WAARSCHUWING. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. YooimiGsr/ jiiïiüftcnjJSj WMEUffih JACFONöf1: ^MANUFACTUREN* Buitenl. nieuws. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Als het zomer is... Adverteer in Peel en Maas. Ingezonden, Provinciaal Nieuws ZATERDAG 25 JULI 1931 Twee ea Vijftigste Jaargang No. 30 i BLIJKEN TOCH HET NMAA BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7' «et. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MITNCKHOF Telefoon 51 GIRO 150652 ENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 et., per post 75 cent voor het buitenland 1 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent Door het te Venray opgerichtte Comité van Verweer tegen de propaganda van „de Dageraad'' bij hun bezoek aan Lim burg, is de volgende circulaire verspreid Heden Zaterdag en morgen Zondag zullen propagandisten van „De Dageraad" een propaganda-tocht maken door Lim burg'én wellicht ook in Venray trachten propaganda te maken. Deze komen met vele auto's en kunnen Venray van alle kanten bereiken. Het zijn echte godsdiensthaters, die alléén komen om ons Katholieken, de Geestelijkheid, den Bisschop en Z. H. den Paus te beleedigen. Waarschijnlijk zuilen er ve'e godslasterende pamfletten worden uitgeworpen Men wordt verzocht, die mannen niet lastig te vallen, maar ook niet den minsten dienst te bewijzen, geen enkel pamflet nóch op te nemen nóch te lezen. Deze zullen op last van het Comité van Ver weer verzameld en verbrand worden. Indien de aankomst tijdig bekend is, zal dit met algemeen klokkengelui, zelfs des nachts, worden bekend gemaakt. Het Comité van Verweer. P.S. Als waardig protest wordt iedereen verzocht, Zater dag en Zondag de Pauselijke kleuren in cocarde te dragen. O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum Dezer dagen bracht de pers eenige sensatie door de publicatie van een bericht uit Turkije, waar de Neder- landsche professor Van Hamel na het veroorzaken van een auto-onge luk nabij Konstantinopel door een woedende menigte bijna zou zijn ge lyncht, vervolgens door de politie in de gevangenis zou zijn opgesloten en tenslotte zijn vrijlating slechts te danken zou hebben gehad aan zijn diplomatiek paspoort. Nu heeft de Turksche consul te Amsterdam zich gehaast om dat be richt tegen te spreken. Prof. Van Hamel was niet de schuldige aan dit auto-ongeluk, aldus deze consul, maar de Turksche heer Emil Favi, met wien de heer Van Hamel als gast meereed. En die Turksche vriend zit wél, maar dan ook alléén, in de gevangenis. Ofschoon het uit de verklaringen van den consul blijkt, dat die heer Favi slechts door een onnauwkeurige handelwijze het onge luk veroorzaakte een doode, een krankzinnige vindt hij die opslui ting van den Turk blijkbaar volkomen in orde. Wij trouwens óókTenminste, we kunnen het geval van hieruit niet beoordeelen, maar als die mijnheer Favi inderdaad schuldig is door onvoorzichtigheid, dan is zijne af zondering niet zoo ongemotiveerd. In Turkije zijn ze niet mis met de behandeling van motorduivels. Wie daar een ongeluk veroorzaakt met auto of vliegmachine, een ongeluk, waarmee het leven van anderen werd gemoeid, dien sluiten ze op. Natuurlijk volgt er een onderzoek en rechtsgeding, maar voor die zaken nemen ze in Turkije al den tijd. 't Is misschien wat erg Turksch, maar de methode zal heilzamer uitwerking hebben, dan de Nederlandsche duld- zaamheid tegenover wegmisbruikers. 