n00RDEELI(3Srf| ontwikkeling. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. pAtfONQft Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Politieke Plecht. Eerste H. Mis te Oostrum. „RATIO" ZATERDAG II APRIL 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No 15 jawm MANUFACTUREN BLIJKEN I TOCH HET PEEL EN MAAS imANUFACTURENj BLIJKEN TOCH HET VOORDÉÉLIfóTf PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7',t ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Socialistische beweringen op den keper beschouwd. Onwaar en onhandig. Bij een verkiezing behooren de noodige vergaderingen en disputen, bij een verkiezing behoort het noodige papier de verkiezingscirculaire. Wij worden erop getracteerd door de socialisten. Wanneer wij die dingen lezen, zou men zeggen wat moeten die socialisten daar in de Staten voor het heil van Limburg gezwoegd hebben. Maar wie daar geregeld aanwezig is geweest, weet beter. Ze doen er niet veel meer dan afbreken wat er aan de orde komt. Zelf eens een program ontwikkelen, hoe het bestuur onze provincie volgens de socialistische beginselen dient te ge schieden, ho maar Het groepje van een man of vijf is de laatste jaren ook al onderling verdeeld en spreekt tegen elkaar in. Van socialistische beginselen moeten we in de Staten het eerste nog hooren. Roode beginselen In hun ver kiezingscirculaires treden de socialis ten zoo waarlijk op als de bescner mers van... de boeren Maar wat zou er gebeuren, werden de socialistische beginselen hier doorgevoerd Dan zou al het land aan de boeren ontnomen worden en als productie-middel in handen komen van den Staat. Dat eischt het roode beginsel. In Rusland, waar de zuivere socialistische beginselen geprobeerd worden zijn ze op het oogenblik druk bezig om dat door te voeren. Ze hebben er voor eerst een groot deel van den boerenstand voor moeten uitroeien, vermoorden of verbannen. Onze rooden zijn braver, de com munisten zijn hun vijanden, maar hun eigenlijke beginselen zijn dezelfde en als de S.D.A.P. hier baas werd, zou in den kortst mogelijken tijd de macht aan de communisten komen. Kerens- ky zou door Lenin worden gevolgd, even goed als in Rusland. In zoo'n verkiezingscirculaire dur ven de socialisten heel wat aan. Ze beweren, dat Provinciale Staten meer doen voor paarden en koeien dan voor kinderen. Alsof een subsidie voor de paar den- en veefokkerij gegeven werd voor het pleizier van die beesten en niet in het belang der menschen van den boer. Een stier is niet ge lukkiger, of hij een premie krijgt of niet, maar dat hij met behulp der provincie in Limburg gefokt en gehouden kan worden, is een alge meen boerenbelang. Voor de groote boeren, zegt de circulaire der S.D A.P. Neen op de eerste plaats van de kleine boeren, die door de bevorde ring der veefokkerij aan goede melkdieren en fokmateriaal geholpen worden. 't Is overigens een schande te durven beweren of insinueeren, dat de provincie geen hart heeft voor de volksgezondheid, voor de tubei culoselijders, voor de bestrijding van de kindersterfte en wat al niet. Het Groene Kruis en andere in stellingen krijgen daarvoor watnoodig isherhaaldelijk zijn de subsidies verhoogd en ook in de toekomst zullen ze vermeerderd worden, naar mate deze instellingen zich verder ontwikkelen. Maar dat zijn veieeni- gingen, welke de S.D.A.P. liever afbreekt dan steunt, omdat zij den naam Katholiek voeren. Op hun manier komen de socialis ten ook op voor de belangen der arbeiders. De arbeiders trachten zij op te zetten tegen de Katholieke Staatspartij, omdat er niet genoeg katholieke arbeiders in de Staten zitten. De socialisten zijn wel delaatsten, die zoo iets mogen zeggen. Want het scherpst bestrijden zij altijd juist de katholieke Statenleden, die voort komen uit den arbeidersstand. Die beschouwen zij als hun grootste vijanden, die de socialisten in hun verkiezingscirculaires over hen ver gieten, zijn dus niet weinig schijn heilig. En als er sociale arbeidersbelangen in de Staten te verdedigen zijn, dan Ondervinden