JAüONqft Weekblad voor VENRAY, HOEST en Omstreken. JACfOMW S3". zrS-J&JZ (manufacturen) '/YooimiGsrf manufacturen) hfOORDEEUGSTf) Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Zware Tijden ■i.l-p»-5Ï«& StTgf'r9 - en'sp^t.'ht Buitenl. nieuws. Bertels' Vitaminenmeei, SEKTELS' LAFDA VE'EVOED ER' V- AMSTERDAM De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG 30 MEI 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. 22 BLIJKEN TOCH HET MAAS BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNOKHOF VKNRAY Telefoon 61 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct®®JJ{ het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, alrondefl. nummers 5 cent overtuigd, proefondervindelijk van overtuigd, dat, waar gebrek geleden wordt, de bodem gunstig is, om de zeden van ontevredenheid en kanker- geest, van revolutionnaire beginselen zelfs op te nemen. Zoo ooit, dan moet de boer in deze benarde tijden op zijn ganzen passen, want zeker zullen de vossen de pas lie preeken en niet ieder is het gegeven achter het lieve, schijn heilige vossengezicht den dief en roover te zien. „Ctuce et aratro." De hand stevig aan den ploeg en het oog vertrouwvol op het kruis, dat zij de leuze. 0. L. Vrouw Behoudenis der Kraukeo, Oostrum Frankrijk bouwt een geweldigen pantserkruiser. In het vlootprogram van Frankrijk voor 1931 wordt de bouw aange kondigd van een geweldigen pant serkruiser, den eersten sinds den oorlog. Het wordt een oorlogsmons van 23330 ton en hij overtreft den Duitschen kruiser „Deutschland" Verder staan voor dit jaar nog 8 andere oorlogsschepen op het pro gram. En voor de boeren op den zandgrond. De landbouwer van den zandgrond heeft tegenwoordig, door de bijna algeheele inzinking der prijzen, weinig reden om over de economische ver houdingen tevreden te zijn. integen- Wanneer er niet spoedig eenige beduidende opleving komt, zal het voor velen uiterst moeilijk worden, bet hoofd boven water te houden. En geen wonder. De prijzen der biggen zoowel als die der slacht rijpe varkens, der boter en der eieren, drie der voornaamste voort brengselen. zijn ongekend laag. Wel rlaM nVCe'jmet natne 9°ed fokmate- S,°°9 duur- ""ar daarmee is de doorsneeboer van onze zandgronden J aat. Bij hem toch gaat bij zijn veestapel in hoofdzaak om veel en goede melk. blechts weinigen hebben van be- Mn e?_ htr^aaldelijk fokdieren orb,™ T te brengen. Nu zijn de ook w.f" mjeS"j voederartikelen ook wel aan den lagen kant. doch de som, die de landbouwer voor zijn varkens, zijn boter en zijn eieren ®Va°«V,aat ia ,e 5'echte verhou ding tot de som geld, die zeer velen op geregelde tijden noodig hebben om aan hun flnancieele verplichtingen oelH 0nen 1 *oldoen- want die som onhL 'SH 91 gebleven of slechts onbeduidend verminderd, hetgeen h?L,m 1 onte9znzeggelijk hoog. belastingen het geval is. i jdt 'pon™ der dienstboden van oudad me' den aaok[eve van ouderdoms-, ziekte- en ongeval lenverzekering, ztja nog onevenredi hoog. Daarbij hebben vel*i 2ich de laaTet u°°r de 9edurende va„ Tl ,aren °°9e opbrengsten van landbouw en veeteelt, om een dureofvrijrjureboercferijtekoopen werkend 0aZe hard vuno f ,eenvcmdige landbouwers vurig te hopen, dat spoedig een kentering ten goede in den inderdaad treurigen toestand moge komen. Gelukkig zijn onze boeren voor .ov"9'0°te deel krachtig voorbeeldig georganiseerd en bezitten voorhuid Boerenleenbanken een voorbeeld van sch,tierend werkend landbouwcrediet. En zonder twijfel zullen en moeten zij in hun vereeni- gingen schouder aan schouder staan om de moeilijkheden ,e overwinnen Meedenw®9 ie ruimen: Meer dan ooit begrijpen thans onze boerenmenschen hoe oneindig veel leider aan d hu"9rooten zijn