ié ontwikkeling. PUROL rijk aan geneeskracht :S~3 Weekblad voor s VENBAY, HOBST en Omstreken. jAawqft t)MANUFACTURÊKi| BLIJKEN TOCH HET VOORDEELIfflfl MtJONqft ^MANUFACTUREN TOKUSSlJ Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Politieke Ons weekpraatje. Buitenl. nieuws. Ste£efi<kcftu0jr( 4de Noord-Limb. Fokdag te Horst Schouw der waterlossingen. M Provinciaal Nieuws ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. 35 PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENT1EN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7l,n ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent 0. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum Ontwakend parlementair leven. De Troonrede en de Millioenen-nota. Verwachtingen. De maand September zal ons weer de ontwaking brengen van het par lementaire leven. Den derden Dins dag in September wordt 't nieuwe parlementaire jaar geopend. De Eerste en de Tweede Kamer van de Staten Generaal zullen op dien dag in vereenigde vergadering bijeenkomen om Hare Majesteit de Koningin de Troonrede te hooren voorlezen. En terwijl de Eerste Ka mer daarna zal beraadslagen hoe ze de Troonrede met een adres van Antwoord zal beantwoorden iets wat de Tweede Kamer al eeDige tientallen jaren heeft afgeschaft zal de Minister van Financiën, jhr. de Geer, in een vergadering van de Tweede Kamer de millioenen-nota indienen. De Troonrede kondigt de plannen der regeering aan voor het geopende parlementaire jaar en knoopt hieraan meestal een beschouwing vast over den toestand van het Rijk en zijne deelen en over onze verhouding tot andere Staten. De Millioenen-nota geeft cijfers en beschouwingen over 's lands finan ciën. Beide staatsstukken worden dit jaar vooral met bijzondere belang stelling en spanning tegemoet gezien. We kunnen wel verwachten, dat ze zullen staan in het teeken der ma laise. Wat zal de Troonrede hebben aan te kondigen om de gevolgen der malaise te verzachten Wat zal de Millioenen-nota hebben mede te deelen om in de begrooting des Rijks de inkomsten in overeenstem ming te brengen met de uitgaven Velen bouwen verwachtingen op de Troonrede. De boeren wenschen maatregelen die hen helpen staande te blijven bij de ongunst der tijden,"die zwaar op den Nederlandschen landbouw drukt. De arbeiders verlangen spoedig een verderen uitbouw onzer sociale wetten om hun positie te versterken in een tijd. die vooral de zwakken sterk aanpakt en onze welvaart dreigt te vernietigen. De Middenstand ziet reikhalzend uit naar de tusschenkomst van den wetgever om verschillende euvelen welke het bedrijf belemmeren, te overwinnen. De industrie verlangt, dat onze regeering zich eindelijk sterker make tegen buitenlandsche maatregelen, welke onzen uitvoer verhinderen en niet langer haar heil zoeke in weer loosheid. Zoo wordt van alle zijden vol verwachting opgezien naar de re geering, van wie terecht mag wor den verwacht, dat zij in deze periode van inteinationaie malaise doen zal wat nationaal mogelijk is om het Nederlandsche volk in al zijn gele dingen te helpen het hoofd boven water te houden. Luctor et emergo, ik worstel en blijf boven, is een oude vaderland- sche leuze, welke voor het Neder landsche volk steeds bewaarheid werd. In moeilijke tijden, die in den loop onzer historie dikwijls over ons kwamen, veel meer dan in tijden van verslappenden voorspoed en weelde heeft het Nederlandsche volk altijd met groote energie en vastbe radenheid de handen aan het werk Ook in dit ongunstige tijdperk toone ons volk een krachtige een heid om zich door de moeilijkheden heen te worstelen. De Troonrede zij een ferme uiting