Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. iJAtfÓNtift 1 manufacturen) YQQRtmiGSTfi 4NUFACTUREN blijken toch het fvOORDÊüJQSr/ Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. H. JOZEF te Smakt. De economische positie van den Middenstand. Slecht voorbeeld van katholieke boeren. Dwaze voorkeur DT'S De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws Buitenland, nieuws. ZATERDAG 7 MAART 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No 10 I BLIJKEN TOCH HET EEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENTIES: 1—8 regels 61) cenl, elke regel meer 7'cl. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave vttn F1KMA VAN DEN MUNCKHOF ENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland I 1.05 bij vooruitbetaling, afzondert, nummers 5 cent Plechtige diensten in de kerk van den Maart 1931. Op alle Zondagen en op de Feestdagen van St. Jozef en Maria- Boodschap: half zeven Vroegmis, 10 uur Hoogmis. 3 uur plechtig Lof met preek. Óp alle Woensdagen en onder het Octaaf van St. Jozef, (19- 26 Maart) 8 uur de H. Mis, 3 uur Lof. Op andere dagen de H. Mis om kwart over zeven. De inkoop. Het ickoopen is een van de voor naamste. zoo niet de voornaamste taak. die de zakenman te vervullen heeft. Van den inkoop hangt immers zoo ontzettend veel af. Wordt te duur ingekocht, dan is de noodzake lijke winstmarge om de onkosten te dekken en daarbij een bevredigend bedrijfsresultaat te verkrijgen hope loos verloren. De klanten immers storen zich niet aan de fout door den inkooper gemaakt en denken er vanzelfsprekend niet aan een offer te brengen, door desnoods iets meer te betalen. De concurrent zal even min bij de vaststelling van zijn ver koopprijzen rekening houden met het feit, dat hij door zijn noteeringen zijn collega dupeert, omdat deze door den te hoogen kostprijs niet concur reeren kan, tenzij met verlies. Worden artikelen gekocht, die niet in den smaak blijken te vallen van het publiek, dan is het fiasco even groot, omdat geen kooper tegen zijn zin koopen zal, met de bedoeling den winkelier van een strop af te helpen. Misschien klinkt het hard in de ooren van sommigen onzer. Maar de werkelijkheid is niet anders en kan ook niet anders zijn, omdat dan de Middenstand zou op houden de nuttige schakel te zijn tusschen producent en consument, omdat dan de Middenstand zijn economische taak in de huidige maat schappij slecht vervullen zou. En dit laatste zou een ramp zijn op de allereerste plaats voor den stand zelf. Enorm veel hangt dus af van het inkoopen. En het inkoopen is zoo moeilijk, omdat de inkooper telkens opnieuw staat voor een vraagstuk, voor een waardeering van feiten, gegevens en verwachtingen. Wan neer vele inkoopers falen, dan is dit ten deele te wijten aan het principieel onjuiste standpunt, waarop zij zich bij de organisatie van hun bedrijf stellen. De meeste hebben slechts een doel voor oogen. Verkoopen, omzet halen. Zij kennen hun taak niet in het economische leven en tengevolge van die onkunde worden ontzettende fouten gemaakt. Welke is dan de taak van den handeldrijvenden Middenstander Hij is de inkooper voor zijn clien tèle, hij is de vertegenwoordiger van den consument op de markt. Laat hem dit toch duidelijk voor oogen staan en laat hem vooral begrijpen, dat hij slechts zoo lang die functie behouden kan, zoolang hij zijn taak juist volbrengt. Juist, dit wil zeggen zóó. dat de belangen der klanten gediend worden op de allerbeste wijze. De grondregels van de zaken- ethiek kunnen daarbij natuurlijk niet uitgeschakeld 'worden. De Middenstander moet er naar streven om de voor