofdzaak is alles buitengewoon proper houden en zorgen voor steeds zuivere lucht in het hok. Piepkuikens, die in den winter steeds binnen moeten blijven, kunnen niet volstaan met voer, dat andere kuikens krijgen. Vandaar dat men speciaal piepkuikenmeel in den han del heeft, met meer gist, levertraan en karnemelkpoeder. Begin, als proef, niet in 't groot, want dan loopt het mis. In de pooten. VRAAG; Ik heb 80 jonge W.L. van April en Mei. Een tiental ervan zijn reeds gesneuveld. De&een na de andere krijgt een ietwat dorre kam en worden in de beenen. Ze kunnen n.l. niet goed meer loopen. De eerste dagen doen ze nog de noodige moeite om te eten en te drinken, doch weldra gaan ze liggen of zitten. Gaarne hieromtrent a.s. Zaterdag bericht. S. ANTWOORD; Zal eene voeding kwestie kunnen wezen. Wanneer ze geen goed malsch groenvoer genoeg krijgen, denk ik daar zeker aan. Ze komen dan vitaminen te kort. En wel voornamelijk vitaminen, die ze kunnen krijgen doorveel zonnelicht, veel groenvoer, en verder ook door levertraan en gist. Ik zou u aanraden, het hardvoer eens aan te mengen met wat goede levertraan, zoodanig, dat ieder kor reltje glimmend wordt. U zult zien, dat daar maar betrekkelijk weinig levertraan voor noodig is. Dit geeft u dan in een bakje of trogjede rest van het hardvoer geeft u als gewoon. MeDg onder het meelvoer ook eens een paar procenten gist van den boeren landbouwbond, En doe dan ten slotte wat ge- bluschte kalk in de drinkbakken. Uw hok is toch wel groot en luchtig genoeg En u houdt toch Diet te veel kippen op 'n beperkte ruimte Overbevolking leidt tot alle misère, en vooral wanneer men den boel niet met zorg zuiver houdt. Denk er aan, dat jonge hennen van 4 maanden flink wat voedsel aan kunnen. Wie remt, om ze het vroege leggen tegen te houden, en meent het te moeten doen, door maar niet veel te geven, die vergist zich. Eene halfwas hoen heeft veel voer noodig. VENRAY, 5 September 1931 Zaterdag ontving de Weled. Z. G. Heer Dr. A. Janssen, Genees heer-Directeur van het St. Servatius- gesticht alhier de heugelijke tijding, dat het H. M. de Koningin behaagd heeft hem te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bij deze gelegenheid bracht de Gestichtsfanfare hem eene serenade, waarbij hij door Dr. Hootsmans en een Eerw. Broeder werd gecompli menteerd. 's Avonds bracht Venraysch Fan farecorps eveneens eene muzikale hulde, waarbij Dr. Sala eene toe spraak hield, memoreerende het succesvol werken van Dr. Janssen als geneesheer vroeger in Venray en thaDs bijna 25 jaren als Directeur van het St. Servatiusgesticht. Moge het Dr. Janssen gegund zijn, nog vele jaren deze hooge onder scheiding met eere te dragen. Koninginne-Verjuardag. De 51ste verjaardag van TI. M. de Koningin werd dit jaar wederom op flinke wijze herdacht. Om 2 uur had een bloemencorso plaats en trok een mooie stoet van versierde wagens en fietsen door ODze straten. Na afloop werden de prijzen uitgedeeld door het Oranje- Comité, dat ook thans weer zorgde, dat alle jeugdige deelnemers tevreden waren. De poppenkast trok natuur lijk de jeugd naar het Sportterrein, waar zij geruimen tijd hun vermaak vonden. 's Avonds gaf Venraysch Fanfare corps een schitterend geslaagd con cert op het Henseniusplein, afge wisseld door de kranige turnoefeningen van St. Christoffel. Honderden belangstellenden waren aanwezig. Een rondgang door het dorp met het muziek aan het hoofd, was een waardig slot. Gymnasium der Paters Franciscanen. Naar we vernemen, is door den H. E. Pater Provinciaal benoemd tot Prefect van het Gymnasium alhier, zulks voor het studiejaar 1930—1931 de Z. E. Z. G. Pater Gregorius van Heusden O.F.M. vroeger aan deze inrichting als leeraar verbonden. De vorige Prefect is in gelijke functie overgeplaatst naar Katwijk (N.