Weekblad voor VENEAY, HORST en Omstreken. ÏMMm mmiml De Gemeenteraadsverkiezing. MANUFACTUREN (i Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. AMSTERDAM Buitenl. nieuws. Provinciaal Nieuws ZATERDAG 9 MEI (931 Tweern Vijftigste Jaargang No. 19 PEEL EN MAAS ■T'-J J BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENT1EN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7 l/i ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonder!. nummers 5 cent Zooals bekend mag worden verondersteld, is Dinsdag a s. 12 Mei de candidaatstelling voor den Gemeenteraad. Dat wil zeggen, dat op dien dag tusschen des voormiddags 9 en des namiddags 4 uur bij den Burgemeester ten Raadhuize lijsten van candidaten kunnen worden in> geleverd, over welke lijsten dan op Woensdag 17 Juni a.s. de stemming zal plaats hebben. Bij de candidatenlijsten moet worden overgelegd eene verklaring voor elk der daarop voorkomende candidaten afzonderlijk, dat hij be willigt in zijn candidaatstelling op die lijst. Het is, om moeilijkheden te voorkomen, wel gewenscht, dat deze verklaringen ter Gemeentesecretarie door de candidaten worden onderteekend. Formulieren voor candidaten lijsten (model I) en verklaringen (model II) zijn kosteloos ter Secretarie voor alle kiezers verkrijgbaar. Op elke Candidatenüjst mogen hoogstens 20 candidaten worden ge steld, terwijl zij moet onderteekend worden door minstens 25 personen, die kiezer zijn voor den Gemeenteraad. Dezelfde candidaat mag niet voorkomen op meer dan ééne lijst Men doet goed, het aantal onderteekeningen wat ruimer te nemen, b.v. 30, wijl het bij elke verkiezing in de praktijk voorkomt, dat per sonen onderteekend hebben, die achteraf blijken geen kiezer voor den Raad te zijn, of die op meerdere lijsten hun handteekening hebben ge steld, hetgeen verboden is, zoodat zij worden geschrapt. Mede ook in dit verband wordt aangeraden, de candidatenlijsten met bijbehoorende verklaringen tijdig, vóór 4 uur, b.v in den voormiddag, of direct na den middag, even ter Secretarie te doen controleeren, op dat eventueele fouten of tekortkomingen nog vóór de officieele in levering bij den Burgemeester kunnen hersteld worden. Dit wat de candidaatstelling betreft. Daarna komt echter de stemming, gevolgd door de verdeeling der 15 zetels, hetgeen volgens een bepaald tamelijk ingewikkeld systeem geschiedt. In 1923 werd door ondergetee- kende van de techniek der Kieswet ten aanzien van de vaststelling van den uitslag eener stemming voor belangstellenden eene uiteenzetting ge geven in het Patronaat, welke uiteenzetting toen ook is opgenomen in „Peel en Maas". De uitgever van dit blad heeft mij verzocht thans, nu het systeem geheel gewijzigd is, eene nieuwe uiteenzetting in zijn bl&d te willen geven, aan welk verzoek ik gevolg heb gegeven, in de hoop, daarbij zoo duidelijk te kunnen zijn, dat ieder belangstellende mij gemak kelijk kan volgen. Het beste kan dit geschieden aan de hand van eene fictief opgezette verdeeling, waarbij ik zal nemen eene gemeente van het type van Venray, dus met een stemmenaantal van ruim 4000 en een aantal Raadsleden van 15, (tot nog toe hebben wij in Venray 13 Raads leden, doch nu de gemeente volgens de gehouden Volkstelling ook officieel boven de 10000 zielen is gekomen, moet het aantal Raadsleden met twee worden uitgebreid). Voorop zij nog opgemerkt, dat verbinding der lijsten onderling tot groepen zooals vroeger, volgens de gewijzigde Kieswet niet meer kan. Elke lijst staat dus geheel op zichzelf. Thans het voorbeeld, waarbij wij duidelijkheids- en