Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. pALFONCÏfti iWMMOUSl) L^: t MANUFACTUREN (YQQimiftl Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. De indeeling van het menschdom. Aan den rand van den afgrond. Ons weekpraatje. Ernst of luim. Feesten te Tienray. Provinciaal Nieuws VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1931 Twee ea Vijftigste Jaargang No. 33 PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7';i ct. bij abonnement lagere tarieven. 1 BLIJKEN TOCH HET Uitgave van FIRMA. VAN DEN MIJNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum Op den aardbol tobben 1600 mil lioen menschen, die dit gemeen heb ben dezelfde stamouders, Adam en Eva, en 't zelfde doelden Hemel, aldus Pater Servatius in „De Liefde koning." Maar verschillend zijn ze van elkander Als jongens leerden we al. dat die massa's het beste in vijf klassen zijn onder te brengenwitte, zwarte, gele, bruine en roode rassen. Met 'n stok konden we 't vaderland van die millioenen op de wereldkaart aan- wijzen. Maar wat is dat nu voor 'n ver deeling Ze gaat niet dieper dan de huid Geleerden peuterden het edelste deel van het lichaam, het hoofd, uit elkaar, en naar den vorm ervan ver deelden ze het menschenras in twee groepen de kortschedeligen en de langschedeligen. De minst beschaafde volkeren zijn 't dichtst bij het oor spronkelijke type van den mensch-aap brrrgebleven, zeggen ze, maar de beschaving maakte den mensch kortschedelig. Als ik na de verschijning van dit stukje eens een langschedelig mensch tegenkom, die een beetje grooter is dan ik, dan loop ik vast een straat om Ik ben tegen deze indeeling, omdat ze niet te pas komt. En wat ik denk van het splitsen der Adamskinderen in kapitalisten, burgers, boeren en proleten Absoluut niet volledig en boven dien onfatsoenlijk Ten slotte acht ik de vinding van den Belg. Jesuïeten-pater Fleerackers meer practisch en radica'erhij spreekt van bronnen, tonnen, buizen, al naar gelang 't ideaal, dat de menschen nastreven. Bronnen zijn wegschenkers, menschen. die vol-op geven. Bron was Jozef, die in de magere jaren het Egyptische volk en zijn broeders overvloedig van voedsel voorzag. Bron ook Edison, die 't geluid vastlegt en langs draden duizenden kilometers verder leidt. Is dat geen mooie gave Bron is Mar coni, ontdekker en ordenaar der ethertrillingen. Leve de Radio, als hij goed gebruikt wordtEn laat ons Ford ook noemen, die de menschen goedkoop aan 'n auto helpt. Veel edeler bronnen nog zijn de heilige Thomas, Augustinus en andere leeraren in de wondere dingen Gods. En kijk maar 'ns rond in uw eigen omgeving. Ge zult er heel wat bronnen ontdekken. Maar „ton" is heel iets anders. Dat zijn menschen, die niets anders doen of zoo goed als niet anders, dan ontvangen, bevatten. Woeker planten, wormen, vlooien, teeren alleen op 'n anderwroeten, gapen en slikken. Daar worden ze dik en vet van Dat zijn de menschen, die zich werkloos op hun luien stoel neervlijen, niets doen voor hun evennaaste, welken zij slechts in zooverre kennen, als ze iets van hem ontvangen. Zulke lui ontsieren en verlagen het menschelijk geslacht. Neen, dan de „buizen Wat zegt u, klinkt dat niet waar dig. Eerlijk gesproken, als Pater Fleerakkers een Hollander was, zou Do 1600 millioon menschen op den heelen aardbol hebben veel ge meen dezelfde stamouders en het zelfde doel, den Hemel, maar... de .verschillen zyn enorm. hij ook bij voorkeur het woord kanaal misschien gebruikt hebben. Kanalen dan ontvangen van de bron en gieten over. Het heerlijke water wordt door 'n kanaal uit de put ons toegevoerd. Denk aan Vader en Moeder ze leerden ons loopen, spreken, leven volgens den godsdienst! Denk aan de menschen, die door hun gebed, hun boete, het goede woord, het trekkende voorbeeld, hun actie, Gods genaden bij den