JACfONQft I manufacture! Weekblad voor YENRAY, HORST en Omstreken. (MANUFACTURE '(YOOÖDEELIÖST/S Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Het Vredeswerk Pausen. der De chaos in Midden- Europa. „RATIO BERT ELS' Plrcitveevoeder"- AMSTERDAM De laatste woorden van groote mannen. De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG 20 JUNI 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. 25 BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS i BLIJKEN 1 TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7' a ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNOKHOF 7ENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum De arbeid van Paus Pius X ter voorkoming van den grooton wereldoorlog. Men heeft het wel eens voorge steld als zoude Paus Pius X bij het uitbreken van den wereldoorlog in 1914 een houding hebben aangeno men, welke niet bevorderlijk was aan het voorkomen van den wereld' brand. Het tegendeel is waar en daarom kan het zijn nut hebben, om de feiten eens in 't kort de revue te laten passeeren. Pius X had den oorlog al lang voorzien. Reeds in de eerste maanden van het jaar 1914 zeide hij tegen een gezant uit Zuid-Amerika „Gij zijt gelukkig, want gij zult geen deel behoeven te nemen aan den oorlog, die binnen zeer korten tijd zal uit breken." Kardinaal Merry del Val, zijn staatssecretaris, zeide tegen den Bisschop van Laval, dat Pius X al dikwijls tegen hem gezegd had „Eminentie, de groote oorlog nadert. Het jaar 1914 zal niet zonder oorlog voorbijgaan." Toen greep het drama plaats, dat zijn oorlogsfakkel zou zwaaien over geheel Europahet drama dat de onmiddellijke aanleiding zou worden tot den rampzaligen „Grooten Euro- peeschen Oorlog", en dat duizenden en nog eens duizenden slachtoffers zou maken, zoowel op het slagveld, als onder hen, die thuis achterbleven. Op den 28sten Juni nl. bracht Frans Ferdinand van Oostenrijk, de troonopvolger van de Habsburgsche monarchie, met zijn gemalin Sophie een bezoek aan Serajewo. In een der straten van de stad werden beiden doodgeschoten. Dadelijk schreef Pius X eigenhan dig een langen brief aan den ouden keizer Frans Jozef, waarin hij hem met vaderlijke goedheid en toch ook weer met de gestrengheid van een rechter, vermaande, om zijn laatste dagen niet met het bloed van geheel Europa te bevlekken. De brief bleef evenwel onbeant woord, evenals het vooruitgezonden telegram 1 Toen ontbood de Paus den Oos- tenrijkschen gezant bij zich, en hij verklaarde hem, dat hij nog altijd hoopte, dat zijn regeering den oorlog niet zou doen uitbreken, en dat de keizer zijn laatste dagen niet in een stroom van bloed zou willen onder dompelen. De gezant wist niet goed, wat hij zeggen moest. Hij gebruikte heele vage termen, maar liet toch door schemeren, dat de toestand hachelijk was. Paus Pius X liet zich niet ont moedigen. Hij gaf den Nuntius te Weenen de opdracht om bij den keizer een verzoekschrift in te dienen. Den geheelen langen dag wachtte de kerkvorst in één der voorkamers van het paleis, waar voortdurend militairen in^ en uitgingen, om toe gelaten te worden. De keizer ontving hem niet En van toen af werden ook alle berichten, die Mgr. Scapinelli naar het Vaticaan stuurde, onderschept. Een enkel bericht bereikte Pius X waarin hem gemeld werd, dat de oorlogsverklaring voor de deur stond. Toen de Oostenrijksche gezant' na het uitbreken van den oorlog, bij Pius X op audiëntie was, en hij hem zijn pauselijken zegen vroeg voor den keizer en het Oostenrijksche leger, antwoordde de Paus „Zeg aan den keizer, dat ik noch den oorlog kan zegenen, noch hem, die hem gewild heeftIk zegen den vrede". Toen de gezant er bij hem