VM van PEEL EI MMS L. P. VAN OPBERGEN FZ. Nieuwe fiiden. Nieuwe prijzen. Manufacturenhandel Dames- en Kinder- taschjes r roodbont maalkalf mangelwortelen S®h0oxim.a£idk Hoe kunnen ze bet er voor So Qoedkoopo Winkel. Buitenl. nieuws. Gemengde Berichten ZAdverteutiën. Th. Pouwels twee gemerkte dragende zeugen twee vaarskalveren 2pers. Gewatteerde Dekens f 8.7 50, 6 50, 5,75 2pers. Satinet Dekens prima wolvulling met kruisstuk 170 x 220 f 11 50. 12 25 Wiegedekentjes f 1 60, 1.85 Geheel nieuwe sorteering Heeren- en Dames-Modeartikelen aan ™zèn.rlaaa<ie 210 Hofstraat 11 VENRAY Tel. 114 Jos. C. M. Neeteson Te koop EEN GREEP uit onze speciale aanbieding Keukentrap f 2.601 Zware emmers 681 Waschdoek, Tafelzeil, Kastranden, Cocosmatten, Cocostapijt, China- loopers en Spatzeiltjes. Zaterdag 28 Maart 1931, No. 13. Het ongelukkige China. Het verhongeren van millioenen Waar de oorzaken liggen. Sedert jaren blijft het onmetelijke China op ontstellende wijze onze aandacht vragen en vooral de laatste weken hebben we herhaaldelijk ge bogen gezeten over verschrikkelijke berichten, welke ons uit het ongeluk kige „Hemelsche Rijk" bereikten. Het is vooral de duivelsche combi natie van oorlog on hongersnood die over dit groote land waart en die er millioenen slachtoffers doet vallen. Wanneer er geen wonder gebeurt, zoo meldt thans weer een K.W.P. bericht uit Peking, dan zal straks weer een millioen raenschen den hon gerdood moeten sterven. En dan bedenke men, dat we nog pas geleden moesten berichten, dat twee millioen aan den vreeselijken hongerdood ten offer zijn gevallen. Toen hebben we ons al afgevraagd, of hejt niet hemel-tergend is, dat Europa en Amerika geen raad weten met hun overtollige voorraden granen en .levensmiddelen en als het ware zitten te wachten op den verlossen- den brand in hun voorraadschuren Vragen wij ons eens af, wat de oorzaken zijn van dezen vreeselijken toestand in China, vooral in de Noord- Chineesche provincie Sjensi. Daartoe moeten we ons een beeld vormen van de daar heerschende toestanden. We citeeren daartoe een en ander uit een beschouwing van de hand van den leider der Internationale Hulpactie De Chinèesche regeering zou de ongelukkigen wel kunnen redden, wanneer zij 'geheel het transportwezen mobiliseerde, om de strikt nood zakelijke hoeveelheid levensmiddelen te vervoeren, maar de regeering heeft haar handen vol met het bestrijden der roovers en bandieten. Het transport-vraagstuk, dat is de groote moeilijkheid bij de voedsel voorziening van Sjensi. De tegen woordige noodtoestand is een on middellijk gevolg van de langdurige droogte en herbaalde sprinkhanenplagen. Maar iedereen is er van overtuigd, dat een dergelijk gebied toch goed voorzien kan worden' van levens middelen. Doch men moet niet ver geten, dat de'grootste verkeerswegen vreeselijk verwaarloosd zijn, zoodat een geregeld vervoer nïefc kan plaats hebben. Bovendien zweryen er heele benden bandieten eff plunderende soldaten rond. zoodat het onmogelijk is, om goede hoeveelheden levensmiddelen van de eene naar de andere plaats te vervoeren. De Provipciale regeering heeft zoo goed als niets gedaan, om eenige verandering in deze toestanden te brengen en de divisies van het Nanking leger, die naar de provincie gezonden werden, zijn niet veel beter dan de bandieten zelf, wanneer het er om gaat om hun eigen honger te stillen. Het is vaak genoeg voorgekomen, dat de leden van het steuncomité de hulp van de rooversbenden moesten inroepen, omdat de militairen wei gerden te helpen of absoluut on bruikbaar waren 