Kans Opfi Weet Gij A ia Brosli V srzuim niet tijdens de schoonmaak Legdei KINDER WAGENS SPORT WAGENS Voor de le H. lui CAMPS SE Rouwgoederen G. W. MUSEENS Peter Wilt gij sterke en geil KAN's Fabrieken, Koof M. Hoedemakers, a a Vrije opmerkingen. Gemengde Berichten Marktberichten. Stoomen Verven Depot: Wed H. Schellen Verven Stoomen A ssurantiën, Nieuwste Modeplaten voor het a-s- seizoen Jan van Aarssen, Haljst M. Derks, Molenaar, m dat U Henseniuspl soliedo Zilveren Rozenkrar Colliers c< da Voor *n prima Horloge aan concurreerende prijs Uw handen ook vooral 's avonds in te wrijven met Purol, dan blijven ze, ondanks al het natte en ruwe werk, toch gaaf en zacht. PUROL doos 30 ct. Bij Apoth. en Drogisten. ANTWOORD Ik heb den laatsten tijd al meer van zulke ge vallen gehoord. Waarschijnlijk heeft men te doen met de z.g. „Kleinsche ziekte, een soort van pullorum be smetting. Om echter zekerheid dien aangaande te hebben, moet men een gestorven dier opzenden naar de Rijksseruminrichting te Rotterdam b.v., waar het onderzoek kosteloos geschiedt. Ik zou aanraden het volgende te deen le. Het hok eens terdege schoon maken en nieuw turfstrooisel over den hokbodem te brengen 2e. De naaste omgeving van het hok besproeien door middel van een gieter met een 3 pet. creoline-oplos- sing. U kunt dit tegen den avond doen, als de kippen binnen zijn. 3e. Elke verdachte kip direct er tusschen uitnemen, u merkt het gauw, aan 't achterwerk. 4e. De dieren allemeal karnemelk te drinken geven, doch telkens de drinkbakken goed schoon maken. In de karnemelk doet u per Liter één eierlepeltje créoline. 5e. Nog lang nauwkeurig acht geven, want de Kleinsche ziekte openbaart zich met horten en stooten. Als men denkt, dat ze uit de koppel verwijderd is, komt ze vaak weer plotseling te voorschijn. 6e. Geen broedeieren nemen uit deze koppel hoenders. Is er, toen ze nog kuiken waren, misschien pullorum besmetting aanwezig geweest 7. Doe in het drinkwater ook en weinig ijzervitriool. 8. Zorg, dat er steeds een bakje met houtskool aanwezig is. Houts kool is goed tegen ingewandsziekten. Is dat te vroeg 1 VRAAG Ik heb 14 Maart reeds Welsumerkuikens gekregen? Is dat te vroeg voor den herfstleg? Uit Venray. ANTWOORD Dat is een mooie gehoortetijd voor Welsummers. Deze zijn doorgaans niet erg jong aan den leg. De ware bestryding van het socialisme. Er zijn al ooit heel wat pennen in beroering geweest over de vraag, of we het socialisme moeten bestrij den door voortdurend hun filosofischen grondslag, hun stellingen en hun daden onder de loupe te nemen en er het vaische of verkeerde van aan te toonen. We kunnen d't in zekeren zin noemen de negatieve bestrijding van het socialisme. De andere wijze van bestrijding laten we er direct bijvoegen, dat ons die veel meer aantrekt noe men we de positieve, de rechtstreek- sche. Ze bestaat niet in afkeuren en bestrijden, maar uitsluitend in het toonen van opbouwend werk, in het demonstreeren van het mooie, het verhevene van onze eigen, Roomsch Katholieke levens- en wereldbeschou wing met haar liefde- en genadeleer. Zeker, we kunnen de bestrijding van het socialisme als zijnde een dwaalleer, door woord en geschrift niet geheel en al missen, maar oneindig veel grooter lijkt ons de kracht van het wapen onzer eigen beginselen, mits goed beleefd en consequent toegepast. Wij moeten de socialisten voeren raar erkenning van de oneindige waarde van eiken mensch en de heiligheid van de ziel, we moeten hen helpen in het zich baan brekende streven naar religieus denken en leven. Dat kunnen wij vooral door zelf meer