JAlFQMft Weekblad voor YRNRAY, HORST en Omstreken. OÜS VOORBEELD L i manufacturen! YOQBDÏÏLIOT manufacturen} ÏYOOBDEÊUöST/S Open hulde- en dankbetuiging aan de Eerw. Ursulinen van Venray. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. H. JOZEF te Smakt. Een „nieuwe partij" in Limburg Arbeidsdienstplicht Duitschland in HaftsonQüisaföe WQ&va&titng Buitenl. nieuws. Provinciaal Nieuws ZATERDAG 14 MAART 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. II BLIJKEN I TOCH HET UlfOKlft l BLIJKEN I TOCH HET j PRIJS DER ADVERTENTIEN: 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7 i ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van KI It MA VAN DEN MUNCKHOK Telefoon 51 GIRO 150653 ENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland I 1.05 bij vooruitbetaling, afïonderl. nummers 5 cent Bestuur en leden van de afdeeling Leunen van den L.L.T.B. in algemeene vergadering op Zondag 8 Maart 1931 in hun bondsgebouw vergaderd, overwegende de groote opofferingen, zoowel persoonlijke als finantieele, welke de Eerw. Ursulinen zich reeds gedurende tal van jaren be'angeloos voor hunne meisjes getroost hebben, overwegende, het groote offer, dat de Eerw. Ursulinen zich thans weer opnieuw willen getroosten, door voor hun kinderen een R. K. Bewaarschool hier te openen, voelen zich gedrongen, om openlijk uiting te geven van hun hulde en dankbaarheid jegens de Eerw. Ursulinen van Venray en bidden Klooster Jerusalem en zijne werken Gods ruimste zegeningen toe. Namens het Bestuur en leden voornoemd, de Voorzitter P. J. ARTS. Leunen, 8 Maart 1931. Zeer gaarne sluit ondergeteekende zich aan bij boven staande, rechtmatige hulde- en dankbetuiging en vertrouwt, dat de ouders steeds nog meer en meer zullen toonen te waar- deeren het groote voorrecht, dat hun meisjes - toekomstige echtgenooten en moeders onderwijs en opvoeding ontvangen van de Eerw. Zusters. P. GOOSSENS, Rector en Geest. Adv. Plechtige diensten in de kerk van den Maart 1931. Op alle Zondagen en op de Feestdagen van St. Jozef en Maria- Boodschap: half zeven Vroegmis, 10 uur Hoogmis. 3 uur plechtig Lof met preek. Op alle Woensdagen en onder het Octaaf van St. Jozef, (19- 26 Maart) 8 uur de H. Mis. 3 uur Lof. Op andere dagen de H. Mis om kwart over zeven. 19 Maart: feest van den H. Jozef. In onzen tijd van verweekelijking en halfheid, in deze eeuw-van-de- zinnen, waarin theater, bioscoop en dans „geperfectionneerd" worden met een wetenschappelijk air alsof crisis en malaise door uitverkochte zalen of 'n „N.V. tot exploitatie van de sprekende film" zouden ver holpen worden; in deze overprik kelde-atmosfeer-eeuw, doet 't ons goed op te zien naar 'n ware man nenfiguur 'n mannenfiguur, sterk, beheerscht, met helderen, rustigen blik, 'n mannenfiguur, waarin 'n mach tige ziel schuilt ^en die respect af dwingt, 'n mannenfiguur, om steeds naar op te kunnen zien en die staat in een lichtkrans van zuiverheid en nederigheid.... Filmartisten en danseressen, too- neelisten en jaszbandisten, allerlei grooten van de plankenwereld wor den bewonderd en gevierd; men dweept met record-koningen en ko ninginnen op allerlei gebied. En gaarne erkent het beschaafde Euro pa z'n meerderen op het gebied der „kunst" in uit de wildernis geïmpor teerde kunstenmakers, die men ver geten heeft te beschaven alvorens hen hier toe te laten.... De afgevaardigden van Beëlzebub dreigen en lokken, overal... in on berispelijk avondcostuum, verzorgd gelaat en pommadehoofd, de witte tanden bloot met 'n salonlach.... in 'n blauwe kiel bij de draaiende en razende machines; met vuile praat oi oproerige taal de jeugdige zielen kwetsend..,, ofwel, verscholen in boeken-kiosken, waar