MODE-ARTIKELEN P. VAN OPBERGEN Fzn. Goed nieuws voor plaatsen zonder gas P. J. JACOBS-POELS Gazelle Burgers Rijwielen Peter Hendrix IfFPBHBgMIC naar maat Voor de Kermissen 50 W.L hennetjes Hef American Kitchenkook- Gaskooksfel In DAMES- en KINDERHOEDEN Gemengde Berichten Glas, Porcelein, Th. Pouwels Th. Pouwels en goedkoope Banden en Ooderdeelen, Fietsstoeltjes, Stuurtasschen, Dunlop Ventielslang, Arko Solutie, Rijwiellak. Patersstraat 9 Q Engelscbe Hemden Schiller Sporthemden Fantasiesokken Zelfbinders en Strikken Bretels. Sokkenhouders Zijden Dameskousen Bemberg Zijden Damesbandscboenen Combinés en Directoirs Corsetten bouden wij steeds een Iraaie sorteering. MANUFACTURENHANDEL Zaterdag 16 Mei 1931, No. 20. De moord in Den Haag opgehelderd. De politie is er thans in geslaagd volledige klaarheid te brengen in den moord. Behalve den 30-jarigen K., die reeds in bewaring was, is Dinsdag avond ook gearresteerd een tweede verdachte, de 20-jarige P. Beiden hebben na een langdurig verhoor een volledige bekentenis afgelegd. De zaak blijkt zich als volgt te hebben toegedragen Zooals reeds is meegedeeld, zou de heer E. Zaterdagmiddag in hotel Central met K. een bespreking heb ben over een door laatstgenoemde gedane uitvinding. Toen de heer E. van de „Witte" naar Centraal ging. werd hij opgewacht door P., d e hem een brief van K. overhandigde. In dien brief deelde K. mede, dat hij zijn voet verstuikt had en niet naar Central kon komen. Hij verzocht den heer Eschauzier op zijn kamer in de Prins Hendrikstraat te komen om aldaar de bespreking te voeren. Met een taxi reed de heer Eschau zier, die geen kwaad vermoedde, met P. naar de kamer van K. Daar aan gekomen, werd de heer E. vastge grepen en werd hem een prop met aether in den mond geduwd. Zijn handen en voeten werden met een touw vastgebonden. De heer E., die terstond bewusteloos was, werd op een bed neergelegd. De bedwelming bleek echter zoo sterk te zijn, dat de heer Eschauzier niet alleen bewusteloos was, maar spoedig aan de gevolgen daarvan overleed. Terwijl P. met een gummistok bij het bed, waarop het ontzielde lichaam lag, de wacht bleef houden, men vermoedde, dat hij weer bij zou komen en dan wellicht alarm zou maken ging K. uit om een kist en een auto te halen om daarin den heer E. te vervoeren. Toen K. met een en ander terug kwam, hebben zij het lijk in de kist gedaan en naar het pakhuis in de Westerbaenstraat vervoerd, waar het Maandag door den eigenaar van het pakhuis werd ontdekt. Door een auto aangereden. Men meldt uit Etten Dinsdagavond wilde de 60 jarige ongehuwde landbouwersknecht A, Verdaesdonk per rijwiel het kruis punt Vaartkant—-Rijksweg oversteken juist toen een vrachtauto afkomstig uit Ossendrecht passeerde. De man werd door den auto ge grepen en een 25-tal meters meege sleurd. Zwaar gewond werd hij naar het gasthuis te Leur vervoerd, waar de man omstreeks 11 uur overleed Paarden op hol geslagen. Woensdagmorgen sloeg op den Parkweg te Ede de bespanning van een stuk veldgeschut op hol. De wachtmeester van der Linden wilde de paarden grijpen, doch kwam daarbij te vallen, waardoor hij het voertuig over de borst kreeg. Met inwendige kneuzingen werd hij op genomen en naar het ziekenhuis te Utrecht getransporteerd. Visschen in de Maas. Bij Kon. Besluit van den 27sten April 1931, (staatsbl. no. 172) tot nadere wijziging van het „Rivier visscherijreglement" is in dit regle ment een nieuw artikel 11a ingevoegd, luidende als volgt 1. Het is verboden met eenig vischtuig te visschen in de rivier de Maas a. binnen een afstand van 200 M. stroomafwaarts van een stuw b. in een aan een stuw aange brachte vischtrap c. voor den bovenmond van een aan een stuw aangebrachte vischtrap; d. in de sluitkolken van een bij een stuw behoorende schutsluis e. in de toeleidingskanalen tot een onder d. bedoelde schutsluis. 