jAirorcift Weekblad voor VENKAY, HORST en Omstreken. SKANUFA(.TUR£N1 JACIONQ^: «MANUFACTURING .1 BLIJKEN TOCH HET Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. H. JOZEF te Smakt. Alcoholgebriik bij kinderen. Ge zult niet stelen! De Rijksmiddelen. Vrije opmerkingen. Buitenl. nieuws. Provinciaal Nieuws ZATERDAG 21 MAART 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. 21 BLIJKEN TOCH HET mordeelot PEEL EN MAA PRIJS DER ADVERTIjNTIEN 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7',» ct. 4 bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DExV MUNCKHOF Telefoon 51 GIRO 150652 ENKAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland t 1.05 bij vooruitbetaling, afzonder!, nummers 5 cent Plechtige diensten in de kerk van den Maart 1931. Op alle Zondagen en op de Feestdagen van St. Jozef en Maria- Boodscbap: half zevrn Vroegmis. 10 uur Hoogmis. 3 uut plechtig Lof met preek. Op alle Vfoensdagen en onder het Octaaf van St. Jozef, (19- 26 Maart) 8 uur de H. Mis, 3 uur Lof. Op andere dagtn de H. Mis om kwart over zeven. »Bier is vloeibaar brood." Een pracht rechme-opschrift voor een bier-brotwerij, maar levens een perfide leugen. De meeste reclame-opschriften munten wel niet ui; door groote waarheid, maar de sthade, die de goedgeloovige gemeente door het gemis aan waarheil ondervindt, treft gewoonlijk tlleen maar 's menschen beurs: nen is eenige guldens en een illuae armer ge worden. Voor een dirtigtal jaren gold boven geciteerd» leugen nog als waarheid en vele bezorgde en goedmeenende oudeis gaven aan hun kinderen, die 't Uertikten om voldoende te eten, he'genotmiddel »bier", vooral Stcut, opdat de arme schapen toch jenig voedsel het vloeibare hrood - naar binnen kregen. Reeis lang is deze leugen achterhaald en de weten schap, dat alcoholgebruik voor kinderen in hoe kleine hoeveel heden ook (Stout bevat zelfs 6 pCt. alcohol) verdejfelijk is voor lichaam en ziel, ij in meer ont wikkelde kringen wil gemeen goed geworden. Geen bierbrouwerij zal dan ook in den fcgenwoordigen tijd met genoemdereclame-leugen voor den dag durvm komen des te meer treft 't daarom, dat er nog talrijke ouders zijn! wier geest 30 jaar heeft stilgestaan, wier ontwik keling pijnlijk ten achter is geble ven en die in godwillende zorg aan hun kinderen als versterkend middel (soms als zogenaamd on schuldig genolmildel). bier toe dienen. Perfide leugen Zij geven hun kinderen in plaiti van brood geen steenen, maar vergif, vergif voor de kinderlijke zie en het kinder lijk lichaam. Alcohol toedienbg in den vorm van bier, of nog erger van wijn, werkt op het grojiende kind niet versterkend, maa' belemmert den groei, verstoord <e spijsvertering, tast hart en bbedvaten aan en maakt hen vatbajrder voor allerlei ziekten door verpakking van het weerstandsvermogen. Kinderen zouden na biergibruik er beter uit gaan zienWit laat zich nog door deze gezrhlsleugen mis leiden wie hoult den teringblos van den lubercuoselijder voor een teeken van bloemde gezondheid? Nog verderfcijker dan op het lichaam werkt let bier- en wijn gebruik op de psyshe der kinderen. Wij weten al lel uit de proeven in de laatste 20.far genomen, wat de invloed is vai den alcohol op de psychische functies van vol wassenen: wij veten, dat alcohol een bedwelmiigsmiddel (narcoti cum) is, dat Irooral de hoogere psychische funilies aantast, zelfs in kleine giflei, terwijl subjectief juist het gevoel optreedt van meer te kunnen preieeren (zoo ligt hel perfide bedrog reeds in de alcohol werking zelf). En die invloed, die reeds bij volwissenen in meer of mindere mate merkbaar is, werkt op de psych» van het groeiende kind veel en teel sterker. Sufheid in de schoo, moeilijker leeren verzwakking van het geheugen en wat nog het ergste is, ver zwakking \an den wil, is de werkelijke oigst van dit sgenot- volle