consumptie nuttige en meest geschikte goederen zoo goedkoop mogelijk, op de juiste wijze en in de juiste kwantums in te koopen, om daarna diezelfde goederen in de grootst mogelijke hoeveelheden met de hoogstmoge- lijke winst en met de geringste offers aan kapitaal, aan tijd en aan inspan ning te verkoopen. De taak van den inkooper is dus de juiste waren in juiste kwantums tot juiste prijzen op den juisten tijd in te koopen. Wij schreven hier boven, dat in koopen zoo moeilijk is. omdat de inkooper feitelijk bij iederen koop voor een waardeering staat. En de moeilijkheid van die waardeering is, dat de toekomst daarbij primair moet zijn, de factor die domineert, terwijl het verleden hem slechts steunen kan als maatstaf. De toekomst is onbekend. En zoo tast men bij in koop steeds ten deele in het duister; over kwantum, prijs, kwaliteit, vorm, kleur, afwerking en mode moet men beslissen, zonder dat men met zeker heid kan vaststellen, dat die beslis sing juist zal zijn. Omdat alles meer of minder onzeker is, omdat de clientèle straks bij uitsluiting van derden beslissen zai, een beslissing in hoogste instantie, waartegen dus voor den winkelier geen beroep meer mogelijk is. Onzeker, meer of minder. Iedere lezer zai begrijpen, dat het voor een consumptiezaak heel wat gemakke lijker is in te koopen, dan voor een zaak in damesconfectie. De smaak van het publiek is immers aan min der veranderingen blootgesteld dan de wispelturige mode, wier dictatuur na zooveel eeuwen, het moge klinken als een paradox, nog steeds triom feert, practischen zm en gezond ver stand als tropeeën met zich voerend op haar zegetocht door alle tijden heen. De inkooper heeft dus rekening te houden met wat gebeurd is en met wat komen zal. Het verleden leert hij uit zijn statistiek. Statistische gegevens zijn voor zaken, die be langrijke kwantums moeten inkoopen voor de behoeften in een komend seizoen, onmisbaar, terwijl zij voor zaken, die practisch niet meer doen dan haar constante voorraad naar behoefte aanvullen, zoo niet onmis baar, dan toch ongetwijfeld van groot belang zijn. Daar de waarde van de statistiek voor den inkooper door onzen Middenstand absoluut onderschat wordt, zullen wij er later uitvoerig op terug komen. Wij willen tot slot van dit artikel nog wijzen op een anderen zeer belangrijken factor. De inkooper moet bij de regeling zijner inkoopen weten over hoeveel kapitaal hij maximum beschikken kan. Iedere lezer zal dat voor vanzelfsprekend vinden, dat hij zich wellicht verwon derd, dat er op deze plaats de uit drukkelijke aandacht op gevestigd wordt. Toch weten wij uit de prac- tijk, dat heel veel zaken financieel in een onhoudbare positie gekomen zijn juist tengevolge van onoordeel kundige inkoopen. Wat vandaag ingekocht wordt, moet straks betaald worden. Die be taling moet kunnen plaats vinden zonder dat er daardoor moeilijkheden ontstaan met leverancier of met de credietgevende bank. Juist in dezen crisistijd eischt de organisatie van den inkoop uiterste voorzichtigheid. Vooral zaken, die niet ruimschoots voldoende bedrijfs kapitaal bezitten, dienen nauwkeurig te overleggen welk deel van dat kapitaal mag worden vastgelegd in goederen. Groot is het aantal geval len, waarin geconstateerd moet worden, dat de voorraad, in ver houding tot de beschikbare bedrijfs middelen, veel te hoog is, De ge volgen daarvan zijn in de meeste getallen zeer ernstig en kunnen tot een volslagen ondergang leiden in tijden, waarin de omzetten vermin deren en de prijzen dalen. Wij vreezen, dat straks heel veel balan sen een treurig beeld zullen vertoo- nen, juist tengevolge