Weekblad voor VENBAY, HOEST en Omstreken. raadsverkiezing. tYOORDEEUGSr,* (manufacturen WXMEUQST] Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. BERT ELS' P'irD1 veevoeder'^ AMSTERDAM lm Westen Nichts Neues De ware beschaving. De nieuwe richting van het Patronaat Provinciaal Nieuws ZATERDAQ 23 MEI (931 Twee'en Vijftigste Jaargang No. 21 i 1} MANUFACTURE (i BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET L_-_^ PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7 ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct, per post 75 cent.3 voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 centj/J 0. L. Vrouw Behoudenis der Krankeu, Oostrum Groote belangstelling. Een kalme en waardige stembusstrijd z\j aanbevolen. Met den mooien zomer nadert den tijd van de gemeenteraadsver kiezing. Reeds is de candidaatstel- ling achter den rug. En allerwege bereidt men zich voor op levendigen stembusstrijd. De belangstelling is haast overal enorm. We staan al zijn we wel aan een klein beetje gewoon geraakt verstomd over het onbecijferbaar aantal candidatenlijsten, dat in onze goede provincie is ingediend, 't Is waarlijk grotesk En wij verwon- deren ons over de vindingrijkheid waarmede men het kiesstelsel weet uit te buiten om des te zekerder te komen aan zijn getal, door de ma nier waarop de lijsten zijn opge maakt, gesplitst en verbonden. Heil U, burgers-kiezers, voor Uwe waardevolle ambitie, uwe groote be langstelling in de zaken uwer ge meente, voor de belangeloosheid, waarmede gij al uw krachten wilt geven aan de publieke zaak. We zien alweer, dat het niet ontbreekt aan goedwillende burgers! In betrekkelijk weinig gemeenten wordt de strijd principieel gevoerd tusschen de levensbeschouwingen, die elkaar den voorrang betwisten. Uit de menigvuldigheid der candi datenlijsten moeten wij dus tevens opmaken, dat de Raadsverkiezingen veelal meer een persoonlijk karakter heeft. Vroeger bleek, dat reeds op zoo vele plaatsen uit het feit, dat men er voor terugschrok om een onper soonlijke kiezersorganisatie, de kath, kiesvereeniging, in de aanwijzing van de candidaten te betrekken. Wij kunnen het ons voorstellen, dat de kiesvereeniging aan veler persoon lijke bemoeiingen in den weg zou staan. Daarom werd zij er meestal buiten gehouden. En waar toch geen kans was, dat een groot aantal leden bij deze verkiezing hare leiding zou volgen, omdat het persoonlijke op den voorgrond werd gesteld, is dat maar goed ook. De Kath. Kiesvereeniging zou op menige plaats in den hoek worden getrapt, wanneer zij persoonlijke be langen in den weg zou staan. Eenig goeds zou zij dan niet weten uit te richten. Hier moeten eerst andere dokters optreden. De tijd onzer katholieke kiezersorganisatie is nog te kort ge weest, om het geheele politieke leven der Limburgsche Katholieken te kunnen beïnvloeden. Bij de Tweede Kamerverkiezing werkt zij opper best, bij de Provin ciale Statenverkiezing goed, maar wie verlangde, dat nu reeds overal ook de raadsverkiezingen onder de leiding der Kiesvereeniging zou staan, verlangt te veel en rekent te weinig met ingewortelde gewoonten, welke in ruim tien jaren niet uit te roeien zijn. Eerst moet het politieke inzicht worden verruimd, de politieke ont wikkeling meer doordringen tot de massa, ook via organisaties als Jonge Boeren, Jonge Werkman en Jonge Middenstanders. Eerst moet de ver kiezing een ander uitgangspunt en grondslag krijgen dan persoonlijke eerzucht, de strijd tusschen twee dorpspartijen met dikwijls lang ver geten ondergrond, doch voortlevende door persoonlijke tegenstellingen. Maar met dat aler wordt overal gekozen en gestemd. En gestemd onder katholieken. Waar de politieke tegenstander in het spel