versterlingsmiddel." Alcoholgebiuik maakt zenuw achtig. Men jaat drinken om zijn zenuwen te kdmeeren en werkelijk 't schijnt sLiices te hebben, want men gevoel zijn angsten en ge jaagdheid minder Maar ook hier weer die rtisleidende schijn. In den grond toch wordt de zenuw achtigheid steeds erger en al maar meer moet men drinken om zich te bedwelmen en zijn zenuwen niet te-voetyn. Zoo werkt de alco hol op de zsnuw.en van volwasse nen, maar nog veel ongunstiger is zijn invloed op het kind, en niet alleen op het kind, dat reeds zenuwachtig is, dat reeds lijdt aan angsten en buien, maar ook op het gezonde kind, dat zenuwachtig wordt gemaakt. Alcohol bij kinde ren kweekt psychopathen Hoe men ook over het matig gebruik van alcohol in den vorm van bier of wijn bij volwassenen moge denken, voor kinderen beneden de 16 jaar is bier en wijn verderfelijk. Sterke dranken laat ik vanzelfsprekend buiten beschou- wing. Ouders 1 Indien gij uw kinderen lief hebt, laat U door geen leugen misleiden. Geeft uw kinderen noch bier noch wijn laat ze ook niet uit goedigheid meedrinken en verbiedt uw kinderen tenminste tot hun zestiende jaar het bier en wijngebruik. Ouders 1 Waakt over uw kinderen H. J. SCHIM VAN DER LOEFF, Geneesheer-Directeur van het St. Annageslicht te Venray. Wij zijn thans weer in een tijd, waarin we herinnerd worden aan het 7e gebod: Ge zult niet stelen. Maar zult ge zeggen, »ik heb nog nooit iets gestolen." Nu ja, oppervlakkig denkt ge daaraan niet schuldig te zijn, maar onder het 7e gebod wordt ook de ver plichting verslaan, dat men zijn schulden betaalt. En zoo onder vindt men in den voorjsarstijd, dat men dikwijIs getracteerd wordt op een menigte rekeningen. Wat ware het te wenschen, dat alle menschen a contant betaalden, dat zoodra ze iets gekocht hadden er klinkende munt voor in de plaats gaven. Dan zouden ze ook hun waar goedkooper bij den winkelier krijgen, in groote bazaars moet men toch ook terstond be talen anders krijgt men de koop waar niet mede. En bij kleine neringdoenden, die er dikwijls hard voor zitten, gunt men de klandizie, ja maar, van betalen komt som tijds niet veel en als men er dan nog aan herinnerd wordt, heeft de winkelier kans een snauw op den koop toe te krijgen. Hoe gaat het? Een chicgekleede dame komt den winkel binnen en zegt: »Ik kom dezer dagen de rekening betalen." En de win kelier antwoordt: Och, dat heeft geen haast, komt wel in orde." Zoo dan doe ik het maar met Paschen, over een maand of drie, denkt de dame. En weg is ze- Och, als die mevrouw nu niet zoo doof was en goed verstaan had, dan zou ze in den toon van het antwoord duidelijk gehoord hebben, dat de schroomvallige winkelier, die het niet durft zeg gen, dringend om geld verlegen is en het bitter verdriet doet, daar op te moeten wachten... wie weet, wat binge zorgen hem dat weer berokkent.. hoeveel slapelooze nachten hij zelf moet doorworste len wegens dreigende wissels, hoe klantenverlies hem weerhoudt straks een tweede rekening in te dienen. En hoevelen treft men tegenwoordig aan, die overal maar schuld maken, totdat ze op eens met de Noorderzon verdwenen zijn Welnu wilt ge eischen dat ze u betalen, hetgeen uw volste recht is, betaal dan ook spoedig uw eigen rekeningen. En vergeet niet 's Iieeren goddelijk gebod»Gij zult niet stelen." Over de maand Februari ziet het er met de opbrengst van de Rijks middelen slapjes uit. De malaise weegt nu blijkbaar in volle zwaarte op de staatsinkomsten. Er was in de maand Februari van het vorig jaar op li/t ton na 40 millioen binnen gekomen nu blijft de opbrengst 5 millioen en 2 ton daarbeneden. Het verschil met 1/12 raming blijft niet ver van de 5 millioen af. De teruggang vertoont zich over de geheele linie behalve voor den gedistilleerd-accijns en den tabaks accijns. Er wordt blijkbaar nog flink „gepruufd" misschien