van het feit, dat onoordeelkundig, dat wil zeggen, dat te veel is ingekocht. Veel kooplieden zijn slechte finan ciers. En het ergste is wel. dat velen dit niet willen inzien en doof blijven voor de waarschuwingen, die zij krijgen. Ook op dit terrein is voor lichting zoo uitermate urgent er daarom betreuren wij het, dat in het algemeen de winkeliers zich niet meer om raad en bijstand wenden tot hun bank. In de meeste gevallen wordt deze voor een feit gesneld en dan volgen ongemotiveerde verwijten, wanneer niet meer geholpen kan worden. Het contact tusschen crediet gevende baok en zaak is niet nauw genoeg, tot schade dikwijls van beide partijen. In het volgende artikel zullen wij op deze materie dieper ingaan. een schamel bestaantje aan hebben, is een verdere beknotting niet ver antwoord. Met voldoening raag dan ook geconstateerd worden, dat de land- bouwwerkgeversorganisaties in Gro ningen en Friesland zich verstaan hebben met de arbeidersorganisatie, i opdat voor het zwaar getroffen i bedrijf een zoodanige hulp kan wor- j den verkregen, dat het bestaande j loon zoo veel en zoo lang mogelijk j op het verkregen peil blijft. Ook de Alg. R. K. Landbouwbe- drijfsraad nam een resolutie aan. waarin duidelijk werd uitgesproken, dat de oplossing van de crisis-moei lijkheden niet moet worden gezocht in loonsverlaging. Wat gebeurt er nu echter in Westelijk Noord-Brabant Het Kamerlid Loerakker schrijft daaromtrent in„De Volkskrant" o.m. het volgende Op de vergadering van voor mannen van landbouwers en land arbeidersorganisaties hebben de eersten het besluit hunner organi saties meegedeeld, en afgekondigd: dat de arbeiders, indien zij vrijwil lig hetgeen zeker beteekent met een blij gezicht de loonsver laging aanvaarden, de verlaging beperkt zullen zien tot 15 percent. Niet vrijwillig, dan zal de verlaging 20 percent moeten bedragen. De arbeidersorganisaties weigeren natuurlijk over loonsverlaging hoe gering dan ook te praten, zoodat wij thans het verkwikkelijk schouwspel zullen beleven, dat in Westelijk Noord-Brabant en nog enkele andere gewesten waar de meerderheid van werkgevers katho liek is, een fel conflict zal ont branden. Bij gelegenheid hoop ik wel nader op deze droevige geschiede nis terug te^komen, want de hou ding vande landbouwers in westelijk Noord-Brabant is m.i. zóóver beneden peil, dat een vrede lievende oplossing vrijwel uitge sloten schijnt. Zou de regeering geen enkele hulp bieden, dan zou een loons verlaging voor landarbeiders m.i. niet aannemelijk zijn, maar dan was zij althans verklaarbaar, doch een loonsverlaging, óók al zou de regeeringa naast de tarwewet, ook nog steun aan de teelt van suikerbieten geven, is zoo in strijd met elk begrip van redelijkheid, dat de landarbeidersbonden er niet aan kunnen denken deze te aan vaarden. Elke verlaging, hoe gering ook, zal den landarbeiders slechts door overmacht opgelegd kunnen worden te meer waar de Bedrijfsraad reeds een principieele beslissing dienaan gaande heeft genomen, waartegen het besluit van de Brabantsche landbouworganisaties rechtdraads ingaat. Het is te hopen, dat de leden vergaderingen van de landbouwers de oorlogsverklaring door hun ver tegenwoordigers ontworpen, niet zullen bekrachtigen en er voor zullen waken, dat zij den land arbeiders niet wordt gepresenteerd. Met belangstelling zullen we af wachten wat dat worden gaat. 