Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Krom TOfiLra «manufacturen! '(YOORDEELlöSt Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. De les van Arnhem. Buitenl. nieuws. BERTELS' AMSTERDAM De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG 11 JULI 1931 Twee ea Vijftigste Jaargang No. 28 •Wnufacturên} I BLIJKEN 1 i TOCH HET .1 BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7',* ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum Een schuldvraag beantwoord. Naar aanleiding van de socialis tische sportdemonstraties te Arnhem, en speciaal van de schandelijke ont kleeding der vrouwen in den optocht door de stad op de Pinksterdagen, waartegen in den gemeenteraad aldaar van verschillende zijden is geprotes teerd, schrijft de redacteur der Nij- meegsche kerkklokken het volgende De verontwaardiging over de Pinks'ersportvertooning van den N.A.S.B. te Arnhem is zoo zachtjes aan al weer geluwd. Wees gerust de kans om zich te verontwaardigen zal zich nog wel eens herhalen. Het Arnhemsche geval staat niet alleen. Is geen toevallig heid. Het is een zeer logisch vol gende episode in de geschiedenis onzer zedenverwildering. Zooals bij dergelijke gebeurtenissen te doen gebruikelijk is, zoekt men ook in Arnhem naar de schuldigen. Heeft de burgemeester schuld Heeft de politie schuld Heeft het bestuur van den N.A.S. B. schuld Heeft misschien de S.D.A.P. schuld Wie heeft eigenlijk de schuld, dat het grootste deel van Arnhems be volking zich op den 2en Pinksterdag zoo verschrikkelijk geërgerd heeft Gewichtige vragen? Och, betrekkelijk. Het juiste antwoord wordt er toch niet op gegeven en daarom laat ons die soort van schuldzoekerij bijna onverschillig. Maar bij de interpellatie in den Arnhemschen raad heeft een S.D.A. P.-er er iets gezegd, wat ons veel meer interesseert. De man, die de bestrijding dier sportdemonstratie benepen vond, constateerde, dat volkomen eerbare vrouwen 'van alle richtingen in schouwburg en elders een kleeding dragen, waar men ook aanstoot aan zou kunnen nemen. Deze socialist heeft, wat dit laatste betreft, volkomen gelijk. En meer dan wat. Hij wijst de richting aan, waarin de ware schul digen van die Arnhemsche vleesch- vertooning moeten gezocht worden. Wie hebben het aan de arbeiders voorgedaan De hoogere standen. Zeg nu niet, dat deze nooit der gelijke optochten gehouden hebben, want dat heeft met de zaak niets te maken. Wie hebben zich op gebied van kleeding het eerst aan 'n mode onderworpen, die op 'n veel geraffi neerder manier speculeerde op de zinnelijkheid van den mensch dan de grove naaktheid der sportmen- schen vermag op te wekken Hebben de arbeiders het moderne badleven in Europa geïmporteerd of is het organiseeren van schoonheids- wedstrijden van hen uitgegaan Nu de arbeiders op hun manier en naar hun vermogen hetzelfde gaan doen, wat ze van de „élite" zagen, nu wordt er ach en wee geroepen. Maar het is nog een groote vraag of er onder de vele „schandaal roepers" over het Arnhemsche geval niet menig schuldige aan dat schan daal rondloopt. Natuurlijk vinden degenen, die het niet met mij eens zijn, een groot verschil tusschen den bewusten op tocht en wat ik er ten slotte als oorzaak van aanwijs. De kleeding in dien optocht was „shocking"; de kleeding van onze dames der groote wereld „gedistin- gueerd". Het aldus aangegeven verschil zit in de woorden, maar niet in de zaak zelf. Het gaat om hetzelfde beest, dat in den mensch leeft en waarvoor ieder mensch den plicht heeft den anderen te beschermen. Het gaat over een verwording van het schaamtegevoel, dat op den len Pinksterdag in Arnhem eens eventjes duidelijk