ontwikkeling. jJAtfONOft !'Y00ÖD££U(jSrf Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. MANUFACTUREN (i ÏYOOftDEELIGSTf Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Politieke De Kippenhouderij op het platteland „RATIO' BERTELS' A FD?'VEEVO ElD ER*AMSTERDAM Algem. Vergadering Stoomzuivelfabriek »Venray". Provinciaal Nieuws ZATERDAG 4 JULI 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. 27 r i MANUFACTUREN ji j. BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS i BLIJKEN TOCH HET PRIJS DHR ADVERTEN'TUïN l—S regels 60 cent, elke regel meer 7:,j ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VA.N DEN MIJNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent O. L. Vrouw Behoudenis der Krankeu, Oostrum Naar tlo («roiulwctslierzieniiig van 1840. Katholieke en andere eisehcït. De uitzonderingspositie van ons Limburg. Na de afscheiding van België kwam er in ons land een drang naar herziening der Grondwet. Terwijl de katholieken van het noorden zich aanvankelijk na den Belgischen opstand nauwelijks durf den roeren, kwam bij de overige Hollanders eensklaps een korte tijd een liberale geest tot uiting. Men liet opeens staatkundige eischen booren, die de Katholieken in aansluiting bij het zuiden reeds vóór 1830 hadden gesteld. Thorbecke constateerde zelfs in December 1830 veel grootere veranderingen worden thans bij ons begeerd dan in België vóór den afval. Er werd o.m. gevraagdminisfe- rieele verantwoordelijkheid, wijziging in het kiesstelsel en meerdere open baarheid in het financieele beheer. De katholieken begonnen al spoedig mee te vragen. Le Sage, in zijn Godsdienstvriend verlangde recht- streeksche invloed van het volk op de keuze der volksvertegenwoordi gers, verder ministerieele verantwoor delijkheid, bezuiniging, openbaarheid in het beheer van 's lands geldmid delen, onafhankelijkheid en onafzet baarheid der rechters. In de Kamer pieitte het katholieke lid Luyben voor gewenschte veran deringen. De regeering schrok van die plot- selingen vooruitstrevendheid en pro beerde er zich tegen te verzetten. De katholieke van Sasse v. IJsselt meende den tijd reeds gunstig om pogingen in het werk te stellen tot een samengaan van katholieken en liberalen, dat in een volgende periode tot stand zou komen, maar waarvan thans geen sprake kon zijn door het wantrouwen van Gijsbert Karei van Hogendorp tegenover de katholieken. Intusschen deed de nationale een heid in 1831 tegenover de Belgische eischen, waarbij het nationaal gevoel hoog werd opgejaagd door gebeur tenissen als van Speyk heldendaad, den Tiendaagschen veldtocht en Chassé's verdediging der citadel van Antwerpen, de liberale bevlieging van een groot deel der natie spoedig ophouden. Toch bleef men in de Kamer eischen stellen. Zoo kwam Luyben in 1834 krachtig op tegen het finan cieele beleid der regeering. De katholieke Kamerleden waren verdeeld in conservatieven en meer liberalen, in meer en minder strijd baren. Luyben drong voortdurend krachtig op een regeling der Belgische kwes tie aan. De regeering moest ze eindelijk in 1839 tot een oplossing brengen en in een onvoorwaardelijke der 24 artikelen berusten. Limburg bleef onder heftigen tegenstand van België waartoe het sinds 1830 had behoord, bij Nederland, „niet tot onverdeelde instemming van geheel het Protes- tantsche Noorden", zooals dr. Wit- lox zegt in zijn „De Kath. Staats partij in haar oorsprong en ontwik keling geschetst." Nu werd Grondwetsherziening een gebiedende eisch. In geheel het land kwan 't verlangen tot uiting. Van Protestantsche zijde werd door Groen van Prinsterer o.a. de bepaling ver langd „De Christelijk Hervormde godsdienst is die van den vorst dit tegen den invloed eener Kerk, wier wezen onverdraagzaamheid is", zooals Groen er met een hatelijk heid tegen de katholieken aan toe voegde. Hij