om de nare gedachten over de malaise te ver dwijnen. Ruim 3 millioen alleen aan belastinggelden daarvoor kwam bin nen, wat 3 ton méér is dan in Februari 1930. En we rooken met ons allen nog zoo stevig, dat de Staat daarvan 2 millioen 3 ton wist te vullen, een dikke 40.000 gulden meer dan in dezelfde korte maand van 't vorig jaar. Opmerkelijk gunstig is ook de onverminderde opbrengst voor de dividend- en tantiëmebelas- ting. Daaromtrent waren zeer som bere voorspellingen gedaan, welke voor deze maand in ieder geval nog niet uitkomen. Verder is 't een en al malaise, waarbij vooral in 't oog vallen de bizondere verminderingen van op brengst voor invoerrechten en registratierechten (resp. 8 ton en 14 ton). Óver de twee eerste maanden van dit jaar bedragen de inkomsten der Rijksmiddelen nu ruim 77,8 millioen tegen 84,3 millioen in Januari- Februari 1930. Bij 2/12 van de raming (78.3 millioen) blijven we echter maar i/* millioen ten achter. Het ziet er niet vroolijk uit, maar het jaar is nog lang en belasting opbrengsten zijn wel eens grillig. Laten we den moed erin houden Donkere vooruitzichten voor onze pluimvee houderij. Eet meer eieren De kippenhouderij is van groote beteekenis voor ons land. Op de eerste plaats voor de kippenhouders, verder voor de talrijke nevenbedrij- ven, transport en handel. Tegenover 1929 is de productie van eieren ge slegen met minstens 20 pet. in 1930. De telling van den pluimveestapel heeft verrassende uitkomsten opge leverd. Men zal er dan ook niet ver naast zijn als men voor 1931 de schatting maakt op 24 millioen leg kippen. Bij een gemiddelde produc tie van 125 eieren per dier komt men tot een totaalproductie van 3 milliard eieren, die op basis van 5 cent per stuk een waarde vertegen woordigen van 120 millioen gulden. Ruim de helft van de productie is beschikbaar voor den uitvoer en tot heden ging hiervan ongeveer 70 pet. naar Duitschland. Sombere voor uitzichten doemen thans echter op. Duitschland heeft zich toe heden tevreden gesteld met een invoerrecht van 5 Mark per 100 Kg. of thans ongeveer i/4 cent per ei. Maanden en maanden lang dreigt een .verhoogd invoerrecht van 30 Mark per 100 Kg. of wel li/t cent per ei. En de verwoede protectionisten vragen zelfs 75 Mark om daarmee natuurlijk allen import uit te schakelen. Aan het Duitsche ministerie is een vreeselijk wapen in de hand gegeven, vreeselijk in zijn uitwerking tegen onze pluim vee-industrie, waaivan de opbrengst thans gesteld mag worden op. meer dan 10 pCt. van de totale bodem productie, en een der belangrijkste inkomste verschaft op het gemengde boerenbedrijf. Ook andere landen gaan den eier- impoit bemoeilijkenArgentinië is begonnen met 10 pCt. inkomende rechten te heffenzelfs van uit Engeland dreigt gevaar van be scherming van de binnenlandsche productie. Maar van niet minder beteekenis voor de donkere vooruitzichten is de dreigende overproductie, die zeker komen moet en die vermoedelijk reeds zeer nabij is, met al haar noodlottige gevolgen. De groote stoot tot sterke uitbrei ding van den pluimveestapel is ge geven tijdens den grooten wereld oorlog, met zijn sterk gestegen prijzen voor voedingsmiddelen. Tot dan nog een zeer veronachtzaamd onderdeel van het boerenbedrijf, waaraan weinig zorg werd besteed, sloeg de winst mogelijkheid de ambitie los. Ook in den na-oorlogschen tijd bleven de eierenprijzen uitermate goed. De aandacht voor de pluimvee houderij werd steeds grooter, niet alleen in ons land, maar in tal van andere landen. Die bedrijfstak werd alle:wege gesteund, veelal ook van staatswege. De belangstelling voor en de stuwing naar verbeterde kip penhouderij nam in sterke mate toe, naarmate de andere bedrijfstakken minder floreerden. Amerika deed het op zijn Ameri- kaansch. Daar verrezen met duizen den pluimveefarms met 10.000 dieren en meer, zelfs