JAlfQMft YQQöimiGsrr Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. manufacturen! manufacturen! YQQDDÊüJfóTf zz-Js Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Buitenl. nieuws. Gemeenteraad Maashees - Overloon. BERTELS' ?LArof ve'luoEDtR AMSTERDAM De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG 16 MEI 1931 Twee*en*VIjflIgste Jaargang No. 20 BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7',» ct. bij abonnement lagere tarieven. BLIJKEN TOCH HET Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonder!, nummers 5 cent O. L. Vrouw Behoudenis der Kraokeo, Oostrum Straatgevechten te Madrid. Gevangenen gelyncht. Te Madrid werd door de leden der monarchistische partij in hun clubgebouw een vergadering belegd, waarop Artillano een belangrijke redevoering hield, waarin hij aaneen sluiting der monarchistische vereeni- gingen vroeg om de verkiezingen te bestrijden. Verscheidene honderden communis ten woonden deze bijeenkomst bij, na afloop waarvan jeugdige monar chisten hoera's op het koningschap uitbrachten. Toen een taxi-cbaffeur „Leve de Republiek" riep, werd hij door monarchisten aangevallen, die hem met stokken sloegen. Toen voorbijgangers het voor den chauffeur opnamen onstond een heftig gevecht, waarbij verscheidene perso nen werden gewond. Aanvankelijk werd van beide zijden met steenen geworpen, doch toen de republikei nen woedend werden, schoten zij op drie auto's der monarchisten, die tegen het trottoir stonden. De politie te voet en te paard greep in, voerde eenige charges uit, doch het gevecht duurde voort. De politie arresteerde verscheidene monarchisten. Toen twee celwagens verschenen om de gearresteerden weg te voeren, deed de woedende menigte een aan val op een der celwagens, sleurde de gevangenen er uit en lynchte hen. Trotsky in. Spanje niet welkom. De voorloopige Spaansche regee ring heeft den autoriteiten te Stam boel medegedeeld, dat zij Tro'sky, die den wensch had te kennen ge geven zich in Spanje te vestigen, nu dit een republiek geworden is, daar toe op 't oogenblik geen vergunning kan verleenen. Brandende kloosters. Daar te Madrid de staat van beleg is afgekondigd, is de bewaking der straten en pleinen thans opgedragen aan de troepen. Twaalf gepantserde auto's zijn in de straten opgesteld, vooral in de buurt van de banken. Ook voor het vroegere koninklijke paleis zijn vier gepantserde auto's opgesteld. Volgens een mededeeling van den Spaanschen minister van binnenland- sche zaken zijn bij de onlusten van de laatste dagen reeds tien kloosters te Madrid in brand gestoken. Ook de nieuwe Jezuietenkerk, die in het centrum van de stad staat, is in brand gestoken. In de buurt van Madrid is verder nog een groot klooster der Jezuieten in brand gestoken, De politie en de brandweer, die de kloosters en kerken trachtten te beschermen, werden door de betoo- gers teruggedrongen. De brandweer was tot machteloosheid gedoemd omdat een dicht opeengepakte menigte in de straten, die naar het terrein van de branden leidden, den toegang versperde. Bij een der bran den werden door een instortende muur twee betoogers zwaar gewond. Ook de kloosters, die door de menigte niet bedreigd werden, zijn thans door de religieuzen verlaten. De aanvallen op de kloosters had den bijna alle op denzelfden tijd plaats, zoodat men den indruk heeft, dat men met een georganiseerd en wel overwogen plan te doen heeft. De gruwelijke excessen van de communisten en het godsdiensthatend gepeupel bleven niet tot de hoofdstad beperkt, ook in verschillende Spaan sche provinciesteden hebben onlusten plaats gehad, o.a. te Cordova, Ma laga, Alicante en Cadix. Te Malaga zijn een klooster en het bisschoppe lijke paleis