gemakshalve maar zooveel mogelijk met ronde cijfers zullen werken en breuken vermijden. Aangenomen wordt, dat de stemming geschiedt over zes lijsten en de stemmen zijn verdeeld als hieronder aangegeven. Lijst I Lijst II Lijst III Lijst IV Lijst V Lijst VI A 410 A 220 A 372 A 198 A 232 A 164 B 142 B 23 B163 B 118 B 98 C 68 C 108 G 91 C 104 D 29 D 26 D 282 D 164 E 128 E 31 E 148 F 231 F 66 G 8 G 74 H 18 H 213 I 168 J 15 K 28 Totaal 1034 408 1620 198 618 262 Het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen is dus 4140, zoodat de algemeene kiesdeeler wordt 4140 15 276. De uitslag der eerste verdeeling wordt nu als volgt Lijst zetels overschot 3 206 II 1 132 III 5 240 IV 198 V 2 66 VI 262 Na deze eerste verdeeling zijn dus 11 plaatsen toegekend, zóodat er nog 4 toe te wijzen blijven. Thans komt de tweede v<>rdeeling en wel in volgorde van de grootste overschotten, met dien verstande evenwel, dat bulten aanmerking blijven die lijsten, welke na toekroniiig van nog één plaats, een gemiddeld aantal van minder dar* 75 pet. van den kiesdeeler, d.i. dus minder dan 207 stemmen per toegekende plaats zou den aanwijzen. Al dadelijk zien wij dus, dat ook hier lijst IV niet in aanmerking komt. De tweede verdeeling wordt nu als volgt Begonnen wordt met de lijst, die het grootste overschot liet, d.i. lijst VI; deze krijgt bij toekenning van een zetel een aantal van 262 stemmen per zetel en krijgt dus deze plaats. Vervolgens lijst III; deze krijgt bij toekenning van nog een zetel boven de 5, welke haar reeds zijn toegekend, een gemiddelde van 1620 6 270 en krijgt dus haar 6den zetel. Dan volgt lijst I; deze krijgt bij toekenning van nog een zotel een gemiddelde van 1034 4 258i/i en krijgt dus haar 4den zetel. Nu zou volgen in rangorde van het grootste overschot lijst IV; deze lijst zou echter, bij toekenning van een zetel met haar stemmental van 198, beneden 75 pet. van den kiesdeeler blijven en komt dus, zoo- als trouwens boven reeds gezegd, niet in aanmerking. Ook de lijsten II en V, die bij de tweede verdeeling nog geen zetel hebben gekregen, blijven voorloopig buiten beschouwing, aangezien aij bij toekenning van mg een zetel met haar gemiddelde zouden komen be neden 207 per zetel, dus beneden 75 pet. van den kiesdeeler; Er zijn nu derhalve 14 zetels toegekend en wel vier aan lijst I, één aan lijst II, zes aan lijst III, twee aan lijst V en éém aan lijst VI. Nu rest nog de 15e zetel. Deze moet worden toebedeeld aan de lijst, weïice na toekenning van nog een plaats gemiddeld het gróótst aantal stemman per toegekende plaats aanwijst, onverschillig of ze daarbij de 75 pet. van den kiesdeeler per zetel haalt of niet. Hier zou dus in een uitzon deringsgeval eene lijst als onze lijst IV, waarop in het geheel minder stemmen dan 75 pet. van den kiesdeeler zijn uitgebracht in aanmerking kunnen komen voor een zetel in de praktijk komt dlit echter zoo goed als niet voor. Ook in ons geval niet. Een paar een voudlge rekensom metjes doen ons zien, dat lijst III de gelukkige is. Iir.mers deze haalt bij toekenning van zeven plaatsen (dus één meer dan ze al had) een gemid delde van 2313/7 per plaats en geen enkele ander#; lijst komt aan dat cijfer. Derhalve krijgt lijst III dezen laatsten zetel «en heeft er aldus in totaal zeven. (Volledigheidshalve wordt nog even gewezen op het geval, dat eene bepaalde lijst meer dan de helft van het totaal aantal siemmen heeft gehaald, in ons geval dus meer dan 2070. Vroeger kon het voorkomen, dat zulk een lijst dan toch de kleinste helft van bet