POSTER'C Kermis! De ..Dageraad" in Limburg. De Kippenhouderij op het platteland Gemengde Berichten of zinkvitriool in zijn bedrijfbezigde, moeten we toch haast vermoeden, dat hij klei en kiezelaarde in het brooddeeg mengde, als we lezen wat Salomon zegt „Het brood der bedriegerij moge zoet smaken, daarna wordt de mond ervan vervuld met zandgruis. Dat men in de middeleeuwen met brood vervalschers korte metten maak te, blijkt b.v. uit een vreeselijke straf, welke men een bakker te Neuren berg oplegde, die aan zijn meel gips en krijt had toegevoegd men liet hem zijn eigen baksel gebruiken. Vermoedelijk kreeg hij meer dan zijn portie, wanehierna heeft hij echter niet lang meer geleefd luidt de lakonieke mededeeling in een verhaal van het gebeurde. Deze strafwijze, waaraan het vergeldings beginsel van „oog om oog" ten grondslag ligt, werd in Zuid-Duitsch- land veel toegepast. Veelvuldig kwamen vervalschingen voor bij de vroeger zoo algemeen gebruikte saffraan. In de helft der 15e eeuw werden te Neurenberg Hans Kölbel met zijn handlangers veroordeeld om, toe afschrikwekkend voorbeeld, tegelijk met het partijtje verknoeide saffraan in het openbaar te worden verbrand. Melkknoeiers behoorden in alle eeuwen eveamin tot de zeldzaaam- heden, als de bierbrouwers, die zich hielden, als konden ze een hazel nootenstruik niet van een hopplant onderscheiden. En dan de wijnver- valsckers. In Freiburg bepaalde men kort maar krachtig, dat allen, die wijn met water vermengden of vervalsch- ten, voor struikroovers zouden ge houden worden. De levensmiddelenknoeiers echter werden niet alleen op dit onder- maansche zwaar gestraft, doch ook in het hiernamaals.. In de bekende klucht „Oene" van Jan Vos (1662) schetst Oene in schrille kleuren, wat hij in de hel zag De backers, die 't broot veul lichter maken as den eysch, Worden er et wicht mit hiete tangen enepen uyt haer vleys. De diefachtige snijers, die 't laeken deur 'c oog van den schaer rokken, Worden er tot straf, deur 't oog van een gloeiende schaer etrokken. De kox, die katten en honden veur haassen en konijnen verkoopen, worden er estroopt, En an et spit estoken en mit Heyntjemanspik edoopt... De waarden, die de kannen niet ter deeg vol tappen en het bier Met water mengen, worden er ekookt op een onzichtbaar vier, enz. loopen van Huid en Voeten, verzacht en geneest men met 965—16 De Limburgsche correspondent van de Maasbode schrijft over den Dageraad-tocht naar het Zuiden het volgende Wie een dageraad wil aanschou wen, moet vroeg uit de veeren springen. Deze aloude waarheid in practijk brengend, zaten we Zaterdagmorgen half zes reeds in den auto, die ons met een rustig gangetje uit 't hartje van Zuid-Limburg noordwaarts voerde. Maar zoo vroeg kon men Zater dagochtend niet opstaan, of men zag reeds hier en daar de teekenen van ongewone bedrijvigheid. In het landelijke Beek waren de chauffeurs der groote autobushouders die een geregelden dienst tusschen Sittard en Maastricht onderhouden, al druk bezig met het bevlaggen hunner reuze-vehikels. En te Sittard zagen wij bij het kruispunt van den rijksweg met de hoofdstraat van het stadje, den eersten post verkenners voor een woning, van wier gevel de pauselij ke tweekleur wapperde. Drie kilometer verder, bij mijlpaal no. 25 stonden een twintigtal auto's langs den berm van den weg gereed, om den Dageraad een waardige ontvangst te bereiden. En daar wist men ons te vertellen, dat de eerste bus met vrijdenkers, ondanks het nachtelijk uur van den tocht, het niet verder had kunnen brengen dan Tegelen. Bij Echt en Roermond ontmoetten wij opnieuw dergelijke posten. Maar to,en wij omstreeks half acht te Te- gelen aankwamen, bleek