in de vlammen opgegaan, terwijl te Alicante vier kloosters in brand zijn gestoken. Te Cordova bombardeerde het gepeupel het bisschoppelijk paleis met steenen, een poging om het paleis in brand te steken, kon door de politie worden verhinderd. Wel zag de menigte kans het vuur aan te leggen aan andere gebouwen. Vooral de katholieke dagblad- bureaux moesten het ontgelden. De aangerichte schade moet zeer groot zijn. Intusschen is, volgens andere be richten, de staking bijna algemeen, vooral van de arbeiders in de bouw vakken en in de fabrieken. De meeste fabrieken zijn gesloten. De vakvereenigingen sporen wel voortdurend, evenals Zamora en de regeering, in hun proclamaties hun leden aan, het werk te hervatten en verklaren, dat zij. die staken, ver raad aan de republiek plegen, maar daartegenover staat dat de syndica listen en communisten de arbeiders tot staking blijven ophitsen. Op Donderdag 7 Mei 1931 Tegenwoordig alle leden. Voorzitter H. Rieter. Secretaris P. L. Stevens. De Voorzitter opent de vergade ring met den Christelijken groet, waarna de Secretaris de notulen der vorige vergadering voorleest, welke onveranderd worden vastgesteld. Aan de orde is 1. Aangaan geldleening electrici- teitsvoorziening. De Voorzitter zegt, dat de kosten van het net plus de straatverlichting /uilen bedragen ongeveer f 45000. Hij zegt dat het beter is de geld leening wat ruimer te nemen, omdat er toch niet meer opgenomen wordt dan de werkelijke kosten. Daarom stelt hij voor f 45500 te leenen. De boerenleenbanken te Maashees en Oveiloon zijn genegen dit kapitaal te verstrekken tegen een rente percentage van 41/4 pCt. Spreker is er voor bij de boerenleenbanken alhier te leenen, omdat dit in het belang der banken is. De verdere voorwaarden, welke gesteld worden zijn 1/8 pCt. provisie en een opzeg gingstermijn van 3 maanden. Wethouder Crooymans vindt een opzeggingstermijn van 3 maanden wel wat kort voor een derqelijk bedrag. Andere leden meenen, dat dit een algemeen gebruikelijke bepaling is en dat er niet veel gevaar bestaat van opzegging, zoodat in deze be paling geen bezwaar wordt gezien. Met algemeene stemmen wordt besloten een geldleening aan te gaan, onderhands met de afdeelingen Maashees en Overloon van de Coöp. Centrale Boerenleenbank te Eind hoven, in totaal groot ten hoogste f 45500, tegen een rentepercentage van 4i/4 pCt., af te lossen bij wijze van annuïteit in 80 jaar. Het bedrag der leening zal over de beide banken worden verdeeld- 2. Geldleening aanleg electriciteit gemeentegebouwen. Wordt besloten eveneens met de boerenleenbank aan te gaan een geldleening tot een bedrag van ten hoogste f 1000, voor dekking van de kosten van aanleg van electcisch licht in de diverse gemeente gebou wen en de scholen. Deze leening zal worden afgelost in 20 gelijke jaartermijnen. 3. Aangaan leening vernieuwing klinkerweg Overloon. De Voorzitter zegt, dat het nu de tijd is om met de verbetering van den klinkerweg te Overloon te be ginnen. Evenwel moet gewacht wor den totdat de electrische kabel is gelegd. De kosten zullen bedragen ten hoogste f 3000. B en W. stellen voor hiervoor een geldleening aan te gaan. Wordt besloten bij particulieren of bankinstelling een geldleening aan te gaan tot een bedrag van ten hoogste f 3000, af te lossen in 10 jaar. 4. Benoeming leden Schattings commissie. Tot leden der schattingscommissie voor de inkomstenbelasting worden herbenoemd de Heeren H. Rieter, Jds. Poels en M. Jans, terwijl P. v. d. Heuvel wordt benoemd in de vacature ontstaan door overlijden van G. Kersten. De leden verklaren deze benoeming aan te nemen. De Voorzitter dankt voor het in hen gestelde vertrouwen. 