aantal te vervullen plaatsen toegekend kreeg, hetgeen feitelijk niet billijk was. Nu is er een nieuw artikel (art. 100a) in de Kieswet gebracht, dat zoodanige toeken ning der zetels waarborgt, dat eene dusdanige lijs!: dan aliinog een zetel krijgt ten koste van de lijst, die voor het kleinste overschot eene plaats heeft ontvangen.) Wij zijn thans genaderd tot het aanwijzen van de candid aten, die tot IN DE WEIDE EN OP STM. STAAN ALS KRACHTVOEDER BOVENAAN IN KWALITEIT EN PRODUCTIE: tfo AVSi^l) volledig dagrantsoenkoekjo voor rationeels veevoeding naar de melkglft van ledera koe tot 4 o/o melkvet. Foutieve voeding waar* 9 ftMa&w 0 door millioencn verloren gaan, wordt hierdoor voorkomen. Veehouderaprlja bij Uw laveranoier I 8.50 per 100 Ko. af Amsterdam. q g SiAff bevat 4 a S o/o minder vocht on meer eiwit dan I. d. namaaksels en de gewone lijnkoeken, bSCi !L8JbbXCBqCsK©IÏ8®II!'S®J Kwaliteit on molkwaardo sedert 1805 a.d. spits; 25 Qouden Medailles en Eore*dlploma's. |_9 ;a i nejT r mi rti m ren n_ n I OHIcIëela mestproof Gold. OverIJs. MIJ. van Landbouw gaf op 8 biggen eene meerwlnst van Bef *613 w iBQSÏlllBtEOBlflBCdf f 48.12 tegenover evenveel vlschmeel en f 81,- méér winst dan van 't gebruikelijke meelmengsel, a_J 20 o/o minder voedorverbruik, 30 o/0 méér, grooteren smakelijker eieren dan van ochtendvoor en graan. B §5Bj Octrooi in België, Canada, Engeland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Spanje, Z.*Afrika. Vraagt brochure Voo* en Pluim veevoeding In nieuwe banen. BEBTELS' OLIEFABRIEKEN N.V. AFD. VEEVOEDER Weigert zakken waaraan Loodje Berteis ontbreekt. Raadslid benoemd moeten worden verklaard. Hierbij wordt 4voor elke lijst een lijstkiesdeeler berekend, d.i- v/ij Jeelen het aantal op elke lijst uitgeDrachte stemmen door het aantal aan die lijst toegekende plaatsen en de uitkomst is dan de z.g. lijstkiesdeeler. Lijst I telt 1034 stemmen en verkreeg 4 zetelsde lijstkiesdeeler is dus 1034 4 258i/s. Allereerst worden nu gekozen verklaard de candidaten. die een aantal stemmen, gelijk aan of grooter dan den lijstkiesdeeler op zich hebben vereenigd, waarna het overschot (dus wat elk dier candidaten heeft behaald boven den lijstkiesdeeler) wordt overgedragen op de can didaten, die den lijstkiesdeeler niet behaalden en wel in volgorde der lijst. Bij toepassing dezer methode op lijst I zien wij derhalve, dat gekozen is A, die nog een overschot van 15Ii/J overdraagt aan B, die daarmede komt aan 293i/s en dus ook gekozen is. Het overschot van 35 gaat over op C, die dan komt op 103. Nu heeft dus niemand der nog niet gekozen verklaarde candidaten den lijstkiestdeeler behaald- De overblijvende plaatsen worden nu toegekend in volgorde aan hen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd, althans voor zoovor dio candidaten een aantal stemmen hebben verkregen grooter dan de helft (129i.'4) van den lijstkiesdeeler. Dit is enkel het geval met F., die dus gekozen is met zijn 231 stem men. Aangezien nu geen der andere candidaten nog de helft van den lijstkiesdeeler heeft behaald, worden de nog overblijvende plaatsen toe gekend aan de in volgorde hoogst geplaatste, nog niet gekozen candi daten der lijst. In ons geval dus wordt als vierde gekozen verklaard C. Benoemd zijn derhalve A., B., C. en F. Het zal nu den belangstellenden lezer niet moeilijk vallen, op dezelfde wijze uit te maken, wie van de andere lijsten gekozen zijn. Tot uitkomst zijner berekeningen zal hij dan vinden, dat nog Raadslid worden van lijst II A.; van lijst IIIA., B., C., D., E., H. en