treft men daar farms aan met 50.000 dieren bevolkt. Een echte industrie. Thans is de tijd aan gebroken, dat de overproductie daar zelfs een uitweg zoekt naar Europa. Zendingen Amerikaansche koelhuis eieren zijn op het vaste land reeds gelost. Een kwestie van tijd of ze werpen op de Europeesche markten ook versche eieren, gezien den kor ten tijd van ongeveer acht dagen, dien de groote booten nog slechts noodig hebben. Het Chineesche product, dat vroe ger voor 't grootste deel in Amerika plaatsing vond, komt andere markten onveilig maken door zijn goedkoopte. Exportlanden van groote beteekenis als Denemaken, Nederland, België, Italië, Polen, Bulgarije en meer andere zien zich, mede dóór de geweldige stijging der productie in de impor- teerende landen genoodzaakt hunne producten af te zetten door het eenige middel van prijsverlaging. Het zou ons dan ook niet ver wonderen, als we binnen korten tijd aanlanden op prijzenniveau van voor den oorlog, terwijl toch het onkos- tencijfer op de bedrijven zelf, maar vooral ook die van de verpakking, vrachten enz. zeer belangrijk hooger is en ook hooger zal blijven. De prijzenval, die zich gevoelig aankondigde in het begin van 1930 en zich over het geheele jaar 1930 jgeeft gehandhaafd, in den vorm van ruim 20 pCt. vermindering, zal zich allerwaarschijnlijkst voortzetten met grootere kracht in dit jaar. Met deze sterke strooming in de verschillende landen tot bescherming van het binnenlandsch product voor oogen, dan wordt de vraag naar behoorlijken afzet voor onze kippen boeren èd voor de algemeene wel vaart in niet geringe mate beang- siigend. Naar nieuwe afzetgeb.eden zal moeten worden gezocht, doch daarnaast moet propaganda worden gemaakt voor een grooter eier- verbruik in ons eigen land. Aangenomen mag worden, dat het verbruik van eieren in ons land aanmerkelijk lager is dan in andere landen. Dat verbruik wordt wel ge schat op ongeveer 130 eieren per hoofd en per jaar. In de Vereenigde Staten, in Canada, Duitschland. Engeland, België en andere landen is dat verbruik aanmerkelijk hooger. Sommige landen, in bijzonder Canada, hebben door doelbewuste en krach tige propaganda het eierverbruik in sterke mate gestimuleerd, zoodat het verre uitgaat boven dat in ons land. De plaatsingsmogelijkheid van meer eieren in eigen land is zeer zeker aanwezig. En het resultaat op een minderen uitvoer met al de moeilijk heden daaraan verbonden, kan niet gering zijn. Een meerder verbruik van een ei per inwoner en per week zou den afzet in ons land vergrooten met ongeveer 400 millioen eieren Het vraagstuk der reclamecampagne voor „Eet meer eieren is daarom wel van groote beteekenis voor de pluimveehouderij en het mag de Nederlandsche Pluimvee Federatie wel tot eere worden aangerekend, dat zij dit vraagstuk in een ernstig onderzoek heeft betrokken. en ziek door gevatte koude, alsmede bij pijnen van velerlei aard, zullen een van de hieronder genoemde Mijnhardt's Poeders U spoedig helpen Mijnhardt's Kies pijnpoeders. Grieppoeders. Hoofdpijnpoeders. Verkoudheids- poeders. Hoestpoeders. Maag poeders. Rheumatiekpoeders. Op poeders en doos staat de naam Mijnhardt. Let bij het koopen hierop Prijs per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw drogist. Welk een enorme rol „de duiten" spelen Men kent de geschiedenis van het Russische graan, dat hier geweerd werd, omdat de Sovjets de prijzen drukten, mede doordat zij den ar beiders geen behoorlijk loon betaal den. Men wilde dat „besmette" graan niet, ook al, omdat in Rusland zelf velen honger leden. Toen echter Bulgarije en Roeme nië de prijzen verhoogden, en men voordeeliger in Rusland terecht kon, waren alle mooie motieven, om Rus land's graan te boycotten, verdwe nen als sneeuw voor de zon. In „De Morgen" stelt Quaeritur dit spelletje op de volgende wijze aan de kaak: ,,'t Is alweer een heele tijd ge leden, dat ik hem tegenkwam met geestdriftig bliksemende oogen en vastberaden mond. En hij vertelde mij van het grootsche plan, om die schurken van bolsjewiki eronder te krijgen. „We nemen het niet! Geen korrel komt ons land binnen We geven dien bandieten en moordenaars geen cent Daar zijn we veel te fatsoen lijk voor Met het bloed van slaven worden de Russische gewassen be sproeid, dat accepteeren we nimmer! De beschaving en de orde zijn ons veel te lief." De reeks van exclamaties was nog veel langer en ik liep maar stil- bewonderend te luisteren. Ja, ja, als ze er allemaal zóó over dachten, zou 't wel gauw genoeg gedaan zijn met het bolsjewistische gevaar. Als zooveel vastberadenheid en begin selkracht maar eens gemeengoed werd in de wereld, zou spoedig het einde van den Russischen jammer dagen. STERKER KUIKENS,IDEALE LEGSTERS By voedeeproeven gpoeiden de kuikens hel besl van CO. Cvolledig dagpanlsoen van 1cdaq tof 4- weken)en daarna gebroken eA&ls.XunsVicMiC. deopfokkoslen bedroegen de helft en later de eien productie als hieronder aangegeven Eenvoudiger. Voordeeliger en betere voedingAlle foutief voederen wordt hierdoor opgeheven Vaar nog niet verkrygbaar direct af fabriek In ieder zakje C.O.ons kuikenvoederbakje q/iciis. brulO 5 K6. 10 KG 25 KG 50 K6. e.O.Opfo6medm^~ 1? 3? Ir 13■- p» li" 7? poSh" Volledig dagra.ntsoen.niets byvoeren Vraagt brcchureVoedinq in nieuwe banen. Toch wel een heerlijk gevoel, dat ons kleine land weer het groote voorbeeld gaf. En toen de geest drift was uitgepraat, heb ik met enkele gepaste woorden deze mijn gedachten tegenover bem vertolkt. Dezer dagen kwam ik hem weer tegen. „Zoo en hebben jullie de bolsje wiki er al onder was mijn eerste vraag. Hij keek mij verwezen en niet-begrijpend aan „D'r onder Hoe bedoel je dat Reuzekerels zijn 't die bolsjewiki, daar kunnen we tenminste nog eens goedkoope gerst van krijgen. Die Boelgaren en Roemenen denken ons te kunnen nemen. Louw kans, hoor! D'r zijn nog zakenlui in Moskou.... „Enne.... zio waagde ik schuchter hoe zit 't met de beschaving en de orde en de met bloed besproeide gewassen „Ga nouw gauw 1" beduidde een welsprekend schoudergebaar en hij was eensklaps in de menigte ver dwenen. ontslagen zullen worden. Lord Cecil heeft ten aanzien van de Ontwapeningskwestie de meening uitgesproken, dat de inter nationale stemming zeer merkbaar verbeterd is en nog steeds beter wordt. Binnen den omvang van het document dat door de Voorbereiden de Ontwapenipgsconferentie was opgesteld, zeide Cecil stellig te ge- looven, dat het mogelijk is de inter nationale ontwapening op zeer dras tische wijze voort te zetten, zelfs met 25 pet. Het Departement van de schatkist te Washington kan uit de voor- loopige gegevens meedeelen, dat ondanks de beurscrisis in het jaar 1929 504 personen in de Vereenigde Staten een jaarlijksch inkomen van meer dan één millioen dollar hadden. Uit een statistiek van het Ameri kaansche Ministerie van Handel blijkt, dat Amerika in genoemd jaar voor 905 millioen dollar aan buiten landsche leeningen heeft deelgenomen, waarvan 333 millioen ten goede kwam aan Canada, 167 millioen aan Duitschland en 232 millioen dollar aan het overige Europa. Herriot, de gewezen Fransche minister-president heeft in een rede gesproken over het organiseeren van den vrede. Hij verklaarde, dat Duitschland een pantserkruiser heeft gebouwd, waarmede zich geen enkel schip ter wereld kan meten. Dat Duitschland dezen kruiser kon bouwen ondanks het Verdrag van Versailles achtte Herriot een bewijs, dat Frankrijk slechts valsche veilig heidsgaranties heeft gekregen. Frankrijk en Italië streven ernaar om kruisers te bouwen, die den Duitschen kruiser het dichtst bena deren. De staten, die den ooilog gewonnen hebben, aldus concludeerde Herriot, zijn dus zoover, dat