rot en gaaf, waarheid en leugen voor iedereen bereikbaar zijn. Doch wij katholieken, die ons door die duivels nog niet hebben laten meetroonen, wij bezitten nog den moed en de overtuiging om onze voorbeelden en idealen hooger te zoeken: en we weten dat zoovele Gods-helden ons zijn voorgegaan, die oprechte bewondering afdwingen en van wie wij inderdaad veel kun nen en moeten leeren. In deze maand Maart, die de H. Kerk heeft toegewijd aan St. Jozef, heeft zij ons tevens 'n specialen feestdag aangewezen om dien grooten heilige te vieren als de Echtgenoot der Allerzaligste Maagd Maria. En hier hebben we dan een van onze verheven voorbeelden, een mannen figuur in den waren zin. St. Jozef, door God uitverkoren om de Voedstervader te zijn van onzen goddelijken Zaligmaker en de maagdelijkheid van Maria te bescher men, St. Jozef, de kuische en nederige bij uitstek, hij zal ons 'n kracht zijn en 'n steun als de wereld met haar ijdele waan- en dwacl- idees ons tracht te misleiden en als de drievoudige begeerlijkheid: die van het vleesch en van de oogen, en de hoovaardij des levens, 't ons moeilijk maakt. Als dan de duivel van de ontucht in een van zijn vele pose's: van schijnliefde, van kwasi-kunstgenot, van valsche wetenschappelijkheid tot ons komt, zien we dan op naar St. Jozef, die ons den weg zal wij zen met zijn leliestaf. Hij zal ons 't onderscheid doen zien tusschen ware en valsche vriendschap; hij zal ons waarschuwen voor boeken, die niet deugen en voor lichtzinnige kleeding, voor ver dachte bals en theaterstukken De tijd is voorbij, dat 't genoegen gezocht werd waar 't moet gezocht worden: thuis in den familiekring, De jongelui zijn 's avonds laat uit en loopen met balboekjes en gepar fumeerde liefdesbrieven op zak, ge waagde vermaken af en denken niet aan de verschrikkelijke verantwoor ding, die ze af te leggen hebben vroeg of laat, maar onafwendbaar zeker voor hun lichtzinnigheid. Zoovelen moeten reeds op jeug digen leeftijd de bittere gevolgen dragen van 'n vroegen val, waar voor ze zich toch hadden kunnen hoeden. Met fletse gezichten, vroeg- oud, ontmoeten we hen in onze sieden. En als de ontucht-demon hen eenmaal aangeraakt en met zijn vieze vlerken hen bezwadderd heeft, is 't moeilijk terugkeeren en.de jeugd zonde wordt gemakkelijk gevolgd door vele zonden daarna, in of buiten 't huwelijk. Wij moeten ons veilig stellen temidden van al dat jachten naar zinnelijkheid. En zal hij niet 'n goede hulp voor ons zijn, wien God zelf Zijn Zoon en diens H. Moeder toevertrouwde St. Jozef leefde samen met den Koning en de Koningin der Maagden, en was zelf Maagd. Nemen we dan in de moeilijke oogenblikken die we allen hebben, onze toevlucht tot hem van wien de H. Franciscus van Sales schrijft „Als de allerheiligste Maagd een deur is (zegt de Eeuwige Vader), willen wij niet dat zij geopend zij... zij moet, integendeel, verdubbeld en versterkt worden met onvergankelijk hout, d.w.z. haar moet in haar zuiverheid een gezel gegeven worden welke de H. Jozef is, en die hiertoe alle heiligen ja, engelen en cherubijnen- zelf, moet overtreffen in deze deugd". En heeft God aan St. Jozefs zui verheid zulk 'n verheven glans willen geven door hem aan het H. Gezin van Nazareth als Behoeder te geven: de H. Geest toont ons in 't H. Evangelie den heiligen patriarch ook biezonder in zijn onderdanigheid en nederigheid. De Nederigheid 1 Deze schoone deugd is in onzen tijd verdrongen door weeldezucht en zoeken naar luxe Partijen geven, auto's houden, voortdurend reisjes maken De be geerlijkheid der oogen doet jaloersch nastaren het „geluk" en den voor spoed van anderen de hoogmoed leidt tot leven boven z'n stand. Geldverdienen