B oeren Pubben jAirorcift Weekblad voor VENJJAY, HORST en Omstreken. slemi Nr. 1 Lijs# 3 ShanufacturênJ '(YOODDEELIGSTi Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Het zevende eeuw feest van den H. Antonius van Padua Buitenl. nieuws. .RATIO' Bertels' Vitaminenmeei, Bertels' Kunstkorrel, BERTËLS' AMSTERDAM De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG IJ JU SI] 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. 24 BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS I MANUFACTUREN BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN l—8 ragels 60 cent, elke regel meer 7l/« ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers Scent O. L. Vrouw Behoudenis der Kraukeo, Oostrum Alweer een eeuwfeestAlweer een huldiging Het is alleen maar in zekere zin te betreuren, dat we in ons landje zooveel zilveren-, gouden- en eeuw feesten plus huldigingen te vieren hebben. In zekere zin te betreuren dat is natuurlijk niet bedoeld als een hatelijkheid aan het adres van dege nen, die het geluk (anderen zeggen het ongeluk) hebben een bepaald aantal jaren aan de openbare weg te timmeren. Maar het is te betreuren in die zin, dat wegens al ons feest vieren het zevende eeuwfeest van den H. Antonius van Padu3 veel kans heeft op één lijn gesteld te worden met die andere feesten, die we vandaag in de krant lezen en morgen vergeten zijn. En dat was toch zeker niet de bedoeling van Z.H. den Paus, toen hij in zijn Apostolische brief van 1 Maart 1931 aan den Bisschop van Padua schreef„Waarom zouden Wij niet goede hoop mogen koeste ren, dat Antonius, nu overal in gemeenschappelijke en dringende ge beden zijn hulp wordt ingeroepen, het christelijk geloof en de christe lijke liefde in de zielen zal voeden en zijn vereerders van het aardsche en vergankelijke van deze tijd zal opwekken tot het hemelsche en eeuwige Waarom zouden Wij niet als zeker mogen beschouwen, dat tengevolge daarvan talrijke zegeningen zullen ten deel vallen niet alleen aan de menschen afzonderlijk, maar ook aan de burgerlijke samen leving." Dit eeuwfeest is derhalve bedoeld voor alle geloovigen en moet blij vende vruchten dragen. Het begint 13 Juni van dit jaar, de dag, waarop St. Antonius 700 jaar geleden gestorven en het eindigt op 13 Juni van het volgend jaar, de dag, waarop hij eveneens voor zeven eeuwen is heilig verklaard. Waarom nu moet heel Katholiek Nederland dit eeuwfeest meevieren Vooreerst omdat het de wensch is van den Paus. Het is passend, zegt hij, dat het feest overal herdacht wordt. En een tweede reden zou ik willen zoeken in een zekere verplich ting. die in het algemeen iedere Katholiek heeft om mee te werken aan de uitbreiding van het Godsrijk een verplichting, die, hier in 't bij zonder toegepast, zal moeten bestaan in een tegemoet komen aan het werken der talrijke Ordebroeders van Antonius in Nederland, die trachten te doen wat Antonius ge daan heefteen vriend te zijn voor het volk. Uit dit laatste moet men vooral niet besluiten, dat de beste wijze om dit eeuwfeest te vieren zal be staan in een huldiging van die Orde broeders van Antonius. Met al die huldigingen, waarbij de menschen juist doen alsof ze elkander dan pas voor de eerste keer zieh, wordt een heilige niet gevierd. „Voor alles", zegt Z.H. in boven genoemde brief," is het noodzakelijk, dat allen met zoo groot mogelijke inspanning ernaar streven om het voortreffelijk voorbeeld van zijn (Antonius) deugden te beschouwen en 't voornemen maken het na te volgen. Algemeen is 't bekend, dat bijna alle