zij den overwonnene als voorbeeld moeten nemen Zulke taal wijst er wel op, dat we werkelijk nog een begin moeten maken met het organiseeren van den vrede Er is een interessante brief gepubliceerd van generaal Pershing, den Amerikaanschen opperbevelheb ber uit de oorlogsjaren. Daaruit blijkt, dat Amerika feitelijk Frankrijk gered heeft. Pershing eischt in dezen brief de spoedige opleiding van nog twee millioen soldaten en verder wil hij dat in de munitiefabrieken zooveel mogelijk vrouwelijke arbeidskrachten aangesteld zullen worden want de oorlogskansen staan hoogst ongunstig Wanneer zich dit jaar, zoo luidt de brief, nog meer ernstige tegenslag zou voordoen, dan zou men Frank rijk moeilijk tot voortzetting van den strijd kunnen dwingen. Het weer standsvermogen der Engelsche en ook der Fransche strijdkrachten is volkomen gebroken. Alleen aan het Amerikaansche leger is het te danken, dat de Duitschers in hun opmarsch tot staan zijn gebracht. De Franschen zouden daartoe niet in staat zijn geweest. De „Osservatore Romano" verneemt uit Riga, dat vreemde ingenieurs Duitschers en Amerikanen, die in de metaal-industrieën in Rus land werkzaam waren, hun contract met de regeering hebben opgezegd en het land verlaten, omdat het onmogelijk is met steeds saboteerend? arbeiders readeerend werk tot stand te brengen. Bovendien heeft de regeering de bepaling van hun contract niet nage leefd, volgens welke een deel van het salaris maandelijks aan de families der ingenieurs in Duitschland zou gestuurd worden. De „Osservatore Romano" verneemt uit Moskou, dat tengevolge van overeenkomsten tusschen de arbeiders-vereenigingen en de sovjet- regeering de Paaschdagen werkdagen verklaard zijn en dat alle werklieden, die zich op die dagen niet op hun werk zullen melden, onmiddellijk VENRAY. 21 Maart 1931 De Burgemeester en Wethouders van Venray doen te weten, da: door den Raad dier Gemeente in zijne vergadering van 15 December 1930 is vastgesteld de navolgende verorde ning V erordening op de heffing van opcenten op de Gemeentefonds* belasting in de gemeente Venray. Artikel 1. Er zullen jaarlijks, met ingang van het belastingjaar 1 Mei 1931 tot en met 30 April 1932, ten behoeve dezer gemeente, op de hoofdsom der Gemeentefondsbelasting worden ge heven 60 opcenten. Artikel 2. De opcenten worden niet geheven op de aanslagen van hen, die binnen het Rijk geen vaste woonplaats hebben. Artikel 3. De invordering geschiedt overeen komstig de verordening van heden. Artikel 4. Deze verordening wordt herzien, zoodra de gemeente voor de heffing der Gemeentefondsbelasting wordt gerangschikt in een andere dan de derde klasse. Zijnde deze verordening goed gekeurd bij Koninklijk Besluit van 12 Februari 1931, no. 4, waarbij de verordening de dato 15 December 1930, houdende voorschriften, naar welke de belasting zal worden inge vorderd, is aangehaald. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 18en Maart 1931. De Burgemeester en Wethouders van Venray. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Houtverkoop Vlakwater. De gemeente Venray zal publiek bij opbod verkoopen onder de gewone betalingsvoorwaarden op Dinsdag 24 Maart a.s. des namiddags om half drie precies, ter plaatse aan het Vlakwater circa 160 slagen prachtig zwaar timmerhout, keepers, palen, latten enz. Alles goed gesnoeid en zeer gunstig in de onmiddellijke na bijheid der kom gelegen. Verkoop van mooie eikenbooinen. De gemeente Venray zal publiek bij opbod verkoopen onder de ge wone betalingsvoorwaarden op Don derdag 26 Maart a.s. des namiddags om drie uur precies ter plaatse aan den verharden weg Oostrum-Wans - sum 19 stuks mooie eikenboomen, en verschilllende slagen tophout, weidepalen enz. Wegens bijzondere omstandig heden moet de Algemeene Vergade-

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1