f Kuikens Sluis' R. K. Kiesvei KOOPT Bartjes k fmde ioeó Th. Ariaens-kr Bijverdienste* Bloembollenteelt. Stoomzuivelfabriek 8. Maria, Oostrum Aanbesteding XiMttia Buishoudster R. R. Paarden-verzekeriug 4 Algemeene Ve De Coöp. Sfoomza „VENRAY" Reuzenkce W. SWAGHOVEl L. WIJNE RADIO N. V. Vulkaan, H. JOZEF te Smakt. Garegeld verkrijgbaar Struikrozen Ligustrum enz. Gladiolen-bollen vanaf 2 dagen tot 10 weken Hoenderpark Zeldenrust Th. Pouwele Maandag 30 Maart Te Koop partij It dust, if pootaardappelen Wir, Wyandotte een best roodbont maalkalf een vette koe, een vet rund en 3 dragende varkens Notaris Pluymaekers Landbouw-inventaris Notaris Pluymaekers twee oppassende meisjes Sjalotten 20 ct. p.kg. 1 Ai Ko bij J- Oei Afd. VENRAY ed DEJJ L. van Rhee-Drabbettt Edammer Ki Betuwe's Jam, alit< Alle Vischcon Deze week nog KCla rt Doet Uwe keuze uit deze Wereld-fabrikater. TELEFUNKEN PHILIPS uit voorraad leverbaar. Oroote voorraad Telef. en Philips Radiolampen iTelefunken Service Station] VENRAY priester is gewijd, zal op Paaschdag zijn eerste plechtige H. Mis opdragen in onze Genadekapel. De buurt is al druk bezig voor de versieringen. De feestpredicatie zal gehouden worden door Pater Salesius Lemmens O.F.M. Het zangerskoor zal een 2-stem- mige priester cantate zingen. Onderhandsehe houtverkoop. De gemeente heeft uit de hand te koop eenige honderden lange en zware boonenstokken 4 tot 5i/j M., liggende in het gemeentebosch aan den Endepoel en een partij afgetopte boonenstokken, gebonden in bossen van 10 stuks, gesnoeid, lang 2,75 M. in de bosschen bij den Ballonzuil, tegen den prijs van resp. 3i/t cent en 3 cent in hetbosch. Thuisbezorgd voor Venray en naaste emgeving 1 cent peL stuk meer, mits gewacht wordt tot een volle vracht besteld is. Verder een partij weidepalen, lang 1.70 tot 1.80 M., in verschillende dikten in prijzen van 5 tot 61/2 cent per paal in de bosschen. Nadere inlichtingen geeft Boschwachter Min, die te spreken is 's Maandags van 9 tot uur m de bosschen aan den Endepoel en 's; avonds na zes uur te zijnen huize Merseloscheweg 9. Venray 27 Maart 1931. Verkoop Dunningshout. De Gemeente Venray zal op Woensdag 1 April a.s. des nam. 3 uur precies ter plaatse publiek verkoopen ongeveer 30 slagen af- \alzaaghout, opgestapeld in de bosschen aan den Endepoel en lusschen de Ballonzuil en hel Zwartwaler. Venray, 27 Maart 1931 Drankwet. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter op'nba»e kennis, dst is ingekomen een ver zoek van Peter Ilubertus Manders caféhouder, wonende te Venray, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor de benedenvoorkamer van het huis plaatselijk gemerkt Veu len II 16b. Binnen twee weken na de dag- teekening dezer bekendmaking kan eenieder tegen het verleenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren indienen. Venray, 27 Maart 1931 De Gemeenteraadsverkiezing:. Volgens de Wet is de candidaat- stelling voor leden van den Gemeente raad bepaald op Dinsdag 12 Mei a.s. De stemming is door B. en W. alhier bepaald op Woensdag 17 Juni a.s. GEVONDEN Een kinderpara plu. Inlichtingen Gemeentepolitie. Verandering in het Patronaat. Naar wij vernemen heeft de heer H. W. van Aarssen eervol