van dezen wil van het volk, meer dan het gewone lappendekentje, waaraan de ministers een voor een hebben genaaid. En de Millioenen-nota De rekening van de drie vorige jaren, waarvan de nota in haar aan vang steeds een overzicht geeft, zal er wel gunstig uitzien. Maar de begrooting voor 1932 Elke maand kan men, wanneer haar eerste helft goed en wel voor bij is, in de couranten een opgave lezen van de inkomsten van hét rijk uit hare verschillende bronnen ge durende de afgeloopen maand. Deze worden daarbij vergeleken met de opbrengst in de overeenstemmige maand van het vorige jaar. Die maandelijksche staten zien er dit jaar allesbehalve rooskleurig uit. De vermindering van inkomsten be draagt telkens verscheidene millioenen in tegenstelling met eenige jaren ge leden, toen de cijfers weer zoo mooi omhoog gingen. Eenige jaren daarvoor was alles bezuiniging wat de klok sloeg. In de beterende jaren heeft men daar niet zoo veel meer van vernomen. Versobering van den staatsdienst, dat punt van studie, waar men eerst zoo veel van hoorde, is ongeveer heelemaal in de studeerkamer geble ven. En nu zijn we opnieuw in een tijd van inkomstenvermindering ge sukkeld, waar we voorloopig nog wel niet uit zullen geiakeD. We kunnen dus verwachten, dat de Mi nister van Financiën in zijn Milli oenen-nota weer een somberen toon zal aanslaan en een tekort voorspel len zal op de begrooting voor 1932 Het is nu maar de vraag, hoe hij dat tekort denkt te dekken: door bezuiniging, door nieuwe lasten of wellicht door beide. Naar verluidt zullen de salarissen van rijksambtenaren, die reeds vroe ger verminderd werden niet opnieuw worden aangesproken, tenminste voorloopig niet. Waar de minister de millioenen, welke hij tekort zal komen, denkt te balen, moeten we afwachten. De derde Dinsdag van September zal ons dat alles ontvouwen, den dag der ontwaking van ons parle ment, na eenige maanden vacantie. Het is een bijzondere dag in het parlementaire jaar, die onze politieke belangstelling overwaard is, evenals het werk dat er op zal volgen. ROELAND. Dus uiterlijk op den 31 Augustus a.s. kunnen we guldens van vóór 1920 nog inwisselen, daarna zijn ze definitief tot ongeldige munt ge degradeerd. En waar vele officieele kantoren op den 31 Augustus geslo ten zijn en de 30 Augustus op een Zondag valt, doet een ieder goed om zich uiterlijk Zaterdag a.s. van alle guldens met koningskoppen of koninginnehoofden met hangende haren of met diadeem, te ontdoen, tenzij men er de voorkeur aan geeft om er op Koninginnedag nog eens goede sier van te maken. Wij voor ons, vinden het anders een onpractische geschiedenis met die inwisseling van guldens. Er is wel eens meec munt ingenomende kleine zilveren stuivertjes b.v. wer den uit den omloop gehaald, maar daarvoor in de plaats kwamen veel grootere en dikkere ronde nikkeltjes. Op vier-duitstukken leken die nik keltjes heelemaal niet, maar alleen reeds omdat ze er in het aanvoelen iets van weg hadden, werden ook zij weer ingenomen en verschenen de vierkante stuivers in haar plaats. Ook bankbilletten worden soms uit de circulatie genomen, maar dan geeft men nieuwe uit van ander formaat en andere kleur. Alles heel logisch. Wat men met onze guldens uit haalt. is heel onlogisch. Een echte gulden ziet er na 31 Augustus juist eender uit en voelt precies zoo aan: als een niet meer gangbare gulden van voor 1920. We moeten dus elke gulden, dien we ontvangen, gaan bekijkenwe moeten zien, of de koningin er een diadeem op draagt, of alleen maar een sierspeld in het haar heeft. Twijfelen we, dan zetten we een bril op en zoeken we, of de uitgave van