betoogde, dat Neder- land was een Protestantsche staat, j waarin bij ruime verdraagzaamheid, voor het behoud en belang der Christelijk-Protestantsche Kerk moet worden gezorgd." Om allen invloed van het katholieke zuiden op zijn Protestantschen staat te weren, wenschte hij Limburg en Noord- Brabant een afzonderlijk bestuur te geven. Vaderlijk vermaande hij de katholieken tot matiging hunner eischen. Geen wónder dat Le Sage weder om zijn waarschuwende stem liet hooren „Weest op uw hoede, kal holieken van Nederland, men wil Noord-Brabant, uw bolwerk van U afscheiden". De Noord-Brabanter schreef scherp„er blijft ons niets anders over dan vertrapt te worden of ons mondig te verklaren De katholieken stelden luide hun eischen temidden van vele anderen. Behalve vroegere verlangens wilden ze nu o.m. meer evenredigheid bij de bezoldiging der verschillende eere diensten, vrijheid van onderwijs, be lastingheffing uitsluitend bij de wet een welingerichte Rekenkamar. En Le Sage was in 1839 zijn tijd een kleine eeuw vooruit met zijn eisch van... algemeen stemrecht. De regeering begon eindelijk de grondwetsherziening ter hand te nemen. Aan die herziening zat nog een heele kwestie vast wat moest men met het teruggekeerde Limburg doen De Raad van State wilde geen veranderingen in de grondwet zonder medewerking van Limburg, om den schijn te vermijden dat deze eenvou dig aan Limburg werden opgelegd De drie ministers aan wie de zaak der herziening meer speciaal in han den werd gegeven, de ministers van Justitie, Buitenlandsche Zaken en Buitenlandsche Zaken, zagen noch het belang noch het recht van Lim burg in om mede te doen, behalve voor de stad en vesting Maastricht '.le rest had zich vrijwillig van Neder land afgescheiden Toch konden ze zich wel vereenigen met het voorstel van den Raad van State om eerst een ontwerp in te dienen, waarbij verklaard werd, dat Limburg bij Nederland behoorde en 't getal zijner leden voor de Staten Generaal werd vastgesteld. Van het ontwerp voor Limburg kwam niets koning Willem I was daarvoor niet te vinden. Op 30 December verschenen vijf ontwerpen tot herziening der Grond wet. Ze brachten een algemeene ont goocheling, zooals we verder zullen zien. ROELAND. door jOS. BOSHOUWERS te LENT Zolf inenten tegen diptheritus. VRAAGGisteren is ons door De Boerderij een adres toegezonden voor het zelf in en*en van hoenders, Adres P. Kommer en Co. te Alkmaar. Kent u daar iets van? Wij hebben de kippen nog nooit laten inenten. Goddank ook nog nooit een ziekte er onder gehad. Moeten ze allemaal tegelijk worden ingeënt We hebben hennetjes van twee maanden en van 3 weken, Witte Leghorns. We hadden den eersten keer slecht gebroed, daarom twee soorten. Uit Venray. ANTWOORD Het vorige jaar zijn er vele honderdduizenden kippen en jonge hennetjes door deze entstof ingeënt tegen diptheritus en pokken, Over het algemeen wordt het resul taat gunstig genoemd. U ziet het aan de lange lijst attesten. Ik raad u ten sterkste aan, de voorschriften, die er bij gegeven worden, stipt op te volgen. Doet men zulks niet, dan zal de uitwerking nihil wezen. U hebt de kippen nog nooit laten inenten, welnu, dan is het noodig alle te laten enten, dus ook de over jarige dieren en zeer zeker wanneer oud en jong door mekaar loopt. Gewoonlijk wacht men tot de jonge hennetjes 2 maanden oud zijn. U zult dus moeten wachten tot de eerste helft van Augustus. Dan zijn uw kleinsten ook pl.m. 2 maanden. Het ongeluk is, dat ieder jaar te laat wordt ingeënt. De beste tijd is feitelijk de laatste helft van Juli, en daarna ook nog tot half Augustus. Want het duurt verscheidene weken voordat de dieren, tengevolge van de enting, onvatbaar zijn geworden voor diptheritus. IN DE WEIDE EN OP STAL STAAN ALS KRACHTVOEDER BOVENAAN IN KWALITEIT EN PRODUCTIE: volledig dagrantsoenkoekje voor