werd bekend ge maakt aan de gedistingueerde wereld waarvan het er ook al een hoop verloren hadden. Dat is in alle geval een goede les geweest. Als ze nu maar verstaan wordt Het uitstel der oorlogsschulden een feit. Alom vreugde over het accoord. Wanneer we ditmaal in korte trekken, voor zoover het bestek van dit blad zulks gedoogt „het voor naamste wereldgebeuren" gaan sa menvatten, dan kunnen we voor 't eerst sinds langen tijd weer een op- timistischen toon laten hooren. Zooals onze lezers weten, stond Duitschland aan den rand van een financieelen afgrond en wanneer er niet onmiddellijk werd ingegrepen, was de financieele cbaos niet meer te voorkomen. Maar een ineenstorting van Duitschland zou ook een geweldigen terugslag teweeg brengen in Frank rijk. België, Engeland en tal van andere landen, ook in Amerika, dat groote financieele belangen heeft in Duitschland. Toen is President Hoover geko men met zijn voorstel inzake betulingsuitstel van oorlogsschuld en herstelbetalingen. Gretig werd dit vóorstel door de verschillende be trokken mogendheden aangenomen. Alleen Frankrijk, dat het allergroot ste belang heeft bij de herstelbeta lingen, verzette zich en wel zoo halsstarrig, dat een oogenblik het heele plan in duigen dreigde te vallen. Toen is een gaan onder handelen, dagen en nachten lang en met voldoening kunnen we thans berichten, dat er overeenstemming tusschen Frank rijk en Amerika bereikt is. Het gezond verstand heeft gezege vierd. De Amerikaansche President mag voldaan zijn over dit resultaat, waarmede hij den dank van de ge- heele menschheid verdiend heeft. Dit accoord is een zege voor het gezond verstand, maar ook voor de moderne techniek, want zonder de radio-telofonie, waardoor Hoover feitelijk aan de besprekingen te Pa rijs kon deelnemen, ware in zoo'n korten tijd deze overeenstemming onmogelijk geweest. President Hoover heeft den be- slissenden diplomatieken kamp op 't hoofdpunt gewonnen. Frankrijk heeft toegestemd in zijn eisch, dat de Duitsche regeering het jaar Juli '31—Juli '32 geen pfennig aan schadevergoeding zal hebben te betalen. Ten aanzien van de termijnen der terugbetalingen heeft Hoover echter aan Frankrijks verlangen moeten toegeven. Deze zullen thans beginnen op 1 Juli 1933 in plaats van 1934, waar bij de delging in 10 jaarlijksche ter mijnen zal geschieden. Het plan is echter in moreelen zin in werking getreden en Duitschland's lasten zijD gedurende deze tijdsruimte aanzienlijk verlicht. De Amerikaansche onderhandelaars hebben onmiddellijk na het accoord, zoowei uit naam van president Hoo ver als uit hun eigen naar de Fran sche regeering hun oprechten dank betuigd voor de nobele inspanning ten gunste van het economisch her stel van de wereld en minister president Laval en de Fransche onderhandelaars voor hun krachiige medewerking bedankt. Minister-president Laval ook zijn meening kenbaar gemaakt, vaststel lend, dat de overeenkomst thans gesloten is. Hij verbloemde Frankrijks toegeven door te betoogen, dat hij het zware offer gebracht had, omdat de Fran- scbe-Amerikaansche solidariteit wilde behouden. Zou de overeenkomst de wedergeboorte van het vertrouwen in de wereld tengevolge hebben, zal de geste van Frankrijk niet te vergeefsch zijn ge feest en zoo men in Duitschland de beteekenis en den zin van de edel moedige houding begrijpt, moet voor de beide volken een nieuw tijdperk beginnen. IN DE WEIDE EN OP STAL STAAN ALS KRACHTVOEDER BOVENAAN IN KWALITEIT EN PRODUCTIE: NV|A|| volledig dagrantsoenkoekje voor rationeele veevoeding naar de melkgift van iedere koe tot 4 °/o melkvet. Foutieve voeding waar* 99KM I IV door millioenen verloren gaan, wordt hierdoor voorkomen. Veehoudersprljs bij Uw leverancier f 8.50 per 100 Ko. af Amsterdam. 