1" Tot zoover de verklaring van de moeilijkheden, die aan de redding der honderdduizenden ongelukkigen in den weg staan, maar we vragen ons toch afwaar blijven nu de groote mogendheden mét het orga- niseeren vat) een hulpactie op groote schaal Zouden de mogendheden niet in staat zijn om dat land te zuiveren van de bendeplagen Als er maar geld te verdienen was, dan kregen de grooten der aarde onder elkaar ruzie, wie er het eerst en het meest politieke of economische voordeelen kon halen 1 En dan wat zou het niet veel beter zijn dan klagen óver malaise, wanneer men door een flinke hulp actie die millioenen hongerende Chineezen weer eens maakte tot koopkrachtige meuscheh, die een nieuw afzetgebied zouden bezorgen aan de buitenlandsche producten 1 Wat moet het Chineesche volk wel denken van die Europeesche en Amerikaansche beschaving, die zich aan hen Piet anders vertoont dan als een sjachersysteem, een systeem van uitbuiting en geld verdienen Neen, het is waarlijk geen wonder, dat de groote mass^ maar moeilijk kan gelooven in de ideale bedoelin gen van de groote mogendheden en den Volkenbopd vooral om de wereld den waren vrede en de rust te bezorgen, Voor het groote publiek is het onderhand geworden mooie woorden, om het volk in slaap te sussen, en om de minder mooie daden te bedekken Een meevaller. Naar het „Overijsselsch Dagblad' verneemt, is tengevolge van een boekhoudkundige fout in de admi nistratie van de gemeentelijke gasfa briek te Zwolle een overschot ont staan, dat in den loop der jaren een bedrag van vier a zes ton bereikt zou hebben. De commissie van bijstand voor de gasfabrieken zoekt thans naar een weg om aan deze kapitale som een bestemming te geven. Een fietsendief en gros. De 23-jarige instrumentmaker E. J. F. te Venlo, thans gedetineerd in het Huis van Bewaring te Roermond, had in den korten tijd, dat hij in vrijheid was geweest, hij was n.l. 4 Febr. j.l. pas uit de gevangenis ontslagen kans gezien een lG-tal rijwielen te kapen. Op 27 en 28 Febr. j.l. had hij onze stad tot zijn operatieterrein ge kozen, op ieder dezer dagen werd een zoo goed als nieuw rijwiel ge nomen en dan maar direct in het eerste het beste café verpand tegen spijs en drank. Hij scheen er nog al goed van te leven en zoo wist hij bij Wijntje en Trijntje iederen dag de opbrengst van een paar karretjes kwijt te raken. Verdachte bekende. Hoeveel fiet sen hij juist gestolen had in de 3 weken, dat hij „vrij" was geweest, wist hij niet juist meer. Te Nijmegen waren het. naar hij meende, een zestal. Ook te Arnhem was hij ge weest. De Officier van Justitie schetste verdachte als een onverbeterlijke en eischte twee jaar gevangenisstraf, terwijl de verdediger Mr. Tripels, aihoewel ook deze meende, dat er weinig reden tot clementie voor dezen verdachte bestond, een straf van twee jaar toch wel wat hoog was, vooral omdat hij ook^"elders nog straffen te wachten* had. NED. NIEUW GUINEA. De Missie van Mgr. Aerts. Nauwelijks was de Missie op de Kei-eilanden gevestigd, of de eerste Missiepost onder de inboorlingen van Guinea's zuidkust werd gesticht te Merauke. De inboorlingen, zonder bestuur en zonder familieleven, waren diep gezonken. De militaire bezetting had besmettelijke ziekte gebracht, die door de zedeloosheid van de bevolking op ontzettende wijze om zich heen greep en zich langs de heele kust en tot diep in de binnen landen verspreidde. Het sterftecijfer nam zoo onrustbarend toe en het geboortecijfer daalde zoo erg, dat de ondergang van dit volk zeker scheen. De bevolking slonk tot op een derde. Enkel door tusschenkomst der Missie werd 'tvolk voor uitsterven bewaard. De Missionarissen verzamelden de nog gezonde overlevende inboorlin gen in modeldorpen rond de missie statie. De inboorlingen werden ge kleed, trouwden behoorlijk en betrokken een gezinswoningde jeugd werd in de school aan orde en tucht gewend. Eindelijk steunde ook de Regeering de Missie bij dit reddings werk. 