Het 40-jarig Priesterfeest van Dr. Poels. JACFöNtf* Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. UiroNcift d manufacturen i manufacturen (VOORDEEL!©# BERTELS' AMSTERDAM Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Ons weekpraatje. Buitenl. nieuws. Provinciaal Nieuws ZATERDAG 18 JULI 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. 29 BLIJKEN TOCH HET I BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/* ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent Op 9 September a.s. is Dr. Poels 40 jaar Priester. Wie, dat zoo tijk en vruchtbaar priesterleven kent, dat zich geduren de al die jaren steeds gesteld heeft in den dienst van God en Zijne Kerk, dat met zijn reusachtige onverwoestbare kracht onverpoosd werkt op godsdienstig, cultureel en sociaal gebied, en dat niet alleen binnen de enge grenzen van ons diocees, maar over geheel ons land, ja verre daarbuiten, die zal het natuurlijk en vanzelfsprekend vinden, dat heel Katholiek Nederlar d in de gelegenheid gesteld wordt, Hem op dien dag een blijk van dankbare hulde aan te bieden. Maar dat huldeblijk, kan het voor Dr. Poels aangenaam, of zelfs aannemelijk zijn, mocht niet Hem persoonlijk gelden, het moest iets zijn, dat ligt in de lijn van zijn onvermoeid werken en streven. Nu hebben onze katholieke stands- en vakorganisatie's en de menig vuldige sociale instellingen ten bate van de katholieke arbeiders, drin- gend behoefte aan goed onderlegde, beginselvaste leiders en bestuur ders, die hunne opleiding zullen genieten aan speciale ontwikkelings cursussen voor jeugdige arbeiders, waarvan de beste en meest begaafde hunne vorming zouden kunnen voltooien aan een eerlang op te richten Sociale Hoogeschool, Om zulke begaafde, degelijke jongelingen uit den arbeidersstand de gelegenheid te geven zich voor te bereiden en te bekwamen tot dege lijke, katholieke leiders, zal bij gelegenheid van het 40-jarig Priesterfeest van Dr. Poels, Hem ter eere, een fonds-kapitaal bijeen gebracht worden, dat den naam zal dragen van Dr. Poels-fonds. Dat plan heeft de volle instemming van den Doktor, omdat het geheel in overeenstemming is met zijn levenswerk, omdat het is een apostolaatswerk, aanbevolen door Z. H Pius XI in zijne Encycliek „Quadragesima anno". „Wij staan, zoo zegt de Paus, in eene wereld, die bijna voor het grootste gedeelte in het heidendom is teruggevallen. Willen de verschillende klassen van mcnschen wederom in hun geheel worden teruggevoerd tot Christus, dan moeten juist uit hun midden uitgelezen hulptroepen voor de Kerk gevormd worden, daar deze met die menschen zelf in hun opvattingen en strevingen vertrouwd zijn." Om dat plan te verwezenlijken, is er een Huldigings-Comité samen gesteld, dat ruim 90 leden telt, over geheel ons land verspreid, waarin ook ondergeteekenden gaarne bereid waren zitting te nemen. Op ruime schaal zijn reeds circulaire s gezonden, om een beroep te doen op den steun van meer gegoede particulieren en katholieke organisaties Jen in stellingen. Wij zijn er echter van overtuigd, dat in Venray ieder huisgezin, iedere organisatie, elk klooster en gesticht er aan zal willen deelnemen, ja, dat men het ons kwalijk zou nemen, als wij niet ook de minder met aardsche goederen bedeelden in de gelegenheid stelden, al is het maar met een kleine bijdrage, aan die hulde deel te nemen, als een bewijs van hoogachting en sympathie jegens den Doctor, die met al de vezels van zijn hart is samengegroeid met zijne geboorteplaats, die zoo warm voelt voor Venray. Daarom hebben wij een plaatselijk comité in 't leven geroepen, waar in vertegenwoordigd zijn de geestelijke en