Idmtö ontwikkeling. JKFONOft Weekblad voor YENRAY, HORST en Omstreken. s manufacturen] MANUFACTUREN, BLIJKEN TOCH HET rVQORDKUGST/ Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Politieke Hulp in de huis houding. De Russische graanuitvoer. „RATIO" Provinciaal Nieuws ZATERDAG 28 MAART 1931 BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 71/» ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent De a.s. verkiezing voor Provinciale Staten. Verkenning van't terrein Wat we op 15 April tegen over ons zullen vinden. Elke katholieke stem voor de lijsten van den Kath. Kiezersbond. Over ruim veertien dagen gaat de stembus open. Op Woensdag 15 April wordt in Limburg de verkiezing gehouden voor Provinciale Staten. Limburg telt 45 Statenzetels. Het konden er wel eenige meer zijn. Friesland, dat reeds bij de volks telling van 1920 een kleine 60,000 zielen minder had dan Limburg, heeft 50, en Overijssel, dat toen 2000 zielen minder had, 47 leden van Provinciale Staten. In verhouding tot het zielental van andere provincies mocht Lim burg dus wel een vijftal zetels meer hebben. Er is ook vraag genoeg naar I Op het oogenblik is de verhou ding van de partijen in onze Staten als volgt: 37 leden der Kath. Staats partij, 1 christelijk-historische, 5 so cialisten, 1 liberaal en 1 dissident katholiek. De Kath. Staatspartij heeft dus 'n overgroote meerderheid. En wij, ka tholieken, die ons best doen, Lim burg te behouden voor het katholi cisme, moeten deze meerderheid handhaven en zien te vergrooten. Laten we heden even het terrein verkennen en zien, wie we op 15 April tegenover ons zullen vinden. Limburg telt acht Statenkieskrin- gen. In al 'deze kieskringen zijn op 10 Maart candidatenlijsten ingeleverd voor de Kath. Staatspartij, voor de vereenigde Christelijk- Historischen en Anti-Revolutionnairen, voor den liberalen Vrijheidsbond, voor de So cialisten en helaas ook voor katho lieken, die optreden tegen de Kath. Staatspartij: de lijst Meertens. Drie kieskringen: Roermond, Ven- lo en Weert volstaan met deze 5 lijsten. In de kieskringen Horst en Sittard werd een zesde lijst ingeleverd voor zg. vereenigde democraten, waartoe behooren een groepje afgescheiden socialisten, die den heer van der Ploeg bij zijn afzwaaien uit de S. D.A.P. gevolgd zijn, verder vrijzin nig-democraten en wellicht het over blijfsel eener tiental jaren in deze provincie vegeteerende Democratische Partij. Dezelfde lijst zal eveneens op het stembiljet compareeren in de kies kringen Maastricht, Heerlen en Gul pen, in welke drie kieskringen nog een zevende lijst werd ingediend, n.l. voorde volgelingen van Moscou, de communisten. Er zijn dus drie kieskringen met vijf, twee met zes en drie met zeven candidatenlijsten. Het aantal protestantsche kiezers zal wel weer met eenige duizenden gestegen zijn, tengevolge van den verderen uitbouw onzer mijnen, in het bijzonder van Staatsmijn Maurits. De samenwerkende christelijk historischen en anti-revolutionnairen verkregen in 1927 één Statenzetel voor bijna anderhalf maal den kies- deeler. De mogelijkheid bestaat, dat ze door dezen groei een tweeden zetel halen. De invloed van het socialisme is de laatste jaren in Limburg aan het afnemen, zooals bij de laatste Kamer verkiezing en bij de verkiezing voor de vertegenwoordiging van mijn werkers in bedrijfs- en fondslichamen gebleken is. Het afgaand liberalisme zal wel evenmin nieuwe lauweren behalen. En de lijst-v. d. Ploeg kan wel alleen het gevolg hebben, dat aan de socialistische lijst wat stemmen worden afgetroggeld. Een communis- tischen Statenzegel verwachten we in Limburg al evenmin. Rest nog de lijst-Meertens, welke bij deze verkiezing de katholieke eenheid verbreekt. Katholiek Limburg toone ook bij deze verkiezing, dat het van dit in de wielen rijden der katholieke partij niet