De vloek van het geld Bij Pijnen De puntjes op de i Sproeten komen vroeg in het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. Bij alle Drogisten Vrije opmerkingen. Gemengde Berichten met klem en nadruk gewezen op het afkeurenswaardige en verderflijke der moderne vrouwenkleeding I En wat een moeite kost het, op dit punt de rouwen en meisjes tot een juister inzicht te brengenHoe vaak kan men in gesprekken het vermogen der kerkelijke overheid, om over deze aangelegenheid met kennis van zaken te oordeelen, hooren in twijfel trek ken. Naar veler opvatting zit er in al die waarschuwingen ontzaglijk veel overdrijving. Misschien dat onderstaand stukje, dat wij vonden in „de Maasbode" van Zondag 22 Maart j.l., menigeen de oogen zal opeoei. De heer Poiret was een groot man Heel de wereld die zich heeft ingesteld op de kleedij der vrouw, zag naar hem op, vereerde hem als een koning. In Parijs had hij zijn paleis en vandaar uit regeerde hij de modezij gehoorzaamde zijn wenken, zijn wensch was wet. Slechts wat de „verfijnde" geest van Poiret schiep, werd „standing" geheeten. Nu rust hij op zijn lauweren, en evenals zoovele grooten heeft ook hij mémoires geschreven. Mémoires, die wel een droeven kijk geven op de mentaliteit van den man door wien de vrouwen zich blindelings lieten leiden. Hij schrijft o.m. „Een van mijn eerste mannequins, Antoinette, gaf ik den raad een vriend te nemen. Want ze was een deugdzaam, oudachtig meisje, en deze bijzonderheid verhinderde haar, in voldoende mate de zinnelijke beko ring te ondervinden, die het karakter van een kleed bepaalt. Het mag voor leeken merkwaardig schijnen, dat een dergelijk gezichtspunt bij de waar deering van personeel een zoo be langrijke rol speelt. Het is echter, wat het kleermakersvak aangaat, vol gens mijn meening een onloochen baar feit, dat personeel, zonder ver fijnd zinneleven, slechts begrensde krachten voorstelt." Hier wordt dus ronduit verklaard, dat men zinnelijk moet zijn, om te beantwoorden aan het moderne kleed, dat men draagt. Een meisje, dat hare deugd be waart, is niet in staat de costuums te dragen, zooals hij ze heeft bedoeld, Zij zijn dus gemaakt om prikkelend te werken, meer nadruk op het zedelooze te leggen en de vrouw die zelf zoo gezind is, laat het cos- tuum het best tot zijn recht komen, past er het best bij. Deze man heeft het dus gezegd heeft met veel omhaal verklaard dat de kleeding niet alleen zedeloos is, maar ook zoo bedoeld is. Het is gevaarlijk goedje. Ongelukkig is de man, die daaraan zijn hart beeft gegeven. Die geld zucht gaat hem dan geheel bezitten en voert hem tot hardheid en dwaze dingen. Het grootste deel van de mistoe standen en ellenden komt op reke ning van geldzucht. Heeft ze den mensch goed in haar macht, wordt hij een gierigaard, doet hij dwaze zaken. Eenige staaltjes In 1903 stierf te Weenen de sluwe en lage Linke, een man, dien men met recht gekroond heeft tot den koning der woekeraars. Zijn bank (1) had hij geopend met een bedrijfskapitaal, niet grooter dan 125 guldenhiermee behaalde hij op een manier, zooals alleen woeke raars en vooral hun koning dat kan, enorme winst, die ten slotte in de millioenen liep. Linke had zich echter zijn leven lang voorgedaan als een doodarmen Job en zelfs zijn eenige dochter als meid-alleen verhuurd aan een win kelier voor een loon van 65 gulden 's jaars Daar kreeg het meisje bericht van hem steunen, anders zou hij zijn gevallen. Naar den voor hem ge reedstaande» stoel geleid, liet Erich zich daarop uitgeput en naar adem hijgend nederzinken. Als een geestverschijning staarde hij Henri Busum aan, terwijl diens oogen Erich schenen te willen verslinden. Kent gij dezen man? vroeg de president aan Erich, na dezen een oogenbiik te hebben laten uitrusten. Ja, 'l is Palof, die mij