&oop bij voorbeur BELASTING-ADVIEZEN. Üemengde Berichten Districts-Arbeidsbeurs Jos.C.MLNeeteson Dan Accountantskantoor H. OKHUYZEN, Venlo Straelsche weg 32 Telefoon 1132. Inrichten, controleeren en bijhouden van ALLE ADMINISTRATIES. vermaak, hadden wederom talrijke klanten, en zullen niet te klagen hebben. Tot laat in den avond heerschte er een gezellige drukte, en men vierde flink feest, dat door geen enkelen wanklank werd verstoord. Met trots kan de Schutterij „Het Zandakker" en dc Feestcom missie terugzien op dit feest. De Jury kende de prijzen als volgt toe Mooiste houding in den optocht le pr. beker, Sevenum; 2e pr. lauwerkrans, St. Anna Venray: 3e pr. medaille, Well-Bergen. Mooiste geheel le pr. beker, St. Anna, Venray; 2e pr. lauwerkrans, Sevenum; 3e pr. St. Antonius, Deurne. Grootste ledental le pr. St. Antonius, Deurne. Oorspronkelijkste costuum: le pr. medaille, St. Antonius. Deurne. Beste commandant le pr. St. Anna, Venray. Verstkomend gezelschap le pr. St. Agatha. Exerceeren: eere pr. St. Anna, Venray, verder f 2.50 president St. Anna. Marschslaan le pr. H. van Boven, Venray, 2% pr. van Heescb, St. Agatha, 3e pr, Ewals Baarlo. Roffelen le pr. van Heesch, St. Agatha, 2e pr. H. van Boven, Venray, 3e pr. Claessens, Geijsteren. Jongste tamboer le pr. J. van de Kerkhof. Deurne, geboren 27—1919. V aandelz waaien: le pr. lauwerkrans, van Dijck, St. Antonius, Deurne, 2e pr. medaille, Vennekens, Geijsteren. Mooiste vaandel, St. Joris, Deurne. Oudste vaandel, St. Willebrordus, Geijsteren. Oudste zilver, St. Willebrordus, Geijsteren. Oudste papegaai: St. Anna Venray. Oudste trom; St. Hubertus, Liessel. Oudste schutter J. van Leuven, Geijsteren, geboren 7 Nov. 1854. Schietwedstrijden le prijs St. Agatha; 2e prijs Sam- beek; 3e prijs Siebengewald; 4é prijs Bergen; 5e prijs Oeffeit; 6e prijs St. Anna, 7e Holthees. Meeste viertallen: Baarlo. Kampioen vaste paal: le prijs C. Ooms, St- Agatha 2e prijs H. van den Berg, Sambeek; 3e prijs H. Raaffs, Oeffelt. Kampioen vrije hand le prijs J. Janssen, St. Agatha; 2e prijs H. Logtens, Sambeek. Personeelle prijs J. Jansbeken, Venray; 2e prijs C. Ooms, St. Aga tha; 3e prijs J. Janssen, St, Agatha; 4e prijs H. Hendriks, St. Agatha; 5e prijs M. Graat, Oeffelt. Op 19 Mei zullen van hier 17 personen deelnemen aan de Ge westelijke schietwedstrijden voor den Bij zonderen Vrij willigen Landstorm te Breda. Sportdemonstratie Donderdagmiddag had op het Sportterrein een goedbezochte sport demonstratie plaats van de Turnclub „St. Christoffel". De uitslag van den gehouden wedloop was als volgt Eereprijs J. van As, Ysselsteyn. le prijs H. Clephas, Venray. 2e prijs Jan Oudenhoven, idém. 3e prijs J. Dekkers, idem. 4e prijs Jean Arts, idem. De uitslag van den voetbalwed strijd was 8—2 voor Kolping I Helmond. Albatros gaf goed partij maar was technisch niet opgewassen tegen het 3 kl. hooger spelende Kolping. 'i Mooie weer had heel wat menschen doen opgaan naar het Sportterrein. Opbrengst van de Emmabloem- collecte ten bate der tuberculose bestrijding. 