ontwikkeling. ^21 Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Ucnkift imanufacturen) YQüBDÏÏLIGSffi toEOJGSTf Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. De heilige Vrouwen bij 's Heeren graf. Bij den 60sten verjaardag van Mr. Aalberse. Politieke Venray's Handelscursus. Provinciaal Nieuws ZATERDAG 4 APRIL 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. 14 PEEL EN MAAS i BLIJKEN TOCH HET [manufacture BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN: 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7'ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MIINCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent „Die nedergedaald is ter helle, den derden dag verrezen van de dooden." Christus had zijn geest bevolen in de handen zijns Vaders en was met voorovergenegen hoofd gestorven. Toen daalde zijn ziel in het voorge borchte af en vertoonde zich in al haar glorie aan die zalige dooden uit het Oude Testament en uit het Nieuwe, die tijdens hun leven uit gezien hadden naar den beloofden Messias, maar zijn kruisdood niet meer beleefden. Hopende op de verlossing hadden zij geleefd en met dat vertrouwen waren zij den dood slaap ingegaan, zeker van den toe- komstigen Redder. De rozenstruik hunner ziel was wel schoon genoeg om in den hemelhof overgeplant te worden, doch de paradijspoort was nog gesloten en ze wachtten op den Heer in de laatste schemer van het laatste gedeelte der lange nacht moesten zij wachten op de zon des heils, welke hen verheerlijken zou bij het begin van den eeuwigen dag. Doch niet alleen Christus' glorierijke ziel werd hun getoond, zij kwamen van aanschijn tot aanschijn met zijn Godheid, met andere woorden hun voorgeborchte maakte de Verlosser tot hemel door de zalige aanschou wing Gods welke het specifieke geluk is der hemelingen. Op dien Paaschmorgen is de Zalig maker met al die gelukkigen opge stegen uit het voorgeborchte en heeft Hij zich met hen naar zijn graf be geven. Daar hebben zij het uitge- marteld lichaam des Heeren gezien en zich er van overtuigd hoe bi I ter het lijden en sterven van den God- mensch geweest is. Daarna heeft de ziel zich wederom met het lichaam vereenigd, de ziel doordrenkte het lichaam met haar hemelschen luister, en terwijl de vijf H. Wonden als sterren straalden, verrees de Christus van de dooden. Een engel verscheen en wentelde den grafsteen weg. niet om den Godmensch plaats te geven, want het verheerlijkte lichaam be hoefde geen uit-den-weg-ruimen van hindernissen, maar opdat de wachten verdreven zouden worden en de vrome vrouwen, waarvan het Evan gelie ons verhaalt, den toegang ge reed zouden vinden. Welk een uit stekende belooning voor Maria Mag dalena, voor Maria van Jacobus en Salome, om het allereerst, voor de Apostelen zelfs, te kunnen getuigen van de Verrijzenis des Heeren 1 Dat was hun loon voor de liefdevolle zorgen, waarmede zij hun Goddelijken Meester in zijn wel en wee hadden omringd. Deze vrome vrouwen mogen we de vertegenwoordigsters noemen van die heldinnenschare, waarvoor de Kerk in haar heilig officie openbaar bidt. Mochten ook de vrouwen van tegenwoordig, nu zoovelen van hen de grootheid niet meer kennen en beseffen der toewijding, noch de troost en blijdschap, welke daarin gelegen is, een voorbeeld nemen aan Maria Magdalena en haar gezellinnen, Hoe ver gaat die toewijding Dacht ge dat zij zonder offers ge schieden kon Juist die offers maken haar sterk, zoo sterk zelfs, dat, waar de Apostelen afwezig bleven, de leerlingen zich afzijdig hielden, en misschien den begraven Christus onbezorgd verlieten, daar de vrouwen zich niet van haar liefde- I dienst ontslagen achtten, ondanks moeiten, zelfverloochening en wellicht bespottingen. Door haar voorbeeld leeren de heilige vrouwen