christelijk te leven. Niet alleen en we zouden haast zeggen niet in de eerste plaats de arbeiders. Maar ook de werkgevers, ook de boeren, ook de boerenarbeiders, ook de middenstanders, ook de intellec- tueelen, ook de hoogere stand. Laten we erkennen, dat daar nog veel aan mankeert 1 Men moet ons overal, in en buiten het huisgezin herkennen aan onze christelijke daden, aan onze daden van naastenliefde vooral. Het moet naar waarheid van ons allen gezegd kunnen worden Ziet, hoe zij elkander liefhebben Dan bewerken we den maatschap- pelijken bodem zoodanig, dat daarin de plant van het socialisme niet tieren kan. Dan trekken we de aanhangers dier leer met onweerstaanbare kracht omhoog dan leeren we hen, niet langer genoegen te nemen met „het beste werk, het beste loon, het beste brood," dan richten we hen vanzelf naar het hoogere, naar het ideaal het religieuze leven. Zóó zij ons aller socialisme-be- strijding door het goede voorbeeld door de goede daad, door de echte christelijke naastenliefde. MGR. SCHRIJNEN. Met groot leedwezen zal onge twijfeld niet alleen in Limburg, maar in geheel katholiek Nederland de tijding zijn ontvangen, dat Mgr. Schrijnen op eigen verzoek van de laatste H. Sacramenten is voorzien. De tijding komt niet onverwacht, Met bezorgdheid zagen de tallooze vrienden Z.H. Exc. het reeds geruimen tijd aan, dat de gezondheidstoestand van den beminden bisschop te wen- schen overliet en Hem noodzaakte zijn veelvuldige bezigheden te be perken. Ongetwijfeld zullen velen den hoogen lijder, die op zoo treffende wijze wordt gedragen door de liefde en de genegenheid en het onbeperkt vertrouwen niet alleen van zijn diocesanen, maar ook van de katho lieken buiten het Roermondsch bis dom, in hun gebeden gedenken. Bijzonder vurig zal zeer zeker het gebed zijn van de talrijke oud-leer lingen, door heel het land verspreid, die aan dezen verlichten, strengen maar meteen zoo hartelijk-eenvoudigen paedagoog zoo onnoemelijk veel te danken hebben. Een Roermondscli Museum. De heer Henri Luyten, kunst schilder te Brasschaet (België) heeft aan zijn vaderstad Roermond een aantal door hem vervaardigde schil derijen en beelden aangeboden. In verband met de door hem ge stelde voorwaarden omtrent het be waren en ter bezichtigingstelling dezer collectie, welke uit ongeveer 25 stuks bestaat, zullen B. en W. aan den gemeenteraad het voorstel doen, deze onder te brengen in een museum en uit te bouwen op het terrein aan de Jesuïetenstraat. Dit nieuwe gebouw denken B. en W. tevens te bestem men om daarin persoonlijke herinne ringen van wijlen Dr. P. J. H. Cuy- pers te exposeeren, welke in het bezit zijn van het Rijksmuseum en aan de geboortestad van den over leden bouwmeester, waar zijn stand beeld staat, door het Rijk welwillend in bruikleen worden afgestaan. Zij bestaan uit meubels, boeken, medal- jes en gips-afgietsels. Voor den bouw van dit museum hebben B. en W. reeds plannen laten vervaardigen. Dageraadsactie in de Mynstreek. Eenige weken geleden heeft de Dageraad een pamflet over Limburg, speciaal de mijnstreek verspreid, naar aanleiding van d? jongste encycliek van Z. H. den Paus. In meer dan honderd kerken heb ben Zondag de Katholiek georgani seerde arbeiders een H. Mis tot eer herstel doen opdragen en duizenden verlevendigden de gehechtheid aan Christus en zijn Stedehouder door een eerherstellende H. Communie. In tal van plaatsen hadden protest vergaderingen plaats. De groote zaal van Ons Clubhuis te Heerlen was Zondagavond stampvol. Hier hield kapelaan Mans een schitterende rede over het Christelijk huwelijk. 