Gemengde Berichten H. Kindsheid. Zondagmorgen 1.1. zag het er slecht uit met het weer. Men vreesde dat de Kindsheidoptocht niet zou kunnen trekken. Gelukkig klaarde het weer op de zon kwam zelfs door de wolken om aan den kleurigen stoet haar glans ook nog te schenken. Het talrijke publiek, dat in dichte rijen den optocht gadesloeg, was opgetogen en heeft royaal in zijn zak getast. Alleen de straatcollecte bracht reeds 190 gulden op. De collecte in de Groote Kerk 271 gulden, De collecte in de Paterskerk. 57.50 gld. Samen f 518.50. Een woord van dank aan allen, die zoo eensgezind hebben meege werkt aan het slagen van dit feest, is bier voorzeker op zijn plaats. Het Kindje Jezus zal voor de rest zorgen en onze dankwoorden hun verzil veren. Bouwvergunningen. Ingevolge de Bouwverordening dezer Gemeente is vergunning ver leend tot het bouwen van een woon huis aan Piet Camps te Oostrum en F. Barents, Overloonscheweg. Luxor-Theater. Wie zich met de kermisdagen werkelijk wil amuseeren, bezoeke het Luxor-Theater. Behalve eene prach tige serie eerste klas films, welke daar vertoond worden, treedt aldaar op het bekende Venlosche Duo Mi my en Etienne. Allen op naar „Luxor" 1 (Adv.) De Brigade-Commandant der Kon. Marechaussee te Venray ver- zoekt dengene die op 26 Juli j.l. des voorm. nabij de Paterskerk alhier een verkeerd damesrijwiel heeft mede genomen, dit zoo spoedig mogelijk in te komen ruilen in de marechaus see-kazerne alhier. VERLOREN Vrijdagmorgen in de Grootestraat een portemonnaie met geld. Terugbezorgen Gemeente politie. Aan de firma Tillemans werd opgedragen den aanleg der centrale verwarming in de 6-klassige school en bijgebouwen van het St. Joseph- gesticht alhier. Vooits het aanleggen der verwar ming in de Landbouwhuishoudschpol alhier en in het woonhuis van oud burgemeester Remmen uit Megen, te Boxmeer. Te Eindhoven slaagde als typiste onze dorpsgenoote Mej. Truus Tillemans. Uitslag wedvlucht Dourdan (Frankrijk) afstand 439 K.M., gehou den door de Postduivenvereniging „De Zwaluw" met jarige duiven. De prijzen werden behaald als volgt le, 7e en 10e J. Vermeulen; 2e en 4e G. Jansen 3e en 5e St. Ser- vaas 6e en 12e J. Kusters 8e G. v. Dijck; 9e G. Vissers; lie J. Jansen overduif Hendrikx. Duiven los 10—30 uur. Aankomst eerste duif 4—15—45 uur, laatste duif 4—55—9 uur. Uitslag wedvlucht Toury, (Frankrijk) afstand 472 K.M. gehou den met jarige duiven. De prijzen werden behaald als volgt le en 4e G. Jansen; 2e en 6e St. Servaas3e P. Kersten5e L. van Ooi. Overduif J. Kusters. Duiven los 6 uur. Aankomst eerste duif 10—21—43 uur. Laastste 10— 52—36 uur. Uitslag wedvlucht Wandre (België), afstand 100 K.M. gehouden met jonge duiven. De prijzen werden behaald als volgt le. 2e, 13e, 14e 25e en 29e A. Loonen 3e, 6e, 7e, 9e. 10e, 12e, 17e 30e, 31e, 32e en 37e Gebr. Rutten; 4e, 5e en 8e St. Servaas He, 19e, 26e, 27e, 28e en 39e J. Vermeulen 15e. 16e én 33e G. Vissers 18e G. Jansen 20e, 34e en 36e G. v. Dijck 21e en 35e E. Vermeulen 22e en 23e P. Kersten 24e Gebr. Hendriks; 38e J. Kusters. Overduif J. Janssen. Duiven los 10 uur. Aankomst eerste duif 11—4—43 uur. Laatste 11—21 —24 uur. OOSTRUM. Het feest der H. Kindsheid is hier weer op waardige wijze gevfierd. De optocht was mooi, welke werd opgeluisterd door onze Harmonie. De