ontslag gevraagd en verkregen als concierge van het Patronaat, om redenen van buishoudelijken aard. De heer Van Aarssen blijft aan het Patronaat ver bonden als leider van de Lichamelijke Opvoeding. Tevens vernemen wij, dat de Pa tronaatscommissie een oplossing heeft gevonden van het z.g.fietsen-probleem bij groote vergaderingen. Aan de Firma G. Janssen en Zn. alhier, is opgedragen het stuca- doorwerk der in aanbouw zijnde kerk te Milsbeek-Ottersum. Wilt U voor de a.s. Feest dagen keurig gekleed zijn, dan is het ongetwijfeld zeer aanbevelens waardig, een bezoek te brengen aan Manufacturenhandel J a c. F o n c k, Groote Straat. U vindt er een pracht-sortiment Kinder-, Backfisch-, Dames- en Vrouwenmantels, benevens eene schitterende collectie kousen, hand schoenen, Eng. hemden, zelfbinders, bretels, sokkenhouders, mouwhouders, sokken, enz. enz. (Adv.) Aan de Firma M. Poels— Schaeffers alhier werd bij onderhand sehe aanbesteding opgedragen het bekleeden met rood koper van twee torenspitsen aan de R.K. Kerk van het H. Hart van Jezus te Eindhoven. Donderdagavond werd alhier aanbesteed het vervoer der melk naar de Stoomzuivelfabriek „Venray", waaronder ook de melk uit Overloon. In totaal werd voor f 3000 lager in- gesenreven dan vorig jaar. Bij onderhandsehe aanbesteding is aan den Heer H. Oudenhoven Lzn. alhier, opgedragen het bouwen van twee woningen aan de Hoender straat, voor rekening van den Heer Jean Pijpers, alhier. Door genoemde aannemer worden aldaar nog twee woningen voor eigen rekening gebouwd. Men verzoekt ons te berichten, dat de trekking der loterij ten bate der nieuw te bouwen kerk te Over- hoven-Sittard, die oorspronkelijk was bepaald op 19 Maart j.l., is uitgesteld tot Maandag 25 Mei a.s. OIRLO. Woensdag (O.L. Vrouw Boodschap) na de Hoogmis werd door den Z. E. Heer Pastoor Gerards een gedenksteen geplaatst in den gevel van de nieuwe meisjesschool alhier. Tegenwoordig waren het Kerkbestuur van Oirlo, de Edelachtb, Heer Burgemeester van de Loo met de beide wethouders, de Bisschop pelijke Inspecteur Dr. van Gils, de gemeente-architect, de Heer Timmer- mann, de aannemer van het gebouw, de Heer H. Oudenhoven, de onder wijzers der bestaande school met de schoolkinderen en tal van parochianen. De Weledelgestr. Heer v. d. Donck, Rijksinspecteur, had bericht van ver hindering gezonden. Het woord werd gevoerd door door den Z. E. Heer Pastoor, die namens het kerkbestuur dank bracht aan allen, die hebben medegewerkt aan de totstandkoming der School. Speciaal aan het Gemeentebestuur an de raadsleden, die de gelden voor de stichting der school noodzakelijk hebben gevoteerd, aan de beide Inspecteurs en niet het minst aan de eerw. Zusters der Goddelijke Voor zienigheid van Steyl, die zich bereid hebben verklaard het onderwijs aan de nieuwe school te zullen geven, te beginnen met 1 September a.s. Een woord van lof werd gericht tot den Gemeente-architect, die een bijzonder fraaie, aan de omgeving aangepaste, zeer practisch ingerichte ea toch niet dure school heeft ge bouwd. De aannemer H. Oudenhoven werd geprezen om de accurate en uiterst soliede afwerking van het gebouw. Na den Z. E. Heer Pastoor sprak de Edelachtb. Heer