is niet meer het werken voor 't gezinsonderhoud geldverdienen is voortaan 't bijeen schrapen van alles wat men krijgen kan, en vaak neemt men 't niet nauw met de rechtvaardigheid. Goede postjes worden met trucs bemachtigd, en men ziet er niet tegen op het algemeen welzijn volledig ten achter te stellen bij het bekrompen „ik" dat bekrompen „ik" dat zoo gemakkelijk gekrenkt wordt, en op raad van den hoogmoed-satan, zich in starre stijfkoppigheid hult, omdat 't „de eer aan zichzelf" moet houden. Wat staat daartegenover St. Jozef als 'n prachtig voorbeeld St. Jozef als arbeiderniet 'n aannemer van groot werkneen, 'n gewoon hand werksman bij hem kwamenze met prutskarweitjes en reparaties, 'en af en toe kreeg hij wat nieuws te maken; het huisgezin van Nazareth was arm; bezat het nóódige en niets méér. En toch was dóar alle reden tot luxe geweestde Messias, de goddelijke Verlosser der wereld, woonde er met Zijn H. Moeder en Zijn Voedster vader. Het had een paleis kunnen zijn met tuinen en parken, met stoeten van bedienden: maar neen, in een eenvoudig huisje woonde de H. Fa milie: en toen Maria en Jozef het goddelijk Kind naar den tempel brachten om het aan God op te dragen, droeg St. Jozef in 'n mandje twee jonge duifjes mee: de offergift der armen, 't Feit alleen trouwens dat ze opgingen naar den tempel, laat reeds zoo duidelijk zien, dat zij zich niet wilden laten voorstaan op de andere Joden. De H. Schrift is sober in 't spre ken over St. Jozef, doch waar ze ons van Hem vertelt, laat ze ons ook zoo duidelijk zien, de ware zie- legrootheid, de zuiverheid en nederig heid van deze mannenfiguur, die ons tot voorbeeld wordt gesteld. Laat ons besluit zijn, niet alleen dezen feestdag bijzonder te vieren., maar blijvende vereerders van den heilige te worden, door dikwijls aan hem te denken en af en toe in den geest tot hem te richten; dit kan gemakkelijk en zonder tijdverlies. En doen we tenslotte, vooral ons best, zijn voorbeeld na te volgen; we zullen dan met meer moed en vertrouwen in 't leven staan en katholiek durven zijn met verachting van alle menschelijk opzicht. R. L. schrijft in de Maasbode „In Limburg is opgericht de Fede ratie van RK. Land - en Tuinbouw- arbeiders en Middenstanders. De Federatie zal aan de Statenverkie zingen deel nemen." Ziedaar het nieuwtje, dat blijkbaar met een tikje leedvermaak, de Lim burgsche correspondent van „Het Volk" publiceerde in het nummer van 9 Maart j.l. Het bericht verhaast ons slechts matig. Immers wij wisten, dat de katho lieke heeren Obers en Meertens bezig waren met de voorbereiding van een afzonderlijke kath. lijst voor de aan staande Statenverkiezingen. Men herinnert zich den heer Obers, wellicht nog van de Tweedekamer verkiezingen in 1929, toen zijn dissidente lijst in het geheel 3473 stemmen verwierf, waarvan 3110 in den kieskring Maastricht. Den heer Meertens kent men boven den Moerdijk wellicht niet of nauwe lijks. Hij is landbouwer-afgevaardigde voor den provincialen kieskring Gulpen, stond in 1927 als nummer zeven op de ranglijst der kath. partij, en werd met circa 2500 voorkeur stemmen gekozen. In strijd met zijn schriftelijke belofte om geen profijt te trekken van mogelijke voorkeurstemmen nam hij zitting in de Staten, zoodat hij dit maal niet meer in aanmerking kon komen voor een plaats op de gros lijst der katholieke kiesvereeniging. Nu heeft hij met den heer Obers inderhaast een „partij" gesticht, die den naam van boeren-partij, welken zij in 1929 voerde, „pour le besoin de la causse" veranderd heeft, om ook den heer Augustus, raadslid te Heerlen, en eenige andere ontevre den middenstanders te kunnen opnemen. Heel ernstig is dit alles niethet