feestpredicatie welke gehouden werd door Pater Crispinus O.F.M. was zeer mooi. De collecte bracht op f 116.52. OIRLO. Bij het te Maastricht gehouden examen voor practijk diploma boekhouden, slaagde onze dorpsgenoote mej. M. de Ponti. Zij genoot hare op'eiding bij de Eerw. Zusters der Goddelijke Voorzienig heid te Blerick. SMAKT. Met de voorbereidende werkzaamheden van de aansluiting aan het electrisch net te Maashees is men reeds begonnen, zoodat we hier in het kort van het moderne licht hopen te profiteeren. HEIDE. Bij de jaarlijksche Zomer inspectie van het N.R.S. werden ingeschreven aan de Heide 1. 3305, de veelbelovende Leo II fokker-eigenaar Gebr. van Kempen, vader Leo I 2728 S, eig. „Eensge zindheid". 2. 3304, de ingevoerde Moslin van beste afstamming, eig. J. van Meijel. 3. Betje, de prima nieuwkoop van Joh. van Meijel, met 83,7 punten. - 4. Gerda, fokker-eigenaar Kind. H. Camps roet 81,3 punten opge nomen in het K.S. OVERLOON. Zondag j.l. ver gaderde de R. K. Werkliedenver- eeniging alhier in bet Patronaat. De Voorzitter opende de vergade ring, waarna de agenda vrij spoedig werd afgewerkt. Het doktersfonds werd druk besproken en een voostel werd aangenomen. Verder werd besloten Rerum Novarum gedenkborden te bestellen. Deelneming aan den Congresdag te Utrecht alsmede het Vaandel- wijdingsfeest te Sambeek werd zeer aanbevolen. Waarna de Voorzitter met een dankwoord sluit. Zondagmiddag omstreeks vier uur werden wij opgeschrikt door het luiden der brandklok. Al spoedig vernamen wij, dat er brand was uit gebroken in den achterbouw van het huis van P. B. aaq den Beekschen weg. Gelukkig waren enkele buren aanwezig, die erger wisten te voor komen, zoodat voor er meerdere menschen kwamen opdagen, het grootste gevaar geweken was. De vlekziekte onder de var kens heerscht hier nog al in vrij ruime mate. Op verschillende stallen zijn reeds dieren aan deze ziekte gestorven. MAASHEES. De prijs van het electrisch licht is hier voorloopig vastgesteld op 45 cent per K.W.U. SEVENUM. 16 Aug. a.s. hoopt de heer P. Driessen, hoofd der bijz. jongensschool te Sevenum den dag te herdenken dat hij 25 jaar aan deze onderwijs-inrichting als hoofdonder wijzer verbonden is. Het vorige jaar toen hij veertig jaar onderwijzer was, werd dit op uitdrukkelijk verzoek van den jubilaris stilzwijgend voorbij gegaan. Nu hoopt men echter den algemeen geachten heer Driessen een grootsche hulde te brengen. Kindje gedood. Het O. M. bij de rechtbank te Roermond heeft tegen den rozen kweeker J. V. te Wanssum, ter zake medeplichtigheid aan het dooden van een pas geboren kind, waarvan het lijkje onlangs in een beerput werd gevonden, twee jaren gevangenisstraf geëischt. Diamanten kloosterjubileum. Woensdag vierde de Eerw. zuster Rozalie (in de wereld mej, Maria Vereyken, geboren in 1846 te Beek en Donk) in het klooster der Eerw. Zusters Ursulinen te Grubbenvorst, haar 60-jarig kloosterfeest. VENLO. Onze stadgenoot de Z. E. Pater Eulogius Seelen O.F.M. op het oogenblik verblijf houdende te Rome, slaagde op het Internatio naal College der Minderbroeders in de Vaticaansche stad voor 't Kerke lijke Recht met de hoogste onder scheiding. ROERMOND. Z. H. Exc.Mgr. Laur. Schrijnen, vierde Donderdag zijn 70sten verjaardag. ROERMOND. Maandagmiddag werd