het geldstuk van voor of na 1920 dateert. En al dat onderzoek wordt niet slechts een korten tijd volgehouden, maar over 25 jaar loopen we aan de half ver sleten geldstukken nog naai een diadeem of sierspeld te kijken en trachten we te ontcijferen, of als jaartal 1911 of 7921 staat aange geven. Er hadden geheel nieuwe guldens van ander model en formaat in omloop moeten worden gebracht van deze guldenshistorie voorspellen we de regeering en het publiek weinig pleizier. Een poosje zullen de menschen er misschien op letten, maar dan komen de overgeschoten oude guldens weer vroolijk in de circulatie. Wie daaraan twijfelt, kan na 31 Augustus zijn oude guldens bij ons nog omwisselen tegen een echt-1000 mark billet, dat ook alleen maar uit de circulatie is genomen We praten veel over malaise, heel veel, en vervelend veel. En de tijden zijn slecht, zeer slecht, dat valt niet te ontkennen. Maar toch geloo- ven we, dat er meer guldens onder de menschen zitten, dan men uit de omstandigheden geneigd is af te leiden. Ondanks het slechte weer, is er vrij druk vacantie genoten wat we den menschen van harte gunnen de kermissen zijn niet bepaald slecht gegaan en de bioscopen wer den over het algemeen nog goed bevolkt. Daar is meer, wat er op wijst, dat er nog behoorlijk van het een en ander wordt gecoten, de statistiek komt ons dat vertellen. In 1925 verpafte het Nederland sche mannendom één milliard en 62 millioen sigaren in 1930, toen crisis en malaise heerschten, lieten we ruim 300 millioen sigaren meer in rook vergaan. Zeker, 5 jaren vormen een heel tijdsverschil, maar in 1930 werden b.v. toch ook nog 23 mil lioen sigaren meer verbruikt dan een jaar daarvoor, dus in 1929. Het bierverbruik bedroeg in 1930 twee en drietiende liter per hoofd meer dan in 1925. In 1925 verdampten we nog geen twee milliard sigaretten, in 1930 meer dan 3i/s milliard I Om hét meer precies te zeggen drie milliard en vijf honderd negen en vijftig en een half millioen In 1925 vonden de sigaretten van li/z cent de meeste afname, in 1930 die van 2 cent. Per hoofd der bevolking, dus vrouwen, kinderen en zuigelingen inbegrepen, gaven we in het crisis jaar 1930 niet minder dan 90 cent per week. aan drank en rookgerei uit. Nu gunnen we een ieder zijn ver zetje, en zeker misgunnen we niemand zijn rookertje de boog kan niet altijd gespannen wezen en zonder een enkele versnapering zouden we heelemaal verteren in zorg maar dat het volk in haar geheel, ondanks crisis en malaise, de uitgaven voor drank en rookerij aanzienlijk ver hoogt, dat wijst toch op een verkeerde mentaliteit, op een gemis aan gevoel voor de verantwoorde lijk, te zorgen voor een toekomst, die wellicht nog slechter is dan het heden. We beschuldigen daarmee niet een bepaalde groep onzer samen leving we willen aannemen, dat de meest getroffenen, de werkloozen, zich wel bezuinigen op de boven aangegeven uitgaven, maar dan komt ten laste van de overigen ook een dubbele portie van het vermeerderd alcohol- en tabaksverbruik. En al kunnen degenen, die deze vermeer derde uitgaven doen, zich de weelde daarvan ook persoonlijk veroorlo ven, dan is hun handelwijze toch niet juist tegenover de duizenden medeburgers, die met de geldelijke waarde van den overdaad van anderen, geholpen zouden wezen. Want in 1930 alleen is in ons land, globaal gerekend, voor 32 millioen gulden meer aan drank en tabak uitgegeven dan in 1925, dat is het aantal mannelijk werkloozen op 40,000 geschat f 800 per werk looze. Een economische en linancieele ineenstorting oven erg als een oorlog. Hoe Engeland zoo diep in den put is geraakt. Generaal Smuts, de