-H.) Groot Volksconcert in het St. Annapark. A.s. Maandagavond om 7 uur zal Venray's Fanfarecorps een groot concert geven in de verlichte speel tuin van den heer H Willems. Dinsdag 8 September (Maria Geboorte) zal Venraysch Fanfare corps een concert geven op het Henseniusplein. Aanvang half 8. Dit is het laatste volksconcert in dit seizoen. Voetbal. A.s. Zondag 6 September zal onze nieuwe voetbalclub V. S. C. te twee uur op haar eigen terrein aan den „Dril" haar tweeden beker-wedstrijd spelen en wel tegen Victoria. Wij verwachten evenals verleden Zondag weer veel volk. De jonge club heeft terstond de sympathie van sportminnend Venray verworven. Haar eerste wedstrijd belooft veel voor de toekomst. Sportliefhebbers bezoekt Zon dag 6 September de groote Serie wedstrijden van de Voetbalvereeni ging „De Valk." Aanvang 2 uur. Prijzen zijn te bezichtigen in de etalage van den heer H. Camps. (Adv.). Naar Krefeld. Naar men ons mededeelt bestaat er op Maandag 14 September a.s. een goedkoope reisgelegenheid tot bezoek aan de groote tentoonstelling te Krefeld. Het oponthoud aldaar bedraagt ruim 10 uur en is dit zeker voldoende een kijkje te nemen op deze alleszins bezienswaardige ten toonstelling. Een groote verscheiden heid van scheppingen op gebied van landbouw- en aanverwante bedrijven is hier vertegenwoordigd o.a.land bouwwerktuigen, machines, bloem- kweekerijen, tuinbouw, jacht- en visscherijbedrijf, paardenfokkerij, vee teelt, etc.. terwijl een concours hippiquevoor de noodige opluistering zorgt. Omtrent prijzen, dienstregelingi aanmelding etc. wordt ook verwezen naar de desbetreffende annonce in dit blad. Ernstig auto-ongeluk. Zondagmorgen had tusschen het Schoor en Castenray een ernstig auto-ongeluk plaats. Een auto, waarin een 4-tal dames met een chauffeur uit Scbijndel, reed in de richting Horst, toen de 17-jarige v. d. P. uit Castenray plotseling nog de weg overstak en werd aangereden. Hij bekwam een beenbreuk en zijD rijwiel werd totaal vernield. De auto vloog van den weg in de diepe sloot en bekwam nogal averij. De inzit tenden werden allen min of meer verwond en moesten geneeskundige hulp inroepen. De politie onderzocht de oorzaak van dit ongeluk. Concours Handboogschutteryen St. Anna Venray en St. Joris Leunen. Uitslag van het Nationaal Concours der Handboogschutterij St. Anna bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Corpswedstrijd afd. A. te Krijgsman Soranus.Tongelre 103 p 2e Rodes Roos. St. Oedenrode 102 p 3e HaagscheRozenk.. Helmond 100 p 4e Gezelligheid, Someren 96 p 1. bl. 17 5e Erps Welvaren, Erp 96 p 1. bl. 13 6e St. Sebastiaan, Handel 95 p 7e Kunst en Vriendschap, Liessel 90 p 8e Volharding, Lierop 89 p 9e Willem Teil, Deurne 88 p Eereteeken J. Helmus, van Bata vieren, Tegelen 22 punten. Rozenprijs Batavieren, Tegelen 4 rozen. Corpskampioen Rodes Roos, St. Oedenrode 44 punten. Corps wedstrijd afd. B. Ie Krijgsman Soranus, Lieshout 84 p 1. bl. 17 2e St. Joris, Leunen 84 p 1. bl. 16 3e Willibrordus, Milheeze 83 p 4e Rozenjacht, Beek en Donk 81 p 1. bl. 15-20 5e Rodes Roos. St Oedenrode 81 p 1. bl. 15-15 6e Willem III, Boekei 80 p Eereteeken C. van Zwamen, van Indiana, Cuyk 22 punten. Rozenprijs Nio, Maasbree 3 rozen CorpskampioenDiana, Venray 40 punten. Corpswedstrijd afd. C. Ie Gezelligheid, Someren 93 p 2e Ons Genoegen, Ysselsteyn 83 p 3e Willebrordus, Milheeze 70 p 1. bl. 19 4e Soranus vrije zonen, Tilburg 70 p 1. bl. 14 Corpskampioen Willebrordus, Milheeze 35 punten. Koningskruis 23 Aug. M. v. d. Weijer, Willebrordus, Milheeze 19 p Koningskruis 30 Aug. H. v.d. Ven Rodes Roos, St. Oedenrode J 8 p. Personeele wedstrijd. Ie H. Kouwenberg. Beek en Donk 23 p 23 p 23 p 22 p 22 p 22 p 2e M. v. Bracht, Cuyck 3e V. VleuteD, Someren 4e P. Hanraets, Maasbree 5e H. Roovers, Handel 6e V. Vijfeiken, Someren Het concours had een druk en gezellig verloop, er namen 35 ver- eenigingen, met totaal 61 zestallen aan deel. Uitslag van het Nationaal Con cours der Handboogschutterij St. Joris bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan der vereeniging. Corpswedstrijd afd. A. Ie De Eendracht, Helmond 102 p 2e Haagscbe Rozenkn., Helmond 97 p 3e Soranus, Volkel 96 p 4e St. Lambert, Helmond 95 p 5e Gezelligheid, Someren 94 p 6e Krijgsman Soranus, Tongelre 92 p 7e St. Sebastiaan, Handel 91 p 8e Eendracht m. Macht, Asten 90 p 9e St. Sebastiaan, Oploo 88 p 1. bL 18 Eereteeken P. v. d. Brand, van Ontspanning, St. Oedenrode 22 p. Rozenprijs Volharding, Lierop 8 rozen. Corpskampioen St. Lambert, Hel mond 40 punten. Corpswedstrijd afd. B. Ie Rozenjacht, Beek en Donk 98 p 2e Diana, Venrhy 97 p 3e St. Hubertus, Merselo 89 p 4e Soranus, Volkel 81 p 5e Eendracht m. Macht Asten 73 p 1. bl. 16 v. 1. 