mijn papieren ontstolen heeft, antwoord de Erich. Kent gij dezen heer? vroeg thans de president aan Gaudentia's broeder. Ja, gaf Henri met kalme, duidelijke, vaste stem ten antwoord. Dezen man ontmoette- ik ver scheidene jaren geleden te New- York. Wij waren beiden zeelieden, kwamen dikwijls in dezelfde Ioca- liteiten bijeenen woonden herhaal delijk in dezelfde logementen. De man klaagde dikwijls, dat hij geen legimitatii-papieren bezat, en plot seling miste ik de mijne. Een jaar lang behielp ik mij zonder papie ren dat gaat in Amerika wel daarna troffen we elkaar aan als duikers in het parelvischstation Kossak, in Australië. Ik vermoedde dat deze man mij mijn papieren had ontvreemd, en daar ik naar Europa terug wilde, had ik ze noodig. De gelegenheid bood zich voor mij aan, den koffer van den man te doorzoeken. Ik vond daarin vaders dood en van het nagelaten fortuin, dat haar met één slag 25 maal millionnaire maakte. Bij opening van het testament bleek nog eens ten overvloede, uit wat hout de woekeraar gesneden was. Er stond de bepaling in dat nooit of nimmer en om wat reden ook, ook maar een halve cent van het kapitaal mocht geschonken wor den voor een liefdadig doel Van vrekken gesproken, berucht is ook geweest een zekere Cuttler, die liever van honger stierf dan dat hij een cent voor niets uitgaf. Dit heerschap wilde eens den hertog van Buckingham, wien het geld als droog zand tusschen de vingers gleed, een lesje geven in wat hij zuinigheid noemde. Waarom leeft ge niet zooals ik vroeg Cuttler ter inleiding van de zedeles. Maar de hertog, ook niet mis, poeierde den zedenmeester af met het luchtig antwoord Leven zoo als gij O, daarvoor is het tijd ge noeg, als ik failiet ga. Gierigaards zijn hard en daarom gevoellooze menschen. 'n Eigenaardig, maar doorslaand bewijs gaf daarvan de Engelschman Flott, eveneens een vrek in het quadraat. Zijn vrouw had zich een doodkist laten maken en ze, misschien ter voortdurende herinnering aan de vergankelijkheid des levens, in haar slaapkamer neergezet, 't Was haar verlangen om in deze kist eenmaal te worden begraven. Toen nu het echtpaar Flott eens op reis was kwam de vrouw te overlijden. En hij, het verlangen zijner echt- genoote eerbiedigend, schreef zijn zaakwaarnemer dit onsmakelijk briefje: „Stuur de doodkist mijner vrouw over. Om de vracht zooveel moge lijk te benutten, moet ge ze volpak ken met fruit, waaraan hier bijna niet is te komen." Zoo geschiedde inderdaad. De doodkist kwam aan, volgestopt met versche en ingemaakte vruchten, die weldra de plaats ruimden voor het stoffelijk overschot van Flotts teeder beminde vrouw. en vele ongesteldheden, zullen U de hier genoemde genezende en pijn stillende Mijnhardt's Poeders spoedig helpen Mijnhardt's Hoofd pijnpoeders Kiespijnpoeders. Verkoudheidspoeders. Hoestpoe ders. Rheumatiekpoeders. Maagpoeders. Pijnstillende poeders Op poeders en doos staat de naam Mijnhardt. Let bij het koopen hierop 1 Prijs per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw drogist. Dansen j,Und satan lacht dazu" (en satan lacht daar by Bovenstaand opschrift met een grijnslachende Mephisto-figuur staat op de buitenbladzijde van een boekje, hetwelk door de vereeniging „Voor Eer en Deugd" (samen met Rome en Zonen te Roermond is uitgege ven. Een boekje, dat wel noodig is. Wanneer immers zelfs de tegen woordige regeering een commissie heeft ingesteld, om te onderzoeken, wat van regeeringswege kan en moet gedaan worden tegen de zedelijke en lichamelijke uadeelen, welke bij zonder in het vele en nachtelijke dansen gelegen zijn, dan bewijst zulks, dan bewijst zulks, dat de danswoede zelf.9, een nationale ramp is geworden. Het is echter zeer moeilijk, den dé nsliefhebbe'.s en liefhebsters, de danszaalhouaers en de dansleeraren te overtuigen