iMMt* Weekblad voor VENUAY, HORST en Omstreken. MANUFACTUREN (i 'yqqrdeeugst/ MANUFACTUREN BUJKEN TOCH HET OTKUGST/ Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Coöperatie en coöperatie. Onze tjjd. Het vijfjarenplan van de Russische Sovjets Buitenl. nieuws. De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG 18 APRIL 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No 16 BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENT1EN: 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7- ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MÜNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzondert, nummers 5 cent Meer wanrdeering voor den Middenstand. De Middenstand wordt van vele „jijden nog fel, soms al te felbestre- dei? Dac^rom doet het ons goed, als wij zc nu en ^an 9ewa9 kunnen maken, Vr.an een artikel, waarin ob jectief en duidelijk waardeering spreekt vool- den middenstand. Zoo'n artikfc, vonden we onlangs in „de Gooischa».r»ost." In de jaren vai--f>pkomst van de arbeidersbeweging, 'aldus de Gooische Post werd door de leiders vooral gewezen op de noodzakelijkheid van coöperatie. Dat was hel' systeem dat den arbeider economisch kan vrijmaken. Coöperatie op t g-ebied van levensmiddeleninkoop als bejqin en met verder vooruitzicht he.f coöperatieve productie-systeem. De animo voor de coöperatie was over het algemeen vrij groot. Met ent housiasme werden allerwege coöpe ratieve winkelvereenigingen opge richt, als eerste middel tegen de „uitbuiting van den middenstand die te groote winsten nam <>n feitelijk als een overbodige tusschenschakel in het productiesysteem beschouwd werd. Maar in de praktijk bleek alles toch niet zoo eenvoudig te zijn, als het wel werd voorgespeld. De animo voor de coöperatieve gedachte bleek na het eerste enthousiasme niet zoo groot. Vooral niet daar, waar de leiders meer idealisten waren en het niet zoozeer zochten in dividend, als wel in prima waren, uitstekende loonen en prachtige sociale maat regelen en het vergaren van kapitaal als organisatorisch strijdmiddel. Het beste giihen nog die coöperaties, diié het hoogie dividend uitkeerden, '"'maar als strijdniddel voor de arbei dersbeweging bteekende juist deze instellingen het mnste. Practisch is men dan bij de arbeiders nooit ver der gekomen dan "Ie bakkerij en( winkelcooperatie met bier en daa<- nog enkele kleine onderleden in h<£t productieproces. Maar va» de groo te productie-cooperaties door de arhfei- ders zelf geducht, heeft weinig of niets gehoord. De mii'der/stand aanvankelijk beducht voor aï Coöpe ratie heeft deze vrees reeds lang laten varen, want de praktijk heeft overduidelijk aangetoond, dat de middenstander met degelijke vakken nis en met groote toewijding voor zijn zaken het tegen de coöperatie gemakkelijk volhoudt, omdat daar heel dikwijls de geroutineerde vak kennis en de liefde voor het eigen bezit ontbreekt. Een prijsregelende taak heeft de coöperatie dan ook niet op noemens waardige wijze gekregen, de concur rentie in het vrije bedrijf heeft de prijsregeling veel meer ter hand ge nomen dan ooit een coöperatie doen kon. Een groote bloei hebben echter genomen een ander soort coöperaties. Die der producenten zeil, n.l. de boeren en tuinders. Deze hebben met hun inkoopvereenigingen en hun veilingen ontzaggelijke economische voordeelen behaald Wat valt hier uit te leeren? Dat de schoenmaker tenslotte bij zijn leest moet blijven. De arbeider moge nog zooveel theoretisch inzicht hebben, hij kan geen arbeider en handelsman tegelijk zijn. Zijn handelsinstelling, met hoeveel liefde en enthousiasme ook aangepakt, zal nooit de instelling van den vakman kunnen omverwer pen. De middenstand is daarom geen overbodige schakel in het productie bedrijf, zijn vakkennis en ervaring kan niet