Voor dn Kermis 5 mi N. V. „EDAH" s Iitïi Autobussen I Reuzen-Kermis- aantieding! Ik koon ook nFORD Nieuwe Danssalon TH.SIEBERS, Venray Hall! Radio-Muziek 3Cdah. reclame 3ties§i ï&m&akpottea Tli. Pouwels Dankbetuiging. Rijpe Appelen Gedurende de Kermisdagen Kinderwagens Het Wonder! waschzeep W. WINTERS. Vischtuig van Delft's Kinderwagens De Goedkoope Winkel Voor a.s» Kermis ontvangen Duo Mimy en Etienne, TINUS DE KRUIER Th Pouwels, Hofstr, C. Hermans, Venraj partij spurriezaad 2 korte karren Slaslampen M. Poels-Schaeffers J.Goenen-Houtackers J.Coenen-Houtackers Peter Hendrix, Patersstraat 9 CHRISTINE Een avontuur aan de Rio Grande samen voor 1 gulden. Rijwielberg plaats - 'ictbeidsbeurs en ay ing Reclame Sportterrein. plaatsen van rijwielen. Te koop Te Koop slachthanen augurken Kermis 1931. De Paling- en Zuurkraam Middel De ondernemer G. RIJPERS VENRAY THEATER Opruiming ruime korting Sportwagens, Sulky's Eietsstoeltjes enz. Peter Hendrix Voorradig M. HENDRIKS Bindtouw, Vliegertouw, Vliegerpapier, enz 5i/2 ct. of 23|4 ct. Prijzen vanaf f 24 80 Pradilsorleering in de fiinsie PARFUMS (ook in vasten vorm) Eau de Cologne, fiine Zeepen Creams, Poeder-Compacts etc Ziet onze etalage. Drogisterij t Blauwe Kruis Groote sorteering Speelgoederen, Lederwaren, Vliegers, Vliegerpapier, Vliegertouw, Serpentines enz. DANSEN DANSEN geniaals! achter Café „DE ENGEL" Gedurende de Kermisdagen en verder geregeld eiken Zondag versterkt Radio-Muziek Komt allen luisteren! Piet Vollenberg, Calé het centrum van vermaak! 1 pond fijne geurige Koffie en 1 reuzen gummi-bal Prima kwaliteit Zalm Fijne Sardines 3 blikken 25 ct. \Y Voor de Processie prachtige SNIJBLOEMEN (Gladiolen) ovefcgen Vespers, plee ndag oogmis, half dag, icus, nsdai is, h ag li fbq: ,.d. H. Vader [oogmis, half derdag half 8 pan de maand H. Hart van is, half 7 Lof va ete. loogmis, half STABD vai II Juli DRE Fr Jeekweg G. 4acs, Deurnschew us Overl.weg J.M eren, Grootestr. y. Vjen, Veldstraat Overbroek M.S/eQ Hoenderstr, W.fc Henseniusstr. rlJ :ta ltaers, een jaar, Klef Ondergeteekenden betuigen hun hartelijken dank voor de deelneming ondervonden bij hun ongeval op de Ford-reis naar Keulen le. aan de leden van het reisgezelschap, die, alvorens de reis naar Keulen te vervolgen, het geneeskundige onderzoek te Neuss hebben afgewacht 2e. aan allen die later blij ken van belangstelling gaven. P. J. H. Gooren Joh. Ciaessens Jac. Jeuken W. Pouwels 24 gedurende de Kermisdagen in het PATRONAAT, Beleefd aanbevelend, M. Stoks, Concierge ge^aa 9 tot 1 uur jkagd: 1 smidsleerling a 3 j. a.h. vak boerendienstm lerenwerk R.K. Geestel, boerengezin im Bieé aan 3 stucadoors lerlis 2 opperlieden en ark l bakkersknecht aar.&feurs. 4 burger itm* ntcwOstricts-Arbeids- gducde kermisdagen eopKtiorgens van 10 12. cersl ens iij houi jein :erdi «TÏULSlü, e laijke bewijzen van ngemnden bij het ft begrafenis van Broeder, Oom, betuigen qiiten dank. A iS (A U J. (ELS—PRIN nd k Kleinkinderen s'N iPOELS it: 1 ELS EN ,T en Kinderen fEl LT—POELS fE LT en Kinderen J 11. 21 Qwbare adres Prijs per heel vak: eerste jaar f 25 tweede jaar f 15. derde jaar f 10. voor drie jaren tegelijk f 45. Deze aanbieding geldt voor de eerste aanvragers. Verdere inlichtingen te bekomen bij den heer H. Timmermann, gemeente architect, lid der 24 Patronaats commissie. Venray Kermis 1931. Halt! Aannemers en Eigenbouwers. Halt! Attentie s.v.p. en bewaar dit adres. Mocht het eventueel voorkomen dat UEd. rolluiken noodig hebt, verzuim dan niet prijzen en monsters aan te vragen bij ondergjteekende. Uitsluitend eerste kwaliteit aan de laagste prijzen. Daar mijne rolluiken veel duurzamer ziju dan die welke in deze omgeving zijn gehangen, raad ik UEd. in Uw eigen voor deel aan mij even te schrijven voor monsters en prijzen. Beleefd aanbev. COR PAAPS, HELMOND Kanaaldijk 27. 20 Gedurende de Kermisdagen worden geen fietsen ge plaatst, wel op a.s. Woensdag (Marktdag). 10 Gedurende de Kermis gele genheid tol het M. VAN ES, Draalstraat. heeft in voorraad 12 Geld. Zaaiwikken, Gele Lupinen, Gras en Klaverzaden voor kunst- en blijvend weiland. 