van die lichamelijk en zedelijke ge.varen en nadeelen. Zeer moeilijk vooral hierom, om- de gezochte papieren, nam ze tot mij en reisdenaar Europa af. Alles leugens I riep Erich toornig uit. Elk woord is gelogen en bedrog. Hij was het integen deel, die me zei, geen papieren te bezitten. Hij brsk mijn koffer open en stal uit mijn portefeuille de papieren, met uitzondering van mijn menagerie-loonboek, dat niet in de enveloppe stak. Zijn dat de papieren, die gij beweert, dat u ontvreemd zijn vroeg de president en hield Erich de papieren voor. Erich trad nader. Dat zijn ie wis en zeker, verklaarde hij. Is dat uw loonboek als leeu wentemmer? vroeg de heer Van Hees, het hoekje in de hoogte houdend en het Henrr toonend. Dat is inderd.aad het mij ontbrekend boek, antwoordde Henri sneL en beslist. Ik ben twee jaren leeuwen- en ti'igertemmer geweest en het bewuste loonboek is het mijne. Zoudt gij kunnen bezweren, dat het aldus met de zaa k gescha pen staat? Elk oogenbiik, aonder de minste bedenking. En ik wil even zoo hez weren, dal die papieren aan mij behooren en door dezen schelm zijn gestolen geworden, riep Erich Xieftig er tusschen. Ik maan u aan ir rD*slig te houden en u te matige voegde dat het op den preekstoel meestal niet uitvoerig genoeg kan worden gedaan. Men kan er niet alles over zeggen, wat er over te zeggen valt, met het gevolg, dat degenen, die er er erg voor zijn, nog altijd wat in te brengen weten in hun voordeel. Maar de priesters zijn dan ge woonlijk op den preekstoel niet uitgepraat, moeten halverwege in de bewijsvoeringen blijven steken, zoo- dat de toehoorders onvoldaan en niet-overtuigd zijn. En daarom was het eens goed, dat er een boekje kwam, waarin zoo uitvoerig mogelijk het vele kwaad, dat erover bijzonder het vele en nachtelijke dansen kan worden gezegd, zou uiteengezet worden. We zullen eens even opgeven, wat er zooal in het boekje te lezen staat. Na een „Voorwoord" door den ZeerEerw. Heer J. Bemelmans, di recteur van het Centraal Bureau van „Voor Eer en Deugd" komen er eerst eenige bladzijden van „Ter Inleiding", waarin uiteengezet wordt, waarom dit boekje werd geschreven en uitgegeven. Dan komt hoofdstuk I waarin onder letter a. de dans op zichzelf beschouwd wordt, vervolgens onder letter b. de gewone omstandigheden, waaronder wordt gedanst en ten slotte onder letter c. nog 9 bezwa rende omstandigheden. Een heel zondenregister, waarmee 't al aardig welletjes zou zijn. In hoofdstuk II gaat het over de moderne dans en de moderne dan cings. waarvan de algemeene conc'u- sie deze is dat zonder uitzondering elke moderne dans moet veroordeeld worden, onder welken naam hij zich ook aanbiedt en dat moet worden verklaard, als gevolg daarvan, dat dergelijke dansgelegenheden vrijwilli ge en naaste gelegenheden tot zonde zijn. En de katholieke leer zegt ons, dat wij in geweten plicht hebben, de vrijwillige naaste gelegenheden te vluchten, zoo, dat het zondig is, daarin te blijven. Na al die sombere en droeve bladzijden komt dan een klein inter mezzo van meer koddigen aard „Ginger bubble kuddle dadle" of hoe een nieuwe dans gemaakt wordt 1" Voor fatjes en bakvischjes. In hoofdstuk III wordt de vraag beantwoord „Van waar die dans woede terwijldaarna de bekentenis van een jonge dame verhaald wordt. Tot zoover de beschrijving der dansziekte. Nu gaat het juist als met een dokter heeft de dokter vast gesteld, welke ziekte het is (de diagnose gemaakt, zooals men dat met een geleerd woord noemt) dan schrijft hij voor de geneeswijze en de geneesmiddelen. Zoo ook in dit boekje. In hoofdstuk VI krijgen we de geneeswijze en de geneesmiddelen als volgt a, een woord tot de dansenden zelf, b. een woord tot de ouders, c- een woord tot de dansleeraren en drankverkoopers zaalhouders, d. een woord tot de