't Is een schande, dat tegenwoor dig geen week meer voorbijgaat, zonder dat men kennis krijgt te nemen van een of ander auto-ongeluk, ver oorzaakt door een bestuurder, die onder den invloed van drank was. Herhaaldelijk komt dat voor. Ook nuchtere chauffeurs blijven op onver antwoordelijke wijze den weg mis bruiken door zich ontoelaatbare snel heden te permilteeren of op gevaarlijke punten de ingeving van ,,'t kan nog net" te volgen. Telkens vallen er onschuldige slachtoffers. En welk recht wordt hier gepleegd over deze... moorde naars Als de rechtbank erg boos is, worden een of twee weken hechtenis opgelegd, maar gewoonlijk loopt het geval met een boete af. Nog onlangs werd 200 gulden boete opgelegd aan een bestuurder, die zijn wagen in razende vaart over den weg joeg en een eenige dochter van een weduwe vermorzelde op het rroment, dat ze uit een tram stapte. De verkeersonveiligheid in ons land is schrikwekkend. We hebben er eens één dagblad op nageslagen, hoeveel dooden het motorverkeer dit jaar in ons land eischte. Van volledigheid zal dus wel geen sprake wezen. Welnu, we vonden Voor Januari '31 -—29 dooden Februari 27 Maart 27 April 40Mei 58 Juni 61 de maand Juli was nog niet ten einde, toen we ons stetistiekje opstelden, maar alles wijst er op, dat de „oogst" van Juni weer zal worden overtrof fen. Bestudeer deze cijfers maar eens en ge zult zien, boe de verkeers- moordenaar woester en succesvoller maaide, naar mate lente en zomer in het land kwamen en de menschen zich meer getrokken gevoelden tot de milde natuur en het rijke leven Men mag aannemen, dat thans in ons land jaarlijks tusschen 400 en 500 slachtoffers van het motorverkeer vallen. Wat een rouw en ellende, wat bittere smart en tranen in even zooveel families. 1 Wordt het geen tijd dat onze rechters de schuldigen een beetje meer „Turksch" gaan behandelen We moeten alles doen om het permanente verkeersdrama tot mini male proporties terug te brengen. Er moeten krachtiger maatregelen worden genomen tegen onvoorzichtige motor bestuurders en ook tegen roekelooze wandelaars en fietsers, die dikwijls mede schuldig zijn. Er is nu een groote organisatie in wording voor „Veilig Verkeer". Er bestaan ten onzent heel wat groote en bloeiende vereenigingen met een minder belangrijk doel dan „Veilig Verkeer" zich heett gesteld Men stichte daarom overal afdeelingen van deze nieuwe vereeniging, ook in de dorpen en op het platte land. Ieder moet zich voor de veiligheid van het verkeer interesseeren, ieder moet er aan bijdragen, dat aan den modernen Moloch althans een deel van diens prooi worde ontrukt. Is het niet verschrikkelijk400 a 500 dooden per jaar En als door een intensieve actie die cijfers nu eens tot de helft konden worden ge reduceerd, zoudt ge er geen prijs op stellen, daaraan te hebben meege werkt 1 Al zou het dan niet zijn door middel van de nieuwe organisatie, dan toch door grooter zelfcontrole bij het gebruiken van den weg en door herhaald vermaan van personeel en huisgenooten. De machtigen ter wereld te Londen. Om Duitsehland's voortbestaun. Het enorm groote belang, dat er voor Europa, ja voor de heele we reld vastzit aan het verloop van dezeven-mogendheden-conferentie te Londen brengt mede, dat we in ons over zicht in de allereerste plaats onze aandacht aan deze conferentie moe ten wijden. Dat is echter een uiterst moeilijke taak, in de eerste plaats, omdat op 't oogenblik, waarop we dit over zicht moeten samenstellen, de bespre kingen nog in vollen gang zijn en in de tweede plaats omdat het de gewoonte