op aandrong om tenminste den keizer zijn zegen te geven, zeide Pius X zeer ernstig „Ik kan slechïs bidden, dat God hem vergeven moge". Toen de algemeeae mobilisatie be kend werd, riep de Paus zuchtend uit„Mijn arme zonen, mijne arme kinderen En hij voegde er bij „Ik lijd met allen, die op het slagveld omkomen." Zijn laatste woorden waren een beroep on den vrede en een uit drukking van medelijden voor de slachtoffers van den oorlcg. Wat Pius X deed, heeft zijn opvolger Benedictus XV doorgezet. Hij heeft geweldig veel leed weten te verzachten, sterk geijverd voor een rechtvaardigen vrede. Maar zijn pogingen werden gedwarsboomd. En Pius XI steunt ook nu nog naar best vermogen de welgemeende vredesactie. 't Is grove laster de Kerk te verwijten, dat ze in haar plichten te kort schiet. IN DE WEIDE EN OP STAL STAAN ALS KRACHTVOEDER BOVENAAN IN KWALITEIT EN PRODUCTIE: vollsdlg dagrantsoenkoekje voor ratloneele veevoeding naar de meikglH van Iedere koe tot 4 °.'0 melkvat. Foutlavo voeding waar* door miliioenen verloren gaan, wordt hierdoor voorkomen. Veehoudersprijs bij Uw leverancier f 8.50 per 100 Ko. af Amsterdam. ff Duitschlaiid en Oostenrijk in zeer ernstige moeilijkheden. Bijna de heele wereld, maar speciaal Duitschland en Oostenrijk, tobben met zeer groote moeilijkheden, zoo danig, dat op politiek en economisch gebied een catastrofe dreigend is. Op de politieke moeilijkheden van Duitschland en Oostenrijk kotnec we aanstonds nog terug. We moeten eerst even de aandacht vestigen op den econoinischen chaos in Midden-Europa. Deze wordt niet duidelijker gety peerd dan door de ofücieele bankrente-verhoogïng in Duitschland en Oostenrijk. Deze landen brachten hun bank- rente van 5 pet. op resp. 7 en 7i!i pet. Dit teekent den bijna hopeloozen toestand. Immers, waar we ons thans bevin den in een geweldige economische depressie, is het logisch, dat alle ondernemingslust ontbreekt en dat daardoor rente voor beschikbare kapitalen zeer laag moet zijn. Dit is dan ook het geval in Neder land, Engeland, Amerika, waar de bankrente ternauwernood op li/t a 2i/f pet. blijft staan. Dat in Duitsch land en Oostenrijk het geldkapitaal zooveel duurder is, moet dus wel in verband staan met de zeer ernstige moeilijkheden, waarin beide landen verkeeren. Niet alleen op politiek terrein is de toestand daar critiek, ook op economisch gebied dreigt een cata strophe. Deze abnormale disconto-verhoo gingen vinden op de eerste plaats hun oorzaak in geforceerde credietopvragingen door het buitenland. Vooral de Amerikanen hebben dit in de laatste paar weken gedaan, zuiver uit wantrouwen over de onzekere toekomst van Duitschland en Oostenrijk. Zoo is er dezer dagen voor een bedrag van 750 millioen mark aan goud uit Berlijn onttrokken en naar Engeland ver voerd, terwijl uit Weenen 55 mil lioen schillingen aan goudwaarden verdwenen Dit moet funeste gevolgen hebben voor deze, toch reeds zoo arm aan kapitaal zijnde landen en de toestand wordt er nog des te ernstiger door Kapitaal, vooral vreemd kapitaal, vraagt rust en vertrouwen. Beide factoren zijn helaas thans niet in Berlijn en Weenen te vinden en daarom kiezen de buitenlandsche beleggers het zekere voor het onzekere en vragen hun gelden terug. Het is dus zuiver een vertrouwenscrisis welke Duitschland en Oostenrijk thans doormaken, een psychologisch verschijnsel, dat wel zeer duidelijk den huidigen chaos ia Midden- Europa demonstreert. De disconto-verhoogingen zijn het eenige middel om het wegvloeien van goud en den val van mark en schilling tegen te gaan. Maar als voor de industrie het kapitaal duur der wordt, dajn heeft dat I !S||999fl|fff aI|IAC bovat 4 a 5 n/0 