Ukm^P ÏS3 Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. i MANUFACTUREN (YOODDEELlöSÏÏ Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. De Meimaand. De Venraysche Toren en Kerk, De Zeppelin-dienst op Indië. Provinciaal Nieuws ZATERDAG 2 MEI 193! i' «a'Ti^TTjjö PEEL EN MAA tKANUFACTUOEN BLIJKEN I TOCH HET BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENT1KN l—8 regels 00 cent, elke regel meer 7 j ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van PI KM A VA.N DEN MUNCKHOP VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken, Oostrum zucht zijn nog steeds bloedige won den in onze samenleving. De geest der wereld beheerscht het menschdom. Terug tot God, terug tot de innige devote vereering der H. Maagd 1 De menséh in zijn zelfzucht, trotsckheid en waanwijs heid moet zich spiegelen aan het eenvoudige en onaanzienlijk leven van Maria, dat toch zoo rijk was aan werken van liefde en inuerlijke zaligheid. Vooral in de schoone Meimaand moeten we met Maria dikwijls en gaarne neerknielen voor het aller heiligste Sacrament. Daar moet het leven der zinnen zwijgen het zinne lijk oog, het zinnelijk oor, het zinne lijk gevoel blijft daar onbevredigd. Wie zich gewoon heeft gemaakt enkel in de zinnelijke genoegens vreugde te vinden, kan nooit naast Maria in het heilig Sacrament zijn vreugde smaken. Bij de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament zul len de oogen des lichaams zich sluiten, maar het oog van den geest zal steeds sterker worden het lichame lijke oor zal de ijdele taal der wereld niet meer hooren, maar de ziel zal luisteren naar de liefderijke woorden van haren bruidegom. De zachte adem en de lieflijke geur der lente strijkt weer over de velden, gaat streelend langs haag en struiken, over akkers en beemden, overal wekkend het teere groen. Bronnen en beken in Gods naruur vloeien weer en stuwen zacht kabbe lend hunne wateren voort. Dieper en blauwer welft de hemel zich boven onze hoofden en stort uit den hoogen hemel zijn licht neder als stroomen van zilver en goud. De leeuwerik jubelt weer in de hooge lucht bij 't blijde morgenuur en de nachtegaal doet de eenzaam heid van den wonderschoonen ster rennacht weerklinken van zijn heerlijk lied. De natuur, de geheele schepping herleeft. En met haar de mensch, de koning der schepping, wien thans het bloed weer sneller door de aderen gaat stroomen. De golven des levens gaan weer voller bruisen binnen de breede oevers van het jeugdige menschen- hart en zelfs in de bijna uitgedroog de bedding van de ziel des grijsaards gaan de gestolde wateren vloeien..., V Ook onze moeder de H. Kerk viert weer het leven der opstanding tot het bovennatuurlijk, onsterfelijk leven. Passchen herinnerde ons aan de op standing van Christus uit de dooden en op het schoone Pinksterfeest vaart de alles hernieuwende, herscheppende Geest door haar mystiek lichaam en al hare leden. In het licht des geloofs, in de warmte der bovennatuurlijke levens lucht staan alle boomen vol van de heerlijk schoone bloesems der on sterfelijkheid. En zoo is de Mei maand der kerk, hare lente, wonderschoon gesymbo liseerd in de herleving van Gods natuur. Die maand kon niet beter worden toegewijd, dan aan de H. Maagd Maria, de eeuwige Lente der H. Kerk, de heerlijkste bloem Gods in den tuin van de schepping. Zij is ons aller Moeder en werd ons als zoodanig gegeven door den stervenden God mensch onder Kruis „Zoon, ziedaar Uwe Moeder.' Welk een heerlijk voorrecht, welk een troostende gedachte ligt er opgesloten in deze woorden Zij, de Moeder van God, ook onze Moeder 1 Maar steken we op dezen eersten dag der liefdelijke Mei-maand eens de hand in eigen boezem, en vragen we ons eens ernstig af, of op ons gedrag in het openbare leven wel