9e pr St. Maria, Oostrum 104 Tweede zestallen, le pr St. Hubertus, Merselo 124 p 2e pr Ons Genoegen, Ysselsteyn 115 p 3e pr De Batavieren, Castenray 111 Venray (Dorp) Oostrum Oirlo Castenray Leunen Merselo Ysselsteyn Smakt f 102.21 18.66 16.35 20.25 10— 20.45 5— 5.20 Totaal f 198.12 Autobusdienst Yenrny-Yonlo. Aan de dienstregeling der vorige week moet nog worden toegevoegd een autobus, vertrekkende om 3 uur te Venlo. Aankomst Venray 3.50 uur. Deze bus rijdt niet over Grubben- vorst. Op Zondag 10 Mei had op de Doelen van de Handboogschutterij Diana het eerste bondsconcours in 1931 plaats. Door bestuur en leden van Diana was alles netjes geregeld zoodat dit concours een vlot en gezellig verloop had. De uitslag was als volgt Eerste zestallen, le pr St. Hubertus, Merselo 200 p 2e pr De Batavierem, Castenray 173 p 3e pr Diana, Venray 168 p 4e pr St. Anna, Venray 160 p 5e pr Ons Genoegen, Ysselsteyn 156 p 6e pr De Eendracht, Veulen 141 p 7e pr St. Joris, I.eunen 141 p 8e pr St. Oda, Venray 128 p 4e pr St. Anna, Venray 107 5e pr St. Joris, Leunen 103 6e pr Diana, Venray 96 7e pr De Eendacht, Veulen 63 Personeele kampioen le prijs H. Dinghs met 42 punten 2e prijs J. Arts met 40 punten. Personeel le prijs S. Willems 23 punten 2e prijs P. Philipsen 4 rozen 3e prijs H. Philipsen 4 vieren 4e prijs H. Dinghs 5 drieën 5e prijs N. Nabuurs 4 tweeën 6e prijs Jos. Custers 3 eenen. Drankwet. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat de opgaven, bedoeld bij artikel 31 der Drankwet, ingevolge het tweede lid van genoemd artikel, op heden voor eenieder ter Secretarie dezer gemeente ter inzage zijn neder- gelegd en in het openbaar aange plakt, terwijl tegen betaling der kosten een afschrift wordt verkrijg baar gesteld. Venray 15 Mei 1931. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO, De Secretaris, VAN HAAREN. MERSELO. Maandag had alhier in de zaal van de Wed. Arts de jaarl. vergadering plaats der Boeren leenbank. Nadat de voorzitter op de gewone wijze de vergadering ge opend had. de kassier rekening en verantwoording had gedaan over het afgeloopen boekjaar en de ba lans was voorgelezen, welke tot geen op- of aanmerkingen aanleiding gaven, verklaarde de laatste, dat dit de 13de balans was, welke hij de vergadering aanbood, zoodat de af- deeling alhier 12s jaar bestaan heeft. Dit feit is evenwel stilzwijgend voorbijgegaan. Met het oog hierop meende de kassier den leden een genoegen te doen, een terugblik te werpen op het verleden, vanaf het ontstaan der bank alhier. Uit de aangehaalde cijfers bleek duidelijk, dat dezê, behoudens een paar kleine inzinkingen, gestadig is vooruitgegaan. De hter Joh. Lemmens, die als lid Raad van Toezicht moest aftre den. werd herkozen. Op voorstel van 't bestuur werd met algemeene stemmen besloten f 250 van de gemaakte winst te be steden aan liefdadige doeleinden, te verdeelen als volgt: f 150 voor op leiding van minvermogende studenten tot het Priesterschap; f 50 voor het Groene Kruis te Venray en f 50 voor de Kath. Kiesvereeniging. De geestel. Adviseur, die allen dank bracht voor deze schoone gif ten, gaf mede enkele {behartigens waardige wenken en spoorde de leden aan toch hunne gelden te be leggen in hunne Dank en zich niet te laten verlokken, als van andere zijde een hooger percent wordt aan geboden. Het is immers reeds meer malen gebleken, dat van het aldus ingelegde geld weinig of niets te recht komt. Hierna sluiting. Voor deze vergadering had de verkiezing plaats van een bestuurslid voor de Stoomzuivelfabriek te Leu nen, wegens het overlijden van den heer A. Wismans, die, gelijk Direc teur Verkleij opmerkte, steeds trouw de belangen der fabriek heeft be hartigd. De vacature werd aangevuld door de verkiezing van diens zoon Gerard Wismans. HORST. Dinsdag werden alhier een tiental lijsten van candidaten voor den Gemeemteraad ingeleverd, houdende de volgende namen 1. Meterik H. Drabbels, J. H. Jenniskens, M. Versleijen, P. Kleus- kens. 2. MeldersloJ. Beerkens, P. M. Claassens, P. J. Geurts. 