I.; van lijst V A. en D., van lijst VIA. Wij hebben nu onzen Gemeenteraad voltallig en ons rest enkel nog de taak, voor elke lijst de plaatsvervangers te rangschikken. In afwijking van het vroegere stelsel, toen op deze rangschikkingslijst enkel de niet gekozen candidaten werden geplaatst, moeten daarop thans ook de reeds gekozen leden komen. De candidatenlijsten worden dus opnieuw in haar geheel gerang schikt en wel in dier voege, dat bovenaan komen in volgorde van de candidaatstelling, de gekozen leden en daarna volgen de invallers en wel eerst degenen, die meer dan 50 pet. van den lijstkiesdeeler behaal den, in volgorde van hun stemmental en daarna de overigen in volgorde der Ifjst. Duidelijkheidshalve zullen wij deze methode eens toepassen op lijst I en krijgen dan deze volgorde: A., B.f C., F., D„ E., G., H. Gekozen zijn, zooals wij zagen, de eerste vier, zoodat plaatsvervangers worden in volgorde D„ E., G. en H. De lezer, die er plezier in heeft, den uitslag geheel uit te werken, zal dit nu gemakkelijk kunnen. Zijn resultaat zal verder zijn als volgt lijst II A. (gek.) B., C., D., E. lijst III A. (gek.), B. (gek.), C. (gek.), D. (gek), E. (gek). H. (gek.), I. (gek.), F., G., J., K; lijst IV A lijst V A. (gek.), D. (gek), B., C; lijst VI A. (gek.), B. A. F. M. VAN HAAREN, Gem. Secretaris. 0. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum Aan het Italiaansche parlement is een rapportovergelegd over de sterkte der legers der kleine entente, waarin er op gewezen wordt, dat de legers van Tsjecho-Slowakije, Zuid-Slavië en Roemenië evenals dat van Polen uniform uitgerust en opgeleid zijn, met het doel ten alle tijde een samenwerking met het Fransche leger mogelijk te maken. Over de militaire leiding wordt geadviseerd door hooge Fransche -officieren, terwijl aan den anderen kant talrijke officieren uit de Zuid- Oostelijke staten cursussen aan de Fransche krijgsscholen volgen en de Fransche militaire oefeningen mee maken. Verder wijst het iapport er op, dat de bewapening, munitie enz. voor de legers der kleine entente uniform geleverd wordt door de Fransche firma Schneider-Creuzot, die reeds de bewapeningsindustrie in Tsjecho- Slowakije controleert en thans ook groote wapenfabrieken in Roemenië en Zuid-Slavië wil oprichten. Men ziet: er wordt dapper reke ning gehouden met een nieuwe menschenslachting 1 Naar de „Osservatore" uit War schau verneemt, houdt het centrale executieve comité van de derde inter nationale zich dagelijks bezig met de gebeurtenissen in Spanje. In een der laatste zittingen heeft het comité een resolutie aangenomen, waarin verklaard wordt, dat de tegen woordige stand van de revolutie in Spanje geheel en al gelijk is aan de eerste phase der Russische revolutie in 1917, die tenslotte met de over winning der bolsjewieken eindigde. Daarom moet de communistische partij in Spanje dezelfde middelen gebruiken als de bolsjewieken inder tijd in Rusland. In Spanje krijgen we binnenkort de belangrijke Parlementsverkiezingen Aan de minderheden zou vertegen woordiging in het Parlement gegeven worden. Vrouwen zullen wel gekozen kunnen worden, maar zij hebben zelf geen stemrecht. Ex-Koning Alfons van Spanje heeft verklaard, dat hij vast besloten is aan de iepublikeinsche regeering, c ie voor hem thans de regeering van Spanje is, geen enkele moeilijkheid in den weg te leggen. De monarchisten, die zijn aan wijzingen willen volgen, zullen niet alleen geen moeilijkheden aan de nieuwe regeering moeten bezorgen, maar haar bovendien moeten steunen. Nooit zal hij