in het Laurentius-ziekenhuis te Roermond opgenomen de 42-jarige mej. Menten uit Herkenbosch, welke over het geheele lichaam met brand wonden overdekt was. In den nacht van Maandig op Dinsdag is de vrouw aan de beko men verwondingen overleden. Aanbesteding bouw van een klooster. Maandag jl. had te Heythuysen de aanbesteding plaats voor den bouw van een klooster met Groene Kruis en wijkverplegmgslokalen enz. en een R. K. Bijz. Meisjesschool voor L.O. en bewaarschool en huishoudonder- wijs enz., onder achitectuur van de heeren Leon en Martin Wagemans te Roggel, voor rekening van de Eerwaarde Zusters Franciscanessen, alhier. Er werd ingeschreven als volgt a. klooster enz., b. scholen enz. Hoogste inschrijver van de vijftien was M. H. Damen, Terheijden (N.B.) a. f61.750, b. 53.990, massa f 113.750. Laagste inschrijver J. W. Gooden te Meijel a. f 49.440, b. f 39,000, massa f 88.440. Gebr. Oudenhoven te Venray hadden ingescheven met resp. f 54.725 f 51.580 en f 106.305. A. H. Martens te Venray, resp. f 47.500, f 53.000 en f 101.500. Nieuwe notarieele standplaatsen in Limburg. Blijkens ter secretarie der gemeen ten Tegelen, Kerkrade en Heerlen ontvangen kennisgeving, wordt de vestiging in deze gemeenten van een nieuwe notarieele standplaats door de Kamer van Toezicht overwogen. Mond - en klauwzeer. Te Ospel is bij een kudde scha pen van den landbouwer Meevis, welke schapen zijn ondergebracht in een hut aan den Plartenpeelweg, mond- en klauwzeer uitgebroken. De nood/ge maatregelen ter voor koming van verspreiding dezer ziekte zijn genomen. Ontrouwe dienstbode. Door de politie is aangehouden en naar Maastricht overgebracht de dienstbode van den heer B. te Wil ms, verdacht van diefstal ten nadeele van haar patroon van een bankbiljet j van f 300. De diefstal had plaats door opensluiting van een kist, met valsche sleutels expresselijk daartoe vervaardigd. Mgr. W. H. Nolons. Naar de Msb. verneemt, is de toestand van den minister van Staat, Mgr. dr. W. H. Nolens nog steeds onveranderd. Op vacantie. De minister van Staat, minister van Binnenlandsche Zaken en Land bouw, Jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck zal van 1 Augustus af. eenigen tijd met verlof afwezig zijn. De Koninklijke Familie. H. M. Koningin Wilhelmina en gevolg vertoefde na haar vertrek uit Nikolsdorf aan de Weiszenzee in Karinthië. Hierna vertrok H.M.naar München. H. M. de Koningin en H. K. H. Prinses Juliana arriveerden Vrijdag per trein aan het station te Arnhem en begaven zich van daar per auto naar Soestdijk. Z. K. H. Prins Hendrik houdt voorloopig verblijf in Mecklenburg. Opcenten sigarettenacqjns Bij resolutie van den minister van Financiën zijn de ontvangers der accijnzen gemachtigd om te beschik ken op verzoeken om teruggave van de accijns waarde van overtollige aanvullingszegels c. q. om verminde ring van het wegens aanvragen van die zegels nog verschuldigde bedrag. Daartoe kunnen belanghebbenden zich met een schriftelijk verzoek tot hun ontvanger wenden, onder overlegging van een lijst, vermeldende voor elke accijnswaarde het aantal. Na tien Augustus a.s. kunnen geen zegels meer ter verrekening worden overgenomen. Schade door hagelslag. Op het gehucht Overa onder Princenhage werd voor eenige maan den aan de veldgewassen een schade