oude vechtjas, die dertig jaren geleden in Zuid- Afrika het den Engelschen danig lastig maakte, heeft bij zijn aankomst in Engeland in een intervieuw wijze woorden gesproken, waardoor hij bewees een juist inzicht in den wereld toestand te hebben. De ernst van den huidigen inter nationalen toestand, aldus generaal Smuts, is in zeker opzicht even gevaarlek als de groote oorlog zelf en zal misschien denzelfden geest van nationale opofferingen vragen. Menigeen is ongerust uit vrees voor een nieuwen oorlog, maar ik voor mij ben veel meer onder den indruk van de gevaren van een linancieele en economische ineenstorting die het heele Europeesche bescha vingspeil in gevaar zal brengen. Wij staan bij den huidigen toe stand voor een verwikkeling van gewapende en economische gevaren, die 't moedigste en verziendste staats manschap vereischen. De noodzaak om den boel in orde te brengen is nooit grooter geweest dan nu, zelfs .niet in den grooten oorlog." Generaal Smuts heeft hier met weinige woorden precies aangegeven waar in heel Europa de schoen wringt, ja in heel de werel^. Na Duitschland ondervindt Engeland dat wel in de hevigste matë. D&ar is de boel in de grootste wanorde en de arbeiders-regeering is gevallen door de onmacht, om verbetering te bren gen in den toestand. De arbeidersregeering heeft, als partij-regeering, veel te royaal geleefd vooral door toegeven aan eischen der vakvereenigingen, die in normale tijden wel te betalen waren geweest, maar die in de huidige omstandig heden den Staat voor steeds grooter tekorten stelden. De financieeie toestand van Enge land was in de laatste maanden in hooge mate zorgelijk en het alge meen landsbelang eischte ingrypende bezuiniging- De socialistische minister van Finan cien Snowden had dan ook een aan tal drastische bezuinigingsmaatregelen voorgesteld waartoe ook behoorde een salarisverlaging van 5 pCt. en een bezumiging op de werkloosheids- uitkeering van 10 pCt, Het is op deze twee punten dat het kabinet gevallen is, niet omdat het parlement maar de Engelsche socialistische vakvereenigingen zich tegen deze bezuiniging hadden ver klaard en om die reden een groot deel van het kabinet weigerde den ministei van Financiën, krachtig ge steund door den leider van het kabinet en tevens leider van de Arbeiderspartij MacDonald, te vol gen. Het wil ons voorkomen, dat deze houding van de vakvereenigingen en de weinige ruggegraat van de be trokken ministers een historisch be wijs zal worden voor de stelling, dat de socialisten tot opbouwend werk, tot practische arbeid, niet in staat zijn. lagusBlsa tfidc&nllagea. Het lot van een nierlijder is vaak ellendig dikwijls is hij niet in staat om zijn werk te doen. Bij elke be weging schieten scherpe, stekende pijnen door zijn lendenen. Nare urine- kwalen, waterzuchtige zwellingen, hoofdpijn en duizeligheid kunnen zijn leven nog onaangenamer maken. En den volgenden dag is het weder juist hetzelfde nieraandoeningen worden niet van zelf beter. Gebruik onmiddellijk Foster's Rug pijn Nieren Pillen. Uitstel kan leiden tot rheumatiek, spit, ischias, blaas ontsteking, nierwaterzucht, nierzand en -gruis enz. Foster's Pillen geven aan de nieren juist de hulp, die zij noodig hebben, en wekken ze op tot hernieuwde werkzaamheid. Zij werken uitsluitend op de nieren en blaas, en kunnen vol vertrouwen en veilig gebruikt worden. 31 Bij alle drogisten enz. t 1 75 p. flacon van Roodbont N.R.Y.-Vee en V.DL.