evenmensch doen binnenstroomen. Dat zijn edele kanalenDe half-verdorde wereld snakt naar zulke leidingen, waardoor haar 't levend water worde toege voerd. Het leger van Gedeon was 20.000 man sterkmaar na een nauwkeurig onderzoek bleken slechts 300 man met den waren geest bezield te zijn. Door hen werd Israël gered. De wereld zal voor Christus' Liefde gewonnen zijn, wanneer de millioeDcnkerk op een evenredig aantal katholieken-uit-één-stuk kan rekenen We raken zóó gewend aan het gevaar, waarin de wereld door den huldigen maatschappelijken nood verkeert, dat we er nauwelijks oog voor hebben en het niet eens meer ten volle beseffen, als we op 't nippertje voor een val in den afgrond zijn behoed. Toch is dat dezer dagen geschied, toen het Pruisische volksreferendum ten nadeele van de Na ionaal- Socialisten uitviel. Die radicalen wilden middels dat referendum de Pruisische regeering dwingen om tot ontbinding van het parlement over te gaan, teneinde daarmee het Roomsch-roode regeeringsblok te breken en... ja, en wat Daar is in Pruisen geen ander bestuur te for- meeren, tenzij men macht en gezag uitlevert aan de Hitlerianen, de man nen van uiterst rechts, menschen zonder gevoel voor verantwoorde lijkheid, aansturend op een nieuwen oorlog, menschen met machtswellust bezield, menschen die een reactie opwekken van uiterst links, gevormd door een hongerende en wanhopige massa, die neergeslagen moet worden, alvorens het front kan worden ge wend naar het Westen, waar de aartsvijand van het Deuschtum zwaar gewapend aan den Rijn wacht Nog heeft het gezond verstand gezegevierd de Duitsche Nationaa!- Socialisten kwamen 3 millioen stem men tekort. Dat lijkt heel wat, maar het is niet zooveel, als men berekent, dat ze die nog slechts behoefden bij de circa 10 millioen stemmen, die ze toch voor hun doel wisten te winnen. Ze hadden blijkbaar reeds op de zege gerekend, want op den dag der stemming werd de terreur ingeluid, die zeer zeker met een over winning gepaard zou zijn gegaan, een terreur, die het laatste restje tegenstand had moeten smoren, dat de democratische en zich van haar verantwoordelijkheid bewuste partijen die nu nog het heft in handen heb ben, bad moeten smoren. De aanslag op een trein, waarmee het leven van honderden onschuldigen is bedreigd, is een staaltje van de toestanden, die dan zouden hebben geheerscht. Communisten, gesteund door hun Russische broeders, zouden om de macht hebben gestreden met de Hitlerianen, een strijd, die misschien gevolgd ware door een nieuwen oorlog met Frankrijk, inmenging van Rusland enz. Europa zou in een chaos van bloed en vuur zijn ge raakt. En zou het duivelsch geweld dan aan onze Oostgrens zijn gestuit Geen denken aan. Dezen keer kwam het onverstand wat stemmen tekortwe luchtten even op en leefden dan maar weer onbekommerd verder. We teekenen ons petitionnement voor den vrede en foeteren wat op de maatschappe lijke verhoudingen, pleiten tegen het bolsjewisme en lonken een beetje naar een rechts-radicalisme, uitkomst verwachtend van een straffer bestuur. En ondertusschen doen we niets. Van een rechts-radicalisme is geen heil te verwachten, zulk radicalisme kan geen nood lenigen, slechts de ellende van duizenden doen uitlaaien tot een wanhopig, niets ontziend geweld. Heel de maatschappij is ziek en om haar te herstellen is niet één maD sterk genoeg, niet één partij, niet één richting. Heel de maatschap pij moet samenspannen om elkaar ter been te houden, tot het vertrou wen is herwonnen en het gezond verstand de noodige hervormingen, die tijd eischen, tot stand kan bren gen. Op ieder individueel rust de plicht om te helpen en te steunen, anders storten we straks toch in de diepte. Niet krenterig potten en alleen voor zich zelf zorgen, voor als de tijd straks op zijn kwaadst is, want als die nog