BRIL. Eeuwige Lente 1 Deering Maaima chine M. VENNEKENS H. OUDENHOVEN l: Firma M. J. ïÉtefll k Zonen I •tf Nederlandscht Landbouwtaak N.V. Noodzakelijk Fotografie Foto-artikelen. Fa. Stoot-Seelen G. W. MUSKEN S lloemkweekerij en Magazijn Landbouwers Nieuwe DEERING 2paards Maaimachines Eindelijk hebben we hem klaar Warkens-iroogvoederbak Jos. Versleijen-loosten, Oirlo ELECTRISCHE TIMMERFABRIEK AANNEMER - BOUWMATERIALEN Hollandsche model-Stallingen P. van Opbergen Jz. alle soorten kunst meststoffen Wed. F. van Gerven J. Keijzers. is het adres voor F. 11. van Enckevort Electr. Meubelfabriek en Meubelhandel. Schóuw der Water lossingen. s p B Vergrootingen en Olieverf-portretten inlijsten van Portretten en Schilderijen. alle soorten kolen, Jac. Verstegen, Anthraciet 20|30 id 50]80 Mager Stukkolen Vetnootjes, Eierkolen A ssurantiën, Schoolstraat 2 Telef. 110 koopt de Origineele De ondervinding zegt Het is de beste die er bestaat I Importeur Stationsweg Telef. 61 Venray De beste enkele en dubbele. Sterk, sierlijk en goed verstelbaar. Tevens DROOGVOEDERBAKKEN voor kippen Rijwielen en Onderdeelen Eerste Venraysche Schouw der Waterlóssingen. Vraagt eerst onze prijzen alvorens elders te koopen Bijkantoor VENRAY. OOSTRUM Cement, Kalk, Gips, Gresbuizen en bakken, Dakpannen. Asbest golf- en vlakke platen, Vloer- en Wandtegels, Betonbuizen in alle grootten BRILLEN op recept van H.H. Doktoren Meubelen, salon-, huiskamer en slaap kamermeubelen, kleer- en keukenkasten, stoelen, leunstoelen, divans, canape's, lig stoelen, tafels, spiegels, schilderijen. Ledikanten met kapok, Alpengras of zee grasbedden en matrassen. Steeds groote voorraad cocos, tapijt en loopers, linoleum, balatum, gordijn roeden, traproeden, boenwas. Alle soorten klein-meubelen. Op 17 Augustus a.s. en volgende dagen zal wederom de jaarlijksche schouw der waterlossingen worden gehouden. Dit jaar is het wegens den lagen waterstand eenieder moge lijk de beken goed te reinigen, den bodem te zuiveren en de beken op diepte te brengen. Er zal dan ook streng worden geschouwd, zoowel de beken zelve als den toestand der oevers tot op anderhalven meter breedte. Struikgewas, boomen, krib ben. dammen enz. moeten worden verwijderd. Ook de nieuw op de leggers geplaatste waterlossingen worden alle geschouwd. Niettegen staande daarop herhaaldelijk is ge wezen, blijven vele eigenaren hunne weilanden enz. met prikkeldraad af sluiten tot aan de beek, waardoor de schouw in hooge mate wordt belemmerd. De eigenaren zijn ver plicht te zorgen, dat er voldoende ruimte overblijft, is dit niet het geval, dan zal de puntdraad worden ver wijderd. Ten slotte wordt de aandacht van belanghebbenden er op gevestigd, dat ingevolge de Waterstaatswet 1900, zooals die thans is gewijzigd, niet alleen tegen nalatigen proces verbaal zal worden opgemaakt, doch tevens van gemeentewege op kosten van de nalatigen de waterlossingen zullen worden gereinigd en deze kotiten onmiddellijk bij dwangbevel zullen worden ingevorderd overeen- koms.tig de wet. Venray. 13 Juli 1931. De Burgemeester van Venray ves tigt de aandacht op artikel 21 van het Reglement op de waterlossingen in deze Provincie o m. luidende als volgt Voor elke schouw zijn de onder houdsplichtigen verplicht a. de waterlossingen tot op den bodem te zuiveren van onkruid, waterplanten, biezun, ruigte, boomen en struiken, alsmede van wortels en overhangende takken, die den ge- regelden waterafvoer belemmeren of binnenkort zullen belemmeren. b. de oevers, waar cS^ze zijn uit gezakt, ingestort of aaihgezand te herstellen en voorts de aarde, welke in de waterlossingen gevallen is, alsmede de grint en zandplaten en al hetgeen den