minder vocht an maar eiwit dan I. d. namaaksels en de gewone lijnkoeken. DCI1615 wij liflloQil*06R|™5j Kwaliteit en melkwaarde sedert 1905 a.d. spits; 25 Gouden Medailles en Eere-diploma's. Pnrtnl fm UMamÏBIOIIMIOol Ofticiëele mestproef Geld. Overijs. MIJ. van Landbouw gaf op 6 biggen eene moerwlnst van CëilClS w IYa ml El enrolls «519 f 49.12 tegenover evenveel vischmeel en f 81,- méér winst dan van 't gebruikelijke meelmengsel. Pim. s 1 U.iMrlIrftSMrtl 20 o/o minder voederverbruik, 30°/o méér, grooter en smakelijker eieren dan van ochtendvoer en graan. B6e 1615 ftUnSIROrrcI) Octrooi in België, Canada, Engeland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Spanje, Z.-Afrika. Vraagt brochure Vee- en Pluim veevoeding In nieuwe banen. Weigort zakken waaraan Loodje Bertels ontbreekt. uitbreiding van het aantal werkloozen tengevolgeWant juist om den concurrentiestrijd met het buitenland vol te houden, kan de Duitsche industrieel goedkoope credieten niet ontberen. Dat desondanks de Duitsche en Oostenrijksche Banken tot disconto verhooging zijn overgegaan, mag dan ook gelden als een ernstige waarschuwing, dat de financieele crisis in beide landen het hoogtepunt is genaderd en dat 't niet langer zoo gaat. Haast onbegrijpelijk is het, dat de andere Europeesche mogendheden het zoover hebben laten komen. Het blijkt, dat Frankrijk de ernstige waarschuwing heeft begrepen, want daar wordt onderhandeld over een belangryk crediet aan Oostenrijk. In totaal zou aan Oostenrijk een crediet van 350 milhoen schilling verstrekt worden. Frankrijks hulp aan Oostenrijk (en niet aan Duitschland) is natuurlijk te verklaren uit het feit, dat het kleine Oostenrijk niets in de melk te brok kelen heeft en veel eerder voor een algeheele economische ineenstorting staat daar het weerstandsvermogen er veel geringer is dan in het groote Duitschland. En natuurlijk staat ook het dreigend spook van do aaneensluiting op den achtergrond, dat. Frankrijk thans met zijn goud vermoedelijk heeft onschadelijk gemaakt Als ten minste de hulp nog op tijd komt Bezien we nu eens even de politieke moeilijkheden in beide landen. In Duitschland heeft tengevolge van den tegenstand tegen de nood verordening dagen lang een dreigende regeetingscrisis als een Damocles- zwaard boven het land gehangen. Die crisis, welke het begin van een catastrofe ware geweest, is gelukkig vermeden. De regeering-Br üning krijgt hier door tot October gelegenheid, om rustig door te werken aan haar enormen arbeid de handhaving van orde en rust in het land en het voeren van onderhandelingen met het buitenland. Wat de buitenlandsche politiek betreft, verwacht men, dat de regee ring thans het vraagstuk der herziening van de schadevergoeding met kracht ter hand zal nemenv temeer, daar naar de algemeene op vatting, het gezag der regeering door den uitslag dezer debatten aanmerke lijk versterkt is. In Oostenrijk is een regeeringscrisis uitgebroken, die groote moeilijkheden met zich brengt. Aanleiding daartoe was het ontslag van den minister van Binnenlandsche zaken Winkler, maar de diepe oorzaak schuilt in den onhoudbaren financieelen en economischen toestand. Waarheid en verzinsel zijn ook dooreengeweven, wanneer 't betreft de laatste woorden, die eenmaal door beroemde, bekende en minder beken de mannen en vrouwen zouden zijn gesproken. Soms vragen we ons af. ot hier een vergissing, fantasie of misschien kwaadaardigheid in het spel is. Een ander maal zijn die woorden zoo treffend in overeen stemming met den geest, die heel het leven vaa hem of haar, die heen ging heeft gekenmerkt, dat we er geen oogenblik aan twijfelen, of ze zijn werkelijk gesproken. Na de