JAC.FQNC1ft Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. i manufacturen voorn™ j manufacturen! boORDEÜJQSI/ Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Het Christelijk gezin Moderne vrouwen. „RATIO BERT ELS' lA F D* V"E evo E o ER v: AMSTERDAM De Kippenhouderij op het platteland De rijke oom uit Amerika! Provinciaal Nieuws ZATERDAG 27 JUNI 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. 26 BLIJKEN TOCH HET Jj PEEL 1 BLIJKEN TOCH HET PRIJS DHR ADVERTENTIHN 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MITNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum Het moet kunnen leven. Naar aanleiding van den Katholie kendag schreef Baron van Wijnbergen een mooi artikel in de Maasbode. Het gezin, met name het Christelijk gezin, wordt mee ondergang bedreigd, betoogde hij Noodig, dringend noodig is het derhalve, dat telkenmale opnieuw middelen worden aangewend om de aandacht te trekken naar het gezin. Wat zou het toch baten tal van hervormingen, tal van ver beteringen aan te brengen op maatschappelijk terrein, indien werd toegelaten, dat inmiddels de grond slag dier maatschappij werd onder mijnd, met gevolg, dat de opge trokken bouw, hoe schoon dan ook, toch zou ineenstorten. F. S. uit in een artikel in de Katholieke School twijfel aan de opportuniteit van dit betoog. Hij vermeldt een geval van ontslag van een vader van een groot gezin met 19kinderen, 'n voorbeeldig, oppassend werkman, iemand, die verwonderlijk goed de waarde, de beteekenis van het Christelijk Familieleven inziet en z'n kindereu een oer-degelijke katho lieke opvoeding tracht te geven Maar als Baron van Wijnbergen meent, dat het zaakje nu gezond is, dan vergist Baron van Wijn bergen zich. Met dat zoo prijselijk inzicht houdt die man zijn voorbeeldig gezin niet in 't leven. En als Baron van Wijnbergen er prijs op stelt te hooren, wat er bij de honderden slachtoffers van 'n roekelooze groot-industrie om gaat, dan moet ie maar eens 'n paar maanden in den kost gaan bij deze menschen en dan mag hij de stevigst overtuigde kalholieke werkers tot commensaals kiezen en dan zal hij ervaren, hoe 't katholieke sentiment bij deze brave kerels wordt aangevreten door den bitteren nood, waarin ze met hun gezinnen komen te verkeeren. En dan zal hij het wel laten om zoo gemakkelijk tevreden te zijn als hij blijkens de hier volgende passage is „Toch zoude voorshands reeds alle moeite, die zoovelen op lof waardige wijze zich wilden geven, ruimschoots beloond zijn, indien alleen maar dit bereikt was gewor den, dat het aan het hoofd van het Programmaboek afgedrukt, door verschillende sprekers ge citeerd woord van den Aarts bisschop De oorspronkelijkste, eenvoudig ste en vruchtbaarste vorm, waarin het practisch geloof vooral getuigt, zal altijd het christelijk huisgezin blijven. zou blijken te zijn gepopulariseerd". Ten volle de aloude Christelijke stelling onderschrijvend ^an Mgr. den Aartsbisschop, moet ons toch dit uit de pen, dat „deze oorspron kelijkste eenvoudigste en vruchtbaars te vorm" 'n materieele bestaansvoor waarde eischt, die hem in de huidige samenleving maar al te dikwijls ont breekt. En als Baron van Wijnbergen zich gedrongen gevoelt tot de verklaring, Cat de lezing van het laatste prae- advies voor de bijeenkomst van de Kath. Staatspartij hem „tot eenige bezorgdheid aanleiding heeft gegeven," dan moet het ons uit de pen, dat velen die in nauw contact met de volksmassa's leven, zich bezorgd maken over sommige leiders, die zoozeer de noodzakelijkheid van een behoorlijke materieele bestaansmoge lijkheid schijnen voorbij te zijn, als uit hun „principieele" betoogen wel blijkt. Als blinden moeten leiden, ook al loopen die blinden met de juiste principes op zak. dan schieten we toch het moeras in. Wat baat het om