25-jarig jubilé L. L. T. B. Op 13 April a. s. hoopt deafdee- ling van den L. L. T. B. te Wans- sum haar 25-jarig bestaan te vieren. Wilddieven. Door den gemeenteveldwachter en den jachtopziener van het kasteel Geijsteren zijn drie Eindhovensche stroopers aangehouden, die op heeter- daad betrapt werden bij het zetten van wildstrikken. Niet minder dan 500 wildstrikken werden in beslag genomen. Een drieling. In de kliniek van de vroedvrou wenschool te Heerlen beviel de echtgenoote van den heer J. Engelen uit Simpelveld van een drieling, twee meisjes en en een jongen. Moeder en kinderen zijn welvarend. De ouders waren er zeer verheugd over, dat hun drietal spruiten ineens tot een zestal was aangegroeid. Lyk opgehaald. Dinsdag werd uit de Maas te Venlo het lijk opgehaald van den 67-jarigen J. H. aldaar, die sinds Zondag werd vermist. Herbenoeming van burgemeesters. Bij koninklijk besluit zijn opnieuw benoemd tot burgemeesrer van Belfeld de heer W. E. H. Janssen, secretaris dier gemeente, tot burgemeester van Horst, de heer A. M. C. Esser, tot burgemeester van Jabeek de heer J. L. J. Meertens, tot burgemeester van Schaesberg de heer M. H. J. M. Quaedvlieg. Slagersknecht gedood. In het slachthuis van den heer E. te Hoensbroek, was de 25-jarige slagersknecht P. C. bezig met het schieten van varkens. Toen hij het derde varken wilde schieten is er iets gebeurd, zoodat de ongelukkige zichzelf heeft getroffen. De twee andere knechten, die bezig waren met andere werkzaamheden, zagen C. tot de deur gaan, terwijl hij nog stamelde„Ik heb mij geschoten." Een van de knechten snelde naar hem toe om hem te helpen, doch het slachtoffer zakte in elkaar en gaf den geest. Een terstond ontboden geneesheer moest den dood consta- teeren. Het schot was den man door het hart gegaan. De beide knechten die met hun werk bezig waren, hebben niet gezien hoe het ongeluk zich heeft afgespeeld. Een tragische bijzonderheid van dit ongeval is. dat het slachtoffer heden in het huwelijk zou treden. Locomotief op hol. Maandagmorgen ontspoorde in de ondergrondsche werken van Staats mijn Emma tot tweemaal toe een locomotief. Nadat de machine eindelijk weer op de rails was gezet, geraakte zij op een gegeven moment vanzelf in beweging. De machinist werd opzij geslin gerd, terwijl de 58-jarige Duitscher K., wonende te Schinnen werd overreden. Het rechterbeen moest hem worden afgezet. De man maakt het nu naar omstandigheden redelijk wel. Limburgsche Bedevaart naar Lourdes. Voor de elfde keer hoopt de Lim burgsche Bedevaart dit jaar, als God belieft, haar pelgrims naar Lourdes te geleiden. En indien de talrijke vrienden in den lande haar trouw blijven, ook dit jaar in drie treinen. Wegens onverziene omstandig heden heeft zij zich genoodzaakt gezien verandering aan te brengen in de on langs gepubliceerde datums. Deze zijn nu definitief als volgt vastgesteld: De PatijsLisieux trein verlaat Maastricht op Woensdag 24 Juni, om na een dag oponthoud te Parijs of te Lisieux in den namiddag van Vrijdag 26 Juni te Lourdes aan te komen. De directe trein Lourdes vertrekt uit Maastricht op Donderdag 25 Juni, om ongeveer te gelijk met den eerste ie Lourdes binnen te loopen. Voor den ziekentrein zijn de dagen van vertrek uit Maastricht en aan komst te Lourdes respectievelijk Vrijdag 26 en Zaterdag 27 Juni. Het verblijf te Lourdes duu t 'ot Vrijcag 3 Juli, zoodat Zaterdag 4 Juli alle pelgrims tijdig in Maastricht terug zullen zijn. In de samenstelling van het Comité is ook dit jaar geen verandering ge komen. Geestelijk leider blijft pastoor