wereldlijke autoriteiten en de voorzitters van de standsorganisaties in de gemeente Venrny. Deze laatsten zijnde de Heeren A. H. MARTENS, Voorzitter R. K. Werkgeversvereeniging, H. B. ODENHOVEN, Voorzitter R. K. Werkliedenvereniging, H. VERHEUGEN, Voorzitter R. K. Middenstandsvereeniging, V. PYLS, Voorzitter Limb. Land- en Tuinbouwbond afd. Venray M, GOUMANS, Oostrum TH. PETERS. Oirlo P. J. STEEGHS, Castenray P. J. ARTS, Leunen G. WISMANSHeijde P. PUBBEN, Merselo P. J. H. VAN DIJCK„Ysselsteyn hebben zich spontaan bereid verklaard, met hunne respectievelijke be sturen, in hun gebied elk huisgezin te bezoeken, zoodat het kan en zal worden een algemeene deelneming door heel Venray. Binnen enkele dagen zal de rondgang beginnen, daar de gelden half Augustus moeten afgedragen worden, De namen van allen, die hebben bijgedragen, al was die bijdrage nog zoo klein, zullen, zonder vermelding van het bedrag, in afzonderlijke lijsten voor Venray, worden verzameld en ingebonden in het groot al bum, dat den jubilaris op zijn feestdag zal worden aangeboden. En wanneer de Doctor, na afloop van het feest eens rustig dat album zal doorbladeren, dan zal Hij met ware voldoening in die groote deel neming van heel ons land een duidelijk bewijs zien van buitengewone hoogachting voor zijn Persoon en van hooge waardeering voor zijn werk, maar dan zal Hij met een bijzondere vreugde en innige voldoe ning de lange lijsten van Venray naam voor naam nagaan, zij zijn Hem zoo bekend, zoo vertrouwd en stil zal Hij al die families dankbaar begroeten, want in iederen naam zal Hij lezen een gelukwensch op zijn 40-jarig Priesterfeest, maar ook in iederen naam lezen, hoezeer Hij geëerd, geacht en geliefd is in zijn Venray. IN DE WEIDE EN OP STAL STAAN ALS KRACHTVOEDER BOVENAAN IN KWALITEIT EN PRODUCTIE: tf% volledig dagrantsoenkookje voor rationeele veevoeding naar de melkglft van iedere koe tot 4 melkvet. Foutieve voeding waar- ||KM I B w door millioonen verloren gaan, wordt hierdoor voorkomen. Veehoudersprijs bij Uw leverancier f 8.50 pertOO Ko. af Amsterdam. bevat 4 a 5 o/q minder vocht en meer eiwit dan i. d. namaaksols en de gewone lijnkoeken. Kwaliteit en melkwaarde sedert 1905 a.d. spits; 25 Gouden Medailles en Eere-diploma's. Ddvlalc' llflSNlillAIINiaol Offlclëele mestproef Geld. OverIJs. Mij. van Landbouw gaf op 6 biggen eene meerwinst van DCiIGIS llOIIlin€nillClilf f 49.12 tegenover evenveel vischmeel en f 81,- méér winst dan van 't gebruikelijke meelmengsel. m.I I# unfftbjaaaAl 20 o/o minder voederverbruik, 30 o/o méér, grooter en smakelijker eieren dan van ochtendvoer en graan. DCiICbS 6%Uf1SlROl I'Gly Octrooi In België, Canada, Engeland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Spanje, Z.-Afrika. LljfflSdsiCllCOdCJ6S *>eva* 4 5 mlnde>l vocht an meer eiwit dan i. d. namaaksols en de gewone lijnkoeken. Vraagt brochure Vee- en Pluim veevoeding in nieuwe banen. O LIEF ABRIEKEN N.V. - AFD. VEEVOEDER - Weigert zakken waaraan Loodje Bertels ontbreekt. 0. L. Vrouw Behoudenis der Krankeo, Oostrum J. THIELEN. Pastoor O. VAN DE LOO, Burgemeester Dezer dagen, bij een klein vacantie- uitstapje, stonden we op een platte landspostkantoor aan het loket óp onze beurt te wachten. Vóór ons stond een oude boer. Die was nog niet zoo een-twee-drie klaar, want hij had een zonderlinge commissie te doen hij wou het petitionnement hij noemde het met een ander woord teekenen voor den vrede De ambtenaar had heel wat moeite om hem de zaak duidelijk te maken, hem uit te leggen, dat hij daarvoor een formulier had in te vullen uit een of ander dagblad. Ons boertje las geen dagblad, verklaarde hij hij