U&mm JAifQMft Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. MANUFACTUREN j yqordeeligstA i MANUFACTUREN YOÖDDEEUÖSTA Dit nummer bestaat uit TWEE bladen, Geen fut meer De grootste Eiermijn van Europa. Buiten), nieuws. Land- en Tuinbouw Provinciaal Nieuws „RATIO" ZATERDAG 25 APRIL 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. 17 BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET ^RIJS DER ADVÈRTENTIEN1—8 regels cent, elke regel meer 7' ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA AN DEN MUNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent en opvoeding, doch het beschaafde Indië heeft er geen behoefte aan, zich een buitenlandschen godsdienst te laten opdringen.". Hoe komt het, goede vrouw, 1929 1930 Aant. kipeieren 185.420.000 221.604.365 Aant. eendeieren 1.432.863 934.252 Het deze week verschenen jaar dat Uw meisje, dat Uw jongen U 1 verslag 1930 der Coop. Roermorid- zooveel zorgen baart j sche Eiermijn te Roermond, de Omdat er geen fut meer in zit. grootste veiling, welke op het vaste- Vanwaar die geveinsde hou- j land van Europa bestaat, vermeldt ding, dat gemis aan openhartigheid,eenige merkwaardige cijfers over die 'trotsche manieren, dat vrijgeestig j 1929 en 1930, waaruit blijkt, dat de en onbeschoft antwoord op Uw pluimveeteelt zich nog steeds uitbreidt, minste bedenkingen Omdat er geen fut meer in zit. Waarom verlaten ze het patro naat en gaan ze op jacht naar ge vaarlijk plezier bioscoop, bal en theater Omdat er geen fut meer in zit, Waarom lezen ze met de boe ken uit de parochiale boekenzalen, loopen ze rond met somber-droomer- ig gelaat en bederven ze hun oogen. hart en verbeelding met vuile illus- straiies en litteratuur Omdat er geen fut meer in zit. Waarom ziet Uw dochter niet meer, dat haar rok te kort, hare armen te naakt en haar blousje te ver open is Waarom zit ze zoo ongegeneerd en verwilderd in tram en trein, met verwilderd gezicht en den spiegel in de hand., waarom zoekt ze het gezelschap van lieden die alles durven, en voelt ze geen schaamte meer voor gemeenzaam heden waartegen haar gemoed vroeger in opstand kwam. Omdat er geen fut meer in zit, Arme moeder, ziet ge 't niet En als ge morgen verneemt, dat er een slechte verkeering op üanden is, moet ge wel toegeven, dat ook bij U de fut er uit is. Ge hebt allen in 't leven behoefte aan een machtigen motor voor het denken en handelen ge mcogt arm of rijk, alleen of in gezelschap, be stuurder of bestuurd wezen, die motor is gansch onmisbaar voor ouders, die een christelijke opvoeding aan hun kroost willen geven. Die motor is de wil. Maar die loopt niet zonder drijf kracht. De drijfkracht, stroom of electriciteit, is hier het Christelijk geloof. Wij zijn nog slechts een dag of tien verwijderd van de eerste teeke nen der revolutie in Spanje en we kunnen ons bijna geen voorstelling vormen van de verbijsterende snel heid, waarmede alles in zijn werk is gegaan Nergens slaagde nog ooit zoo snel een revolutie als in Spanje. Door verklaringen achteraf behoeft dit thans niet meer te verwonderen De republikeinsche leiders blijken n.l. een maand geleden de regeering reeds gevormd te hebben en alles tot in de puntjes te hebben voorbe reid. Er was niets aan het toeval overgelaten, wat voor een onbloedig verloop maat goed is geweest. Wat de houding der nieuwe re geering tegenover de R.K. Kerk aan gaat, het schijnt, dat de onderhan delingen met het Vaticaan tot nu toe in een sfeer "an wederzijdsch ver trouwen gevoerd worden. Toch is er reden tot ongerustheid voor de kloosters en hun goederen en die vrees vormt haar grond hierin, dat in de voorloopige regeering vijf vrijmetselaars zitting hebben. Ook heeft de gemeenteraad van Gyon het plan om de regeering de uitdrijving der Jezuïeten te vragen. Op nog een ander bericht willen we hier wijzen. De radicaal-socialis tische partij heeft in een resolutie