geloovigen wel met een bijna onstuimige vurigheid Antonius als hun Heilige vereeren en zeer veel gebeden tot hem richten maar doen zij dit niet bij voorkeur met dit doel en vooral om deze reden, om van hem tijdelijke weldaden, dikwijls buitengewone en bepaald wonderdadige, te ontvangen, aange zien zij, meestal onbekend met de heerlijke uitingen van zijn heiligheid, in Antonius slechts den Wonder doener kennen en beschouwen." Zoo is altijd de juiste opvatting der Kerk geweest aangaande de heiligenvereering de juiste middel weg houden, niet te veel en niet te weinig. Niet te veel door b.v. het voor een keer overslaan van een jaarlijksche bedevaart naar een kapel van een of andere Heilige te be schouwen als iets ergers dan 's Zon dags de H. Mis te verzuimen. Niet te weinig, alsof onze kerken alleen maar offerplaatsen zijn en geen bede huizen, alsof er alleen maar plaats mag zijn voor den verborgen God- mensch en geen plaats voor de ver siering van een heiligenbeeld. De gulden middelweg volgen. De Kerk heeft nooit de heiligenvereering voorgeschreven als verplichtend, maar zij leert, dat de vereering der Heili gen goed en nuttig is. En wij ver eeren de Heiligen vooral, zooals in de Catechismus staat, door hun voorbeeld na te volgen. Op deze wijze dient dus dit eeuwfeest van St. Antonius voor namelijk gevierd te worden door zijn voorbeeld, zijn deugden na te volgen zijn ongerepte zuiverheid, aangeduid door de lelie, die wij bijna bij iedere voorstelling van den Heilige zien afgebeeld zijn onthech ting van alle aardsche goederen zijn apostolische missieijverzijn onverschilligheid voor wereldsche gunst en roem. Als het zóó gevierd wordt, dan eerst zal verwerkelijkt worden wat Z. H. ervan verwacht, dat de H. Antonius namelijk „door deze feest viering in de geest en het hart van zeer velen herleve en aldus ook de menschen van onze tijd, die, altijd opgejaagd als zij worden door onstuimige hartstochten, dikwijl: God en de eeuwige zaligheid ver geten en een ongeordend verlangen koesteren naar aardsche grootheid, opwekke tot die heel wat voornamer edeler dingen, waartoe wij ge boren en geroepen zijn". P. Dr H. GERZ. O.F.M. Over de geheole wereld 20 inillioen werkloozen Een zeer dreigend gevaar Wij hebben al eens meer geschre ven over het enorme gevaar, dat er schuilt in de ontstellende werkloos heid, die thans de heele wereld teis tert. Op de Internationale Arbeids-con- ferentie die te Genève gehouden wordt, heeft het werkloosheidsvraag stuk dan ook een belangrijk punt van bespreking uitgemaakt. De directeur van het Bureau heeft in zijn jaarverslag medegedeeld, dat er thans over heel de wereld ruim 20 millioen werkloozen zijn, het dubbele van verleden jaar. Een ontstellend cijfer Men denke zich eens even in Twintig millioen menschen, twee en een half maal zooveel als de be volking van geheel Nederland of met de gezinnen meegerekend: een bevolking, als die van geheel Frank rijk, welke gedoemd is te leven zon der productie ven arbeid te ver richten. Van dit leger van 20 millioen herbergen Duitschland en Amerika de helft n.l. ruim 10 millioen. Is het niet merkwaardig, dat de geesel der werkeloosheid zoowel striemt in het verarmde Duitschland als in het rijke Amerika Dat is meteen al een bewijs voor het moeilijke en ingewikkelde van het probleem, want rijkdom is blijk baar bij het huidige economische systeem ook al geen waarborg tegen het optreden van den zwaren geesel der werkloosheid. De heer De Roode, oud-ambte naar van het Internationaal Arbeids bureau te