kreeg zijn plaatselijke krant en zijn boerenbondsblad en méér las-ie niet. Met vereende krachten is het boertje toch geholpen geworden. Dat voorval wees ons een fout in de overigens zoo prijzenswaardige opzet van de Dapbladpers men had de plaatselijke kranten, die eens of enkele keeren per week verschijnen, mee in de organisatie van het petiti onnement moeten betrekken. In de provincie, op het land, bevredigt een belangrijk deel van de bevolking haar behoefte naar kennis omtrent de gebeurtenissen van den dag met de lezing van een plaatselijk blad. ook al verschijnt dat minder dan zes maal per week. En tegenover haar onbekende dagbladen staan die menschen dikwijls wantrouwend. Daarom zou het goed zijn geweest, als voor medewerking aan dit vredes- petitionnement alle nieuwsbladen waren uitgenoodigd. We vinden deze actie overigens mooi en hechten er veel waarde aan, wat we van dergelijke massale be wegingen gewoonlijk niet kunnen zeggen. Als bij andere petitionne mentsacties buren en kennissen elkaar met lijsten bestoken, dan verzamelt men voor een groot deel slechts handteekeningen onder valsche chèques dat wil zeggen: men zet zijn naam, zonder dat de waarde, waarvoor men teekent, werkelijk aan wezig is in de (hersen) kas. Men teekent, omdat iedereen het doet, om den aanbieder van de lijst een genoegen te verschaffen, of om de klank van een holle frase, zonder dat een ernstige studie, of zelfs maar een serieuse overdenking tot den drang van getuigen heeft geleid. Medewerking aan een petitionne ment behoort volkomen vrijwillig te geschieden slechts een onpersoon lijke opwekkiag moge het verzoek schrift vergezellen. En dat alles gebeurt met het petitionnement voor den vrede. Zelfs de eenvoudigsten, ja juist de eenvoudigsten, voelen het sterkst het ontzettende leed, dat een oorlog over de gezinnen en de vol keren uitstort en gaarne grijpen ze eigener beweging het middel aan, dat hun geboden wordt om vóór den vrede te getuigen. Dit petitionnement zal indruk maken op andere volkeren en dezer regeerders. Daarom nóg is het niet te laatteekent, zoo ge het nog niet hebt gedaan. Als ge geen formulier hebt, zelf geen dagblad leest, doe dan maar als ons boertje en stap brutaal-weg naar het postkantoor, of naar het gemeentehuis, het kantoor van „den bond" naar den pastoor of den dominé, den onderwijzer of... naar het bureau van de krant. De menschen helpen wel voor dit goede doel Men heeft er geen idee van, hoe hulpvaardig medemenschen kunnen zijn, zelfs menschen, van wie men het heelemaal niet zou verwachten. In Soest wonen twee zusters samen, die beiden lijdende zijn. Nu kregen ze dezer dagen bezoek van een zigeunervrouw en dat vreemde mensch bood zich belangeloos aan om de zusters van haar lijden af te helpen. U weet zigeunervrouwen kennen zwarte kunst en beschikken over krachten, die ons bovennatuurlijk voorkomen. De zieke zussen hadden niets anders te doen, dan het vrouwtje een briefje van tien mee te geven, dat ze dan in het offerblok van den H. Antonius in de kerk zouden deponeeren. Daar zouden ze dan nog bidden en., de genezing zou verzekerd zijn. En zoo geschiedde. De zusjes lijden intusschen nog, maar dat komt, omdat de zigeunervrouw de kerk nie heeft kunnen vinden. En dat de zussen haar tientje nog niet weerom hebben, is de schuld van de politie, die vergeefs naar de zigeunervrouw speurde. Slechter nog kwam er een Hol- landsche schippersvrouw in Duisburg af. Die vertrouwde ook al aan een zigeunervrouw een bankje van 25 toe, dat tusschen twee enveloppen moest worden gelegd. Daarmee toog ze in de richting van de kerk, maar... 