burgerlijke overheid en de politie. Vervolgens komen een negental algemeene conclusies, waarna het boekje met een Tot Besluit gesloten wordt. Het boekje is 64 blz. groot en is verkrijgbaar bij de uitgevers „Romen en Zonen" te Roermond of bij het Centraal Bureau van Voor Eer en Deugd, eveneens te Roermond. De prijs is 60 cent. Ziedaar in bovenstaande, wat er zooal in te lezen staat. Genoeg, meenen we, om het dansvraagstuk van alle kanten te bezien, En al hetgeen er in beweerd wordt, wordt ook door voorbeelden uit de 'erva ring bewezen. Willen we nu maar hopen, dat het een nieuwe verspreiding moge vinden en vooral ernstig gelezen wordt en in toepassing gebracht door diegenen, op de allereerste plaats, die, zooals de ZeerEerw. Heer J. Bemelmans schrijft, invloed de president Erich toe. En zich vervolgens tot Henri wendend, vroeg hij: In welke jaren hebt gij u met het dierentemmen bezig gehouden Henri wist, dat het in de jaren 1886 tot 1888 met de scheepvaart te New-York zeer ongunstig ge steld was en vele matrozen onaan- gemonsterd door geheel Amerika zwierven en allerlei bedrijven aan de hand hadden. Van 1886 tot 1888, gaf hij dan ook zonder wijfeling ten ant woord. Dat kwam overeen met het boek in die jaren was Erich oppasser geweest in het circus-Monalto. En aan welk circus zijt gij verbonden geweest hernam de president. Henri had een goed geheu gen. Hij had destijds het circus Deiro meermalen bezocht en daar zelfs naar het baantje van oppas ser gesolliciteerd. Het was het grootste en voornaamste van Amerika. Hij antwoordde derhalve als een speler, wat hij ook was, op zijn geluk vertrouwend Bij Monalto te New-York. Dat is niet waar, riep Erich, in dien tijd trad ik daar in dienst en bleef er twee jaren. Deze man is de brutaalste en gemeenste leugenaar, die mij ooit onder de oogen is gekomen. Henri vertrok geen spier. Matig u, maande de president Erich nogmaals aan. Waarmee hebben op de massa. Bij deze personen ligt de aller voornaamste kracht van de bestrij ding der danswoede te meer hierom, omdat zij tevens ook de grootste verantwoordelijkheid hebben. Want dat is de ernstige toon. welke vooral door de laatste helft van het boekje heenklinkt. Verant woordelijkheid. Verantwoordelijkheid welke door de beroepsplichten wordt opgelegd. Ga, boeksken, ga vrij uit, en laat de menschen praten, Die schurft heeft op zijn hoofd, die zal de kam wel haten. Ga henen, evenwel en spreek met stouten mond. Waar zachte meesters zijn, daar blijft een vuile wond. ZAAIER. Pot 90 ct.. Tube 50 ct. Zeep 60 ct. 11ET LEK. Hoe het te stoppen? Het groot verlies aan practiseerende Katholieken in de groote steden geeft de „N. Tilb. Crt." aanleiding, dat verlies te stellen tegenover ver kiezingswinst. Inderdaad, dat is van veel meer belang dan de vraag of er een zetel voor een of ander college meer of minder te bezetten valt. In het programmaboek van den aanstaanden Nederlandschen Katho liekendag schrijft de hoogeerwaarde deken en kanunnik dr. G. C. v. Noort daarover in grooter onbevangenheid dan men soms wel gewoon is dat te doen. Hij geeft „het treurig getal, bijna 38 pet., (katholieken) die zelfs hun Paschen niet hielden Het „lek" is ongetwijfeld groot„Een andere treurige openbaring van achteruitgang op godsdienstig gebied, levert de statistiek der huwelijken." (Het een is vaak het gevolg van het andere of omgekeerd). In 1930 tegenover 812 katholieke huwelijken (of 1624 personen), 1233 katholieken die een gemengd huwelijk aangingen. Van die 1233 gemengde huwelijken waren er slechts 151 die met dispensatie waien aangegaan, en die dus kerk rechtelijk geldige huwelijken zijn. Omdat den anderen dispensatie geweigerd werd Neen Welke die oorzaken mogen zijn, het lek is bitter groot. „En hoe weinig beteekent tegenover dit ver lies, het op