Burgemeester en stelde in het licht het vele goede en nuttige, dat mag worden verwacht van een meisjesschool door Eerw. Zusters geleid. Eene Zustersschool is een ware weldaad voor eene parochie, zooals de bewoners van Venray en van Leunen kunnen ge tuigen. Hiervan zulleu voortaan de meisjes van Oirlo kunnen profiteeren, onder de hoede en leiding der Zusters opgroeiend tot goed onder legde vrome meisjes, bestemd om eens te worden de christelijke moeders onzer families. Een kort woord sprak nog Dr. van Gils, die de school zoo mooi en practisch vond, dat hij maar vreesde, dat de Heer Pastoor de dupe zou worden van al de belangstellenden en deskundigen, die zeer zeker van wijd en zijd de nieuwe school van Oirlo met een bezoek zouden ver eeren. Met een toepasselijk lied onder leiding van het hoofd der school, de Heer Peters, gezongen door de schoolkinderen, werd de plechtigheid gesloten. Hierna werd door de autori teiten en het publiek een rondgang door het gebouw gemaakt. Na het ongeluk te Blerick. De Ned. Bond van Autobusdienst- ondernemingen ontving van de directie der Nederlandsche Spoor wegen bericht, dat door haar geen last werd gegeven om na het auto ongeluk te Blerick den chauffeur 's nachts om 1 uur te hooren. Ook is er niemand van de Spoorwegen in het ziekenhuis bij den chauffeur geweest. Nader wordt vernomen, dat een ambtenaar van het Rijkstoezicht op de Spoorwegen het nachtelijk bezoek heeft gebracht. VENLO. Zooals reeds bekend was, zal circus „Barum" dit jaar Nederland bezoeken. Bij het binnen komen van ons land wordt de eerste voorstelling gegeven in Venlo. Ongeveer half April denkt het Circus aldaar zijn tenten op te slaan. Encycliek-viering in Limburg. Naar de „Volkskr." verneemt, zullen vanwege den Limburgschen R.K. Werkliedenbond op Pinkster maandag, 25 Mei, twee massale Limburgsche openluchtbetoogingen worden gehouden één voor Noord en Midden Limburg te Venlo en de andere voor Zuid-Limburg te Heerlen. Tot het slagen der demonstratie te Heerlen zal de R.K. Mijnwerkersbond zijn volle medewerking verleenen. Doodeltjk mijnongeval. Woensdagmiddag geraakte de 28-jarige arbeider H. de B. op staatsmijn „Emma", bij het lossen van kolen, onder de kolen bedolven. Nadat hij met veel moeite bevrijd was, heeft men langen tijd kunst matige ademhaling toegepast, echter te vergeefs. De man was van Bel gische nationaliteit. Slaapziekte. De 35-jarige rangeerder H. O. uit Susteren slaapt sinds verschillende etmalen. Pogingen om hem te wekken bleven zonder gevolg. De man is op medisch advies naar het ziekenhuis te Roermond overgebracht. Dageraad-actie in Limburg. In duizenden exemplaren is Don derdag in het Zuiden het volgend manifest „aan het volk van Limburg" verspreid „Het vrij denker sdom van de beruchte „Dageraad" kondigt een uitdagenden propagandatocht aan door Limburg. Limburgers, geeft hun het ant woord. Herinnert u de woorden van dr. Schaepman „Wie aan de Kerk raakt, raakt aan mijn Moeder en wie aan mijn Mosder raakt, raakt aan mij." Organiseert met spoed comité's van actie in alle plaatsen en dorpen en regelt in onderling overleg naar eigen goeddunken de te voeren actie, Aardbeving, ïn Limburg gevoeld? Dinsdagmorgen ongeveer 