gediend is. Het dissidentisme heeft tot nu toe geluk kig, sinds de Kath. Staatspartij in geheel Limburg georganiseerd op treedt, bij een Statenverkiezing nooit succes kunnen behalen. Het hoogste wat werd bereikt is de katholieke artij een aantal stemmen te ontnemen. hetgeen in 1927 tot gevolg heeft gehad, dat de katholieke partij een zetel minder heeft gekregen dan het geval zou zijn geweest wanneer dissidente candidaturen waren uitge bleven. Men vergete verder niet, dat de lijst-Meertens, voor wien men de katholieke partij roet in 't eten gaat gooien, haar ontstaan te danken heeft aan het zitting nemen van den heer Meertens, als lid der Staten na met voorkeurstemmen gekozen te zijn, ondanks de met zijn handteekening bekrachtigde verklaring, dat hij geen verkiezing met voorkeurstemmen zou aanvaarden. Door -deze houding aan te nemen, kan de heer Meertens natuurlijk geen lid blijven van de Kath. Staatspartij. Aan een candidatenlijst, op deze wijze ontstaan, zal een Limburgsche katholieke kiezer, die respect heeft voor een gegeven woord en voor organisatie-discipline, zijn stem niet geven Ziedaar een kort overzicht van de corpsen en vendeltjes, die bezig zijn om tegen 15 April a.s. hun slagorde te formeer en. Het is tijd, dat de besturen onzer Kath. Kiesvereenigingen, propaganda- clubs en allen, die ijveren voor de katholieke zaak, hun krachten gaan inspannen en de paar weken die ons nog van de beslissing scheiden, goed gebruiken. Elke katholieke stem voor de lijs ten van den Kath. Kiezersbond! zij ook, nu weer het parool. ROELAND. Hulp in de huishouding, aldus schrijft „De Morgen" zijn een paar woorden, die menige huismoeder of -vader tot nadenken stemmen. Je stelt je voor 'n huishouden met kinderen. Je stelt je voor: moeder zwak of ziek. Vader heel den dag op het werk Je stelt je dit voor in z'n naakte droge werkelijkheid. Ja, dan voel ik het weldadig aan, dat er zooiets bestaat als hulp in de huishouding. Wat is hulp in de huishouding? 'n Onderafdeeling van den R.K. Vrouwenbond, die zica tot taak heeft gesteld, hulp te verleenen aan arme gezinnen,, waar hulp noodzake lijk blijkt. Die hulp wordt verleend door betaalde krachten of door wel dadige dames, die haar gevoelens van naastenliefde willen omzetten in daden. De mij bekende vereenigiog „hulp in de huishouding", met een zeer actief bestuur, beschikt over beide soorten krachten, die in de gezinnen werkzaam zijn van 8—12 en van 2—6. De betaalde krachten ontvan gen daarvoor f 11 per week, ge rekend f 1 per werktijd. 't Loon der betaalde krachten is wel de meest zware post voor de financiën der vereeniging. „We hebben nu 25 a 30 gezinnen, die we helpen" zei de presidente, dat brengt voor het bestuur heel wat arbeid mee. Wat 'n administra tie, wat 'n kosten. We vragen ons verwonderd af, hoe de vereeniging het klaar speelt voor dat groote aantal gezinnen de noodige krachten te verschaffen. Wij weten allemaal hoe moeilijk het is, aan geschikt personeel te komen Hulp in de huishouding heeft goed personeel noodig. 't Lijkt een onbe gonnen werk daarvoor te zorgen, 't Is 'n groote moeilijkheid te meer daar zonder grondige, goede infor maties geen enkele betaalde kracht kan worden geaccepteerd. En dan de financiën. De inkomsten van deze hulp in de huishouding be staan uit 1. Vrijwillige bijdragen en contri buties yan begunstigers, benevens bijdragen van vereenigingen en pu blieke lichamen. 2. 'n Betaling hoe gering dan ook van de verzorgde gezinnen. Die be taling is groot 20 a 30 ct. soms wel eens iets meer, al naar gelang de finantieele draagkracht van het gezin. 3. Betalingen van derden voor bepaalde, verzorgde gezinnen. Ge lukkig worden er nog steeds liefda dige personen gevonden, die ,een arm, hulpbehoevend gezin helpen willen. 4. Subsidie van de gemeente. 