optreedt, wordt de strijd meestal ook principieel gestreden, helaas door het optreden van vele dissidenten vertroebeld. Hier volge men toch de leiding van de Kath. Kiesvereeaiging. waar elk lid zijn invloed heeft kunnen hebben op de candidaatstelling, en welke het algemeen belang voor oogen heeft. Wanneer de Kiesver eeniging eenmaal de candidatenlijst heeft vastgesteld, al is deze niet geheel uitgevallen volgens ieders eigen inzicht, toch brenge men daarop zijn stem uit, opdat de katholieke partij eensgezind sta tegenover den socialist, den liberaal en den com munist. Luistert toch niet naar de stem van dissidenten, geloofsgenooten, die op eigen gelegenheid de verkiezing ingaan, bij wie meestal persoonlijke eerzucht of twistzieke critiek de leiding neemt. Waar derhalve de Kath. Kiesver eeniging eigen candidaten stelt, volge men haar en stemme op de katho lieke lijst. Dan is elke stem het beste verantwoord Doch ook elders, waar zonder Kiesvereeniging de verkiezingsstrijd gestreden wordt, houde men in het oog, dat hier Katholieken, zelfs katholieken tegen katholieken strijden. Die strijd zij dus behoorlijk Zooals onder katholieken betaamt. Gelukkig is wat er alzoo om de stembus voorvalt, niet meer wat het vroeger was. De verkiezingszeden zijn veel verzacht. Daarop heeft de Katholieke Kiezersbond m geheel Limburg dan toch een grooten invloed ten goede gehad. Maar ook nu nog houdt men in het oog, dat we, zelfs in het meest afgelegen Limburgsche corpje, een schouwspel zien voor iedereen. De stembusgang zij dus waardig voor iedereen. De middelen, welke beproefd worden om A doen zegevieren over B, moeten den toets van alle critiek kunnen doorstaan. Een gemeente raadsverkiezing mag geen bron van haat en afkeer zijn, welke straks in de raadszaal voortleven zal in aller lei scherpe debatten en, zooals in het verleden wel voorkwam, zal voortduren tot in verre geslachten. Bij het uitbrengen van zijn stem handele elkeen overal als katholiek. Nog even een practisch puntje Deze verkiezing kan in menige plaats een goede oefening zijn om de kiezers geldig te leeren stemmen. Bij de Kamer- en Statenverkiezing laat dit nog veel te wenschen over. Ook bij de Statenverkiezing is het b.v. weer dikwijls voorgekomen, dat men stemde ACHTER den naam van den candidaat, aan wien men zijn stem wilde geven, zoodat men op de lijst van een andere partij terecht kwam. Het is wel eigenaardig, dat men in het eene dorp veel beter op de hoogte bleek dan in het andere. In sommige verscheidene, in andere bijna geen enkele ongeldige stem. Als men dit eens nader beschouwd, zal men zien, dat in die plaatsen, waar men het ijverigst aan de raads verkiezing deelneemt, ook zoo goed als alle stemmen geldig worden uit gebracht. De meerdere ambitie heeft daar de candidaten en hun propagandisten er toe gebracht, hierop bijzonder het oog te houden en de kiezers goed op de hoogte te brengen, hoe zij moeten kiezen. Kiesvereenigingen en candidaten, doet dat ook bij deze verkiezing. Zorgt voor geldige stemmen Dan leeren Uw kiezers dat meteen voor de verkiezing voor Kamer en Staten. En nu, een goed succes, in kalmte en bezadigheid gewonnen ROELAND. IN DE WEIDE EN OP S_TAL STAAN ALS KRACHTVOEDER BOVENAAN IN KWALITEIT EN PRODUCTIE: Q volledig dagrantsoenkookjo voor rationeels veavoading naar de melkgift van iedere koe tot 4 °/o melkvet. Foutieve voeding waar- ||KH 1 I^bt door millioenen verloren gaan, wordt hierdoor voorkomen. VeohoudersprIJs bij Uw leveranoier f 8.60 por 100 Ko. af Amsterdam. fj«bevat 4 h S o/o minder vocht en meer eiwit dan I. d. namaaksels en de gewone lijnkoeken, KS*2r&6B5 Kwaliteit en melkwaarde sedert 1905 a-d. spits; 25 Gouden Medailles en Eora-dlploma's. DamIaI»! IfilaminAMMAAl OHIciëele mestproef Geld. Overijs. MIJ. van Landbouw gaf op 6 biggen eene meerwlnst van BÖI ètsIS W lldmmtsnmeeif f 49.12 tegenover evenveel visohmeel en f 81,» méér winst dan van 't gebruikelijke meetmengsel, DAalAla' 200/0 minder voederverbrulk, 3O°/0 méér, grooter en smakelijker eieren dan van ochtendvoor en graan. BGrlSIS Pk WHSaKOil 1elf Octrooi in België, Canada, Engeland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Spanje, Z.