te roepen zooals de heer Van Wijnbergen roept „Neen, eerste en voornaamste op voedingsinstituut blijve het gezin", als er niet met helaas voorbeeldelooze doortastendheid gezorgd wordt, dat de materieele voorwaarden aanwezig zijn, die gevorderd worden om het opvoedingswerk, in en door het gezin mogelijk te maken. Wij hebben het al eens eerder gezegd en wij herhalen het bij dezen De bestaansmogelijkheid van het Christelijke en vooral van het groote gezin is onder de tegenwoordige verhoudingen in gevaar. Zoolang Baron van Wijnbergen dit niet begrijpt, deed hij misschien beter de redding van het gezin aan anderen over te laten. „Modern", dit woord klinkt voor sommige vrouwen van onzen tijd als muziek in haar ooren. Voor haar gaat van dit woordje een zekere tooverkracht uit. Des te dwazer en onvrouwelijker zij zich aanstel len, hoe moderner zij zich voelen. Er is iets angstwekkends in de ongebreidelde zucht van onze wereld naar altijd anders, altijd meer. Vooral dan voor de vrouwen, die voelen, zelfs wanneer ze het niet met hun verstand beseffen, hoe het element van duur, trouw en veiligheid aan de basis van het gezinsleven ligt, en hoe het zoeken naar sensatie daar rechtstreeks tegen indruischt. Een typische uiting van dezen dorst naar het nieuwe en het vreemde vinden we bij de vrouwelijke repor ters, vooral Franscfa die de halve wereld afreizen om stof te vinden voor hun „grands reportages". We hebben bijvoorbeeld de Belgi sche vrouwelijke reporter Andrée Viollis, die eerst het land van de Sovjets „ontdekt" heeft en nu naar Indië is geweest om den strijd tus- schen Gandhi en Engeland van nabij te leeren kennen. In ons land is Ellen Forest een groote reizigster voor den Heer. Eén ding hebben de vrouwelijke journalisten op hun mannelijke colle ga's voor reisliteratuur, en literatuur van menschen. die in twee, drie jaar een land en een volk door-en-door hebben leeren kennen, is thans al tamelijk „uitgedorschen", zooals de Duitschers dat zeggen. Maar als iemand een stukje van de wereld met vrouwelijke oogen bekijkt en op vrouwelijke manier beschrijft, dan vinden de lezers dat gezelliger, al was het alleen als sportomdat de vrouwen nu eenmaal altijd de onbe- nulligste dingen opmerken en roman tisch weten op te schroeven... Een van de befaamste vrouwelijke journalisten van Parijs is Titayna, adres afwisselendAustralië, Tahiti, Indië, Afrika, China, Mexico. Aanleiding tot bovenstaand op schrift gaf mij de herinnering aan een partij ten huize van deze dame, zoo als we ze in het Zondagpraatje van een harer Parijsche confraters be schreven vinden. Het tooneel is de woning van de gastvrouw, een paviljoen in een grooten tuin in 't mondaine deel van de Ville-Lumière. Daar heeft Titayna de herinneringen aan haar verre tochten uitgestald Een boot un boombast aan het plafond, wapens en schilden, tapijten, huiden van wilde dieren, staaltjes van Chineesche en Japansche kunst, maskers, primitieve beeldhouwwerken, schelpenkransen, suliers. De reizigsters heeft uit Mexico wonderlijke „juweelen" meegebracht: vergulde noten, waarin een minia tuur-décor van zijde en passemente rie gespannen is. Groote snoeren, uit gevlochten figuurtjes van Mexi- caantjes uit paardehaar samengesteld, in 't rood gekleed kartonnen ge raamten, kleine doodskisten in papier waaruit een in vruchtenpit gekerfd doodshoofdje komt kijken. Titayna maakt haar gasten wijs, dat ze aan al haar vijanden een dergelijk doodshoofd heeft thuisge stuurd. Cocktails worden uitgereikt, de praatjes gaan hun gang. Volgens de voorschriften van me vrouw Mode zijn al de aanwezige dames in pyama gekleed. Niet de eenvoudige gestreepte of lingerie pyjama, zelfs de nachtkleeden, vindt men die bij de mode-princessen niet meer. Neen, hier is sprake van de Py- lana in