al spoedig, dat de voorhoede, die daar had postgevat, geen hulp uit Midden-of Zuid-Limburg van noode had. Het nakroost der oude Romeinen, die anno „dazumal" het pannenbak- kend „Tegulae" stichtten, blijkt nog altijd meester te zijn in de kunst der omsingeling, waarin hun voor vaderen uitmuntten. En naast het openluchtspel, dat zij iederen Zondag opvoeren, toonen zij. de sport der vreedzame wegver- spearing voortreffelijk te verstaan. Wij leggen den nadruk op het vreedzame dezer betooging, die zoo keurig was georganiseerd, dat er zelfs voor den strengsten handhaver van wet en orde geen reden was, het voorhoofd te fronsen. Wij hebben van kwart vóór tot kwart over acht persoonlijk den loop der dingen gadegeslagen en kunnen dus uit eigen aanschouwing getui gen, dat den vrijdenkers geen haar op hun hoofd is gekrenkt en dat hun auto-car geen schrammetje heeft opgeloopen. De eenige minder-prettige ervaring die zij opdeden, was de onbeweeg lijkheid van wagen. En zelfs dit is nog te veel gezegd, want in een half uur tijds waren zij ongeveer een halven kilometer gevorderd. Het auto-kluwen, dat zich uiterst langzaam op den breeden rijksweg voortbewoog, leek sprekend op een bijenzwerm. Nu eens kwamen er eenige insecten bij, dan weer snorden er eenige weg. Nu eens was de zwerm zoo dicht, alsof de wagens aan elkander kleefden, dan weer kwam er licht tusschen de auto's en schoof het geheel een eindje voorwaarts. Wie meenen mocht, dat dit zon derling spel zich in een sfeer van verbeten woede afspeelde, kent de Limburgers niet. Integendeel, de vroolijkheid glom op aller gezichten en meer dan eens klonk er een lied uit de menigte, die zich voor en achter en tusschen de auto's verdrong. Bij deze vroolijkheid stak de zichtbare angst der vrijdenkers bijna potsierlijk af. Speelde de verhitte verbeelding hun booze parten, of zou het misschien de knaging van hu ontwakend geweten zijn .geweest? Wat het ook geweest moge zijn, een feit is het, dat hun angstig en ontdaan uiterlijk het schrilst denk bare contrast vormde met de goed- lachsche houding van het katholieke publiek. En toen zij eindelijk een dienaar der Tegelsche Hermandad ontwaar den, begroetten zij den slanken jonkman met zichtbare teekenen van opluchting. Beleefd bood de agent den heeren zijn diensten aan zij hadden het maar voor het zeggen vooruit of achteruit Maar zonder eenige aar zeling verkozen zij den terugtocht naar het Venlosche station. Heel vlot verliep deze terugreis nietwant aldoor zwermden de wit gele auto's af en aan. Toch kwamen zij, begeleid door Tegelsche en Venlosche politie om ongeveer negen uur zonder ongerief op het stationsplein aan. Hier bracht katholiek Limburg den heeren een afscheidsovatie met een luid-klinkend „Aan U, o Koning der Eeuwen waarna het vrijden kend gezelschap bleek en bevend in de wachtkamer verdween. Op den terugtocht zagen wij nog enkele typische uitingen van Lim burgsche geloofstrouw, die den humor geenszins uitsluit. Hier woei de pauselijke wimpel van een.... maaimachiae in vol bedrijf op een eindeloos hal men veld. En ginds prijkte vóór den ingang van een dorp een groot planken bord met het opschrift „In deze gemeente wordt God geëerd, en... de Dageraad geweerd Inmiddels hadden de „Dageraders" die in den vroegen ochtend na hun mislukten autotocht, te Venlo den trein naar Sittard hadden genomen, zonder verdere stoornis de mijnstreek bereikt, waar zij het bloed kruipt waar het niet gaan kanin de tehuizen der socialisten een gastvrij onthaal vonden. Vandaar togen zij, gewapend met groote pakken drukwerk, naar de uitgangen der mijnen Emma (Tree- beek) en Oranje-Nassau II (Heerier- heide) om er strooibiljetten