5. Bouwen woonhuis H. J. Hen driks. De Raad heeft indertijd afwijzend IN DE WEIDE EN OP STAL STAAN ALS KRACHTVOEDER BOVENAAN IN KWALITEIT EN PRODUCTIE: DATIA" volledig dagrantsoenkook]e voor rationeote veevoeding naar de melkgift van iedere koe tot 4 °/o melkvet. Foutieve voeding waar. )|KH I IW door millioenen verloren gaan, wordt hlordoor voorkomen. VeehoudersprIJs bij Uw leveranoler f 8.50 per 100 Ko. af Amsterdam. Pfmlnlr1 I lÏM995Hf4lf AaUÏOC bevat 4 a 5 0/0 minder vocht en meer eiwit dan I. d. namaaksels en de gewona lijnkoeken. DPriCl* laljn«i<iC8WV%(#C5V%JQ3Sy Kwaliteit en melkwaarde sedert 1905 a.d. spits; 25 Gouden Medailles en Eere-diploma's. Pnrlnlr1 IfliaminonniAAl OfflelSele mestproef Geld. Overijs. MIJ. van Landbouw gaf op 6 biggen eene meerwlnst van DdlIPI# W llQlIllIltSlllIl Wly f 49.12 tegenover evenveel vlschmeel en f 81,- méér winst dan van 't gebruikelijke meelmengsel, 20 0/0 mindervoederverbrulk, 30<>/u méér, grooter en smakelijker eieren dan van ochtendvoer en graan. D(3ia6B5 ^yiflalllwrr6ly Ootrooi In Belgid, Canada, Engeland, Frankrijk, Itaiié, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Spanje, Z.*Afrik«. Vraagt brochure Vee» 60 Pluim veevoeding in nieuwe banen. Weigert zakken waaraan Loodje Bóriets ontbreekt. beschikt op een verzoek van H. J. Hendriks te Overloon om een plaatsje ingevolge de Landarbeiderswet, om dat Hendriks niet aan de vereischten voldeed. De Voorzitter zegt, dat evenwel Hendriks zoo niet kan blijven wonen, omdat zijn huis zeer bouwvallig is, zoodat hij op de een of andere manier geholpen moet worden. B. en W. weten geen betere uitkomst dan dat de gemeente een huisje bouwt. Op de exploitatie van deze huur woning zal zeer zeker een tekort ontstaan in hetwelk het Rijk jaarlijks ten hoogste f 25 bijdraagt, indien de oude woning als krotwoning wordt opgeruimd. Jans vraagt of B. en W. het plan hebben deze woning te bouwen aan den Venraysche grintweg. De Voorzitter beantwoordt deze vraag bevestigend, omdat dan het huisje zijn waarde houdt, hetgeen niet het geval is, wanneer wordt gebouwd op het perceel van Hendriks. Met algemeene stemmen wordt goedgevonden een huurwoning te bouwen en hiervoor een bedrag van ongeveer f 2000 beschikbaar te stellen. 6. Bijzondere School Holthees- Smakt. De Secretaris leest een schrijven voor van den Z.E. Heer Rector te Smakt en van de Bisschoppen van 's-Bosch en Roermond, waarbij ge vraagd wordt, dat de gemeente zich zal neerleggen bij de beslissing, welke de gedelegeerden dier Bisschoppen zullen nemen, aangaande de plaats, waar de school te Holthees zal wor den gebouwd. Tevens wordt voor gelezen een schrijven van de inwoners van Holthees, waarbij deze verklaren gaarne genoegen te nemen, dat de school te Holthees wordt geplaatst, zooals de raad heeft bepaald en waarbij om een spoedige afdoening wordt verzocht. De Voorzitter zegt, dat de raad indertijd heeft besloten als plaats aan te wijzen het perceel gemeente grond bij de brug, nabij Mulder, terwijl de Rector is voor het terrein bij Philipsen, hetgeen ongeveer 300 Meter korter bij de Kerk ligtde inwoners van Holthees vragen om het besluit van den raad te hand haven. Spreker vraagt nogmaals het ge voelen van den Raad. Jans zegt, dat verweg de meeste kinderen uit Holthees komen. Geurts zegt als zijn meening, dat de ligging bij Mulder veel beter is en het andere terrein veel te be krompen. Wethouder Crooymans meent, dat de raad niet tegen den wil der in woners van Holthees moet handelen. De Raad is algemeen van oordeel, dat het terrein bij Philipsen onge schikt is. De Voorzitter meent, dat het goed zou zijn. als B. en W. eens een conferentie hadden met de gedelegeerden der Bisschoppen, mis schien dat alles dan nog goed te recht zou kómen. Tevens heeft de gemeente dan getoond den goeden wil te hebben gehad om tot over eenstemming te geraken. De Voorzitter brengt daarna in stemming de vraag of de Raad zijn genomen besluit al dan niet hand haaft. Met algemeene stemmen wordt besloten, het indertijd genomen be sluit te handhaven. Wel wordt goedgevonden, dat een conferentie wordt gevraagd met de gedelegeer den der Bisschoppen. 