10.40 uur nam men te Sittard eeD hevige trilling van den grond waar, die plm. 3 seconden duurde. Bij informatie op het geologische bureau te Heerlen vernamen we, dat de seismograaf op genoemd tijdstip niets bijzonders heeft opgeteekend. Wel gedurende den nacht, hetgeen wijzen zou op een zeer langdurige aardbeving op grooten afstand. Een niet alledaagsche markt. St. Anthonis, bekend om zijn jaarlijksche landbouwtentoonstelling houdt 9 April a.s. een verkoopdag. Men zie advertentie in dit nummer. BUSaERLIJKE STAID VSI&AY van 20 tot 27 Maart. GEBOREN Jozef J. Emonts, Merselo Herman M.{J. v. Hoof, Deurneschew, Johanna H. J. Rambags, Castenray Leonardus H. J. v. Dijck, Hoogriebr. Theodora W.M. Reintjes, Veulen OVERLEDEN Willemina Litjens, echtg. van G. Arts. 74 jaar, Lull Willem Lormans, weduwn. van W. Wijlaars, 56 jaren. Veulen Johannes J. Sassen, echtg. van Johanna Derickx, 35 jaren, timmerman Schoolstraat Jacobus Rongen, wed. van J. v.d. Heuvel, 81 jaren. Zwarte Klef Marie G. J. Eijssen, 1 jaar, Merselo 2 patiënten St. Servatiusgesticht 3 patiënten St. Annagesticht SUSSUJKS BISISTÊX Parochiekerk Voortaan wordt biecht gehoord van 4 tot 6 uur. A.s. Woensdag wordt de Paasch- communie gebracht aan alle zieken in de Parochie. Morgen Zondag in alle H. Missen collecte voor het H. Graf, half tien de wijding der palmtakken waarna de Hoogmis, 5 uur Lof en 6e Lijdens meditatie. Maandag half 8 besteld jaarg. voor de overl. tamilie Wintels-Ariaens en dochter Maria Derks-Wintels, 8 uur jaarg. 2de klas voor Martin Poels en Johanna Rutten, 9 uur begrafenis van Bertus Zeegers, de Mannen der H. Familie worden verzocht de be gratenis van hun medebroeder bij te wonen (medaille opsteken). Dinsdag half 8 jaarg. voor Arnold Baten en ouders, 8 uur uitvaart voor Bertus Zeegers. Woensdag half 8 leesmis voor Hubertus Zeegers als lid der H. Familie, 8 uur jaarg. voor Elisabeth Arts, van 4 tot 6 uur wordt biecht gehoord. Donderdag 8 uur de Hoogmis, 's avonds '7 uur rozenhoedje en Miserere waarna processie naar de sacristie, de flambouwdragers worden verzocht het Allerheiligste te verge zellen, het Allerheiligste blijft den geheelen dag uitgesteld. Vrijdag 6 uur uitstelling, 8 uur den dienst, 3 uur Kruisweg, 7 uur Lijdensmeditatie en zegen met het H. Kruis. Zaterdag 7 uur de wijding van het vuur en de doopvont waarna de Hodgmis, kwart na vier Lof, van 3 tot 6 en van half 7 tot 9 uur wordt biecht gehoord. Gedurende den Paaschtijd wordt 's morgens tot 8 uur biecht gehoord. Op alle dagen in de Goede Week is het gebruik van vleesch loegestaar, behalve op Goeden Vrijdag en Zaterdag tot 12 uur. Paasch-Zondag 5 April, eerste Zondag der maand. De eerste H. Mis om 6 uur, om 7 uur H. Mis voor de mannen der H. Familie met algemeene H. Communie, om 8 uur H. Mis, om 9 uur Kindermis en om 10 uur de Hoogmis. Paterskerk. Morgen Zondag, Palmzondag. 5. 