geliefde' h 00rmaken, heeft hij zich te vL ;'[n opgeroepen om ten en dat, mede en niet het mmst katholiek" T fQ °DS voorvaderlijk Xa 9 °°f' nie' 2al versagen. maar strijden en desnoods lijden om de groote moeilijkheden te overw?n en. gedachtig aan het ware woord j;H«o hooger de nood, hoe dichter Moge dan geen enkele boer zijn vanen ontrouw worden. Want zijn vijanden slapen niet. slapen thans zeker niet, want ook zij 2ijn er v&n 500 millioen pesetas. Van de 76 regimenten infanterie blijven er 39, van de 27 regimenten cavalerie blijven er slechts 10 bestaan. Het aantal officieren daalt van 22000 tot 7000 en dat der generaals van 280 tot 48. Er schijnt in 't Spaansche leger toch ook nog al een enkele functio naris overcompleet te zijn geweest IN DE WEIDE EN OP STAL STAAN ALS KRACHTVOEOER BOVENAAN IN KWALITEIT EN PRODUCTIE: DATIO" volledio dagranisoenkoekje voor ratlonealo voovosding naar de melkglft van ledero koe tot 4 o melkvet. Foutieve voeding waar* door millioenen verloren gaan, wordt hierdoor voorkomen. Veohouderaprijs bij Uw leveranoier f 8.50 per 100 Ko. af Amaterdam. Roctolc' LïïnTRRflb 1 AC bevat 4 i 5 a/a minder vocht en meer eiwit dan I. d. namaaksels en de gewone lijnkoeken. O'S! SabaIliSiQCiURWSlVjISiïj Kwaliteit en melkwaarde sedert 1905 a.d. spits*; 25 Qouden Medailles on Eere*dlploma's. RoPÏolc' If lincMlAPVal 20 °/o minder voederverbrulk, 30°/n méér, grooter en smakelijker eieren dan van oohtendvoer en graan. DCriCI3 i\UII3lf*UrrClj Octrooi in België, Canada, Engeland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Spanje, Z.*Afrlka. Vraagt brochure Vee- en Pluim veevoeding in nieuwe banen. Weigert zakken waaraan Loodje Bertols ontbreekt. intusschen praten we maar dapper over ontwapening en ontwa peningsconferentie 1 o— Henderson lioudt den Volkenbond hoog. De Britsche minister van buiten- landsche Zaken, Henderson, heeft een verklaring gepubliceerd over de groote beteekenis van dea Volken bond, Daarin zegt hij o.m. niet te kun nen gelooven, dat het Engelsche volk van de onontbeerlijkheid van den Volkenbond voor de geheele wereld en voor de welvaart van Engeland nog overtuigd moet worden. Alle politieke partijen zijn het erover eens, dat de volkenbond een grondpeiler van de Engelsche bui- tenlandsche politiek is. De meerderheid van het Engel sche volk. zegt Henderson tenslotte, staat geheel achter den Volkenbond en bij de komende ontwapeningscon ferentie moet de Engelsche regeering dan ook het gevoel hebben, dat het geheele volk gesloten achter haar staat. De Spaansche republiek geeft vryheid voor alle godsdiensten. De Spaansche regeering heeft een decreet goedgekeurd, volgens hetwelk alle godsdiensten in Spanje worden toegelaten en iedere uitoefening van den godsdienst zoowel in het open baar als het particuliere leven geoor loofd is. Voortaan zal het verboden zijn. om sollicitanten voor staats- of gemeentebetrekkingen naar hun ge loofsovertuiging te vragen. De werkeloosheid in Duitschland neemt af. Blijkens mededeeling van het rijks instituut voor de arbeidsbemiddeling in Duitschland, waren er op 15 Mei bij de arbeidsbeurzen 4.211.000 werk- loozen ingeschreven of 147.000 min der dan op 30 April. Briand is populair geblevon in Frankryk. Frankrijk's minister van buitenland- sche zaken, Briand, heeft bij zijn terugkeer uit Genève in zijn land kunnen ervaren, dat hij nog steeds populair is. Door ettelijke duizenden werd hij te Parijs zeer enthousiast ontvangen en zijn auto was als het ware onder bloemen bedolven. Hier en daar kwam het nog tot opstootjes Zaterdagavond heeft Briaad met den nieuw gekozen president Doumer bij een gemeenschappelijken vriend gedineerd. Deze vriend zou er