de katholieke arbeiders steeds den tegenstand der S.D.A.P. De roode verkiezingscirculaires tasten verder de katholieke Staten leden aan in hun verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden. Hier komt het socialistische anti-clerica- lisme even voor den dag. De katholieke kerken en andere katholieke instellingen ontvangen volgens hen jaarlijks tienduizenden uit de Provinciale kas en de Ned. Hervormde Kerk maar een arm zalige f 1800. Als men de honderdduizenden katholieken van Limburg plaatst naast de tienduizenden anders denkenden, zal men in de subsidie- cijfers geen ongunstige verhouding zien. De subsidies voor kerken wor den in hoofdzaak gegeven voor het restaureeren en behouden van monu mentale kerken en torens. Die oude kerkgebouwen hebben de Katholieken in Limburg in eigen handen weten te houden. Er zijn hier maar weinig monumentale Hervormde kerken. Maar die er zijn, worden even goed gesubsidieerd als de Katholieke. Men denke aan de St. Jan te Maastricht en aan de Mindersbroederskerk te Roermond, beide Protestantsche kerken, die ook met provinciaal geld gerestaureerd zijn. Volgens de socialisten is de S. D. A. P. de eenige partij, die Limburg goed besturen kan. Daarom zouden we de Provinciale Staten vol socia listen moeten stoppen. De Limburgsche kiezers zullen wel zoo wijs zijn om het met zulk een bestuur maar niet te probeeren. Wat hebben we tot nu toe in Limburg van de socialisten gehad Men denke terug aan den tijd, toen zij hier een afgevallen priester plaatsten als hun propagandist. Toen dachten zij Limburg te winnen door met dien armzaligen man de Lim burgers hun katholieken godsdienst te ontnemen. Ze zagen weldra, hoe ze met dien strijd het heele volk tegen zich in het harnas joegen. En de man moest weg. Maar als anti-katholieken zijn de S.D.A.P.-ers daarna geen haar beter geworden. Ook thans nog moeten we onder hen mannen zoeken van de verachtelijke Dageraad, die het op Limburgs godsdienst heeft gemunt En wat deed de .S.D.A.P. hier voor stoffelijke belangen Heibel maken en krakeelen De eene leider na den ander moesten zij uit Lim burg wegnemen, deze om die, gene om een andere reden. De mijnwerkers zien we allerwege de S.D.A.P. den rug toekeeren, omdat zij hebben leeren iDzien, dat het heil nooit kan komen van de S.D.A.P. Neen, met haar verkiezingscircu laires is de Limburgsche S.D.A.P, niet gelukkig geweest, niet waar, en wat voor hen erger is niet handig. Katholiek Limburg stemt op 15 April op ljjst 2, de Katholieke Lyst! ROELAND. lugöaoudeu, Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Over de huldebetuiging van 14 Maart. 't Is nu reeds vier weken geleden dat er 'n open huldebetuiging aan de Eerw. Zusters Ursulinen, in dit blad geplaatst werd. Met groote verbazing werd dit door ons gelezen, en 't gevolg was, dat we eens informeer den naar de buitengewone prestaties dezer Zusters in Leunen. Resultaat hiervan is 't onderstaande stukje, dat we niet geschreven zouden hebben, als er uit Leunen zelf iemand op deze kwestie was ingegaan, wat tot onze spijt, niet tot onze verwonde ring, niet is geschiedt. 't Bleek dan, dat in Leunen zeer veel menschen met half misnoegen de groote dankbetuiging gelezen hebben. Niet dat de menschen deze Zusters niet dankbaar zijn, daar ze goed hun plicht doen en de opvoe ding hunner meisjes met de noodige zorg leiden, doch de meesten zien niet in waarom er juist voor hen zoo'n plechtige dankbetuiging noodig is. Waarom dan niet evengoed openlijke hulde aan de onderwijze ressen der zelfde school, aan het onderwijzend personeel der jongens school en verder aan iedereen, die zijn plicht goed vervult. Zeer zeker is deze motie aange nomen op de vergadering van den Boerenbond, doch men weet hoe dat gaatwanneer men tegen zulk een motie stemt, wekt 't den indruk dat men heelemaal niet tevreden is over de Zusters. En daar dit geenszins 't geval was, is de qpotie dan ook aan genomen. Op devergadering vond men t echter reeds belachelijk en dit werd ook niet onduidelijk