5. Rente van aanwezig kapitaal, 6. Diverse middelen, welke tot versterking van de kas kunnen wor den aangewend, Finantieelen steun geeft de vereeni ging niet. Wel klopt ze aan bij de diverse vereenigingen voor Ar menzorg als ze gezinnen aan tref* ach, wat is dat aantal groot waar ook geldelijke steun drin gend noodig is. Overbodig feitelijk hier te vermelden, dat de dames heel dikwijls haar beursje omschud den en geven, wat ze geven kunnen omdat de nood zoo hoog gestegen is. Naast 't bestuur staan de ijverige bezoek-aames en de onbetaalde wer kende krachten. De bezoek-dames onderzoeken waar hulp noodzakelijk noodzakelijk is en voor hoelang. En de onbetaalde, werkende krachten besparen de vereeniging heel wat onkosten. Wat moet nu een gezin doen, dat gaarne hulp krijgt toegewezen van de vereeniging „Hulp in de huishouding" De aanvrage om hulp moet geschieden bij de tezo^k- dame van de wijk, waarin de zieke woont. Bij die aanvrage moet ge voegd worden een bewijs van den geneesheer, dat hulp noodzakelijk is, en dat de patient(e) niet lijdende is aan besmettelijke ziekte of tubercu lose. Is in dat gezin de bezoekdameniet bekend, dan doet men het beste, zich te vervoegen bij de presidente der vereeniging. Eigenaardig, maar den meesten dank ontvangt de vereenigiog van de mannen Ach ja. in zoon ziektegeval of voorgeschreven rust kuur van moeder de vrouw is heel dikwijls wel de huisvader de meest gedupeerde partij. Daar, waar geen hulp-in-de-huishouding bestaat, en waar moeder om de een of andere reden, niet in staat is, haar huishou den afdoende te verzorgen.wie moet dan bijspringen Vader Van zijn werk thuisblijven, kan hij niet. Zijn meestal nu nog duur dere huishouden kan zijn loon niet missen. Het beteekent dus heel vroeg op en heel laat naar bed. Het be teekent een groote zorg. Of meent ge, dat vader in fabriek of werkplaats opgeruimd zijn werk kan doen, als hij weet, dat thuis de boel in het honderd loopt Het is een zware, moeilijke tijd voor hem. En bij al zijn moeiten moet hij zichzelf bekennen, dat het nog niet marcheert thuis, zooals het marcheeren moet. Een gesukkel is het. Een gesukkel blijft bet. En het gevolg Moeder staat op, zonder dat haar ziekte volkomen geweken en zij weer op krachten gekomen is. Zij onderbreekt haar noodzakelijke rustkuur met later de zeer onaange name gevolgen daarvan. Zoo gaat het zonder hulp. Met hulp in de huishouding wordt de zware last van vaders schouders af genomen. Hij kan naar zijn werk gaan in de geruststelde overtuiging, dat de kinderen in goede handen zijn en dat zijn huishouden op orde gehouden wordt. Hij komt thuis en vindt een opgeruimd huis. Hij komt van zijn werk en vindt een verzorgde vrouw en verzorgde kinderen. Hij vindt het eten smakelijk en tijdig bereid. Hij vindt al die kleine werkjes gedaan die de rompslomp van een huishouden uitmaken. Hij is dankbaar, ontroerend dank baar. Hij beseft dan, wat een wel daad de stichting „Hulp in de huishoudinq" is. Hij beseft dit vaak nog beter dan moeder; want ik zeg het heel zachtjes. moeder nou ja moeder meent, dat haar huishouden toch nooit zoo goed marcheeren kan, als onder haar eigen leiding En dat is moeder ook alweer niet kwalijk te nemen. Die „hulp in de huishouding" is noodig. De arme afgetobde moeders moeten geholpen worden. Er zijn toch zooveel actieve vrouwen, wier hart warm en vol medelijden klopt voor onze arme zusters. Vrouwen, die de capaciteiten en den tijd en de gelegenheid bezitten Wanneer die nu eens het initiatief nemen tot oprichting der vereeniging „hulp in de huishouding" op de vele plaatsen, waar deze nog niet bestaat. Het pleidooi van Leo Straus voor de armoe der jonge vrouwen, via Vader Staat, zou dan overbodig geworden zijn. Om roet in het eten te gooien. In 1926 schreef de" Amerikaansche Professor Jacob Viner in opdracht van het Comité van voorbereiding