door den amateur vervan gen worden. Maar als de producent zelf gaat coopereeren, dan helpen z'n liefde voor het eigen bedrijf, z'n vakkennis en zakelijk inzicht hem, en kan hij 't coöperatieve bedrijf wel groot maken, 't Zit hem dus niet in de coöperatie als systeem, maar in dengene die coöpereert. Vakkennis, uitgebreide ervaring en tenslotte de geest die ons aanzet en vaardig maakt voor den strijd om het bestaan zijn noodig bij het leiden van een bedrijf. Amateurisme, hoe goed ook bedoeld en met hoeveel ijver ook aangepakt, zullen nooit op dit gebied de resultaten opleveren, die men er volgens de theorie van kan verwachten. derne industrialisme, citeert de A.R. Standaard de volgende schets van onzen tijd uit de geschriften van den voormaligen hofprediker Ds. Gerritsen. „Onze tijd is een jammerlijke tijd, een schrikkelijke tijd, een ellendige tijd Het is alles fabriek, fabriek. Het is alles graf, graf. *Wij hebben de mechanische kracht ontketend. Maar zijn op onze beurt door haar on derworpen. Daardoor is het levens-iempo der menschen buitengewoon versneld. Van de heele en halve noten zijn we gekomen tot de trillers. Het bliksemt tegenwoordig overal in de wereld. De telegraaf bliksemt, de telefoon bliksemt, de treinen bliksemen. Niemand heeft in deze dagen meer tijd. Voort, voort moeten wij. Geen oogenblik mogen wij stilstaan. Altijd klinkt de zweep van dien geheimzin- nigen drijver, die overal en nergens is, door de lucnt. Alles gaat tegen woordig maar eventjes. Wij komen „eventjes" een visite, „eventjes" een praatje maken. Wij moeten „eventjes" hierheen, „eventjes" daarheen. Wij gaan „even tjes" naar Utrecht, „eveotjes" naar •Groningen, „eventjes", zoo noodig, njgar Berlijn. Wij reizen des daags en we re. zen des nachts, we reizen wafkende en slapende. V^ij reizen niet meer, wij vliegen. Wij, springen op de tram. Wij bre ken de beenen. Wij hebben geen minuut te verliezen. Voor een minuut wag&n wij ons leven. Wij hangen met j" onze oogen aan de wijzers van de klok. „Al zoo laat" mompelen wij «^n we grijpen naar ons horloge, om 'den tijd van de klok te contro leert met onzen tijd. Het kon eens zijn dat we nog twee minuten te :d hadden. Dan was het mogelijk, wij den trein nog haalden. En gaan weer aan den haal, om den n te halen, die misschien niet :r te halen is. O, wat hebben we een haast. Nie mand weet eigenlijk waarom, maar w.hebben tegenwoordig allemaal he\ast. Wie wandelt er tegenwoordig nog? VVie kuiert er in oozen tijd nog Kuieren, wat was dat ook weer Men kuiert niet meer. Men hangt aan een tram, men ligt op een fiets, men snort elkaar voorbij. Men ziet niets, men hoort niets. En al sneller wordt het tempo. Het wordt een duiveldans. Eindelijk kunnen wij niet meer en wij zakken in elkaar. Ge knakt, gedood door de machinale kracht, die ons de zoo noodzakelijke rust had ontnomen." Alios gaat „eventjes" In een artikelenreeks over hetmo- Over het vijfjarenplan, dat ten doel heeft. Rusland in den kortst mogelijken tijd op communistischen grondslag zoo uitgebreid mogelijk te industrialiseeren. heeft Dr. Pastingl een belangwekkende voordracht ge houden. Om het doel van het vijfjarenplan te bereiken, moeten vooral de basis industrieën, waarop weer andere zich opbouwen kunnen, dus alles wat samenhangt met ijzer, staal, kolen, electriciteit en werktuigmachines, waarbij ook de voedingsproductie in grootbedrijven georganiseerd moet worden. Van deze grondbedrijven zijn to* nu toe gereed of bijna gereed ge komen de Magnitogorsk, *jt grootste staalwerk ter wereld, dat 4 millioen ton staal per jaar produceeren moet; de Dnjeprostroi, het grootste elec- triciteits krachtstation der wereld; de asbestwerken in den Oeral, de trac- torenfabrieken te Petrograd en Tsje- liabinsk, een reeks van