is niet de eerste maal, dat een aantal malcontenten stelling neemt tegen over de katholieke Staatspartij, en het zal ook wel niet de laatste maal wezen. Maar evenals voorheen zal ook thans het succes gering zijn, al valt het uiteraard veel gemakkelijke: een Staten-zetel in te palmen dan een Kamer-zetel te veroveren. Immers, terwijl 'in 1929 de kies- deeler voor de Tweede Kamer niet minder dan 33.800 bedroeg, was deze m 1927 voor de Staten van Limburg nog niet voluit 4000.... Maar al zou het de gloednieuwe „partij" gelukken op één, en zelfs onwaarschijnlijkerwijze op twee zetels beslag te leggen, dan nog is haar toekomst zonder eenig perspectief. Waar het vast cement der begin selen geheel ontbreekt, daar is het innerlijke partijverband zoo los en de onderlinge samenwerking zoo tijdelijk, dat na een korte poos de „partij" in scherven valt en even spoorloos verdwijnt als vele andere, die haar zijn voorafgegaan. Mogen inmiddels de katholieke kiezers in Limburg hun plicht ver staan en op hun hoede zijn tegen een krachts- en stemmen-versnippe ring, die den principieelen tegen standers onvermijdelijk ten goede komt. In de kieskringen Heerlen, Gulpen, Sittard, Maastricht en Horst is naast de officieele soc.-dem. lijst een can- didatenlijst ingediend door de z.g. vereenigde onafhankelijke democraten. Deze partij is voor deze gelegen heid gevormd door de soc.-dem. volkspartij (v. d. Ploeg) en vrijz.- democraten. Duitschland telt op het oogenblik 4.972.000 werkloozen, aan wie door het rijk ondersteuningsgelden worden uitgekeerd. Naar globale berekening zal dit getal weldra gestegen zijn tot 5 millioen. Wie geen werk heeft, behoeft zich maar op te geven en hij krijgt per week 21 mark uitbetaald. Men kan dat sociaal of humaan noemen, 't bergt toch ook groote gevaren. Het kweekt leegloopers, die zich niet veel moeite getroosten, om aan werk te komen, die daarenboven nog ontevreden zijn ook, en die in jeug dige jaren allicht worden gedreven op het pad van politieke avonturen, Er is geen bijzonder diep nadenken noodig, om tot het inzicht te komen dat is niet de ware methode. Waarin immers bestaat de werk loosheid Toch niet hierin, dat er geen werk te vinden zou zijn Maar in het feit, dat de ondernemers het werk niet kunnen betalen. Waarom treedt dan de overheid niet als werkgever op De gemeente, de Staat Oho, goed praten, die hebben immers evenmin geld De gemeenten zitten meestal tot over de ooren in de schuld enkele staan zelfs onder curateele. En de staat Waar zou de staat de centen vandaan moeter. halen Eén wedervraag waar komt het geld vandaan, dat als werkloo- zenondersteuning wordt uitgekeerd Die vraag, waar 't vandaan komt, kan ons trouwens koud laten im mers dat geld is er. Gewichtiger is een andere vraag konden die sommen niet beter wor den besteed Zooals 't nu geschiedt, zijn ze een fonds perdu zonder meer. Ze dienen om honger te stillen, jawel, maar dat effect kon ook wor den bereikt, zonder dat de staat het geld om niet gaf. Ongeveer zoo ondersteuning kun je krijgen, maar alleen op voorwaar de, dat je er werk voor levert Kijk naar Italië 1 Vroeger was het een land, bekend om zijn miserabele wegen. Tegenwoordig is het van Noord tot Zuid met een riet auto straten bespannen, eenig in Europa. Dat heeft Mussolini tot stand ge bracht door zijn werkloozen aan 't werk te zetten. Dat is een werkloo- zenondersteuning op een productieve manier. Daar vindt het heele land baat bij. Waarom kan dat in Duitschland niet Sinds enkele maanden wordt hier veel geschreven en gewreven over het probleem „arbeidsdienstplicht." Naar 't voorbeeld van algemeene militaire dienstplicht wil men jonge mannen gedurende een reeks