9 bevat 4 a 5 o/o minder vocht on meer eiwit dan i. d. namaaksels en de gewone lijnkoeken. D6l (615 kljnZaeiv2KO@KJC.a9 Kwaliteit en melkwaarde sedert 1905 a.d. spits; 25 Gouden Medailles en Eero-diploma's. Davlolc' IfSiaminanillÓol OHiclSelo mestproef Geld. Overijs. Mij. van Landbouw gaf op 6 biggen eene meerwinst van DcrlEIS V IIaillin@Bllll@@ly f 49.12 tegenover evenveel vischmeel en f 81.- méér winst dan van 't gebruikelijke meelmengsel, HunstkOFTCl m,nd®rvo®derverbru,k' 30 °ln 'ï1®^rt grooter en smakelijker eieren dan van ochtendvoer en praan. Vraagt brochure Vee- en Pluim veevoeding in nieuwe banen. Octrooi in België, Canada, Engeland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Spanie, Z.-Afr!ka. Weigert zakkon waaraan Loodje Bertels ontbreekt. Mogen dit geen ijdele woorden zijn van den huidigen drager der Fransche regeermacht In alle betrokk^i landen heerscht groote vreugde over het accoord Natuurlijk spreekt dit het sterkst in Duitschland. Rijkspresident Von Hindenburg heeft die gevoelens vertolkt in een telegram aan President Hoover, waarin hij hem en het Amerikaansche volk den dank der Duitsche natie brengt voor zijn initiatief. Von Hindenburg verklaart, dat het zijn oprechte wensch is, dat de ge- heele wereld, dank zij het initiatief van den Amerikaanschen president, een nieuw t^dperk van vrede lievende samenwerking vol wederzijdsch vertrouwen tegemoet zal gaan. De Duitsche regeering heeft een proclamatie tot het Duitsche volk gericht, waarin er op wordt gewezen, dat de politiek van president Hoover met succes is bekroond, wat een moreele verlichting en verbetering in den economischen toestand tenge volge zal hebben. Het besluit tot doortastend optre den opent vergaande mogelijkheden en de Duitsche rijksregeering erkent dankbaar, dat Duitschland in het uur van het grootste economisch gevaar een goed begrijpen van zijn toestand heeft gevonden. De verlichtingen, welke het plan- Hoover Duitschland brengt, zullen ten volle aangewend worden voor de saneering der Duitsche financiën. De hierdoor intredende verbetering van de geld- en credietmarkt moet het Duitsche bedrijfsleven ten goede kopen. Een vermindering der belas tingen is, ook tijdens het moratorium jaar niet mogelijk. De heling der wonden van de crisis en maatregelen tegen een her haling van zulke catastrofen moeten het gemeenschappelijke doel zijn voor den samenwerkenden arbeid van alle volken. Van verschillend terrein. Toenemende werkloosheid in Engeland. Het aantal werkloozen bedroeg op 29 Juni 2.664.889, wat sinds de voorafgaande week een vermeerde ring beteek.ent van 37,505. Verge leken met verleden jaar is het een vermeerdering van 774.314. De Godloozen-propaganda. De Beiersche regeering neemt tegen-maatregelen. Het Beiersche staatsministerie voor onderwijs en eeredienst heeft een nieuwe verordening uitgevaardigd betreffende de bestrijding van de propagande van het verbond van proletarische vrijdenkers onder de schoolplichtigen waarin het heet „Het communistisch „Verbond van proletarische vrijdenkers van Duitsch land", dat in nauwe relatie staat met het Russische „Verbond van strijden de goddeloozen", heeft op zijn op richtingsvergadering te Leipzig sta tuten en richtlijnen aangenomen, welke zich op verschillende punten met de leerplichtige jeugd bezig houden. Volgens zijn statuten kunnen van de jeugdgroepen godsdienstlooze kinderen reeds na het voleinden van het eerste levensjaar lid worden De jeugdgroepen omvatten kiDderen van één tot achttien jaar. Alle plaatselijke