der Internationale Economische Con ferentie te Genève, zijn bekend „Me morandum over de dumping", waarbij hij alleen de „fatsoenlijke" dum ping voorden geest had. Onder dumpingzoo schrijft mr. van Haastert in de Maasbode- verstaat prof. Viner den verkoop bij uitvoer tegen prijzen, die lager zijn dan die, welke gemaakt worden, tezelfder tijd en onder dezelfde om standigheden, bij de koopers op de binnenlandsche markt. De particuliere producenten of producentengroepen, die hun pro ducten uitvoeren, in landen waar productiemiddelen in particuliere handen zijn en waar vrijheid van arbeid en van productie bestaat, kunnen tot dumping overgaan, om talrijke beweegredenen, die alle in de volgende vijf rubrieken samen te vatten zijn 1. het spuien van overmatige voorraden 2. de verovering van de een of andere buitenlandsche markt 3. de vergrooting van den ver koop, om de productie uit te brei- v. c en zoo de productiekosten te verminderen 4. de uitbuiting van een bescher mend recht, dat den exporteur ver oorlooft hooge prijzen op de binnen landsche markt en lage prijzen, hoe wel nog loonende, op de buitenland sche markt te maken 5. bestrijding van dumpingsprak tijken van concurrenten op de buitenlandsche markt. De dumpings praktijken nu, van de Russische Sovjets zijn, wanneer men het goed nagaat, onder géén van deze rubrieken onder te brengen. Wat Rusland betreit kan men eigenlijk ook niet van dumping in den gewonen zin spreken, omdat daar alle productiemiddelen in handen van den staat zijn en er geen vrij heid van arbeid, noch van productie bestaat. Evenmin kan men de vraag nagaan, of de Russische producten ia het buitenland al dan niet beneden den kostprijs worden verkocht, omdat voor een land waar de productie middelen in handen van den staat zijn en waar geen vrijheid van arbeid en van productie bestaat, het gewone begrip „kostprijs", niet kan worden aangelegd. Het komt er niet op aan, of men de Russische verkoopmethoden, dum ping wil noemen. De hoofdzaak is, dat de Sovjets over de geheele wereld en ook hier in Nederland geen gelegenheid voorbij laten gaan, om roet in het eten te gooien. Alsof het Russische volk in weelde baadt, brengen zij op de Europeesche, Amerikaansche en Aziatische markten reusachtige hoeveelheden vén pro ducten en wei tegen prijzen, waar tegen niet te concurreeren is. Indien we ons beperken tot Neder land kan men in een jaar een groote toename in den uitvoer van Russische producten waarnemen. In 1929 voerde Rusland nog geen tarwe uit naar Nederland, in 1930 overstroomt het onze markt ermee en komt bij den invoer op de derde plaats. Ook rogge voerde Rusland in 1929 nog niet in, terwijl het in 1930 op de eersïe plaats komt met een hoeveelheid, die bijna de helft van den geheelen invoer uitmaakt. Wat de gerst betreft zien we nagenoeg hetzelfde beeld. Dit alles tegen prijzen, die ver onder het gemiddelde blijven. Indien het de Sovje's te doen was geweest om hun producten daar af te zetten, waar ze het meest noodig waren, hadden zij beter het nabij gelegen China van voedsel kunnen voorzien, in plaats de Europeesche markten te komen ontwrichten. Ook in 1931 zetten de Sovjets hunne methoden voort. In Groningen werden 8100 balen Russisch aardap pelmeel binnen gebracht en ver onder den binnenlandschen prijs verkochten dit, terwijl er hier een ware aardappelmeelcatastrophe heerscht 1 Terwijl er in heel Europa nu reeds overproductie aan suiker bestaat, blijken de Sovjets in 1931 500.000 ton suiker op de Europeesche markt te zullen brengen en alsof de rogge- prijs hier nog niet laag genoeg stond, hebben de Sovjets dezer dagen hier te lande 135.000 ton rogge verkocht tegen een nog veel laaeren prijs. De Sovjets hebben hier in ons land vrij spel. Terwijl bijna alle andere handel drijvende landen tegenmaatregelen hebben genomen, houdt