't is gek, die zigeunervrouwen schijnen op dat moment altijd te verdwalen. En achteraf bleek het mensch bij vergissing ook nog een aantal andere bankbiljetten, tot een bedrag van 800 guldeD, te hebben meegenomen. Dat alles geschiedt in den jare 1931! Naar mate de ware geloofszin verslapt, krijgen de menschen be hoefte om zich te klampen aan een hocus-pocus geloof je van eigen makeljj. De dwazen. Ze hebben dure lesjes hard noodig De flnantieelc crisis iu Duitsch- land. Het failliet van het huidig stelsel Toen het voorstel van den Ame- rikaanschen President Hoover was aangenomen en het uitstel van oor logsschulden en herstelbetalingen ge durende een jaar een feit werd, juichte de heele wereld en meende men, dat een eerste stap gezet was op den weg, die geleidelijk naar herstel der normale verhoudingen zou wezen. Het is wel een bittere ontgooche ling geworden, dat 't Duitsche economische leven door een flnancieele paniek is getroffen, waaruit blijkt, dat ue knappe koppen met hun geneesmid delen weer precies te laat zijn geko men. De verantwoordelijkheid hiervan drukt sterk op Frankrijk, dat dagen lang vertraging heeft gebracht in het Hoover-moratorium en dat maar niet wilde aannemen, dat de nood in Duitschland geen uitstel van hulp meer dulden kon, geen dag en geen nacht. Nieirand had echter verwacht, dat reeds zoo spoedig een crisis van een dergelijken omvang in Duitsch land zou losbarsten. De zwakke en rotte plek van den financieelen toestand in Duitschland was de wankele basis waarop het geheele eredielgebouw steunde. Het geheele economische leven was gebaseerd op kortloopende buitenlandsche credieten, welke ten allen tijde konden worden opgezegd. Deze toestand is thans voor het land noodlottig geworden. Waren de credieten geconsolideerd geweest en omgezet in leeningen met langen looptijd, dan zou hét grootste crediet- gebouw thans niet tot een ruïne zijn ingestort. Eerst was het alleen de Darmstad- ter- en National-Bank bij afkor ting Danat-Bank die noodgedwon gen de loketten moest sluiten. De andere groote bankinstellingen bleven Maandagmorgen vroeg nog aan haar verplichtingen voldoen. Alle deposito's, voorzoover zij werden, opgezegd, werden trouw uitbetaald. De stroom was echter niet te stuiten. En vooral in een land, dat reeds eenmaal door een inflatie geteisterd werd en waar de bevolking reeds uit ondervinding weet, wat een flnan cieele catastrophe beteekent, daar kon het vertrouwen niet zoo spoedig terugkeeren. Daar waren de geschokte gemoederen niet direct te kalmeeren Zelfs de regeeringsgarantie voor alle Duitsche banken bleef zonder uit werking. Thans zijn alle banken en alle beurzen gesloten, ingevolge de be palingen eener noodverordening. De beteekenis van een dergelijke noodverordening voor het bedrijfs leven is bijna niet onder woorden te brengen. De handel en industrie kunnen voorloopig geen beroep meer doen op de banken. De wisselmarkt en de deviezenmarkt blijven even eens gesloten. Welk een handicap dit voor den internationalen handel beteekent is duidelijk. Het acceptbedrijf en de wisselhan del zijn dus lam geslagen, Buiten landsche betalingen voor importen en exporten kunnen niet gedaan worden, effecten kunnen niet gerea liseerd worden, prolongaties en be leeningen niet afgewikkeld of aange gaan worden. In één woord de nood-verorde ning beteekent het stilleggen van het geheele handels- en bedrijfsleven. Uit eigen kracht kan Duitschland de moeilijkheden thans niet meer te boven komen. Slechts door een groote actie vun Amerika, Ëngeland, Frankrijk, en andere financieel krachtige landen kunnen voldoende credieten en waar borgen bijeengebracht worden om het vertrouwen