te kennen gegeven, zij 't dan ook door niet erg beleefde storingen onder 'i spreken ""Van den Weleerw. Heer Rector. Doch zoover is 't in Leunen thans gekomen, dat men niet altijd meer de vereischte beleefdheid weet in acht te nemen bij1, de actie tegen de vaak minder gelukkige voorstellen, van de, door z'n Priesterwijding toch op eerbied recht hebbende. Weleerw. Heer Rector, t Noodzakelijke gevolg hiervan is helaas geweest, dat de goede invloed die een geestelijke in vereenigingszaken kan hebben, goed deels verloren is gegaan. De vermelding in de motie, dat de Eerw Zusters zich geldelijke opoffe ringen voor de Leunsche School getroosten, houdt natuurlijk geen steek. Iedereen weet van zelf dat, als de Zusters geen salaris kregen of nog geld moesten toegeven, dat ze dan niet in Leunen schooi kwamen doen. Dat zij zelf een extra-onder wijzeres bekostigen geschiedt enkel en alleen tot werkverlichting der blijkbaar niet sterke Zusters. Dit blijkt vooral thans wel, nu bij ziekte van een der Zusters, haar klas toch niet door het overige personeel wordt overgenomen, ofschoon dit daarvoor toch eigenlijk voldoende is. We gelooven tenslotte ook niet dat de Heer Rector met deze dank betuiging een grooten dienst aan de Zusters bewezen heeft daar thans hun gedrag door velen critisch wordt gade geslagen. Onzen dank voor de plaatsruimte. Venray, Paschen. ZOOïST. Mijnheer de Redacteur Ik ontving van u bovenstaand anoniem geschrijf ter eventueele be antwoording. Ik dank u voor uwe goede bedoeling, doch een dergelijk geschrijf is geen antwoord waard. Maar van de geboden gelegenheid wil ik gebruik maken, om slechts enkele feiten naar voren te brengen, waaruit voldoende blijkt, dat Recto raat Leunen aan Klooster Jerusalem wel bij zonderen dank verschuldigd is. Ie. Enkel en alleen aan de edel moedige en belangelooze offervaar digheid der Eerw. Zusters Ursulinen is het te danken, dat Rectoraat Leunen, zonder zelf eenig offer te brengen, het groote voorrecht geniet, dat zijne meisjes opvoeding en onderwijs genieten van Eerw. Zus ters het groote voorrecht, dat h?t een „Zusterschool" beziteen voor recht, dat zoozeer algemeen gewaar deerd wordt, dat parochies, met goedvinden en zelfs op aandringen der hoogste Kerkelijke Overheid, zich soms groote flnantieele offers getroosten, om een zustersschool te kunnen krijgen. Konden we enkele dagen geleden nog niet in de dag bladen lezen, hoe schoolzusters een parochie op feestelijke wijze waren ingehaald. Bovengenoemde offervaardigheid is des te grooter, daar de religieuse krachten voor ons rectoraat af^ staan, zeer goed en zulks zonder persoonlijke en finantieele offers elders te gebruiken waren, waar i-hans op andere wijze moet voorzien worden. 2e. Dat Klooster Jerusalem aan zijn school te Leunen op eigen kosten nog een boventallige vierde leerkracht heeft willen verbinden, komt dan ook enkel de opvoeding en onder wijs onzer meisjes ten goede. En waar het zich thans, helaas, laat aanzien, dat de ziekte van het Hoofd der School van langer duur zal zijn, dan in den beginne ver moed werd, zal toch die boventallige vierde leerkracht behouden blijven, al kost dit aan Klooster Jerusalem ook een zeer groot offer. Is die ziekte misschien een gevolg van de groote opoffering van de Eerw. Zuster, die dagelijks ter wille der kinderen in de middaguren over bleef en zich ter nauwernood den tijd gunde, om het haar van Jerusalem gebrachte middagmaal te gebruiken, om zich maar geheel ten dienste te kunnen stellen der meisjes Maar over deze persoonlijke opoffening en meer dan gewone toewijding verder uitwijden wil ik niet, omdat ik over tuigd ben, betreffende daarmede geen genoegen te doen. 3e, Dank aan de edelmoedige offervaardigheid der Eerw. Ursulinen, hebben onze meisjes, van een be paalden leeftijd, de gelegenheid om hier in de zustersschool Woensdags middags een naaicursus te volgen, enkel zoo mogelijk tegen een luttele bijdrage in de te maken kosten 4e. Dank aan die edelmoedige, belanglooze offervaardigheid der