ivo»ij Weekblad voor VENEAY, HOEST en Omstreken. 1 Transpiroerende Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Een kolonie Buitenl. nieuws. BERTELS' ?LAFDA VE'EVOEDERV- AMSTERDAM Provinciaal Nieuws Hoofdpijn en Kiespijn ZATERDAG 6 JUNI 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. 23 H PEEL EN MAAS £9 PRIJS DER ADVERTENTIEN18 regels 60 cent, elke regel meer 7'/» ct. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 et., per post 75 cent bij abonnement lagere tarieven. Telefoon 51 GIRO 150652 voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonden, nummers 5 cent 0. L. Vrouw Behoudenis der Krankeu, Oostrum voor tuinders en hoenderfokkers. Dat steden en dorpen juist op die plaats ontstaan zijn, waar ze tegen woordig liggen, is meestal aan toeval te danken. In oude kronieken kan men lezen, hoe zich allengs een nederzetting vormde aan een rivier- overgang, bij een gewichtig kruis punt van wegen, rondom een burcht en dergelijke. Ook zijn uit ouderen en jongeren tijd gevallen bekend, dat men in een onbewoonde streek eenvoudig een kerk bouwde, in de hoop, dat er zich wel huizen om heen zouden groepeeren, welk resul taat dan ook niet uitbleef. Tegenwoordig laat men niet meer alles aan het onberekenbare toeval over. Australië overlegtwaar zullen we het best een nieuwe hoofdstad bouwen Men wikt en onderzoekt, en als men alles grondig heeft over wogen, gaat men aan 't werk. Men laat ook aard en vorm van de toe komstige stad niet meer door het toeval bepalen, maar teekent eerst het grondplan op papier en volgens dat plan wordt de heele" stad opge bouwd. Iets dergelijks is nu gebeurd in de buurt van Berlijn. Waar in den vorigen herfst nog louter bosch was, tusschen de plaatsjes Werder en Lehnin, staat nu het dorp „Siedlung Dahmsdorf." „Siedlungen", arbei derskolonies, die in korten tijd ont staan, kennen we allang, ook in Zuid-Limburg. Maar hier geldt 't toch iets anders. Hier immers was het voornaamste doel niet het verschaffen van woon gelegenheid, maar van werkgelegen heid, winstmogelijkheid en betrek kelijke welvaart. Een kolonie van tuinders en hoenderfokkers. Ongeveer zestig huizen, elk voor één gezin, staan er al, grootere en kleinere, maar allemaal helaas van gelijken vorm, okergele muren, rood dak, groene vensterluiken. Natuurlijk allemaal hygiënisch inge richt, met waterleiding en electrisch licht, vele zelfs met autogarage. En, waar het vooral op aan kwam, bij elk huis hoort ofwel een groote tuin ofwel groote keeten voor gevcgelte- fokkerij. In.zoon tuin staan veertig appel- boomen, hoe jong ook nog, op 't oogenblik prachtig in bloeiin zoon tuin vindt men twee morgen asperge bedden meestal ook lange serres voor vroege groente. In dat jongste Brandenburgsche dorp zijn dezen winter straten aan gelegd, breed en geflankeerd door teere boompjes. De telegraafpalen liggen nog op hoopen. Voor vele huizen staan meubelwagens en men is ijverig aan 't uitpakken. Ledikan ten en piano's staan in 't zand. Aan vele huizen wordt nog ge bouwd men ziet ook, dat andere perceelen eerst zijn geprojecteerd en dat het dorp naar alle zijden kan worden vergroot. Dit dorp nu is het resultaat van langdurige voorbereiding en veel studie. Verleden herfst wemelde de streek van deskundigen op allerlei gebied. Want men wilde een terrein uitkiezen, dat het meeste succes beloofde. Wekenlang is de bodem onder zocht. Het Pruisische Kulturamt en de stad Berlijn zonden er de be kwaamste vaklui heen. Bodem, klimaat, vegetatie moesten immers de beste kansen hieden en men redeneerde a priori terecht, dat dit het best zou zijn te vinden in de nabijheid van het om zijn