slechter moet worden, komen we toch allen om, niemands be staan althans is dan verzekerd. De grootst mogelijke menschelijk- heid moeten we thans betrachten, werk, dat we kunnen scheppen, moeten we be^thikbaar stelleD, ook al kost het ons opoffering. We moeten koopen, wat we kunnen en behoeven, we moeten laten uitvoeren en opknappen, als dat gewenscht is. De akker moet bebouwd blijven, a) brengt die ook geen winst meer op, de Nederlandsche industrie moet worden bevoordeeld, al kost ons dat ook een dubbelijz meer, het buis moet eens worden geverfd, al moeten de centen er voor van de spaarbank worden gehaald, de schoenen brengen we op tijd naar den schoenmaker, al kunnen we ze ook zelf wel lappen voor een werkman, die eigenlijk overbodig is, vinden we nog wel wat te doen, al teren we een gedeelte van onze winst in Er moet werk behouden en ge vonden worden, anders komt de wanhoop, waarin alles verteert. Lapmiddelen noemt U het Goed, maar die kunnen noodig zijn noodig om tijd te winnen, waarin de her senen kunnen werken en er uitge voerd kan worden, wat voor een blijvende saneering noodig is. Arbeid is méér en beter dan steun. Als lichamen werken, zullen geesten zich niet verliezen in radicale uit spattingen. Daar zijn we toch maar weer. Dat van die straten-makerij is niet door gegaan. Voor oefening hadden we thuis in den tuin een straatje opge broken om dat met een beetje han digheid opnieuw aan te leggen, maar her resultaat was tenslotte, dat we een oflicieelen stratenmaker hebben moeten laten komen, die ons ad f 1.10 per uur weer aan ons straatje hielp. De afd. H.O.N. van den Bouwvak arbeidersbond is trouwens ook terug gekrabbeld. Die H.O.N.-sche men schen ontkennen zelfs nadrukkelijk het vaderschap van het request aan den raad, waarin het stratenmakers- werk beneden het officieele uurloon werd opgevraagd. Het adres bleek inderdaad slechts onderteekend met de vage aanduiding „de gezamenlijke georganiseerden van den Bouwvak arbeidersbond." Het kan een poets zijn, het kan ook een ontloopen zijn van de verantwoordelijkheid... Al is de luxe van het straten maken voor ons dus niet weggelegd, onze zoon zullen we toch in het vak laten gaan, want f 1.10 per uur, om te watertanden Zelf wou de jongen eigenlijk generaal worden, maar dat hebben we hem met klem ontraden, zoo al niet uit pacifistische overwegingen, dan toch omdat het zoo'n weergaloos gevaarlijk beroep is. De statistiek wijst het Uit, in België tenminste. Van de gepensionneerde militairen hebben daar 24 procent hun pensioen verworven wegens invaliditeit (in Duitschland 71/2 pet, Frankrijk 81/2 pet. en Engeland 9i/s pet.). Voor de hooge Belgische officieren echter is dat percentage nog veel hooger. Van de 26 gepensionneerde luitenants- generaal zijn er 20 invalied 31 gene- raals-majoor op de 37 115 kolonels op 127 116 luitenants-kolonel op 133 323 majoors op 361 en 1647 kapiteins op de 1986. De hooge officieren van den gezondheidsdienst zijn... allemaal invalied. Buiten hun pensioen verdienen de meeste „slachtoffers" echter nog groote salarissen in staatsdienst. In België zelf is men van die cijfers een beetje geschrokken en daar verlangt men nu een onderzoek. Maar waarom Het eenige. wat die cijfers ons duidelijk leeren, is, dat legeraanvoerder een uiterst gevaarlijk beroep is voor de gezondheid. Ook in het belang der opperofficieren dienen we dus aan te sturen op internationale ontwapening. Een soldaat in de loopgraven heeft het tenslotte nog niet zoo heel erg die wordt geraakt of niet geraakt in het eerste geval is-ie er gewoon lijk wel geweest en dan heeft hij ook geen pensioen meer noodig. in het andere geval mag hij na den oorlog naar huis terug met den „dank der natie." Men kan nu eenmaal niet millioenen soldaten gaan pension- neeren. Maar hooge officieren, die overi