Genève, ceekent den toe stand als volgt Terwijl deze millioenen vruchteloos vragen om werk, ten einde door arbeid te voorzien in hun levens onderhoud, lijdt de landbouwende bevolking gebiek, omdat er ontzag lijke voorraden graan te veel zijn staan ongetelde spinnerijen en weve rijen stil, omdat er ontzaglijke voor raden geweven goederen te veel zijn. Petroleum, suiker, van tal van de eerste levensbenoodigdheden is er te veel, ontzaglijk veel te veel 1 De gemoderniseerde machines zijn in IN DE WEIDE EN OP STAL STAAN ALS KRACHTVOEDER BOVENAAN IN KWALITEIT EN PRODUCTIE: volledig dagrantsoenkoekje voor rationeelo veevoeding naar de melkgift van iedere koe tot 4 °.'0 melkvet. Foutieve voeding waar- door millioenen verloren gaan, wordt hierdoor voorkomen. Veehoudersprljs bi] Uw leverancier f 8.50 per 100 Ko. af Amsterdam. 1 1 bevat 4 5 o/o minder vocht en meer eiwit dan i. d. namaaksels en de gewone lijnkoeken. KSciIcIS LIJllZaClQKwCKJfSay Kwaliteit en melkwaarde sedert 1905 a.d. spits; 25 Gouden Medailles en Eere-diploma's. Officiêele mestproef Geld. OverIJs. MIJ. van Landbouw gaf op 6 biggen eeno meerwlnat van f 49.12 tegenover evenveel vlschmeel on f 81.» méér winst dan van 't gebruikelijke meolmengsel, 20 o/o minder voederverbrulk, 30 °/0 méér, grooter en smakelijker eieren dan van oohtendvoer en graan. Octrooi in België, Canada, Engeland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Spanje, Z.-Afrlka. Vraagt brochure Vee- en Pluim- veevoeding in nieuwe banen. OLIEFABRIEKEN N.V. - AFD. VEEVOEDER - Weigert zakken waaraan Loodje Bertels ontbreekt. staat de productie op te voeren zoo' dat heel het leven van de arbeidende menschheid wordt gebracht op een hooger peil. En de heer De Roode maakt zich en anderen niet wijs, dat bij de be staande verhoudingen de Arbeids- conierentie te Genève een nieuwe wereld kan scheppen, een wereld waar alle productieve krachten, waarover de menschheid beschikt, aan het werk worden gezet en waar de verdeeling van het voortgebrachte, op den akker en in de fabriek zoo danig is georganiseerd, dat de rede lijke behoeften van allen kunnen worden bevredigd. Uit deze woorden, die door velen onderschreven zullen worden, spreekt een gevoel van machteloosheid en ook een gevoel van zorg. I dreigt groot gevaar. We hebben het al eens meer geschreven wat staat ons te wachten wanneer die millioe nen overslaan tot wanhoop en met geweld gaan pogen een ander stelsel van staatshuishouding in te voeren, omdat het in hun oogen kwalijk nog slechter kan worden dan het momen teel is. Is het niet bedroevend, dat de grooten en machtigen dezer aarde niet in staat zijn tot of niet willen liet scheppen van een nieuwe wereldorde Op de Internationale Arbeids- conferentie heeft onze groote Staats man, Mgr. Dr. Nolens, aan dit probleem een bespreking gewijd, welke zeer belangrijk was. Spr. zeide o.m. het volgende De toestand, waarin zich vele landen bevinden en de daaruit voort spruitende ellende, zijn beklagens waardig. De toegepaste geneesmid delen zijn vrijwel overal dezelfde. Het meest gebruikte middel om den arbeider aan zijn normale inkomen te helpen, is de werkloosheidsverzekering, een niet genoeg te waardeeren insti tuut, ook al levert de toepassing daarvan in crisistijden tal van moei lijkheden op. In de tweede plaats tracht men in ieder land afzonderlijk de werkloos heid te voorkomen of te verminderen. De ervaring heeft hier echter geleerd, dat indien de aangewezen middelen inderdaad in een bepaald land de werkloosheid verminderen, daardoor