fruitteelt beroemde Werder. De uitkomst van de onderzoekin gen, die in vele urenlange conferen ties werden besproken, overtrof de verwachtingen en zoo ging men onmiddellijk aan 't werk. Honderd en-twintig perceelen werden in plan gebracht en dan in de natuur afge bakend. In de wintermaanden is dan zoo vlijtig gewerkt, dat na de helft klaar is. Zestig huizen zijn nu reeds be woond of tenminste bewoonbaar. Maar de financieele kant van de onderneming? Met verscheidene banken werd onderhandeld de Pruisische Landes- rentenbank toonde zich onmiddellijk bereid. En, gelijk vanzelf spreekt niemand krijgt er een huis cadeau. Te geef is er niets. Doch het bank- consortium, dat zich vormde, maakte den aankoop gemakkelijk. Het eenvoudigste huis met tuin en toebehoor kost 11.200 Mark, waar van 1200 terstond betaald moet worden de rest op afbetaling. Een volledige tuinderij kost 20.000 en verlangt als eerste termijn 3000 Mark. Komt er nog een hoenderfarm bij, dan worden de cijiers 24000 en 3500 Mark. Men kan echter ook de zaak nog royaler aanpakken. Men kan broeikassen krijgen van 600 vierkante meter oppervlakte en daarbij zes morgen tuinland daarvoor be taalt men 4500 Mark bij aankoop en nog 30.000 in termijnen. De naastbij gelegen gemeente Dahmsdorf werd bereid gevonden, de nieuwe kolonie onder haar beheer te nemen en er haar naam aan te geven. Ook heeft men, voor den afzet der producten, contracten met aan zienlijke firma's gesloten, o.a. met de Berlijnsche tuinbouwcentrale en met de Markische Eierverwertungs-Ge- sellscbaft. Deze en een menigte particuliere maatschappijen hebben zich verplicht, de heele opbrengst op te koopen tegen maximumprijzen. Dat alles was in orde, eer de eerste spa in den grond gestoken, de eerste boom gekapt werd. Voor den verkoop is uit de be woners van het nieuwe dorp een plaatselijk genootschap gevormd daarvan moeten ze allen lid worden, Ze hebben daarbij echter nie's anders te doen, dan hun producten op den lastauto te laden, die voor hun deur rijdt. Voor het vervoer is gezorgd. Er is ook een school en een bad huis gebouwd. Eén ding zoekt mén tevergeefs een kerk. Heeft men er niet aan gedacht of houdt men ze voor onnoodig? G. v. P. N. K. Het conflict in Italië. Het principe van het fascisme wordt uitgevochten. In ons vorig nummer wezen we reeds op den toestand in Italië, waar het facisme zich thans als tegenstan der der Kerk openbaart. Vele onzer lezers, die in zeker opzicht terecht zoo bijzonder met Mussolini gedweept hebben als modern hervormer, die vele kwalen durfde aanpakken, (noemen we de ondergrondsche actie der Vrijmetse larij naast het brutale naar voren dringen der pornografie), zullen, als ze dit nog niet eer begrepen hadden, nu toch wel inzien, welk een gevaar het fascisme voor de Katholieke Kerk beduidt.' De brutale aanval op de Katho lieke Actie, welke nu zelfs 9versloeg in relletjes tegen katholieke stichtin gen, hooge autoriteiten, ja den Paus zelf, heeft de laatste dagen bewezen, dat het gevaar acuut is. Maar ook, dat de kwestie diep zit. Ging het om een bagatel, dan zou Mussolini althans de benden in toom houden Het feit, dat hij de ergerlyke baldadigheden toelaat, (althans er niets tegen doet, zoo hij ze niet zijdelings aanmoedigt), wijst er wel op, dat het ditmaal meenens is. De fout van het fascisme ligt diep, is principieel. Ze kon wat verdoken blijven, maar daardoor is ze des te gevaarlijker. Ze ligt in het uitgangspunt Staat is alles; de burgers zijn er voor de Staat. Het fascisme wil alleenheerscher zijn op een gebied, waar de Kerk ook zeggingsmacht heeft. Kerk en Staat zijn wel twee "grootheden ^van verschillenden aard, maar ze raken elkaar op verschillende* punten.