-Alrlka. Vraagt brochure Vee- en Pluim veevoeding in nieuwe banen. Weigert zakken waaraan Loodje Bortols ontbreekt. Evenals in den grooten oorlog, zoo meldt ook het bulletin des levens maar steeds lakoniek en cynisch ,,im Westen nichts neues" en toch worden jaarl\jks duizenden en duizenden jonge levens vermoord. Onlangs werd te Aken een ver gadering gehouden van het Provin ciaal Verband Rijnland van den Bond die in ons land heet de R.K. Bond voor Groote Gezinnen. Ook de Nederlandsche Bondsvoor zitter hield daar een schitterende en leerzame rede, waaraan wij een en ander ontleenen. Als uitgangspunt had spreker ge kozen den indruk, welken de bekende film „lm Westen nichts Nues" op hem had gemaakt. Zeker, als men die aanschouwd heeft dan gruwt men van dien mas sa-moord, welke de slagvelden op leveren en als vader krijgt men 't gevoel van spijtigheid als men ziet hoevele jonge menschenlevens in één slag worden weggevaagd en onwil lekeurig welt de gedachte op heeft men zich daarom zooveel offers moeten getroosten, zooveel kinderen op te voeden, om ze als gras voor de voeten te zien weggemaaid En toch, nietwaar, als wij beden ken, hoe jaarlijks in Duitschland ongeveer een millioen jonge levens worden vermoord, als men leest van de honderdduizenden moorden op 't ontkiemende leven in Frankrijk en van de tienduizendtallen in België Nederland, dan gruwt men bij de gedachte aan zulk een massa moord: maar het leven rolt verder, alles gaat zijn gewonen gang. het bulletin meldt eenvoudig: „lm Wes ten nichts Nues"* Wel staat er geschreven gij zult Diet dooden, maar het gevoel is zoo afgestompt, zoodat men het niet eens meer aanvoelt met een moord partij op groote schaal te doen te hebben. Maar God en de natuur laten zich Diet straffeloos beleedigen. Meen niet, dat de praktijken der moderne Herodessen zonder gevaren zijn. Ieder jaar vallen alleen Duitschland ongeveer 40.000 jonge Duitsche vrouwenlevens ten offer aan de verkeerde praktijken. Maar alsof «r geen gevaren drei gen rolt het gewone leven verder en het bulletin meldt eenvoudig: „lm Westen nichts Neues." Echtscheidingen zijn aan de orde van den dag. Steeds groeiende is dit aantal. Duitschland telt er reeds 35000 per jaar. Arme kinderen, die uit huwelijken waar echtscheiding plaats vond, zijn voortgekomen. Een zee van ellende wordt dikwijls over hen uitgestort en men trekt zich weinig van hen aan en het leven rolt weer verder zonder zich te be kommeren om het vele leed dat de echtscheiding verwekt en het bulle tin meldt eenvoudig „lm Westen nichts Neues." Bioscoop en danszaal plegen hun aanslagen op de jeugdige zielen, sleuren ze Daar een poel des verderfs. Menige reine jongensziel of zuiver meisjesbart gaat er voor goed ver loren. Men valt van kwaad tot erger. De zedeloosheid triompheert en de moderne sexueele opvattingen ver nietigen het laatste restje schaamte gevoel en voeren kinderen zelfs tot de verboden daad. Maar alsof er geen vuiltje aan de lucht is meldt het bulletin eenvoudig „lm Westen nichts Neues". Maar de stem van Rome heeft geklonken. In zijn heerlijke encycliek „Casti Connubii" heeft Z. H. gewe zen op al de moderne gevaren en nog eens een lans gebroken voor de grondslagen, waarop het Christelijk