graangroot- bedrijven, waarvan de bekendste de „Gigant" is, die 220.000 H.A. be bouwt; de moderniseering der petro- leumwerken in Baku en Grosny en de ontginning van nieuw ontdekte petroleumbronnen in het Oeralgebied en eindelijk de door de Ford-werken ingerichte reusachtige automobielfa briek te Nisjni-Nowgorod. Deze bedrijven illustreeren djide- lijk den grootschen opzet van het plan. Gezien de stijging der pro ductie van ruw ijzer, walsijzer en staal, de kolenwinning, behoort het volstrekt niet tot de onmogelijkheden dat de Sovjets hun leus: „het vijf jarenplan in vier jaar" in zekere mate ten uitvoer zullen brengen, dank zij de hulp der Amerikaansche ingenieurs waarvan er op het oogenblik zeker 2000 in de Sovjet-Unie zijn. De toeneming der productie is gewel dig. Een uieuw stadium in de Russische ontwikkeling is sedert korten tijd ingetreden en wel in zooverre, als Rusland nu ook als duidelijk voel bare concurrent door leveringen van industrie-artikelen op de wereldmarkt verschenen is. Wat betreft de kans van slagen van het vijfjarenplan, indien men op de geheele wereld een gebied ge zocht zou hebben, dat voor zulk een reuzen-experiment geschikt was, had men er geen beter voor kunnen vin den dan Rusland, dat rijk aan bodem schatten en daarbij dun bevolkt is en waarvan de bevolking door een eeuwenlang tsaristisch regime gewend is zich voor een hooger geweld zonder morren te buigen. Het vijfjarenplan heeft dus kans op momenteel succes, echter geen kans op een duurzaam. Hierbij komt nog, dat de Sovjets alle middelen van een onvermoeide en opzweepende propa ganda, tot dwangarbeid toe, in toe passing brengen, om het plan door te drijven. De uitmoording van de vroegere beschaafde klasse en de anti-religieuse propaganda duren zonder onderbreking voort. Alles wat de Sovjets in dit opzicht tegenspreken is absoluut onwaar. Het be taan van de houtkampen, waar politieke ge vangenen den gruwelijksten dwang arbeid moeten verrichten, is een onloochenbaar feit. Russen hebben nu zelfs kaartspellen met anti-religieuse tafereelen gedrukt. Door al deze middelen hebben zij bereikt, dat Rusland thans tot één enkel grootbedrijf, de „N.V. Russi sche Sovjets samengevoegd is. Die N.V. is een groote ramp voor alle niet-Russische vennootschappen in de wereld. Rusland is heden door en door kapitalistisch. Het is een kapi talisme in zijn ruwsten en meedoogen- loosten vorm, want het concentreert het geheele kapitaal van een Staat in één hand en kan daardoor op de wereldmarkt met dumpingsprijzen optreden, temeer omdat men verliezen van een bedrijf door winsten van een ander dekken kan en met geen hooge loonen en dure locale lasten te reke nen heeft. De Sovjets zijn ook imperialisten. Dit bewijst de bouw van den Turksib. den spoorweg van Turkestan naar Siberië, die een geweldig wapen in hun hand is om de hegemonie in Azië te bereiken. En tenslotte is Rusland het meest protektionislische land der wereld. Er bestaat geen vrije invoer, aangezien alleen de Staat inkoopt. Dus komt geen spijker en geen schroef over de grenzen van Rusland, als de Sovjets die niet voor hun vijfjaren-plan noodig hebben. Hierbij mag niet worden vergeten, dat de Sovjets een strijdorganisatie zijn, die bewust naar de wereld revolutie toewerkt, hetgeen reeds de eed van den Sovjetsoldaat bewijst, die zweren moet, al zijn krachten aan het groote doel van de bevrij ding van de werklieden der geheele wereld te wijden. De Sovjets zijn niet anti-militairisten, zooals ze zoo graag voorgeven te zijn Ze hebben een ijzeren discipline in hun leger beschikken over goede oorlogsvlieg tuigen en giftgassen en hebben bij hun industrialisatie zeer goed erop gelet, dat zij vooral fabrieken bou wen, die in geval van een oorlog, het benoodigdc oorlogsmateriaal kunnen leveren. Rusland