is, dat van die conferenties zoo totaal nietszeggende communi- qué's gegeven worden, dat de een voudige man er geen snars wijzer van wordt. Daarvoor is hij te weinig ingewijd in wat men hooge politiek noemt en daarvoor kan hij blijkbaar te weinig tusschen en achter de regels lezen Plechtig en liefst ook nog lang dradig wordt op papier gezet, wat de hooge oomes graag kwijt zijn; men leest verslagen van redevoerin gen, waarin als iets bijzonders ver teld wordt, wat we al jaren lang wisten, omdat we het al zoo vaak gehoord hebben, men spreekt van historische gebeurtenissen en van een keerpunt in de geschiedenis, van vriendschappelijke verstandhouding en van „in principe eens rijn".... Maar de wereld wacht in een enorme spanning op groote daden in plaats van op groote woorden, bewust als zij zichis.dat er eindelijk eens iets moet gebeuren, wat Europa terugvoert van den rand van den afgrond, waarheen ons oude. wereld deel met eeo, ontstellende vaart ge hold is. Te Londen gaat het om niets meer of minder dan om het voortbestaan van Duitschland en daardoor ook om het voort bestaan van Europa. Wanthierover is men het vrij algemeen eens, dat wanneer de Duitsche ministers met leege handen uit Londen zouden terugkeeren zij in hun eigen land onmogelijk zouden zijn en het is geen vraagstuk meer, welken weg Duitschland zou opgaan, wanneer de regeering in handen kwam van de elementen van uiterst links of rechts. Dan zaten we in een ommezien midden in den chaos, die zich niet zou beperken binnen de landsgrenzen van Duitschland. Daarom moeten we hopen en bidden dat het den machthebbers in Londen gegeven zij, om een uitweg te vinden in de enorme moeilijk heden, welke zich sinds den oorlog hebben opgestapeld. Die berg van moeilijkheden laat zich kwalijk ver zetten. door puur inenschelyke krachten en in dit verband trof het ons, dat men uit Parijs een lang telegram de wereld inzond, waarin als een bij zondere gebeurtenis aan het mensch dom werd bericht, dat één van de machtigen der wereld, die het lot der volkeren gingen bezegelen, n.l. de Duitsche Rijkskanselier Dr. Brüning, Zondag ter kerke was ge weest 1 Is dat bericht niet teekenend voor de mentaliteit van de confereerenden De L. K. vertoeft even bij dit bericht en zegt dan o.m.: Voor een groot deel der wereld is dit simpele feit dus iets heel bijzonders. Voor een groot deel, 't is ten slotte nog begrijpelijk, maar dat onder dit groote deel juist de menschen zijn, die ons werelddeel besturen, en nu tobden aan het ziekbed onzer samen leving in de stad, die de metropool is van Frankrijk, de oudste dochter der Kerk, dat is beklemmend. De H. Mis, bijgewoond door dr. Brüning, is iets bijzonders voor gene wereld, voor ons is het verbijsterend dat er slechts één van al die kop stukken tot ons schijnt te behoocen, en er behoefte aan heeft. Gods zegen to gaan afbidden op dea ontzaglijk verantwoorde- lijken arbeid dien hij dien dag te verrichten had, en vertrouwen heeft in den Bestuur der der harten en gewetens. Verbijsterd is dat feil ook. omdat 't demonstreert, dat wij, Katholieken, met onze voorbee'.delooze organisatie over de heele wereld, zoo achterop staan in de leiding dezer wereld We zullen moeten denken aan eigen schuld al putten we verontschuldi ging uit Christus' woord, dat de kinderen der duisternis slimmer zijn dan de kinderen des lichts. Gaan we nu aan de hand der be schikbare berichten eens even het verloop der Londensche Conferentie Omtrent de eerste zitting vernemen