zich zelf verheugende feit, dat in 1930 453 andersdenkenden tot de Kath. Kerk overgingen Men behoeft het belang der ver kiezingen niet voorbij te zien om te meenen, dat hier meer aandacht aan besteed moet worden dan aan welke politieke actie ook. En men mag wel alles aanwenden om te trachten het lek te stoppen. Het groote middel daartegen zal wel zijn, de jeugd van jongsaf meer liefde voor het Geloof en afschuw voor afval inboezemen. Een kwestie dus van intensiever geloofsopvoeding in het huisgezin. Tegen slapeloosheid. Personen, wier maag over stuur is, moeten op hun rechterzijde slapen. Meestal is het zeer onverstandig ter ruste te gaan met een leege maag. Evenwel mag kort voor het naar bed gaan geen zware kost worden genuttigd en is het absoluut verkeerd thee, koffie of portwijn te drinken, daarentegen is het gebruik van cacao, bouillon, warme melk en soep aan te bevelen. Alcohol mag men slechts dan tot zich nemen als de dokter zulks adviseert. Een warm bad en daarna een warme dronk bewerken 'n verkwik- kenden slaap. Dit doen ook de warmwater flesch en het mosterd bad, doch bij gebruik van deze moet men geen voedsel tot zich nemen. Er zijn verschillende middeltjes om spoedig in slaap te vallen. Ze zijn het vermelden waard, 't Blijft echter afwachten of ze onfeilbaar zeker werken zullen. Behalve de steeds populaire io- slaap-praten-methode is er een andere, die waarschijnlijk veel meer effect sorteert. Telt langzaam op het rythme uwer ademhaling, terwijl ge de oogappels in hun kass»n laat rusten, van een tot honderd of hooger. Tien tegen een dat u niet verder ko ut dan zestigl Kies een vast uur, waarop naar bed wordt gegaan. Iedere volwassene moet acht uur slapen, de jongeren hebben minstens 9 a 10 uur slaap noodig. Het geheim van een gezonde slaap behoeft geen geheim te zijn. Slapen doet men van zelf als men slechts een gezond leven leidt. Is er iets met de gezondheid niet in orde degelijk voedsel, regelmatige bewe ging en een goede warmte zullen in de regel het mankementje verhelpen. Hoe meer beweging iederen dag des te dieper en heilzamer zal de slaap zijn. Denkt er ook om steeds doel matige tegen de temperatuur beschut tende kleeren te dragen. Tracht nooit uw slaap te forceeren, want het zal u nooit lukken. Do radio en het zenuwstelsel. In het tijdschrift „De Huishouding" dringt zuster Fr. la Chapelle, in ver band met het voorkomen van zenuw zwakte bij de moeder er op aan, de kinderen een rustig tehuis te bezor gen, met vaste regels, systeem en orde. „In dit kader" aldus de schrijf ster „zij het mij vergund iets over de radio te zeggen. Hoe schoon de uitvinding op zich zelve ook moge zijn, wordt ze in vele gevallen een funest instrument door het misbruik, dat er van gemaakt wordt. Als afleiding kan de radio voor den zieke een groot vriend in nood zijn, maar ze moet met mate gebruikt worden, niet den geheelen dag aan geschakeld of op ihet hardst ingesteld zijn. Waar heden ten dage in de groote sleden op straat reeds zoo veel leven en lawaai te verwerken valt, kan er niet genoeg'op aange drongen worden om 't binnenshuis althans gaaf en rustig te houden. Wij hebben niet altijd in handen ons leven te verlengen, wel te verdiepen en daartoe is kalme gedachtensamen- vatting noodig. Als niet iedereen luistert naar de radio en daarbij zwijgt, zet u ze dan af, het heeft geen nut en geen zin, veroorzaakt slechts tumult. Het is werkelijk geen wonder, dat men over zenuwachtigheid klaagt bij 't kind. Hoe wilt u, dat een kind, steeds omringd door geroezemoes en leven, ooit tot rust en zuiver, nadenken komt Hoe kan een kind in een kamer, waar de radio aanstaat, zijn huiswerk maken Is het soms wonder dat kleine kinderen des avonds uren wakker liggen in huishoudens waar steeds leven en drukte om hen heen dreunt