toegebracht van ongeveer f 20.000. Op een verzoek der betreffende landbouwers, door middel van den N. C. B. gericht tot het rijk, om de schade vergoed te krijgen, is afwijzend beschikt. Naweeën der Ulrechtsche lustrumweek. Het Utrechtsche raadslid Frijda is niet tevreden met het bescheid, dat B. en W. op zijn schriftelijke vra gen, betreffende de Utrechtsche lus trumfeesten hebben gegeven. Daarom heeft hij wederom vragen gesteld. Zoo informeert hij er o.a. naar, of de maatschappelijke commissie B. en W. ook geadviseerd heeft een volmaakte kermis van gemeentewege te doen houden. Kunnen B. en W., zoo vraagt hij voorts, ook mededeelen, welk ver schil er bestaat tusschen een „feest week" en een „kermis", welke door den raad is afgeschaft. Is het juist, dat het aantal beleen de panden, o.a. radiotoestellen ge durende de laatste feestweek-kermis bij de bank van leening zeer groot is geweest en zelfs grooter dan bij vorige gelegenheden Overreden en gedood. De heer Th. Broersma, koster der Gereformeerde kerk te Heerenveen, die per fiets achter een auto reed, is door een van den tegenovergestelden kant komenden auto aangereden. Hij werd in bewusteloozen toestand op genomen en naar het ziekenhuis ge bracht, waar hij eenige uren later is overleden. Berooving. Enkele weken geleden werd de heer A. J. A. afd.-chet bij den Gem. Woningdienst te Amsterdam, die zijn vacantie wilde doorbrengen te Epen-Wittem, in Limburg, in den avond zijner aankomst door een tweetal personen aangerand en van zijn portefeuille, met f 115 inhoud, beroofd. Dienzelfden nacht werden, als verdacht van dezen laffen over val, aangehouden de arbeiders H.V. en F. P. Eerstgenoemde is thans door de rechtbank van Maastricht op vrije voeten gesteld. Hofstede uitgebrand. Te Huissen (Geld.) is Woensdag avond afgebrand de groote hofstede van den landbouwer Buurman. De bewoners werden met groote moeite gered. Veertien varkens kwamen in het vuur om. De oorzaak van den brand is onbekend. 19-jarige student gedood. Woensdagnacht om twee uur is op de Pauwlaan onder Wassenaar de 19-jarige Leidsche student J, G. N. Romswinckel, zoon van kolonel R. uit Den Haag, met zijn auto tegen een vrachtauto opgereden. De student werd op slag gedood. Zijn lijk is naar Den Haag overge bracht. Beide auto's werden zwaar beschadigd. De „Zepp" weer thuis van de Noordpool. De „Graf Zeppelin" verscheen Donderdagavond, na een voorspoe dige terugreis over Memel, Konings bergen en Dantzig, om kwart over zes boven Berlijn. Voor het luchtschip op het vlieg veld landde, kruiste het geruimen tijd op geringe hoogte boven Berlijns huizenzee. In de straten juichte de bevolking den luchtreus telkens en telkens weer geestdriftig toe, nog nimmer werd de „Zepp" met zoo veel enthousiasme begroet, als na dezen pooltocht. Opheffing eener noodverordening. Naar de Msb. verneemt, wordt de noodverordening betreffende de hef fing van een belasting van 100 mark op buitenlandsche reizigers in den loop van de volgende week opge heven. Het rijksministerie van financiën is van opvatting, dat de noodverorde ning alsdan haar doel heelt bereikt, n.l. den grooten stroom van reizen naar het buitenland gedurende den zomer te richten op binnenlandsche reisdoelen en zoo het afvloeien-van aanzienlijke geldbedragen naar het