is economisch en militair gereed. Het dreigt met zijn vijfjaren plan niet alleen het economisch evenwicht der wereld te ontwrich ten, doch ook ons geloof en onze beschaving te vernietigen. Daarvoor behoede ons de Voor zienigheid In Spanje de Republiek uitgeroepen. Na 1600 jaren monarchie. De republikeinsche revolutie voltrokken zonder bloedvergieten. De Koning is afgetreden en heeft het land verlaten Wat al lang verwacht werd, waar- voor men eenerzijds vreesde en waarop men anderzijds hoopte, is nog vrij plotseling geschied. In Spanje is de republiek uitgeroepen. Dat is thans op internationaal politiek terrein de groote, allesbe- heerschende gebeuttenis, die alom groote beroering heeft verwekt. De aanleiding tot deze omwente ling is geweest de uitslag der Gfmeenteraads- verk'ezingen. Zondag hebben die verkiezingen plaats gehad en hoe men ook over tuigd was, dat deze verkiezingen verrassingen konden opleveren, daar sinds meer dan acht jaren het volk niet meer geraadpleegd was, toch had wel niemand zulk een resultaat verwacht. Zeker, het gold slechts gemeente raadsverkiezingen, maar aan den uit slag werd groote waarde toegekend, omdat hij een aanwijzing kon geven in de groote kwestie monarchie of republiek. Onder deze omstandigheden is het begrijpelijk, dat de partijen van de gelegenheid gebruik wilden maken om alle krachten op het domineeren- de vraagstuk te mobiliseeren, opdat zij zouden kunnen vaststellen, welken invloed de verschillende richtingen in het laDd hebben De uitslag der verkiezingen is een onverwacht-duidelijk antwoord op die vraag geworden er bleek een sterke republikeinsche meerderheid te zijn. De republïkeinsche-socialis- tische coalitie veroverde 972 zetels, terwijl de monarchisten slechts 595 zetels behaalden. Deze uitslag wees er al op, dat de crisis snel haar einde naderde, en dat niet enkel de regeering, maar ook de monarchie en speciaal de regeerende koning Alfons XIII be dreigd werd. Koning Alfons zag den toestand juist in en hij verklaarde de vijandige stemming te beschouwen als gericht tegen hem persoonlijk en hij voegde bij, dat hij daartegenover een duidelijk en definitief antwoord wilde stellen. Aanvankelijk meende men nog, dat de gevolgen van de gemeente raadsverkiezingen zich niet verder zouden uitstrekken dan tot een af treden der regeering en dat de monarchie zou te redden zijn door een heengaan van den koning. Dra bleek echter, dat het volk slechts genoegen nam met het uitroepen der republiek waartoe dan ook werd overgegaan De regeeringsmacht is overgedra gen aan een voorloopig republi- keinsch bewind onder leiding van Alcala Zamora. In de regeering hebben zitting republikeinen, republikeinsch-radicalen en sociaal-democraten. Koning Alfons heeft afstand gedaan van den troon voor zich en zijn familie. De koning had eerst willen aftre den ten behoeve van zijn zoon, maar de ministerpresident verklaarde, dat de republikeinen slechts genoegen namen met het aftreden van het heele Koninklijk Huis. Hierna schikte de koning zich in het onvermijdelijke. Het aftreden geschiedde onder voorwaarde dat de koning werd toegestaan het land te verlaten, dat hem militaire eerbewijzen zouden worden gebracht en dat hem tijd werd gegeven "oor het afwikkelen van persoonlijke aangelegenheden. Dinsdagavond om 9 uur heeft de koning Madrid verlaten en is in ballingschap gegaan. Daarmede is Spanje een republiek geworden na 1500 jaren monarchie. De omwenteling is in het geheele land zonder bloedvergieten verloopen. Zoo komt op tragische wijze een einde aan het 45-jarig koningschap van Alfons XIII. Koning Alfons werd te Madrid geboren 17 Mei 1886. Na den plot- selingen dood van zijn vader, den 25sten November 1885, aanvaardde zijn moeder, koningin Maria Christina aartshertogin van