-Varkens. Reeds driemaal werd de Noord- Limb. Fokdag met steeds stijgend succes georganiseerd. Snel nadert thans de datum, waarop de vierde fokdag hier zal worden gehouden, welke, als de voorteekens niet be driegen, al zijn voorgangers nog zal overtreffen. Naast de oude vereenigingen, welke vorige jaren hunne medewei- Burgemeester en Wethouders van Venray brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat wegens den hoogen waterstand voor de tweede maal schouw zal worden gevoerd over de volgende waterlossingen op achter elk harer vermelde tijdstippenLegger A. 9. Weverslosche beek met zijtakken, op 17 Sept. van 7 uur vm tot 7 uur nm 15. Weverslosche beek, vierde zfitak, op 17 Sept. van 7 uur vm tot 7 uur nm 16. Weverslosche beek, verlengde, op 17 Sept. van 7 uur vm tot 7 uur nm 17. Ie zijtak Oostrumsche beek, op 18 Sept. van 7 uur vm tot 7 uur nm 20, Ysselsteynsche waterlossing, op 17 Sept. van 7 uur vm tot 7 uur nm Legger B. 2. Oostrumsche beek, op 18 Sept. van 7 uur vm tot 7 uur nm. 3. Loobeeksche beek, op 19 Sept. van 7 uur vm tot 7 uur nm. 3a. Loobeeksche beek, nieuw gedeelte, op 19 Sept. van 7 uurvm tot 7 uur nm. 6. Waterlossing Oostrumsch Veen met zijtak, op 18 Sept. van 7 nur vm. tot 7 uur nm. De eventueel noodige herschouw zal geschieden voor de overtredingen geconstateerd op 17, 18 en 19 Sept., op 6 Oct. daaraanvolgende. En zal deze op de gebruikelijke plaats aan het Raadhuis worden aange plakt en aangekondigd in het Weekblad „Peel en Maas" te Venray. Venray 29 Aug. 1931. Burgemeester en Wethouders voornoemd O. VAN DE LOO. Aangeplakt op de gebruikelijke De Secretaris, plaats aan het Raadhuis te Venray VAN HAAREN. op 29 Aug. 1931. De Hoofdagent van Politie, tevens onbezoldigd Rijksveldwachter, L. H. JANSSEN. king verleenden, zullen ditmaal nog een viertal jongere zuster-vereeni gingen uitkomen, zoodat gerust van algemeen* deelname gesproken kan worden. Uit geheel Noord-Limburg, van Mook tot Helden, zullen op 3 Sept. keurcollecties naar Horst gezonden worden, om te demonstreeren, welk hoog peil de rundveeteelt in deze streken bereikt heeft. Op dien dag zullen de fokkers blijk geven van hun kunnen, terwijl de bezoekers de gelegenheid gebo den zal worden, om hun veekennis te vermeerderen en te verdiepen. Het is een verblijdend verschijnsel, dat in dezen tijd van algemeene ma laise, hier nog zoo'n opgewekt leven heerscht op gebied van rundveeteelt en varkenfokkerij. Dit wordt voldoende bewezen door het groote aantal inzendingen, hetwelk bij de afdeeliog rundvee de 400 nummers heeft overschreden, terwijl de afdeeling varkens, nog scherper geselecteerd als vorige jaren, toch nog op ruim 160 hokken mag rekenen. Wie zich de schitterende inzen ding varkens van het vorig jaar nog herinnert, zal het geheel met ons eens zijn, dat deze afdeeling alleen een bezoek reeds overwaard is. Was het niet een genot, de prachtige collectie oude zeugen te bezichtigen, in welker categorie niet minder dan negentien eerste prijzen werden toe gekend. Doch ook de categorie oude beren wekte algemeene bewon dering. Hier werden werkelijk prima dieren getoond, als bewijs, dat in 't Noorden van Limburg moeiten noch kosten worden gespaard, om den varkensstapel steeds op hooger peil te brengen. Het jonge fokmateriaal was even eens van bijzondere kwaliteit en be loofde veel voor de toekomst. Wij twijfelen er dan ook niet aan, of deze afdeeling zal dit jaar wederom algemeene belangstelling en waar deering vinden. De afdeeling landbouw-machineriën is met enkele standen uitgebreid. Ook hier zal zeker veel te zien en te leeren zijn voor hem, die zich interesseert voor het nieuwste wat op dit gebied geboden wordt. De terrein-commissie is reeds dagen in de weer, om de prachtig gelegen weide, nabij het oude kas teel „Ter Horst" in orde te