buitenland te voorkomen, want in middels hebben velen, die naar het buitenland wilden gaan, hun plannen gewijzigd en kamers besproken in Duitsche badplaatsen. Wijl derhalve aldus het hoofddoel van de verordening is bereikt, zouden de nadeelen bij handhaving over wegen. Een bijzonder gevolg van de ver ordening is, dat vele Duitsche bad plaatsen, die een zelfde voor de gezondheid heilzame werking als beroemde buitenlandsche badplaatsen hebben, juist thans zeer gewenschte voordeelen uit de verordening hebben getrokken. De Spaansche republiek. Aan wie de schuld van de troebelen In de laatste dagen wordt in de Spaansche pers herhaaldelijk de kwestie van de verantwoordelijkheid voor de troebelen der laatste weken aan de orde gesteld. Dat men hierbij de regeering niet spaart, blijkt wel uit een artikel in „El Mati", onder den kop „Vanwaar komt het kwaad?" aan welk artikel wij het volgende ontleenen De laatste gebeurtenissen in Anda lusië en in andere deelen van Spanje ontketenen de oproerige elementen, die op het oogenblik in Spanje schuilen. Het bestaan van deze elementen kan rechtvaardigheidshalve niet aan het tegenwoordige politiek regime worden geweten. Men moet de re geering echter wel verantwoordelijk stellen voor de oproerige manifesta ties van deze elementen, daar het niet te loochenen valt, dat dezen zouden bedwongen zijn, als de regeering der republiek van het eerste begin af aan het. beginsel van het gezag op waardige wijze had weten te handhaven en te allen tijde reso luut was opgetreden. Een regeering die vredig en rustig toeziet, wanneer het gepeupel ten onrechte het volk genoemd ge durende een aantal uren zijn lusten botviert en kloosters en cultuurcen tra verbrandt. Een regeering, die tot haar schande zwicht voor den eisch van het volk, om de „guardia civil" terug te trekken uit een zekere stad, daar de aanwezigheid daarvan be schouwd wordt als een „provocatie en beleediging van het volk", een regeering tenslotte, die de oogen sluit voor ondragelijke gewelddaden en wetsovertredingen, zoo'n regeering kan men gerust beweren, heeft door haar gedrag de ontketening van deze elementen slechts bevorderd. En daarom kunnen wij haar thans ook voor een groot deel verant woordelijk stellen voor de slacht offers, die de laatste onlusten reeds hebben geëischt. De Britsche landbouwcrisis. Honderd acht en zestig, meest conservatieve, afgevaardigden, hebben de regeering een memorandum over handigd, waarin wordt aangedrongen op maatregelen, welke onverwijld tot leniging van den nood in de landbouw dienen te worden genomen. Het memorandum wijst op den ongunstigen toestand in den Brit- schen landbouw en dringt erop aan, dat de thans te nemen nood-maat regelen later door wettelijke maat regelen zullen worden vervangen. Nieuwe kerkvervolging in Mexico. In den Amerikaanschen staat Vera Cruz is het tot ernstige onlusten tegen de Katholieken gekomen. In Jalapa werden vier kerken in brand gestoken. Een kerk is afge brand, terwijl de drie andere ernstig beschadigd werden, voordat het de brandweer en de politie gelukte, het vuur te blusschen. Tijdens een kindergodsdienstoefe ning werden, in de kerk „La Doctri- twee priesters, voor het altaar, door vier mannen, die de kerk bin nendrongen, neergeschoten. De eene was terstond