en exem plaren van „De Vrijdenker en „De Vrije Socialist" uit te deelen. Dat zij speciaal te Heerlerheide, in deze taak werden gehinderd en zelfs te lijf gegaan door enkele geloofs- genooten, leek ons een minder ge lukkige vorm van godsdienstijver. Immers volgens de Nederlandsche Grondwet heeft eenieder het recht van vrije meeningsuitingof hij bij geschrifte reclame verkiest te maken voor haarverf en likdoornzalf, dan wel voor vrijdenkerij, is rechtens ge heel onverschillig. Zoolang hij binnen de perken van wet en orde blijft, kan niemand hem beletten hetzij lichamelijke of geestelijke kwakzalverij aan den man te brengen. En wie een ander in de vrije uit oefening van dit grondwettelijk recht hindert, heeft geen rechtmatigen grond tot beklag, wanneer de politie de haar opgedragen beschermingstaak desnoods hardhandig vervult. Daarom blijve steeds het parool „Handen thuis en hoofden koel 1"' Ook in de actie tegen den „Dage raad." Had jnen dit overal even goed begrepen als te Tegelen dan ware de politiestok nergens noodig geweest om de orde te handhaven. Wij hopen en vertrouwen, dat dit hatelijk wapen in de toekomst buiten geding moge blijven. Om dit doel te bereiken, bestrijde men de vrijdenkers steeds en overal met wettelijke en bij voorkeur met gelijke middelen. Men stelle vlugschriften tegenover vlugschriften en argumen ten tegenover argumentende onze zijn over heel de linie honderdmaal beter dan de hunne Maar wie den strijd des geestes met lichaamskracht voert, bewijst bovenal zijn eigen intellectueele nood lijdendheid Als Limburgs katolieken deze een voudige waarheden altijd goed voor oogen houden en in practijk brengen, dan zal uit de boosaardige actie van de „Dageraad" het goede gevolg te voorschijn treden, dat allerwegen het katholiek geloof wordt verlevendigd en versterkt ter eere Gods en tot heil der zielen door IOS. BOSHOUWERS te LENT Waarom mogen eieren non niet afgewassclien worden? Dat heb ik al vaak hooren vragen. Doorgaans vragen het de eerlijkste kippenhouders; de anderen vragen niets, zeggen niets, maar wasschen stikum dapper door. Zij denken, dat niets eenvoudiger is dan de eieren even zuiver te maken. Waar dient het water anders voor Een ei mag echter nooit gewas- schen worden. Laat wasschen nood zakelijk zijn voor de gezondheid van mensch en dier, voor 't ei is het verderfelijk, althans wanneer het ei bewaard moet worden en dat moet met een handelsei natuurlijk gedu rende korteren of langeren tijd mo gelijk zijn en voor nog langeren tijd met een ei, dat ingelegd word:. Ook deze dus nimmer afwasschen, Wat is nou de oorzaak, dat af- gewasschen eieren minder lang be- waarbaar zijn Men ging de oorzaak wel eens zoeken in de meerdere of mindere poreusheid der schaal, in de meer dere of mindere ventilatie, welke door die schaal mogelijk is. In dit geval zou afwasschen en afwrijven volgens mij niet hinderlijk zijn, want voor langdurige bewaring moet in elk geval juist de ventilatie verhinderd worden of zoo klein mo gelijk gemaakt, De oorzaak zit ergens anders de eierschaal is nl. bedekt met een zeer fijn poeder, dat antiseptische eigen schappen heeft. Bacteriën, die op de eierschaal terecht komen, worden door dat poeder gedood, althans zeker onschadelijk gemaakt en dus het inwendige van het ei tegen be derf beveiligd. Wordt een ei afgewasschen en afgewreven, dan wordt het poeder ook weggewasschen en wegge wreven, zoodat de bacteriën (ziektekiemen) hun doorgang door de schaal vrij vinden en het ei kan gaan bederven. Hoe lang dit poeder bovengenoemd eigenschap heeft, hangt veel af van de bewaring der eieren, in een droge, luchtige, frissche plaats het langst. Voor alle doeleinden