3. Weisterbeek: G. Goumans, L. Hesen, G. Mooren. 4. AmericaA. Thielen, M. Smits. 5. Eikelenbosch P. Driessen, P. Cuypers, A. Allards. 6. America J. G. Po els, W. Smulders, H. Wijnhoven. 7. E. Moorrees, geb. Peeters. 8. C. Heutsz, Jos. Nelissen. 9. Dorp X. Thomeer, Th. Rut ten, N. Ambrosius, Th. van Heijster, J. Hurstjens, A. Hendriks, J. G. Janssen, Tb. Willems. 10. J. Toma. OVERLOON. Door de Posterijen is voor de bewoners aan den Vier- lingsbeekscheweg en omliggende gehuchten aan het Café J. Welbers een hrievenbus geplaatst, welke voor deze menschen een groot gemak is, daar deze brievenbus 2 maal per dag door een besteller wordt geledigd om 7.15 uur en om 16.15 uur. Door de Damestooneelclub van den Missienaaikring is besloten om bij de eerstvolgende Missie-tentoon stelling een tooneeluitvoering voor dames te geven. Het drama „Haar Offer" in vier bedrijven, is reeds in studie genomen. Onze dorpsgenoot de heer Alf. van Wanroy, welke werkzaam is op de Secretarie te Maashees, slaagde voor het schriftelijk examen Gemeente-administratie. Aanbesteding te Yierlingsbeek. Vrijdag 8 Mei had te Vierlings beek in hotel „De Wildeman", de aanbesteding plaats van een woon huis met pakhuis voor den heer L. Gerrits, alhier. De uitslag was als volgt Pijpers en Siebers, Venray f 14850 Bouwmans, Wanroy f 14694 Veldhuizen Koenen, Maashees f 13300 Verstralen, Maashees f 13112 Debats, Vierlingsbeek f 12974 Gerrits-Janssen, Groeningen f 12050 Rutten, Ayen f 11900 Simons, Vierlingsbeek en Arts te Sambeek f 11730 Claessens, Venray f 11588 Firma Reintjes, Bergen f 11494 Geurts, Vierlingsbeek en Gommers te Maashees f 11490 Vollenberg, Venray f 11475 Architect is de Heer J. v. Weegen, architect N.I.V.A. te Vierlingsbeek. Het werk werd direct aan den laagsten inschrijver gegund. Verboden veevervoerin Limburg. De minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft met ingang van 13 Mei den kring omvattende de provincie Limburg, bedoeld in zijn beschikking van 19 September 1930 zoodanig gewijzigd, dat wordt verboden het vervoeren of doen vervoeren van herkauwende dieren en varkens naar een kring, omvattende het gedeelte der provincie Limburg gelegen ten Zuiden van de spoorlijn Boxtel—Wesel. Doodelyk ongeluk. De mïjnopzichter Stickelmann uit Hellersberg reed met zijn motorrijwiel bij de grens, nabij Kerkrade, tegen een auto. S. werd op straat geslin gerd en bleef ter plaatse dood. Zijn vrouw, die op de duozitting had plaats genomen, bekwam geen noe menswaardige verwondingen. Limb- R. K. Middenstand. Besloten is, dat de jaarvergadering van den R.K. Limb. Middenstands bond zal worden gehouden te Kerk rade op 29 Juni a.s. De verloven te Heerlen. Bij de behandeling van het nieuwe drankwet-ontwerp in de Tweede Kamer, heeft minister Verschuur o a. gezegd, dat het aantal verloven te Heerlen van 176 tot 260 gestegen In de gemeente Heerlen bestaan thans 60 vergunningen, n.l. 