ons allen, hoe wij den Christus moeten vereeren. Op de eerste plaats: in gehoorzaamheid aan de wet, De vrouwen eerbiedi gen de heilige Sabathwet. Vervolgens is het tijdstip, waarop zij handelen reeds kenschetsend voor haar trouwe liefde. Zij gingen name lijk „den volgenden morgen in alle vroegte", toen het nog duister was, op weg om aan hun Meester zulk een vrome liefdedienst te bewijzen. Reeds in 't boek der spreuken uit de Wijsheid Gods haar verlangen naar zulke liefde: „Degenen, die Mij in alle vroegte bezoeken, zullen Mij vinden" en in 't boek der Wijsheid wordt erop gezinspeeld door een herinnering aan het manna, dat voor zonsopgang moest verzameld wor den. Ja, deze vrouwen begonnen werkelijk hun dag met God en wan neer wij hun in den vroegen morgen op weg zien naar het heilig graf des Heeren, terwijl ze slanke vazen dragen, vol kostbaar reukwerk om den Doode te eeren, denken we dan niet als vanzelf aan zoovele brave vrouwen, die zich een half uur nacht rust minder getroosten om den dag te kunnen beginnen met het hooren eener H. Mis. Ook zij dragen kostbare offergif ten naar het altaar, namelijk hun toewijding en zorgen, waarmede hun leven gevuld is. God laat zich echter in edelmoedigheid niet over treffen en waar deze brave vrouwen hun Heer één half uurtje schenken van hun aandachtig gebed in een- voudigen trant en trouwhartige liefde daar geeft de edele Meester hun een dag voor terug, een dag van vrede, van opgeruimdheid en blijd schap. Vraag het aan die menschen, wat een dag is zonder H. Mis en ze antwoorden met alle Dadruk: „Een dag zonder Mishooren is als een huis zonder dak; je voelt je niet beschermd. Een dag zonder Mis hooren is als een huiskamer, waar de familiesfeer ontbreekt." Geen moeilijkheden konden de vrome vrouwen terughouden van hun godsvruchtig werk, maar zij wisten zeer goed, dat niemand van hen in staat zou zijn den grooten grafsteen af te wentelen. Het Evan gelie maakt dan ook melding van hun ontsteltenis bij zulk een klaar blijkelijkheid. Was dat echter een reden om terug te keeren Neen, voor hen die willen daar opent God tteeds een weg, en schitterend wordt hun vertrouwen beloond als zij bij de laatste kromming van 't pad den steen niet vóór, maar naast het graf zien staan, door een engel afgewen teld als belooning voor het vaste vertrouwen der vrome bezoeksters, keer, dat de Kamer zong Er zat ook wel muziek inl De woningpolitiek heeft mij de grootste voldoening verschaftik ben overtuigd, dat dit mijn meest nuttige werk is geweest. Er gaat zulk een enorme kracht ten goede uit van goede volkshuisvesting. Maar 't meeste plezier heb ik gehad van de ouderdomsrente. Er kwamen verschillende oude vrouw tjes me bedanken. Sommigen kwamen me op audiëntie vragen of ik de Koningin wou bedanken. Een moedertje wou maar niet gelooven dat ze drie gulden kreeg en nam 't nog niet aan, toen ik 't zelf beves tigde. Toen zei ik haar „Ja moedertje, als ge nog geen 65 bent, dan gaat 't niet." Nou moet meneer geen gek heid maken, ik wor gauw twee en tachtig. Dan krijg je ze hoor. En als je getrouwd bent, krijg je vijf gulden in de week. Heb je een man Zeker, meneer, maar die is al zoo lang ziek. Waarom zou die wat krijgen Is ie 65 Zeker, ook in de tachtig. Dan krijg je vijf gulden, hoor je zult zien. Hoofdschuddende verliet het vrouwtje 't kabinet. Een heele poos later kwam de kamerbewaarder om te zeggen, dat ze maar niet wegging. Ze zat op de bank en telde op haar vingers na, hoeveel f 5 per week wel per jaar was en ze zei maar bij zichzelf Meer dan we ooit heb ben gehad. Over het gelaat voor ons gleed een glan~ van blijheid in de oogen ligt een uitdrukking alsof goedheid en scherpzinnigheid er worstelen haar en baard zijn grijzend, spreken de getuigen van heel veel arbeid