goedkeuren, dat men het volk tegen het gezag ophitst, noch dat men speculeert op den on- gelukkigen toestand van het land, om aan 't nieuwe regime zijn prestige te ontnemen. De koning verklaarde eveneens, dat hij aan alle officieren, die hij had kunnen bereiken, verzocht heeft, den eed van trouw aan de republiek af te leggen. Aan de monarchie in Spanje is een einde gemaakt door den wil van het volk. Indien zij eenmaal moet hersteld wórden, dan zal dit even eens moeten geschieden door den wil van de burgers van het land. -Wil je met warm zomerweer een frissche drank Neem dan CLEPHAS geperste Sinaasappelen of Citroen. VENRAY, 9 Mei 1931 AANVANG ZOMERTIJD. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat dit jaar de vervroeging van den wetielijken tijd met een uur zal aan vangen op 15 Mei, ten twee uur voormiddag. In den nacht van Donderdag op Vrijdag worden te 2 uur de open bare klokken op 3 uur gezet. Venray 6 Mei 1930 Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Drankwet. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat is ingekomen een verzoek Peter Johannes Gerardus Hubertus Janssen, bakker, wonende te Venray. Yssel- steyn I. 69, om verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank voor de zaal van het huis plaatselijk gemerkt Ysselsteyn I. 69. Binnen twee weken na de dag- teekening dezer bekendmaking kan eenieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren indienen. Venray 1 Mei 1931. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO, De Secretaris, VAN HAAREN. Beslissing over de geldigheid der candidatenlysten voor den Gemeenteraad. De Voorzitter van het Hoofdstem bureau in de gemeente Venray brengt ter openbare kennis, dat dit Hoofd stembureau op Maandag 18 Mei 1931 in eene ten 4iure n.m. in het stemlokaal Paterstraat 28 (Patronaat) te houden openbare zitting zal be slissen over de geldigheid der op 12 Mei 1931 ingeleverde candidaten lijsten voor den Gemeenteraad en over de handhaving van de daarop voorkomende candidaten. Venray 4 Mei 1931. De Voorzitter voornoemd, O. VAN DE LOO. Bekendmaking. De Burgemeester van Venray brengt ter openbare kennis, dat op de Secretarie ter inzage ligt een opgaaf van de personen, wier stieren op de provinciale hoofdkeuring van spring- stieren, gehouden den 9 April 1931, te Venray en Sevenum, goedgekeurd, afgekeurd of wegens onvoldoende ontwikkeling aangehouden zijn. Venray, 4 Mei 1931. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. Waarschuwing. De Burgemeester van Venray waarschuwt bij herhaling tegen de praktijken van Hendrikus van Daijn- hoven, zich uitgevende voor zaak waarnemer, geboren te Oploo 22 Maart 1874, gewoonlijk vertoevende in volkslogementen. Tegen van Duijnhoven, die in Noord-Limburg en Oostelijk Noord - Brabant tegen betaling requesten schrijft, is door de politie te Helmond proces-verbaal opgemaakt wegens oplichting deswege werd hij door de rechtbank te Roermond veroor deeld tot eenige maanden gevange nisstraf. In den laatsten tijd reist hij meer speciaal de dorpen af en gaat langs de huizen, den bewoners aanbiedende voor hen verzoekschriften te schrijven o.m. voor belastingzaken, miUtie- aangelegenheden, strafzaken enz. Waar van Duijnhoven nogal be spraakt is en de gewoonte heeft voor te geven, geheel in strijd met de waarheid, zeer bevriend te zijn met Ministers en andere hooge autoriteiten, laten velen minder ont wikkelden zich door hem overreden geld te geven voor het schrijven van requesten. Aangenomen mag worden, dat van Duijnhoven na het ontvangen van het geld niets meer van zich laat hooren, terwijl te vreezen is, dat requesten veelal niet worden inge zonden, of als ze ingezonden worden, als zijnde niet voor inwilliging vat baar, vruchteloos zijn ingediend. Ook in deze gemeente zijn reeds meerderen de dupe geworden van zijn praktijken. In Venray houdt hij zich gewoon lijk op Smakterweg 5. Men zij dus gewaarschuwd. Venray, 6 Mei 1931. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Onderzoek verlofgangers. De Inspectie der verlofgangers zal alhier plaats hebben op 2 Juni e.k. in het St. Antoniuspatronaat en wel om 9 uur voor de lichting 1919 en om 10i,'4 uur voor de lichting 1922, tevens op dat uur voor de beide genoemde lichtingen der gemeente Wanssum. Het onderzoek zal plaats hebben door den Kapitein, toege voegd aan den Indeelingscommandant. Luchtwaclitoefening te Venray. Zaterdag 16 Mei van 2 tot 3 uur zal de Luchtwachtdienst te Venray waarnemingen verrichten. Zondagavond werden op den weg naar Horst wederom verschil lende wielrijders bekeurd wegens het rijden zonder licht, en niet in bezit hebben van het rijwielbelastingmerk. Ook liepen twee motorrijders een verbaal op wegens lijden zonder achterlicht. Dat wordt een dure kermis De wachtmeester der Kon. Marechaussee de Brok van de brigade alhier is tijdelijk gedetacheerd naar Apeldoorn en de marechaussee Kur- vers van de brigade Boxmeer tijde lijk naar de brigade alhier. Dienstregeling Autobussen. Met ingang van 15 Mei as. treedt een nieuwe dienstregeling in werking van de Autobusdienstonderneming G. Kupers, alhier. De lezers vinden deze volledige dienstregeling afgedrukt in het tweede blad. Uitknippen en bewaren 1 Examens krankzinnigenverpleging St. Annagesticht Venray. Ziekenverpleging Diploma B. 6 candidaten. Geslaagd de Zusters Billiau M. R. C. C. (Eerw. Zuster Marie-Godelieve), Geilen N. E. (Eerw. Zuster Concordia), Hendrikx M. P. H. A., Hoppenbrouwers J.A. C., Janssen H. A., Simons M. H. A. Schuttersfeesten van het Zandakker. Hedenavond zal de opening plaats hebben van de Schuttersfeesten, georganiseerd door de Schutterij Het Zandakker. Een 20-tal schutterijen en gilden znllen aan de wedstrijden en feesten deelnemen. Een prachtcollectie medaille's is beschikbaar gesteld, en zijn te bezich tigen in de etalage van den Heer Henri Camps, Groote Straat, alhier. In de mooi ingerichte feestweide achter de Gouden Leeuw zai 't Zondag bij gunstig weer druk worden. Het geheel wordt opgeluisterd door muziek en zang. De entree is laag gesteld. Zie achterstaand programma. Volleybal-spel. Volleybal is spel met een voetbal van zacht leder, waarbij de voet den bal niet mag raken. Er gaan geen schoenen mee kapot en er kunnen moeilijk ongevallen bij gebeuren, 't Is een spel dat uit zijn aard veel jonge geestdrift vermag te wekken. Ook is 't gezond, daar bij dit spel alle spieren hun beurt krijgen. Aan weerszijden van een lijn, die een paar meter hoog aan twee palen is bevestigd, bevinden zich de beide partijen. Een partij moet den bal uitslaan (schoppen en gooien is ver boden) boven over de lijn heen. De andere partij moet zorgen den bal terug te slaan voordat deze den grond geraakt heeft zoo niet, dan hebben de anderen een punt gemaakt. Bij goed spel komt de bal soms in twintig of meer keeren niet op den grond. Dat is dan een fraai gezicht. Omdat volgens de godenleer van Grieken en Romeinen Atlas den aardbol droeg en Heracles dit een keer van hem heeft overgenomen, kunnen Volleybalclubs zich met die luisterrijke namen tooien.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1