is het dus absoluut noodig de eieren zuiver te rapen en niet zuiver te maken. De boer, die van goeden wille is, heeft dit in z'n hand, de andere luistert niet naar raad, en moet daarom de gevolgen maar afwachten. Zoo denken er de mijnen of veilingen, die strenge boeten toepassen; ook over en terecht. Want de slordige kippenboer brengt de heele zaak in gevaar. Waarom do eieren toch sorteeren? De eiermijnen, die een groot deel der aangevoerde eieren naar het buitenland verzenden, hebben den laatsten tijd met steeds meer klem aangedrongen op het sorteeren der eieren, naar de kleur, en naar het gewicht. Regeeringsmaatregelen heb ben daartoe gedwongen, maar ook zonder deze zou het er wel van gekomen zijn. Door het sorteeren stijgt de waarde der eieren, even goed als zulks het geval is bij fruit en groenten. Bij het fruit is ook de wijze van ver pakking nog van machtigen invloed. Hier te Lent (en zulks is opmeer plaatsen in de Betuwe het geval) woont een fruitkweeker, die daar apart personeel voor heett, dat op het gebied van sorteeren en verpak king volkomen thuis is. Die fruit kweeker krijgt oneindig meer geld voor zijn fruit. De stekbessen konden onge sorteerd op 'n dag dezer week niet meer opbrengen dan 3 cent per kilo, terwijl de mooi gesorteerde het op denzelfden dag nog brachten tot 10 cents en hooger. Iemand, die een grooten hoop kuikens van verschillende grootte, verschillend ras en verschillende kleur onder mekaar heeft loopen, en ze zóó moest verkoopen, zou oneindig veel minder geld beuren, dan wan neer hij ze eerst gesorteerd had, d.w.z. soort bij soort geplaatst, en dan natuurlijk ook naar de grootte. Gesorteerd hebben ze veel en veel meer oog Ze lijken véél mooier 1 Vele eieren der veiligen worden ten slotte weer in de winkels verkocht, en wat een gemak is het niet voor die menschen als ze allemaal gesor teerd zijn. Daarom is het te begrijpen, dat sommige mijnen sorteermachines aan de leveranciers verstrekken. Dit is echter niet overal het geval. Toch moeten de menschen ook daar zoo goed en nauwkeurig mogelijk sortee ren. De mijn geeft wel aan, op welke basis gesorteerd moet worden. Te Arnhem kwamen onlangs aan de Gelderschc veiling van eene af- deeling uit den Achterhoek eene menigte kisten ongesorteerd binnen. De directeur had toevallig op dat oogenblik personeel disponibel, dat zich aan het sorteeren kon zetten. Ongeveer de helft der kosten kwam klaar. Hij bracht de kosten van ver pakking op rekening der slordige afdeeling, doch de opbrengst was wel 3 x zooveel meer als die kosten bedroegen. De organisatiemannen houden aan een en ander streng de hand, en dat is ten zeerste toe te juichen. Met den uitvoer der eieren staat of valt onze kippenhouderij. Als het de kippenhouders slechter gaat worden, hebben ze dat voor 'n groot deel alleen aan zichzelf te wijten. Als kleine kinderen moeten ze vaak tegen zichzelf beschermd wor den. Veesmokkelarü aan de Duitsch- Nederlandsche grens. De laatste week neemt de vee smokkelarij van Duitschland naar ons land in belangrijke mate toe. De slechte economische toestand van den Duitschen boer, de sterk ver minderde afzetmogelijkheid en de lage veeprijzen werken deze smok kelarij zeer in de hand. Daar in Duitschland geen verbod van vee- uitvoer bestaat, worden de dieren overdag naar een weide langs de grens vervoerd, om daar af te wach ten tot de gelegenheid gunstig is, om ze over de grens te breDgen, waar ze meestal op Hollandsche markten worden verkocht. Deze smokkelarij is zeer loonend, terwijl het risico zeer gering is, De veesmokkelarij voert eveneens tot veediefstallen in het grensgebied. Zoo werden een Duitschen boer in het grensdorp Niel uit