Eerw. Ursulinen zal Rectoraat Leunen thans een R.K. Bewaarschool krijgen, waarnaar hier reeds zoolang zoovele moeders reikhalzend hebben uitge zien terwijl de leerkracht, inrichting en leermiddelen uitsluitend komen voor rekening der Eerw. Ursulinen. Om geheel volledig te zijn, zij hierbij vermeld, dat als schoolgeld slechts zal worden gevraagd 20 heele centen per maand en daarbij, als tegemoetkoming in de leermiddelen, 50 heele centen per jaar. En dit slechts van degenen voor wie zulks geen finantieel bezwaar is, zoodat niemand om finantieele redenen zijn kind(ereo) behoeft thuis te houden. Voor 40 kinderen zou dit schoolgeld dus per jaar bedragen (één vacantie- maand afgerekend! de som van f 108.Mijnheer de Redacteur, zouden er veel liefhebbers zijn, die voor dit bedrag een bewaarschool willen inrichten, leerkracht en leer middelen bekostigen 1 Bovenstaande zal wel voldoende zijn, om ieder rechtgeaard persoon, wiens geest niet door hartstocht of anderszins vertroebeld is, te doen inzien, dat Rectoraat Leunen aan Kkjoster Jerusalem wel heel bijzon deren dank verschuldigd is. Dat onze eigen menschen in het algemeen, zulks ook beseffen, blijkt voldoende uit het feit, dat op de algemeene vergadering van den Boerenbond het voorstel tot open lijke dankbetuiging met luiden alge- meenen bijval werd begroet en aan genomen, zonder dat ook maar iets van een „mindere beleefdheid" te bemerken vielterwijl even te voren ook met algemeene stemmen een post van pl.m. f 400 was uitgetrokken, om eenige verandering aan bonds- gebouw aan te brengen ten behoeve der R.K. Bewaarschool. Het is in het ware belang onzer kinderen dan ook meer dan te hopen, dat Rectoraat Leunen aan Klooster Jerusalem altijd dankbaar zal kunnen blijven, doordat het steeds 't groote voorrecht van een „Zusters-leer- en bewaarschool" zal mogen blijven behouden. Dankbaarheid is toch ook nog een christelijke deugd, al wordt ze helaas maar weinig gevonden. Dankbaar te zijn is toch ook steeds schooner en eervoller, dan ontvangen weldaden eenvoudig te vergeten of met on dank of laster te vergelden. U, mijnheer de Redacteur, dankend voor de verleende plaatsruimte, ver blijf ik, hoogachtend, P. GOOSSENS, Rector. Leunen, 8 April 1931. Eerste Paaschdag was voor Oos trum dit jaar een feestdag met een bijzonder karakter. Het Rectoraat genoot, evenals twee jaar geleden, wederom het bijzondere voorrecht, dat een harer priesterzonenden Weleerw. Heer Antoon Loonen zijn plechtige eerste H. Mis opdroeg in de Genadekapel van zijn geboorte dorpje. Dagen van te voren waren de buurtbewoners reeds in de weer ge weest, om een passende versiering aan te brengen. Van het huis tot aan de kerk prijkte dan ook aan weerszijden van den weg een haag van groen, kransen en bloemen, waartusschen enkele mooie eerebogen waren opgericht, met passende op schriften. Te kwart over negen werd de neomist en familieleden door een stoet, bestaande uit schoolkinderen, harmonie, bruidjes en eerw. geeste lijkheid afgehaald en onder de vroo- lijke tonen der harmonie langs de bevlagde straat naar de kerk gebracht. De bizonder keurige versiering van het hoofdaltaar en het altaar met het mirakuleuze Genadebeeld van O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken met een schat van witte natuurbloemen viel te bewonderen. Natuurlijk bleek ons intieme kerkje, voor het groot aantal geloovigen, die van deze plechtigheid getuige wilden zijn, veel te klein. Om half tien nam de plech tige Hoogmis een aanvang. Als diaken, subdiaken en presb. assistens fungeerden respectievelijk de wel eerw. heeren kap. Halmans, prof. Titulair en rector Jenniskens. De weleerw. Pater Salesius Lemmens o.f m., die twee jaren geleden hier zelf zijn eerste H. Mis opdroeg, hield de feestpredicatie, waarin hij in een zeer mooi gestileerden tekst, de verheven taak des priesters schetste. Het kerkkoor zong zeer goed de tweestemmige Missa in hon. S. Rochi Conf. van E. Franssen. Na dezen plecbtigen dienst werd door het koor zeer verdienstelijk een driestemmige priestercantate van J. A. S. van Schaik uitgevoerd. Na de H. Mis werd de nieuwe Priester wederom naar de woning teruggebracht, waar hem door de schoolkinderen een hulde werd ge bracht. Zeer velen hadden zich daar verzameld, om te luisteren naar de keurig gedeclameerde samenspraak van twee kleintjes, die daarin den neomist feliciteerden en huldigden, waarna een paar andere bruidjes onder toepasselijk gedichtje een mooie bloemenmand aanboden. Getroffen dankte de Neomist. 