gens snakken naar den heldendood, krijgen daar achter het front haast geen kans om voor het vaderland te sneven. Ze vreten zich er op van de zenuwen. alsmaar vlaggetjes prikkend op kaarten, en berichten zendend naar- en ontvangend van de vuurlinie. Dat valt niet mee als je popelt om granaten te slingeren en met ge velde bajonet stormaanvallen te doen, dat je dan maar dat stomme werk van vlaggetjes-prikken moet doen. Daar wor-je ziek van, vooral als de spelden nog van slechte kwaliteit zijn ook, en niet prikken willen. Trouwens, berinneren we ons maar eens onzec mobilisatietijd. De sol daten hadden het niet slecht, maar Je groote heeren... D i e hadden /.org We hebben een majoor gekend, die aan den drank raakte, alléén van de ellende, die hij ondervond om zijn bataljon eiken dag bezig te houden. Daarom laat uw zoon vooral geen generaal worden, zelfs geen soldaat, want dat is de eerste stap naar het veldmaarschalkschap. Op één na de beste baan er gaat tenstotte niets boven de straten- makerij is het vak van dienst weigeraar. Dienstweigeraars worden in ons land vertroeteld, principieele althans. Op het Centraal Bureau voor de Statistiek is een aantal dienst weigeraars te werk gesteld op een salaris van f 65 per maandhadden ze het soldaten jasje aangetrokken, dan zouden ze 65 centen in de week hebben gekregen. Bij de Post beginnen dienstweige raars op f 70. Dat alles is maar voor tijdelijk natuurlijk, maar bij Rijk en Gemeente gaat het zóó, dat als men er maar eenmaal „in" is, de rest vanzelf volgt. Voor menschen, die hun militaire „plichten" zijn nage komen, is er natuurlijk geen plaats. Als die door den Dienst hun baantje zijn kwijt geraakt, en absoluut geen ander werk kunnen vinden, dan kunnen ze misschien iets van „den steun" krijgen, waar ze dan wellicht worden geholpen door den een of anderen ambtenaar-dienstweigeraar. Verkeersongelukken en. onze humane tyd. In de Morgen veroorlooft Quaer- tur zich de volgende glossen bij het statistisch bericht omtrent het aantal verkeersongevallen in 1930. We leven, zooals bekend, in een humanen tijd. Een menschelijk leven tellen we niet zoo licht als een oude Germaan, die vlug ter knots, of een Middeleeuwer, die vlug ter speer was. Aan die barbaarschheid zijn we ontgroeid. Zoo is 't toch In 48 gemeenten van onzs kleine landje werden gedurende den jare 1930 in totaal 28.227 verkeersonge vallen geteld. 272 personen sneuvel den op dit moderne slachtveld, 1648 werden er ernstig gewond en 5370 licht gewond. Aardige cijfers, niet waar, voor een humanen tijd, waarin een men- schenleven... zie boven. Aan wie ligt het Een voetgan ger zal u kunnen vertellen, dat het die razende auto's zijn of die roeke- looze fietsers. Een autobestuurder weet met treffende illustraties te be wijzen, dat het de stommiteit van den voetganger of den fietser is. Een fietser gooit het op den voetganger en den automobilist. Maat ieder vindt van zichzelf en zijn soortge- nooten, dat ze over 't algemeen de kwaje pieren niet zijn. Nee, die vor men zoo goed als allemaal specimina van het humane menschentype der twintigste eeuw. De andereD, die gaan niet met hun tijd mee, die moeten beter worden opgevoed Dat iemand met een vaart van zestig, zeventig, tachtig kilometer raast over een weg die door ieder een kan betreden en bereden worden, dat mag men op zich zelf niet af keuren. Behalve humaan zijn we ook vooruitstrevend, erg vooruitstrevend. Hoe zou de wereld nog op gang kunnen blijven, als de mensch zich niet ten allen tijde met die vaart zou kunnen voortbewegen De humani teit mag niet vorderen, dat we ons weer als slakken gaan gedragen. Die 272 gesneuvelde personen en al die gewonden kunnen zich troosten met de gedachte, dat hun dood de inacht-houding van den vooruitgang heeft mogelijk gemaakt En misschien komt er nog