een weide 's nachts 2 der beste koeien gestolen en over Leuth naar ons land vervoerd, waar ze op dejnarkt werden verkocht. Aangifte bij de politie volgde, die spoedig de daders wist aan te houden n.l. den veehandelaar Jos. L. te Cleef, een Hollander, benevens de vee handelaar Otto van S. uit Renderen en de arbeider Van L. uit Schottheide bij Cranenburg. Rijkspostspaarbank. Aan het jaarverslag over 1930 der Rijkspostspaarbank is het volgende ontleend Onder de resultaten van het dienst jaar 1930 trekt Het meest de aan dacht het feit, dat het bedrag der inlagen ruim f 15.3 millioen hooger was, dan dat der terugbetalingen, tegen f 2.1 millioen in 1929. Het voordeelig saldo der bedrijfsresultaten bedraagt f75.933.579 (v.j. 69.837.256) het nadeelig saldo der waardewijzi- ging f 14 491.553 (v.j. 23.365.201)' zoodat blijft 'n saldo van f 61.442.026 (v,j. 46.472.055). Een journalist als postpakket verzonden. Een Brusselsch journalist heeft zich zelf als postpakket naar Londen laten verzenden Hij meldde zich op het hoofdpost kantoor te Brussel aan het loket voor postpakketten aan, met op zijn jas een etiket waarop het adres van de „London News agency" stond. De journalist werd netjes in ont vangst genomen en bij de pakketten voor Londen gedeponeerd. Toen het uur van vertrek gekomen was, werd hij in den postauto naar het vlieg veld van Evere-Brussel gebracht, en in de bergplaats van het nacht vliegtuig geplaatst. Enkele uren later werd hij te Croydon aan de agency afgeleverd, die hem verder naar Londen bracht. De reis was nu wel juist geen lolletje geweest, maar onze collega had, door zich als postpakket te laten verzenden. 290 frs. bezuinigd op wat hij anders had moeten be talen. Ernstigo verkeersongevallen in Frakr\jk. Gedurende den afgeloopen Zondag heeft het verkeer in Frankrijk niet minder dan tien dooden geëischt, terwijl bij verkeersongevallen 36 personen zwaar gewond werden, Het ergste ongeluk vond plaats in de nabijheid van Lyon, waar een autobus met veertig personen in een scherpe bocht begon te slingeren en van de helling naar beneden dreigde te storten. Op het laatste oogenblik slaagde de chauffeur erin, het stuur om te gooien, waardoor de wagen in botsing kwam met den rotswand aan de andere zijde van den weg, De botsing was zoo hevig, dat alle passagiers van hun zitplaatsen tegen de zoldering van den wagen werden geworpen. Een groot aantal hunner liep ernstige hersenschuddingen op en moest in een ziekenhuis worden opgenomen. Ons vroolyke hoekje. De studenten aan de Utrechtsche Universiteit staan bekend als jolige snaken, onder wie het clubleven zeer geanimeerd is. Ieder jaar worden de respectievelijke presidenten der verschillende clubs gekozen door eenige gevolmachtigden uit de stu dentenwereld, welke den naam dra gen van „vocalen of stemgerechtig den". Nu wil het gebruik, dat die ver kiezing geen „droge" is, maar dat daarbij een glaasje wordt gedronken. Toen bij de laatste verkiezingen voor de diverse presidentschappen de vocalen wederom zouden bijeen komen, kreeg een der studenten in Inderdaad Er bestaat geen beter middel tegen slechte spijsvertering en verstopping, Zacht werkend. 