kostbare stoffen, in alle mogelijke geraffineerde schakeeringen IN DE WEIDE EN OP STAL STAAN ALS KRACHTVOEDER BOVENAAN IN KWALITEIT EN PRODUCTIE: volledig dagrantsoenScoekje voor rationeele veevoeding naar de melkgift van Iedere koe tot 4 o melkvet. Foutieve voeding waar» door mlllioenen verloren gaan, wordt hierdoor voorkomen. Veehoudersprljs bij Uw leverancier f 8.50 per 100 Ko. af Amsterdam. a* ■•Ny9gfJ|.Jae bevat 4 5 o/o minder vocht en meer eiwit dan I. d. namaaksels en de gewone lijnkoeken. DfSlIfsIS klJVlZiClClUKWdKJfSS) Kwaliteit en melkwaarde sedert 1905 a.d. spits; 25 Gouden Medailles en Eere»dlploma's. Pnwfnlfa llüaminaillliaol Olficiêele mestproef Gold. Overijs. Mij. van Landbouw gaf op 6 biggen eene meerwlnst van ÜGl IClS V lICfflllllBtSnillVSCSlf f 49.12 tegenover evenveel vischmeel en f 81,- méér winst dan van 't gebruikelijke meelmengsel, jlI..I 1/iiMalbAaMAl 20 o/o minder voederverbruik, 30 o/0 méér, grooter en smakelijker eieren dan van ochtendvoer en graan. U W" P SlillTr J Ih DaI.Iï Cnn.lan/t IT.-nKr.MIr lln lln Unnna.ll. .IlL Pnl.n Cn.nl. 7 .Al.llr* Vraagt brochure Vee- en Pluim veevoeding in nieuwe banen. Octrooi in België, Canada, Engeland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Spanje, Z.-Afrlka. Weigert zakken waaraan Loodje Bertels ontbreekt. en samenstellingen, met heel breede pijpen, die als een dubbele rok tot op den grond hangen en soms in een sleepje overgaan. Een van de dames draagt een jadegroene pyjama met mauve en roze versiering. Een vestje en een pantalon van ivoorkleurig satijn. Lucienne Radisse, de beroemde cel liste, gaat in een blauw-groene pya ma gedost, en vertelt, dat ze per vliegtuig naar Barcelona, Madrid en Sevilla vertrekt, om recitals te geven Dan naar Amerika. Er is een rooskleurige en purperen pyjama, een soort Mexicaansch ruiter' costuum, waarbij de dame een grooten manille-hoed draagt. Een van de dames heeft den ko- mischen toon getroffen en zich in de „Stars and stripes" van de Vereenig- de Staten gehuld. Tooneelspeelsters, schrijfsters, danseressen, vrouwelijke en mannelijke artisten van allerlei slag zitten, liggen of hurken op de zijden kussens en de tapijten. Ze praten over al de onderwerpen van den dag, en daartoe behoort natuur lijk ook het nieuwe werk van Titay na, die in een annamietische pyama rondloopt, met een Mexicaanschen hoed, waarvan ze belooft straks tien exemplaren te verloten. Ze heeft uit Mexico een film meegebracht, waar van ze de tafereelen land, volk en zeden zelf gedraaid heeft en die door een wonderlijke klanken harmonie zal worden begeleid. Binnen drie maanden vertrekt ze naar Mongolië en Mandsjoerije, en nu reeds tracht ze haar gasten en zichzelf min of meer in de stemming te brengen met ongelooflijk-vreemde Chineesche platen op de fonograaf. Normaal is de tijd zeker niet. Terwijl sociale werkers, godsdienstige leiders en menschenvrienden handen wringend voor den chaos staan en zich het hoofd breken hoe ze ook maar één van de vele kwalen van onzen tijd zullen bestrijden, is er een deel van de wereld, waar het de hoogste kunst lijkt de room van het genot en de schilderachtigheid van de heele wereld af te scheppen, met delicate en ietwat-geblaseerde gebaren, en waar men als groote nieuwigheid nu 't andere zoo saai en eentonig is gebleken de pyjama als cock- tail-kleedij en avondtoilet heeft inge voerd. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Verschillende vragen. VRAAG 1. Ik heb een hok van 6 bij 4 M. Hoeveel kippen kan ik hierin houden, oök des winters 2. Mijn kuikens W. L. zijn van 15 April. Welk voer moet ik die geven; Nu krijgen ze ochtendvoer den geheelen dag zooveel ze lusten. Hoeveel hard voer voor circa 80 jonge hennetjes Nu krijgen ze 's morgens om 9 uur 2 pond en 's avonds om 8 uur 3 pond tarwe. Verder steeds zuiver drinkwater. Moet hier wat in Ze hebben volop gras 3. De uitloop is groot voor 12 oude kippen 30 v.k. Meter en voor 80 jongen 170 v.k. Meter, n.l. 10 maal 7 en 10 maal 10 v.k. Meter. Is dat groot genoeg 4. Oude kippen leggen eiken dag een windei. Wat is hiertegen te doen? Ze krijgen volop grit enkalk; ook volop ochtendvoer en zuiver water. Het hok is van buiten en van binnen gecarboleumd. Uit O. ANTWOORD 1. Honderd is wel het maximum, met het oog op den winter. Als u goed ventileert en de hokken geregeld zuiver houdt, kan 100 echter wel, zelfs in den winter. De practijk bewijst zulks. 2. Ze zijn nog geen 2i/j maand oud (toen u schreef nog slechts ruim 9 weken) r.n dan al volop ochtend voer, het zou mijn werk niet zijn. U hadt befer gedaan, ze nu nog ge woon opfokvoer te geven, tot b.v. ze een week of 12 oud zijn. Nu u eenmaal reeds met ochtendvoer bezig zijt, zou ik er maar mee doorgaan, doch niet volop, hoor 1 Want dan ging u ze reeds als leggende hoen ders voeren. Geef ze 's morgens als eerste voer wat hardgraan» Jialf zoo veel als u denkt, dat ze aan kunnen en daarna meelvoer (droog). In den middag sluit u den droogvoederbak af en laat ze in het gras maar zoeken, zooveel ze lusten, Om een uur of zes volop hardgraan. 3. De uitloop van 30 vierk. Meter is voor de 12 oude kippen groot genoeg, doch die van 170 M2 voor 80 jonge hennen niet, om er gras op te houden. Voorloopig kan het wel, maar u zult zien, dat ze 't geheel kaal krijgen. Hoe meer kippen er bij mekaar gehouden worden, hoe meer bodemoppervlakte iedere kip gemid deld moet hebben. 4. Als uw oude kippen eiken dag een windei leggen veronderstel ik, daar ze volop kalk en schelpen krijgen, dat ze te vet zijn. Om dat te verhelpen, moet u ze minder hard- voer geven. Beter dat het rantsoen hardvoer iets krap is, dan te ruim. Want nu het volop zomer is, leggen ze het voer er niet meer zoo uit. De hoeveelheid, die u geven moet, kan ik u niet in gewicht aangeven. U moet zóó voeren, b.v. om 6 of 7 uur des namiddags, dat ze naar de laatste korrel nog ijverig zoeken en nog vlug pikken. Om dezen tijd van 't jaar krijgen de leggende kippen haast overal wat te veel hardvoer, met het noodwendig gevolg, dat de dieren aan den zwaren kant komen, wat zich demonstreert door windeieren en ook door minder eieren. Meestal worden de windeieren gauw opgegeten, zoodat de eigenaar het dikwijls niet eens merkt, dat er windeieren gelegd worden. In het drinkwater, dat u 's zomers meermalen per dag moet ververschen, behoeft u in dezen tijd van 't jaar niets in te doen. Het mag wel (b.v. een beetje ijzervitriool of kalium- permanganaat) maar eisch is het in den zomer niet. Zorg dat uw jonge dieren in de maand Juli (of uiterlijk de eerste helft van Augustus) worden ingeënt tegen diphtheritus. Heel veel menschen laten het ieder jaar te laat doen, want na de enting blijft de kip nog verscheidene weken vatbaar voor diphtheritus. Waarom ook te wachten Dat dient nergens toe. Zeg dit ook aan je buurlui. Zou ik ze nemen VRAAG Had 60 jonge hennet jes besteld bij zeer bekend adres, te leveren op den leeftijd van 8 weken. Nu schrijft me de fokker„Ze zijn niet naar mijn zin uitgegroeid, en daarom zal ik ze nog 14 dagen voor u langer houden, zonder meerdere kosten. Zou ik ze nog accepteeren? Uit V. ANTWOORD Het is voor u slechts een uurtje fietsen, en daarom zou ik eens gaan zien. De volgende mogelijkheden bestaan a. de diertjes hebben het niet goed gedaan, in dit geval had ik ze liever nietb. de fokker heeft er al veel van dien leef tijd uit verkocht, zoodat de over- blij venden tot de kleinsten behooren; zulken zijn ook niet erg verkiesbaar; c. Ze zijn later geboren, dan over eengekomen was d. de leverancier wil u beslist puik goed leveren en vindt ze