wel eens een monument van het Onbe kende Verk?ers-slachtoffer. Dan kunnen ze heelemaal tevreden zijn. Schrikwekkende cyfers. Het katholieke dagblad „El Mati" dat te Barcelona verschijnt, geeft een nauwkeurig overzicht van de parochi- eele toestanden in Spanje. De laatste 63 jaren is de Spaan- sche bevolking van vijftien en een half millioen uitgegroeid tot 25 mil lioen, d.w.z. ongeveer 66 pet. toe genomen: toentertijd telde men in Spanje 19.237 parochies Thans daar entegen 20,513. De toename bedraagt dus slechts 6 pet. Daar er in geheel Spanje 44.368 steden en dorpen zijn, (de kleinere plaatsen er niet bij ingegrepen) zoo zijn er 23.745 plaatsen zonder pries ter en zonder kerk. Bij zulke toestanden is 't niet te verwonderen, dat het met het Spaansche volk hier en daar niet zoo fleurig gesteld is. Werk genoeg Slechts een vierde van de Fran- sche Katholieken kan beschouwd worden als godsdienstig in den eige- lijken zin des woords: ze bchooren meest tot den burgerstand, Een achtste der Franschen, die Katholiek gedoopt zijn, voornamelijk zij die behooren tot de arbeiders klasse en den boerenstand, staat in het algemeen in geen betrekking meer met het Katholicisme. De rest, meer dan de helft, be staat uit onverschillige en lauwe katholieken, die slechts viermaal in hun leven in de kerk komen: om gedoopt te worden, voor de eerste H. Communie, voor het huwelijk en voor de lijkinzegening. Ijverige katholieken, die iedere maand de H. Communie ontvangen, zijn er slechts 5 procent: het getal der dagelijks communiceerenden is met één procent toch zeker niet te laag aangegeven. Het Congres der Fransche Katho lieke Jeugdvereeniging noemt als oorzaken: menschenvrees en onkunde der ouders, de leekenschool, de fa briek en de militaire dienst. Als geneesmiddelen werden aange geven: verdieping van het gods dienstig leven in de groepen van de Katholieke Jeugdvereenigingen, veelvuldige gemeenschappelijke H. Communie en een jaarlijksche gees telijke retraite. Het kerkezakje. Naar aanleiding van de polemieken die den laatsten tijd in verschillende bladen gevoerd worden voor en tegen het rondgaan met het centen zakje tijdens de H. Mis in onze kerken, dicht Martin Berden als volgt in De Tijd Centenbakje, hengelstokje, Jij komt leelijk in 't gedrang. Ik geloof de meest menschen Zingen 't liefst je zwanenzang. Want hoe stil ook, hoe geruisch- loos En bescheiden jij ook bent, Jouw verschijnen, dat beteekent Geef me weer een heelen cent Kerkezakje al wat bedelt Heeft maar zelden sympathie, En dan praat men gauw van lastig En verdwijn toch een twee drie 1 Dikwijls stoor je ook de aandacht Als je naarstig collecteert... Als mevrouw zit rond te kijken Of haar buurvrouw's hoed taxeert Of mijnheer heeft enkel zilver En een gulden is te gróót... Dan omvat zijn hand het voorhoofd En hij wordt in-eens devoot 1 Centenbakje, ik beloof je. Jij, je wordt pas gewaardeerd. Als je in de plaats van halen Voortaan maar... iets presenteert E. Nastvogel. St. Christoffel. Uitslagen Paardensport Versierde dogcarren le Weys, Castenray, 2e v. Rijswijck, Swolgen, 3e Verryth, Sevenum. Schoondraven voor dogcar en tilbury le Sonnemans, Sevenum, 2e Lemmens, Sevenum, 3e Verryth, Sevenum, 4e Litjens, Sevenum. Harddraven v. raspaarden le Goumans, Venray, 2e Rambags. Castenray, 3e Dinghs, Castenray, 4e Asselberghs, Leunen. Harddraven, Landbouwpaarden: le Wijnen Sevenum, 2 Vullings, Grub- benvorst, 3 Willemsen, Castenray, 4 Heidens Castenray. Landelijke parade Castenray en Sevenum, beide met lof der jury. Rennen landbouwpaarden1 Wij nen Sevenum, 2 Vullings, Grubben- vorst, 3 Willemsen, Castenray, 4 Verryth, Sevenum. Rennen raspaarden 1 Lucassen Sevenum, 2 Sonnemans Sevenum, 3 Thijsen, Sevenum, 4 Strijbos Cas tenray. Extra prijs, uitgeloofd door Dr. Vullings, gewonnen door Lucassen