6 en 7 uur H. Missen, half 8 Palm- wijding en Processie, waarna de Hoogmis. Onder alle H. Missen collecte voor het H. Graf, bijzonder aanbevolen. Kwart over 9 H. Mis en vergadering van de Derde Orde afd. Mannen, om half 3 voor de afd. Vrouwen, kwart over 4 gez. Vespers, 5 uur Lof. Deze week eiken dag generale Absolutie voor de Derde Orde. Maandag om half 8 H. Mis voor Mathijs Peeiers, als lid der 3e Orde Dinsdag 9e Dinsdag der novene ter eere v.d. H. Antonius, 7 uur Hoogmis met korte toespraak en ge beden der novene, 6 uur Lof. Woensdag om half 7, 7 uur en half 8 H. Missen voor M. Peeters, als lid v.d. Aartsbroederschap. Woensdag, Donderdag en Vrijdag 5 uur de donkere Metten. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag 's morgens om 7 uur de plechtig heden. Donderdag den geheelen dag Aan bidding. 's Middag's 12 uur de plech tige Voetwassching, 7 uur Rozen hoedje bij het H. Graf. Vrijdag half 3 oefening van den Kruisweg. St. Antonius-Patronnat. Terstond na Paters-Hoogmis in structie voor belangstellende jongens over de Derde Orde van Sine Fran- ciscus. Het bijwonen hiervan veroor zaakt geenerlei verplichting. Boeken van de bibliotheek terugbrengen. Dinsdagavond half zes les voor degenen die opgaan voor Rekening- Courant. Dinsdagavond mededeelin- gen aan Goudpluvier. Volgens den wensch der Rijks-inspectie is een deel van het Sportterrein ingezaaid en bewerkt. Men moet daar niet komen. Anders moet het terrein voor eenige weken geheel worden afgesloten. Plechtige diensten in de kerk van den Maart 1931. Op alle Zondagen en op de Feestdagen van St. Jozef en Maria- Boodschap: half zeven Vroegmis, 10 uur Hoogmis. 3 uur plechtig Lof met preek. Op alle Woensdagen en onder het Octaaf van St. Jozef, (19- 26 Maart) 8 uur de H. Mis, 3 uur Lof. Op andere dagen de H. Mis om kwart over zeven. Advertentiën. Heden overleed, zacht en kalm, tot onze groote droefheid, voor zien van de laatste H. Sacramen ten, geheel overgegeven aan Gods H. Wil. onze dierbare zorgvolle Vader, Behuwd en Grootvader Hubertus L. Zeegers in den ouderdom van bijna 73 jaren. Wij bevelen zijne ziel in uwe godvruchtige gebeden aan Venray ANNA ZEEGERS Rotterdam NELLY HULSMAN- ZEEGERS ANTOON HULSMAN en Kinderen Ubbergen MARIE VERWEY- ZEEGERS JAN VERWEY Venray JEAN ZEEGERS Venray 26 Maart 1931. Oude bekende Mij. van Kapitaal- en Volksver zekering zoekt voor Venray en omgeving een net. bespraakt en jong persoon. Kleine portefeuille reeds aan wezig. Brieven aan Boekhandel Kloosterman te Nijmegen onder tetter K. 16 alle soorten Tevens een partij alle kleuren, a 2 cent per stuk 316 G. de Mulder Leunen In de kom van Venray 2 of 3 personen gevraagd, elk met 3 of 4 aren beste zanderige tuingrond, om voor gezamenlijke rekening Gladiolen te telen per 1000 stuks. 5 gld. borg- storting vereischte. Inlichtingen bij H. POELS, Bloementeelt en Zaadhandel, HORST, Telf. 48. 20 Vanaf 10 April geregeld te bekomen 315 Gebr. Duijkers, Castenray droogvoederbakken v. kuikens van de grootste tot de kleinste. Aarden en zinken, drinkbakken Thermometers, Drinkemmers v. kippen f 1,20 Levertraan, Voederkalk enz Hofstraat 8 15 Voor de velé blijken van deel neming, ondervonden bij het smarte lijk verlies en de begrafenis van onzen geliefden en zorgzamen Echt genoot en Vader, betuigen wij hierbij hartelijk dank, in 't bijzonder aan de Eerw, Heeren Geestelijken, Handboogschutterij „Diana" en Venray's Fanfarecorps Wed. Fr. Winckens en Kinderen Venray 28 Maart 1931. der n.m. 5 uur, bij JAC. CAMPS te Oostrum. Inschrijvingsbiljetten