's Namiddags werd door de Neomist nog een plechtig lof gecelebreerd, Millioenen gaan verloren door groote fouten In de voederrantsoenen, schrijft Prof. Dr. Sjollema dato S Febr. 1931 in het Algem. Nederl. Landbouwblad en sohat deze op 20 ct. per koe, per dag, of voor 200 «teldagen bij een bedrijf van 40 koelen op ƒ1600.- De Directeur van het melkstatlon Z.-Holland publi ceerde 9 voorbeelden van foutieve voeding uit de praktijk; op een stal van 43 koelen werd, door vermindering van het rantsoen, eene besparing van 40 cent per koe per dag verkregendit maakt over 200 staldagen gerekend 3440.-bovendien steeg het melkvet aanzienlijk. Door RATIONEELE VOEDING overeen komstig de melkgift van iedere koe, wordt deze voeder- en geldverspilling in eens opgeheven. Deze voedering met ons uit gebalanceerd volledig dagrantsoenkoekje (Wettig gedeponesrd) Voor IEDERE MELKGIFT tot 4% MELK VET, is zeer eenvoudig. Vraagt BROCHURE RATIOVOEDERRANTSOENEN voor melk en mestvee, waarin een 20-tal voorbeel den gelijkwaardige ruwvoeder-rantsoenen, die de boerderij zelf oplevert, zijn aan gegeven. De melk van RATIO kost slechts 3 cent per liter. VEEHOUDERSPRIJS ƒ8.50 PER 100 KILO bruto in doozen af Amsterdam. Garantie onder A. H. V. Bestelt bij Uw leverancier in Uwe plaats en waar niet verkrijgbaar direct aan de fabriek. Bertels' Oliefabrieken N. V., A'dam waarna hij door de harmonie vooraf gegaan naar huis werd gebracht. Hierna richtte namens de harmonie de heer Lemmens een woord van gelukwensch tot den nieuwen Priester en familieleden. En hij vertolkte wel de gevoelens van alle rectoraat- bewoners, toen hij zijn spijt uitdrukte, dat de helaas zoo vroeg ontslapen ouders van den Neomist, dit geluk niet meer hier beneden hebben kun nen zien. Ook de felicitatie tot den trouwen dienstknecht, die bijna 50 jaar in den dienst der familie heeft doorgebracht en zoowel de nieuwe Priester als diens vader als kinderen op zijn knieën heeft gehad, was hier wel op zijn plaats. Ontroerd dankte de Neomist voor het gebed en het vele, dat de bewo ners van het Rectoraat voor hem hebben gedaan, om dezen dag tot een onvergetelijken voor hem te maken. Hij vroeg de voorspraak van O.L. Vrouw, dat meerdere priester roepingen uit Oostrum zouden volgen, Ofschoon het weer, vooral's namid dags niet meewerkte, was het een schoone dag voor ons Rectoraat. Openbare vergadering van den Raad van Venray. Woensdag 8 April 1931. Voorzitter O. v. d. Loo, Burge meester. Secretaris Van Haaren. Afwezig met kennisgeving de heer A. Jacobs, die zooals de Voorzitter herinnerde, behoorde tot de slacht offers van het autobus-ongeval te Blerick. Gelukkig is de heer Jacobs aan het beteren, zoodat met rede op een spoedig algeheel herstel mag gehoopt worden. De Voorzitter meent namens den Raad te spreken, als hij de beste wenschen voor het herstel van den Heet Jacobs uit spreekt met een spoedig „tot ziens" in de Raadszaal. De notulen der vergaderingen van 15 Dec. en 6 Febr. jl. werden on veranderd goedgekeurd. 2. Kasopname Gemeente-Ontvan ger, le kwartaal 1931. Werd voor kennisgeving aange nomen. 3. Voorstel van B. en W. tot belegging der waarborgsommen, ge stort door het R.K. Parochiaal Kerkbestuur van St. Gertrudis te Oirlo en der Vereeniging tot oprich ting en instandhouding eener R.K. bijzondere school St. Antonius te Venray-Veulen. 