te herstellen en de gemoederen te kalmeeren. Op 't oogenblik, dat we dit schrij ven, hebben de ter zake gevoerde onderhandelingen, waaraan bijna dag en nacht gewerkt wordt, nog geen tastbaar resultaat bereikt. Toch mogen we, ondanks alle pessimistische geruchten, niet wan hopen, aan de totstandkoming van een grootsche hulpactie want het eigenbelang der andere mogendheden spreekt hierin een hartig woordje mee. Immers, een algeheels financieels ineenstorting van Duitsch land zou voor geheel Europa, ja voor de geheele wereld de ergste verwikkelingen met zich brengen. Algemeen is men het er over eens, dat Duitschland met zijn verarmde bevolking, waarvan duizenden in nood verkeeren, met zijn millioenen werk- loozen en zijn sterk communisten- leger geen winter meer mag tegemoet gaan als dien van 1930—1931. Dan zou een revolutie onvermijde lijk zijn. Gaan we nu eens met een enkel woord de oorzaken van deze crisis na, dan moeten we allereerst consta- teeren, dat er in de jaren van de schijnwelvaart enorme stommiteiten zijn begaan in economisch en sociaal opzicht. In ongestoorde winstbegeerte is er ontzaglijk roekeloos gehandeld en slechts gelet op direct geldelijk voor deel. Met sociale overwegingen is vrij wel geen rekening gehouden en het werkloozenleger heeft men maar onbeperkt laten aangroeien. De mogendheden lieten zich ook niets gelegen liggen aan den nood van het Duitsche volk, zoolang de credieten maar niet te zeer in gevaar kwamen. Toen gevaar ernstig werd, kwam het edelmoedige aanbod van President Hoover Wat betreft de onmiddellijke aanleiding tot de crisis deze schuilt in het wantrouwen zoo wel van Duitschers als buitenlanders, die van de banken hun geld terug vorderen om het elders veiliger en voordeeliger te beleggen. Wat de oorzaken betreft van hot lange dralen met hulp- verleening hier spreekt in de eerste plaats het gemis aan een goede verhouding tusschen Duitschland en Frankrijk en hoezeer we ook geneigd zijn om ons te scharen aan de zijde van de zwakste partij, *die door haar voor malige vijanden wordt uitgeschud en met opzet wordt gehouden in een verordeningstoestand, toch komt hier van de zijde van Duitschland de factor van eigen schuld ook in actie. In de Morgen wordt op de vol gende punten gewezen Men heeft de concessies, welke Frankrijk half gedwongen en half vrijwillig in den loop der jaren deed ten aanzien van de uitvoering der bepalingen van het vredesverdrag maar zelden gewaardeerd. Een aan zienlijk deel van het Duitsche volk werd er door gestijfd in militair-nationalistisch vertoon. De vervroegde ontruiming van het Rijnland werd beantwoord met een uitdagende Stahlhelmparade. De erg ste flnancieele nood kon er, on danks het aandringen van bevriende Engelsche zijde toch niet toe brengen, oin den kruiserbouw vooreen tjjdje stop te zetten. En die kruiser heet... Elzas-Lotha- ringen Op denzelfden Zondag, dien hei Rijkskabinet vulde met spoedconfe- rentie, werd er in Uresden een artilleriedag gehouden, waarop een heeleboel oude ijzervreters van onverdacht monar chistische gezindheid verschenen, ter wijl de opperburgemeester het noodig achtte door zijn tegenwoordigheid en door een speech over Duitsche eer en grootheid de beteekenis dezer militaire vertooning te accentueeren. We zouden hieraan toe kunnen voegen, dat er te slap is opgetreden tegen en te veel geduld is van de nationalistische reactie, die het groote element vormt in het buitenlandsche wantrouwen. Neen, voorwaar, groote politici en tactici zijn de Duitschers over 't algemeen nooit geweest. VENRAY, 18 Juli 1931 Met ingang van 1 Sept. is Dr. A. G. A. M. Buwalda, leeraar Schei