moeten op dien dag vóór 12 uur zijn ingeleverd bij een der Bestuurs leden of ten kantore der fabriek, alwaar ook nadere inlichtingen te bekomen zijn, 31 Gevraagd middelbare leeftijd, bij alleen wonend heer. Brieven onder no. 80 Bureau dezer. TB LKLOOLE» Een partij Industrie- pootaardappelen en Roode Star eetaard- appelen bij Fr. HENDRICKX. Wanssum 2e nabouw, a f 3.per 100 kg. en een partij ROODE KLAVERZAAD P. Verstraaten, Wanssum. TE EOOE roodbont maal kalf. Broedeiftren van bij G. de Mulder, Merselo. 10 TE KOOP bij Erven M. Hendriks, Ooslrum TE KLOOI» 15 weken dracht, bij G. H. van de Ven, Oirlo bij de kerk. v.d. Landbouwbond. Premiebetaling: Zondag 29 Maart, voorm. van 9 tot 10 en van 11 lot 12 uur, niet onder de Hoogmis, ten huize van den secretaris voor Dorp en Heide. HET BESTUUR. Genadekapel Oostrum. te VENRAY zal op Woensdag 1 April 1931, voorm. 11 uur voor den Boerenbond te Venray, in het café „De Engel", publiek verkoopen: Een paard. 10 Openbare Verkoop van wegens ophouden met het bedrijf. te VENRAY zal op Woensdag 1 April 1931, nam. 1 uur, ten huize en verzoeke van Mevr. Wed. L. Raedts te Ven ray a. d. Maasheesche weg publiek verkoopen 1 kar, 3 ploegen, cultivator, 2 eggen, kettingeg voor weiland, glad- scroodorscher, hekelmolen, sorteer- molen. manege, hakselmachine, vee bascule, lijnkoekenbreker, maalmolen bietensnijder, voedermolen, gierton, gierpomp, ijzeren weiboom, schoffel- machine, ladders, melktuiten, stal lantaarns, kettingen, paardentuig en wat verdei te koop zal worden aan geboden. Voorts een versche koe. Voorts drie zware voermanskarren, korte kar en wanmolen. 34 Bieden zich aan voor Paschen in burgergezin beiden 20 jaar bij J* SMITS, Blitterswijk. TE EOOE 200 k 250 Leghorn kuikens tegen 9 April, 30 c'.afk. van op Pullorum onderz. kippen. Fr Derkx, Oostrum. verkrijg Schools Haie Nieute gave Igi Zondag in S ge|( ZONDAG 29 MAART in een der- a. voor de vrouwen omsfreetyi b. voor de mannen om hali AGENDA 1. Opening door den tt' inleidend woord door den Weleerw. g 3. Stemmen over 't al dan niet deelnenf de e.k. Gemeenteraads-verkiez Trouwe opkomst van alle vm leden te dezer vergadering is hoogsc 56 Namtu Dr. JAbi KRAVIel uitsluitend en alléén verkrs melkventer en aan de falsrieli Van prima samenstelling, aan scherfei Wordt overal aan huis bezorgd, joi Telefoon No. II HALT Ze zijn e Wenschf U een mood Zelfbinder of Eng^i komt dan zien bij ondergeleekende. 4g( Fijne Gouda Kaas, jonge volvet65 Oude volvette Kaas ped5 40 pCt. vanaf f 1.25 20 ptt. Huishoud kwaliteit per ponds flacon 34 ct, Fijne kwaliteit per ponds flacon 44 ci Ontbijt- Gember- en Ananas-Jam per ponds flacon 60 ct Zalm Sardis- P Paling in Gelei i in Versch gepeldeMa Steur in tomaten saus per blik 48 ct. Fijne Roode Zalm per i/r blik 50 ct. Pilchards in tomaten saus per blik 25 ct. Californische Pilchards in tomaten of mosterd saus 30 ct. (ongeveer 2 pond) voor 3( Aanbevelend, TELEFOON ll öO c -C O 's_ c a Cd wilt U keuze maken uit de nlHer wilt U solied schoenwettek koopt dan Uw schc Alle soorten C. R E. S Robinso^be Zool. A.nnatoon Gezortoe deze Laatste „gereed als naarls,el op de juiste pi BÜend

Peel en Maas | 1931 | | pagina 2