de stempel ligt afgedrukt, dat wij zijn Kinderen van Maria. Wij zijn kinderen van Maria, de allerzuiverste Moeder, zooals we bidden in de litanie der H. Maagd. En toch, er gaat een stroom van zedeloosheid over de geheele wereld, die ook in 't kamp der Katholieken groote verwoestingen aanricht. Spreekt het geen boekdeelen, dat thans nog de ernstige waarschuwing moet gericht worden aan de vrouwen en meisjes, om haar te wijzen op de zonden van ergernis en op den zielemoord, waaraan zij zich door onvoegzame kleeding, in of buiten de kerk, tegenover God schuldig maken Nooit voorzeker heeft de nood der tijden meer gedrongen, onze toe vlucht te nemen tot de H. Maagd. Zedelijke verwildering, algemeene ontevredenheid en overdreven genot door A. F. VAN BEURDEN. Wanneer ik jaarlijks een paar malen voor een langer bezoek in Venray verbleef en door de velden en heidevelden wandelde, dan keek ik steeds met zekeren eerbied naar den hoogen toren, die sinds eeuwen de geheele omgeving beheerscht en van uren ver zichtbaar is. Hij staat in etre door het geheele land van Cuyck, want het volk beweert, dat de drempel van zijn toren gelijk staat met de spits van den Boxmeerschen. Dat is natuurlijk eene overdrijving, maar het bewijst, dat het volk over tuigd is van de hooge ligging van Venray en zijn toren. De torens van Sambeek, Neder- weert. Weert. Sittard, Venlo, Oir- schot, Tilburg, Breda met nog vele anderen in den lande zijn pracht stukken van bouw, maar die van Venray kan zich ook laten zien. Hij is hoog, slank, evenredig opgetrok ken en past harmonieus bij zijne kerk. Van zijn trans heeft men een onvergelijkelijk vergezicht op de om geving, vooral naar 't Noorden aan den Maaskant. Eerst ziet men tusschen het hout den pijler van Loon liggen, dan rechts het bescheiden torentje van Maashees, vlak aan de Maas, hooger op den fijnen, smallen toren van Vierlingsbeek, daarachterden zwaren, en toch eleganten toren der Sambeek- sche St. Janskerk, en in het nevelige blauw de Boxmeersche en Beugen- sche torens boven de groepen roode huisjes. Die van Bergen en Well liggen met den voet in de zilveren rivier. De oudste kerk van Venray, bouw vallig geworden door den tijd, en te klein door den groei der bevolking op de Rode bij de Vennen, werd in 1401 vervangen door den tegenwooc- digen bouw. Het jaartal van den bouw is nog goed te zien op een eenigszins verweerden zandsteen, acht meter boven den grond aan de Zuidzijde van den toren. Nog is te zien „in 't jaer... is geleet... steen.... Aangevuld luidt het opschrift „in 't jaer veertyenhonderd en één is geleet den eersten steen." Dit opschrift was in deze streken gebruikelijk, men vindt het in verschillende verrcheiden- heden te Grubbenvorst, te Lcttum en ook te Blitterswijck staan dergelijke opschriften op de torens boven den ingang. In de middeleeuwen hield men zich graag aan vaste gebruiken, ook b.v. bij grafkruisen en grafsteenen. De bouw schoot echter in Venray niet goed op. door oorlog en beroering was de bouw weer ingestort en ten deele vernield. Maar men ging dan voor goed aan het werk. Aan de Smakt vond men goede tichelaarde, men groef die daar uit op eene plaats, die nog den Kerkkuil heet, en bakte de steenen in veldovens. Maar de steenen lagen nog ver van het dorp. Daar wist men echter raad op. Alle inwoners van Venray werden opgeroepen. Ze stelden zich op in eene rij van 4000 meter lang, vanaf de ovens tot de Kerk. Dan reikte men elkaar de steenen over, terwijl een gezamenlijk aflaatgebed den zegen des Heeren over het werk afsmeekte. Ook de metselaars waren druk bezig de muren rezen weer lang zamerhand omhoog, de steunbeeren bleven de muren trouw in hun op klimmen. Dan welfden zich de vakken naar binnen, samengehouden door de graat bogen, die