Oostenrijk, het regentschap. Toen Alfons daarop den 17en Mei geboren werd, werd hij tevens tot koning uitgeroepen. Na een strenge militaire en weten schappelijke opvoeding te hebben genoten, besteeg hij den 17en Mei 1902 den Spaanschen troon. Door zijn huwelijk met de Engel- sche prinses Victoria vond hij een trouwen steun in Engeland, waar mede dan ook in 1907 een verdrag gesloten werd. Anderzijds trachtte Spanje ook met Frankrijk vriend schappelijke betrekkingen te onder houden. In 1909 was de binnenlandsche toestand zeer kritiek. De ontevreden heid van het volk over do Marokko-politiek van de regeering-Maura leidde tot ernstige onlusten te Barcelona. Met moeite werd de beweging onderdrukt. Vooral in de laatste jaren voor het einde van den wereldoorlog, waarin SpaDje vooral door toedoen van koning Alfons zijn neutraliteit bewaarde, werd een heftige oppositie tegen den persoon van den honing merkbaar. In 1923 werd de militaire dictatuur uitgeroepen onder Primo de Rivera. Tijdens dit bewind kwam het nu en dan wederom tot militaire opstanden, STERKER KUIKENS,IDEALE LEGSTERS By voedeeppoeven gpoeiden de kuikens hel best van CO.Cvolledig dageanisoen van 1cdaq lolA- weken)en daarna gebroken O&diUs.JhnstkMd'; deopfokkosten bedroegen de helft" en later de ei en productie als hieronder aangegeven Eenvoudiger. voordeeliger en betere voeding ANe fouhef voederen word! hierdoor opgeheven Vaar nog niel verkrygbaar direct af fabriek In ieder zakje C.O ons kuikenvoederbakje qhaiis C-ulO 5ML 10KG 25KA 50KG. eO Opfokvoedvu- 1? 3? 7" 13- per - -- Jis Vraagt brochure: Voeding in nieuwe banen. die echter onderdrukt werden. In Januari 1930 diende Primo zijn ontslag in. Generaal Berenguer vormde toen een nieuwe regeering, maar de politieke toestand ontwikkelde zich tot een nieuwe crisis, die ook admi raal Aznar, de nieuwe minister president, niet kon bezweren en die thans haar hoogtepunt vond in de uitroeping der republiek. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Nieuw kippenhok. VRAAG Mijn plan is, nog een nieuw kippenhok bij te bouwen. In een boekje vind ik aanbevolen in plaats van glas vitrex te nemen. Wat is dat eigenlijk Komt het duurder uit Waarom is vitrex beter dan glas Uit Wanssum. ANTWOORD Vitrex is een vervangmiddel voor glas, dat de ultra-violette stralen doorlaat, wat gewoon glas niet zoo doet. Die ultra-violette stralen bevorderen den groei van het lichaam der dieren, daarom noemt men ze ook wel groei- stralen. Vitrex is duurder dan glas, het is een doorschijnend celluloid, wel on breekbaar, maar... spoedig versleten, als het aan weer en wind is bloot gesteld. Voor eenige jaren terug werd er nog al propaganda voor gemaakt, met het gevolg, dat het hier en daar het glas in de kippenhokken verving. Ik ben reeds in menig hok geweest, waar eertijds vitrex was aangebracht, maar thans is dat vrij wel overal weer vervangen door glas. Het celluloid verdwijnt en dan blijft er fijnmazig gaas over, dat, bloot zijnde, erg roest en dus gauw verslijt. Het boekje, waarin u over vitrex leest, is dus intusschen ver ouderd. De practijk heeft hier be wezen, dat vitrex op deze manier veel te duur komt. De ultra-violettestralcn kunt u veel goedkooper in het hek krijgen, door de ramen draaibaar te maken, zoodat ze bij gunstig weer geheel opengezet kunnen worden. Het andere groote voordeel hiervan is ook nog, dat. het 's zomers niet zoo heet in het hok wordt en het hok 's avonds veel vlugger afkoelt. Het is niet gewenscht dat alle ramen van het kippenhok vast zijn, en van het kuikenhok nog minder. De bovenlichten der ramen alleen open is niet voldoendeook 't onderste gedeelte moet open gezet kunnen worden. Dan is er meer overeenstemming tusschen de tempe raturen in en buiten het hok, wat wel gewenscht is. Wat