* De Kerk trekt de zorg voor de zielen IN DE WEIDE EN OP STAL STAAN ALS KRACHTVOEDER BOVENAAN IN KWALITEIT EN PRODUCTIE: Uhia) y volledia dagrantsoenkoekje voor rationeele veevoeding naar de melkgift van Iedere koe tot 4 o/„ melkvet. Foutieve voeding waar. IlKH I IV door millioenen verloren gaan, wordt hierdoor voorkomen. VeehoudersprIJs bij Uw loveranolor f 8.50 por 100 Ko. af Amsterdam. 1 a Jl. «Cl® bevat 4 a 5 o/o minder vocht en meer eiwit dan I. d. namaaksels en de gewone lijnkoeken, D0ll0IS LIjnSaaCSIiOeKjeSf Kwaliteit en melkwaarde sedert 1905 a.d. spits; 25 Gouden Medailles en Eere-diploma's. J I f-| -mmgni nnmnn l OllielSele mestproef Geld. Overljs. MIJ. van Landbouw gaf op 6 biggen eene meerwlnst van DClVcIS Vllëilllil*5rillll2c«lf f 49.12 tegenover evenveel visohmeel en f 81,- méér winst dan van 't gebruikelijke meelmengsel, Al* ammaI 20 O/o minder voederverbrulk, 30 o/o méér, grooter en smakelijker eieren dan van oohtendvoer en graan. B0I10IS EtUnSlKOfT0l, Ootrool In België, Canada, Engeland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Spanje, Z.-Afrika. Vraagt brochure Vee- en Pluim* veevoeding in nieuwe banen. Weigert zakken waaraan Loodje Bertels ontbreekt. aan zich en het zieleheil is in menig opzicht met belangen verbonden, v/aar de Staat volgens fascistische- begrippen de alleenheerschappij wil voeren. De opvoeding der jeugd is wat anders dan grootbrengen voor den Staat. De Kerk kan hier natuur lijk niet transigeeren. Een paar jaren geleden scheen Mussolini te hebben toegegeven, althans in zooverre, dat de minimale rechten der Kerk geëerbiedigd wer den. Daartegenover stond dan, dat de Paus het fascisme zijn gang liet gaan. Dat kon Hij doen, omdat Hij alle regeeringsvormen kan erkennen, mits ze maar niet de eeuwige belangen der zielen in 't gedrang brengen. Zelfs heeft de Paus de vele verdiensten erkend, welke Mussolini's regeering onge twijfeld heeft. Terecht heeft Hij zich nu dezer dagen beklaagd, dat Hij deze behan deling moest ondervinden, hoewel Hij tot het uiterste gegaan is. om verzoening met Italië te bewerken. Hij had waarlijk iets anders mogen verwachten. Helaas, het heeft niet mogen zijn. De strijd is in ongekende hevigheid uitgebarsten. Waar dat heen gaat, vale niet te voorzien. Maar wat er ook van worde, Pius kan er van overtuigd zijn, niet alleen dat de Katholieken van heel de wereld aan zijn zijde staan, maar dat zij deze worsteling met bijzondere belangstelling zullen volgen. Ook in dezen zin, dat zij bidden voor de spoedige beëindiging van den strijd en de overwinning der Kerk. Wie weet, hoe spoedig ook hier weer blijkt de waarheid van het woord Qui mange du Pape en meurt, (Die van den Paus eet, sterft er van), en aan dat andere „Ook in ons zwart hemd kan men naar Canosse gaan," zooals indertijd Brakensiek zoo prachtig teekende.... VENRAY. 6 Juli 1931 Hergk van Maten en Gewichten. Burgemeester en Wethouders van Venray maken bij deze bekend, dat dit jaar voor den herijk der maten en gewichten zitting zal worden ge houden te Venray in het Patronaat Patersstraat 28, op 17 Juni vaD 9 tot 12 en van half 2 tot 4 uur n.m. voor hen wier geslachts-(firma)naam begint met een der letters A, B, C, (w.o. Coöperaties) D,E, F en K; op 18 Juni van 9 tot 12 vm. en van half 2 tot 4 uur nm, voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters G, H, I, J, L en M; op 19 Juni van 9 tot 1 uur voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters N, O, P: Q, R en S en op 22 Juni van 1 tot 4 uur nat. voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters T, U. V. W, X. Y en Z. Aan belanghebbenden wordt in herinnering gebracht le. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangeboden om onderzocht te kunnen worden. (IJzeren maten geverfd; blikken maten blank ge schuurd; koperen gewichten afge wasschen en ook de gaten gereinigd; ijzeren-gewichten mogen niet gepot lood zijn, doch moeten roestvrij zijn gemaakt en daarna ingewreven met gekookte lijnolie). 2e. dat betaald moet worden a. voor het onderzoek van maten en gewichen b. voor het justeeren van ge wichten en wel ten batevan 's Rijks schatkist. 3e. dat de maten en gewichten, die gestempeld worden met het af- keuringsmerk, niet in winkels enz teruggebracht mogen worden. 4e. dat de maten en gewichten vóór 1 October 1931 gestempeld moeten zijn met de letter fen dat er, bij verzuim of verhindering om van de hierbovenbedoelde zitting gebruik te maken, nog gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten herijken aan het ijkkantoor te Maastricht (vanaf 1 October) op eiken Dinsdag en Woensdag van 9 tot 1 uur. 5e. dat de milligram gewichten niet op de herijkzitting, maar alleen \aan dë ijkkantoren herijkt kunnen worden (opzending per post franco en postbewijs tot een bedrag over eenkomende met de som van lOcent voor elk gewicht, insluiten). Venray, 1 Juni 1931. De Burgemeester - eD Wethouders voornoemd O. VAN DE LOO. De Secretaris VAN HAAREN Bekendmaking Kieswet. De Voorzitter van het als Cen traal Stembureau optredend Hoofd stembureau in de gemeente Venray brengt ingevolge artikel 51 der Kieswet ter openbare kennis, dat de lijsten van candidaten voor de ver kiezing van de leden van den Ge meenteraad, zooals deze heden zijn genummerd, voor eenieder ter Secre tarie ter inzage zijn nedergelegd. Venray 29 Mei 1931 De Voorzitter voornoemd, O. VAN DE LOO. Drankwet. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 14, 2e lid jo. artikel 12 der Drankwet ter openbare kennis, dat op heden is ingekomen een verklaring van Johanna Friesen, weduwe van Theodorus Pouwels, dat zij, nu eene vergunning beschik baar is geworden, volhardt bij haar op 14 October 1924 ingediend ver zoek om vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein voor dé benedenvoorkamer van het huis, plaatselijk gemerkt Langstraat 18, op welk verzoek toen echter afwijzend werd beschikt uitsluitend op grond, dat het wettelijk maximum aantal vergunningen voor Venray was bereikt. Binnen twee weken na de dag- teekening dezer bekendmaking kan eenieder tegen het verleenen der vergunning schriftelijk bezwaren in dienen. Venray 3 Juni 1931 Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Drankwet. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis dat is ingekomen een verzoek van Johan Hendrik van Kan, bakker, wonende te Venray-Veulen, om ver lof voof den verkoop van alcohol houdenden drank, anderen dan ster ken drank, voor de beneden voor kamer van hethuis plaatselijk gemerkt Veulen H 27a. Binnen twee weken na dagteeke ning dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren indienen. Venray 29 Mei 1931. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Bekendmaking. De Burgemeester van Venray brengt ter openbare kennis, dat op de Secretarie ter inzage ligt een op gaaf van de personen, wier stieren op de provinciale hoofdkeuring van springstieren, gehouden den 30sten April 1931, te Lottum-Grubbenvorst Tienray-Meerlo goedgekeurd, afgekeurd of aangehouden zijn wegens onvoldoende ontwikkeling. Venray, 2 Juni 1931. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Verpachting Boerderij. De gemeente Venray heeft te verpachten een vruchtbare ontgin - ningsboerderij, reeds geruimen tijd in cultuur, mooie boerderij, groot zullen spoedig bedaren door Mijnhardt's Poeders Vraag daarom Mijnhardt's Hoofd - pijnpoeders en Mijnhardt's Kiespijn poeders. Alleen echt als op doos en poeders de naam Mijnhardt staat. Let bij het koopen hierop. Per poeder 8 ct, en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw Drogist. oksels en voeten behandele men met Purolpoede^, Dit is het meest afdoende middel daarvoor. Het kost 45 en 60 ct. per bus en is evenals Purol, verkrijg baar bij Apoth. en Drogisten. ongeveer 28 H.A., geheel ingezaaid met bieten, haver, rogge en aard appelen, gras voor 25 stuks vee, alles in zeer goeden toestand. On middellijk te aanvaarden. Inlichtingen geeft Wethouder P. Pubben te VenrayMerselo. Woensdag slaagde bij het te Utrecht gehouden examen voor Apothekers-assistent, onze dorpsge noot de Heer M. Hoedemaeckers. Deze week slaagde onzen dorpsgenoot den Heer P. H. Ver- sleijen te 's Gravenhage voor het examen Commies bij de Posterijen. De Gemeenteraadsverkiezing. Door het Hoofdstembureau voor de verkiezing voor de leden van den Gemeenteraad zijn de candidaten- lijsten na loting als volgt genummerd 1 lijst Strijbos 2 lijst Stoot3 lijst Pubben, 4 lijst Odenhoven, 5 lijst Houben en 6 lijst Janssen. Op de Zondag te Liessel ge houden Gildefeesten werden door de Schutterij „St. Anna" alhier de navolgende prijzen behaald Schoonst marcheeren 2e prijs schoonst geheel in den optocht 2e prijs ordelijkst geheel in den optocht le prijs grootste aantal leden (28) schoonste costuums 3e prijsterwijl de schutter J. Jansbeken de Ze prijs behaalde met schieten (personeel) benevens 2e prijs (dagprijs). Door de Schutterij „Het Zand- akker" alhier werden behaald Schoonst marcheeren le prijs schoonst geheel in den optocht 3e prijs oudste papegaai 3e prijs, terwijl de tamboer Kessels bij het tromslaan een 2e prijs behaalde. Verleden Zondag speelde Al batros haar eerste Promotiewedstrijd tegen Steyl, welke eindigde in een 43 overwinning voor Albatros. Morgen Zondag is Albatros de gastheer en ontvangt om 2 uur de Steyl-reserves aan den Leunsche weg Albatros, als ge morgen 't spel open houdt en de tanden eens op elkaar zet is de overwinning aan u. Ingevolge de Hinderwet is vergunning verleend aan den heer P. J. Eibers, Eindstraat, tot het plaatsen van een heetwater-oven in zijn bakkerij aldaar. Aan J. H. van Rijt, Over- loonscheweg is vergunning verleend tot het verbouwen van zijn woonhuis aldaar. Gisteren nam. half 4 behan delde de Gemeenteraad van Venray in openbare vergadering de navol gende agenda 1. Notulen. 2. Vaststelling van het kohier der hand-, span- en voerdiensten. 3. Voorstel van B. en W. tot het aangaan eener rekening courant overeenkomst met de Nederlandsche Landbouwbank, bijkantoor Venray. voor de periode 1 Juli 1931—30 Juni 1932. 4. Wijziging en aanvulling der gemeentebegrooting dienst 1930. 5. Wijziging en aanvulling der gemeentebegrooting dienst 1931. 6. Aanbieding der rekening Bur gerlijk Armbestuur dienst 1930. 7. Aanbieding der begrooting Burgerlijk Armbestuur dienst 1932. 3. Voorstel van B. en W. tot het aangaan eener geldleening groot f 39.000 ter bestrijding der kosten van de stichting der bijz. scholen te Veulen en Oirlo en vergrooting der school te Oirlo. 9. Vaststelling der vergoedingen ten behoeve der verschillende bijz. lagere scholen over 1929 overeen komstig het bepaalde bij de artike len 101 en 103 der Lager Onder wijswet 1920. 10. Voorstel van B. en W. tot vaststelling der afschrijvingen over eenkomstig de verordening regelen de het bedrijf der Gasfabriek. 