rationeels veevoeding naar de melkglft van iedere koe tot 4 0/o melkvet. Foutieve voeding waar door millioenen verloren gaan, wordt hierdoor voorkomen. Veehoudersprijs bij Uw leveranciorf 8.50 per 100 Ko. af Amsterdam. RsSPfrtil®* I IB WTSHSfcrflf Aa8| HAS, bevat 4 5 o/o minder vocht en meer eiwit dan i. d. namaaksels en de gewone lijnkoeken. Kwaliteit en melkwaarde sedert 1905 a.d. spits; 25 Gouden Medailles en Eere-diploma's. BfCfePttS&ie' USt^RnSniAKtlMfiAll Officiöele mestproef Geld. Overljs. MIJ. van Landbouw gaf op 6 biggen eene meerwlnst van w BftöfiTIIBgQSBaiTi^SöDg f 49.12 tegenover evenveel vischmeel en f 81.- méér winst dan van 't gebruikelijke meelmengsel, ipTSiCTiféff-S 20 o/0 minder voederverbruik, 30 0/0 méér, grooter en smakelijker eieren dan van oohtendvoer en graan. Res 8 *30g Octrooi in België, Canada, Engeland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Spanje, Z.-Afrika. Vraagt brochure Vee- en Pluim- veeyoeding in nieuwe banen. Weigert zakken waaraan Loodje Bertels ontbreekt. Zorg er dus voor, dat het uiterlijk ia de eerste helft vaa Augustus ge beurt. Als u die late kuikens apart houdt, moet u me later toch eens melden, hoe ze zich gedragen hebben. Over bet algemeen beleeft men niet veel plezier meer van kuikens, die na Mei geboren worden. Kuikens verzwakken. VRAAG Ik heb 400 eendaags- kuikens gehad, die nu 7 weken oud zijn. Eerst zijn ze goed doorgegroeid, maar nu vallen er geregeld af. Ze worden eenigszins zwak in de pooten, de veeren groeien niet meer en nu ik aan het tellen ging bleek me, dat er wel 50 minder zijn. Eerst dacht ik, dat een wezel ze 's nachts weg haalde, maar nu heb ik gezien, dat de anderen een dood gegaan kuiken geheel en al oppikten, er bleef niets over. Het hok is 6 bij 4 M. en de uitloop is gras. Enkele vliegen al op de zitstokken, doch de rest kruipt op een hoopje bij mekaar in een hoek van het hok. Ik denk, dat daar de dooien vallen. Gaarne had ik hierover bericht in Peel en Maas. Uit Venray. ANTWOORD: U schrijft niets over de voeding, en daar kan het toch ook aan liggen, geheel of ge deeltelijk. Ik mag veronderstellen, dat u nog altijd opfokvoer geeft, liefst droog den heelen dag, en dat ze ook kuikenzaad ontvangen. Wat altijd slecht is Dat ze op een hoop tegen en op mekaar krui pen. Dat verzwakt zeer, vooral bij heet, broeierig weer, zooals we den laatsten tijd nog als eens hadden. Dikwijls wordt de „roestplek", d.w.z. het gedeelte van het hok, waar ze 's nachts als 'n mierennest op en tegen elkaar zitten, ook niet op tije schoongemaakt, zoodat ook nog vervuiling ontstaat. We zagen het wel, dat de mest rondom de nageltjes der kuikens als bolletjes vastgeplakt zat De stumpers konden haast niet meer loopen. Noodig is, dat u ze uit mekaar ziet te krijgen. Leg eens wat smalle plankjes op steenen in het hok, met tusschenruimten van 20 a 25 d.M., en zet ze daar 's avonds in het don ker op. Deze plankjes een eindje boven den grond, b.v. 30 c.M. Want uw zitstokken zullen wel te hoog zijn voor die kleine peuters. En dan iederen dag de mest weg harken en daar wat turfstrooisel of versc'b kaf neerstooten, want aan vankelijk blijven ze niet allemaal op de plankjes zitten. Driehonderdvijftig a vierhonderd stuks is een groote hoop, di? veel meer zorg vereischt, als de meesten er aan besteden. Houdt alles proper, en luchtig Schot 'n deel van het hok af, waar u de eenigszins zwakken achter gaas houdt. Want anders komen ze zoo in de verdrukking, dat ze 't er niet af brengen. Dinsdagavond had in 't Patronaat alhier de algemeene ledenvergadering plaats van de Coop. Stoomzuivel fabriek „Venray". Als de Heer J. Poels, Voorzitter van den Raad van Commissarissen, te half acht de ver gadering met den chr. groet opent, is de groote zaal geheel bezet. Spr. heet verder allen hartelijk welkom en vertrouwt, dat