van jaren dwingen tot arbeid. De Wirt- schaftspartij en de Duitschnationale Volkspartij zijn met dat voorstel voor den dag gekomen. Ze vorderden zulk een arbeidsdienstplicht van het voltooide zeventiende levensjaar tot het einde van het kalenderjaar, waarin men den leeftijd van 25 heeft be reikt. Een arbeidsdienstplicht dus van ruim acht jaren. Gedurende dien tijd moet de staat werk verschaffen, waardoor de aan drang bij particulieren werken enorm zou worden verminderd. De vrije arbeidsmarkt zou er zeer door wor den ontlast. In het Rijksministerie van Arbeid naar de meikgifi van iedere koe, door >39 55 (Wettig gedeponeerd) volledig dagrantsoenkoekj'e uitgebalan ceerd voor iedere melkgift tot 4«/a V£T ir> combinatie met een 20-tal voorbeelden gelijkwaardige ruwvoeder-rantsoenen, die de boerderij zelf oplevert, samengt-sïeid door onze landbouwkundige a!d ;e»:ng. Dszo volledige dagrantsoenen voldoen geheel y <n de voedernormen van Prof. Dr. Nils Hanr.so». Allo foutief vooderen en voederverspilling wu dt I-.i >r- door opgeheven. De melk van „RATIO" kost neg géén 3 cent por liter. De VEEhOUDERSPRU-* is slechts ƒ8.50 per 100 Ko. biuïo :n cJoozen i Amsterdam. Garantie ouder U H. V. Ecstau hij L.'w leverancier in Uwe plaats. Vraagt brochure auüo- voederrantsoenen voor melk- en mesivao. EERTELS' OLIEP Af RIEKEN N.V. A'DASWS heeft men over het vraagstuk lang breed verhandeld. Resultaat ondoenlijk 1 Ondoenlijk zoowel finantieel als economisch. Finantieel. Bij arbeidsdienstplicht zou de staat niet alleen de bezoldi ging op zich moeten nemen waar tegen de tegenwoordige ondersteuning zou wegvallen maar bovendien voor kleeding, voeding, werktuigen en gereedschappen, administratie enz. moeten zorgen, (Hoe zoo Is er dan geen dienstplicht mogelijk zonder kazerneering?) En dat zou in de milliarden loopen. Ten tweede is 't ook economisch onuitvoerbaar. Waar zou de werk gelegenheid vandaan moeten komen Eilieve, werk is er toch in over vloed Neen zegt het Ministerie van Arbeid „Strassenbau Dazu sind Quali- tatsarbeiter nöiig. Neubauten Auch hier sprechen Technik und Arbeitsgang gegen die Verwendung ungelernter Arbeids- krafte. Meliorationsarbeiten Heute liegt vielfach schon mittlere Erde brach." Basta. Daarmee schijnt de arbeids dienstplicht van de baan, wat ook buiten de voorstellers wel niemand voor een groot onheil zal houden Maar sluit de redeneering van het Min. v. A. wel als een bus Ge schoolde krachten zouden er niet te krijgen zijn Die werkloozen van heden hebben vroeger toch ook 't een of ander vak beoefend. Kan dan niet ieder blijven bij zijn vak Die drie werkgelegenheden, die het ministerie noemt, ja die alle drie, maar nog een dozijn andere er bij 't Moge waar zijn, dat een Italiaan over 't algemeen voor wegenaanleg beter geschikt is dan een Duitscher. Maar ten eerste werden hier vroeger toch ook wegen aangelegd, en heb ben de Duitschers dat intusschen verleerd En verdervoor wie daartoe niet deugt, is er op ander gebied werk genoeg over. Laat men maar eens beginnen met alle uitkeeringen zonder tegenpresta tie te staken en tegelijk publieke werken uitschrijven Als er op die wijze productieve arbeid geleverd wordt, dan kan de staat de som, die nu voor ondersteuning wordt aange wend, ook nog heel wat verhoogen. Hij krijgt waar voor zijn geld de leegloopers komen de wereld uit de ontevredenheid krijgt den nekslag voor politieke avontuurtjes is er geen tijd meer, en de welvaart kan er slechts wel bij varen. G. v. P. Do noodtoestand in Duitschland. De regeering zegt het volk de harde waarheid en nuchtere feiten. de Het is niet de eerste keer, dat we schrijven over den verschrikkelijken toestand in Duitschland. De