Briand op gewezen hebben, dat de stemming te Versailles geen politiek votum is geweest en dat de Kamer steeds met overwegende meerderheid zijn buiten- landsche politiek heeft goedgekeurd, zoodat er voor hem geen aanleiding bestaat het Quai d'Orsay te verlaten. Ook minister-president Laval heeft getracht Briand te bewegen de porte feuille van buitenlandsche zaken te behouden. Briand moet echter verklaard heb ben dat hij zich niet overtuigen laat en ter motiveering moet hij, volgens de „Echo de Paris" hebben aange voerd, dat de regeeringsmeerderheid m het op enbaar vóór hem doch in het geheim tegen hem stemde, terwijl bovendien een heftige campagne tegen hem. werd gevoerd. De vrie.uden van Briand gelooven dat dit Briand's laatste woord ge weest is. door JOS. BOSHOUWERS te LENT De Piepkuikenfokkery. Ik wil dit jaar een partij Holland- sche Blauwe kuikens opfokken, om daar het volgend jaar broedeieren van te rapen. Wanneer moeten dan de kuikens geboren worden Welke is ongeveer de beste tijd om piep kuikens op te fokken Als ik nu een kippenhok goed schoon maak en goed ontsmet, kan ik daar dit jaar dan nog piepkuikens in opfokken Uit Weverslo. ANTWOORD Tot nog toe is het opfokken van piepkuikens betrek kelijk zeer loonend geweest en daar om is het te voorzien, dat zich steeds meer kippenhouders hierop gaan toe leggen, mogelijk wel zoovelen, dat de markt gauw overvoerd worden en daardoor de prijzen beneden peil komen. Zoo is de toestand nu eenmaal in de maatschappij geworden. Is ergens een behoorlijke winst mee te maken, dan vallen ze daar allemaal op aan als de bok op de haverkist. Vroeger was dat anders. Toen bleef ieder meer in den stiel van vader. Enfin, Men zoekt uit de koppel kuikens, zoodra de haantjes van de hennetjes te onderkennen zijn, die hennen, welke het voordeeligst zijn opgegroeid het meest glad in de veeren zitten, en verder alle van gelijke grootte zijn. Deze uitgezochte hennen worden in een afzonderlijk hok geplaatst en opgefokt als nuthoenders, dus niet als piepkuikens. Plaats hierbij later ook krachtige, onverwante fokhanen. Dit jaar is het reeds te iaat, om nog N. H. Blauwen te fokken voor broedeieren in den winter. De kuikens hiervoor zouden reeds in Maart geboren moe ten geweest zijn, uiterlijk de eerste dagen van April. De meeste piepkuikens worden geboren in de maanden October, November, December, Januari en Februari. Wilt u in den a.s. winter reeds piepkuikens fokken (voor de slacht) dan zult u ze dus als eendaagskui- kens moeten koopen, of wel broed eieren nemen en deze met de machine laten uitbroeden. Om de meeste zekerheid te hebben, zou ik zeggen neem geen broed eieren, maar eendaagskuikensEn dan natuurlijk van een prima adres. Door de concurrentie is de prijs thans wel zoover gedaald, dat die niet meer doet afschrikken. Maar nog eens kijk goed uit je oogen, waar je koopt. De piepkui kens moeten binnen de 3 maanden afgeleverd zijn, want na dien tijd wordt de vleeschaanzettlng veel minder en gaat zich het hoendergestel tfe Zeer ontwikkelen. De marktwaarde wordt hierdoor natuurlijk beduidend lager. Voor hen, die nog nooit piep kuikens opfokten, luidt ons advies begin in het klein. Want het bedrijf staat geheel op zich zelf en heeft nis, dat vergunningen zullen afge geven worden tot uitoefening van het vischrecht in het Venraysch Broek en de gemeentewateren tegen 1 per stuk plus zegelkosten. De vergunningen kunnen ter ge meentesecretarie worden aangevraagd. Venray, 27 Mei 1931. Burgemeester en Wethouder0* van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. de toestand is nu eenmaal zoo ge worden, en voorloopig is er geen I Sidcl1l «CUCC1 *"-*■*■ ,=i nrnrJun vaak met zeer