huwelijk rusten moet. Daarin wordt het N. M. bestreden en het Moeder schap vooral hoog gehouden. Moge deze encycliek blijken te zijn een tijdige waarschuwing aan de steeds verder afzakkende wereld moge zij millioenen de oogen openen en moge zij bijdragen tot een betere waardeering van het Moederschap. de jeugd zich op scholen ontwikkelt dat handel en nijverheid zich kunnen ontwikkelen. Een handelshuis schrijft in z'n jaarlijksch verslag, dat de beschaving zooveel mijlen is gevorderd, omdat meer zaken zijn gedaan en de dividenden bevredigend waren. De Missies zullen constateeren, dat de beschaving voortgang maakt, als ze ziet, dat haar volgelingen haar principen trachten over te nemea, in meer christelijken zin gaan hande len dat het volk in sommige opzichten zich zelf weet te respec teeren, dat de neger zich vrij maakt van zooveel ware en vermeende duistere machten en gewoonten en dat er een vrij individu gevormd wordt uit den slaafschen oerwoud neger. Voor ons, Katholieken, beteekent het brengen van beschaving aan den neger aan zoo'n volk in zijn geheel brengen edeler denken, menschwaar- dig denken, goed denkennieuwe begrippen, waarnaar ze hun heele maatschappij kunnen inrichten leven als menschen, die 't licht van de zon waard zijn; menschen die samen voelen en samen vooruit werken om zich gunstiger levens omstandigheden te scheppen, men schen, die niet alleen de zon op hun zwarte kroeskoppen voelen branden, maar ook een zon van edele vreugde in hun harten voelen opgaan menschen, die hun ondeugden man moedig bekampen en er zich van vrijvechtenmenschen, die met vrije voeten staan op Gods vrije aarde, den kop opgeheven en den blik helder in de toekomstmannen, die hun vrouwen liefhebben en trots gaan op hun kinderen, die staan als een boom in het woud; vrouwen, die 'n steun en vreugde zijn voor den stoeren man en hem een klein hemeltje scheppen in de berookte negerhutkinderen, die een bijzondere toekomst beloven ziedaar, wat in ons oog beteekentbeschaving brengen aan een volk. Ziedaar een schoone gedachte uit deze lezing. Is het niet een heerlijk werk om in dezen zin de ware beschaving te brengen aan de onbeschaafde volks stammen en hen mede daardoor ont vankelijk te maken voor het alles overtreffende goed de zegeningen van ons heilig Geloof. Die schoone taak vervullen onze missionarissen, waartoe zij letterlijk alles opofferen. Wanneer we dit eens rustig over wegen, worden we dan niet vervuld met diepen eerbeid voor die heerlijke, opofferende taak? En voelen we dan niet beter den plicht, om allen, ieder op zijn eigen wijze, aan de vervulling dier taak mee te werken Mogen we allen uit deze gedachte dit goede putten het vaste voor nemen om meer dan tot nu toe den missionaris te helpen, door ons gebed vooral, maar ook door naar ver mogen de missloneering financieel te steunen. De groote Wereld-Missionaris, Die het „Gaat en onderwijst alle volkeren" ook tot ons sprak, zal zich in edelmoedigheid niet laten overtref fen. Pater Nol de Leest S.C.J., missio naris in den Belgischen Congo, hield onlangs voor de leden der Philips- Vereeniging te Eindhoven een lezing over hef brengen van beschaving aan een primitief natuurvolk. We putten uit die lezing enkele gedachten ter overweging. De ideeën over beschaving van den neger loopen bij de verschillende categoriën van personen, die er be lang bij hebben den neger te bescha ven d.w.z. hem de ziens- en handel wijzen van den Europeaan te doen overnemen, zeer uiteen. Het Staatsgezag der betrokken Regeering zal in vele gevallen van oordeel zijn, dat de beschaving vordert, omdat de neger promt zijn belasting betaalt en de bevelen van den Staat opvolgt; dat ze rustig blijven, de vroeger zoo