UDERS Mode artikelen. Vermoeid? Gazelle burgers Rijwielen f 45 Peter Hendrix Manufactuurhandel Th. ARIAENS Kosman „SEMPER FLORENS" A. van Ham Zonen Speciale Aanbieding In Heeren- en Dames- Modeartikelen ontvingen wij een zeer fraaie sorteering aan extra lage prijzen. Speciaal adres voor ZIJDEN KO USEN in het hetere genre aJL& Bloemisterij en Tuinbouwinrichting JacqCoenen-IIoutackers Gemengde Berichten en concurrentie Banden en Ooderdeelen, Fietsstoeltjes, Stuurtasschen, Dunlop Ventielslang, Arko Solutie, Rijwiellak. Patersstraat 9 D-vitaminen ziften in Provendine! O Speciaal adres voor alle soorten Pot- en Snijbloemen, Cactussen, Vefplanten en Varens Aanleg en onderhoud van Tuinen en Bloemperken Zinken inmaakketels vanaf f 2.55 Prachtige geemailleerde vanaf f 5 40 Pomona inmaakglazen met 10 °|0 korting Zaterdag 1 Augustus 1931, No. 31. Tusschen een machine gevallen. Te Asten was de landbouwer J. W. met een maaimachine aan 't maaien, toen plots het paard schrok en aantrok. De landbouwer viel van den bok tusschen de scherpe messen der machine. Zijn voet werd deerlijk verminkt, terwijl het been gapende vleeschwonden opliep. De ongeluk kige werd naar het Gasthuis te Helmond vervoerd, alwaar het been tot aan de knie is afgezet. Zijn laatste wensch. In de jongste raadsvergadering van Beek en Donk (N.Br.) werd druk afscheid genomen. De heer Th. Thijssens, ging na een ambtsvervul ling van 42 jaren heen als gemeente secretaris, de twee wethouders en een tweetal raadsleden keeren in Septem ber niet in de vroedschap terug. Volgens het raadsverslag in de „Zuidwillemsvaart" verliep het slot van de afscheidsscène als volgt Wethouder Vereyken die wegens hoogen leeftijd zich niet herkiesbaar had gesteld, meent ook nog een woordje te moeten zeggen. Hij be treurt het, dat hij nog zoo weinig familie heeft, slechts een zuster, die deze maand haar diamanten klooster- feest viert. Wanneer ik straks be graven zal worden zal men op den 'Donk zeggen, dat er zoo weing volk bij mijn begrafenis is. Dat kan toch niet, zegt spreker, voor den ouden wethouder. Hij richt dan ook het vriendelijk verzoek tot den voorzitter en den Raad om toch zeker bij zijne begrafenis tegenwoordig te zijn. Ik betreur het nogmaals, zegt spreker, begraven te zullen moeten worden zonder volk en ik verzoek dit ge sprokene in de notulen vast te leggen. (Algemeene hilariteit). De voorzitter, burgemeester van Nispen tot Pannerden, zegt zoo mogelijk steeds bij begrafenissen tegenwoordig te zijn, wanneer raads leden of ambtenaren naar hun laatste rustplaats worden gebracht. De Voorzitter geeft wethouder Vereyken de verzekering, dat hij, evenals onge twijfeld de oude en nieuwe raad, bij de begrafenis aanwezig zullen zijn, doch hoopt, dat hij nog lange jaren zal kunnen genieten van een wel verdiende rust. Hierop volgde een spontaan hoera van raadsleden en aanwezig publiek 1 Bondsruiterfeest te Sevenum. Zondag had te Sevenum het Bondsruiterfeest plaats, waarvan de uitslag was als volgt I. Versierde wagens 1. Th. Lit- jens, Horst2. Jan Verheijen, Seve num 3. Chr. v. Enckevort, Sevenum; 4 G. Verstegen, Castenray5. H. Lucassen, Sevenum. II. Beste houding optocht; 1. A. Castenray; 1. B. Grubbenvorst2. America (Bussefalo" reed buiten mededinging mede). III. Genkrijden 1. M. Litjens, Sevenum 2. L. Joosten, Grubben vorst 3. M. Litjens, Sevenum 4. M. Cox, Grubbenvorst. IV. Serie-draven rassen 1. Sonne- mans, Sevenum 2. A. Janssen, Helden 3. M. Dinghs, Castenray 4. P. Rambaghs, Castenray. V. Serie-draven landbouwpaarden: 1. Franssen, Vortum;"2. Th. Weijs, Castenray 3. J. Willemsen, Casten ray4. P. Hermans, Castenray. VI. Serie-rennen rassen 1. Jan Verheijen, Sevenum; 2. H.Lucassen, Sevenum 3. P. Rambaghs, Casten ray 4. Th. Strijbos, Castenray. VII. Serie rennenlandbouwpaarden: 1. M. Verrijth, Sevenum 2. J. Wil lemsen, Castenray 3. G. Tielen, America4. P. Wijnen, Sevenum. VIII. Ringsteken per dogcar voor dames: 1. of 2. Mej. St. Verrijdt of mej. Fr. Lucassen, Sevenum 3. Mej. A. Lucassen, Sevenum 4. Mej. C. Verstappen. Helden. Vrye opmerkingen. Onder de sikkel van den boer valt, of viel het graan. De Heer van Leven en Dood schonk kiemkracht en groei. De zon en de regen, de wind en de wolken, zij regeerden om beurten. Wij morden teveel dankten misschien te weinig. Want de oogst is goed. En de oogst is heel gewichtig. Hij geeft brood. Het brood om te leven, Nog wat kleeding voor onze be dekking, een woning, meer of minder ruim, voor beschutting tegen al te gure dagen, en wij moeten tevreden zijn. Veel van het overige is ballast. Ballast lezer, die wij weg moeten kunnen werpen, zoo vaak ze ons hinderen op den weg naar het eeuwige vadeiland. Dwaze menschen 1 Ontelbaar vele dwaze menschen, die heel veel ballast maar mee blij ven rondsleepen en zichzelf den weg 0. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum naar den hemel erg lastig maken. O, dwaze, kortzichtige menschen. verstrikt in tallooze beuzelarijen Grafschrift van een smid. Halt, wandelaar, kijk eens even: Hier ligt een zwarte smid, Gekleed in het hagelwit. Zoo gaat het na het leven; Wat vroeger was zoo zwart als git, Maakt vaak het sterven hagelwit Grafschrift op den man van een weduwe. Och, vrouw, hoe dikwijls zeidet gij, „Nooit manlief wijk ik van uw zij," En nu ik bier lig met stijve been. Ai, ai, nu laat ge mij alleen. Eenige interessanto historische feiten. Het eerste nieuwsblad werd in Engeland uitgegeven in 1588. De eerste drukpers werd in Amerika ingevoerd in 1629. De eerste luchtpomp werd gemaakt in 1650. De eerste nieuwsblad-advertentie dateert van 1652. De eerste luchtballon steeg op in 1783. De eerste stoomboot voet op de Hudson in 1807. De eerste locomotief in Amerika werd gebruikt in 1820. De eerste paardentram dateert uit 1826. De eerste lucifers werden gemaakt in 1829. Het eerste ijzeren Stoomschip werd gebouwd in 1830. De eerste stalen pen werd ver vaardigd in 1830. De eerste omnibus in New York werd ingevoerd in 1830. De enveloppen kwamen voor 't eerst in gebruik in 1839. De eerste volledige naaimachine kreeg octrooi in 1843. Het eerste goud in Californië werd ontdekt in 1848. Win nieuwe kracht met Sanatogen CLAP en lusteloos? Het is een waarschuwing van de natuur dat gij teveel van Uzelf gevergd hebt. Waarom zoudt ge door blijven sukkelen en Uw verlies aan levenskracht van kwaad tot erger laten, komen Voer Uw lichaam en zenuwen nieuwe kracht toe met Sanatogen. Sanatogen bevat juist die stoffen ge concentreerd melkeiwit en phosphor die een krach tige gezondheid in bloed, zenuwen en spieren op bouwen. Met Sanatogen zult ge beter kunnen werken en toch 's avonds onvermoeid zijn. „Eriseen overvloed van bewijsmateriaal voor de waarde van Sanatogen'! schrijft het zeer hoogstaande Engelsche Medische_Tijdschrift_2'Th e Lancet". Zoovele duizenden zijn vol lof over de versterkende, opwekkende werking van Sanatogen gebruik het ook eens enkele weken. sanatogen Het Zenuwsterkend Voedsel In alle Apotheken en Drog. vanaf 1per bus FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, Groote Straat 28, VENRAY EN Telefoon 108 .GARANTIEBON- Indien na het gebruik van het eerste pak a FI. 1.75 Provendine niet aan de verwachtingen beantwoordt, ver binden zich de Importeurs den vollen prijs terug te betalen. r Dit is wetenschappelijk vastgesteld aan het P.T.L onder leiding van Prof. Dr. Storm van Leeuwen. Provendine recommandeert zich zelf. De Heer J. G. Kemerink, Zaakvoerder van den A.B.T.B. te Denekamp (O.), schrijft: „Zooals U wel bekend zal zijn verkoopen wij Uw artikel Provendine reeds geruimen tijd met succes. Vele varkenshouders hebben er succes mee als ge» neesmiddel bij stijve of kreupele dieren, terwijl er verschillende zijn, die het geregeld gebruiken ter vermenging door het gewone voer. Dezer dagen nog zagen wij een varken van pT. 300 pond afleveren, dat voor een paar maanden terug zoo stijf was, dat het geen poot kon verzetten. Door een pak Provendine was het weer op de been gekomen en had bij aflevering van> stijfheid geen last. Onze stijgende omzet be wijst trouwens voldoende, dat het artikel zich bij de varkenshouders vanzelf recommandeert." Ysselstein, Mei 1930. „Hiermede verklaart de Coop. Onderl. In- en Verkoopvereeniging „Ysselstein" te Yssel stein, dat haar afnemers van Provendine zeer tevreden zijn omtrent de verkregen N^^kresultaten bij het gebruik van Provendine. Wij kunnen het een ieder aanbevelen." Provendine is ultra-violet bestraald, systeem Prof. Steenbock, Chicago, patent No. 45818. j}Van 46 practizeerende Dierenartsen ontvingen 7 wij gunstige beoordeelingen over Provendine. Importeurs KUYPERS Co., MAASTRICHT Mieaga Hofstraat 11 Telefoon 114 VENRAY anato vf- ^^*^ZV«54589AaP^L0i- vy, Groote Straat, VENRAY als Olascinia's, Hydrangea's, Primula's, Sedums, Begonia's, Asparaga's, Ampelopsis, Cyntomiums. Ciboteums, Bromélia's, Aspidistra's, Aurocaria's, Palmen enz. Bloemenmanden, Kransen, Bouquetten. Vei der alle soorten Bloemplanten en Bollen voor perken en glazen Oeregeld verkrijgbaar Augurken, Tomaten, Worteltjes en Snijboonen. Eigen teelt. Dagelijks versch. Vakkundige bediening. Minzaam aanbevelend. Stationsweg 6. Handel in grof en fijn Mandenwerk. Nog niet geweest, profiteer van de gelegenheid.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 6