't Is te hopen, dat het katholieke Zuiden voor deze blamage zal worden ge spaard. Het is van algemeene bekendheid, dat de loonen der landarbeiders tot de laagste bebooren, hoewel hun werk nu niet bepaald minder inspan nend is, dan van andere categorieën arbeiders. Nu maken land- en tuinbouw een heel moeilijken tijd door. Ook daar over zal de lezer wel eens gehoord hebben. En de economen van het lage productie-cijfer en het vrije spel der. economische krachten weten allang, dat er één rationeele remedie is verlaging van die lage arbeiders- loonen. Gelukkig, dat genoemde econo men iets van hun gezag hebben ingeboet door recente economische verschijnselen. Vooral als de loonen zóó zijn, dat hun trekkers er maar deze cijfers en zegt dan o.m. Nu kunnen wij er vrede mee heb ben, dat allerlei luxe-producten inge voerd worden, als wij ze zelf niet hebben. Maar in dit geval, omdat we weten, dat onze eigen heerlijke goudreinetten elk oogenblik van het jaar veel beter zijn, dan het geïm porteerde fruit, dat in smaak en geur min of meer aan een kapperswinkel doet denken, zooals laatst iemand het uitdrukte, vinden we dezen toe stand van zaken bedroevend. En waar ligt de verktaring Bij ons zelf.... Laatst vroegen wij «n een fiinken fruitwinkel appels; direct een kist op tafel, keurig ver pakte, glimmende, smettelooze waar. Maar hebt u geen Nederland- sche appels Na eenig zoeken werd een kersenmandje te voorschijn ge haald, waarin er een stuk of tien lagen, klein, gekneusd, onsmakelijk er.uitziend. Prijs als van het Ameri- kaansche product: 50 cent per kilo. We hebben ze gekocht, de smaak was slecht, de geur slecht, het was een appel, waarvan waarschijnlijk nooit iemand den naam geweten heeft Feitelijk is het eenige afdoende middel, dat de verkoop van dergelijke rommel verboden wordt, want dif bederft grondig den naam van ons heele product. Maar ook de teler en de handel kunnen veel doen door met volle kracht aan verpakking en sorteering de uiterste zorg te besteden. Eerst als er in Nederland bij wijze van spreken geen kilo minderwaardig fruit meer in den handel komt, kan de kweeker met een gerust hart ook het binnenland de fiere en in slaande reclamespreuk voeren, als „Het Nederlandsche fruit is beter dan elk ander." Tot zijn eigen voordeel. Inderdaad, hier wordt de vinger op één wonde gelegd. De buiten landers maken hun mindere waar aanlokkelijk door de verpakking. Laten onze boeren en tuinders daar een lesje aan nemen. Maar een andere vinger mag ook op een andere wond worden gelegd: de dwaze voorkeur van ons publiek voor buitenlandsche waar moet uit. Laat men toch in deze moeilijke tijden altijd en overal Nederlandsche producten voortrekken. Men zal er geen spijt van hebben, want onze waar staat nog altijd bovenaan. van ons publiek voor vreemde waar. Millioenen naar het buitenland en onze producten gaan ten onder! De industrieelen klagen, de land bouwers klagen, de tuinders klagen, de middenstanders klagen.,..., alles klaagt Het gaat allen slecht vanwege de wereldmalaise. (Maar daar zouden we niet meer over praten En toch het ligt toch ook wel een beetje aan.,., de dwaasheid onzer consumenten, die met buitenlandsche waar dweepen, ook al is die slech ter en duurder dan onze eigen pro ducten. We moeten buitenlandsche japon netjes, buitenlandsche hoeden liefst ook panamahoeden, die heele- maal niet uit Panama komen- buitenlandsche schoenen, buitenland sche stofzuigers, eetwaren en zelfs fruit Zoo werden in 1929 in Nederland belangrijke hoeveelheden overzeesche appels ingevoerd, in totaal 9620 ton. voor een waarde van 2,323,000 gld. En in 1930 zal 't bedrag ook wel ongeveer zoo zijn. Zoodat we mogen concludeeren, dat Nederland per jaar rond twee millioen guldens uitgeeft voor over zeesche appels. De R.K. Boerenstand bespreekt STERKER KUIKENS,IDEALE LEGSTERS By voedeppnoeven gpoeiden de kuikens net b«l van CO C volledig dagrantsoen van tedacj -'ct-4 vyeken) en daarna gebroken 8e*tck.XunstiicViU de cpfokkosten becroegendeheifr en later de eter- productie a's hieronder aangegeven Eenvoudiger, voordeeiiger en betere voeding Alle foutief a voederen word! hierdoor opgeheven Vaar nog niet verkrygbaar direct af fabriekIn ieder zakje C.O ons kuikenvoederbakje qfudis 10KG 25M 50KG. 3f 7. 