Phoenix Geweldig Bub. OUSTERS J. Kusters int Linskeng Mulder A. H. Martens loiwmatifialis, Fornuizen de Haen Uw adres Srugislsnj „Se Vijzel'1 Jan E. JPoels Rijwielen en onderdeelen w. van den Einden. Deume 3 os. Hendriks F. Maessen «Tos. Ariaens a. H MflISa. VENRAY het beste Zit-, Salon- en Slaapkamers, VERITAS ANT. MILLEN, Venray iij ons komen zien, doet koopsn Robinson Schoenen HOENDER-HOKKEN-BOUW MEUBELEN laagst mogelijken prijs. Prima Heeren- en Jongenskleeriing naar maat Holiandsche SMslstalJen. Electr. Waschmachines Gebr. Lucas sen. Leunen Electr. Timmerfabriek Komt zien en overtuigt H. W. VAN AARSSEN Aeelen M. Hoedeonkers, apotheker-ass. oud bekend en degelijk adres voor Uwe Koopjes halen oenix kj;hten. de beste Naaimachiné voor den laagsten prijs Ba'M en alle mogelijke KLEINMEUBELEN Vraagt prijs van onze Kapok-, Wol- en Alpengrasbedden venray Reuzen collectie's Coneumerende prijzen Zuivere pasvorm Dames- en Heeren-Schoenen in vele verschillende kleuren vanaf 3 gld. extra 10 pet. korting gegeven. Profiteert van dit aanbod Maasheezer weg V enray BLITTBR8WIJK. AANNEMERS mmm Specialiteit in het maken van Naaimachine waarin Zie Etalage. fabrikaat MIELE 100 liter f 83 - Inmaakglazen en Steriliseerketels Fornuizen wit en zwart geemailleerd. Emaille- en Blikwaren. Driescharige Ploegen, Eggen, Cultivators WIEGARD PLOEGEN enz. enz. BERTELS,,KUNSTKORREL" ÏBERTELSMDIKUNIkobbÉLAMSTERDAM Steeds in voorraad alle zwart en wit geëmailleerd in de nieuwste modellen en uitsluitend prima fabrikaat Groo/gte torleering. LAGE PRIJZEN cornpleete Keukens, Zitkamers en Salonkamers, geschilderde en massief eiken Slaapkamers eigen fabrikaat. H BOEEBINDERIJ Vakkundig adres voor inbinden van alle Boekwerken. voor Chemicaliën* Drogerijen, Verbandstoffen enz. is Henseniusplein 6. Onze jaarlij ksche opruiming van restanten Schoenen is wederom begonnen. Profiteert van de extra lage prijzen. Voor gevoelige voeten de Itnoodiging zor^and wordt aat)d van het van gelijkheden lereur daarvan ïhefljleend. Dit s iang van de q ci zelf vast- - 29; 3ur^n Venray, O.'LOO. Lirgejn Ver r keegenen, airlof tot Venray die tot het hebben be- lat it zijn deze p hm bepaalde N iijf namiddags, wijziging sten eindigen. NIET ge ien, die na ijd 1 itingen nog ismt nd hebben, dagen geen 3 m verleend, ergi oeten eiken den Ge vanger tus- i—l rmiddag en elijktrschuldigde wor is de tijd, dai >et eindigen. :t r m irig iet den 1 □ric n< t i ha uzieliji elijl Di and veri som ten kantore de oader- eneden den toe te laten Dr personen igen leeftijd ,en te gaan zal zeer gehouden jn verplicht istens drie :ters aan den de toegang i 18 jaar is tree oces-verbaal pge degenen, die naken zullen onn >or de politie rwi 29 Bujvan Venray, 0£ LOO. A doAde verbod ezo avondver- ed( ligdige per- lur trmisdagen. van Venray bis, dat door olg aide van art. :nai Verordening >nd igen worden of beheer- waar voor te vermake- ven, om in avonds acht verblijven leeftijd van on den achttien- ftij< ren den veer- le^i in de bios- voor zoover voor dien verklaard, len :rtoB )Q jid« uiten is ver in e vel :rm n oeljoscoop door 14-jarigen de geheele voor wat te geven en nigelijk aan te kin|lingen. dranklokalen junVerleend voor (strijkje) met smuziek door 18-jarigen van ouders, Ige broers of be i lift bode a ig be d of de 14 jaren dejousel worden s avonds, na luitfeeleiding van oo meerderjarige den 18jarigen een der pu bevinden at deze voor >rden daaruit loli trd en tegen oc< vorden opge- van Venray DE LOO oöp. Veiling- g andag was de ,13fn. »ie tot f 5. :ieiM0 tot f 3.90 :iei J'70 tot f 4,—- ren /IQ) de Coöp, rarf wa? de aan ).0( eiC4.10 tot f 5.