en veel stille zorg. Aalberse en de sociale voorzorg Een zegen voor de oudjes. Oud-minister Aalberse vierde de vorige week zijn 60sten verjaardag Aan een intervieuw, dat „De Maas bode" met den jarige had, ontleenen wij het volgende Vooreerst iets omtrent zijn sociaal program als minister, waaromtrent de S.D.A.P. steeds onjuistheden ver spreid heeft, die herhaaldelijk weer Iegd zijn, maar toch voortdurend weer herhaald worden. We lezen „21 Juli 1918 bood hij (Nolens) mij het ministerie van arbeid aan. Ik weet dien datum zoo goed, omdat het de dag was van mijn staats examen en ik op dien dag ook net twintig jaar getrouwd was. Mijn program was klaar en het was voor mij de conditio sine qua non. Ruys, die de formateur werd, aanvaarde 't geheel. Dat program staat voor een groot deel in de memorie van antwoord op de alge- meene beschouwingen van 1918. „Het is dus niet onder socialis- tischen druk in November gemaakt Geen kwestie van het was opgenomen in 't Regeeringsprogram, en wat die M. v. Antwoord betreft. Vrijdags was zij goedgekeurd ia den Ministerraad, 's Zaterdags speechte Troelstra te Rotterdam's nachts kwam de keizer over de grens, 's Zondags was er Ministerraad en Dinsdag kwam het stuk bij de Kamer in. Maar de verwerkelijking van dit programma is natuurlijk verhaast en bevorderd door de tijdsomstandig heden. Het kon zelfs toen den libe ralen toen niet hard genoeg gaan, En natuurlijk herinnerde de oud minister zich de interpellatie-Drion in 1921, toen hij in de Kamer zoo ongewoon fel van zich afsloeg. Verder een aardige bijzonderheid over Aalberse's succes „Was u moe geworden Ja, op het laatst wel. Het departement is zwaar en de verant woordelijkheid wordt hoe langer hoe drukkender. Niet de wetgeving, het uitvoeren, het gewone dagelijk- sche werk, is het ergste. Denk u eens even in, dat ik alleen inzake de werkloosheidsverzekering een dnizend beslissingen nam „Maar u hebt toch ook van uw wetten voldoening gehad Zeker. Ik denk nog aan de aanneming van de Arbeidswet. De Kamer deed het nooit gehoorde zij ging zingen De socialisten zetten het „Achturenlied" in. Voorzitter Kooien sloot direct de vergadering, maar de leden bleven en de tribunes zaten stampvol. De socialisten waren klaar en daar verhief zich de heele rechterzijde en het „Wilhelmus" klonk door de zaal. 't Is de eenige Zorgt, dat al onze kiezers geldig stemmen Dan krijgen we honder den katholieke stemmen meer. Het zijn nu nog veertien dagen! Op 15 April trekt heel Limburg naar de Staten-stembus. Om 5 uur in den namiddag zal dan beslist zijn, wie ons gedurende de volgende vier jaren in Provinciale Staten zullen vertegenwoordigen. Van die veertien dagen kan veel afhangen. Daarom moeten de be sturen der Kath. Kiesverenigingen en de propagandisten, ja alle katho lieken, die eenigen invloed ten goede kunnen uitoefenen, hunne taak be grijpen en volbrengen. Den datum: 15 April prente ieder in zijn geheugen. Men zorge op de eerste plaats dat men dien dag in de plaats is, waar men zijn stem moet uitbrengen. Want de laatste katholieke man en de laatste katho lieke vrouw van Limburg moet weer naar de stembus. Niemand kan ge mist worden. Elke stem is van ge wicht Er zijn stemmen, die zoo gemakkelijk gewonnen kunnen wor den, maar ook zoo gemakkelijk verloren gaan. Hier wil ik nog eens wijzen op een euvel, dat onuilroeibaar schijnt en ons, katholieken, veel schade doet. Ik bedoel het veelvuldig ongeldig stemmen, dat helaas nog maar weinig vermindert. Daar moet van nu af aan meer tegen worden gedaan Het geldt vooral twee punten maar één puntje rood maken en één puntje rood maken vóór den naam van een candidaat. De leden onzer Kiesvereenigingen hebben in hun organisatie eerst moeten stemmen op een groot aantal candidaten. Nu krijgen