dood, terwijl de andere priester ernstig gewond werd. Ook een meisje werd getroffen. Onder de kinderen brak een paniek uit, waarbij velen letsel opliepen. Ook op den staatsgouverneur, Tejeda, werd een aanslag gepleegd. Tejeda zelf werd slechts licht ge wond, doch een zijner begeleiders werd doodgeschoten. De staat van beleg is afgekondigd en troepen patrouilleeren door de straten. In verband met de verordening, waardoor het aantal Katholieke priesters in den staat Vera Cruz wordt beperkt, is men voor verdere onlusten bevreesd. Talsche passcn-ccntrale. Volgens een Reuter-telegram uit New-York is aldaar door de immi gratie-autoriteiten een nieuwe onwet tige organisatie ontdekt, die aan duizenden vreemdelingen, welke daarop geen enkel recht hadden, den toegang tot de Vereenigde Staten openstelde, door den verkoop van tot dat doel vervaardigde passen. Hondenweer. Hondenweertje tegenwoordig Een dag mooi weer, of dat er op lijkt, want het is gauw veel en veel te warm, en dan weer dagen lang regen en cu en dan koud zelfs. Vacantie- gangers beklagen wij en als wij zelf in deze hondsche hondsdagen vacantie hebben of hadden, dan zal er wel nooit zoo erg op het weer geschol den zijn. Het is alsof we herfstdagen te pakken hebben en of de naam van Juli-dagen grondig tot de ver gissingen moet worden gerekend. Maar laten we ons troosten met de klacht, welke in het jaar 1879 werd geuit door den redacteur van een kindercourant, want ook toen was het in Juli nog zoo goed als geen zomer geweest en het regende en woei van je welste. Boven zijn klacht stond het gezellig opschrift: „Hondenweer inde hondsdagen."En dan heette het„Als ge voor iederen keer, dat ge in Juli van dit jaar hebt hooren zeggen„Wat een regen 1" een kwartje had gekregen, dan zouden de hondsdagen uw spaar pot terdege hebben gespekt. Terwijl ik dit schrijf zit ik heel lekker bij de brandende kachel, om den thermo meter op mijn studeerkamer niet onder de 14 graden Réaumur of 64 graden Fahrenheit te doen dalen. Waar moet het heen, en dat in de hondsdagen 1" Verlaten boordereen. De democratische afgevaardigde voor den staat Missouri deelde in een verklaring over den nood in den landbouw mede, dat in de laatste tien jaren in de Vereenigde Staten 147.315 boerderijen door hun eige naars of pachters waren verlaten, omdat de menschen geen kans meer zagen, er zich een behoorlijk bestaan te verschaffen. In twee uur en 10 minuten ,,van wol op het schaap tot eostuum." Daarop komt het toch eigenlijk neerde Engelsche minister J. H. Thomas fungeert reeds een poosje als wandelende reclame voor de Engelsche wol-industrie. De geschiedenis ervan vertelt de Maasbode als volgt Sinds 1889 kwam aan Amerika, dat nog al het land van records is, de eer toe, dat het in den vlugsten tijd de wol van een nog ongeschoren schaap kon veranderen in een pas send eostuum. Amerika kon dat namelijk in niet minder noch meer dan zes uren en vier minuten klaar spelen, 't Klinkt wellicht ongelooflijk, dat de enorme vooruitgang van de techniek sedert 1889 daarin geen verbetering zou gebracht hebben. Amerika heeft dan ook eenigen tijd geleden zijn eigen record verbeterd en het met ongeveer twee uren in gekort. De publicatie van deze verbetering heeft de aandacht van de spinnerijen in het Engelsche Yorkshire