geëischt, dat „tegen Alfons van Bourbon wegens de politieke en an dere misdaden, waarvan men hem aanklaagt, een proces wordt inge leid." In antwoord op een desbetreffende vraag in het Engelsche Lagerhuis, verklaarde Clynes, de staats -ecretaris van binnenlandsche zaken, dat de regeecing zich niet bereid verklaarde, om aan Leo Trotzky als Apolitieke gevangene, het asylrecht te verlee- nen. Een zeer belangrijk bericht komt uit Londen. Gnandi, de vertrouwens man en leider van de Britsch-Indiscbe nationalisten heeft in een gesprek mededeeling gedaan over zijn stand puntr inzake het missiewerk. Hij wil den missionarissen verzoe ken Indië te verlaten, indien zij na verklaring der Indische onafhanke lijkheid nog zullen trachten de In diërs tot het Christendom te be- keeren. „De missionarissen zijn welkom zoolang hun werk zich bepaalt tot Tot. aant. eieren 222.538.617 Tot. uitbet. f 11.936.206.75 f 11.403.882.36 Kipeieren p. 100 6.39 5.13 Kipeieren p. Kg. 1.079 0.87 Eendeieren p. 100 5.56 5.14 Eendeieren p. kg. 0.80 0.73 In 1930 hadden wij de grootste aanvoer in de week van 5 tot 12 April. Deze bedroeg toen 7.412.756 stuks, waarvoor werd uitbetaald een som van f 336.198.48. Het jaar 1930 was voor de pluim veehouderij niet ongunstig, hoewel de eierprijzen aanmerkelijk lager waren dan in 1929 n.l. f5 13 tegen f 6 39 per 100 stuks kipeieren. Een nadeelig prijsverschil dus van circa 20 pet., waartegenover echter komt te staan een nog sterkere daling der voederprijzen n "an ruim 25 pet. Uit bovenstaande omzetcijfer valt duidelijk waar te nemen, dat ons streven niet meer behoeft te worden gericht op vermeerdering van den aanvoer, doch vooral op de verbete ring van het te verkoopen product, vermeldt verder het verslag. Het valt niet te ontkennen, dat én kwaliteit én sorteering van het C R E.-ei tengevolge van de instelling van het Nederlandsch Eiercontrole Bureau zijn verbeterd, maar van grooter beteekenis is dat door de wettelijke bepalingen het Ned. ei over hét algemeen in kwaliteit is gestegen en de Nederlandsche eieren met hun buitenlandsch product in kwaliteit gerust mogen wedijveren. Tengevolge van bedoelde wettelijke voorschriften is de Nederlandsche handel in staat gesteld, om aan zijn afnemers te garandeeren, een prima product, hetgeen zeker den goeden naam en daardoor den buitenland schen afzet ten goede komt. Hiermede is echter nog niet aan den Neder- landschen consument de garantie gegeven, dat ook het product, dat in ons eigen land wordt gebruikt, aan die eischen voldoet, welke nood zakelijk zijn, om het verbruik van eieren in Nederland te bevorderen, Er werden verhandeld 62005 stuks oude kippen en jonge hanen, waar voor werd uitbetaald een bedrag van f 51.620.67. De kwantums aan geboden pluimvee waren bij het begin der ophaalroutes veel te klein, zoodat de onkosten in dien tijd veel te hoog waren. Wat ons het jaar 1931 zal brengen, valt nog moeilijk te voorspellen. Wij verwachten, dat de prijzen der eieren nog wel zullen terugloo- pen en gezien de lage vleeschprijzen, is er weinig hoop, dat de prijzen voor het gevogelte in 1931 er beter op zullen worden. Wordt het als een verdienste aan gemerkt, een Vereeniging groot te hebben gemaakt, véél moeilijker en daardoor verdienstvoller is het, om een vereeniging, welke een ongeken de hoogte heeft bereikt, op die hoogte te houden. Welk een geweldigen omzet is bereikt, moge uit den vergelijkenden staat blijken, die we in het jaarver slag aantroffen Aanvoer. De aanvoer beliep in totaal 222,649 271 stuks, waaruit blijkt, dat de aanvoer nog steeds stijgende is. In 1927 bedroeg de aanvoer pl.m. 151 millioen. In 1928 164 millioen'toename 13 millioen of 8°/0 In 1929 187 millioentoename 23 millioen of 13°<0 In 1930 223 millioentoename 35 millioen of 18®/0. vergeleken bij 1929. De uitbetaling voor 193D zonder toeslag bruine eieren f 5.12 per 100 stuks, bedroegeen som f 11.