18 6e St. Sebastiaan, Handel 73 p 1. bl. 16 v. 1. 15 Eereteeken M. Knapen, Beek en Donk 20 punten. RozenprijsEendracht, Helmond 5 rozen. Corpskampioen St. Hubertus, Merselo 37 punten. Corpswedstrijd afd. C. Ie St. Anna, Venray 68 p 2e St. Hubertus, Merselo 66 p 3e De Endracht, Veulen 65 p 4e St. Willebrordus, Milheeze 63 p CorpskampioenOns Genoegen, Ysselsteyn 35 punten. Koningskruis M. van Bracht, van Indiana, Cuyck 22 punten. Personeele wedstrijd. Ie M. v. Bracht, Cuyk 24 p 2e G. Meulendijk, Helmond 23 p 3e G. v. Bree, Cuyk 23 p 4e L. v. Vleuten, Someren 23 p 5e B. Camps, Ysselsteyn 23 p 6e P. J. van Arsen 23 p Het concours had een druk en gezellig verloop, er namen 35 ver- eenigingen, met totaal 61 zestallen, aan deel. Het 6 September- Congres te Utrecht. Morgenvroeg vertrekken ruim 20 extra-treinen en niet te tellen auto bussen uit alle provincie's naar het middelpunt van ons land, naar het Aartsbisschoppelijke Utrecht. Tienduizende en tienduizende katholieke arbeiders zullen stappen achter hun wapperende vaandels in geestdrift om de eenheid, die hen samenbindt, in vreugde en met moed maar vooral met dankbaarheid in bun mannenharten jegens den Plaats bekleder van Christus op aarde, den Paus, die vóór veertig jaren zich heeft neergebogen tot de massa, die in nood verkeerde. „Rerum Novarum" verscheen toen van 's pausen eigen hand. WoordeQ stonden daarin geschreven, die ideëen weergaven, welke rechtstreeks in- druischten tegen de opvattingen van toen ter tijd. Woorden, die den toenmaals rechc- loozen arbeider een houvast gaven, woorden, waarnaar hij kon verwijzen, als men 'm voor een oncontente, voor een socialist uitschold. Het heeft lang geduurd voordat men zich eenigszins, maar nog prut telend, neerlegde bij het pauselijk document 's Pausen woorden hebben als druppels den harden steen van het liberalistische hart moeten uit hollen, slechts heel langzaam zijn ze binnengedrongen in de mentaliteit van de machthebbers. De R. K. arbeiders zijn den H. Vader Leo XIII dankbaar, dat de paus zelf als verdediger van hun rechten voor heel de wereld is op getreden en aan zijn priesters heeft opgedragen „Rerum Novarum" als richtsnoer te nemen bij hun sociaal werk. Onze thans regeerende Paus Pius XI heeft nog een nieuwe socialen zendbrief „Quadragesima Anno" de wereld ingestuurd, waarin „Rerum Novarnm" nog eens opnieuw inge scherpt wordt en verduidelijkt en de geneesmiddelen voor de hedendaag- sche sociale dwalingen en misstanden worden aangegeven. De katholieke arbeider weet, dat zijn priesters voor hem werken naar het voorbleed van den paus zelf. In 't hart van den katholieken ar beider is een erkentelijkheid en een dankbaarheid gegroeid, die zich uiten wil. Zondag 6 September is de dag van dankbaarheid, is de groote nationale demonstratie van erkente lijkheid jegens den paus, van jubel over het bereikte resultaat, van moed voor de toekomst. Ook de katholiek georganiseerde arbeiders van Venray blijven niet ten achter. Het is wel een heele reis naar Utrecht maar toch gaan een 40-tal met hun geestelijken adviseur, kap. Geurts, naar Utrecht om, mede namens hun vak- en standgenooten, aan het machtige 6 September-Congres deel te nemen. Er heerscht een goede geest onder onze katholieke arbeiders. Zóó moge het blijven. YSSELSTEYN. Morgen Zondag om 5 uur zal de Harmonie „Sub Matris Tutela" uit Oostrum hier een concert geven.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1