bijzondere omstandig heden rekening te houden, kijk op, dat het anders zal worden. Een voorname factor in dit bedrijf isde afzet naar het buitenland, speciaal Duitschland. In de omgeving van Nijmegen zijn meerdere handelaars, die dezen winter, speciaal naar Duitschland, heel wat piepkuikens hebben uitgevoerd. En naar ik van sommigen vernam, ging dat vlot. Maar of dat zoo blijven zal. dat weet ik natuurlijk niet. Nu is men met één jaar niet be dorven. Loopc het spaak, dan houdt men er doodgewoon mee op. Maar waar ik wel voor waar schuwen moet, is ditdat men zich niet moet voorstellen, dat de piep kuikenfokkerij zoo gemakkelijk is. De meeste piepkuikens worden im mers in het winter halfjaar opgefokt, en u zult me moeten toegeven, als ik zeg dat aan de huisvesting, ver zorging en voeding dan speciale zorgen besteed moeten worden. Kuikens opfokken in den tijd, dat het vriest, sneeuwt en stormt, de wint huilend om de hokken giert, vraagt zeer gro ">te zorgen van den fokker. De huisvesting moet dan ook ten volle berekend zijn op deze bijzondere omstandigheden. Vooral het ventilatie vraagstuk is in dezen zeer belang rijk. Want de ongunstige tijd van het jaar brengt mede, dat de kuikens uitsluitend binnen moeten worden opgefokt. De meeste kippenhokken zijn daar door niet geschikt voor kuikenhuis. Bijna overal is daar de ventilatie onvoldoend voor. Ik weet niet, hoe uw hok is inge richt, maar wanneer het er al benauwd kan zijn met de kippen, die er nu in gehuisvest zijn, dan zou ik zeggen: begin er niet aan. Voldoet het evenwel aan de zware eischen, die gesteld moeten worden, dan dient eene grondige ontsmetting vooraf te gaan. Is er een betonnen vloer in, dan dezen eerst goed schoonschrobben met eene 5 pet. creoline oplossing. Ook de wanden, dicht bij den bodem, moeten hiermee eene fiksche beurt hebben. Zet daarna de wanden in witkalk. Meng hier eene hoeveelheid karne melk door. dan houdt de kalk beter. De broedeieren voor de piepkuiken- fokkerij moet men hoofdzakelijk krijgen van éénjarige hennen, wijl de overjarige dan meestal niet of slechts Eene groote fout, die haast overal gemaakt wordt, is, dat men veel te veel kuikens bij mekaar stopt. MeD kan er verzekerd van wezen, dat staartpikken en beenzwakte dan niet achterwege zullen blijven. Dit hebben vele piepkuikenfokkers tot hun groot nadeel ondervonden en daarom komen van terug. Maar dat leeren I heeft geld gekost. VRAAG Ik heb 15 Barnevelder- kippen, zonder haan, afkomstig van het fokstation Horst, 't Zijn beste legsters en in goede conditie. Ze hebben echter alle min of meer kale plekken ter plaatse van den staart, sommige wel ter grootte van een hand. Enkele hebben slechts 'n paar staartveeren. Nu en dan zien deze plekken heel rood. Van veeren pluk ken kan ik nooit iets bespeuren, ook niet van ongedierte. Zoudt U mij kunnen opgeven wat hiervan de oorzaak is en wat er tegen te doen Uit Venray. ANTWOORD: Het zal toch wel veerenplukken zijn, al bespeurt u daar nooit iets van. Te weinig ruimte is bijna altijd de voornaamste, zoo niet de eenige oorzaak. O, ze zijn soms zoo gochem, om d'r ondeugden te verbergen Zal moge lijk het meest plaats hebben, bij slecht weer, als ze binnen blijven. Ik heb uw hok en ren niet gezien, maar zou haast durven te wedden, dat. vooral de laatste, te klein is. De leg wordt er niet veel te minder om. Ik raad u aan, de ge plukte deelen eens lichtelijk te pen- seelen met bruine teer. Daar het Barnevelders zijn, zal dat verfje niet misstaan. Bruine teer helpt wel eens Men gebruikt die ook bij staart pikken door kuikens. Overige vraag rechtstreeks. LegFunnkrimping ia Spanje. weinig leggen. Hieruit volgt al, dat De Spaansche minister van Oorlog men bijzonder veel zorg aan den heeft zijn plan tot hervorming van foktoom moet besteden. Anders toch het legiir gereed. De oorlogsbegroo zijn er geen sterke kuikens te ver ting zat daardoor dalen van 700 tot wachten. VENRAY. 