inleiding geeft de Maas bode een opsomming van de uitingen van eenige bekende persoonlijkheden op hun sterfbed. Toen Socrates op het punt stond den giftbeker, waartoe hij veroor deeld was, te ledigen, zei hij tot zijn vriend: „Crito wij zijn een haan schuldig aan Aesculapius; voldoe de schuld en vergeet ze niet." „Ook gij, Brutuszouden de laatste woorden geweest zijn van Julius Caesart, oen hij onder de sa menzweerders in den Senaat zijn zoon Brutus zag, die onder zijn mantel een dolk verborgen hield. Van Columbus, den ontdekker van Amerika, kunnen we ons vol komen begrijpen, dat hij gezegd heeft: „Heer, in Uwe handen beveel ik mijnen geest". „De comedie is geëindigd" spotte de satyricus Rabelais, voordat hij zijn hoofd voor altijd neerlegde en met dezelfde gedachten scheidde ook Heinrich Heine uit het leven, toen hij enkele uren voor zijn dood de regels neerschreef Der Vorhang fallt, das Stück ist aus, Die Herren und Damen gehn nach Haus Ob ihnen auch das Stück gefallen Ich glaub's ich höre Beifall schallen. Van Madame de Pompadour wordt verhaald, dat juist toen zij zou ster ven, de pastoor van de Madeleine, die haar bezocht had, op het punt stond te vertrekken. Zij riep hem eri zei: „Een oogenblik, mijnheer pastoor, dan gaan we samen Talma, de groote acteur (1763— 1826) scheidde uit het leven met als laatste woorden „Het ergste van alles is, dat ik niet zien kan." Voordat Thomas Morus, de Engel- sche kanselier, het hoofd op het blok van den beul legde, schoof hij zelf zijn langen grijzen baard opzij en sprak„Die heeft den koning niet niet beleedigd." Sir Walter Scott, de Schotsche dichter en romanschrijver, zei tot zijn hem omringde familieleden: „God zegene U allen." Op het eerste gezicht wel wat eigenaardig, schijnen de laptste woorden van Philips, graaf van Chesterfield„Geef Dayrolles een stoel 1" Zijn vriend Dayrolles kwam hem opzoeken en de zieke had nog juist kracht om met zwakke stem aan zijn kamerdienaar te zeggen „Give Dayrolles a chair." Het waren zijn laatste woorden... De bekende Engelsche schilder Gainsborough had een groote be wondering voor de werken van An- tonie van Denck en het laatste wat hij sprak was We are all going to heaven and Van Dijck is of the company De laatste woorden van Goethe „Mehr Licht 1" is een frappant voor beeld van napraten. Nimmer is be wezen, dat de stervende dichter deze woorden zou hebben gebruikt. Wel, dat hij, toen hij zijn einde voelde naderen, tot zijn schoondoch ter zeide: „Ottiiie, meinTöchterchen, gib mir dein Pfötchen". Voor een man als Goethe zou natuurlijk de pathetische uitroep „Mehr Licht" veel verhevener hebben geklonken, dan het prozaïsche „Ottiiie, geef me je pootje" en dat is waarschijnlijk de reden, dat Goethe nog altijd om „meer licht" vraagt De dichter Byron sprak als laatste woorden„I must sleep now." En hij ging slapen... voor immer. Thomas Jefferson, de 3e president van de Vereenigde Staten, stierf met de woorden „Mijn ziel geef ik over aan God, mijn dochter aan mijn land". Madame Roland, die in 1793 werd terechtgesteld wegens briefwisseling met uitgeweken Girondijnen, richtte vóór de executie haar oogen op het vrijheidsbeeld en riep uit „O Vrij heid, veel misdaden worden begaan in uwen naam 1" Alvorens te morden onthoofd, sprak koning Karei I van Engeland tot Bisschop Juxon, die hem ter zijde stond, als laatste woord „Remember Er wordt veronder steld, dat het een een herinnering was aan de boodschap, die de bisschop moest overbrengen aan Karel's zoon en waarbij de vader zijn zoon aan maande, zijn vijanden te vergeven. (Een zeer populaire dichter-zanger vertelde onlangs door de radio, dat de Koning zou gezegd