bij de te houden besprekingen geen afbrekende, doch opbouwende critiek zal gegeven wor den, welke in 't belang van fabriek en leden is. Hierna worden door den Directeur de uitgebreide notulen der vorige vergadering voorgelezen en onder dankzegging ongewijzigd goedge keurd. De Heer Poels doet dan voor lezing van het door den accountant opgemaakt verslag van 't boekjaar 1930—'31, waaraan wij het volgende ontleenen; Aangevoerd werden in het afgeloo- pen jaar 6 550.911 K.g. melk. Melkverkoop. Verkocht werden: 203.512 L. melk, opbrengst f 22.928.42 109.435 L. karnemelk f 4.377.43 Totale opbrengst f 27.305.85 Boterverkoop. De verkochte liters volle melk komen overeen met 209.677 Kg. melk. Alzoo zijn verwerkt tot boter 6.341.234 Kg. melk, waaruit werden geproduceerd 245.588 Kg. boter. Volgens berekening der Ament-for- mule konden uit de vermerkte melk geproduceerd zijn 235.638 Kg. boter. D ,rhalve is er een overproductie van 9.950 Kg., is 4.22 pet., welk percen tage, 111 verband met den melkverkoop en nogal hoog vochtgehalte der boter, als normaal kan beschouwd worden. Voor de bereiding van 1 Kg. boter was noodig 25.82 Kg. melk. De geproduceerde boter was als volgt verantwoord Geleverd aan de Mijn 228.700 Kg. Verkocht en detail 17.549 Kg. Totaal verkocht 246.249 Kg. Opbrengst f 395.544.01 Af beginvoorraad 8.536 Kg. waarde f 12.463.39. Blijft 237.712 Kg., bedrag f 383.080.62. Bij eindvoorraad 7.876 Kg. waarde f 9.813.74. Productie: 245.588 Kg., opbrengst f 392.894.36. Gemiddelde opbrengst per Kg. f 1.60 Voor geleverde melk werd aan de leden netto uitbetaald f 348.652.96 of per 100 Kg. f 5.325. Bovendien hebben de leden gratis terug ontvangen circa 82 pet. onder- melk en 8 pet, karnemelk. De onkosten hebben in het afge- loopen jaar bedragen f 68.399.34. Afgelost werd van de obligatie- leening f 10.500, zoodat deze nog groot blijft f 64.000. Het batig saldo der exploitatiereke ning bedraagt f 3.677.03. Over de voornaamste punten ge eft de Heer Poels nog een uiteenzetting. Zoo wijst hij erop, dat in het afge- loopen jaar de schuld is verminderd geworden met f 10500, en thans nog bedraagt f 64000. Wegens den minder gunstigen toestand zal zulke aflossing dit jaar niet mogelijk zijn. doch zal vermoe delijk 5000 afgeschreven worden op de aangeschafte montana regena- tief pasteur. De heer Verkley geeft nog een duidelijk overzicht hoe de fabriek er voor staat waarna niemand nog op heldering vroeg, zoodat met algem. stemmen het verslag en de balans werden goedgekeurd. Punt vier der agenda vermelde de verkiezing van een Commissaris, wegens aftreding, volgens rooster, van den heer Jos. H. Poels te Over- loon. De Voorzitter deelt mede, dat geen tegencandidaten werden opge geven, zoodat deze bij acclamatie herkozen werd, en waarvoor de her- kozene de vergadering dank brengt. Ook voor de verkiezing der aftre dende bestuursleden, de heeren Mart. Wismans Venray en Mart Claassens Overbroek, zijn geen tegencandidaten gesteld, zoodat ook deze bij accla matie herkozen worden. Namens beiden dankt de heer Wismans voor het gestelde vertrouwen en geeft de verzekering de beste krachten te zullen geven in het belang der fabriek. De Voorzitter deelt mede, dat de verkiezing van den heer Gerard Wismans te Merselo, in plaats van zijn vader, Ant. Wismans, volgens de statuten nog door de alg. leden vergadering moet bevestigd worden, waar de vergadering onder applaus haar goedkeuring hechtte. Spreker verzoekt de leden nog eens nadrukkelijk het overleden lid in de gebeden te herdenken, wat helaas maar al te veel vergeten wordt. Men beschouwt het gewoon lijk als een eerebaantje, doch denkt niet aan de moeite en zorgen, welke men zich moet getroosten. Tegen de aanneming van een 17-tal nieuwe leden met een getal van 58 koeien zijn geen bezwaren. Enkele leden met een 29 tal koeien