sierlijk uit de schalken vorm gaven. De spitsbogen sloten aaneen in de sluitsteenen en door vlijt, volharding, kennis en kunst rees het gebouw als een merkwaardig voorbeeld van den geloofsijver der middeleeuwsche Rooyschen. Het werd een Godshuis in zijn rank opschieten herinnerend aan den dom van Keulen, in zijn sierlijkheid aan de Mariakerk van Kevelaer. Pastoor de Foramine of van der Gaet pl.m. 1493 voltooide de kerk en werd er onder een mooien graf steen in begraven. De grafsteen bestaat nog, alhoewel uitgesleten. Hij meet 3.46 x 1.83 M., heeft 5 inge legde koperen platen, aan de vier hoeken de teekens der Evangelisten, in het raidden de opschriftplaat 0.70 x 0 60 M. Men weet, dat de oude kerken allen in de zoogenaamde Heilige Linie liggen, van West naar Oost. Dit is ook het geval met den Ven- rayschen Tempel, die echter zeer zuiver georiënteerd is. De t^ren is 72 meter hoog, een baken voor de Peel en het ommeland. De onderste zijdebreedte is 11.80 M De toren rijst in vier verdiepingen op. De onderste tien meter is in hardsteen en zandsteen opgebouwd, de rest in baksteen opgetrokken. De toren telt 183 trappen. Een traptoren loopt aan den Noordoostkant tot 47 meter omhoog. Boven op staan 4 hoektorentjes in 1867 op raad van Dr. P J. H. Cuij- pers aangebracht. De toren heeft een mooi stergewelf, met groote centrale opening als klokken doorlaat. Een even monumentale kerk sluit zich aan dezen massalen toren aan, tot welke men door drie poorten ten Westen, ten Noorden en Zuiden toegang heeft. De Zuidelijke ingang heeft een hal van 4.25 bij 7.05 M. met ruitgewelven, waarboven een vergaderzaal ligt, waarop men door een traptorentje komt. Het licht valt door 21 slanke vensters naar binnen en wordt door kleurige glasschilderingen getemperd. Toen men in die overweldigende ruimte van 63 meter lengte tot schraging van het gewelf twaalf zuilen of kolommen stelde, dacht men aan de twaalf apostelen. De hoogte in het middenschip is bijna 25 meter, hooger dan dat van Sint Servaas in Maastricht en slechts weinig lager dan dat van den St. Jan in 's-Hertogenbosch. De breedte van het middenschip is bijna 10 M., de geheele breedte bijna 25 Meter. Alleen de verschillende maten doen zien, dat men in de XVe eeuw in het Peeldorp een merkwaardig Gods gebouw gesticht heeft. En denkt daar eens bij met welke eenvoudige technische en mechanische middelea. Welke moed moeten de herder der parochie, de Schepenen en de eenvoudige parochianen gehad heb ben om een dergelijk grootsch werk aan te durven en te voltooien. Geslacht op geslacht van echten Venrayschen s^atu, hebben inwendig de Kerk verfraaid, haar beschildering in stand gehouden, de prachtige altaren gesticht ten getale van zes tien, waarvan er in de vorige eeuw nog één voor f 1250 verkocht is, dat nu de hoofdkerk van Tongeren (B.) versiert. Maar laten we over dit vandalisme zwijgen, de zeer antieke apostelbeel den, van over de Peel hierheen ge komen zijn er nog, ook de prachtige koperen arend, die zoo prachtig bij den Gothischen bouw past. Wij wilden alleen den prachtigen bouw van Toren en Kerk nog eens op hun volle waarde schatten en toonen hoe mij deze zeldzame Kerk steeds ge troffen en bekoord heeft. tegen een commercieele aanwending, zoo zijn er toch ook in die toepas sing cijfers, die met het oog op een commercieel gebruik van Zeppelins, een waarschuwend woord spreken. Zoo gingen van de Zeppelins, die gedurende den oorlog 1914—'18 ge bouwd werden, er 17 verloren door weersinvloeden of motoraverij, terwijl 9 luchtschepen in of voor hun loods, zonder toedoen van den vijand een prooi der vlammen werden. Zeer zware tegenslagen en ont goocheling hebben de na den oorlog ondernomen pogingen opgeleverd, cm het Zeppelin-luchtschip zijn plaats