wat klein naar zijn zin. U moet zelf oordeelen, wat u te doen staat. Als de aflevertijd over schreden is, hebt u natuurlijk recht om ze niet meer in ontvangst te nemen. In „De Morgen" spot Queritur op de volgende wijze met de misleiden de voorstelling omtrent „den oorlog tegen den oorlog" en de uit de menschenslachting voortvloeiende herrie om de duiten Zooals U wellicht niet onbekend zal zijn, werd de laatste oorlog ge streden als een oorlog tegen den oorlog. Voor de hoogste goederen der menschheid schoot en stak men elkaar overhoop, gifgaste men elkaar en werden steden en dorpen tot puin geklopt. Die strijd voor de bescha ving kostte echter geld. En men ging dat leenen bij den rijken oome in Amerika. Die rijke oome deed da* grif. Hij was idealistisch aangelegd en vond het tevens een goede geld belegging. Tenslotte ging hij ook meedoen aan den strijd voor de be schaving en hielp hem mee winnen. Toen kwamen al de idealistirche winnaars bij elkaar en zeidenJij moet nog zooveel van mij hebben, en jij nog zooveel van mij. Maar we moesten er maar een schrap door zetten, als de rijke oome ook mee doet. Ben je nu een Haartje besuikerd, zei die echter op z'n Amerikaansch. De beschaving hebben we samen gered, maar de duiten is belangrijker. Geef me die nou maar trouw en regelmatig terug met de rente erbij. Dan kunnen we altijd nog over idealisme gaan boomen. Nou, toen zetten de andere idea listen ook maar geen schrap door hun schulden en ze gingen den Boche plukken. Doch deze was al heel gauw blut en de heele boel liep vast. Knappe mannen zetten knappe nieuwe plannen op en plakten er telkens het etiket „definitief" op. Maar de boel ging alweer in 't honderd loopen. En de rijke oom kreeg 't ook benauwd. Z'n klanten konden niet meer van hem koopen. Hij streek de hand over 't hart en zeiWat je wat Laten we een jaar lang net doen, of er geen schulden bestaan. Dat schijnt nu te gebeuren, al is er al een gladjanus geweest, die vond, dat het zoo maar niet ging, doch dat er noodzakelijk eerst een conferentie over gehouden moest worden. Wel ja. een conferentie 1 Daar zal echter wel niks van komen. We moeten maar volstaan met te roepen „Leve oomeEn dat hij nog meet van zulke lumineuse ideeën mag hebben VENRAY, 27 Juni 1931 TREKHONDENWET. Herkeuring van alle trekhonden. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene ken nis, dat door hen een herkeuring van alle trekhonden wordt bevolen, welke zal gehouden worden op 7 en 8 Juli a.s. Dinsdag 7 Juli a.s, des voorm. 9 uur te Oostrum, beginpunt weg Geysteren. Dinsdag 7 Juli a.s. des nam. 1 uur te Oirio, pomp bij J. H. Nelissen. Dinsdag 7 Juli a.s. des nam. 3 uur te Castenray, kermisterrein. Dinsdag 7 Juli a.s. des nam. 4 uur te Leunen nsbij transformatorhuisje. Woensdag 8 Juli a.s. des voorm. 9 uur, Dorp, Henseniusplein. Woensdag 8 Juli a.s. des voorm. 10 uur Nachtigaal. Deurnesche weg. Woensdag 8 Juli a.s. des nam. 2 uur te Merselo, kermisterrein. De honden moeten voldoen aan de volgende eischen 1korte, breede, zware nek, krach tige hals. 2. breede schoft, (deel van den rug tusschen de schouderbladen) 3. rechte, breede, gespierde rug, korte, rechte, breede lendenen. 4. breed, gespierd kruis, smalle gevulde flanken. 5. breede voorborst, 6. gewelfde, diepe borst, gespierde voldoende vastliggende schouder. 7. krachtig gebouwde, rechte voorbeenen. 8. korte, ronde klauwen, niet ge spreide teenen met ronde niet weeke zooikussens. 9. goed gebroekt, lange flink ge spierde dij en schenkel, sprongge- wrichten laag bij den grond bij goeden stand van de achterbeenen. 