13 1'.' C.O. Qpfo&voecfoA^-. Voliedig dagrantsoen niets byvoeren OcfootxtfflA&t Jiioplbodfi BERTEIS' •°AE0PKU "srE«OOREl AMSTERDAM Vraagt brochure:Voeding in nieuwe banen. 855-10 door jOS. BOSHOUWERS te LENT Welk dak op 't hok. VRAAG: In deBedrijfspluimvee- houder las ik eenige weken terug, dat op den zoogenaamden Pluimvee- dag te Boxtel dnor een der sprekers als beste dakbedekking voor kippen hokken asbest werd aanbevolen. Ik heb alleen pannen met riet er onder, en dat bevalt me zeer goed. Nu ben ik van plan dezen zomer nog een hok bij te bouwen en zou daarom gaarne vernemen, waarop de inleider te B. zijn bewering grondde. Ik heb gezien, dat de heer J. uit H. in het zelfde blad reeds zijn tegenspraak heeft laten hooren, doch ik Jas niet, waarom de Boxtelsche inleider aan de asbestplaten de voorkeur gaf. In Peel en Maas zou ik ook gaarne uwe meening hooren. Uit Venray. ANTWOORD: Het advies, dat te Boxtel gegeven werd, om daken van asbest te maken, zou niet het mijne zijn, want in de practijk is toch duidelijk genoeg gebleken, dat de lucht onder asbestplaten nooit zoo vochtvrij te houden is, als onder riet met sluitpamen. Als het gaat dooien hangen vaak de druppels onder aan het asbest. Ook voor eene goede temperatuur voldoet asbest als dakbedekking niet, Ik ben het dan ook nog steeds vol komen eens met den beer Jansen uit Horst, waar deze aanbeveelt, de daken te maken van riet, en daar le kwaliteit sluitpannen overheen. Voor al in vochtige winters, als deze, blijkt duidelijk, dat eterniet of asbest voor dakbedekking van kippenhok ken verre van ideaal is. Ik zou er daarom maar géén gebruik van makeDl Gaasbodems. VRAAG: Tevens vernam ik gaarne, wat u denkt omtrent gaas bodems in het kuikenhuis, en hoe groot mogen de mazen dan hoogstens wezen Uit Venray. ANTWOORD Gaasbodems zijn io hygiënisch mogelijkde mest valt door de mazen en nooit pikken de kuikens dus aan voer dat met mest in aanraking is geweest. Het gaas, dat hiervoor gebruikt wordt, daar speciaal voor gemaakt, het is ongeveer hetzelfde gaas, dat men de kafmolens van vroeger (en heden aantrof. De grootste wijdte der mazen is 12 mM. U begrijpt, dat op gaasbodems dus minder sterfte (tengevolge van uitbreiding der be smetting) zal voorkomen. De z.g. étage- of batterij-kunst moeders bevatten allemaal zulke gaasbodems. Deze kunstmoeders zijn echter meer voor groote fokkers, dus niet voor de gewone kippenhouders; daar zijn ze trouwens ook te duur voor. Warmte in de broedmachine. VRAAGIk heb een heetlucht- machine, oud model Muysert. Het vorig jaar kreeg ik maar weinig kuikens, veel halfvolwassen in den dop. De machine staat in een kelder. Ik broedde meest rond de 103 gr. F., alleen de laatste dagen iets hooger. Ge zoudt mij een genoegen doen. in P. en M. mededeelen, welke de meest gewenschte temperaturen zijn op de verschillende dagen. Uit Venray. ANTWOORD Het zal waar schijnlijk meer aan de broedeieren. dan aan de machine gelegen hebben- Van de kippen wordt tegenwoordig veel gevergd. Men denkt alles uif, om maar veel eieren te rapen; sluit ze op, vaak zonder groenvoer; ge bruikt kunstverlichting en wil dan van de zoo geforceerde dieren nog broedeieren