krijgslustige stammen, als gedweeë schapendat Na de gehouden jeugdleiderskursus te Spaubeek op 14 en 15 Mei j.l., gaat tans ook ons patronaat het nieuwe systeem invoeren. Dat belooft werkelik een schoon, maar geen gemakkelik werk te worden. Geen gemakkelik werk omdat de oude geest het grootste gedeelte van onze patronaatsjeugd nog beheerst. En die oude geest van oppervlakkig heid en kleurloosheid welke soms tot saaiheid overging, moeten wij zo langsamerhand loslaten en laten weg zinken. De nieuwe patronaatsgeest vraagt meer. Wat, dat kan hier niet alle maal uitvoerig behandelt worden, daar het onderwerp te veel omvat tend is. Voor één puntje zou ik echter graag uw biezondere aandacht vragen, n.l.Om de 14 dagen zal ééns (door de week) een verplichte groeps vergadering worden gehouden. In deze bijeenkomst wordt dan in groepjes van pl.m. 10 jongens gewerkt aan hun godsdienstige en sociale vorming. Ouders mogen wij jeugdleiders daarvoor eens een beroep doen op uwe krachtige medewerking. Gij moet immers opbouwend met ons medewerken om ons werk te doen slagen. Nog steeds gebeurt het maar al te veel dat sommige ouders het werk dat zielenherders, onderwijzers en jeugdleiders met zoveel moeite hebben opgebouwd, weer afbreken. ,Het is op het ogenblik" zo zegt Pater Dr. C. Hentzen, „een tijd rijk aan beloften. De jeugd heeft er behoeften aan om de konsekwensies van het Katoliesisme te trekken. Maar we mogen ook niet vergeten dat er nog veel jongens en meisjes zijn die hun taak niet begrijpen. En juist in deze tijd hebben we karak ters noodig en geen halfslachtige wekelingen" Help toch de jeugdleiders die bezield zijn door hun schoon ideaal, en dat ideaal zo goed mogelik wil len uitdragen, help hen zoveel het in uw vermogen ligt. Kardinaal Bertram Vorst-Bisschop van Breslau zegt„Stil verborgen is het apostolaat dat vaders en moeders uitoefenen in de godsdienstige en verstandige huiselike opvoeding. Voor de buitenwereld misschien een werk zonder schittering, maar in zijn gevolgen een werk van machtige en zegenrijke invloed." Tracht ook gij met alle kracht de deugden, waarnaar de leiders streven om ze aan uw kinderen mee te geven, rijk te worden. De deugden van Levendig geloof, ware naasten liefde en oprecht sociaal voelen, kloeke volharding en tenslotte kris- telike blijmoedigheid. Laten wij in bovestaande geest onze nieuwe beweging opbouwen dan zal de toekomst op 'n goede vooruitgang van onze Venrayse jongens moge rekenen. Hierdoor zal de stijl van ons patronaatswerk meer diepte en meer kleur krijgen, en zal het persoonlike leven van onze jongens veel rijker worden, dat in hun harten de blijheid zal storten die wij van Fransiskus kennen en die van Maria is. Die echt kristelike vreugde kan, moet en zal uw jongens opvoeren tot de hoogste blijdschap en schoonheid, die God is. Ouders werk dus krachtig en vol hardend met ons samen, en laat ons streven uitgaan, gevoed en begeesterd worden door onze patronaatskreet Voor Kristus onze Koning.... God wÜ het 1 'N LEIDER. Ham aldaar eisch vrijspraak. Uitspraak over 8 dagen. Tot gecommitteerde bij de te houden examens voor de bijz. kweek scholen te Maasbree, Blerick en Mook is aangewezen Mevr. M. L. A. Ch. Nuyens-Hermans, Venray en de heeren D. Schrijnen, Venlo en O. L. P. van de Loo, Venray. Zondagavond gaf Venraysch Fanfarecorps het eerste zomerconcert op de Groote Markt. Hoewel het minder gunstige weer een bezoek aan het concert niet in de hand werkte, was de belangstel ling tamelijk groot. De ten gehoore gebrachte muziek was volgens kenners „af", en ver dienen Directeur Welting met zijn muzikanten hiervoor een woord van lof. Tijdens het kort onweder dat Zaterdagmiddag boven het Noord- Westelijk