onze Regee ring halsstarrig vast aan de open- deur-politiek. Of de boeren en tuin ders mede tengevolge van deze politiek ten gronde gaan. is van minder belang, zegtmr. van Haastert. Herhaaldelijk is het, ook door regeeringspersonen, gezegd, dat het belang van handel en scheepvaart een nationaal belang is. Er zijn echter ook nog andere belangrijke nationale belangen. Zoo o.m. het belang van land- en tuinbouw. Als de scheepvaart wél vaart bij den reusachtigen aanvoer van Russische landbouwproducten, maar onze land en tuinbouw dientengevolge ten onder gaat, mag de Regeering zich wel eens afvragen welk van beide be langen het zwaarst weegt. De tegenwoordige toestand leidt tevens tot ontevredenheid bij een groot deel van onze bevolking. De plattelandsbevolking, die de meeste Millioenen gaan verloren door groote fouten In de voederrantsoenen, schrijft Prof. Dr. SJoltema dato 5 Febr. 1931 in het Algem. Nederl. Landbouwblad en schat deie op 20 ct. per koe, per dag, of voor 200 staldagen bij een bedrijf van 40 koeien op ƒ1600.- De Directeur van het melkstation Z.-Holland publi ceerde 9 voorbeelden van foutieve voeding uit de praktijk; op oen stal van 43 koeien werd, door vermindering van het rantsoen, eene besparing van 40 cent per koe per dag verkregen; dit maakt over 200 staldagen gerekend 3440.-bovendien steeg het melkvet aanzienlijk. Door RATIONEELE VOEDING overeen- komstig de melkgift van iedere koe, wordt deze voeder- en geldverspilling in eens opgeheven. Deze voedering met ons uit gebalanceerd volledig dagrantsoenkoekje (Wettig gedeponeerd) voor IEDERE MELKGIFT tot 4MELK VET, is zeer eenvoudig. Vraagt BROCHURE RATIOVOEDERRANTSOENEN voor melk en mestvee, waarin een 20-tal voorbeel den gelijkwaardige ruwvoeder-rantsoenen, die de boerderij zelf oplevert, zijn aan gegeven. De melk van RATIO kost slechts 3 cent per liter. VEEHOUDERSPRIJS ƒ8.50 PER 100 KILO bruto in doozen af Amsterdam. Garantie onder A. H. V. Bestelt bij Uw leverancier in Uwe plaats en waar niet verkrijgbaar direct aan de fabriek. Bert cis' Otiefabrieken N. V., A'dam. mannen voor Burgerwacht en Vrij- jlligen Landstorm bestemd om in tijden van gevaar het bestaande ge zag te beschermen en de orde te handhaven levert, voelt den toestand als een aanval in den rug van den kant der Regeering. Immers door haar handelspolitiek beschermt de regeering hen, die een mogelijke revolutie zouden moeten bestrijden, niet, maar helpt daaren tegen revolutie-propagandisten een handje en staat de Sovjets zelfs toe met bijbedoelingen hun „dumping"- methoden uit te oefenen. Er heerscht onder de boeren en tuinders een grootere onrust dan men in Den Haag wel denkt en'.het dikwijls aangehaalde woord van een man als Dr. Poels, is hier zeker op zijn plaats „Regeering, wacht niet met acht te slaan op de verlangens van de boeren, totdat ze vlegels zijn geworden „JONGE ADEL," Maandschrift voor de jonge Tertiaris en ter verbreiding van de Franciscus- geest onder de jongeren. Uit gave van 't Centraal Bureau der Derde Orde, Weert. Een nieuw tijdschrift en laten we 't gauw zeggen een, dat er in alle opzichten zijn mag. Want, moeten alle pogingen, welke worden aangewend om de toekomstige dra gers der Katholieke gedachte een stevig fundament mee te geven, worden gewaardeerd, dan toch zeker het streven om onze jongeren geest driftig te stemmen voor de idealen van dien echt-katholieken man, St. Franciscus van Assisië. Zooals Z. H. Ecx. de Aartsbisschop 't zegt in zijn inleidend woord„Onze tijd, waarin zoo talloozen liefdeloos tegen over elkander staan of door verder felijk zingenot worden ten onder gebracht, heeft aan dien geest van liefde en zelfverloochening aller dringendst behoefte. Vooral tot de jongeren, die die toekomst vormen, moet deze geest doordringen." De geest van Franciscus' Derde Orde zal