2. Het bepaalde onder a, b en c van het vorige lid is voor elke stuw in het bijzonder niet van toepassing gedurende de tijden, dat die stuw buiten werking gesteld is. Auto-engeluk. Bij het Beukelaar te Vechel, werd zekere v. d. Berg uit Uden, door een auto van den heer T. uit Eind hoven aangereden, terwijl hij per rijwiel aan den linkerkant van den weg reed. Hij bekwam daarbij zoo'n ernstige wonden aan het hoofd, dat hem het H. Oliesel werd toegediend. Hij is naar het Gasthuis te Uden vervoerd. De auto reed tegen een boom en werd van voren geheel vernield. Doodelgke val. Te Gilzeviel het 1 jarig dochtertje van F. B. uit een kinderstoel. De kleine is aan de gevolgen overleden. Vliegongeluk in België. Boven Wevelghem is een millitair vliegtuig neergestort. De twee in* zittenden bleven op 3lag dood. i Schadeposten. Men hoort, dat door de landbou wers, die op de ontginningen wonen, geklaagd wordt over de schade aan het weiland door de emelten, die groote plekken geheel afvreten, het geen zeker in deze toch zoo benarde tijden ongewenschte gasten zijn voor de betrokken landbouwers. Verkiezing Gemeenteraad. De Voorzitter van het als Cen traal Stembureau optredend hoofd stembureau voor de verkiezing van de leden van den Raad der gemeen te Venray, brengt ter openbare ken nis, dat op Vrijdag 29 Mei a.s. des namiddags 4 uur, in eene voor de kiezers toegankelijke zitting in het Patronaatsgebouw, Patersstraat 28, de bij artikel 50a der Kieswet voor geschreven nufnmering der voor de verkiezing van de leden van den Raad ingeleverde geldige candidaten- lijsten zal plaats hebben. Venray 13 Mei 1931. De Voorzitter voornoemd, O. VAN DE LOO. Bekendmaking. De Voorzitter van het Hoofd stembureau in de gemeente Venray maakt bekend, dat de op heden bij hem ingeleverde lijsten van candida- ten voor de verkiezing van leden van den Gemeenteraad voor eenieder ter secretarie ter inzage nedergelegd zijn. Venray 12 Mei 1931. De Voorzitter voornoemd, O. VAN DE LOO. alle soorten Emaille, Houtwaren, Matten, Steriliseerpotten en Glazen enz. De bekende uiterste prijzen. Hofstraat 8 16 TB KOOP 5 weken, van op den leg ge controleerde dieren. Jozef Seijkens, Heide. Voor het inleggen van eieren steenen potten in alle grootten. Waterglas enz. enz. U hchoefï zich niet langer te behelpen met petroleum en kunt voortaan veel geld besparen maakt, terwijl het brandt, AUTOMATISCH zijn eigen gas van gewone Benzine en stelt ieder in staat op eigen, prachtig blauw gas te koken, zonder eenige aanleg of kosten; veel goedkooper en vlugger dan tot nu toe. 74 Verbazend handig toestel. Direct aansteekbaar als gewoon gas. Brengt iets in een wip aan de kook. Op KITCHENKOOK 922 kan een normaal gezin alle maaltijden enz. koken voor circa SO ct. per week. Door hun verbazende zuinigheid betalen deze apparaten zich zelf in korten tijd. Verbruik 1 zesde liter Benzine per uur en per brander. Deze American KITCHENKOOK Benzine-Gastoestellen zijn in werking te zien en verkrijgbaar bij den alleen-vertegenwoor diger voor VENRAY en omstreken Maasheesche weg 19. Telefoon 78 VENRAY, EN Telefoon 108 48 O O e** CP ÖD c+ 4 10 CD geheel nieuwe sorleering 4.50, 3.75, 3.25, 2.90, 2 50, 3.00, 1.65 2.00, 1.75, 1.60, 1.40, 1.30, 1.10 in Katoen, Wol, Fil d'écosse en zijde 1.50, 1.35, 1.20, 85, 50, 28, 20 enorme sorteering vanaf 20 ct. schitterende sorleering, in meer dan 50 modelinten, Alleen het goede en betere genre 2.25, 2.00, 1.75, 1.10, 85 ct. met kap 1.95, 1.85. 1.55, 1.45, 1.20,1.- Buitengewoon ruime en voordeelige keuze in Katoenen, Fil d'écosse, macco en zijden in alle maten en modellen. Holstraat 11 Telefoon 114

Peel en Maas | 1931 | | pagina 5