deel van Venray trok, werden door hagelslag verschillende ruiten verbrijzeld en schade toege bracht aan veld- en tuinvruchten. Bij het Zondag gehouden Konings-vogelschieten van de Schut terij „St. Anna" ^lhier wist de schutter M. Janssen den Koningstitel te behalen. Hierna werd de gewone tocht door het dorp gehouden. Uitslag Koningschieten bij de Handboogschutterij Diana, alhier. P. Wijnhoven, Koning, 112 p. P. Maessen Fr. Swinkels M. Goumans Joh. Claessens A. v. d. Velden Jos. Jacobs Jac. Jeuken Fr. v. Opbergen Sr. 102 p. 6 rozen 13 vieren 12 drieën 9 tweeën 9 eenen papierprijs matprijs Ik ga even bij CLEPHAS Grenadine en Frambose halen voor de a.s. Pinksteren alvast, want die is goed en je hoeft er niet veel voor te betalen 1 VENRAY. 23 Mei 1931 Verkoop van Turfsl\jk. Burgemeester en Wethouders van Venray zullen publiek bij opbod verkoopen onder de gewone be talingsvoorwaarden ter plaatse op Dinsdag 26 Mei a.s. des voormiddags 9 uur precies v ij f slagen turfslijk, gelegen in het Venraysch Broek. Venray, 20 Mei 1931. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Op de Woensdag alhier ge houden Veemarkt waren in totaal aangevoerd 285 stuks vee. Stieren geen Dragend vee 31 Vet vee 4 Gust vee 10 Kalveren 2; Biggen 238. Handel matig wegens hooge vaste prijzen. Op de nationale Vee- en Slagersvaktentoonstelling te 's Her togenbosch, gehouden bij gelegenheid van de opening der nieuwe veemarkt, aldaar, werden alle drie de inzen dingen van den Heer J. Goumans Chrzn. alhier, bekroond. Behaald werd voor droge Plock- worst, le prijsvoor Geldersche Rookworst, 2e prijs en voor Berliner Leverworst, eervolle vermelding. Proficiat Voor de Rechtbank te Roer mond stond Dinsdag terecht D. L. D., 25 jaar, autoverhuurder te Venray verdacht van aanrijding van K. van Opheffing Halte Holthees. Volgens de nieuwe dienstregeling der Spoorwegen stopt op Halte Holthees vanaf 15 Mei j.l. geen enkele personentrein meer. De bevolking van deze streek is nu uitsluitend op de stations Venray en Vierlingsbeek aangewezen. Ford in Keulen. Een internationale toerrit voor alle automobilisten. Wij verwijzen naar de annonce in dit nummer, betreffende de „Europa fahrt zu Ford am Rhein" welke wordt uitgeschreven door de Ford Motor Company A. G. ter gelegenheid van de officicele opening der nieuwe fabrieken te KeulenNiehl. Voor deze internationale toerrit, waaraan alle automobilisten uit Europa kunnen deelnemen, is deelname open gesteld voor berijders van ieder merk automobiel en voor berijders van motorrijwielen met een cylinder- inhoud van meer dan 750 kubieke centimeter. In een speciale categorie zullen de deelnemers worden beoordeeld naar den afstand, welke hun startplaats is verwijderd van Keulen. (In rechte lijn gemeten op de kaart „Europa in Automobil". Hiervoor zijn beschikbaar zeven eereprijzen, waarasn 7 prijzen van Mk. 1000.zijn verbonden. Wan neer twee deelnemers gelijke afstan den zouden zijn gereisd, zoo beslist het lot. Het eindpunt van de Toerrit is KölnNiehl, in den Henry Ford- Strasse, waar alle deelnemers de controle moeten passeeren tusschen 18 uur op 12 Juni en 10 uur op 14 Juni, (Duitsche tijd); de controle blijft onafgebroken open. Ieder deelnemer ontvangt hier een herinneringsmedaille van de Europa Fahrt „Zu Ford am Rhein". Alle deelnemers, die op tijd de eindcontrole passeeren, komen in aanmerking voor de volgende 12 prijzen, welke zullen worden verloot. le prijsMk. 5000.—; 2e prijs Mk. 3000.—; 3e prijs Mk. 1000.—; 4e prijs Mk. 500.—; 5e prijs Mk. 500.6e prijs 300.—; 7e prijs 300.8e prijs Mk. 300.—; 9e prijs Mk. 200.10e prijs Mk. 200. 11e prijs Mk. 200.12e prijs Mk. 200.—.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1