7. Vaststelling kohier hand- en spandiensten. De Secretaris leest het ontwerp- kohier voor der hand- en span diensten 1931. hetwelk met algemee ne stemmen wordt vastgesteld. Wordt vervolgd. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Hoe de kip haar ei legt. Eenige maanden geleden heeft men in het Algemeen Nederlandsch Land bouwblad kunnen lezen, dat onder zoekers door middel van Röntgen stralen-fotografie tot de ontdekking waren gekomen, dat de kip haar eieren met de spitse punt naar voren legt. Naar aanleiding daarvan deelde de heer Joh. C. van Scherreuburg. hoenderparkhouder te Renkum (Gld.) in een interessant betoog in 't Algem. Ned. Landbouwblad mede, dat hij op grond van eenvoudige waarne mingen eveneens tot de conclusie was gekomen, dat het meerendeel der kippen haar ei met de punt naar voren legt. Een der redacteurs van het Algem. Ned. Landbouwblad is dezer dagen naar Renkum getogen, om te zien hoe de heer v. S. dit vraagstuk had aangepakt. Het bleek ten slotte vrij eenvoudig te zijn, en heel geen heksentoer, zooals wellicht velen zullen denken, om na te gaan, hoe het ei gelegd wordt. De heer v. Scherrenburg heeft een aardig en praktisch ingericht hoenderpark van circa 350 dieren, die door valnestcontrole zeer mak zijn geworden. Het onderzoek naar de wijze van leggen deed de heer v. S. nu als volgt Een kip zit gewoonlijk een tot twee, soms wel drie uur op het nest z.g. te leggen, doch wac zien wij gebeuren, als we zoo'n kip in het oog houden? Benutten we nu dezen tijd aldus de heer v. S. om voorzich tig en rustig naar de betreffende kip te loopen, dan zal zij maar zelden van het nest vliegen, ten minste, wanneer we niet met een al te jonge hen te doen hebben. Om absolute zekerheid te hebben, welke punt het eerst kwam, en mede om de kip niet noodeloos te ver ontrusten, heeft de heer v. S. nu met een potloodje, zoodra ongeveer een vierkante centimeter van het ei zichtbaar werd, hierop een teeken gezet. Inderdaad bleek, dat op deze wel zeer eenvoudige wijze met zekerheid was vast te stellen, hoe het ei ge legd werd. Men moet evenwel geduld hebben en de leggende kip nauwlettend gade slaan. En daarbij niet opzien tegen een tijdje wachten. Want als de kip niet alleen zit, duurt het meestal langer dan normaal eer het ei komt Het onderzoek heeft de heer v. S. voortgezet, tot hij 100 eieren had gecontroleerd. Dit gaf tot resultaat dat hiervan 70 eieren spits en 30 met het stompe eind naar voren zijn gelegd. Dit is nogal in strijd met vele pluimveeboeken, die leeraren, dat het ei stomp gelegd wordt. Niet onderzocht is te Renkum, of een kip, die het ei spits of stomp legt, dit steeds doet. Doch daar komt de heer v. S. met zijn reuze geduld ook wel achter Curiositeitshalve deelen wij deze proef hierbij mede, niet omdat er practisch nut in steekt, maar enkel en alleen omdat de kwestie nog al eens besproken wordt, wanneer eenige kippenhouders bij elkaar zijn, en over het weer uitgepraat raken Rhode Islanders. VRAAG Ik heb R.I.