10. krachtige gewrichten. Niet goedgekeurd worden de hon den, welke onvolwassen zijn en ver der kreupele aan huidziekte lijdende, gewonde, zichtbaar drachtige of zoogende honden, honden met een geringere schoft hoogte dan 60 cM., indien zij vóór de kar gespannen, 50 cM., indien zij onder de kar gespannen worden, honden met een geringere borst- breedte, gemeten tusschen de middel punten der boegen, dan 14 cM. Tot het tuig moeten behooren een borstriem van ten minste 4 cM, breedte van zacht leder, reikende tot achter de voorpooten en met, bij het trekken horizontaal gerichte, strengen verbonden aan een spoorstok, vast gemaakt recht achter de plaats, waar de hond loopt, een buikriem van ten minste 4 cM. breedte en een draagriem, welke voor een hond, voor de kar gespannen, ten minste 6 cM. breed moet zijn. De hondenkar moet voorzien zijn van een of meer doelmatige ligplan- ken voor den hond en van een steeds bruikbaren zindelijken drink bak en voorts zoodanig zijn inge richt dat de hond tijdens den rit in ongedwongen houding kan loopen en tijdens het stilstaan van de kar in ongedwongen houding kan liggen, zitten en staan. De kar moet voorzien zijn van een of meer steunsels, die voorkomt, dat zij den hond drukt, wanneer deze ligt, zit of staat. Als geleider van de hondenkar mag geen persoon optre den die den leeftijd van 14 jaren nog niet heeft bereikt. Op de kar moeten zijn vermeld de naam van den houder en die van de gemeente, waarin hij woonplaats heeft, alsmede het nummer van de inschrijving een en ander in geverfde zwarte letters en cijfers van 8 cM. hoogte op een wit geverfd bord, hetgeen aan de rechterzijde van de kar, zooveel mogelijk naar voren bevestigd en steeds zichtbaar moet zijn. De aandacht wordt er nadrukkelijk op gevestigd, dat hond kar en tuig aan de bovenvermelde voorschriften moeten voldoen om opnieuw voor goedkeuring in aanmerking te kunnen komen. De vroeger uitgereikte num- merbewijzen moeten worden meege bracht. Honden en karren, welke nog niet gekeurd zijn, kunnen eveneens op genoemde datums ter keuring worden aangeboden. Venray 24 Juni 1931, Burgemeester en Wethouders van Venray. O. VAN DE LOO. De Secretaris. VAN HAAREN. Dienstplicht. De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van de ingeschre venen der lichting 1932, dat zij voor 15 Juli a.s. ter gemeentesecretarie hunne wenschen om bij een bepaald korps te worden ingelijfd, kunnen opgeven, indien dit niet reeds vroeger bij den^Keuringsraad is geschied. Nadere inlichtingen worden ter secretarie verstrekt. Venray, 23 Juni 1931. De Burgemeester^van Venray, O. VAN DE LOO. Paters Minderbroeders. De Weleerw. Pater P. A. H, Potten, kapelaan van de parochie kerk aan den Boschkant te 's Gra- venhage, is verplaatst naar de parochie in Franeker. Op hetTj.l. Zondag door de Schuttersvereeniging Venray en om streken gehouden eerste concours, werden de volgende, prijzen toege kend Korpsprijzen le prijs St. Anna, Venray, 2e St. Petrus, Bergen, 3e Onze Lieve Vrouw Gilde, Holthees, 4e *St. Willebrordus, Geysteren, 5e St. Antonius, Well, 6e St. Sebastia- nusgilde, Sevenum, 7e Zandakker, Venray. Korps vrijehand le prijs St. Petrus Bergen, 2e Onze Lieve Vrouwe Gilde,,Holthees, 3e St. Willebrordus- gilde, Geysteren. Personeele prijzenle Jansbeken, Venray, 2e M. Wijers, Bergen, 3e W. Loonen, Holthees, 4e L. Hen driks, Bergen, 5e J. Ponjé, Bergen, 6e F. Grubben, Holthees. Kampioenle prijs Jansbeken, Venray, 2e J. Mulders, Bergen. Keizerskruis A. Martens, Holthees. Koningskruis J.Wilbers, Holthees. Eerekruis C. Mulders, Bergen. Zondag had alhier den oefen wedstrijd plaats van den Bond De Vriendschap, aangesloten bij den Alg. Ned. Bond van Handboogschutterijen De uitslag was als volgt Batavieren, Castenray 856 punten St. Hubertus, Merselo 818 St. Joris, Leunen 807 Diana, Venray 781 St. Anna, Venray 753 Ons Genoegen, Ysselsteyn 661 Eendracht, Veulen 659 Het kampioenschieten voor de

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1