we, dat bestudeerd werden de mehto- den van internationale financieele samenwerking, waardoor in de on middellijke toekomst het vertrouwen in de economische stabiliteit kan worden hersteld, voorafgaand aan de bestudeering van verdere maatregelen, welke noodig zullen zijn voor een parmanent herstel van den financieelen toestand van Duitschland op gezonde basis. Van het grootste belang schijnen te zijn de voorstellen van de Vereenigde Staten, die in hoofdzaak hierop neerkomen De politieke atmosfeer in Europa moet door wederzijdschen goeden wil en door overeenstemming tusschen de afzonderlijke naties worden opgeklaard. 2, De buitenlandsche bankiers zullen de tot nu toe aan Duitschland verleende credieten ten bedrage van in totaal 1,2 milliard niet opzeggen. 3, Er moet een internationale commissie worden ingesteld ten einde Duitscblands financieele en economische structuur te besturen en er over te beslissen of voor den wederopbouw van Duitschland nieuw kapitaal wordt vereischt 4, De credieten op korten termijn zullen, wanneer het noodig wordt geacht, in credieten oplangen termijn worden omgezet. Het Amerikaansche voorstel be oogt uitsluitend particuliere bank- operaties, die vrij zijn van iedere regeerings-tjsschenkomst. Met welke groote politieke moeilüklieden in eigen land de Duitsche ministers te kampen hebben, blijkt wel uit het telegram van. de Nationale oppositie aan den Rijkskanselier te Londen. Wij citee- ren daaruit slechts deze zinnen: Het Duitsche volk wil zich van de schuld aan den oorlog vrij zien, het wil de hem opgedwongen on rechtvaardige lasten niet langer dragen. Nieuwe verplichtingen tegenover Frankrijk kan de oppositie niet als rechtsgeldig erkennen. Laten we hopen, dat ten slotte deze Londensche conferentie een uitweg vindt in de moeilijkheden en dat een geest van wederzijdsch vertrouwen geschapen worde, die een hecht front tegen het bolsjewis me mogelijk maakt. Van verschillend terrein. De noodtoestand in Duitschland. In 19291930 zijn in Duitschland op een bevolking van 64 millioen ruim 10 millioen menschen een enkele maal of voor langer of korter onder steund. Van de 32i/2 millioen menschen, die betaalden arbeid verrichten, ver dienen er 16 millioen minder dan f 60 in de maand. Van elke 19 Duitschers moet er één doorloopend worden ondersteund. In Saksen heeft me.i meer dan 1/3 der geneesheeren, die een inkomen van minder dan f 2500 per jaar hebben. Het aantal werkloozen bedraagt 4i/« millioen, waartegenover slechts 11 ijt millioen arbeiders bijdragen in de werkloosheidsverzekering. Een op de drie arbeiders moet dus onder steund worden. Daarvoor betaalt ieder arbeider 9 Mark per maand. Elke werklooze ontvangt per maand ook ongeveer 9 Mark ondersteuning Leef maar eens een maand van f 5.40 Een half millioen arbeiders geniet geen werkloozenuitkeering en is aan den barren honger overgeleverd. Bij zulke cijfers, die de ellende demonstreeren, maar die ook aange ven, hoe dicht dat volk moet staan voor vertwijfeling en hongeropstand en chaos, wordt de eisch van uit komst op de Londensche conferentie des te klemmender. ss Buiten ve ••vnttooordelij kheid der Redactie Dr. Poels-Park. Waar het hoofdartikel in het eerste blad van „Peel en Maas" der vorige week de loftrompet stak over Venray's hoogverheven zoon, Doctor Poels en op de eerste pagina van het tweede blad B.B. het „frissche, fleurige plantsoen" bij het Gymna sium bezong als „Venray's glorie", schoot mij de gedachte door het hoofd, langs dezen weg