ongetwijfeld onze opgroeiende jeugd vormen tot jongen adel, den trots en troost der H. Kerk. Flink en frisch is de inhoud van het tijdschrift. Degelijke kost, zoo smakelijk mogelijk opgediend. De verschillende rubrieken o.a. De Harte- klop van den Tijd, Antenne, Op den Vluchtheuvel, Ik leef Liturgisch, lijken ons bijzonder gelukkig gekozen. En de jongeren zijn al aan het woord in een massa aardige verslagen. Ook technisch is dit tijdschrift keurig verzorgd, 'n Fijn geteekende omslag, welke onze jongeren prettig moet aandoen. De teekenaar der „kopjes" maken we ons compliment. 't Kan niet anders, dit nieuw Derde Orde-tijdschrift moet 't „doen." tot die intentie. Roermond, 24 Maart 1931. Dr. G. BAUDUIN, Vic. Gen. Rg kstelefoondienst. Nieuwe aansluiting P. J. Joosten, landbouwer, Klein- Oirlo F 9, telefoonnummer 805. Ontvangen de heerlijke .EDISON" sigaar, iets nieuws en fijn fabrikaat, in reclame-aanbieding van 50 stuks f 2. Sigarenhandel, J. Kemps Vergadering van de Katholieke Kies vereeniging. We maken onze lezers opmerk zaam op de in dit no. van „Peel en Maas" voorkomende advertentie betreffende de vergadering van de Kath. Kiesvereeniging. Zal de K. K. zich bemoeien met de a.s. verkiezingen voor de ge meenteraad, of zal ze zich er buiten houden Het antwoord op die vraag zal op deze vergadering door de leden zelf gegeven worden. De beslissing wordt overeenkom stig het reglement genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Daar er buiten deze kwestie weinig aan de orde zal zijn, zal bedoelde vergadering maar heel kort duren. Alle leden van de K.K. worden dringend aangespoord om deze ver gadering bij te wonen, ook de vrouwen. VENRAY. 28 Maart 1931 Aan de Eerw. Geestelijken en Kloosterlingen en aan de Geloovigen van het Bisdom. Aan Zijne Hoogw. Excellentie L. Schrijnen, Bisschop van Roermond, die sinds eenigen tijd ongesteld was, zijn op zijn verzoek uit voorzorg de laatste H. Sacramenten toegediend. Wij achten het onze plicht om de Eerw. Geestelijken en Kloosterlingen, en de Geloovigen van het Bisdom dringend te verzoeken, vurige gebe den toi den goeden God te richten voor onzen geliefden Bisschop en wij schrijven voor, na alle vastge stelde H. Missen in alle kerken en kapellen van het Bisdom één Onze Vader en Wees Gegroet te bidden Neemt U met de feestdagen niet eens proef met CLEPHAS-Schilletjes Half om Half of Bosschenaar Ondernemingsgeest. In 't Hoenderpark „Zeldenrust" te Castenray is een Motor-Broed- centrale in werking te zien, welke pl.m. 15000 eieren per 3 weken kan verwerken. Aan deze Centrale is verbonden een Batterij-Kunstmoeder waarin pl.m. 4000 kuikens kunnen worden opgefokt. Het geheel is een der modernste machines die tot nu toe gefabriceerd zijn en de eerste welke in ons land is ingevoerd. Deze pracht-installatie vertegenwoor digt een waarde van circa f 6000 en is dagelijks te bezichtigen. Ingevolge de Hinderwet is vergunning verleend aan de N. V. Bat. Imp. Mij. tot het plaatsen van een benzinepompinstallatie met onder- grondsche aftapinrichtig te Leunen nabij A. Janssen. - Voor HOEDEN en PETTEN weer naar Gebr. Lemmens Schitterende keuze. (Adv.) Door Prof. dr. Lintman zal a.s. Woensdag (marktdag) op verzoek van het hoofdbestuur der V. P. N. in samenwerking met de V.V.V. in het veilingsgebouw te Oostrum een demonstratie gehouden worden van 9 tot 2 uur, met zijn nieuw uitge vonden eiersorteer-machine. Daar de kosten van deze machine slechts gering zijn (f 21.50) en het met andere zeeven, welke er ook bij geleverd worden, gebruikt kan wor den voor het sorteeren van zaad- en pootgoed, is een bezoek aan deze demonstratie in het belang van iederen pluimveehouder en land bouwer. OOSTRUM. Onze dorpsgenoot de Weleerwaarde Heer Ant. Loonen. die Za'.etdag te Roermond tot

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1