11. Voorstel van B. en W. tot onttrekking aan den openbaren dienst van een gedeelte van Sectie C 5633 (beken), loopende vanaf het huis Tillerüans langs de Pastorie, Jerusalem tot aan den Maasheesche weg en verkoop van dit strookje grond aan J. Tillemans e.a. 12. Voorstel van B. en W. tot verkoop van een strookje grond gedeelte van Sectie C 5916 (wegen) reeds vroeger aan den publieken dienst onttrokken, aan G. Verstraelen 13. Voorstel van B. en W. tot aankoop van stukjes grond gelegen aan de Heuvelstraat, in eigendom toebehoorende aan de Parochiekerk en M. Peters. 14. Voorstel van B. en W. om overeenkomstig art. 5 der Algem. voorwaarden aan de Stroomver- koop-Mij. een terreintje, eigendom der gemeente, ter beschikking te stellen voor den duur der concessie tot het oprichten van een tranfor- matorhuisje. 15. Rapport van B. en W. m' zake het request van den R. K. Venrayschen Middenstand ter ver krijging van een nacht- en Zondags dienst der Rijkstelefoon in de ge meente Venray. 16. Behandeling der aanvrage van M. Bonants, Smakt B 18, om eene tegemoetkoming in de kosten verbonden aan het bezoeken zijner kinderen der R. K. Bijz. School te Maashees, gelegen op grooteren af stand dan 4 K.M. van zijne woning, ingevolge art. 13 der L.O.-wet 1920. 17. Aanbieding van het verslag der bebossching met renteloos voor schot. 18. Aanbieding van het verslag der Comm. van Toezicht op het L. O. 19. Aanbieding van het verslag van den Vleeschkeuringsdienst. 20. Voorstel van B. en W. tot het verleenen eener subsidie groot f 125.— aan de Prov. Ver. van R. K. openbare leeszalen in Limburg in verband met de stichting van .een correspondentschap te Venray van de R. K. Leeszaal te Venlo. 21. Voorstel van B. en W. tot het verleenen eener jaarlijksche bij drage van f 100.— gedurende vijf jaren, aan de op te richten N. V. ter bevordering van de industrieele belangen van de provincie Limburg. 22. Aanvrage van den Ned. R. K. Bond Politiebond St. Michael tot het verleenen eener gemeentelijke subsidie. 23. Voorstel van B. en W. tot het beleggen eener som groot f 40.000.— onder verband van eer ste hypotheek, vrijgekomen door aflossing van in Ned. Staatslenin gen belegde gelden. 24. Voorstel van B. en W. tot vaststelling eener nieuwe Algemeene Politieverordening. 25. Ingekomen schrijven van de Ver. van Leeraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding in Nederland met afschrift van een adres aan Z.E. den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen. 26. Ingekomen adres van het Bestuur van den Bond van Mobili satieinvaliden om adhaesie te be tuigen aan een besluit van den ge meenteraad van Smallingerland in zake het in het leven roepen eener wettelijke regeling, welke mobilisa tieslachtoffers algeheele schadeloos stelling waarborgt. 27. Ingekomen schrijven van de Ver. van Limburgsche Dakpannen* fabrikanten om mede te werken, dat geen ander materiaal dan Ne derlandsche dakpannen voor dak bedekking wordt gebruikt. Het ongeval aan den overweg bij Blerick. Zooals wij reeds hebben mede gedeeld. zal de zaak tegen E. J., huisvrouw E., te Grubbenvorst op Dinsdag 16 Juni voor de Roermond- sche rechtbank behandeld worden. Zij wordt beschuldigd den over weg aan den weg Blerick—Horst open te hebben gelaten bij het naderen van den personentrein 1730 uit Blerick, zoodat de autobus be stuurd door J. A. Weeferink, werd aangereden en vernield en eenige personen zijn gedood, zoodat het aan haar schuld te wijten is, dat gevaar is ontstaan voor het verkeer door mechanische kracht over dien spoorweg, welks feit iemands dood ten gevolge heeft gehad. Subsidair wordt het veroorzaken

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1