— »ie£.30 tot f 4.— :ie^-90 tot f4.20 Ruim 25 jaar alhier bekend al on overtroffen in duurzaamheid. Wordt ook op gemakkelijke afbetalings condities geleverd. 9 Door ervaren inkoop zijn wij s eeds in staat te leveren voor den Bij ons zult U vinden een enorme sorteering aan prijzen genoteerd, die ieders bewondering afdwingen. Over deze lage prijzen staat U versteld. Beleefd aanbevelend STATIONSWEG 3 TELEF. 80. Schoolstraat 20 aan ongekend lage prijzen. Verder wordt op alle Schoenwerk, hetwelk niet in de Oprui ming opgenomen is, bij contante betaling Zie etalage. Kwaliteit bekend. Vraag! prijzen. Vele tevredenheidsbetuigirgen Bij een chique toilette hoort een modern collierring, armband-horlogebrochette in alle opzichten een beste beproefde "Tap» in prijs ver beneden alle andere merken. Onze Hansa Reclame Machines met 5 jaar garantie slechts 50 gulden Alle Onderdeelen, Naalden, Oliën enz. aan scherp concur- reerende prijzen. Beleefd aanbevelend M mufaatuFdiifcLindel, Patersstraat 13 en alle Onderdeelen. aan UITERST lage prijzen. Vraagt onze prijzen vöör ge koipt. Beleefd aanbevelend, KWALITEIT HOILANDTCN El BOVENAAN DOOR (Volledig Pluimveevoeder») daar deze uit ideale grondstoffen is vervaardiqd en géén vischmeel bevat. Alles vereend in één korrel.niets byvoeren Sedert 1925 is de pluimveeteelt verrijkt met Bertels'.Kunstkorrel'het wetensctiat* pelgk ideale,voordeelïqer en vollediae voeder voor kuikens, kippen.eenden enz waarin deqraneavleeschmeei. vifaminen.voedinqszoufen enz. in één korrel zijn vereeniqd en waarmede ver kregen wondr arbeidsbesparing, laqere productie-'., kosten en betere bevruchting v.h.ei.grooferen smake- lijkereieren.sterker en mooier dieren en 30% méér eieren dan met de omslachtige dubbel voedering met Ochtendvoeder en gemenqd graan. Alle foutief voederen.waardoor noq millioenen verspild wor- den.wordt door de. Kunstkorrel "in eens opgehe ven. In Nederland voert men reeds 2. millioen kippen en eenden met Qe/CteJs\.&m£thctowL* Qpcf 50 kll° f r P°srw Vraagt brochure fat op QKsfbodje. wacht U votn Twrnaakslds Octrooi reeds verkregen in Belqië.Canada.Enqeland. Frankrijk, Italië, Hongarije. Polen. Spanje.Zuid -Afnka. VENRAY. van onze prijzen en kwaliteiten in Verschillende soorten Stoelen, Spiegels. Schilderijen, Wiegen enz. Matrassen. Alpengras- wol- en kapokbedden Kleer-, Linnen- en keukenkastenenz. omdat wij'zijn in KWALITEIT PRIMA en in PRIJS BENEDEN ieder ander. Minzaam aanbevelend, Oroote straat 13 VENRAY. Willemstraat 2 VENRAY VAM EEM GASFORT1UI5? DE EENVOUDIGE BEHANDELING, DE GROOTE ZINDELIJKHEID MAKEN EEN GASFORNUIS IN UW KEUKEN ONONTBEERLIJK. Voor heete dagen s Limonade-essences (alle smaken) Citroenzuur, Citroenspiritus, Wijnsteenzuur, Permangaan voor kippen, Creoline voor 't ontsmetten der kippenhokken, Kippen- levertraan, Waterglas en Garantol voor 't inleggen van eieren enz. enz. Aanbevelend, Tevens voorradig met rubber en leder onderwerk. schoenen met ingewerkte steunzolen „Dokters keuze". MAAT- EN REP AR ATI E WERK Zie etalage Beleefd aanbevelend. Zie etalage. Oroote Straat 18. 6 bij 4 M. model no. 5. Ramen 180 bij 80 cM. overvallend in tochtsch. bezet met dubbeldik glas, wanden prima le soort gg. koraal deelen, compl. meststafel. zitstokken, legnesten, Muiden pannen, riet, dege'ijke zuivere afwerking, pasklaar, af Deume f 160. Nergens beter. Nergens goedkooperl Vraagt onze prijslijst 1931.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 9