en Natuurkunde aan het Meisjes- Gymnasium alhier, tevens benoemd als Scheikunde-leeraar aan de R. K. H.B.S. St. Ursula voor Meisjes te Roermond. Eostelooze Weggeldkaar ten. De Ontvanger der Directe Belas tingen, zal ten zijnen kantore, aan den Stationsweg No. 7, in het tijd vak van 3 weken, ingaande 14 Juli op Dinsdagen en Donderdagen, des Damiddags van 6 tot 8 uur extra zittingen houden, voor de behande ling van aanvragen ter bekoming van kostelooze rijwielbelastingmerken 1931—'32. Schouw der Waterlossingen. Op 17 Augustus a.s. en volgende dagen zal wederom de jaarlijksche schouw der waterlossingen worden gehouden. Dit jaar is het wegens den lagen waterstand eenieder moge lijk de beken goed te reinigen, den bodem te zuiveren en de beken op diepte te brengen. Er zal dan ook streng worden geschouwd, zoowel de beken zelve als den toestand der oevers tot op anderhalven meter breedte. Struikgewas, boomen, krib ben, dammen enz. moeten worden verwijderd. Ook de nieuw op de leggers geplaatste waterlossingen worden alle geschouwd. Niettegen staande daarop herhaaldelijk is ge wezen, blijven vele eigenaren hunne weilanden enz. met prikkeldraad af sluiten tot aan de beek, waardoor de schouw in hooge mate wordt belemmerd. De eigenaren zijn ver plicht te zorgen, dat er voldoende ruimte overblijft, is dit niét het geval, dan zal de puntdraad worden ver wijderd. Ten slotte wordt de aandacht van belanghebbenden er op gevestigd, dat ingevolge de Waterstaatswet 1900, zooals die thans is gewijzigd, niet alleen tegen nalatigen proces verbaal zal worden opgemaakt, doch tevens van gemeentewege op kosten van de nalatigen de waterlossingen zullen worden gereinigd en deze kosten onmiddellijk bij dwangbevel zullen worden ingevorderd overeen komstig de wet. Venray, 13 Juli 1931. De Burgemeester van Venray ves tigt de aandacht op artikel 21 van het Reglement op de waterlossingen in deze Provincie o.m. luidende als volgt Voor elke schouw zijn de onder houdsplichtigen verplicht a. de waterlossingen tot op den bodem te zuiveren van onkruid, waterplanten, biezen, ruigte, boomen en struiken, alsmede van wortels en overhangende takken, die den ge- regelden waterafvoer belemmeren of binnenkort zullen belemmeren. b. de oevers, waat deze zijn uit gezakt, ingestort of aangezand te herstellen en voorts de aarde, welke in de waterlossingen gevallen is, alsmede de grint en zandplaten en al hetgeen den geregelden afloop van het water zoude kunnen belem meren, daaruit te verwijderen. c. de waterlossingen te brengen op de vastgestelde diepte. Het is verboden bij die zuivering en ruiming het onkruid en de andere voorwerpen in de eerste zinsnede van dit artikel genoemd, in de water lossing te laten afdrijven. Deze voorwerpen moeten, evenals de uit de waterlossingen afkomsHge aarde, zand en andere voor den waterafvoer hinderlijke zaken, daaruit opgehaald en op de wederzijdsche oevers op een afstand van minstens een meter van de waterlossing worden nedergelegd en weggevoerd. Venray, 13 Juli 1931. De Burgemeester van Venray vestigt de aandacht op artikel 39 van het Reglement op de waterlos singen in Limburg. Hierbij is verboden a. binnen den afstand van één meter, gemeten uit den uitersten rand eener waterlossing, woon- of andere huizen, getimmerten of muren daar te stellen. b. binnen denzelfden afstand (dus binnen één meter) hagen langs de waterlossing te planten c. binnen den afstand van ander halven meter, gemeten als boven, boomen of struikhout te planten, waaronder begrepen niet geschoren en opgaande hagen. d. binnen den afstand van één

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1