30 Mei 1931 Jacht- en vissclierywet. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat formulieren voor het aanvragen van jacht- en vischakten kosteloos ten gemeentehuize verkrijgbaar zijn. Venray, 27 Mei 1931. De Burgemeester voornoemd. O. VAN DE LOO. Vergunningen vischrecht. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene ken- Excursie van niet-katholieken naar het Minderbroedersklooster te Venray (L.) Men schrijft aan de Msb. Op uitnoodiging van Pater Wy- nand Sluys O.F.M heeft een 70-tal personen, die deel genomen hadden aan den vervolgcursus in de katho lieke leer, met de Pinksterdagen een bezoek gebracht aan het Francisca nerklooster te Venray. Van Amster dam, Den Haag en Delft waren ze opgekomen, om in het Limburgsche klooster als het ware den hartslag te voelen, van het meest innerlijk katholiek leven. Deze nadere kennismaking met 't geloof, dat reeds maandenlang werd bestudeerd, was naar waarheid een nieuwe openbaring op velerlei ge bied. Pater Dr. Eliseus Brüning, leeraar in de Gregoriaansche muziek, had vooraf een klare uiteenzetting gege ven van de kerkelijke gezangen. Hij deed dit aan de hand van de Columbia-gramaphoonplaten, waar voor zijn fraterskoor onlangs had gezongen en welke reeds een voor smaak gaven van het genot, dat zou gesmaakt worden. De werkelijkheid overtrof echter verre de verwachting. Wat een ontplooiing van liturgische schoon heid is zoon plechtige Hoogmis, in die stemmige, innigdevote klooster kerk. Om het artistieke altaar die gra cieuse ceremoniën van celebreeren- den priester met zijn assistenten dat beheerscht en gevoelvol uitzin gen van de Gregoriaansche gezangen door een honderdtal fraters, die aan oeide zijden van het koor in drie omhoogloopende rijen daar stonden in hun strak en stemmingvol kloos terkleed als levende heiligenbeelden en heel hun blijde ziel legden in hun gezangen: het zonnelicht door de kerkramen, dat 'n weelde van kleu ren uitspreidde over de gewijdi ruimte: dat alles maakte 'n nimmer te vergeten indruk. Weer een nieuwe wereld ging open voor de verwonderde oogen der cursisten, toen Pater Sluys de Gardiaan van het convent hen rondleidden door de ruime gangen en zalen van het nieuwe klooster met zijn meer dan 100 cellen voor de kloosterlingen. Hier voelt men te zijn aan de bron van het katho lieke leven: hier wordt gestudeerd en gewerkt in stille eenzaamheid, in blij natuurlijk geluk, hier wordt ook gebeden en verdiept men zich God, om later God aan de men- schen te kunnen openbarea. Zoo'n klooster is 'n stukje paradijstuin. Korenbond Horst. Feestelyke herdenking van het tienjarig bestaan De Korenbond in het Dekenaat Horst hoopt op 4 Juni a.s. feestdag van het H. Sacrament, zijn tienjarig bestaan feestelijk te herdenken. ^De bij den bond aangesloten koren, met derzelver respectieve eerw. geestelijkheid, zijn allen uitgenoodigd, tot het bijwonen van een feest- vergadering. welke die dag zal worden gehouden des namiddag: om half vijf in de Patronaatszaal te Horst, waar le een inleidend woord zal worden gesproken door den voorzitter van den bond, den eerw heer Kessels uit Sevenum, 2e door de gezamenlijke koren Gregoriaan sche gezangen zullen worden uitge voerd t. w. de Mis van den dag en de IXe mis uit het Kyriale, 3e een feestrede zal worden gehouden door den zeer eerw. heer Guilbert Lohuis O.F.M. uit Weert, 4e zang demonstratie door een tiental Fraters uit Venray, onder leiding van Pater Dr. Bruning, welke