ze in het stemhokje weer een stembiljet voor zich waarop een aantal namen met wtte puntjesin zwarte hokjes er voor staan, nog veel meer dan bij de stemming in de Kiesvereeniging. En nu mogen ze slechts één zoo'n wit puntje rood maken. Er zijn er, die nauwelijkshet verschil kennen tusschen de kiesvereen'gingsstembus en de officieele, zoodat er groot gevaar is, dat zij ook nu weer zes, acht of tien candidaten aanstrijken. Een tweede manier van ongeldig stemmen is het rood maken van een wit puntje achter den naam van den candidaat, dien men bedoelt. Men zocht eerst de lijst die men hebben moet. Dan den naam van den candi daat. Goed. beide zijn weldra ge vonden. Maar dan zocht men een wit hokje het dichtst achter den naam van zijn candidaat. En de manier, waarop het stembiljet is inge richt, werkt soms zulke vergissingen in de hand. Wanneer er nl. geen voldoende tusschenrulmte is tusschen de candidatenlijsten. In den kieskring Weert volgde vier jaren geleden de candidatenlijst van den Vrijheidsbond achter de katholieke. Het kan niet anders of verschillende katholieken hebben op den Vrijheidsbond gestemd, meenende de katholieke lijst te pakken te heb ben. Waar kwamen anders in een dorp als Neer 26 stemmen op den Vrijheidsbond vandaan, in Roggel 37, in Haelen 29, in Heel 31, in Meijel 30 Iu de andere Statenkieskringen stond de christelijk-historiscbe lijst achter de katholieke. En zoo zagen web.v. in Horn 24 christelijk-histo rische stemmen voor den dag komen, in Swalmen zelfs 67 en zoo zouden we nog tientallen plaatsen kunnen opnoemen. Zorgen we dus dat de kiezers weten Maak maar één puntje rood! Maak maar één puntje rood vóór den naam van één candidaat. Die candidaat moet zyn no 1 van lyst 2. Dat is de katholieke lijst. Wanneer alle katholieke Limburg- sche kiezers daarmee op de hoogte waren, zouden we daarbij geen tien tallen, maar honderden stemmen winnen. En als alle kiezers het bovenstaande nu maar eens aandachtig lazen, dan was de zaak in orde. Maar er zijn nu eenmaal menschen, die bet niet lezen en ook nooit zullen lezen, die meenen, dat zij het wel weten. Zulke menschen moeten voorge licht worden in vergaderingen. Maar daar komen ze ook niet allen. Dus moeten ze worden opgezochtbij huisbezoek. De tijd is kort. Inderdaad 1 Dus spoedig er op uit 1 En eens bijzonder werk gemaakt van de voor lichting der kiezers omtrent het geldig uitbrengen der stem. 't Is een gemak kelijk en nuttig werk 1 Als 't maar gedaan wordt 1 ROELAND. gaan nu en dan buiten de schuld van den cursist ligtde een heeft nu eenmaal meer talenten dan de ander. Moge zich meer en meer in Ven ray de overtuiging vestigen, dat onze Handelsavondschool voor Ven ray (en omgeving) een zegen is De lessen van den Handelscursus van den Venrayschen R.K. Midden stand zijn geëindigd. Ze worden nog voortgezet voor degenen die binnen kort wenschen op te gaan voor het z.g. Hanze-diploma of voor Reke ning-Courant. Over het algemeen zijn de resul taten van den Handelscursus, die verleden najaar tot een drie-jarigen werd bevorderd, wederom bevredi gend te noemen. Te betreuren valt'het, dat sommige cursisten, hetzij door eigen, hetzij door anderer schuld, al te licht dachten over het verzuimen van een lesavond. Zulk een verzuim is niet steeds gemakkelijk in te halen. Laat men dit toch goed in het oog houden! Een afzonderlijk woord moge ge wijd worden aan het vak Fransche Taal. Het spreekt vanzelf, dat een betrekkelijk gering aantal lessen nooit van iemand die begint met „geen letter Fransch" te kennen, zooveel als een „geboren Parijzenaat" kun nen maken. Wat blijkt echter Een cursist die een klein weinigje zijn best doet, kan het aan Venray's Handelscursus zóó ver brengen, dat hij een Fran- schen Handelsbrief enz. zeer wel verstaat. Nog