maken, terwijl op dien dag zelf, de regelings commissie zal zorgen, dat het plaat sen der dieren en het verloop der keuringen niets te wenschen zal overlaten. Op het terrein verrijzen overal tenten voor spijs en drank, terwijl in den schaduw der boomen, de bergplaats en auto's wordt gereed gemaakt. Horst maakt zich op, om weder om zijn duizenden bezoekers te ont vangen en zal alles in het werk stellen, om allen voldaan huiswaarts te zenden Ofschoon het Bestuur van den Fokdag vorige jaren meer dan te vreden was over het drukke bezoek, waren er volgens hun oordeel, nog veel te weinig boerinnen. En toch hooren deze daar voorzeker thuis, omdat de boerin in deze streken in den regel het grootste aandeel heeft bij het werk betreffende de rundvee- en varkensfokkerij. Om dit bezoek nu te bevorderen, worden alle dames extra uitgenoo- digd en hebben daarbij vrijen toe gang. Het ware te wenschen, dat het bestuur hiermede succes heeft. Indien wij een en ander zoo be schouwen, dan meenen wij er niet aan te mogen twijfelen, dat de 4de Noord Limb. Fokdag alle kans tot slagen biedt, dat daai voor iederen Verstopping en slechte spijsvertering beder ven Uw humeur. Neem de zacht werkende Foster's Maagpillen en gij gevoelt U spoedig frisch en opgewekt, f 0.65 per flacon. FOSTERS MAAGPILLEN fokker veel te leeren valt en dat de gunstige nawerking daarvan niet achterwege zal blijven. T. De Eere-Voorzitter van den Noord- Lliyb. Fokdag, de Weledelgestr. Heer Jean Poels, stelt dit jaar een prachtige wisselbeker beschikbaar voor de fceste groep (zes koeien met den vereenigingsstier). Deze beker moet driemaal achter elkander door dezelfde vereeniging gewonnen worden, alvorens hij defi nitief eigendom wordt. VENRAY. 29 Augustus 1931 WAARSCHUWING Inlevering van vuurwapenen. De Burgemeester van Venray be veelt ingevolge artikel 9 der Vuur- wapenwet, dat al degenen, die vuurwapenen of munitie voorhanden hebben, met uitzondering van hen, die daartoe ingevolge genoemde wet bevoegd zijn, deze moeten inleveren voor 4 September a.s. ten Raadhuize der gemeente. Degenen, die op of na 4 Sep tember a.s. in het bezit van vuur wapenen of munitie mochten gera ken, n oeten deze inleveren ten Raadhuize binnen drie dagen, aan vangende met den dag der verkrij ging der vuurwapenen of munitie. Niet voldoening aan dit bevel wordt gestraft overeenkomstig meer genoemde wet. Venray 24 Augustus 1931. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. Ingevolge de Bouwverordening is vegunning verleend aan den heer M. Hoedemakers, Deurnesche weg, tot het bouwen van een woonhuis aan den Ouden Oostrumschen weg. Nieuwe Voetbalclub. Yenroysche Sport-Club. Met genoegen vernemen wij, dat onder de Venraysche arbeiders een voetbalclub is opgericht, die onder bovenstaande naam zal uitkomen in de a.s. competitie. De mannen zijn bezig een flink voetbalterrein aan te leggen aan den Merseloschen weg (Dril). De nieuwe club wil flink aanpak ken, daarom heeft zij, voordat de competitie begint, groote nederlaag- wedstrijden georganiseerd, waarvan de eerste a.s. Zondag 30 Aug. te twee uur begint. Deze eerste wed strijd zal zij spelen tegen „Albatros". De adviseur, Kapelaan Geurts. heeft voor deze nederlaag-wedstrij den een flinken beker ter beschikking van de club gesteld. Vele sportliefhebbers zullen onge twijfeld naar „den Dril" opwandelen. Onderwys in het Patronaat. „Dag jong, ik ben juist bij je thuis geweestje komt op den Handels cursus." Hij kreeg n kop als vuur. En als trompet schetterde 't over de straat„weten ze thuis dan ai of ik, t wel wil

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1