N. V. „EDAH v. py l KUPERS. VENRAY IÜS, Patersstraat De nieuwe OPEL WAGENS TScLali reclame Onze collectie Heerenstoffen Mode- artikelen, Hoeden en Petten, Stroohoeden C'LEMMENS KID COAT WaterorooMRegenma^ Hiisi Mn: Heft nieuw/te in Basiskoidti ,,'t Molentje" Wit Leghorn Fokhaantjes mangelwortelen Kapitaal. De Notaris Brabers Vlekziekte Notaris Pluymaekers Meubelvarkooping. Notaris Pluymaekers 6-weeksche Prijs f 2.- Sproeten komen vroeg in het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. OPEL TRUCKS EN PERSONENWAGENS Product van AGENTSCHAP VOOR VENRAY EN OMGEVING Te Koop LL Depot „DE IRIS' resultaat van langjarige Amerikaansche zoo wel als Eurooeescke ondervinding. Huis met Tuin. Notaris Pluymaekers Mooie Schijfjesappelen 26 ct. Goede kwaliteit Pruimedanten 16 c Extra groote Pruimedanten 21 ct. alles per pond. Fijne kwaliteit Doperwten per groot blik slechts 30 ct. alsmede zijn weer aangevuld mei de nieuwste nouveauté s van het seizoen. Minzaam aanbevelend. KLEERMAKERIJ VENRAY Mantels Hoeden Jurken Gordijnen Kanten Franjes Kousen Sokken enz. nouveauté's in ALLE MODEARTIKELEN. in alle kleuren en malen voorradig. ZIE ETALAGE H. Sala Notaris Pluymaekers 2 morgen best bouwterrein Dameskousen Dameshandschoenen VENRAV. Openbare Verkoop wegens ophouden van het landbouwbedrijf. te VENRAY zal op Maandag 18 Mei des nam. 2 uur, ten huizeen verzoeke van den Heer Leonard Philipsen Cuslers te Venray-Ysselsteyn, publiek verkoopen 22 öjarig merriepaard, een dragen de koe, 2 lange karren, een slag- kar, Brabantsche ploeg, wentel- ploeg, 3scharige ploeg, egge, kunstmeststrooier, melktuiten, bietensnijder, klein akker- en schuurgereed, paardentuig, gier- vat, gierpomp en wat verder te koop zal worden aangeboden. 23 te VENRAY zal op Woensdag 20 Mei 1931 vm. 11 uur, in het Hotel »De Zwaan" te Venray aan de Markt, ten verzoeke van den heer M. Michels, publiek verkoopen Allerhande huismeubels als 2persoons ledikanten met matras, 2 waschstellen, petroleumkachels, petroleumlampen, kachels, fornuis, spiegels, schilderijen, ronde tafel, bierglazen, glazenkast, gastoestel, waschmachine, koffieservies, se cretaire, legkast stoelen,-ledikant met toebehoor, waschtafel, nacht kastje, veerenbed, dekens, over gordijnen, karpet, matjes, beelden, koperen ketel, waterketel, Luffet en wat verder te koop zal worden aangeboden. 28 OPENBARE VERKOOP Venray L 53a bedrijf Inn. ONDER CONTROLE Begin en half Juni af te geven geooren uit eigen Elite-toom en uit de Elite-toornen van „Schoon- derlogt" te Eist. „Schoonderlogt" staat ook order controle der A.N.P.V. TE KOOP bij A. Claassens, Brukske. Bij alle Drogisten Pot 90 ct.. Tube 50 ct. Zeep 60 ct. te VIERLINGSBEEK zal Donderdag 21 Mei 1931 des namiddags prompt 2 uur voor den Weled. Heer Alph. v. d. Boogaart te Venray in zijn vroeger woonhuis te Maashees wegens vertrek publiek verkoopen Een netten goed onderhouden in boedel hoofdzakelijk bestaande uit mahoniehouten kleerkast, groote kkerkast, eikenhouten commode, bureau, penantkastje, 2 ronde maho niehouten tafels w.o. een uittrektafel, tafeltje met marmeren blad, groote uittrektafel en andere tafels, tuin- tafeltje met stoelen en mooie tuin bank, 9 mahoniehouten stoelen met kussens, 6 stoelen met rieten matten, keuken en andere stoelen, canapé met leer bekleed, glazen keukenkast, aanrecht, groote mantelkachel, fornuis zoo goed als nieuwe waschpot, kachelpijpen, koperen pijp, zoo goed als nieuw mooi vloerkleed (2i/j x 3i/f) zoo goed als nieuw best echt linoleum met viltpapier (4,90 x 5.10) 2 groote vergulde spiegels, ovale spiegel met mahoniehouten lijst, diverse andere spiegels en schilderijen, mooie ver gulde pendule, beelden onder stolp, porcelein en andere bloempotten, liter met pijp, porcelein, glas en aardewerk, allerlei keukengerief, 2 groote 2 persoons mahoniehouten ledikanten met springveeren matras sen, eikenhouten ledikant met spring- matras, beddegoed, beste veerenbed- den, dekens, kussens, bedspreien enz. mahoniehouten waschtafel en nacht kastje, parapluie-standaard, kapstok ken, tuingereedschap en hetgeen verder ten verkoop zal worden aan geboden. Posten van f 10.-— en daar beneden contant. Kijkgelegenheid op den dag der verkooping van 12—2 uur GENERAL MOTORS CONTINENTAL S.A. Door het geheele land. Henseniusplein 9 Telefoon 95 koperen etalage met twee glasplaten zoo goed als nieuw, en een ehocolade-kastje. Brieven aan W. Eibers, Hei straat 30, Helmond. 212 Krachtige 6 cyl., zuinig en goedkoop. te VENRAY zal op Woensdag 20 Mei 1931, nam. om 6 uur ten koffiehuize van de Wed. Verbeek te Venray, aan de Hoenderstraat, voor de Erfgen. G. Linskens aldaar, publiek verkoopen Gemeente Venray Geriefelijk ingericht en goed onderhouden huis aan de Hoen derstraat, No. 28, met tuin, kadas ter sectie G no. 4548, groot 8 a, 80 c. Aanvaarding in eigen gebruik en in lasten op 1 September a s. Betaling van den koopprijs 20 Augustus a.s. DEZE WEEK Wij vragen en bezorgen zonder prijsverhooging. TELEFOON 31 Voorbehoedende enting tegen de der varkens. Degenen, die hunne varkens voorbehoedend tegen vlekziekte willen laten enten, kunnen hier van opgave doen bij een der bestuursleden van de Verkoop- vereeniging „St. Antonius" of ten mijnen huize. 22 De Dierenarts, te VENRAY heeft groote en kleine kapitalen be schikbaar onder verband van soliede le hypotheek. TE KOOP gelegen aan den grintweg te Oirlo. Adres Bureau dezer. 210 Ruim gesorteerd. 236 Uitstekende kwaliteit. Buitengewoon lage prijzen. Geregelde "aanvulling der laatstjuitgekomen nouveauté's Iedere Dame kan in alle prijzen (welke zoo laag mogelijk gesteld zijn) hare keuze maken

Peel en Maas | 1931 | | pagina 4