groepen zijn ver plicht reeds in den herfst vóór het komende schooljaar „een systema tische campagne in te leiden ter schrapping van het godsdienstonder richt van het leerplan" en daaraan steeds grootere aandacht te wijden. Als het meest belangrijke strijd middel van de proletarische vrijden kers tegen God, de Kerk en den godsdienst worden de „godlooze tooneelclubs" genoemd. Den schoolautoriteiten wordt naar aanleiding hiervan, door het ministe- riëele besluit, bevolen aan de werk zaamheid van genoemd verbond, ten opzichte van de leerplichtigen hun bijzondere aandacht te wijden. Tegen personen, die zich aan beïnvloeding van schoolplichtigen in den zin van genoemd verbond schuldig maken, kan een rechtsvervolging worden ingesteld. De bevolking van Engeland. Dalende geboortecijfers. Het resultaat van de volkstellling van 25 April j.l. heeft de volgende (voorloopige) resultaten gegeven. De bevolking van Engeland en Wales bedroeg 39,937,931 zielen. Dit is een vermeerdering van 2.061.132 vergeleken bij 1931, dus een vermeerdering van 5.44 pCt. Deze vermeerdering is dus geringer dan in eenige voorafgaande tienjarige periode sinds 1861, behalve in de periode binnen welke de oorlog viel. Het percentage is slechts de helft van die van andere tienjarige perio den, het oorlogsdecennium buiten beschouwing gelaten. Nader meldt men aan de „N. R. Ct." Het gemiddelde geboortecijfer is slechts 16.3 per duizend inwoners per jaar, waarmee Engeland het laagste cijfer in Europ bezit op Zweden na. Gaat de geboortedaling aldus door, dan is in 1951 al geen sprake meer van toename der bevolking. Een kapitalistisch eenheidsfront tegen het communisme. Bestrijding door handelsboycot. Uit New-York meldt Reuter Er heeft zich een comité gevormd van een honderdtal bekende Amerikaan sche persoonlijkheden ter bestrijding van het communisme door middel van handelsboycot. Van het comité maken deel uit de vice-president van de Amerikaansche ^Federatie van den Arbeid en Gerard, oud-ambassadeur te Berlijn. Het comité publiceert een lijst van zeshonderd geestverwanten, die ge kant zijn tegen de erkenning der Sovjets, alvorens deze de Amerikanen die benadeeld zijn door de confiscatie van goederen enz. schandeloos heb ben gesteld. Soortgelijkecomité's zullen gevormd worden in Frankrijk, Groot-Brittan- nië, België, Duitschland, Italië, den Balkan en Canada. door jOS. BOSHOUWERS te LENT Gewrichtstuberculose VRAAG Reeds een jaar lang zijn bij ons nu en dan kippen dood gegaan. Ze werden mager als een hout en de vleugels hingen los om laag. Nu werd er eene heelemaal kreupel of lam, hoe moet ik het noemen. Men raadde mij aan, het dier toen het dood was naar de Rijksseruminrichting te zenden, wat ik gedaan heb. Het antwoord was gewrichtstuberculose. Zouden de andere daar ook aan dood gegaan zijn Die liepen niet kreupel of lam, werden echter wel doodmager. Wat moet ik nu doen, om er uit te komen Zoo lang er blijven dood gaan, kan ik geen winst meer maken, dit is me duidelijk genoeg. Ik lees Peel en Maas en zou daar gaarne antwoord in hebben, zonder vermel ding van naam en woonplaats. X. ANTWOORD -.Tuberculosekomt onder verschillenden vorm voor, als gewrichtstuberculose (dus loopen de patiënten kreupel) levertuberculose, darmtuberculose, longtuberculose. enz. al naar gelang het een of andere in wendige orgaan opvallend sterk is aangeiast. Gewoonlijk ziet men verschillende vormen in één koppel tegelijk op treden. Ze zijn zusje en broertje. De smetstof wordt hoofdzakelijk verspreid door de ontlasting (de mest) van zieke vogels. Hieruit volgt, dat er gevaar van hesmetting ontstaat net zoo lang, als er