Ribbergh, hiertoe door Z. D. H. Mgr. Schrijnen gedelegeerd. De directie berust bij den heer J. Maassen te Maastrichthet Secreta riaat blijft gevestigd bij kapelaan Driessen te Gronsveld en het bestuur voor de zieken-afdeeling bij den heer J. Schroder te Maastricht. (Dit laat ste niet te verwisselen met het bureau te Heerlen, waarheen de Nationale Bedevaart dit jaar de administratie verplaatste. Het „Liefdewerk" stelt de Lim burgsche Bedevaart in staat jaarlijks meer dan honderd on- en minver mogende zieken op haar kosten naar het genade-oord mee te nemen. Hier voor komen allereerst in aanmerking de zieken uit die parochies, waar ons „Liefdewerk" de meeste leden telt. De zorg voor de zieken wordt opgedragen aan minstens drie ge- neesheeren en aan een staf van ge diplomeerde verpleegsters. Het Comité belast zich tot groot gemak der pelgrims met alle zorgen voor reis en voor logies, zoodat ook onbereisden en niet-Franschspreken- den zich met volkomen gerustheid aan de Limb. Bedevaart kunnen toevertrouwen. In zijn roerende toespraak bij het afscheid aan de grot riep Mgr. Gerlier, bisschop van Tarbes en Lourdes, verleden jaar onze pelgrims een hartelijk tot weerziens toe Het Comité durft dan ook vertrouwen dat dit jaar wederom een talrijke schare uit alle provincies van Neder land zal deelnemen aan de Limb. Bedevaart. waarop zoo zichtbaar Maria's bescherming rust en waaraan allen, die eens meegingen, altijd een prettige en dankbare herinnering be waren. Verkeersongeval. Te Venlo had Dinsdagmiddag op het kruispunt Spoorstraat-Keulsche poort een ernstige aanrijding plaats. De 45-jarige T. uit Venlo, reed aldaar met zijn rijwiel tegen een juist aankomenden vrachtauto van de firma T., aldaar. In zorgwekken- den toestand werd T. in hotel Germania" binnengebracht. Geeste lijke en medische hulp was spoedig aanwezig. Het bleek, dat het slacht offer een lichte hersenschudding en ernstige kneuzingen had opgeloopen. Per politie-brancard is hij naar het R. K. Ziekenhuis vervoerd. Momen teel is zijn toestand zorgwekkend. Volgens ooggetuigen treft den be stuurder van den vrachtauto geen schuld. Priesterjubileum. Woensdag herdacht de zeereerw. pater Franciscus O.F.M. (Jos. Stienen) geboortig uit Weert, pastoor te Monte Bello (Sul de Minas) Brazilië zijn zilveren priesterfeest. Doodelyk vliegongeluk. Nabij het vliegveld Waalhaven is een Pander-vliegtuig, bestuurd door den 22 jarigen student M. Brug man, van 100 M. hoogte neergestort en totaal verpletterd. De bestuurder werd op slag gedood. Zijn lijk was totaal verminkt. Loonsverlaging in de Belgische inynen. De gemengde nationale commissie in de mijnindustrie constateerde, dat het onderzoek van de indexcijfers van de kolen prijzen en de kosten van levensonderhoud, een verlaging der loonen met vijf procent recht vaardigt. De arbeidersafgevaardigden zullen mededeeling doen van den toestand aan hun bonden. Waarschijnlijk zal deze loonsverlaging in alle Belgische kolenbassins worden doorgevoerd met ingang van den eersten Zondag in April. De loonen der landarbeiders. Zaterdag heeft te Goes een druk bezochte vergadering plaats gehad van de Hoofdbesturen der R.K. en Chr. Landarbeidersbonden met de afgevaardigden der afdeelingen van die Bonden op Zuid- en Noord- Beveland, in hoofdzaak ter bespre king van de vraag, welke houding moet worden aangenomen tegenover de dreigende of reeds toegepaste loonsverlagingen. Algemeen was men van gevoelen, dat daartegen krachtig zerzet moet worden geboden. Van de lage loontjes der Zeeuwsche landarbeiders kan niets meer af, een meening, die blijkens