meer 1 Hij kan op zulk een brief, enz. (het betreft hier de gebruikelijke geijkte uitdrukkingen) ook in de Fransche taal antwoorden. Al zal hij misschien nu en dan een Woordenboek moeten raadplegen dat voor enkele dubbeltjes te koop is. Is dit niet mooi En is het niet onverstandig om dit niet ten zeerste te waardeeren Zij die mogelijk hier anders over denken, die denken, naar onze meening, nogal bekrompen, en hebben (laat het onschuldig zijn) niet den juisten blik op de toekom stige tijden. De jonge menschen moeten vandaag maar zien te leeren alwat ze kunnen anders hebben ze later erg veel kans om in den steeds feller strijd om het bestaan te ver ongelukken. Konden bevorderd worden van de Eerste naar de Tweede Klas onvoorwaardelijk vijftien cursisten, voorwaardelijk zes. Tegen Kerstmis of eerder zal worden uitgemaakt, of degenen die voorwaardelijk zijn overgegaan, ja dan neen, op de Tweede Klas kunnen blijven. Enkele cursisten konden niet worden bevor derd. Van de vijftien cursisten van de Tweede Klas hebben er tien het Diploma van de School behaald. Men begrijpt, dat het feit van niet of althans niet voorwaardelijk over SÏERKER KUIKENS.IDEALE LEGSTERS By voeder-proeven gpoeiden de kuikens hel besl van CO. (volledig dagranlsoen van te daq tol U weken)en daarna gebroken QerJe/s. de opfokkosten bedroegen de heiff en later de eiere productie als hieronder aangegeven Eenvoudige^ 'voordeehger en betere voeding Alle foutief voederen wordt hierdoor opgeheven Vaar nog niet verkrygbaar direct af fabriek In ieder zakje C.O. ons kuikenvoederbakje qUo&s. tyutO 5KG 10KG 25KG 50KG. C.O.Opfofavoeda/L-. 3? 7r 13." per |op postw Volledig dagranfsoen. niets byvoeren OdMGtsnlO&iÊH tittcpIbodpeAMd&z&fiatnüdssè BERTELS "S88S&& AMSTERDAM Vraagt brochure:Voeding in nieuwe banen. VENRAY, 4 April 1931 Grondbelasting. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat ter ge meente-secretarie vanaf Woensdag 8 April a.s. gedurende 30 dagen ter inzage liggen 6 staten no. 75, bevat tende de uitkomsten van meting en schatting als bedoeld bij artikel 15 der wet op de Grondbelasting van 26 Mei 1870, Stbl. No. 82. Venray, 2 April 1931. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. Inzenden rekeningen. De Burgemeester van Venray brengt belanghebbenden in herinne ring, dat de inzending der driemaan- delijksche rekeningen (tijdvak 1 Januari 31 Maart 1931) zoo spoedig mogelijk dient te geschieden. Venray, 2 April 1931. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. Waarschuwing. De Burgemeester van Venray waarschuwt de ouders, voogden en verzorgers, dat zij er voor te zorgen hebben, dat hunne kinderen die op de heide en in de bosschen spelen gaan lucifers of zoogenaamde brand glazen bij zich hebben. Het vuurtje stoken is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt proces ver baal opgemaakt. Venray 2 April 1931. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. RÜkstelcfoon. Nieuwe aansluitingen No. 129. Math. Custers, kunst en machine werkplaats, Patersstraat 3 Onze dorpsgenoot den heer A. J. Kersten, rijksklerk te Horst, is in gelijke betrekking overgeplaatst naar Doetinchem. Het einddiploma van de Rijks- tuinbouw-winterschool te Hees bij Nijmegen is o.m. uitgereikt aan onze dorpsgenoot den heer A. Slits. In de Zondag in het Patronaat alhier gehouden vergadering van de Kath. Kiesvereeniging afd Dorp en Heide, werd algemeen besloten om niet aan de Gemeenteraadsverkiezing deel te nemen. De opkomst der leden was ditmaal tamelijk goed. Pater G. J. Potten f Naar de Amigoe meldt, overleed Woensdag 4 Maart in het St. Elisa- beths-gasthuis de zeereerw. pater G. J. Potten, pastoor van Westpunt. Zijn dood kwam zoo goed als on verwacht. In twee dagen tijds ver ergerde de toestand zoodanig, dat