eerbiedig RATIO" IN DE PRAKTIJK! De heer Jac. Qosma te Delfstrahuizen schrijft ons: ,,©ertels' Rario-koekjes heb ben mij uitstekend voldaan; de koeien namen ze heel gaarne, de melkgift ging vooruit, terwijl hei vetgehalte gelijk bleef'. Deheer J. "A inks ma te Lippenhuizen meldt: ,,tk voerde mijn koeien goed, doch heb de voeding veranderd, daar Bertels' Ratio-A- koekjes lager in prijs waren. Het resultaat was verrassend; de hoeveelheid melk ging vooruit en tot mijn groote voldoening steeg ook het vetgehalte nog iets hooger". Veehouders voedert Uw dieren Ratio"; bij uitstek geschikt voor bijvoedering in de weide! De veehoudersprijs is slechts f8.50 per 100 kilo, bruto in doozen af Amsterdam. Vraagt brochure met vele ievredenheidsbeiuigingen. BERTELS' OLIEFAS RIEKEN N.V. A'DAM. onder de aandacht van Burgemees ter en Raadsleden het voorstel te brengen, om ter eere van den jubi leerenden Dr. Poels, aan genoemd plantsoen officieel den naam te geven van: „Dr. Poels-Park", indien althans de Hofstraat niet wordt omgedoopt in Dr. Poels-straat.... Aangezien er naar ik vernomen heb bij ons schoonheid-minnend gemeentebestuur plannen bestaan ook de bleek aan de Schoolstraat in een plantsoen te herscheppen, zouden ter onderscheiding aan die twee verschillende parken toch wel namen moeten gegeven worden. P. C. VENRAY, 25 Juli 1931 KERMIS VENRAY. Lijst der inrichtingen, welke een standplaats hebben op de kermis te Venray. Gebrs. van Bergen, Roermond, Stoomcaroussel. A. D. Riozzi, Breda, Bioscoop. M. Giesbers, Weert, Schiettent en lijntrektent. H. van der Vorst, Helmond, luchtschommel en draaimolen. L. Camps, Horst, Suiker kraam. B. A. Gerritsen, Nijmegen, Paling en zuurkraam en oliebollenkraam. J. M. Huys, Horst, Suikerkraam. P. C. Thielen, Venray, IJswagen. H. Westheim, Blerick, palingkraam. H. Scheffers, Uden, Galanterie- en suikerkraam. J. Camps, Horst, Suikerkraam. M. Tacken, Venray. Suikerkraam. M. Hendriks, Suikerkraam. H. van Boven, Palingkraam. Morgen Zondag zal de Fan fare „Ons Genoegen" uit Oirlo een concert geven op de Groote Markt alhier. Aanvang 7 uur nam. De Zondag alhier in het dorp gehouden verkoop van speldjes ten bate van „Herwonnen Levenskracht" bracht de niet geringe som op van f 137.10. Vrijdagmiddag werd alhier eene keuring gehouden van trek honden, uitgeschreven door de Regelingscommissie van Rijkswege ter verbetering van het Trekhonden ras in Limburg. De prijzen werden behaald als volgt Metsemakers, Wanssum le prijs V. Pyls, VeDray 2e prijs J. Janssen, Merselo 3e prijs J. Claes, Werverslo le prijs Jan Arts, Merselo 2e prijs Kinderen Gerrats, Hiept 3e prijs. Bij het Zondag gehouden Koningschieten van de Schutterij Het Zandakker wist de heer Hub. Janssen-Wijnhoven voor de tweede maal den Koningstitel te verwerven. Met de Kermis kan men maar het beste bij CLEPHAS terecht, hij heeft alle dranken heerlijk en fijn. Ruiterfeesten te Venray. Zondagmiddag hield de vereeniging „Ons Genoegen" de jaarlijksche Ruiterfeesten. Dat de belangstelling in de paardensport nog niet verflauwd bleek duidelijk uit de geweldige toe loop van volk op het Sportterrein waar 't zelden of nooit zoo druk was. Om 4 uur werd een optocht*door het dorp gehouden, bestaande uit de vereenigingen van Venray. Casten ray, Denrne en Weeze, het eere comité en jury, benevens de mooie kleine Shetlandsche ponny's van Graaf Wolff Metternich uit Swalmen, en talrijke houders van renpaarden Om half 5 werd begonnen met het afwerken van het uitgebreide