-101 623.59 inclusief toeslag f 11.435.229.44. Over het algemeen is een aanmer kelijke vermindering in de uitbetaling per 100 stuks gedaan 1928 f 6.06 1929 6.37; 1930 f 5.12. Daartegenover staat echter een verlaging van de voedingskosten, waarvan men hoopt voor den aan voerder, dat beide verschillen elkaar opheffen. Gewicht. Opmerkelijk is, dat het gewicht N.C.B 60.3 gram 59.1 gram teruggeloopen. Ongeveer dezelfde vermindering in het gebied van den N C.B. als L.L.T.B. Kippeneieren L.L.T.B. 1927 59,6 gram 1928 59.2 gram 1929 58.6 gram 1930 58.1 gram Opbrengst. De totale opbrengst van 222.649.271 eieren bedroeg f 12.062.627.05. Ge middeld brachten de 100 eieren op f 5.411s, de laatste jaren was de opbrengst per 100 stuks 1928 f 6.38s1929 f 6.711930 f 5.41s. zoodat de prijs die in 1930 ge maakt werd, belangrijk lager is dan in de voorafgaande jaren. Tegenover een verlaging in de opbrengst ad f 1.29s per 100 stuks staat, zooals hierboven reeds is vermeld, een vermindering in de uitbetaling van f 1.25 per 100 stuks. Bruto winst eieren. (Inhouding; tot dekking der onkos ten). Zooals boven is vermeld, bedroeg de opbrengst f 12.062.627 05 Uitbetaald werd f 11.401.623.59 zoodat werd ingeh. f 661.003.46 Per 100 stuks werd dus gemiddeld ingehouden f 0.29s. In de laatste jaren bedroeg de inhouding 1928 f 0,345 1929 f 0.34 1930 f 0.295. Koeling eieren. In 1930 werd geconserveerd voor eigen rekening 1.306.800 stuks, waar op werd verdiend (met inbegrip van interest) f 101.326.71. Welk een hoogte somwijlen een grootbedrijf onder degelijke organi satie kan krijgen, blijkt wel heel duidelijk uit het bovenstaande jaar verslag. Bestrijding van schurft en insecten op appel- en peronboouion. zuivere liefdadigheid, spontane hulp per 100 stuks eieren nog verder is Deze in Het wordt steeds meer en meer bekend, dat de Xolostuifmiddelen voor de fruitteelt van groote beteeke nis worden. Dat zij het zijn, kunnen wij nog niet zeggen, omdat zij hier voor nog niet algjemeen genoeg worden gebruikt, al worden er in Nederland jaarlijks duizende kilo's verstoven. Het lijkt ons daarom goed een bloemlezing te geven uit een paar artikelen van een onzor Rijkstuin bouwconsulenten, die een 3-tal jaren achtereen proeven heeft genomen met verschillende bestrijdingsmiddelen. De schurftaantasting is in zijn gebied buitengewoon sterk, omdat zoowel klimaat als bedrijfsvorm dit in de hand werken. Er werden proeven genomen met de peen Précou de Prévoux omgeënt op William's Duchess op zaailing. In 1929 we den door driemalige be handeling na den bloei de volgende resultaten bereikt ten opzichte van schurft, aangegeven in gemiddelde percentage van aantasting. 1 pet. Bordeausche pap 1.4 pet. 2i f pet. Californische pap 1.3 pcc. Xolodust 2 pet. Nosprasit 2rt pet. 0.01 pet. Cosan 10 pet. Onbehandeld 10 pet. De met Xolodust behandelde boo- men waren reeds van verre te kennen aan de mooie kleur van de vruchten, wat in verband met de eischen van het tegenwoordige afzetgebied wel van beteekenis is. In 1930 werd evenals in 1929, voor den bloei ge spoten met anderhalf pet. Bordeau sche pap en^daarna weer driemaal gespoten of gestoven met nagenoeg dezelfde middelen. In plaats van Cosan werd Xolotex genomen en Nosprasit werd gestoven in plaats van gespoten. De koperpreparaten vertoonden evenals in 1929 beschadiging van de vruchten, waardoor bij de Bordeaux- sche pap een groot gedeelte tot de tweede kwaliteit moest worden ge rekend. Bij Nosprasit was de 1 beschadiging minder ernstig en hoewel de vruchten tot de eerste kv/alitei.t waren te rekenen, vertoonden zij toch niet de mooie tint als bij de bespuiting of bestuiving met zwavelpreparaten. De Xolodust en Xolo-tex stonden wat dit betreft, bovenaan en ver toonden absoluut geen beschadiging, wat ook blijkt uit het hooge percen tage eerste kwalite it. De bestuiving leverde in beide jaren geen moi :ilijkh(ïden op. Er werd gebruik gemaakt van een „Niagara"-verstub /er, dat een zeer geschikt instrumer it bleek te zijn. Op een ander proefveld werd in 1928, '29 en '3 0 eveneens de uit werking nagega» in van de verschil lende bespuiting en en bestuivingen. taten bevestigen volkomen het boven vermelde. Xolodust stond weer bovenaan, wat betreft de gaafheid van de schil en de kleur. Nogmaals wordt er de aandacht 60.1 gram op gevestigd, dat alle boomen voor 59.5 gram den bloei bespoten werden met anderhalf pet. Bordeauxsche pap (die zeer goed vervangen kan®worden door Pusikrimp). Omtrent deze bespuiting bestaat namelijk geen verschil van meening. In verband met het verkrijgen van gave en goed gekleurde vruchten zou echter gedurende den zomer (Je voorkeur moeten worden gegeven aan de Californische pap bespuiting of bestuiving met Xolodust. Schade door toepassing van be spuiting of bestuiving met zwavel preparaten werd niet waargenomen. Vervolgens werd een verslag ge geven van een proef met verschil lende bestrijdingsmiddelen tegen schurft- en insectenschade bij appel struiken van de var. Manhs Codlin. Er werd eenigen tijd voor den bloei gespoten met anderhalf pet. Bor deauxsche pap (die kan worden ver vangen dior Pusikrimp), 2 pet. Californische pap met 0.3 pet. lood- arsenaat en anderhalf pet. Nosprasit en gestoven met Xolotex. Na den bloei werd nog 3 maal gespoten en gestoven. Op 20 Juni bleek de boomgaard vrij ernstig aangetast door spinselmotten. Toen bleek het loodarsenaat in het stuif- middel Xolotex als maaggift dezelfde goede uitwerking te hebben als het loodarsenaat in de Californische pap. Bij den pluk zijn de vruchten geteld en gewogen. Er wordt een staatje aangegeven, dat we hieronder laten volgen. Het geeft aan het aantal kilogrammen schurftvrije vruchten van 6 boomen na sorteering. extra ABC totaal Bord. pap 3.3 4.55 3 5 2.05 13 40 Calif, pap 3.7 9.20 6.35 2.7 21.95 Xolotex 5.8 12.05 11.95 9.35 39.15 Nosprasit 6.6 8.7 5.75 8.02 29.1 Onbehand. 2.5 4.3 2.65 1.02 10 65 We zien* hieruit, lezen wij in het verslag, dat de Xolotex belangrijk hooger opbrengst heeft gegeven dan de Californische pap, terwijl ook de resultaten met êde Nosprasit niet ongunstig zijn, afgezien natuurlijk van het leelijke uiterlijk dat de vruch ten vertoonen. Een belangrijk feit is, dat Xolotex zeer eenvoudig is bij de aanwending en met een door een man te bedienen machine kan worden verstoven, hetgeen in de practijk is gebleken geen moeilijkheid op te leveren. Bij sproeien moet men over meer dere werkkrachten beschikken en moet per boom meer arbeid worden aangewend. In dit verband is dan ook van groot belang, de goede uitwerking van Xolotex tegen insectenschade. In het eerste verslag lezen we omtrent bovenstaande nog het vol gende 1930 was een moeilijk jaar om op tijd de behandeling toe te passen door de vele wind en regen. Duidelijk bleek, dat het stuiven groote voordeelen oplevert met betrekking hiertoe omdat van windstille momen ten in meerdere mate kan worden geprofiteerd en het door één persoon kan worden uitgevoerd. .Met deze verslagen van goed op gezette, zorgvuldig uitgevoerde en nauwkeurig gecontroleerde proeven blijkt duidelijk, welke groote waarde deze bestuiving en bestuivingsmid delen hebben voor onze fruitteelt. Wij meenen redenen te over te hebben om het bestuiven sterk aan te raden. H.v.L. M. VENRAY, 25 April 1931. Verkiezing voor den Gemeenteraad Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat op Dinsdag 12 Mei aanstaande, zal plaats hebben de candidaatstelling voor den Gemeenteraad. Op dien dag kunnen van des voormiddags negen uur tot des namiddags vier uur, ter gemeente- Secretarie bij den T Burgemeester worden ingeleverd LIJSTEN VAN CANDIDATEN, als bedoeld in artikel 35 der Kieswet. Op dezelfde lijst.mogen ten hoogste TWINTIG candidaten worden ge plaatst. Iedere lijst moet worden onderteekend