de Hoogeerw. Pater Provicaris net Woensdagmorgen noodig oordeelde Pater Potten (Je laatste H. H. Sacra menten toe te dienen. Ziender oogen ging de lijder achteruit en om kwart voor drie gaf hij zijn ziel aan zijn Schepper weer. Pater Guillelmus Josephus Johan nes Potten werd geboren te Venray op 8 Januari 1874. Op 23 Septem ber 1892 deed hij zijn H. Professie in de Orde van den H. Dominicus en op 15 Augustus 1898 ontving hij de H. Priesterwijding. Na volbrachte stadie aan de klooster-universiteit te Huissen, legde hij in 1900 met schit terend succes zijn examen af voor Lector (Doctor) in de Philisophie en Theologie. Gedurende vier jaar onder wees hij de Philisophie. En ofschoon men hem noode als professor wilde - HUWELIJKSGEDICHTEN met bijpassende lijsten Firma van den Munekhof. missen, vervulde zijn Overste zijn hartsverlangen en kwam hij 24 Sept. 1904 op Curacao aan, om zich te wijden aan het heil der zielen. Achtereenvolgens was Z.E. kape laan op Sta Maria, Pastoor te Savoneta, Aruba, tot zijn vertrek naar Holland met verlof, en gedurende de laatste 12 jaar Pastoor op West punt. Als pastoor ging hij in allen eenvoud met zijn volk om, leefde mee met zijn volk, was alles voor zijn volk. Donderdagmorgen droeg in de kapel van het Hospitaal de Hoog eerw. Pater Apostolisch Provicaris M. v. d. Eisen de plechtige H. Mis van Requiem op, met assistentie van den Zeereerw. pater M. Luyckx en pater I. Verrietdaarna had de ab- soute plaats en de begrafenis, waar aan door alle op het eiland aanwezige Paters, verschillende eerw. Fraters, verschillende vrienden van den over ledene en parochianen van Westpunt werd deelgenomen. - HOEDEN en PETTEN bij A. HABRAKEN Henseniusstraat 5 Nergens beter 1 (Adv.) Op de Woensdag gehouden jaarmarkt was de aanvoer Dragend vee 35 stuks gust vee 37 stuksvet vee 23 stuks kalve ren 1 biggen 281. Handelweidevee hoogere prijzen, dragend vee prijzen stationair, vet vee dalend. Biggen van f 9 tot f 11 per stuk. Landbouwschool ,,St. Martinus". Maandag maakte de vierde klas van deze school eindexamen. Naast het schoolbestuur, de Voorzitters van de omliggende boerenbonden waren ook een groot aantal belang stellende ouders aanwezig, Aan 20 van de 23 leerlingen kon het rijks- diploma worden toegekend. De Weleerw. Heer Strijkers, de godsdienstleeraar van deze groep wees de leerlingen op het groote voorrecht, dat zij deze school hadden kunnen volgen. In een mooie treffende toespraak wist Spr. hen op te wek ken tot dankbaarheid hiervoor in de eerste plaats aan hunne ouders. Hij spoorde hen aan het geleerde in toepassing te brengen, wees nieuwer- wetsch wat uwe stoffelijke zaken betreft, maar ouderwetsch wat aan gaat uwe godsdienstige zaken. Met deze juiste woorden besloot de Eerw. Spr. zijn toespraak. De Voorzitter van het schoolbe stuur, den GrootEdelachtbare Heer Jan Poels, dankte Kapelaan Strijkers voor ai wat hij voor deze groep gedaan had en onderstreepte een en ander nog eens nader. Hij wees de leerlingen er op, hun kennis uit te breiden door het bijhouden van hun landbouwbladen, vooral door aan te sluiten bij de vereenigingen van Jonge Boeren. De moeielijkheden, waarin we den laatsten tijd zijn ge raakt, mag geen aanleiding zijn om den moed te laten zakken. Juist zij, die het best onderlegd zijn zullen deze ook het gemakkelijkst kunnen overwinnen, 't Is niet enkel bij den boer, in alle takken van bedrijf komen thans moeielijkheden voor. Spreker dankte het hoofd der school voor al wat hij deed om de school op peil te houden. Namens de ouders voerde Weth. Houben het woord, waarna deze bijeenkomst op de gebruikelijke wijze werd besloten. Voor HOEDEN en PETTEN weer naar Gebr. Leintnens Schitterende keuze. (Adv.)

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1