50 tap- vergunningen, 8 slijt vergunningen en 2 societeitsvergunpingen. Het aantal verloven tot verkoop van alcoholhoudenden anderen dan sterken drank bedraagt thans 275. Hiervan worden slechts 116 verloven uitgeoefend. Er zijn dus 159 verloven, welke niet worden uitgeoefend. Van deze zijn er vele gevraagd met het oog op de herziening der drankwet. Tal van personen zijn in het bezit van een verlof, doch wenschen er geen afstand van te doen. 800-jarig bestaan. De gemeente Eijgelshoven viert van 2023 Juni haar 800-jarig be staan, Jaarmarkt te Well. De aanvoer op de veemarkt van Maandag was zeer slecht er ston den 4 stuks vee aan de lijn 1 Wegens te geringe aanvoer was er geen handel. Biggen werden geen verkocht. Weggeld in Noord-Brabant. De controle begint. Met 1 Mei j.l. is het nieuwe dienstjaar voor het weggeld aange vangen. Naar wij vernemen zal eerstdaags worden begonnen met de controle op de weggeldkaarten. Men zorge dus voor zijn rijkaart steeds bij zich te hebben. In de toekomst dubbel spoor Venlo-Nymegen. Op het baanvak der Ned. Spoor wegen Roermond—Venlo zal binnen afzienbaren tijd dubbel spoor worden aangelegd. Zoodra dit werk voltooid komt er ook tusschen Venlo en Nijmegen over het geheele traject dubbel spoor. Jubilé inspecteur J. Cals. De heer J. Cals, inspecteur van het L. O. in de inspectie Roermond, zal 1 Juni a.s. zijn veertigjarig jubilé bij het onderwijs vieren. Voor een waardige huldiging op dien dag is door de afdeelingen van den R. K. onderwijzersbond en de kweekscholen in deze inspectie een comité aangewezen. Politie-agent mishandeld. Bij een ruzie in een café te Brunssum verwondde de grondwer ker H. D. uit Heerlen den hoofd agent Nelissen door steken in den hals. rug en armen levensgevaarlijk. Voor het Bossche gerechtshof werd Maandag anderhalf jaar gevangenis straf tegen hem geëischt. De strjjd om het A.M.F. Bij de Dinsdag gehouden verkie zingen van leden en plaatsvervangende leden der fondscommissiën voor het Algemeen Mijnwerkersfonds werden uitgebracht 26.903 stemmen, waarvan geldig 25.298 stemmen. Hiervan be haalden de Ned. R.K. Mijnwerkers - bonds 14.231 stemmen, de Algem. Ned. Mijnwerkersbond 10.194 stem men en de Centrale 873 stemmen. Als gevolg van dezen uitslag win nen de Katholieken 5 zetels, de socialisten verliezen 5 zetels, terwijl de Centrale haar zetel behoudt. Het Lauradorp. In het z.g. Lauradorp, gemeente Ubach over Worms, zullen weldra de in aanbouw zijnde woningen voor de mijnwerkers van de mijnen Laura en Julia gereed komen. Dan bestaat het dorp reeds uit 400 woningen, inclusief kerk, school, patronaat enz. Het aantal woningen zal nog belang rijk worden uitgebreid, in verband met de verhoogde productie van het in den loop dezes jaars gereed komen der mijn Julia. De paters Salesianen (Don Bosco) zijn, zooals bekend, met de zielzorg dezer internationale nederzetting belast. Het zevende eeuwfeest van den H. Antonius van Paduu. Van 13 tot en met 21 Juni zal te Blerick het zevende eeuwfeest van den H. Antonius van Padua plechtig worden gevierd. Behalve de verschillende processiën welke van heinde en verre, beloofd hebben te zullen komen, zullen op Zondag 14 en 21 Juni een paar zeer bijzondere processiën trekken, in •aelke het leven van dien grooten heilige, door praalwagens afgebeeld zal worden. De stoet zal