getrok ken daar trok men zich de zaak ernstig aan, zoodat men een wed strijd met het vlugge Amerika durft aan te gaan, om dat zelfs onlangs bereikte record te breken. De Engelsche minister van nijver heid J. H. Thomas beloofde, dat hij dat pak dat den wedstrijd winnen mocht, als daagsch eostuum zou aan trekken. Daarop holden de scheerders cp de schapen af, die zóó schielijk ge schoren werden, dat de beesten waarlijk niet wisten, hoe ze het hadden. De wol werd binnen mini mum van tijd, maar niettemin grondig gereinigd en daarna gesponnen, zoo vlug en snel en ras en gauw, dat de coupeurs amper den tijd kregen om den hoogen staatsdienaar de maat te nemen. De weefstoelen zoemden en gonsden, de stof lag gekleurd en bereid klaar, werd versneden en ge naaid, met zoo'n vaart, dat de naalden bijna heet liepen. De minister zelf woonde begrijpe lijkerwijze deze run naar 'n fatsoen lijk eostuum bij, alsmede de burge meester van Bradford zij en 'n paar bekende loopers en wielrenners vuurden als om strijd de arbeidsters arbeiders aan want, nietwaar, zoo ooit, dan ging het hier om de eer van de natie, die niet minder groot is, dan de eer van 't empire. Gedreven door zulke motieven kon de opzet van deze snelwerkerij niet mislukken, en heel de texielstad, neen heel Yorkshire, heel Groot-Brittan- nië juichte en jubelde toen 's ministers pakje gereed was, en mr. Thomas uit zijn kleedkamer stapte trotsch en fier om het „Engelsche" fabrikant, dat hem uiterst gentlemantlike om de leden zat, toen hij zich zoo den volke van Bradford kon vertoonen precies twee uur en tien minuten nadat de schaar in de wollen vacht van het schaap gezet was. De oorspong van liet biljartspel. Het biljartspel is omstreeks het midden van de zestiende eeuw uit gevonden door een Londenschen pandjes-huishouder, William Kew genaamd. Als hij niets te doen had, kortte hij zich den tijd met drie ballen van zijn uithangbord te nemen en ze met een el over de toonbank in doozen, die aan de zijden vast gemaakt waren, te stooten. Zoo kwam hij eindelijk op den inval om eene tafel met randen en zakken te maken. Dit wordt in een manuscript van het jaar 1750 aldus beschreven „Master Will Kew maakte een tafel, waarop met drie ballen gespeeld werd, en al de jongelieden vonden daar veel vermaak in. Het spel is thans bekend onder den naam van I bill-yard, omdat William of Bill Kew het eerste met een yard (eene el) speelde. De stok, die er voor gebruikt werd, heet kew (spreek uit „kioe") ter nagedachtenis van Master Kew, die nu reeds lang dood is. Dat de latere benaming billard, later biljart voor „bill-yard" en keu voor „kioe" werd afgeleid, is ge makkelijk te begrijpen. Een woordje voor de ouders. Ouders, wilt gij uwe kinderen bederven, luistert dan, hoe gij het moet aanleggen Geeft toe aan al hunne verlangens; overlaadt hen met liefkoozingen en speelgoed. Ingekomen en vertrokken personen van 24 tot 31 Juli INGEKOMEN J. G. B. Koonings, dienstbode, Veulen H 22, van Helmond. J. Nooyen, dienstbode, Peel H 43, van Grubbenvorst. A. C. H. H. van Zwamen, dienst bode, Langeweg 7, van Venlo. E. H. Creemers, dienstbode, Groote* Markt 7, van Maashees. II. H. Lenssen, dienstbode, Stationsweg 5, van Maashees. B. P. M. Klaasseo, dienstknecht Oirlo E 18, van Maashees. VERTROKKEN: A. A. Potten