door ten minste vijf en twintig kiezers, die bevoegd zijn alhier voor den gemeenteraad te stemmen. Dezelfde kiezer mag niet meer dan één lijs.t onderteekenen. De candidaten moeten, met ver melding van hun voorletters en woonplaats, op de lijsten geplaatst worden in de volgorde, waarin door de onderteekenaars aan hen de voor keur wordt gegeven. Gehuwde Millioenen gaan verloren door groote fouten in de voederrantsoenen, schrijft Prof. Dr. SJollema dato 5 Febr. 1931 In het Algem. Nederl. Landbouwblad en schat deze op 20 et. per koe, per dag, of voor 200 staldagen bij een bodrljf van 40 koeien op ƒ1600.» De Directeur van het melkstation Z.-Holland publi ceerde 9 voorbeelden van foutieve voeding uit de praktijk; op een atal van 43 koelen werd, door vermindering van het rantsoen, eene besparing van 40 cent per koe per dag verkregen; dit maakt over 200 staldagen gerekend 3440.-,- bovendien steeg het melkvet aanzienlijk. Door RATIONEELE VOEDING overeen komstig de melkgift van iedere koe, wordt deze voeder- en geldverspilling in eens opgeheven. Deze voedering met ons uit gebalanceerd volledig dagrantsoenkoekje (Wettig gedeponeerd) voor IEDERE MELKGIFT tot 4°/0 MELK VET, is zeer eenvoudig. Vraagt BROCHURE RATIOVOEDERRANTSOENEN voor melk en mestvee, waarin een 20-tal voorbeel den gelijkwaardige ruwvoeder-rantsoenen, die de boerderij zelf oplevert, zijn aan gegeven. De melk van RATIO kost slechts 3 cent per liter. VEEHOUDERSPRIJS ƒ8.50 PER 100 KILO bruto in doozen af Amsterdam. Garantie onder A. H. V. Bestelt bij Uw leverancier in Uwe plaats en waar niet verkrijgbaar direct aan de fabriek. Bert els' Olief'abrieken N. V., A'dam. drievö ud verkregen resul-Vrouwen weduwen worden ver - meld met den naam van haar echt genoot of overleden echtgenoot onder toevoeging van haar eigen naam, voorafgegaan door het woord „geboren" of eene afkorting van dit woord. Bij de vermelding van een candi- daat mogen de voorletters geheel of ten deele door de voornamen worden vervangen. Dezelfde candidaat mag niet voor komen op meer dan één lijst. Bij de lijst moet worden overge legd de schriftelijke verklaring van iederen daarop voorkomenden can didaat, dat hij bewilligt in zijne candidaatstelling op deze lijst. De inlevering der lijst móet ge schieden door één der onderteeke naars. De candidaten kunnen daarbij tegenwoordig zijn. Voor de inlever ing wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Formulieren, voor de lijsten bo venvermeld. zijn ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar ge durende drie weken voor en op den dag der candidaatstelling. In herinnering wordt gebracht art 148 der Kieswet, luidende als volgt: „Hij die een lijst, als bedoeld in artikel 35 inlevert, wetende dat zij voorzien is van handteekenin- gen van personen, die niet bevoegd zijn tot deelneming aan de verkie zing, waarvoor de inlevering ge schiedt, terwijl zonder die hand- teekeningen geen voldoend aantal voor eene geldige lijst zou over blijven, wordt gestraft met ge vangenschap van ten hoogste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste twintig gulden. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende, dat hij niet be voegd is tot deelneming aan de verkiezing, eene voor die inlever ing .bestemde lijst, als bedoeld bij artikel 55, heeft onderteekend. Venray 21 April 1931. Burgemeester en Wethouders van Venray. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Zitting commodo en incommodo. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis dat zij voornemens zijn aan den Raad voor te stellen een gedeelte van sectie C 563 -t (beken), loopende vanaf het huis Tillemans langs de pastorie, Jerusalem tot aan den Maas- heesche weg, aan den openbaren dienst te onttrekken. Op den aanvullingslegger A no. 14 Burggraaf met zijtakken, vastge steld door heeren Gedeputeerde Sta ten op 8 Juni 1928, komt dit ge deelte niet meer voor. De Burggraaf begint thans nabij Stationsweg bij perceel sectie C 4871. Degenen, die tegen deze ont trekking aan den openbaren dienst bezwaar hebben, worden uitgenoo- digd binnen 14 dagen na datum dezer bekendmaking hunne bezwaar schriften hiertegen in te dienen, tot mondelinge toelichting waarvan zit ting de commodo en incommodo zal worden gehouden ten Raadhuize (kamer van het College van Burge meester en Wethouders) op Vrijdag 8 Mei a.s. 'des voormiddags elf uur. Venray 22 April 1931 Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO, De Secretaris, VAN HAAREN. "Afhalen van Kostelooze Weggeldkaarte n De*" Burgemeester van Maashees c.a. maakt bekend, dat kostelooze weggeldkaarten voor Noordbrabant wederom verkrijgbaar worden ge steld in Hotel de Zwaan te Venray voor het dorp Venray op Woensdag 29 April en Zaterda 2 Mei a.s. van des namiddags ha 2 tot 6 uur. Voor de gehuchten wordt in d e eerstkomende week zitting gehouden. Speciaal wordt de aandracht van aanvragers van kostelooze weggeld kaarten op het volgende gevestigd 1. aanvragers van voormeld e kaarten moeten houder van een rijwiel of ander rij- of voertuig zijn 2. aanvragers moeten, voorda hen de kaart wordt verstrekt d verklaring onderteekenen, dat zij no geen kostelooze kaart waar of b wien ook hebben aangevraagd o verkregen 3. aanvragers moeten de kaa zelf afhalen, waarom aan aanvrage namens of vanwege anderen ni wordt voldaan alleen vooc miade jarigen, die houder van een va bovengenoemde rij- of voertuig zijn, wordt genoegen genomen n t de aanvrage en onderteekening c c verklaring door den wettigen - tegen woordiger. Bij de aanvrage moet worden opgegevende juiste naam, voor namen, woonplaats met straat, wijk en huisnummer. Nog worden belanghebbende eraan herinnerd, dat de kaart slechts te gebruiken is met het rij of voertuig van den houder, te wiens name de kaart is afgegeven. Mocht nadien blijken, dat de onder 2 bedoelde verklaring valsch of onjuist is, dan zal voortaan een kostelooze kaart worden geweigerd, onverminderd de daarop gestelde strafbepaling. Maashees den 25 April 1931 De Burgemeester H. RIETER. Schuttersfeesten te Venray. Op 9 en 10 Mei a.s. zullen alh de groote schuttersfeesten gehoude worden, georganiseerd door onze Schutterij Het Zandakker. Zaterdag 9 Mei nam. 4 uur wordt de opening aangekondigd door ka nongebulder, terwijl Zondagmiddag 12 uur de talrijke deelnemende ver- eenigingen zich zullen opstellen bij het Gildehuis Janssen-Wijnhoven aan de Langstraat. Na een optocht door het dorp zal naar de versierde feestweide achter de Gouden Leeuw getrokken worden, waar dan de verschillende wedstrijden zullen plaats hebben. Muziek- en zanggezelschappen zullen de feestelijkheden opluister jq, terwijl verschillende kermisvermake lijkheden op het terrein de stemming nog zullen verhoogen. Bij gunstig weer beloven deze feesten uitstekend te zullen slagen. De Gymnastiekvereniging St. Christoffel zal op Hemelvaartsdag. 14 Mei^a.s. een groote sportdemon- stratie houden op het Sportterrein. Sportliefhebbers kunnen genieten van gymnastiek, athletiek, voetbal en volleybal. Ook zal er een 4 K M. dorpsloop worden gehouden, waaraan R.K. georganiseerde sporters kunnen deelnemen. De Voetbal vereeniging „Olympia" uit Boxmeer, die zoo goed als kam pioen der R.K. 2e klas Federatie is, heeft zich bereid verklaard om alsdan een vriendschappelijken wedstrijd te spelen tegen „Albatros", kampioen der le klas R.K. L.V.B. Aan variatie dus geen gebrek. Op de alhier gehouden stieren- keuring werden de stieren van de navolgende eigenaars' goedgekeurd Gebr. van Kempen Heide; Fokv. Merselo 3 stuks; P. J. Weijs, O ver broek, 2 stuks; Stlerhouderij Leunen. 2 stuks; Stierh. Ysselsteyn; Stierh. Lull; Kind. Thoonen, Zwart Water; J.^van Meijel, Heide, 3 stuks; H. v. Ass, Ysselsteyn.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1