't Aantal kath. Kaja-Kaja's bedraagt thans 1300. Door art. 177 is de noordelijke helft van Ned. Nieuw Guinea nog altijd gesloten voor de kath. Mis sionarissen. Herhaalde pogingen, door Mgr. Aerts aangewend, om daar verlof te krijgen" totTnissioneeren, zijn mislukt. In dat gebied werkt de Utrechtsche Zendingsvereeniging, die er 16.000 Christenen telt. In de Molukken heeft 't Katholi cisme, na een roemrijk verleden in de 16e eeuw, thans nog slechts een armoedig bestaan. In dien tijd had alleen Ambon 16.000 katholieken, heel de Molukken ruim 100.000, waarvan velen als martelaar voor hun geloof stierven. Thans zijn ook deze eilanden door art. 177 voor de kath. Missie gesloten. De 250 katho lieken, die op deze eilanden verspreid wonen, mogen slechts vier keer per jaar op dienstreizen, telkens voor 2 maanden, door den Missionaris wor den bezocht, terwijl geen staties en kerken, geen scholen en katechisten worden geduld. Moge weldra art. 177 opgeheven worden, opdat de kath. Missie ook extensief haar heilzamen arbeid kunne voortzetten. Bissch. Missiecomité. De ronmn van een jodinnetje. Van kleermakersdochter tot koningin van Abessinië. Zloczow in Oost-Galicië is sinds eenigen tijd in de hevigste beroering gekomen. Geen wonder, want een meisje uit het stadje is tot „majesteit" verhe ven. De kleermaker Brauer, die al vele jaren te Zloczow gevestigd is, kreeg in de eerste dagen van Maart bericht van een bank te Lemberg, dat hem de ronde som van 5000 p.st. was toegewezen. Het kleermakertje meende eerst, dat men hem voor den gek wilde houden, maar telefonische n&vraag te Lemberg bracht de bevestiging van het bericht. Het geld werd overgezonden door niemand anders dan Brauer's sinds 1918 verdwenen dochter!' Rachel, thans gemalin van den keizer van Abessinië. Een blad te Lemberg zond terstond een journalist per vliegmachine naar Addis-Abeba, de hoofstad Abessinië. Weldra seinde de pers man ook een uitvoerig bericht over het phantastisch lot der vermiste aan zijn blad. Het Jodinnetje Rachel Brauer is op het oogenblik vorstin van Abes-» sinië. In 1918 ontvluchtte de beeld- schoone 16-jarige Rachel het voor haar te stil geworden vaderhuis ze vergezelde een toenmalig officier naar den Balkan en, toen de Rus haar verlaten had, trad zij als variété danseres in de Levant op. Een Grieksch koopman trouwde haar en vestigde zich met haar te Cairo. Na eenige jaren stierf de man en de onbemiddelde jonge weduwe keerde tot het variété terug. De troonopvolger van Abessinië zag haar ergens in een tingel-tangel, werd verliefd op haar en nam haar mee naar Addis Abeba. Kort daarna werd het huwelijk gesloten. Men meene niet, dat Rachel een of andere bijvrouw van den keizer werd. In Abessinië bestaat de mono gamie. Rachel Brauer, de kleerma kersdochter uit Zloczow in Oost- Galicië, is dus wel degelijk tot majesteit verheven, Het cadeaustelsel. Het bestuur van den Ned. Bond tot bestrijding der duurte, gevestigd te 's Graveahage, heeft aan den Raad van ministers een adres gericht, waarin wordt geconstateerd, hoe sinds eenigen tijd z.i. toch zoo ver derfelijk cadeaustelsel in den handel ontaardt in een'i speculatie op de domheid en