pro gramma, dat slechts even onderbro ken werd door een malsche regenbui. Mooie paardendcessuur werd ver toond door de Rijvereenigiogen uit Castenray, Deutne en Weeze, vooral Deurne trok de aandacht door de typische uniforme kleeding. Venray's Fanfarecorps zorgde als gewoon op keurige wijze voor muzikale afwisseling. Het geheel hield het publiek in spanning tot het einde en onze Ruiterclub zal dan ook met genoegen op dit feest mogen terug zien. De soms lastige taak der juryleden werd, naar we vernamen, zeer op prijs gesteld en geroemd. Ze kende de prijzen als volgt toe: Harddraven Landbouwpaarden B. T. voor leden der vereeniging. le prijs van Dijck, Halfweg-Oos- trum 2e prijs Poels, Oostrum 3e prijs Verheijen, Oostrum. Harddraven alle rassen voor leden der vereeniging. le prijs Chr. Goumans, Venray; 2e prijs Dinghs, Castenray; 3e prijs H. Asselberghs, Scheide. Harddraven landbouwpaarden. le prijs Franssen, Vortum 2e prijs Chr. Goumans, Venray3e prijs Lemmens, Vortum 4e prijs Geurts. Maashees. Schoondraven (ingespannen in 2 of 4-wielig voertuig), le prijs Lemmens, Vortum; 2e prijs H. Asselberghs, Scheide 3e prijs Steegman, Roermond 3e prijs Van den Broek, Roermond; 4e prijs Geurts, Maashees. Harddraven alle rassen. 1 e prijs Derksen, Goch2e prijs Geerarts, Swalmen3e prijs Frans sen, Vortum Chr, Goumans, Vemay. Rennen voor alle rassen le prijs Emmers, Weeze2e prijs J. Verhaag, Hulm, (D.)3e prijs Keisdonk, Roermond. Dogcar of Sulky-draven, le prijs Emmers, Goch 2e prijs Steegman, Roermond; 3e prijs Geurts, Maashees. Rennen met hindernissen, le prijs Emmers, Weeze; 2e prijs Derksen, Goch 3e prijs Peckman, Kevelaer. Springconcours, le prijs Vlijmen, Eindhoven 2e prijs Real, Weeze3e prijs Vlijmen, Eindhoven4e prijs Rambaghs, Castenray. Uit Venray schrijft men aan de Zuidwillemsvaart De weg VenrayWanssum is, voor zoover het 't Venraysch ge deelte betreft reeds eenigen tijd vol tooid. Deze vaak vuile hobbelweg is in 'n prachtige breede baan her schapen, terwijl er dicht achter Oostrum 'n stuk of vier gevaarlijke bochten geheel of gedeeltelijk zijn uitgehaald. Ook aan het fietspad zijn de werkzaamheden reeds begonnen. Aan alles kan men zien, dat hier de bedoeling is geweest den weg in orde te brengen voor het moderne groot-verkeerhetgeen zich in ver band met de Maas-kanalisatie hier nog steeds meer zal gaan ontwikkelen, ofschoon deze weg als verbindings weg met Duitschland (Kevelaer etc), toch reeds druk is. 't Is daarom ook zoo jammer, dat de provincie met de gemeente Wanssum nog steeds niet tot overeenstemming is kunnen ge raken, over het percentage der te dragen kosten, 't Schijnt dat Wans sum er niet erg goed bijzit en daarom niec wil inzien, dat een ruime, goed onderhouden weg toch ook 'n groot belang is voor de eigen gemeente thans reeds daar hij 't vrachtverkeer naar de losplaats aan de Maas ver gemakkelijkt en zeer zeker, wanneer in de toekomst deze drukke verkeers weg oorzaak mocht zijn, dat de geplande brug tusschen Well en Wanssum zou komen, hetgeen we met velen hopen, dat geen 10 a 12 jaren meer zal duren, zooals eens te Venray in een lezing werd gezegd. Mocht het dadelijk gevolg van den drukkeren weg maar vast zijn, dat de pont te Well verplicht werd 's avonds nog later over te zetten, dan was althans dit reeds een goed resultaat. Blindenzorg in Limburg. De commissie voor Blindenzorg „Licht en Liefde" in de provincie i Limburg heeft van Z.H. Exc. Mgr

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1