in het wereldverkeer te be zorgen. Behalve dan in Amerika, is in alle landen der wereld het groote luchtschip als militair uitrustingstuk geheel en al opgegeven. Engeland, dat zelf 15 luchtschepen van het Zeppelinstelsel bouwde, ruimde zijn luchtschepen vloot in 1921 geheel op en ging zoover, 5 groote luchtsche- peu, ter waarde van totaal 25 tot 30 millioen gulden, gratis aan te bieden aan eenig consortium, dat bereid zou zijn met die schepen een luchtverbinding op Egypte of Indié te onderhouden. Doch niemand, die dit geweldige cadeau met moordende finantieele consequenties wilde accep teeren. Tenslotte constateert de schrijver, dat van de 155 lucht schepen van het Zeppelinstelsel, die in die 30 jaren zijn gebouwd, alleen de „Graf Zeppelin" iets op het ge bied van commercieel wereldverkeer heeft gepresteerd. Maar dat nog onder condities, die niets bewijzen voor de mogelijkheid van een geregeld wereldverkeer met Zeppelins, volgens een vaste dienstregeling. De heer G. Spit, chef van den technischen dienst der K.L.M., te Amsterdam, beschouwt enkele tech nische vraagstukken en constateert dac, wil men bruikbare lasten ver voeren, luchtschepen noodig zijn van minstens 200.000 M3. Dergelijke enorme schepen zijn zeer kostbaar in aanschaffing en een tevens zeer groot risico, daar ze niet verzekerd kunnen worden. Ook hij wijst er op, dat de „Graf Zeppelin" bijna uitsluitend gelegenneidsvaacten heeft gemaakt, wat nog heel iets anders is. dan eiken Donderdagmorgen om 6 uur uit Holland te moeten vertrekken, bij storm of sneeuw, dwars door den moesson in Indië. Door de dunne lucht verliest een groot schip in de tropen eventjes 10.000 Kg. van zijn hefvermogen, hetgeen noodlottig kan worden. De kapitaalsbegrooting van een Zeppelindienst op Indië ziet er, alleen nog maar wat materiaal en dus niet personeel, bedrijfskosten, etc. betreft, uit als volgt 5 luchtschepen a f 6.000.000 30.000.000 2 loodsen a f3.000.000 f 6 000.000 7 landingsmasten a f 600 000 f 4.200.000 6 gasinstallaties enz. a f 450.000 f 2.700.000 Reservemateriaal f 2.480.000 Totaal f 45.380 000 Waarom het luchtschip zich in de 30 jaren van zijn bestaan zoo lang zaam heeft ontwikkeld komt hier door. dat het bouwen van een nieuw experimenteel schip 8 tot 10 millioen gulden kost en iuim 2ijaar duurt, terwijl het bouwen van een nieuw type vliegtuig maar f 200.000 of nog aanmerkelijk minder kost en 8 maan den duurt. De schrijver noemt het heele plan voorbarig, zeer voorbarig, Een millioenen-affaire met buitengewoon risico. In het April-nummer van „Het Vliegveld" komen enkele meeningen voor over de door de scheepvaart maatschappij „Nederland" en „Rot- terdamsche Lloyd" in studie genomen EuropaJava-luchtverbinding met Zeppelins, die niet bijster optimistisch klinken. In een redactioneele be schouwing wordt geconstateerd, dat alle luchtschepen van het Zeppelin stelsel, die sedert het begin der luchtscheepvaart zijn gebouwd, dus over een periode van meer dan 30 jaren, een gemiddelden levensduur bereikten van slechts 3 jaren, wan neer zij, als zijnde verouderd of ongeschikt, moesten worden gesloopt. De zeer groote meerderheid der luchtschepen, die op gewelddadige wijze hun einde vonden, bereikten eo n gemiddelden levensduur van 6 j tot 8 a 9 maanden. Hoewel de resultaten van de oorlogstoepassing natuurlijk geen argument vormen Vergadering stoom- zuivelfabriek H. Maria te Oostrum. Zondag vergaderden de leden van genoemde fabriek in de zaal Linders. D.». voorzitter opende deze verga dering met den Chr. groet, heette allen welkom en sprak zijn tevreden heid uit over de trouwe opkomst, wat met het oog op de statuten wijziging zeer gewenscht is. Dan volgde een mooie inleiding, zooals we dat van den heer Litjens uit Wanssum gewoon