economische nood is er heel erg en weerspiegelt zich in het feit, dat de werkloosheid gestegen is tot afmetingen, welke we tot nu toe nimmer gekend hebben. Het is zeker een derde deel der bevolking van 60 millioen, dat thans lijdt onder de ellende en dat slechts in het leven kan blijven door de liefdadig heid van den Staat en de hulp van het overige 2 derde deel der natie. Vooral de strenge winterkoude van de laatste week heeft den nood tot ongekende hoogte doen stijgen. Van daar dat verschillende Duitsche vereeuigingen van liefdadigheid een oproep gepu bliceerd hebben, waarin zij wijzen op den grooten nood die tegenwoordig overal in Duitschland heerscht. Wegens den enormen omvang van den nood zijn de hulpmaatregelen van het rijk die tot de uiterste grens van het mogelijke gaan, niet vol doende. Ook de landen en gemeenten doen wat zij kunnen, doch dit is niet voldoende, zoodat het geheele Duit sche volk de handen ineen moet slaan om hulp te verschaffen Iedereen wordt aangespoord het zijne bij te dragen voor de openbare inzameling, die overal wordt gehouden, ook in den vorm van kleedingstukken, schoenen, ondergoed, enz. Ook wordt er op aangedrongen, vooral de kinderen en jongelieden te steunen, ook door het verschaffen van arbeid. Uit naam van de Rijksregeering beveelt Rijkskanselier Dr. Bruning dezen oproep nog in het bijzonder aan. Het is met „das grosze Deutsche Vaterland" van vóór 1914 thans wel een héél erg groot verschil. Welk een namelooze ellende heeft die ongeluksdag van 1 Augustus 1914 teweeg gebracht. En welk een tastbuar propaganda-middel voor de Vredesgedachte Wat onder deze omstandigheden een zegen is voor het land, dat is de omstandigheid, dat het Katholieke Centrum een belangrijke rol speelt in het landsbestuur en dat zijn Rijks kanselier Dr. Brüning veilig vaart op het kompas van het Christendom. Buitengewoon sympathiek doet 't vooral aan, dat de regeering niet tracht met minderwaardige middelen het volk in het gevlei te komen, maar dat zij geen gelegenheid voorbij laat gaan, om het volk precies te zeggen de harde waarheid en de nuchtere feiten. Zondag waren met dit doel drie Rijks-ministers in actie. Dr. Brüning sprak op een bijeenkomst van het „Duitsche Studentenwerk" en deed met grooten nadiuk een beroep op alle officieele instanties om de stu denten, die geen arbeid kunnen vin den, te introduceeren in het practische leven en hun de mogelijkheid te scheppen om vooruit te komen. De Rijksminister van Financiën wees in een rede te Munchen op de noodzakelijkheid, om de Staatsuit gaven zoo laag mogelijk te houden en de werkloosheidsverzekering zoo danig te hervormen, dat alleen hij, die volstrekt niet werken kan omdat er geen werk voor hem is, gesteund zal worden. Tenslotte heeft Dr. Stegerwald, de Rijksminister van Arbeid te Munster de arbeiders de harde waar heid onder het oog gebracht, dat zij er zonder loonsverlaging niet kunnen komen. Dat zijn harde waarheden, maar het volk is er meer mee gediend, wanneer zijn regeerders de ware situatie aangeven, dan wanneer men het een rad voor de oogen draait. De ontgoocheling zou er slechts des te verschrikkelijker door worden M££G££S LUSTM/\ Wilt gij U weer frisch en flink voelen en Uw eetlust herkrijgen Ge bruik dan Foster's Maag- pillen, het ideale laxeermiddel. 0.65 per flacon. VENRAY. 14 Maart 1931 Aanbesteding voerwerk. Door Burgemeester en Wethouders der gemeente Venray zal worden aanbesteed op Vrijdag 20 Maart a.s., des voormiddags elf uur, het vervoer van ongeveer 800 M3 kiezel vanaf den wal bij Lenssen te Maashees naar den Wanssumsche weg. Inlichtingen te bekomen ten kaa-

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1