hebben „Er is maar één Karei I," maar deze woorden zijn historisch absoluut onjuist1) Laten we deze opsomming eindigen met de laatste woorden van Dr. Adam Rector van de High School te Edin burgh, die ia ijlkoorts nog meende voor zijn leerlingen te staan„Het wordt donker jongens, je kunt gaanl" door JOS. BOSHOUWERS te LENT Legdarm uit. VRAAG Ik heb een toompje kippen, dat tot nog toe buitengewoon gelegd heeft, en dit nog doet. Maar nu heb ik er een kip bij, die voor de tweede maal de legbal uit heeft. Ik heb hem den eersten keer (onge veer twee weken geleden) er voor zichtig in gedaan en de kip een nacht in een mand hooi gezet, vandaag herhaalde het zich weer hij dezelfde kip. Wat is er aan te doen, om te zorgen, dat het zich niet meer her haalt. De kippen zijn van 't vorig jaar, W.L., die in een kleine ren vastzitten. Ze krijgen echter groen genoeg, op 't oogenblik volop sla. Uit Venray. ANTWOORDDe oorzaken zijn a. te groote eieren b. te sterke eierproductie c. verstopping. Als zich de uitzakking al twee maal bij hetzelfde dier en met zoon korte tusschenpoozen heeft herhaald, zou ik zeggen slacht ze af, want er bestaat groote kans, dat het zich zal blijven herhalen. Om dezen tijd van 't jaar is de waarde eener kip van dien aard, dat dokteren nu zeker af te raden is. Hennetjes gaan dood, haantjes niet VRAAG Mijn koppel kuikens bestond uit ruim 200 overgebleven dieren. Er zijn er slechts een paar dood gegaan, ze groeiden zeer goed. Toen ze 6 weken waren, heb ik de haantjes er allemaal tusschen uitge zocht en deze heb ik apart gezet in een half versleten hokje in de wei, terwijl de hennetjes in het goede hok bleven. Omdat de haantjes toch niet veel opbrengen heb ik ze heel goedkoop gevoerd. Meest maïsmeel en gemengd graan. Ze zijn nu bijna 9 weken. Er is geen enkel gestorven, allemaal zien ze er flink uit. En de hennetjes, ruim 100 stuks, bleef ik opfokvoer en kuikenzaad geven, tot heden toe nog. Nu begrijp ik er niets van. De haantjes, die er maar voor evenveel loopen, doen het zeer goed, zonder een doode of achterlijke, en de hen netjes, waaraan ik veel zorg besteed de, gaan dood. Er zijn er nu al wel 20 gestorven. Ik kan er niets aan zien, ze hebben het meestal maar een of twee dagen. Ik zou zeggen, dat ze iets met den kop schudden, maar dat beteekent toch niets. Ze zijn ook flink gegroeid. Ik heb er al 'n paar opengemaakt, maar alles ziet er gezond uit. Ik heb er nu spijt van, dat ik de hennetjes niet naar de wei gebracht heb en de haantjes in het goede hok gelaten. Uit Oostrum. ANTWOORD: Eenzelfde erva ring hebben er, vooral dit jaar, velen opgedaan. Nu de haantjes weinig opbrengen, probeert men er nog iets aan te verdienen, door ze in de wei of een boomgaard, afge scheiden van de hennetjes en de groote kippen nog een tijd te laten loopen, op voer, dat weinig eiwit bevat en dus goedkooper is. Er zijn m.i, vooral 3 mogelijkheden cn die zal u een voor een opnoemen. a. De haantjes kregen een nieuw versch terrein, terwijl de hennetjes het met 't oude moesten doen, dat mogelijk minder bacterie-vrij is ge worden. Wat de terrein-uitloop be treft, hebben de haantjes hoogst waarschijnlijk in een veel gunstiger geval verkeerd dan de hennetjes. b. Mogelijk hebt u de hennetjes wel te goed. gedaan, zoodat ze het niet hebben kunnen afstaan. Er is al veel gezegd en geschreven, dat er meer bedorven wordt door te goed en te veel voer, dan door wat schraal voer. Eene kip die legt, kan heel wat eiwit hebben, ze legt dat weer uit haar lichaam en eene die tegen den leg staat ook, omdat ze dan reserve- eiwit gaat vergaren, maar jonge beestjes, zooals hennetjes van 8 tot 10 weken, die kunnen van 