die in andere landen juist wordt vermeerderd. Men heeft daarom ge sproken van internationale maatregelen. Mgr. Nolens hoopt, dat men daarbij zal weten te vermijden, dat de eene internationale instelling de zaak de andere toeschuift de Volkenbonds vergadering aan den Volkenbonds raad, deze weer aan den raad van beheer van 't Arbeidsbureau, de raad van beheer daarna aan de Internationale Arbeidsconferentie enz. enz. Zij, die de een of andere ver antwoordelijkheid in dezen hebben, moeten die op zich nemen en dragen. Naar de overtuiging van Mgr. Nolens is het eenige middel om uit deze internationale crisis te komen, (lo internationale samenwerking tusschen de Staten, aangevuld door samenwerking tus schen de twee factoren van de voortbrenging kapitaal en arbeid. De samenwerking vormt het beste middel om het peil der arbeiders te verhoogen nl. de arbeiders te ontproletariseeren. Mgr. Nolens wees er op hoe ook de nieuwe Pauselijke Encycliek „Quadragesimo Anno" op de wen- schelijkheid wees. dat de toestand der arbeidersklasse niet alleen ver beterd wordt op punten, zooals arbeidsloon, arbeidstijd enz., doch ook door een georganiseerde samenwerking tusschen werk gevers eu arbeiders in de ondernemingen met eeo daarmede gepaard gaande verhoogde verantwoordelijkheid voor de arbeiders. De arbeiders behooren óp de een of andere wijze deel te nemen aan het bezit en het beheer der onder neming of aan de winsten, die zij opleveren. Mgr. Nolens deed ver schillende aanhalingen uit de Ency cliek, wier nauwkeurige bestudeering hij allen gedelegeerden op het hart drukte. Mgr. Nolens besloot zijn rede met de aanhaling „Het is niet noodig te hopen om aan te vatten, noch te slagen om te volharden" en spoorde den directeur van het Bureau aan met de woorden Houd vol om te slagen en dan zult ge ook slagen door JOS. BOSHOUWERS te LENT In waterglas. VRAAG Gaarne vernam ik in Peel en Maas, hoe ik het best de eieren in waterglas inleg en of ik ook nog kan bij leggen nader hand. Ik heb teveel eieren, maar niet zooveel te veel, dat ik er in eens genoeg kan inleggen. Uit Venray. ANTWOORDVorige jaren heeft mijn vrouw ook steeds eieren ingelegd in waterglas en ze deed het, met succes, aldus 1. De eieren werden zoo versch mogelijk genomen en eerst ge schuwd, want eieren met de min ste breuk gaan voor de consumptie verloren. 2. We namen zuiver pompwater dat eerst gekookt werd. Daarna lieten we het afkoelen, tot het weer dezelfde temperatuur had, als voor het koken. 3. Nu goten we er het water glas overheen, 1 Liter op de 9 Liter. Zoo kregen we eene oplos sing van 10 pet. 4. We roerden dit mengsel flink om, met een stokje. 5. Nu lieten we de eieren er een voor een in losze zochten d'r eigen plaatsje en dit veroor zaakte minder (of géén)breuk, dan het eerst leggen in den sleenen pot. Wie hoogst voorzichtig te werk gaat, kan het mengsel er later ook wel over heen gieten. 6. De vloeistof moet 2 vinger breedten, dus 4 a 5 c.M. boven de bovenste laag uitkomen. We namen er geregeld eieren uit voor de consumptie en hebben ook wel eens aangevuld, zonder dat dit later verkeerd gedaan bleek. Waar u het waterglas koopt, zal men u overigens ook wel willen inlichten. Misschien doen ze het daar anders, dan ik hier beschrijf, maar dat wil niet zeggen, dat het niet anders mag. Ik gaf u alleen de manier aan, waarop wij hei deden en dat voldeed ons best. Feitelijk is het al aan den laten kant, om eieren in te leggen. Haast u dus, als dat kan. De maanden April en Mei eigenen zich beter voor de