dienstknecht naar Overloon. J. H. A. Camps, bakker, naar Blerick, Spoorstraat 18. H. C. A. Rats, Pater, naar Maastricht. St. Antonius-Patronaat. Precessie. Op den gewonen tijd aan het Patronaat aanwezig zijn. De clubs met hun vaandels. Men gelieve bloemen mede te brengen. Jongens die in 1931 op het Patronaat zijn gekomen, moeten niet met ons, maar met de school, in de processie mee trekken. Gzen Patronaat. Onze jongens worden niet tot de Serie-wedstrijden toegelaten, als ze hun gewone toegangskaart niet bij zich hebben. Te beginnen met Maandag moet het Sportterrein eenige dagen gesloten blijven. Jonge Tertiarissen, die willen mee gaan naar Maastricht, kunnen zich alsnog heden opgeven. Daarna niet KS&miJKS DIEÏSTEH Parochiekerk Morgen Zondag, Solemniteit van St. Petrus Banden en de groote Processie. In alle H. Missen col lecte ten bate der kerk. Om 6 uur Ie H. Mis, 7 uur H. Mis en ge nerale H. Communie voor de leden der H. Familie. 8 uur H. Mis, 9 uur Kindermis, 10 uur Hoogmis, half 4 Lof. Maandag half 8 leesmis, 8 uur Jaarg. 2de klas voor Henri Wis- mans en echtgenoote. Dinsdag half 8 leesmis, |8 uur Jaarg. voor Hermanus Martens, Johannes Martens en echtgenoote. Woensdag half 8 besteld Jaarg. voor Henricus Maas en Catharina van Rens, 8 uur Jaarg. voor Jo hannes Poels, zijne ouders, broe ders en zusters. Donderdag 7 uur le Veltum H. Mis, half 8 besteld Jaarg. voor Theod Gerrals, zijne echlgenoote en overl. kinderen, 8 uur Jaarg. 2de klas voor Hend. Smits, Mag- dalena Poels en hun zoon Mar ti nu s. Vrijdag, le Vrijdag der maand en vereering van het H. Iiart van Jezus, half 7 bestelde Hoogmis, half 8 gestichtte leesmis, 8 uur leesmis, 7 uur Lof en eerherstel aan het H. Hart Zaterdag komen de jongens der 8e en 9de klas en de meisjes der 6de klas te biechten, 7 uur Lof. Volgorde der Processie 1 Kinderen scholen Dorp. 2 Kinderen school Heide. 3 De vrouwen. 4 Congregatie O.L. Vrouw. 5 Mariavereeniging. 6 Jongenspatronaat. 7 Turnclub St. Christoffel 8 H. Familie. 9 Werkliedenvereniging. 10 Post- en Telegraafbond. 11 Schutterij Plet Zandakker. 12 Flambouwdragers Paterskerk. 13 Bestuur Derde Orde en alleen die leden der Derde Orde, welke bij geen andere ver- eeniging zijn aangesloten. 14 Kruisverbond. 15 Flambouwdragers Parochie kerk. 16 St. Jozefsgestichl. 17 Meisjespatronaat St. Agnes. 18 Venray's Fanfarecorps. 19 Schutterij St. Anna. 20 Zouaven en Bruidjes. 21 Kerkelijk Zangkoor. 22 Eerw. Broeders van Liefde. 23 Eerw Paters 24 Eerw. Geestelijken 25 Het Allerheiligste 26 Mannen De mannen der H. Familie worden verzocht rechts voor te bidden en links na. Paterskerk. Zondag, Portiunculafeest, 5, 6, en 7 uur H.H. Missen met onder richting, 8 uur pl. Hoogmis met feestpredikatie. Vanaf 12 uur is de Portiuncula-aflaat te verdienen grip van cm VOOR ]IN fijne inmaal( steenzuür, cituu plen Onze Boenw i woons (bi n geprobe^ijfl Alle artikelepor scheerders ame borstels enzi cc prijzen 4 vc ONOVERTR&N son's speciajid hoest, verlieic asthma, hoofjke klachten, sl s moeilijke stog, bèdwateren, [e men of maddtdc hoofdroos, zoprc reerende voeipil of andere pi zi Naar maat lp banden, buiken, en elain Speciaal adror Kleer- ehoi Geneesmiddel duiven, Vliegn delgingsmidctin schh Alles uit »fel borg*a

Peel en Maas | 1931 | | pagina 2