Is het bijv. niet gebleken dat het zoogenaamde bedwateren bij kleine jongetjes ophield, zoodra zij vanuit een drukke omgeving in een kalme atmosfeer werden overgebracht? En denkt u dan ook eens aan de groote belasting, die u legt op het trommelvlies. Het komt heusch noch het gehoor van uw kroost noch dat van u zelf ten goede Nogmaals, met mate gebruikt, is de radio een kostelijke afleiding voor vele zieken en gezonden, doch elke overdaad schaadt, zoo ook in dit geval." kunt gij bewijzen, dat deze papie ren u vroeger hebben toebehoord? vroeg hij verder. Waarmee? riep Erich opge wonden. Wel, door mijn kapiteins, bij wie ik in dienst ben geweest, door de vrouw van Monalto te New-York, die mij, volgens mijn papieren, mij eenmaal mijn loon boek ter hand stelde. Meent gij, dat die kapiteins hier zouden te krijgen zijn, vroeg de heer Van Hees. Moeilijk, mijnheer, moeilijk! Maar de vrouw van Monalto zou komen, tegen vergoeding der kosten, zoo ik haar schreef, hoe het met de zaken staat. De president overlegde eenige oogenblikken met zijn collega's, wenkte vervolgens den bode en gaf hem een bevel. De man verliet de zaal en kwam na eenige oogen blikken terug met een in het zwart gekleeden heer van hooge gestalte, mei wien de president zich ineen vensternis terugtrok en, hem de legitimatiepapieren en het loon boek toonend, een poosje in druk gesprek was gewikkeld. Vervolgens keerde de president naar zijn plaats terug, en de pas binnen- getredene, de officier van justitie, bleef naast hem staan. Gij behoeft niet te schrijven, zei de president alsnu tot Erich. Ik zelf zal aan de bewuste dame laten schrijven, en opdat gij met de getuige niet op eenigerlei wijze verkeer zoudt kunnen houden, Pater David Hoeven aars. Vrijdag overleed in het klooster te Weert na een langdurig lijden, de ZeerEerw. Patec David Hoeve- naars O.F.M, archivarius provinciae, beschikt deze heer krachtens zijn ambt van officier van justitie, dat gij hier in verzekerde bewaring moet blijven totdat het antwoord uit New York ontvangen is. De kosten zullen uit den boedel wor den betaald. Wij zullen telegra- feeren en zooveel mogelijk spoed achter de zaak zetten. Gij zult naar de ziekenafdeeling derpreven- tieve gevangenis gaan, daar een zorgvuldige verpleging ontvangen en daar ter plaatse uw algeheele herstel evengoed als in het Gast huis kunnen afwachten. Zoo heb ik beschikt, beves tigde thans de officier van justitie. En gij, mijnheer de officier van justitie wendde zich thans tot Henri Busum, die andermaal zeer bleek was geworden gij zult u evenzoo moeten laten welgevallen, in verzekerde bewaring te blijven. Gij beiden, die heer daar en gij, beschuldigt elkander wederzijds, deze legimatieve papieren ont vreemd te hebben. Een van u beiden moet dus den diefstal ge pleegd hebben. Gij kunt ook geen getuige aanbrengen, die bewijst en bezweert, dat hij u als Erich Reinkens, als rechtmatigen bezitter van deze papieren kent. Ik beschik derhalve ook omtrent u de preven tieve gevangenschap, welke van dit oogenbiik af ingaat. Maar dat is toch heelemaal ongehoord 1 riep Henri bleek en bevend uit. Ik heb mij niet als erfgenaam aangemeld, men dwingt in den leeftijd van 54 jaar en in het 36ste jaar van zijn H. Professie en het 29ste jaar van zijn Priesterschap. St. Laurentius-ziekenhuis Roermond. Zondagnamiddag heeft te Roer mond de plechtige inwijding plaats gehad van het Sint Laurentius-zie kenhuis, dat in de parochie van het H. Hart is gebouwd door de Kleine Zusters van St. Jozef te Heerlen. Het is een naar de laatste eischen ingericht hospitaal met een 180-tal bedden en daarenboven een zieken- inrichting voor de Zusters van de heele Congregatie, welke ziekenver pleging behoeven. Aan het ziekenhuis is een polikliniek verboden, welke iets nieuws is voor midden