4. Voorstel van B. en W. tot belegging van de waarborgsom, ont vangen van het R.K. Kerkbestuur van O.L. Vrouw Geboorte te Oostrum Z.h.s. besloot de Raad deze gelden op de gewone wijze in obligaties te beleggen. Nu er toch sprake was van de school aan het Veulen, meende de heer Vermeulen een en ander in verband met die school te kunnen zeggen of inlichtingen te vragen, waarop de Voorzitter antwoordt, dat het moet zijn in verband het beleggen der waarborgsom, anders moet de heer Vermeulen wachten tot de agenda is afgewerkt. De heer Stoot vraagt, wat er zou gebeuren, als de heer Vermeulen in deze gesteund zou worden, waarop de Voorzitter zegt, dat wat gezegd zou worden, verband moe* houden met het aan de orde zijnd onder werp, anders laat het Reglement van Orde zulk een onderbreking niet toe, 5. Aanvrage om vergoeding van het Bestuur van het St. Josephs- gesticht te Venray in de kosten wegens de uitbreiding van de R.K. bijzondere school, deel uitmakende van een niet uitsluitend voor het geven van schoolonderwijs aan het St. Josephsgesticht in eigendom toe- behoorend gebouw, en voorstel van Burgemeester en Wethouders om eene vergoeding toe te kennen, ter wijl het bedrag der vergoeding per jaar zal worden bepaald overeen komstig de wet L.O. De Voorzitter merkt op, dat het hier een bijzonder geval isn.l. de verbouwing van een deel van een Klooster tot school, daarom wordt een eventueele vergoeding ook toe gekend op grond van een schatting, die na het in gereedheid zijn der verbouwing gedaan zal worden. Een groot finantieel belang heeft de Gemeente hierbij dan ook niet, temeer waar de vergoeding gedragen moet worden door de Gemeenten van waar kinderen die school be zoeken. De heer Millen had tegen dit voorstel geen bezwaar, maar zou als voorwaarde willen stelbn, dat de verbouwing voor alle aannemers open zou staan. De Voorzitter wijst er op. dat zulk een voorwaarde niet gesteld kan worden bij een verbouwing van een deel van een klooster tot school. Hier is de Raad onbevoegd. Nog een tijd lang wordt in deze door den heer Millen, die zijn standpunt handhaaft, gesproken. De Voorzitter kon echter de heer Millen het ver schil niet bijbrengen, er bijvoegende als U het niet begrijpt, kan ik er niets aan doen. De heer Odenhoven vraagt of B. en W. reeds pogingen in het werk gesteld hebben om ook andere aan nemers in deze verbouwing een kans te geven, waarop de Voorzitter zegt, dat dit buiten zijn bevoegdheid ligt, temeer waar de Z.E. Overste zeer tevreden is over het werk van den aannemer, die tot heden voor het St. Josephsgesticht werkt. De heer van Bergen vraagt, hoe hoog de vergoeding zijn zal, waarop de Voorzitter zegt, dat dit van de latere schatting afhangt. De heer Odenhoven betreurt, dat de Raad in deze niet meer competent is en de heer Millen vreest, dat de Gemeente benadeeld zal worden. Dit kan niet, zegt de Voorzitter, daar de schatting alles beslist. De heer Odenhoven wil tegelijk nog een ander uit te voeren werk bespreken, waarop de Voorzitter zegt dat hij hiermede moet wachten tot straks. In stemming gebracht, werd 't voorstel van B. en W. met 9 tegen 3 stemmen aangenomen. Tegen stem den de heeren Odenhoven, Millen en van Bergen. 6. Aanvrage van M. Bonants. Smakt B. 18 om eene tegemoet koming in de kosten, verbonden aan het bezoeken zijner kinderen der kerkelijk erkende R.K. bijzondere school te Maashees, gelegen op grooteren afstand dan 4 K M. van zijne woning, ingevolge art. 13 der L.O. 1920. De Voorzitter merkt op, dat de afstand van het woonhuis van re- questrant tot aan de R. K. Bijz. Meisjes- en Jongensschool in Venray geen 4 K. M. is, zoodat requestrant in zijn verzoek niet ontvankelijk is. Wil hij nu zijn kinderen toch in Maashees ter school zenden, dan moet hij dit doen op eigen kosten De heer Odenhoven hoort er ver wonderd van op, dat de afstand geen 4 K. M. is en stelt den Voor zitter een weddenschap, voor. dat het verder is. (Algemeene vroolijkheid.) De Voorzitter zegt, dat de opmeting uitwijst 3700 Meter. Ja, zegt de heer Odenhoven, als je meet recht toe, recht aan. doir moeras enslooten en over een levens gevaarlijken weq. Hij kan zich

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1