-kuikens, die nu reeds 7 weken oud zijn. Maar nu sta ik voor de moeilijkheid, hoe kan ik er de hanen met zeker heid uithalen. Ze zijn zeer goed ge groeid, doch de kammen beteekenen nog niet zooveel, dat ik daarnaar te ■xerk kan gaan, wel bij een paar, die veel grover zijn. Maar de mees ten teekenen nog heel weinig aan de kam. Indien u mij in Peel en Maas zoudt kunnen inlichten, zou me dat hoogst aangenaam wezen. Uit Venray. ANTWOORD Als u nog nooit Reds hebt opgefokt, zal het 't beste zijn, eens de hulp in te roepen, die reeds jaren Redskuikens grootbracht. Er is n.l. routine voor noodig. Nu kan ik wel eenige verschijn selen op noemen, maar aan de hand daarvan zult u nog vergissingen maken. Ik raad u daarom aan, de twijfelaars er voorloopig nog tusschen te laten. Die twijfelaars doen toch zooveel scha niet aan de hennetjes. Als de kuikens geen tegenslag hebben gehad, zult u zien, dat som mige dieren heel gelijkmatig in de veeren komen, en óok reeds staart krijgen, terwijl de kopjes iets kleiner zijn, en de stand wat lager. Dat zijn meestal hennetjes. De haantjes blijven het langst kaal op de schouderbladen en ook aan het zadel, waar de „staart" meer op een plosje lijkt, van dons. Aan het loopen naar het voer kunt u ook verschil opmerken. De haantjes vallen met Vooruitgestoken kop en hals meer op het voer aan, terwijl de hennetjes met afgemeten pasjes loopen, dus niet zoo lummel achtig en ruw. De ijdelheid schijnt er dus al vroeg in te zitten bij deze gevederde dametjes. De hanen maken heelemaal geen toilet. Soms steken er slordige veeren loodrecht op d'r karkas, wat je bij de hennetjes zoo goed als nooit op merkt. De haantjes hebben doorgaans ook dikkere pooten, en dikkeren snavel. Maar nog eensde verschillen loopen vaak zoo nauw in elkaar, dat het voor ec n ongeoefend -oog meestal heel moeilijk is, om de ge- wenschte scheiding te maken. Dit geldt ook voor Barnevelders, ofschoon in iets mindere mate, en voor de Wyandottes. De veeren der haantjes, aan den hals en het zadel vooral, zijn spitser dan die der hennetjes. Vooral Dij de gezoomde Barnevelders kan men dat goed zien. Maar de zooming komt meestal wat laat. Konijnen. VRAAGMijn zoontje heeft Vlaamsche Reuzen en nu is er een ram bij (van het vorig jaar Mei) die prachtig uitgegroeid is, maar hij schudt de laatste dagen erg met den kop. Wat zou hij mankeeren Hij eet goed. Uit Venray. ANTWOORDTHet schudden met den kop wijst op oorschurft, Laat eens een mengsel petroleum en slaolie in het oor druppelen. U moet hierbij voorzichtig te werk gaan en zorgen, dat niet gemorst wordt, want waar olie komt, valt het haar uit. Ook na genezing is geregelde inspectie noodig, de kwaal wil licht terugkomen. Grootoorige konijnen, zooals Vlaamsche Reuzen zijn, heb ben van oorschurft het meeste last. VENRAY. 16 Mei 1931 Volksconcerten. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat de in 1931 te houden volksconcerten zijn vastgesteld als volgt 1. Zondag 17 Mei, 7 uur nam., Venray's Fanfarecorps, Groote markt 2. Zondag 7 Juni, half 8 nam., Venray's Fanfarecorps, Groote markt 3. Zondag 21 Juni, 6 uur nam., Fanfare St. Catharina, Leunen, Heide; 4. Zondag 28 Juni, 6 uur nam., Fanfare St. Oda, Merselo, Merselo; 5. Zondag 5 Juli, half 8 nam.. Harmonie Sub Matris Tutela, Oos trum, Groote Markt; 6. Zondag 12 Juli, 8 uur nam., Venray's Fanfarecorps, Groote markt; 7. Zondag 26 Juli, 7 uur nam.. Fanfare Ons Genoegen, Oirio, Groote Markt 8. Zaterdag 15 Aug., 8 uur nam. Venray's Fanfarecorps. Henseniuspl.; 9. Zondag 16 Aug., 6 uur nam.; Fanfare Ons Genoegen, Oirlo, Oostrum 10. Zondag 23 Aug., 7 uur nam., Fanfare St. Oda, Merselo, Hensenius- plein 11. Zondag 30 Aug., 4 uur nam., Fanfare St. Catharina, Leunen, Castenray 12. Maandag 31 Aug., 8 uur nam. Venray's Fanfarecorps, Henseniuspl. 13. Zondag 6 Sept., 5 uur nam., Harmonie Sub Matris Tutela, Oostrum Ysselsteyn 14. Dinsdag 8 Sept. half 8 nam. Venray's Fanfarecorps, Henseniuspl. Venray 9 Mei 1931. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. Aanbesteding houtvervoer. Door Burgemeester en Wethouders der gemeente Venray worden aanbe steed op Vrijdag 22 Mei a.s. des voormiddags elf uur per inschrijving het vervoer van ongeveer 190 M3 mijnhout gekapt en geschild liggende in het Gemeentebosch aan het Vlak water, naar station Venray, gedeelte van het emplacement in huur bij de Gemeente. De inschrijving moet geschieden voor de geheele mas?a. Inlichtingen zijn te bekomen bij Boschwachter Min, Merselosche weg op Maandag 18, Dinsdag 19 en Woensdag 20 Mei a.s. vanaf 6 uur namiddag. De Gemeenteraadsverkiezing te Venray. Dinsdag werden ten Raadhuize alhier de navolgende lijsten met candidaten ingediend. Dat er nog al animo bestaat, blijkt uit het res pectabele getal van 44 liefhebbers I Hier volgen ze A. Odenhoven H. B., Overl. weg Millen A. G., Patersstraat Van Boven J. HMaash. weg Arts M. H. idem Van Gerven H. J.f Mersel. weg Munckhof v. d. P. J., „Engel" Janssen Th. H., Groote Markt Aarts G. H„ Henseniusplein Hoex J. L., Oostrum Tonen A.P. M„ Oude Oostr.weg Van Bergen P.f Langstraat Coppus P. J.. St. Odastraat Vollenberg H. H.f Langstraat B. Pubben P. M. H„ Merselo Jacobs P. A., Lejnen Goumans M., Akkerweg Nelissen J. H., Oirlo Van Dijck P. J. H„ Ysselsteyn Geurts J. H., Castenray Poels P. J. H. G., Veulen Camps J. A. L., Oostrum V. d. Sterren J„ Oirlo Poels L. H. A., Merselo C. Houben G. H., Veulen Refntjes G. H., Steeg Asselberghs H. F., Scheide Geurts M. H., Scheide D. Strijbos H„ Castenray Op-Hey G., Oirlo V. d. Pasch H., Castenray E. Stoot J. H. M. H., Stationstraat Vermeulen J. C. H., Groote Markt Van Haren L. Groote Straat Pyls R. J. V., idem Oudenhoven (Lzn.) H., Hoenderstr. Smits P. J. A., Schoolstraat Oudenhoven (Jzn.)H., Leunscheweg Fonck M. V., Hofstraat F. Janssen H. J. A., Henseniusplein Kupers G. H., Henseniusplein Winters W. C. A. Schoolstraat Coopmans P. Ant. Langstraat Drabbels Jos. H.t Langstraat De Schuttersfeesten van Het Zandakker te Venray. De feesten der schutterij het „Zandakker" kunnen in alle opzich ten als goed geslaagd worden be schouwd. Zaterdagmiddag om 4 uur werden de feesten geopend door kanonge bulder. Daarna trok de feestvierende schutterij, vooraf gegaan door de Turnclub „St. Christoffel", door het dorp, waarna een concert gegeven werd op het feestterrein achter de Gouden Leeuw, hiervoor welwillend afgestaan door de Erven Janssen. Hoewel Zondagmiddag enkele ge zelschappen afwezig bleken, was de belangstelling er niet minder door. Om 1 uur stelden de Gilden en Schutterijen zich aan het Gildehuis op en onder de vroolijke muziek van Venray's Fanfarecorps, het geroffel der tamboers trok men ten optocht voorafgegaan door marechaussees te paard, de feestcommissie in auto's, en bruidjes met de medailles in een wagen, door Venray's straten. De Grootedelachtbare Heer Jan Poels hield een openingsrede en hoopte, dat allen dit feest in gepast vermaak zouden vieren. De verschillende wedstrijden namen hierna een aanvang als defileeren, tromslaan, standaardrijden, vaandel- zwaaien, keuring van zilver, oudste gilden, enz., terwijl de schutters naar het schietterreln trokken om daar aan de schiethoornen hun vaardigheid te tooneD. 's Avonds gaf Venray's Fanfare corps een goed geslaagd concert. Dank zij de goede regeliDg door de feestcommissie, verliep het feest in de volmaakste orde en keerden de gezelschappen, na de uitreiking der prijzen, uiterst voldaan en in vroolijke stemming huiswaarts. Maandag werd het feest nog voort gezet en was er 's avonds op het terrein wederom een groote drukte. De verschillende inrichtingen van

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1