langs verschillende wegen, trekken van de geloftekerk van den H. Antonius naar het Lam- bertusplein, waar een verhevenheid wordt gemaakt, waarop het beeld van dien heilige zal geplaatst wor den en verschillende plechtigheden zullen worden verricht. Tot regeling van deze festiviteiten heeft zich een Comité gevormd van 25 personen, Voor eventueele informaties om trent het bezoeken van deze Kerk, met processiën wende men zich tot den ZeerEerw. Heer Pastoor W. Rietmans, Blerick. Er heeft zich een eerecomité ge vormd onder beschermheerschap van den Z.D.H. Mgr. L. Schrijnen, bisschop van Roermond. Zes leeuwen dood gevonden. Het cireus Barum, dat op zijn tournee door Nederland momenteel te Helmond vertoeft, had Woensdag een gevoelig verlies te boeken. Toen de leeuwentemmer Woens dagavond te ongeveer half zeven, anderhalf uur Voor de voorstelling, zijn dieren wilde gaan voederen, vond hij zes volwassen leeuwen dood in hun kooiwagen liggen. Omtrent de oorzaak van hun dood tast men nog in het duister. Dins dagavond waren de dieren nog goed gezond, toen zij bij hun laatste voor stelling te Eindhoven moesten op treden. Amsterdam scha autodieven te Nymegen gepakt. Dinsdagavond laat kwam een auto, waarin drie eenvoudige jonge kerels zaten te Nijmegen aan. De park wachter, die hen zag, kreeg argwaan en waarschuwde de politie. En toen even later een autohouder de politie mededeelde, dat er bij hem een auto benzine had ingenomen kreeg de politie meer zekerheid. De drie Amsterdammers parkeerden op een plein in de stad. Toen ze terugkwa men, nam de politie hen in verhoor en moesten ze bekennen den auto in Amsterdam gestolen te hebben. Nekkramp In de kazerne te Ede is bij een soldaat van het R. I. een geval van tekkramp geconstateerd. Togen het vloeken in het leger en op de vloot. Afgekondigd is Staatsblad no. 174, bevattende het besluit van 27 April 1., waarbij het reglement betreffende de krijgstucht wordt aangevuld met een nieuw artikel la luidende als volgt .Daar de godsdienst de bron is van alle geluk, deugd en waren moed, behoort ook in den krijgsstand een ieder zich tot het hooghouden daar van en tot een zedige levenswijze te bevlijtigen de godslasteringen, het vloeken en zweren moeten wor den nagelaten en zullen de meerderen hierin en in al wat de handhaving der goede zeden kan bevorderen, hunnen minderen met eeD goed voor beeld voorgaan, en alle buitensporig heden algemeen vermeden moeten worden." Door don stroom gedood. De jeugdige electricien S. te Medemblik is bij zijn werk in aan raking gekomen met den electrischen stroom. Hij werd op slag gedood. Gemeenteraden by enkele candidnutstelling gekozen. Bij de candidaatstelling voor de gemeenteraden, in een Zeeuwsche en een Zuid-Hollandscbe gemeente, zijn de leden van den gemeenteraad bij enkele candidaatstelling gekozen. In de gemeente Overslag werd één lijst ingediend, waarop 6 Katholieke candidaten en één Christelijk- Historische candidaat was geplaatst en een aantal reservecandidaten. Daar de gemeenteraad uit zeven leden bestaat werden de eerste zeven van de lijst, dus zes Katholieken en één Christelijk-Histonsche gekozen, De burgemeester, op wiens initia tief de verkiezing van den gemeente raad op deze wijze geschiedde, heeft ter eere van de heuglijke gebeurtenis de vlag van het stadhuis laten uit steken. Ook