geregelden \afloop van het water zoude kunnen belem meren, daaruit te verwijderen. c. de waterlossingen te brengen op de vastgestelde diepte. Het is verboden bij die zuivering en ruiming het onkruid en de anderè voorwerpen in de eerste zinsnede van dit artikel genoemd, in de watetf- lossing te laten afdrijven. Deze voorwerpen moeten, evenals de uit de waterlossingen afkomstige aarde, zand en andere voor den waterafvoer hinderlijke zaken, daaruit opgehaald en op de wederzijösche oevers op een afstand van minstens een meter van de waterlossing worden nedergelegd en weggevoerd Venray, 13 Juli 1931. De Burgemeester vun Venray vestigt de aandacht op artikel 39 van het Reglement op de waterlos singen in Limburg. Hierbij is verboden a. binnen den afstand van één meter, gemeten uit den uitersten rand eener waterlossing, woon- of andere huizen, getimmer,en of muren daar te stellen. b. binnen dezelfden afstand (dus binnen één i/eter) hagen langs de waterlossing t$ planten c. binnen en afstand van ander halven mete., gemeten als boven, boomen of struikhout te planten, waaronder begrepen niet geschoren en opgaande hagen. d. binnen den afstand van één meter, als voormeld, aarde, zand, grind, puin- en mesthoopen langs de waterlossingen te leggen of te hebben, e. vaartuigen, boomen, hout, vlas, asch, puin of andere voorwerpen van dien aard in de waterlossingen neder te leggen of te hebben. De waterlossingen op eenigerlei wijze te vernauwen of te verondiepen. Terwijl volgens artikel 38 sub f in de waterlossingen geen dammen, krib-, bat- of andere stroomkeerende of oeververdedigende werken mogen worden aangebracht. Venray, 13 Juli 1931. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. M* ï- B ■4 83 P Sl ee P p O i<r P* o >-» m CD O 03 Qj O 03 O -« r-t- P P is betrouwbare en vakkundige voorlichting bij het aanschaffen van een Dit krijgt U uitsluitend bij Markt Telefoon 71 Venray Spreekuren Burgemeester. De Burgemeester is uitsluitend voor het publiek te spreken, zooveel mogelijk iederen dag van 10 tot 12 uur voormiddag, met uitzondering van Vrijdags. Openstelling Bureaux Secretarie, Burgerl. Stand en Gemeente- Ontvanger. De Secretarie is voor het publiek geopend iederen dag van 9 tot 12 voorm. en van 2 tor 4 namiddags. Zaterdags alléén van 9 tot 12 uur voormiddag. Het Kantoor van den Gemeente- Ontvanger is voor het publiek ge opend, met uitzondering van den laatsten dag van elke maand van 9 tot 12 voormiddag en van 2 tot 3 namiddag. Zaterdag alléén van 9 tot 12 voor middag. Na drie uur is dus het Kantoor van den Gemeente-Ontvanger en na vier uur de Secretarie voor het dubliek GESLOTEN. KRUISSTRAAT VENRAY Bezoekt ons atelier Overal aan huis te ontbieden zonder prijsverhooging. HANDEL IN in kleine hoeveelheden op pakhuis te bekomen bij Overloonsche weg Desverlangd ook aan huis be zorgen. Steeds in voorraad Union en Carisborg Briketten Ook aan huis te bezorgen zonder prijsverhooging. Aanbevelend, ZONEN Brandstoffenhandel. Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huur contracten, enz. Venray's eerste en grootst gesorteerde Speciaal in alle soorten Potbloemen, Bloemplanten voor perken en bakken. Snijbloemen. Varens, vele kamerplanten. Cactussen en Vetplanten vindt U hier in ruime keuze. Palmen in groot sortiment, hiervan is een partij te huur Wij vervaardigen alle soorten Bloem- en Bruidsbouqetten Manden en Kranssen netjes en billijk. Voor iedere beurs een bloem of plant. Aanleggen en beplantén van bloemperken en bakken. Alle soorten Bloem*. Tuin-, Landbouw-, Gras- en Klaverzaden, Bloembollen, Kurkschors, Tomatenplanten, Koolplanten, Selderieplanten. Vakknndige bediening. Scherp