tevens ook de leiding heeft voor de gezamenlijke Zangkoren, zijnde 250 zangers, ^De .feestelijkheden zullen besloten Deum in de parochiekerk van den H. Lambertus te Horst. Ten einde deze uitvoering zoo volmaakt* mogelijk te doen slagen, zijn in verschillende plaatsen van het Dekenaat door den eerw. heer Bruning, telkens voor groepen van 4 of 5 zangkoren tegelijk, repetitie's gehouden. Denk aan uw guldens Onze lezers herinneren wij er aan dat, ingaande 1 Juni a.s. alle guldens welke voor 1920 werden in cir culatie gebracht buiten omloop worden gesteld. Na 1 Juni zijn dus alleen nog geldig de guldens, welke een later jaartal dragen dan 1920. Nog gedurende 3 maanden dus tot en met 31 Augustus kunnen de buiten omloop gestelde guldens uitsluitend nog ter inwisseling wor den aangeboden aan Postkantoren, Bijpostkantoren. Hulppostkantoren en Poststations. Op rijksdaalders en halve guldens heeft deze inwisseling geen betrek king. Zaterdagmorgen had de aan nemer P. W. alhier, het ongeluk van een steiger te vallen. Hierbij brak W. zijn beide polsen en be kwam nog ernstige wonden aan het hoofd. De geneesheer achtte over brenging naar het ziekenhuis te Venlo noodig. Noord-Liinburgsche Watersport- vereeniging. Een plaatselyke ai'deellng te Venray i Te Venlo heeft zich een comité van initiatief gevormd, met het doel de oprichting eener Watersport ver eeniging voor Noord-Limburg te bevorderen. Deze vereeniging staat open voor leden van stad en land. Over het nut en de noodzakelijkheid van de sport in 't algemeen, willen wij hier niet uitweiden. Het hoogere doel van de sport is het aankweeken van lichamelijke kracht en vaardigheid, om daardoor ook de geestelijke ver mogens en eigenschappen te bevor deren: wilskracht, zelfbeheersching, overleg, ontzegging, zekerheid, tucht, orde, eerlijkheid en oprechtheid. Het lagere doel is het zich ver maken in het zelf kennen en kunnen. Het record is nooit het doel van de sport, mag dit ook nooit zijn, het is hoogstens een middel om de sport aan te wakkeren. Wat nu de watersport aangaat, is de gekanaliseerde Maas voor de bewoners van Noord-Limburg een kostbaar geschenk van natuur en techniek, waarvan in ieder opzicht geprofiteerd moet worden, ook op sportgebied. De waterlucht, zuiver en zonnig, is zoo gezond voor het lichaam. De beweging bij het zwemmen en roeien zoo bevorderlijk voor longen, hart, spieren en zenuwen. Het zwemmen verhoogt de veiligheid voor ons en anderen. De zeilsport leert ons een vernuftig gebruik te maken van de natuurkrachten wind en stroom. Bij de motorsport te water komt het vooral op technische kennis aan, op oplettendheid en nauwkeurigheid, om zich zonder hulp van anderen uic alle verlegenheid te kunnen redden. Door beoefening van den water sport moet men streven naar kennis, geoefendheid en ondervinding. De watersport stelt ons in staat op te gaan in het water-tourisme. Nierrand kent de schoonheid van ons land, die het niet van uit het water gezien heeft. Het water-tourisme is goedkoop, het dringt tot eenvoud en gezellig heid, het geeft rust in de vacantie van ons meestal zoo onrustig beroeps leven. De afstand van Venray naar de Maas is niet groot. Langs de Maas is ruim voldoende gelegenheid tot het opbergen van booten, onderdeden enz. Mochten er liefhebbers zijn, die zich zouden willen aansluiten bij de Noord-Limburgsche Watersport ver eeniging of een plaatselijke afdeeling te Venray willen oprichten, deze kunnen zich aanmelden en inlichtingen vragen bij den Heer Schaapman, Waterconsul A.N.W.B., Venlo. Goltius-singel 24 of den Heer H. B. worden'met é^lechÏÏg Lof^Te11- van Rijn; Venlo. Villapark 19.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1