ook maar ééne tuberculeuse kip tusschen loopt. Nu is het buitengewoon moeilijk, zoo niet onmogelijk, om eene kip, die de tuberculose pas in d'r begin stadium heeft, te onderkennen. Van daar, dat iemand, die vogeltering (wat hetzelfde is) onder z'n hoenders heeft, er niet zelden mee blijft tobben totdat hij, ten einde raad, besluit alles maar op te ruimen. Een besmette kip geeft mest, waarin de ziektekiemen kunnen voor komen, in het laatste stadium is zulks zelfs regel, en deze mest komt aanraking met zaad of „scherp", dat door de andere kippen wordt opgepikt. Het voornaamste verschijnsel is sterke vermagering, die ondanks goeden eetlust steeds verder door schrijdt, Door gewrichtstuberculose treedt kreupelheid op of het laten hangen van een vleugel. Later ont staat diarrhée en de vogel sterft totaal uitgeputniets meer van over dan vel en veeren en botten. Het ziekteproces is zeer slepend en kan weken en maanden duren. Hieruit schuilt de groote moeilijkheid van de bestrijding. Vogeltuberculose is totaal onge neesbaar. Dat zeg ik u voorop. Tracht dus nooit, verbetering te betrachten, het zal je nimmer baten, en ondertusschen steekt één zieke kip, die tusschen de andere blijft, de overige nog aan ook. Het hok en het terrein rondom het hok raken door de mest geheel be smet, zoodat opruiming van alle dieren en aankoop van nieuwe (gezonde) ons niet helpt, als we eerst niet tot algeheele ontsmetting over gaan. Het hok ontsmetten is gemakke lijker dan het terrein. Ik raad u nu het volgende aan Ie' Alle dieren, die ook maar eenigszins verdacht doen, direct te verwijderen 2e. Het hok terdege schoon te maken en daarna te ontsmetten met eene 3 pet. creoline-oplossing. 3e. Het terrein, vooral rondom het hok, omdat de aangedane kippen daac het meest verblijven, eerst te begieten met dezelfde oplossing, en vervolgens om te spitten. 4e. Met verwijdering der verdach ten te blijven doorgaan. Onder de verdachten versta ik die kippen, welke een tikje stijf loopen en na gevoederd te zijn, weinig naar voedsel zoeken. Ze zullen meestal reeds aan den lichten kant gekomen zijn. Het meest radicale middel is natuur lijk alles opruimen en na hok en om geving op boven beschreven manier ontsmet te hebben, eenige maanden geen kippen (ook geen jonge hennetjes) daar te laten loopen. Piepkuikens. VRAAGHoe komt het, dat men hier te lande voor de piepkuiken fokkerij speciaal de Noord-Hol land- sche Blauwen gebruikt en in België de Mechelsche Koekoeken België is toch altijd het land der piepkuikens geweest, lang reeds voor men er hier, buiten het district Purmerend aan dacht Mij dunkt, als de N. H. Blauwen beter waren zouden de Belgen toch niet aan hun Mechelsche Koekoeken blijven vasthouden. Ik doe deze vraag aan u, om ze in Peel en Maas beantwoord te krijgen. Ze werd mij op mijn land bouwcursus gesteld, en ik kon ze niet beantwoorden. ANTWOORDDe Mechelsche Hoenders voldoen in België beter dan hier, de Nd. Hollandsche Blau wen hier beter dan daar. Het Mechelsch Hoen is een product van Belgischen bodem, de N.-H. Blauwen van onzen grond, i Toch geloof ik, dat de N. H. BI. in België ook wel zouden voldoen (als piepkuikens) en de Mechelsche Hoenders hier. Maar men gooit de fokkerij zoo maar niet met 'n vloek en 'n zucht om. De vraag naar Mechelsche Hoen ders is hier niet van beteekenis, die naar N. H. Blauwen in België niet. Degenen, die broedeieren of een- daagskuikens verkoopen, zien dus geen reden, om te veranderen. Wie hier eendaagskuikens van Mechelsche Hoenders wil hebben, heeft daar even groote moeite mee als den Belg, die N. H. Blauwen zou willen mesten. De traditie zal m.i. de hoofdrol