zijn. welke hij sloot met den wensch, dat de Re geering de boeren zal helpen voor het te laat is. De notulen der vorige vergadering werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Uit het jaarverslag bleek, dat er aangevoerd waren 3876894 Kg. melk, met een gemiddeld vetgehalte van 3.35 pCt.. waaruit geproduceerd zijn 153759 Kg. boter. Het totaal onkostencijfer, met in begrip afschrijvingen, bedroeg f 1,02 per 100 Kg. melk. De balans gaf een reserve aan van f 22,262.34. De Voorzitter bracht een woord van dank aan den directeur voor zijn keurig verslag en las het rapport voor van den Raad van Toezicht, wat ook geen aanleiding gaf tot op- STERKER KUiKENS.IDEALE LEGSTERS By voeder-proeven groeiden de kuikens hei besl van C.O. t volledig dagranlsoen van "tedaq tot-4 weken)en daarna gebroken Q&iMs. XunsikcMti'; de opfokkoslen bedroegen de hei ff en laferde eier produclie als hieronder aangegeven Eenvoudiger, voordeeliger en betere voeding Alle foutief e voederen word! hierdoor opgeheven. Vaar nog niet verkrygbaar direcl af fabriekIn ieder zakje C.O. ons kuikenvoederbakje q/udis. txuio 5KG 10KG 25Kfi 50KS. eo.Op/óhvoednL- 1$ 3? 113." per- 8e»&&%*,sVtaW3.Ï! lï 7? Volledig dagranlsoen.niels byvoeren I Odfootth KJJÏa&t I&opllxxi/iea/kM.&x/nrtdfnanhds BERTEiS °^DfKU^kodrel AMSTERDAM Vraagt brochure-.Voedinq in nieuwe banen. of aanmerkingen. De directeur deelde mede, dat in een vergadering van den R.K. Bond van Directeuren besloten was, om in nieuwsbladen geen cijfers meer te publiceeren, aangaande deuitbrtaling, omdat dit soms onaangename gevol gen had, wijl de eene fabriek meer kon uitbetalen dan de andere, door verschillende omstandigheden, bijv. door verkoop van volle melk en afvalproducten. Op voorstel van V. Reijnen wer den de aftredende leden van Bestuur en Raad van Toezicht bij acclamatie herkozen, nl. de heeren Ant. Litjens Th. Peters, die beiden dank brachten aan de vergadering voor het in hun gestelde vertrouwen. Alsdan gaf de Voorzitter het woord aan den heer Th. Peters om de concept statuten voor te lezen en toe te lichten. Nadat de heer Peters vernomen heeft, dat het vereischte aantal leden aanwezig is, vroeg hij aan de ver gadering een beetje geduld, want, zoo 'n algeheele statutenwijziging zooals die thans moet plaats hebben volgens de nieuwe Coöperatie-Wet moet op de eerste plaats goed ge beuren en om dan 52 artikels voor te hoo en lezen, moet men wel ge duld hebben. De behandeling dezer statuten duurde ongeveer een uur en tot het einde bleven de aanwezigen met volle aandacht luisteren. Het woord van dank van den Voorzitter aan den heer Peters en aan de vergade ring was wel verdiend. De algemeene vergadering gaf de goedkeuring aan de algeheele statuten wijziging en keurde de concept statuten zooals die staande de ver gadering werden voorgelezen goed Verder vond de vergadering goed. dat op deze statuten de Koninklijke goedkeuring wordt aangevraagd en zoodra deze verkregen is, de oude statuten te laten vervallen en voortaan volgens de nieuwe te handelen. De directeur deelde mede, dat binnenkort aan ieder lid de punten van het onderzoek op vuilgehalte zal worden thuis gestuurd en spoort de leden aan om toch steeds veel aandacht te schenken aaa de behan deling der melk, te meer ook omdat door den Warenkeucingsdienst ook meerdere monsters genomen worden, Ook wil spreker namens het Be stuur bekend maken, dat vermenging van melk met formaline of ander vergif, zal beboet worden met f 200. Bij de rondvraag vroeg het lid Chr. Stappers of er niet op aange drongen zou kunnen worden, dat er door den Z. N. Z. wat meer reclame gemaakt werd voor natuurboter, om alzoo de boterhandel te bevorderen. Spreker begrijpt niet hoe het mogelijk is dat er zooveel margarine gebruikt