zija uitgetreden, wegens ophouden van bedrijf enz. Het hun toekomende aandeel is uitbetaald geworden. Van de gehouden rondvraag, welke zeer animeetend gevoerd werd, maakten een drietal leden gebruik. Gevraagd werd o.a. of het niet mogelijk was in Ysselsteyn een melk- kar méér te doen rijden, waarop de Voorzitter antwoordde, dat dit bij een volgende aanbesteding onder de oogen gezien zal worden, de onkos ten worden echter wederom grooter. De heer Willems, Nachtegaal vraagt, of het niet mogelijk is de uitbetaling te doen geschieden vol gens de formule Ament, zooals dit op vele andere plaatsen gebeurt. De Directeur antwoordt, dat het practisch op hetzelfde neerkomt. Hij geeft nog eens een duidelijke uiteen zetting, hoe de berekening plaats heeft. Ook wordt gevraagd, waarom de prijs der boter, welke men uitbetaald krijgt, lager is dau hetgeen men zelf moet betalen. De Voorzitter zet dit uiteen. Men ontvangt de netto-opbrengst, dit is de opbrengst aan de mijn verminderd met de berekende bedrijfsonkosten per K.G. op de boter, die men zelf koopt komen natuurlijk ook de be drijfsonkosten. Gaf men ze aan den zelfden prijs, dan zou de fabriek hier natuurlijk op toe geven. Hij spoort de leden verder aan, voor het geld, dat men nu aan mar garine uitgeeft, eigen boter te ge bruiken. Als alle dit deden zou dit een groot voordeel zijn te meer nog als door mogelijke hoogere invoer rechten van onze grenslanden de boter-afzetnog moeilijker zou worden. Een lid zegtDe Directeur geeft geen cadeaux, (gelach), waarop de heer Poels antwoordt, dat dit anders zeer goed mogelijk is, „de boter 10 cent duurder en voor 8 cent cadeaux". Betaalt worden deze overal. Met algemeene stemmen wordt echter besloten vanaf heden geen margarine, doch natuurboter te ge bruiken. De heer Lemmens wil ec echter nog op wijzen, dat hij vermeent, dat op de landbouwhuishoudscholen voor bakken enz. margarine wel eens aan bevolen wordt. Hij zou er het Be stuur op willeb wijzen, hierna eens te informeeren. De Voorzitter antwoordt, dat dit een zeer juiste opmerking is, waarvan goede notitie zal genomen worden. Directeur Verkley deelt nog mede, dat het velen wel bekend is dat door den Keuringsdienst van Waren te Eindhoven monsters genomen zijn van melk, in verband met het vuil- gehalte. Is dit te groot dan is men volgens het Melkbesluit strafbaar. Hij verzoekt nogmaals nadrukkelijk de grootste zindelijkheid te betrachten. Ook wijst spreker nog op het van wege denNed.Zuivelbond opgerichte melkcontrolestation te Roermond en zet de werking van dit instituut uit een. De Eere-voorzitter, de Burgemees ter van Venray, brengt hierna allen dank voor het in het Bestuur gestelde vertrouwen en voor de opbouwende critiek welke hier hedenavond gehoord is. Wat de opmerking van den heer Lemmens betreft, zegt spreker er voor te zullen zorgen dat op de binnenkort alhier te openen landbouwhuishoud- school roomboter zal gebruikt wor den. Hij memoreert het groote nut dezer school en vertrouwt, dat een ieder het groote belang hiervan zal inzien, zoodat dezen Herfst met dubbele cursussen zal geopend kun nen worden. (Applaus). Ook de heer Poels stipt nog even de groote voordeelen dezer instelling aan. Met de kennis van voor 25 30 jaren terug komen we er niet meer, aldus spreker. We moeten niet denken dat we genoeg weten, als we evenveel kennen als vader en moeder, vooral niet in deze minder gunstige tijden. Wat de Landbouwschool is voor de boeren is de huishoudschool voor de meisjes. Tot slot spoort hij de leden aan om, zooals hij reeds herhaaldelijk gezegd heeft in de voorbije gunstiger jaren, om steeds spaarzaam te blijven. Hij twijfelt er dan niet aan of de „Peelboer" zal het met Gods zegen het langste volhouden. (Applaus). Hierna sluiting van deze zeer ge animeerde vergadering. VENRAY. 4 Juli 1931 Hand-. Span- en Voerdiensten. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen bij deze ter openbare kennis, dal het kohier van hand-, span- en voerdiensten voor het dienstjaar 1931 1932 door den Raad der Gemeente in zijne vergadering van 5 Juni 1931 is vastgesteld en vestigen de aan dacht van belanghebbenden erop, dat eenieder zich binnen een maand na de dagteekening dezer bekendmaking, dus tot 4 Aug. a.s. van de te zijnen laste daarop ver melde diensten kan vrijkoopen door bij den Gemeente-ontvanger te storten voor eiken dag handdienst f 2.; voor eiken dag spandienst met een paard f 7. voor eiken dag spandienst met twee paarden f 11. voor eiken dag voerdienst met een motorrijtuig, niet ingericht voor personenvervoer, met een laadvermogen beneden 1500 kg. f 10.-: voor eiken dag voerdienst met een motorrijtuig, niet ingericht voor personenvervoer, met een laadvermogen van meer dan 1500 kg., doch minder dan 3000 kg. f 20.—; voor eiken dag voerdienst met een motorrijtuig niet ingericht voor personenvervoer mat een laadvermogen van 3000 kg. en meer f 30. De opgeroepene kan de van hem verlangde diensten afkoopen door tegen kwitantie bij den Ge meente-ontvanger te storten: a. binnen 48 uren na de op roeping een bedrag, dat 25 pCt. hooger is, dan de bedragen hier boven genoemd; b daarna een bedrag, dat an derhalf maal zoo hoog is als do bedragen hierboven genoemd. Venray 4 Juli 1931 Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Inlevering van militaire goederen De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van belangheb benden, dat door den heer Minis ter van Defensie het volgende is bepaald 1. Behoudens onvoorziene om standigheden zullen op 1 Oct. a.s. naar de aanvullingsreserve over- overgaan: a. de gewone dienstplichtigen der landmacht behoorende tot de lichling 1916, met uitzondering van hen, die de eerste oefening met een andere lichting hebben volbracht; b. de gewone dienstplichtigen der landmacht van andere lich tingen, die met de lichting 1916 de eerste oefening hebben beëin digd, met uitzondering van hen, die reeds eerder naar de aanvul lingsreserve zijn overgegaan. 2. Van den in het eerste lid bedoelden overgang zijn niet uit gezonderd de dienstplichtigen van de lichting 1916. die reeds in 1915 zijn ingelijfd en ook in dat jaar de eerste oefening hebben aange vangen. Indien deze dienstplich tigen echter die oefening niet on afgebroken hebben volbracht en dientengevolge haar hebben be ëindigd met een andere lichting dan die van 1916, geldt voor hen de in het eerste lid onder a. ge* maakte uitzondering. 3. De tot de aanvullingsreserve behoorende dienstplichtigen zijn bestemd om in geval van mobili satie eerst na de algemeene op roeping in werkelijken dienst te worden geroepen en dan op le komen bij de depots. 4. De rijksgoederen verstrekt aan de dienstplichtigen, die op genoemden datum naar bedoelde reserves overgaan, zullen met uit zondering van haarkam, roskam, spons en zakboekje, in October 1931 moeten worden ingeleverd. Blijkt hij de inlevering, dat er goederen ontbreken of dat deze niet in den vereischten staat ver- keeren, dan stelt de dienstplich tige, wien het aangaat, zich o.a. aan bestraffing bloot. 5- Nader zal aan belangheb benden worden bekend gemaakt, wanneer en waar de inlevering moet plaats hebben. Venray 27 Juni 1931 Da Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. In het R. K. Ziekenhuis te Venlo is overleden de Eerw. Broeder Paulus (in de wereld P. A. Hoex uit Oostrum) van het klooster „Koningslust" te Helden-Panningen (L.) in den leeftijd van 61 jaar en in het 37e jaar zijner Professie. Verleden Zondag toog de Schutterij „Het Zandakker" naar Baarlo om aldaar deel te nemen aan het geweldig grootsch opgezette Oad Limburgsche Schuttersfeest. Niet

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1