en Noord- Limburg. Ernstig auto-ongeluk bjj Wageningen. Zondagmiddag is in de Mide bij Wageningen een auto uit Amster dam, doordat de chauffeur uitweek voor een hond die plotseling den weg overstak, tusschen de tramrails geraakt en vervolgens tegen een boom gebotst. Behalve de chauffeur werden alle inzittenden ernstig ge wond. De 30-jarige mevr. Martini, die naast den chauffeur zat en tusschen den auto en den boom bekneld raakte, overleed spoedig. Ernstige vechtpartij op de Groninger kermis. De Groningsche kermis, die Zater dag begon, heeft een slecht begin gehad, ondanks het feit, dat zij is drooggelegd. Zaterdag omstreeks half één heeft een vechtpartij plaats gehad in het café van den heer Vos in de Vis- scherstraat. Een neef van de vrouw van den café-houder wond zich vreeselijk op. toen hij hoorde, dat hij twintig cent voor een glas bier moest betalen, terwijl hij in andere zaken vijftien cent betaald had. Hij g reep een stoel en sloeg den café-inventaris kort en klein. Ook den caféhouder en zijn vrouw sloeg hij met den stoel op het hoofd. De vrouw bekwam eenige builen, doch de caféhouder stortte ineen en overleed kort daarna. De dader, zekere R., is gearresteerd. Kathedraal door den bliksem getroffen. Uit Napels wordt gemeld, dat de bliksem is ingeslagen in de kathedraal van Castellamara, terwijl daar een plechtige dienst plaats vond. Uit het gewelf vielen eenige steenen neer, waardoor twee personen ern stig gewond werden. Het ongeluk veroorzaakte een paniek onder de aanwezigen, die naar de uitgangen drongen, verschei- dene menschen liepen daarbij kwets uren op. Volgens de bladen is ook e.en aardschok te Napels waargenomen. De grenssmokkelary. In een der laatste nachten werd onder Kaldenkirchen een 40-jarig gehuwd persoon, vader van 3 kin deren, uit Suchteln afkomstig, door douanebeambten aangehouden daar hij poogde te vluchten, dood geschoten. Onder Bracht werd een smokkel bende aangehouden en hun waren in beslag genomen13000 sigaretten en een groote hoeveelheid tabak en koffieboonen. De uitbreiding van het grenstoe- zicht met 50 pet. en de groote ver zwaring der straffen op smokkelarij gesteld, heeft sluikerij allerminst tot staan gebracht. Thans is sedert een paar dagen een transportcontrole ingesteld. Bij vervoer van verschil lende goederen moet een „Transport- ausweis" kunnen overgelegd worden. De volgende waren zijn er aan onderworpenkoffie (gebrand of ongebrand) m hoeveelheden van een 1/t kg. en meer, tabak en tabakswaren in hoeveelheden van minstens 1 kg. voor zoover niet verpakt en van belastingmerk voorzien vee paar- mij tot zekere male, hier te ver schijnen. Ik' ben goedmoedig genoeg, mij al dat geseur te laten welgevallen, en nu beschikt men aldus over mij 1 Gij wordt niet preventief gevangen gezet wegens de erfenis- quaestie, maar omdat gij, een vreemdeling, op geheel gelijke wijze als de andere verdacht wordt, met valsche legitimatie-papieren voor ons te zijn opgetreden en deze papieren ontvreemd te hebben, verklaarde de officier van justitie- De president hief de zitting op. Beide mannen werden weggeleid. Erich hield zich rustig en bedaard. Hij nam zijn preventief arrest vrij on verschilligop. Henri daarentegen was bleek als een lijk, zijn gezicht was verwrongen, hij balde de vuisten en trok krampachtig de schouders cp. Een paar malen keek hij met wilde oogen, als een krankzinnige, in de zaal naar de vensters en de uitgangen, en toen volgde ook hij den beambte, die hem zijn hand op de schouders legde. Nog denzelfden dag ontving Gaudeutia van gerechtswege de kennisgeving,dathaar commensaal voorloopig in verzekerde bewaring bleef, en hetzelfde geschiedde, wat Arrigo Rinconi betreft, ten opzichte van de directie van het Gasthuis. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 8