de Memorie van Antwoord betreffende het Bietenwetje ook de Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw deelt. Krachtig hebben de Landarbeiders bonden meegewerkt om bij de re- geering steun te verkrijgen voor tarwe, bieten en vlas. En als dank daarvoor wil men de loonen veria gen. Met algemeene stemmen werd be sloten de verlaging niet te aanvaar den. Stille Omgang. In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben de Amsterdammers en de bedevaartgangers uit de steden Utrecht en Haarlem en uit de pro vincie Noord-Holland aan den Stillen Omgang deelgenomen. Het aantal deelnemers bedroeg ruim 40 000. De bisschop van Haarlem en diens se cretaris, zoomede Deken van Noort, woonden de plechtigheid bij. Er waren bijzondere ordemaatre gelen genomen. Doodelyk ongeluk. Te Zaandam heeft Maandagmor gen een doodelijk ongeluk plaats gehad. Een in volle werking zijnde stoom machine gleed van haar houten voet stuk en kantelde onderste boven, waarbij de palenkruier S. Heijnis uit Koog a/d Zaan onder het gevaarte terecht kwam en op slag werd ge dood. Na eenige minuten werd het verbrande en verminkte lijk onder de machine uitgehaald. De man was gehuwd en laat een vrouw en drie kinderen achter. Radio iu de Ver. Staten. In een door het Ministerie van handel te Washington gepubliceerde brochure wordt bet aantal draadlooze ontvangtoestellen in de Vereenigde Staten op rond lOi/i millioen geschat. Het juiste aantal zal pas bekend zijn, wanneer de resultaten van de het afgeloopen jaar gehouden volkstelling volledig zijn bekend, daar iedere vragenlijst onder andere ook de vraag bevatte, of de getelde een ontvangapparaat heeft. Dorpen waar men oud wordt. „Le Matin" maakte eenigen tijd geleden melding van een dorp, „waar men oud wordt", nl. Saint- Ejalle (Dröme). dat 910 inwoners telt, o. w., ondanks het overlijden binnen vier maanden van zes tach tigjarigen, 11 ouder dan 80 jaar zijn, en meer dan 30 den 70-jarigen leef tijd overschreden hebben. Dit heeft andere dorpen jaloersch gemaakt. De redactie van genoemd blad ontving de mededeeling, dat te Vil- liers-Adam, in het departement Seine-et-Oise, een echtpaar is, dat 64 jaar getrouwd is, verder een met 56 huwelijksjaren en eenigen met 52. Orges, in het gebied van de Bover-Mame, een dorp met 500 zielen, telt 13 tachtigjarigen,en meer dan 60 zeventigjarigen. Een paar jaar geleden waren de oudjes, die 90 lentes achter den rug hadden, er niet zeldzaam en bijna was er een honderdjarige geweest, indien Clerc Appollinaire niet op den leeftijd van 99 jaar en 3 maanden gestorven was. Eindelijk zijn er nog te Warlus (Pas-de Calais) van de 256 bewoners 13 meer dan 80 jaren en twee echt paren, welker huwelijk voor den Fransch-Duitschen oorlog van 1870 werd gesloten. Noodlottige vechtparty. Zondagnacht kregen twee cafébe zoekers te Eindhoven ruzie. Beide vechtersbazen brachten elkaar bloe dige verwondingen toe, tengevolge waarvan B. overleed. De dader J. werd aangehouden, doch wist zich s morgens van het voorgevallene niets meer te herinneren. Toen J. nu te hooren kreeg, dat hij B. vermoord had, viel hij in zwijm. R.K. Werkliedenverbond. Verheugende groei Het aantal leden van het R. K. Werkliedenverbond heeft thans de 171.000 overschreden. Hierbij past een hartelijke geluk- wensch. Op 1 Januari 1925 bedroeg het aantal leden nog 107.733. Dat beteekent in zes jaren een groei met rond 63.000 leden Zal in dit jubeljaar, nu het vijftig jarig bestaan van den „Rerum Novarum" wordt herdacht, de 200.000 worden bereikt Het is een krachtproef, doch die slagen kan als allen, ieder