0.65 per flacon. de letteren, die het nog nooit tot vocaal had kunnen brengen, den gelukkigen inval, zich op geestige wijze 'n plaatsje te veroveren aan de stamtafel der vocalen. Mijne heeren, zoo sprak hij, mijne literaire studiën aan deze Universiteit hebben mij geleerd, dat de meeste stamwoorden bestaan uit „vocalen", of „klinkers" en méde klinkers. Tot nog toe gaven de jaarlijksche verkiezingen rondom Uwe stamtafel geen zuiver beeld van dit taaleigen, aangezien daarbij alleen de vocalen of klinkers gehoord werden, reden, waarom ik de vrijheid neem, U eerbiedig te verzoeken, mij aan Uwe stamtafel toe te laten als „consonant of médeklinker" De vocalen hadden den slimmerd aanstonds dóór en daar zij hem allen gaarne mochten lijden, werd hij, althans voor dat jaar met algemeene stemmen benoemd tot medeklinker".... Onnoodig te zeggen, dat genoem de student bij de verschillende ver kiezingen dapper met z'n glaasje „médeklonk". om het goed recht van de „consonant of medeklinker" te bewijzen, hoewel ik er tot zijn eer moet bijvoegen, dat hij telkens de Christelijke „matigheid" hoog hield, en daardoor belette, dat de consonant of medeklinker werd tot een „dissonant ol wanklank", iets, wat helaas nog wel eens wil voor komen op enkele kermissen.... Ingezonden, Buiten verantwóórdelijkheid der Redactie Venray vooruit Het plantsoen aan „paterskoel" trekt de laatste weken zeer de aan dacht en geen wonder, want de frissche jonge aanplanting moet wel een ieder opvallen. Het idee van P.C. om deze aan planting de naam Dr. Poels-park (of plantsoente geven is alleszins sympathiek. Dr. Poels is voorwaar iemand, die in Venray steeds in eere moet gehouden worden, en welke niet uit onze herinnering mag gaan. Evenwel thans is de doctor zelf nog best in staat ons allen te laten merken dat hij er is zoodat 't misschien beter is indachtig te zijn, wat de wijze Solon tot koning Croesus zei n.l. dat bij eerst na diens dood de roem zou verkonden van de groote vorst. Als men echter onder de menschen eens luistert, dan hoort men dat 't plantsoen in een andere betrekking veel meer de aandacht trekt. De vraag komt bij v.elen op „zal hier nu ons H. Hart-standbeeld eindelijk eens geplaatst worden, of hoe zit 't daarmee Inderdaadhoe zit 't daarmee Al is de Hanzebank met een aan zienlijk deel van het bijeengebrachte geld er vandoor, er is toch een ge deelte overgebleven doch van een publieke afrekening, zooals die voor de katastrofe wekelijks placht te verschijnen, heeft men niets meer gezien. Derhalve komen er wellicht ook niet veel bijdragen meer. En toch mogen de heeren, die het geld onder hun veilige hoede hebben, overtuigd zijn, dat vele Venrayers voor dit doel nog wel iets over hebben. De malaise is juist een aan sporing om voor zulk doel nog eens te offeren, want meer dan ooit mag men thans Gods zegen en Christus' koninklijke bescherming over ons dorp en ons gewest afsmeeken. Wanneer degenen, welke daartoe geroepen zijn, dus eens een korte uiteenzetting zouden willen geven over de stand van zaken, zouden zij daarmee m.i. veler wensch vervullen. W. J. Injigaadsa Ifttaduliagia. Verwaarloos nimmer rugpijn het kan een ernstige waarschuwing zijn. Rugpijn, bewolkte en pijnlijke urine, bezinksel in het water, niergruis, stijve en pijnlijke gewrichten, rheu- matische pijnen, of een zenuwachtig en afgemat gevoel kunnen nierzwakte aanduiden, en dienen onmiddellijk behandeld te worden. Want alleen sterke, werkzame nieren kunnen urinezuur en andere schadelijke stoffen uit het bloed filtreeren. Gij zoudt geen dag kunnen leven, als uw nieren ophielden te werken. 31 Verlies geen kostbaren tijdBegin nu met het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen en herwin uw oude energie en kracht. Dit bekende niermiddel boekte succes na succes. J^RugpijnNierenPillen^ Bij alle drogisten enz. 11 75 p. flacon Ingekomen en vertrokken personen van 17 tot 24 Juli INGEKOMEN M. F. H. Hoedemackers, z.b., Henseniusplein 6 van St. Oedenrode L. A. Franssen, dienstbode, Heide L 25 van Maashees Ch. H. Nellen en gezin, landb., Veulen H 3 van Sevenum G. J. H. van Sinten, dienstbode, Veltum L 68 van Wanssum. VERTROKKEN: F. J. v.d. Hoeven, broeder, naar Katwijk a.d. Rijn A. A. Gantevoort, id., idem. idem J. E. M. v.d. Kamp, id.. Weert J. J. H. Snijders, z.b n. Maasbree, Baarlosche weg 21 J. M. G. Vullings, idem, idem, Waalre, Emmastraat 39. Openstelling Gomeente-bureaux gedurende de Kermis. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis, dat 'de Gemeente-Secretarie, het kantoor van den Gemeente-Ontvan ger, het kantoor van Gemeente werken en het kantoor der Gasfabriek op Maandag 3, Dinsdag 4, Woens dag 5 en Donderdag 6 Augustus a.s. voor het publiek uitsluitend geopend zijn van 10—12 uur voormiddag. Venray, 29 Juli 1931. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Openstelling Bureau Vleesch- keuringsdienst gedurende de Kermis, Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene ken nis, dat de uren, waarop de Vleesch- keuringsdienst voor het doen van aangiften ingevolge de Vleesch- keuringswet, gedurende de kermis dagen op Maandag 3, Dinsdag 4, Woensdag 5 en Donderdag 6 Aug. a.s. is opengesteld, zijn vastgesteld van half 9 tot half 10 voormiddag. Venray, 29 Juli 1931. Burgemeester en Wethouders van Venray O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Sluiting Dranklokalen gedurende de Kermis. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat door hem ingevolge het bepaalde bij art. 4 i der Algemeene Politieverordening het sluitingsuur in de lokalen, waar voor verlof tot verkoop van alcohol vrijen drank, alcoholhoudenden an deren dan sterken drank en vergunning tot den verkoop van sterken drank is verleend uitsluitend voor de KOM op Zondag 2, Maandag 3, Dinsdag 4, Woensdag 5, Donderdag 6 en Zondag 9 Augustus is verlengd tot twaalf uur middernacht. Aan deze verlenging van sluitings* ir ts door hem de voorwaarde verbonden, dat na haif drie namid" dag tot half tien 's avonds geen sterke drank meer wordt getapt, dus ook niet in de lokalen der vergun ninghouders, waarin dit anders is geoorloofd. De aandacht van vergunning houders wordt er nadrukkelijk op gevestigd, dat de verlenging van het sluitingsuur niet geldt voor hen, die na half drie tot half tien in hunne inrichtingen sterken drank verschen ken of toelaten, dat deze aldaar wordt gebruikt. Voor deze inrich tingen geldt het gewone sluitingsuur, dus elf uur namiddag, waaraan streng de hand gehouden wordt en zullen deze onmiddellijk om elf uur moeten worden ontruimd. Overigens wordt de vergunning, bij ongeregeldheden of niet naleving der voorschriften door de politie gegeven, voor de betrokken over treders of in het algemeen ingetrokken Er wordt in geen geval gewaar schuwd, om 12 uur moeten alle café's onmiddellijk worden ontruimd. Venray, 29 Juli 1931. De Burgemeester van Venray, O. VAN LOO. Houders van muziek en variété. Degenen, die vergunning hebben bekomen tot het houden van muziek of variété in hun verloflokalen moeten de vergunning iederen dag afhalen tusschen 10—12 uur ten kantore van den Gemeente-Ontvanger. Gelijktijdig moet de verschuldigde belasting worden betaald. Zij die voor Zondag 2 Augustus deze vergunning hebben, moeten de vergunning afhalen bij den Gemeente- Ontvanger Zaterdag tusschen 10—12 uur voormiddag. Venray, 29 Juli 1931. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. DRINGENDE UITN00DIGING aan alle ouders, verzorgers en weldenkende inwoners. De Burgemeester van Venray ver zoekt de ingezetenen met den meesten aandrang hunne algeheele medewerking te verleenen om alle wanordelijkheden en drankmisbruik tijdens de kermis te voorkomen en aan de kasteleins na half drie namid dag tot half tien 's avonds geen sterken drank te vragen. Aan ouders en verzorgers richt hij in hun eigen belang en dat hunner

Peel en Maas | 1931 | | pagina 8