de beantwoording uwer tweede vraag betreft, verwijs ik u naar No. 8 der serie „Moderne Vee teelt", handelende over de „Pluim veevoeding, in verband met de nieuwe inzichten in de Algemeene Voedings leer" door Ir. Jacq. Timmermans. Uitgave der electrische drukkerij M Waterreus te Roermond. Prijs slechts 10 cent. Om pl m. 250 eieren in te leggen VRAAG Ik wilde ongeveer 250 eieren inleggen, daar ze nu goedkoop zijn. Of zou u me aanraden te wach ten tot Augustus Ik doe het in kalk. Hoeveel kalk noodig Antwoord s.v.p. in Peel en Maas. Uit Venray. ANTWOORD Er is heelemaal geen bezwaar om in April of Mei in te leggen. Voor het heet is. zijn de eieren het best. Bij zomerweer wor den ze minder stevig van binnen, en zetten dus de dooiecs zich lichter tegen de schaal. Neem 2 kop schelpkalk, giet daar 20 a 25 Liter water op, roer dit goed om en laat er de eieren een voor een in wegzakken. Ze zoeken de gewenschte plaats wel op, zonder ook maar het minst gekneusd te worden. Wanneer na een paar dagen uit zich zelf geen vlies op het wafer vertoond, strooit u er een handje droge schelpkalk over heen. In waterglas inleggen gaat ook best. Men neemt dan 1 Liter water glas op 9 Liter water, hoogstens 10 Liter water. Op de flesch of pot staat doorgaans de gebruiksaanwijzing aangegeven en anders zegt u de winkelier, waar u het waterglas koopt, wel, hoe te handelen. In de legnesten. VRAAG: Ik heb slechts 1 haan met 10 kippen, W. L. en heb daar voor 3 nesten, wat wel genoeg zal zijn, want meest leggen ze alleen ia 2 nesten. Ik gebruik schaafsel, maar dat krab ben ze er telkens uit en dan krijg ik op den harden bodem stukke eieren. Wat raadt u mij aan, want het is een vies gezicht telkens zoo n stuk ei er tusschen. Uit Venray. ANTWOORD: Neem stroo en knip dat op een duim lengte tot stukjes. Dat is een goede bodem bedekking. Verder raad ik u aan, het dwarslatje voor de nesten een weinig hooger te maken, dan kunt u er ook wat meer baksel in doen. Door gesneden hooi kan ook al. VENRAY. 18 April 1931. Drankwet. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat is ingekomen een verzoek van Jan Theodor Jakobs, landbouwer, wonende te Venray, om verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank voor de voorkamer van het huis plaatselijk gemerkt Castenray G 12. Binnen twee weken na de dag- teekening dezer bekendmaking kan eenieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren indienen. Venray 14 April 1931. Burgemeester en Wethouders van Venray. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Drankwet. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat is ingekomen een verzoek van Jan Theodor Jakobs, landbouwer, wonende te Venray, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor de voorkamer van het huis, plaatselijk gemerkt Casten ray G 12. Binnen twee weken na de dag - teekening dezer bekendmaking kan eenieder tegen het verleenen vao deze vergunning schriftelijk bezwaren indienen. Venray 14 April 1931. Burgemeester en Wethouders van Venray. O. VAN DE LOO. De Secretaris. VAN HAAREN. Keuring dienstplicht. Bij de gehouden keuring voor d ^n dienstplicht lichting 1932, dezer ge meente werden 28 personen geschikt verklaard, 12 ongeschikt en 1 tijde lijk ongeschikt. Ingevolge de bouwverordening werd vergunning verleend aan mej. L. M. Beukers alhier, tot het bouwen van een woonhuis aan den Stations weg. U. Kindsheid te Venray. Naar wij vernemen heeft de H Kindsheid alhier ruim duizend guld o kunnen afdragen aan net hoofdbesru der Vereenig.ng, die voor de v r- deeling der gelden zorgt in de v. r schillende Missiegebieden. Aan het groote bedrag kan m- i zien. hoe sympathiek de Venraysc-; bevolking staat tegenover het we.tc der H. Kindsheid.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1