't goede al licht te veel krijgen. Daar zich het geval van u op meerdere plaatsen beeft voorgedaan, vraag ik me af. of vele opfokvoeders niet te zwaar zijn c. Doordat de hennetjes eenigs- zins met den kop schudden, en de haantjes niet u rept daar allhans niet over zou het best mogelijk zijn, dat ze door de een of andere oorzaak long-ontsteking hebben op- geloopen. Daar hoort men van 't jaar weer veel van. De oorzaak, die ik onder a. noemde lijkt me echter de meest waarschijn lijke. U hadt verstandig gedaan, een paar dood gegane kuikens te laten onderzoeken bij de Rijksseruminrich- ting te Rotterdam, dat kost niets en mogelijk hadt u dan meer geweten, dan ik vertellen kan. Vraag u eens af, of ge misschien ook te straf hebt gevoerd. In dit geval zoudt u wat schraler kunnen voeren. Ik durf u dit echter niet te adviseeren, omdat ik met den toe stand niet op de hoogte ben. Huust witte poolen. VRAAG Mijne W. L. hennetjes van bijna 2 maanden, ze zijn 19 April geboren, hebben opvallend bleeke pooten, doch zijn overigens goed gezond. De oude hennen heb ben nu ook wel bleeke pooten, maar dat schrijf ik toe aan het vele leggen. Bij de jonge hennetjes kan ik het echter niet verklaren, want ze zijn geboren uit mijn W. L.-eieren. Gaarne antwoord in Peel en Maas. Uit Deurne. ANTWOORD Gemis aan malsch groenvoer zal m.i. hier wel de hoofdoorzaak wezen. Door veel groenvoer worden de pooten geler. Hard, stekkerig groenvoer, daar zit niet veel in, dus dat telt niet mee. Het is daarom geraden, de ren kort te houden dan krijgt men, vooral met het weer zooals we het den laatsten tijd gehad hebben, weer direct jong malsch gras. Het is zelfs zoo sterk, dat kuikens geboren uit kippen, die veel gelegd hebben en weinig groenvoer kregen, reeds bij de geboorte veel witter dons hebben en ook lichter gekleurde pootjes. Als ze later volop goed groenvoer krijgen, wordt dat echter vanzelf weer anders. Vergelijk de pootkleur ook eens van kippen, die altijd in een goede wei loopen en die, welke in de hei gehouden worden. Het verschil zal u dadelijk opvallen. VENRAY, 20 Juli 1931 Plaatsing van bijenkorven in do Peel. De Burgemeester van Venray vestigt de aandacht op het bepaalde bij artikel 56 sub 3 van het Provin ciaal Wegenreglement in Limburg, hetwelk luidt „Het is verboden Binnen 50 M. afstands van de grens der wegen en voetpaden kor ven met bijen te hebben, indien de vlieggaten der korven hetzij in recht- streeksche richting, hetzij in schuin- sche richting gekeerd zijn naar den weg of het voetpad, ten ware daar langs eene schutting worde aange bracht, waarvan de hoogte minst-nis 2.50 M. bedraagt en waarvan lengte, stand en richting worden aangewezen door Burgemeester en Wethouders, in voege als door hen voor de veiligheid van het verkeer over den weg of het voetpad noodzakelijk wordt geacht. Op minstens 3 meter afstand van voormelde grens is het geoorloofd korven met bijen te heb ben, mits de korven met de rugzijde naar den weg of het voetpad gekeerd zijn, zoodanig, dat de vlieggaten de meest van den weg of het voetpad afwijkende richting aanwijzen. Venray 12 Juni 1931, De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Vierde Noord-Limburgsehe Fokdag te Horst. Nauwelijks behoort de Paarden- fokdag te Horst, tot het verledene of de Noord-Limburgsche Rundvee- en Varkensfokkers vergaderen al weer om hun jaarlijksche veeshow voor te bereiden. Deze fokdag welke geregeld ge houden wordt op den eersten Don derdag van de maand September, belooft ook ditmaal een zeer uitge breid en interessant,programma, het welk wij ter gelegener tijd hopen te publiceer en.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1