concurreerend, Beleefd aanbevelend, eenmaal smeren in het seizoen alle kamwielen, assen, pallen in een oliebad Alles uit voorraad. tegen uiterst concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, TELEFOON 57 Burgemeester en Wethouders van Venray brenges bij deze te kennis van belanghebbenden, dat dit jaar schouw zal worden gevoerd over de volgende waterlossingen, op achter elk harer vermelde tijdstip pen. LEGGER A. 1 Van Breevennen met zijtak op 18 Aug. van 7 u voorm. tot 7 u. nam. 2 Oirlosche Pas op 18 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam- 3 Waterlaat de Scheijde met zijtak op 20 Aug. van 7 u. vm. tot 7 u. nam. 4 Leunsche beek met zijtak op 20 Aug. van 7 u. vm. tot 7 u nam. 5 De Brukskensche Beek op 18 Aug van 7 u. vm. tot 7 u. nam. 6 Waterlaat uit Brukskensche Pas op 20 Aug. van 7 u vm. tot 7 u. nam. 7 Zompgraaf met zijtakken op 18 Aug. van 7 u vm. tot 7 u. nam. 8 Boschhuizer Maas met zijtak op 18 Aug. van 7 u- vm. lot 7 u. nam. 9 Weverslosche Beek met zijtakken op 25 Aug. van 7 u. vm. tot 7 u. nam. 10 Giesevennekens op 19 Aug- van 7 u. vm tot 7 u nam. 11 Loonsche Pas op 19 Aug. van 7 u. vm. tot 7 u nam. 12 Smakter Spurkfc op 19 Aug. van 7 u vm. tot 7 u nam. 13 Schoorsche Beek op 17 Aug van 7 u. vm. tot 7 u. nam. 14 Burggraaf met zijtakken, op 19 Aug. van 7 u. vm tot 7 u. nam. 15 Weverslosche Beek 4de zijtak op 25 Aug. van 7u vm. tot7u. ram. 16 Weverslosche Beek verlengde op 25 Aug. van 7 u. vm. to* 7 u. nam. 17 1e Zijtak Oostrumsche Beek op 21 Aug. van 7 u. vm. tot 7 u. nam. 18 1e Zijtak Loobeeksche Beek op 24 Aug vaa 7 u. vm. tot 7 u. nam. 19, Waterlossing Daland met zijtakken op 22 Aug. van 7 u. vm tot 7 u. nm. 20 Ysselsteynsche Waterlossing op 25 Aug. van 7 u. vm. tot 7 u. nam. LEGGER B 1 Lollebeek op 17 Aug. van 7 uur vm. tot 7 u. nam. 1a Lollebeek nieuw gedeelte op 17 Aug. van 7 u. vm. tot 7 u. nam. 2 Oostrumsche Beek op 21 Aug. van 7 u v.m. tot 7 u. nam. 3 Loobeeksche Beek op 24 Aug. van 7 u vm. tot 7 uur nam. 3a Loobeeksche Beek nieuwgpdeelte op 24 Aug. van 7 u. vm. tot 7 u. nm. 4 Klein Oirlo met zijtak op 17 Aug. van 7 uvmtot 7unm. 5 Zwart Water op 22 Aug. van 7 uur vooim. tol 7 uur nam. 6 Waterlossing Oostrumsch Veen met zijtak op 21 Aug. van 7 uur voorm. tot 7 uur nam. De eventueel noodige herschouw zal geschieden voor overtredingen geconstateerd op 17, 18, 19 en 20 Augustus op 5 September d.av. en voor de overtredingen geconstateerd op 21, 22, 24 en 25 Augustus op 7 September d.a.v. En zal deze op de gebruikelijke plaats aan het Raadhu:s worden aangeplakt en aangekondigd in het Weekblad Peel'en Maas te Vearay. Venray 13 Juli 1931 Burgemeester en Weihouders voornoemd, Aargeplakt op de gebruikelijke O. VAN DE LOO plaats aan het Raadhuis te Venray De Secretaris, op 13 Juli 1931. De Veldwachter, VAN HAAKEN. L. H. JANSSEN. Steeds groote voorraad en extra lage prijzen in CementZakkalk, GipsVloer- en Wandtegels, DakpannenAsbest-golfplaten enz. enz. AMSTERDAM. Pafersstraat 17 Telefoon 6Q Correspondentschappen te BOXMEER en HORST Rekening Courant Credieten Deposito s Effecten en Coupons Vreemde Cheaues en Vreemd Geld Assurantiën Telefoon 75x Postrekening 48269 voor Duikers, Wei- en Regenputten. Vee- en Drinktcaterbakken en verdere Bouwartikelen. ■m Wij maken speciaal HHHH in iedere gewenschte vorm en grootte. Onze modellen geven U licht, lucht, goede temperatuur en voord gemakkelijk te reinigen. 84 Degelijk werk, Aanbevelend, Goedkoop in prijs. ie kwaliteit glazen. Scherp concurreerende prijzen. Vakkundige bediening. Eigen slijperij. Horlogerie Groote straat Wij leveren tegen ongekend lage prijzen alle soorten Beleefd aanbevelend,

Peel en Maas | 1931 | | pagina 10