conserveerirg, dan de zomermaanden. „Rust roest" is toch altijd practisch. Ik bedoel in z'n wenken. Men kan er 'n schat van levenswijs heid ia opdoen. Niet alleen op pluimvee-, maar op èlk gebied. Hier staan weer eenige waar heden als koeien, welke ik er deze week im aantrof a. !2ieke kuikens terstond af zonderen en liefst opruimen. Er komt jjewconlijk toch niets goeds van terecht. b. We moeten de zaak niet overdrijven. We mogen heelemaal niet k<iagen over den prijs voor de eieroo ontvangen. c. Reinheid in de kuikenhok- ken voorkomt vele ziekten. Zoo staan er iedere week, schots en scheef, maar daarom zoo mooi, practiscbe wenken voor den kip- penhouder tusschen den tekst. Zeg me du niet: »Dat wist ik al lang!" want alle domheden, die er begaan kunnen worden, weet je onderdehand wel. Maar men denkt er meestal veel te laat aan. Hoeveel automobilisten die de regefis van den weg toch goed kennen, verongelukken er tegen- wooi'dig niet, omdat ze die regels te la.at in toepassing willen bren gen? AmAAG: Ancona's. Ik heb kuikens van Ancona's laten komen. Ze zijn nu 5 weken oud, doch de kleur loopt zoo uit mekaar. De veeren zijn op de schouders half zwart, half wit. Ik meende, dat Ancona's meest zwart moesten zijn, met witte eindpunten. Gaarne bericht in Peel en Maas. Uit Venray. ANTWOORD: De bevederings- kleur begint zich pas later te wijzigen. Dan krijgt het zwart de bovenhand en daarna pas komen aan de zwarte veeren de witte eindpunten. Er is op dezen gang van ve^er wisseling weinig staat te maken. Men ziet daarin, voordat ze klaar ziin, allerlei wijzingen en verras singen. Doch dit komt wel in orde, daar hel adres, waarvan ubetrok, in dezen wel vertrouwd is. Kanarie met gezwelletje aan den teen. VRAAGGaarne had ik ook inlichting omtrent het volgende: Mijn kanarie heeft een gezwelletje aan den teen. De kooi wordt zoo proper mogelijk gehouden. Wat moet ik doen Ik zou het dier niet graag verliezen. Hij zingt nog, maar minder dan eerst. Uit Venray. ANTWOORD Het gezwelletje aan den teen zal waarschijnlijk ontslaan zijn dooreen muggebeet. Komt vaker voor hij kanaries. Doet u er maar wat glycerine of vasaline aannog heter is, het in te smeren met goede bruine teer en dan wat zand er over te strooien. VENRAY, 13 Juli 1931 Verkiezing Leden van den Gemeenteraad. De Burgemeester van Venray brengt Ier openbare kennis, dat de stemming voor de verkiezing der ledem van den Gemeenteraad zal plaats hebben op Woensdag 17 Juni a.s. van des voormiddags acht tot des namiddags vijf uur. Hierbij wordt gewezen op het bepaalde bij a. artikel 128 van het Welhoek van Strafrecht, luidende: »Hij, die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan eene krachtens wettelijk voorschrift uit geschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met een gevangenis straf van ten hoogste een jaar." b. artikel 150a der Kieswet luidende: »Hïj, die bij eene ver kiezing als gemachtigde stemt voor een persoon, wetende dat deze overleden is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste duizend gulden." terwijl voorts in herinnering wordt gebracht de verplichting, opgelegd bij artikel 72, 2e lid der Kieswet, voorschrijvende, dat ieder, die volgens de kiezerslijst bevoegd is tot de keuze mede te werken, verplicht is zich binnen den voor de stemming bepaalden tijd ter uitoefening van zijn kiesrecht aan te melden bij het stembureau van het voor hem op de kiezerslijst aangewezen stemdistrict. Venray, 8 Juni 1931. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Verkiezing Leden voor den Gemeenteraad. Burgemeester en Wethouders van Venray vestigen de aandacht van belanghebbenden op de artike len 55 en 56 der Kieswet, luidende als volgt: Artikel 55. »Personen bij wie en bestuurders van bijzondere ondernemingen en instellingen, waarbij personen, die den leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt, in dienstbetrekking zijn, zijn, voor zoover niet bij alge- meenen maatregel van bestuur vrijstelling is verleend, verplicht te zorgen, dat ieder van dezen, die bevoegd is tot de keuze mede te werken, gedurende ten minste twee achtereenvolgende uren tus schen acht uren des voormiddags en vijf uren des namiddags daar toe gelegenheid vinde." Artikel 56. Personen en be stuurders, in het voorgande artikel bedoeld, zijn, voor zoover arbeid wordt verricht in fabrieken of werkplaatsen, verplicht te zorgen, dat in het arbeidslokaal, enz. zoo er meerdere arbeidslokalen zijn, in het grootste of wel in meer dan één arbeidslokaal, gedurende twee werkdagen vóór en op den tot «temming bepaalden tijd op eene zichtbare wijze is opgehan gen eene door hem of van hunnent wege onderteekende lijst, de uren, in het voorgaand artikel bedoeld, vermeldende, voor elk afzonderlijk of groepsgewijze of voor allen gezamenlijk." Venray, 8 Juni J931. Burgemeester en Wethouders van Venray. O. VAN DE LOO, De Secretaris, VAN HAAREN. Verkiezing Gemeenteraad. De Voorzitter van hal Hoofd stembureau in de gemeente Venray maakt bekend, dat de openbare zitting, bedoeld in artikel 92 der Kieswet, ten aanzien van de op 17 Juni a.s. te houden stemming, gevolgd door de openbare zitting, bedoeld in artikel 107 der genoemde wet, waarin de uitslag der ver kiezing voor de leden van den Raad der gemeente Venray wordt vastgesteld en bekend gemaakt, zal plaats hebben op Vrijdag 19 Juni a.s. des voormiddags tien uur in het Patronaatsgebouw, ra ters straat 28. Venray, 8 Juni 1931. De Voorzitter voornoemd. O. VAN DE LOO. Aanplakken van biljetten aan huizen en gebouwen. De Burgemeester van Venray vestigt de aandacht op artikel 28 der Algemeene Politieverordening, luidende als volgt: Het is verboden op of aan straten of wegen zonder van ge meentewege daarmee belast te zijn, bekendmakingen of reclameplaten te plaatsen, te bevestigen of aan te brengen, op of aan openbare gebouwen, gemeente eigendommen of van gemeentewege opgerichte aanplakborden of zoodanige han delingen te verrichten op of aan particuliere eigendommen, hetzij krachtens wettelijk voorschrift of toestemming van den eigenaar, beheerder of bewoner." Geene aanplakbiljetten, ook geene verkiezingsbiljetten mogen dus geplakt worden op olficieele gebouwen en op particuliere woningen, alleen met toestemming van eigenaar of bewoner. Bij overtreding zalproces verbaal worden opgemaakt. Venray 8 Juni 1931. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Openstelling Bureau Gemeente secretarie en Gem -Ontvanger. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis, dat de Gemeente-Secretarie in verband met de verkiezingen op Woensdag 17 Juni a.s. uit sluitend is geopend voor deafdee- lingen Burgerlijke Sland, Bevol king en het verstrekken van inlichtingen in verband met de verkiezingen. Het kantoor van den Gemeente ontvanger is den geheelen dag gesloten. Venray, 8 Juni 1931. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris. VAN HAAREN. Bekendmaking. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ingevolge het bepaalde bij arlikel 13, sub 3 der

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1