Sevenum. Schietwedstrijd 1 H. Dinghs, Cas tenray, 2 Reys, Sevenum, 3 M, Coen- ders, Meerlo, 4 G. Kuipers Tienray, 5 Gerards Broekhuizen. De Zondag te Tienray gehouden Rectoraatsfeesten hadden een vlot verloop en ondanks het minder gunstig weer een druk bezoek. Uitslag voetbalwedstrijden Marschwedstrijd Concordia, Meer lo. Concordia MeerloWilhelmina Swolgen 3—1 Sparta Sevenum—Albatros Ven ray 2—0 Juliana Wanssum—H.V.C. Horst 1^0 2e ronde halve competitie Sevenum—Meerlo 2—0 Wanssum—Meerlo 1 1 Sevenum—Wanssum 1 1 De beker gaat dus voor de derde keer naar Sevenum. Uitslagen Turn- en Athletiek. Marschwedstijd St. Cristoffel, Venray. Vèrspringen met aanloop :1e pr. W. Vasen, Olympia 5.01 M., 2e J. Peters, V.S.V.. 4.98 M., 3e H. Dec kers, Olympia, 4.89 M. Hoogspringen met aanloop le H. Deckers, Olympia, 2e L. Verbeek, St. Christoffel. 3e J. Hol, V.S.V. Veldloop nieuwelingen 1 Koppus H.V.C., 2 van Haaf, Volharding, 3 J. Engels, Olympia. Polsstokhoogspringen 1 J. Hol, V.S.V.2 J. Janssen, V.S.V., 3 J. van Baden, Leonidas. Kogelstooten 1 Th. Obers, Se venum, 2 L. Verbeek, St. Cdristoffel. 3 B. Min, St. Christoffel. Honderd Meter hardloopen 1 J. Faasen, Olympia, 2 Bexkens, Olym pia, 3 Steilen, Olympia. Discuswerpen 1 Obers, Sevenum, 2 Hol, V.S.V., 3 Fonteyn. Olympia. RekJ. van Baden, Leonidas, 2 VENRAY, 14 Augustus 1931 Postdienst op Maria Hemelvaart Zaterdag 15 Augustus a.s. A.s. Zaterdag zal het post-, tele graaf- en telefoonkantoor voor den POSTDIENST zijn opengesteld als op Zondag, dus van 89 en van 13-14. Dien dag wordt ééne brief- en pakketpostbestelling uitgevoerd. De openstelling voor telegraaf en telefoon is dien dag als op werk dagen. De Directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Venray 3RIELS. Vuurwapenwet. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat de houders van machtigingen tot het voorhanden hebben van vuurwapenen deze opnieuw moeten aanvragen, daar de geldigheidsduur 1 September a.s. verloopt. Er is gelegenheid tot het aanvragen van nieuwe machtigingen tot 25 Aug. a.s. ter Gemeente-secretarie, waar aanvraagformulieren tegen betaling van f 0.10 verkrijgbaar zijn. De machtigingen zelf kosten f 1 per vuurwapen. Zij, die 1 September a.s. geen nieuwe vergunning bezitten, dienen hun wapen binnen drie dagen na genoemden datum ten Gemeentehuize in te leveren. Venray, 11 Augustus 1931. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. Zilveren Priesterfeest. Onze vroegere dorpsgenoot, de ZeerEerw. Pater Jacob Goumans, thans hoofd-pastoor van de St. Petruskerk te Bandoeng (N.O.I.) hoopt 22 Dec. a.s. zijn zilveren Priesterfeest te vieren. Een comité voor deze feestviering is ingesteld onder voorzitterschap van Pastoor Tinkelenberg aldaar^ Door de gemeentepolitie werd aangehouden de Duitsche schilders knecht L. uit Kevelaer, als verdacht van diefstal van f 75 ten nadeele van J. te Oirlo tijdens aldaar ver richte werkzaamheden. Hij is naar Roermond op transport gesteld. Verkoopvereeniging St. Antonius. Van 30 Juli tot 5 Augusten wer den aangevoerd 242 varkens en 2 kalveren. De prijzen waren al volgt: 23 varkens ad 46 cent per kg. 96 varkens ad 47 cent per kg. 84 varkens ad 48 ct. per kg., 27 var kens ad 49 ct. per kg. Verloopcn varkens en lichtere zeugen 40 tot 45 cent per kg. Zwaardere zeugen 37 tot 40 ct, per kg. Auto verbrand. Tusschen Castenray en Horst is Vrijdagnacht een auto in de sloot gereden, waarbij dit voertuig kantel de en in brand vloog. De inzittenden konden zich bijtijds redden. Ze kwamen uit Leeuwen (G.) Het onge luk gebeurde doordat uit een weide losgebroken vee zich op den weg bevond. Een der dieren moest worden afgemaakt. Voor het examen Hoofdakte slaagde te Roermond mej. J. P. van Ratingen en mej. E. C. M. van de Ven te Venray.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1