de speelzucht van het publiek, en zulks slechts ten bate van den verkooper dat z.i. de# voortgang op deze wijze moet leiden tot den ondergang van talrijke, zoowel groote als kleine zaken, welker artikelen deugdelijk en welker prijzen naar waarde nauwkeu rig met^zeer matigde winst^geconcu- leerd zijn. Om deze redenen verzoekt adres sant, zoo mogelijk zonder verwijl een onderzoek te villen gelasten naar den huidigen stand van het zoogenaamde cadeaustelsel. „Mocht, zoo sluit het adres, het cadeaustelsel al niet meer in zijn geheel zijn te verbieden, aanstonds zoodanige wettelijke" maatregelen tegen dit stelsel te willen doen nemen, dat de gevolgen, welke," indien op deze wijze zou kunnen en mogen worden voortgegaan, voorde burgerij zeer ernstig zouden kunnen worden, daardoor worden teniet gedaan. Ontvangen prachtsorteering Kerkboeken, Rozenkransen, Schilderijtjes, Bloemen, Bloem papier, gekleurde Kaarsen, kaarsiuchters, beelden, prachtige compleete Missaals roodsnee f 2.50, goudsnee f 3.— Prachtige partij Haarklampjes aan ongekend lage prijzen. Hofstraat 20 TB IKOOIE» afstammende van Argus, en bij M. Wismans. 12 per zakje 100 pond f 7.75 10 pond voor 90 ct Fijne bakblöem 100 pond f 6.10 10 pond voor 70 ct Gort 100 pond f 4.75 10 pond voor 55 ct Aanbevelend 22 Prima linnen~)50160 cM. 95, 88, 82, 75 Zwaar Geel Katoen 150 cM. 58, 52, 45, 38 Dubbeld. Geel Katoen 150 cM. 65, 55, 50 Fijn Geel Katoen 38, 19, 12 Oebl. Katoen 150-160 cM. 65, 70, 75 Graslinnen voor lakens en ondergoed 150, 160, 170, 180 cM. 80, 72, 65, 52, 39 Zwaar Geel Keper 155 cM. 65,55 Gebleekt^dubbeldraad 168 cM. 65 Flanel ongebleekt crème en wit 38, 28, 25, 19 Gegarandeerd veerendïchte Bedtijk blauw gestreept 1.45, 1.00 Meubeltijk 1.45, 1.35, 1.00 Effen rood en blauw extra fijn 1.90, K35 Bedovertrekken 160 cM. 85, 72 Sloopenbont (waschecht) 60, 48, 38 Kapoktijk 55, 39 Wit damast overtrek 160 cM. 1.00 Rood damast overtrek 160 cM. l.%5 Dubbelgewasschen Bedveeren uitsluitend onvermengde ganzeveeren 2.30, 2.10, 1.90, 1.55 per pond Prima Java Kapok per pond 65, 58 rergei lijk di !e prijzen. Vergelijk de kwaliteiten. Het aangewezen adres voor alle artikelen In ruime keuze voorhanden alle artikelen v.h. ass-apotheker van Dr. Struben DE ADELAAR IS OOK UW ADRES voor: Chemicaliën, geneesmiddelen, drogerijen en alle aanverwante 'oenoodigdheden. Probeer voor de schoonmaak onze prima Boenwas (iets voortreffelijks, boenen niet uoodig). Vossekop Kieerenverven steeds versch en in alle mogelijke kleuren voorradig. 117 Te koop gevraagd 180 k 200 Witte Leghorn Kuikens van op de leg gecontroleerde hoen ders, tegen half April. Arnold Feijen, Maashees. 11 TE KOOP prima zwarte OrioD Zaaihaver le nab. veel beter dan zwarte President, a 8 cent per kilo bij Jos. Loenen, Leunen. 10 Te Koop zoo goed als nieuw buffetkastje Langstraat 38. bij J. Aerts, Veldstraat 3 Te Koop bij P. J. Moorrees, Stationsweg. zult U zeggen, als U onze lage prijzen ziet I Kamervegers cocos 251 Handvegers cocos 321 Stofblikken 161 Tapijtborstels 42 Kamervegers haar 1101 Ragebollen cocos 421 Witkwasten 801 Zeilvegers 481 Straatbezems zwaar 35 Luiwagens prima 321 Gootsteenboenders 131 Afzeepborstels 201 I Waschborstels 10 I Closetborstels 401 Matlenkloppers 30 Dweilen 60 x 60 18 Schura per pakje 7 I Kachelpoets Bijenkorf 6 I Punaises 2 doos 5 I Kastrand per rol 10 Kastpapier wit en biauw 35 Biezen Matten 25 Allum. poets per pak 25 Meubelwas per doos 20 Wij brengen een groote sorleering in Ziet onze Etalages2100 Ziet onze lage prijzen

Peel en Maas | 1931 | | pagina 6