10 ct. per kilo verkrijgbaar bij FRANS VAN OPBEROEN, Stationsweg. bij J. van Soest, Brukske TB KOOB 45 N. H. Blauwe hennetjes 10 weken Voor de Kermis prima mestkuikens voor den slacht. 10 G. v.d. Pullen, Bleekstraat 8. TB KCOOB H. Weijs, Steeg. prima en le kwaliteit 25 ct. per kilo, bij L. Backus, Stationsweg. van H.ZWITSERLOOD is geplaatst t.o. café Jan Voes- ten v.h. Kemps. Nette bediening. Beleefd aanbevelend. 18 tegen het zuur worden van ondermelk verkrijgbaar bij Th.. Pouwels Hofstraat 10 zullen loopen de volgende Zondag, Maandag, Dinsdag en Woensdag 9 uur 's avonds vertrek te Venray over Wanssum tot Lottum. Zondag, Maandag, Dinsdag en Woensdag 10.30 uur 's avonds vertrek te Venray richting Horst en Venio Met deze bus sen beslaat nog gelegenheid 's avonds 12 uur uit Venio te vertrekken naar Venray. Richting Helmond eiken avond 10.30 uur. Vertrek Helmond eiken avond 12 uur. 54 Verder geldt de gewone dienstregeling. wegens a.s. verbouwing Prima belegen SIGAREN 20 pCt. beneden den klein handelsprijs, in kistjes van 25, 50 en 100 stuks. Aanbevelend, A. Coopmans, Langstr Op de nog voorradige wegens verloopen seizoen. Patersslraat 9 18 ontvangen een mooie sorteering 18 Aanbevelend, spurriezaad, zaai wikkengras- en klaverzaden OOSTRUM Groote voorraad in aan spotprijzen. Aanbevelend, 14 Een flink dubbelstuk van de allerbeste 61 a 62 pet., dus hoogste 'vet. zuurgehalte voor per enkel stuk. Wederom ontvangen een prachtcollectie als Hengelstokken, Angels, Foppen, Dobbers enz. Eerste kwaliteit tegen de laagste prijzen. Aanbevelend, 15 Evenals een goed woord Vindt een goed fabrikaat Overal een goede plaats. VRAAGT Vouwwagens, Sulky's, Fiets- stoeltjes, Wiegen, Luier- mandjes, enz. 321 Prima kwaliteiten. Lage prijzen. Aanbevelend, Fa. G. Pouwels Zoon. Langstraat 1 Venray Telefoon No. 55. Ieder die voor 25 cent koopt een Micky Maus cadeau. behalve de vele andere goede eigenschappen hebben de nieuwe Ford-auto s een voorruit van on- splinterbaar glas. betgeen in niet geringe mate de veiligheid der inzittenden vergroot. Prachtig Hoornmuziek. Eerste klas vloer. Nieuwste dansen. Nette bediening. 60 Beleefd tot een bezoek uitnoodigend, met het nieuwste Radio-aparaat en luidsp. Nieuwste Muziekstukken. Prachtig geluid. Beleefd aanbevelend, Henseniusstraat. Gedurende de Kermisdagen is LUXOR Behalve onze kostbare filmprogramma's hebben wij geëngageerd het welbekende Venlosche in hun levensliederen-repertoire. Iedere voorstelling een genotvol vermaak. De te vertoonen hoofdnummers gedurende de Kermis zijn van de beroemde Fox Film fabrieken o.a. een zeer vrooüjke film met Victor Mac Laglen, de stoere held uif „What Price Glory" eeri spannend verhaal van liefde en romantiek in de lage landen, met Janet Gagnor en Charles Morton. bewerkt volgens den beroemden roman „The Lone Star Ranger" van Zane Grev, met George O'Brien en Suse Carol. Een verhaal van verleidelijke vrouwen, ridderlijke mannen, in een warnet van sluwheid en intriges, met een keur van artisten, ö.a. Mary Ducan, Warner Baxter, Nona Maris en andere. Een zeer vermakelijk filmwerk van een gentleman- inbreker, die Ook waarlijk gentleman blijft. lederen dag wordt een van deze varieerende hoofd nummers vertoond met een keurcollectie BljWERK. Het optreden van het Duo Mimy en Etienne in de pauzen verschaft U méér dan een kermisgenot! De voorstellingen nemen iederen dag een aanvang om 6 en 9 uur, terwijl een schitterende Jaszband-begeleiding de allractie van onze Variété voorstellingen nog meer verhoogt. Wij handhaven onze GEWONE PRIJZEN. Met de Kermis moet An f livn_ f ook uw devies ztjn URflT LllXOF I De inrichting van het aangenaamste vermaak met de Kermis! 200 DE DIRECTIE. DEZE WEEK 2 groote bussen voor slechts 68 cent. Alle soorten fijne Drops, Koekjes enz. aan zeer lage prijzen. Wij vragen en bezorgen zonder prijsverhooging. TELEFOON 31 68 in allen grootten aan reuzen lage prijzen. Boonenmolens, Boonenmesjes, Inmaakazijn, Inmaakkruiden voor augurken, enz. Lak voor het dichtmaken van flesschen, Perkamentpapier, Perkament Boterhampapier 20 vel voor 6 ct. Hofstraat 8 VENRAY. 36 verkiijgbaar bij i. BEERKENS. Kolkweg 8

Peel en Maas | 1931 | | pagina 3