spelen. VENRAY, 11 Juli 1931 Concours der Handboogschutter^en Op 28 en 29 Juni en 5 Juli j.l. werd op de doelen der Handboog schutterij St. Antonis te Halfweg een groot schuttersconcours gehou-' den, hetwelk zeer veel belangstelling trok. Niet minder dan 53 zestallen namen hieraan deel. Het geheel werd opgeluisterd door de jazsband van Oostrum. Zondagavond 5 Juli werden de prijzen uitgedeeld en wel als volgt Uitslag korpswedstrijd 1 zestal. Ie Krijgsman Soranus, Tongelre 98 2e St. Hubertus, Merselo 96 3e Diana, Venray 94 4e St. Sebastiaan, Oploo 90 5e St. Lambert, Helmond 89 6e Oefening en Uitsp. St Antonis 88 7e Vrede Lust, Deurne 87 8e Indiana, Cuyck 86 9e Kunst en Vriendschap, Liessel 82 10e Gezelligheid, Someren 80 lie Onder de Boompjes, Deurne 79 12e Volharding, Lierop 78 13e St. Sebastiaan, Handel 78 14e St. Anna, Venray 77 15e Ons Genoegen in Vrede, Son 76 16e St. Willebrordus, Milheeze 76 17e De Batavieren, Asten 76 RozenprijsWillem III, Boekei 5 rozen. Eereteeken K. Rooymans, Gezel ligheid, Someren 22 punten. KoningskruisP. Wijnhoven, Diana Venray 25 punten. Ie kampioen Gezelligheid, Some ren 38 punten 2e kampioen Onder de Boompjes, Deurne 36 punten. Korpswedstrijd 2e zestallen. Ie Diana, 89 p 2e Rod's Roos, St. Oedenrode 70 p 3e St. Hubertus, Merselo 67 p 4e Oefen, en Uitsp., Antonis 1565 5e Kunst en Vriend., Liessel 1365 6e Ons Genoegen, Ysselsteyn 1459 7e St. Anna, Venray 9—59 8e Volharding, Lierop 57 9e Vredelust, Deurne 54 Rozenprijs Batavieren, Castenray 2 rozen. EereteekenJos. Jacobs, Diana, Venray 20 punten. Verstkomend gezelschap St. Oedenrode. Ie kampioen Kunst en Vriend schap. Liessel 33 punten. 2e kampioen Rod's Roos, St. Oedenrode 27 punten. Personeele kampioen. Ie prijs M. v. Bracht. Cuyk f 15 2e prijs H. v.d. Ven, Tongelre f 10 Personeele baan. Ie pr. H. Althuizen, Deurne f 12,50 2e pr. M. v. Bracht, Cuyk f 10, 3e pr. J. v. Os, Merselo f 7,50 4e pr. P. Wijmans, Antonis t 6, 5e pr. B. Camps, Ysselsteyn f 5, 6e pr. Rooymans, Someren f 4, 7e pr. H.v.d. Ven, Tongelre f 3,— 8e pr. H. Habraken, Uden f 2, Rijkskeuring yan Trekhonden. Ten einde de verbetering van het trekhondenras in de provincie Lim burg zooveel mogelijk te bevorderen, is het noodig dat de commissie zoo wel als de eigenaars, het voorhanden zijnde materiaal nader leert kennen. Daarom zal binnen kort op ver schillende plaatsen, ook te Venray, een keuring worden gehouden en wel op Vrijdag 17 Juli om 7 uur namiddag op bet Henseniusplein. Eigenaars van trekhonden worden in hun eigen belang dringend ver zocht, met hunne dieren aanwezig te willen zijn op de alhier te houden keuring. De Handboogschutterij „St. Oda" is in 't bezit gekomen van een prachtig nieuw vaandel, geleverd door de Firma C. M. van Diemen te Dordrecht. Bij gelegenheid van de Vaandel wijding zal een Nationaal Concours gehouden worden op Zondag 30 Augustus en 6 September a.s. Opening nieuwe Winkelzaak. Wij vragen uwe speciale aandacht voor de opening der nieuw verbouw de zaak van Jacq. Coenen-Houtackers Hofstraat, welke a.s. Maandag, 6 uur nam. zal plaats vinden. In deze, naar de eischen des tijds ingerichte zaak vindt U een zeer uitgebreide collectie goederen, om vattende Galanterieën, Huishoudelijke artikelen. Ijzerwaren, Porcelein, Glas en Aardewerk, luxe en Lederwaren, als Damestasschen, Portefeuilles enz. en wanneer wij dan nog even Uwe aandacht vragen voor de speciale attractie, dat tot a s. Zaterdag op de reeds bijzondere lage prijzen 10 pCt. korting wordt gegeven, dan zal het U duidelijk zijn, dat een bezoek aan deze zaak wel op zijn plaats is.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1