in de Zuid-Hollandsche ge meente Goedereede werden de leden van den gemeenteraad, evenals zulks in 1927 het geval was, bij enkele candidaatstelling gekozen. Het geheim van het orgel. Eenigen maanden geleden overleed te Loenen, meldt „de Gooi- en Eemlander" een alleenwonende on gehuwde oude vrouw. Reeds spoedig werd bekend, dat een trommel, inhoudende effec en, tot een bedrag van f 32000 vermist werd. Hoewel de politie een uitgebreid onderzoek instelde, bleef de trommel onvindbaar. Vorige week werd door de erf genamen de inboedel publiek ver kocht. Een ingezetene van Loenen, de heer Stronckhorst, kocht bij deze gelegenheid een klein huisorgel. Toen de nieuwe eigenaar Dinsdag het orgel eens van binnen bekeek, ontdekte hij, dat op vernuftige wijze, binnenin een trommel bevestigd was, waarvan de inhoud bleek te zijn de gezochte effecten. Door hem werd onmiddellijk aangifte bij den burgemeester van Loenen gedaan, die den notaris en de familieleden van de vondst in kennis stelde. De effecten werden den notaris ter hand gesteld. J. Jansen, dienstkecht, Smakterweg, van Bergen. C. H. Cox, dienstbode. Leunen K33, van idem. P. M. v. Zwamen, dienstbode, Langeweg 7, van Venlo. A. A. Potten, dienstknecht, Cas tenray, van Schimmert. VERTROKKEN: H. Hendriks en gezin, koopman, naar Blerick, Kloosterstraat 6. J. H. de Graauw en gezin, koop man, néar 's Bosch Norenborgstraat. H. A. Arts, dienstbode, naar Venlo, Boermanstraat 17. W. J. Janssen, dienstbode, naar Wanssum. J. Pieter?, verpleegster, Maastricht, Statensingel 146. L. W. v,d. Munckhof, z.b., Horst, Grootestraat 154. W. Jeuken, landbouwer. Maashees. M. Verstegen, dienstbode, idem. G. Rongen, dienstknecht, Overloon. P. W. Jenniskens, idem, Bergen- Siebengewald C110. naar naar BÏÏBQSRLZJSS STAID VSIRAÏ van 8 tot 15 Mei. GEBOREN Johanna P. C. Duykers, Oirlo. GEHUWD G. Smits, 32 jaar, landbouwer te Venray en M. J. Th. H. Friesen, 21 jaar, z.b. te Venray. H. Keijzers. 30 jaar, landbouwer te Horst en J. M. G. Derckx, 25 j. z.b. te Venray. OVERLEDEN G. Janssen, 55 jaar, Overl. weg, J. M. Verschuren, 36 jaar. Lull, 1 patiente St. Annagesticht. Ingekomen en vertrokken personen van 8 tot 15 Mei. INGEKOMEN G.'Barents, monteur, Kempweg 4, van Eindhoven. W. J. Peeters, timmerman. Sta tionsweg 32, van Helden. H. Löven wagenmaker, Hensenius- plein 9, van Blerick. M. A. Vergeldt, dienstbode, Stationsweg 5L van Meerlo. M. G. Vissers, idem. Grootestraat 28, van idem. P. W. Ewals, zonder beroep, Oirlo 14, van idem. P. Hoeymakers, Oirlo 65, van Horst. L. G. Jenniskens, z.b. Smakt 314, van Bergen. H. Keysers, landbouwer, Boschh. 59, van Horst. W. A. Reijnen, bakker, Leuaen, K63, van Helden. M. Jl Geurtjens, z.b. Stationsweg 15. van Bergen Ll. P. A. Ewals, dienstknecht, Heide, van Wanssum. A. Jacobs, dienstbode, Grootestr. 24 b van Sevenum. A. Ch. Theelen, zonder beroep. Stationsweg 35, van Neer. Kantoor geopend van 9 tot 1 uur Worden gevraagd: 2 jongens voor boerenknechten voor Oirlo en Swolgen. 