in eigen kring, een handje meehelpen. Uitgaven voor Onderwys. Nederland op de derde plaats, In het tijdschrift „L'Universel" komen de officieele gegevens voor van het Internationaal Bureau voor Onderwijs, te Genève. Hier volgen de cijfers, die het percentage van de totale hegrooting aangeven, dat in de genoemde landen jaarlijks aan het onderwijs besteed wordt Zweden 19.8 Denemarken 19.6 Nederland 19.2 Duitschland 16.4 Noorwegen 14.6 Hongarije 12.2 Engeland 10.6 Tsjecho-Slowakije 9.3 België 8.2 Italië 7.2 Frankrijk 6 Spanje 5.3 Griekenland 4.7 Oostenrijk 3.2 Portugal 1.5 „De Standaard", het katholieke dagblad van Brussel, teekent hierbij aan Opmerkelijk is wel het feit, dat de Noordelijke landen ver vooraan staan, en dat Nederland het dubbele uitgeeft als België en meer dan drie maal zooveel als Spanje, Frankrijk, Ter overweging Wij moeten allen steeds in ge dachten houden, dat de priester mensch is en een „werktuig." waar door Christus zelf in de H. Kerk leert, heiligt en heerscht dat zelfs de Paus slechts een werktuig is van Christus, want de Paus moet niet zijn eigen schapen weiden, maar die van Christus; dat de katholieke Kerk geen hemel op aarde is, geen stukje overschot van het aardsche paradijs, maar een ernstige instelling, die den lastig? n pelgrimstocht voltrekt door de eeuwen heen, bloedend aan vele wonden door den vijand geslagen, bloedend aan nog schrijnender in wendige wonden, door eigen kinde ren toegebracht, maar met een on verwoestbare vlam van hoop in de oogen en een onwrikbaar vertrouwen in Zijn Woord „Ik zal met u zijn" en met een vast, zeker en schitterend doel; het eeuwig leven in God. VENLO. Op de Coöp. Veiling- vereeniging van Maandag was de aanvoer 2.450.000 eieren. Groote eieren van f 4.10 tot f 5.60 Kleine eieren van f 3.7C tot f 4.— Eendeneieren van f 3.60 tot f 4.40 Ganseieren van f 19.80 tot f 20.10 ROERMOND. Op de Coöp. Eiermijn van Maandag wat de aan voer 6.750.000 eieren. Groote eieren van f 4.10 tot f5.— Kleine eieren van f 3.70 tot f4.— Eendeneieren van f 4.50 tot f 5. worden bij ons dadelijk in be werking genomen en diep zwart geverfd. Henseniusstraat Venray Roeloffzen Tilburg Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huur contracten, enz. Firma v.d. Munckhof TOOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 Vanaf 43 Vanaf 50 EIGENAAR KI. 1Witte Leghorns, H. A. Bremer P. G. Methorst J. A. Gaaimans G. C. Warnaer A. Korff W, J. Driessens A. v. Veen J. J. den Hollander Boerderij Harscamp J. v. d. Berg M. J. J. Koning L. J. Groenewege A. Jonker J. F. Stienstra J. Schierbeek O. Feigl H. A. v. Beuningen T. P. v. d. Berg K. F. Scharwachter Wassenaar en de Vries J. M. Grielink M. J. Rottier Mevr. ter Veer KI. II. Rhode Island Reds M. J. Rottier M. v. d. Velden L. Groenewege W. de Jong J. J. den Hollander Wassenaar en de Vries KI. lil. Barnevelders H. A. Bremer G. P. v. d. Berg P. G. Methorst A. v. Zijtveld J. J. den Hollander K. F. Scharwachter G. L. Warnaer Maand 113 114 131 67 142 118 104 129 127 35 91 131 159 106 82 114 121 118 83 90 106 106 102 105 78 118 80 134 112 149 87 101 135 138 108 Gemiddelde productie per dag 140 ei* Sterfte Hejes Nieuwste modellen. 44 E gebruikt dan steeds Kik Gij bespaart veel gej I krijgt levenskrachtig? I Vraagt onze brochure bij onzebp De beste Levertraan voor uwe kina De beste poeders, zalven, drankjes? De beste kwaliteit verbandwatten, Dat U daar vakkundig bediend wi Dat de prijzen uiterst concurreeren Dat de waar onovertrefbaar is Aanbevelei ilei zijn wij buitengewoon ZIE ETALAO

Peel en Maas | 1931 | | pagina 8