wordt, daar de prijs der natuurboter zoo laag is. De directeur merkt op, dat volgens zijn meening het cadeaustelsel bij de margarine-verkoop hierbij een groote rol speelt. Verder vroeg de heer Stappers of er niets gedaan kon worden om een betere grensregeling te krijgen tus schen de beide fabrieken in Venray, daar hij meende dat zulks zeker voordeel kon brengen. De Voorzitter gaf dit gaarne toe en daarover was al reeds vroeger vergaderd maar zonder resultaat. Hij beloofde echter in een volgen de bestuursvergadering dit punt nog eens te bespreken. Math. Claassens uit Oirlo vroeg of 't bestuur niet genegen zou zijn, om iets bij te dragen voor 't onder houd der sintelwegen in Klein-Oirlo, omdat door den aanleg daarvan de melkrit aldaar veel goedkooper is geworden. 't Bestuurslid Arts uit Merselo. merkt op, dat bij hun ook wel een nieuwe grintweg is aangelegd, waar aan belanghebbenden flink hebben moeten bijdragen, en ook de melk rit goedkooper door geworden is, Als echter de fabriek daaraan gaat bijdragen, hebben we 't eind nog niet gezien. De voorzitter beloofde, da* ook dit punt in de eerstvolgende verga dering zal worden behandeld. Niemand meer 't woord verlangen de, sloot spr. de vergadering met den gewonen groet. VENRAY. 2 Mei 1931 Verbod van steken van plaggen. Burgemeester en Wethouders van Venray waarschuwen nogmaals, dat het ten strengste verboden is op alle gronden der gemeente, dus ook op de gronden gelegen op de bladen 1, 2, 3, 4, 5, 8 en 9 van sectie H. van het kadaster, grenzende aan de gemeenten Maashees-Overloon, St. Anthonis, Bakel en Deurne, veen, aarde, zoden, plaggen of heide weg te nemen, te struwelen of heide te hakken of te baggeren of daarop eenige daad van eigendom te ver richten. Indien in strijd met dit verbod wordt gehandeld, wordt door de gemeente over gestoken plaggen enz., als zijnde haar eigendom, beschikt, terwijl overtreding van dit verbod strafbaar is gesteld bij het Wetboek van Strafrecht. Men zij dus nadrukkelijk gewaar schuwd. Venray, 1 Mei 1931. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Bekendmaking Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat op Maandag 4 Mei a.s. de collecte ten behoeve van het Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden zal gehouden worden. Venray, 27 April 1931. Turfsteken. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis, dat wederom gelegenheid wordt ge boden tot het steken van turf in de Peel a f 2 per dag. Zij die hiervan gebruik wenschen te maken moeten zich aanmelden Maandag 11 Mei a s. tusschen 4 en 5 uur namiddag ten kantore van den Gemeente Ontvanger „Onder den Boog." Aanwijzing zal worden gedaan na bij de Kcaayenhut op Vrijdag 15 Mei a.s. des voormiddags acht uur. Gestoken mag worden op Maandag 18, Dinsdag 19, Woensdag 20 Mei, Maandag 25 en Dinsdag 26 Mei a.s. Het zoogenaamde korten of steken mag slechts door één persoon ge schieden. Na Maandag 11 Mei zal geen gelegenheid meer worden gegeven tot het verkrijgen van eene vergun ning tot turfsteken. Venray, 1 Mei 1931. Burgemeester en Wethouders van Venray. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. - Hebt U CLEPHAS' wijnen en boerenjongens al eens geprobeerd Iets fijns hoor Voetbalsport. Verleden Zondag speelde Albatros tegen het sterke „Deurania." De 4—4 uitslag bewijst wel, dat de kampioenen goed partij gaven. In aanmerking nemende, dat „Deurania" 2 klassen hooger speelt dan „Alba tros," is de uitslag zelfs zeer eervol te noemen A.s. Zondag 3 Mei om 2 uur komt „Concordia" uit Meerlo op bezoek en op Hemelvaartsdag, 14 Mei, ontvangt „Albatros" „Olympla" uit Boxmeer, kampioen der 2e klas R.K. Federatie. Dat het er spannen zal, behoeft wel geen betoog.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1