1 boerenknecht voor Siebengewald 20 schildersknechten voor Venray Zevenaar. Veghel, Waalwijk, Oss, Nijmegen, Kesteren, Eist en Sevenum 3 metselaars voor Venray 2 timmerlieden voor Venray 1 smidsknecht bek. m. hoefbeslag 4 boerendienstmeisjes 4 burgerdienstmeisjes voor Venray Horst, Venlo en Helmond. Bieden zich aan 4 boerenknechten 2 chauffeurs 1 electricien 4 losse arbeiders 6 burgerdienstmeisjes 1 werkmeisje 1 winkeljuffrouw o.g.v. D 5 uur met iuu mis nu p Plechtige 15 feest varan Na de ei geloofsbebec over 4 giur Lof met T Maandn van Cast o. Diasdalen Volle a{8 1 ter eere ton 8 Lof ening Woenden nardus a Half 8 L Dondei dei Crispinusv. Vrijda^eq Halt 8 Lc Zaterdi Pii Geboden Dnt Half 8 echl waarna dl N. B. ükei op alle pferk gebeden dag de geloojner aan het abve deze keen liggen nadat in de vcsen gebruikt St. onu KEBKBLIJKS DISaSTSÏ Parochiekerk Morgen Zondag in alle H. Missen collecte Voortplanting des Geloofs, kwart voor 8 vertrekt de H. Familie voor de 25ste maal ter bedevaart naar Oostrum. De mannen gaan in rijen van vijf, de muzikanten in het midden van den stoet. Onder de processie wordt gecollecteerd voor de H. Mis en de groote jubileum kaars. In de genadekapel zingen de man nen zelf de H. Mis. Men denke er aan de medaille op te steken en de zangboekjes mede te brengen. Er wordt Communie uitgereikt om zes uur en twintig na zes. Half 3 Her halingscatechismus voor de meisjes, 2 uur kleine Congregatie. Maandag half 8 leesmis, 8 uur Jaarg. voor den Z. E. Heer Pastoor Greymans, 7 uur Lof. Dinsdag half 7 leesmis voor G. Janssen lid der H. Familie, half 8 Jaarg. voor Peter Baltissen en echt genoote, 8 uur leesmis, 9 uur plech tige Huwelijksmis voor Wilhelmus Stevens en Gerarda. Gossens. Woensdag half 8 leesmis. 8 uur in het meest betrouwbare, vakkundigste en degelijkste adres v.h. ass.-apotheker van Dr. Struben Het volledigst gesorteerd en goedkoopst adres in Chemicaliën, Binnen- en Buitenlandsche Geneesmid delen en geneeskrachtige kruiden, Verbandstoffen, Zieken- en Babyverplegings- artikelen, Parfumeriën, Eau de Cologne's, Shampooing's Huidcrème's en alle Drogis terijartikelen. NEETESON/S SPECIALE MIDDELEN tegen GRIEP, hoest, verkoudheid, bronchitis] asthma, hoofdpijn, keelpijn, maagklachten, slechte spijsvertering, moeilijken stoelgang' verzwakking, bedwateren, slechte eetlust wormen of maden, likdoorns of eelt, hoofdroos' schrale huid, zomersproeten, puistjes, zweren, spit, rheumatiek, zenuwen of andere pijnen OVERTREFFEN ALLE ANDERE. Artikelen uit DE ADELAAR als: Breukbanden, buikbanden, rechthouders en elas tieken kousen naar maat, zeer vitaminenrijke levertraan en levertraanemulsie of pastillen, Aspirine, Thijmstroop, Teerslroop, Sirup, Famel, medicinale maagpepermunt, medicinale Bloedwijn en Kinawijn, Sanatogen, Purol, poeders, zalven en pasta's, Vasenol en andere Strooipoedersoorlen, Harol, tandpasta's, tandenborstels, scheerbenoodigdheden als apparaten, mesjes in vele soorten, scheerzeepen, limonadeessence's (met recept voor 't zelf bereiden van heerlijk verfrisschende limonade's), Eau de Colognes in vele soorten (ook in iedere willkeeurige hoeveelheid per maat verkrijgbaar), Vossekop Kleerenverven in alle soorten en kleuren (steeds versche), Schoenverven, medicinale en andere zeepen zoowel eenvoudige als luxe, Boenwas (iets buitengewoons, boenen niet noodig), Ratten-, Muizen- en Insecten, verdelgingsmiddelen, alle voorkomende dropsoorten enz. enz. WAARBORGEN U KWA LITEIT. 12A Dondera s. onze gelij Jacolide hunne 40treei te herdenl Dat Odang sparen is van hderi Leunen '31. dn Voor langstellif gelegenhi Echtvereeli hierbij open

Peel en Maas | 1931 | | pagina 2