verwachten met sterke kiem. Dat zal niet gaande Natuur laat zich niet goedsmoeds dwingen. Een temperatuur van 103 gr. F, is goed, van den beginne af, maar dan moet de kwikbol van den thermo meter ten naasten bij tegen het ei komen te liggen of te hangen, Controleer uw thermometer eens. want het kan ook aan hém liggen! Er zijn vele thermometers, die abso luut niet te vertrouwen zijn. Een kelder is alleen dan een goede broedplaats, als de petroleumlucht er goed kan ontwijken, ener geen sterk riekende stoffen aanwezig zijn. Het ventileeren gaat in kelders vaak erg lastig. Sommige kelders zijn ook te vochtig. En dan vocht men soms nog op den koop toe. Wat natuurlijk in zoo'n geval verkeerd is. gegeven ten bate van de gevangen revolutionnairen in verschillende landen. Op 16 Maart a.s. wordt te Genève de derde conferentie-Colijn voor een gemeenschappelijke econo mische actie gehouden. Laten we hopen, dat er thans een tastbaar resultaat bereikt wordt. In Engeland dreigde een con flict tusschen labours en liberalen over verscherping van de wet op de vakvereenigingen, voornamelijk met betrekking tot het stakingsrecht. Thans is dit dreigend conflict opge lost, waarmede Let moeilijke leven van de arbeidersregeering weer voor een tijdje gered is. In den Duitschen Rijksdag heeft het nog al gespannen bij de behandeling van de begrooting van landbouw en wel over de socialis tische en communistische voorstellen tot vergrooting van het kwantum bevroren vleesch. dat jaarlijks mag worden ingevoerd. Deze voorstellen werden verworpen, terwijl met 316 tegen 60 stemmen die der com munisten een motie van wantrou wen tegen den landbouwminister werd verworpen. De Chineesch-Russische con ferentie, die in November van het vorige jaar na vruchtelooze onder handelingen werd geschorst, zal thans worden voortgezel. Het hoofd van de Chineesche delegatie heeft ver klaard, dat hij nu een vlugger en succesvoller verloop der onderhande lingen verwacht. Rusland heeft een Bond tot ondersteuning van gevangen revolu tionnairen Het ledental bedraagt 5.556.230. In den loop der laatste drie jaar werd 9 millioen roebel uit VENRAY. 7 Maart 1931 Drankwet. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat is ingekomen een verzoek van Johanna Francisca Elisabeth Dirckx, zonder beroep, wonende te Venray. om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor de beneden voorkamer links van den ingang van het huis, plaatselijk ge merkt Leunen K 13. Binnen twee weken na de dag- teekening dezer bekendmaking kan eenieder tegen het verleenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren indienen. Venray 4 Maart 1931, Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Te Utrecht werd tot arts be vorderd de heer Jos. Jaspars, vroeger te Mcrselo, thans te Nijmegen woon achtig. Maandag werd alhier onder- handsch aanbesteed het bouwen van een dubbel winkelhuis, aan den hoek Henseniusplein—Patersstraat, voor rekening van den Heer W. Greef- kens alhier. Architect A. H. Martens. Ingeschreven werd als volgt G. Verstralen f 13200 Gebr. Oudenhoven f 13980 Th. Claessens f 12288 Chr. Wijnhoven f 12225 Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund. Bgz. Vrgw. Landstorm dag. Aan de leidersdag welke zal ge houden worden op 12 Maart 1931, te Utrecht, zullen ook de leiders van Venray en Leunen deelnemen. Reeds hebben zich 1031 plaatse lijke leideis voor deelneming aange meld. De commandant van het regiment Genie-troepen te Utrecht is zoo vriendelijk geweest voor den plaatse lijken leidersdag beschikbaar te stellen de regiments-muziek. ,Zij zullen wor den ontvangen in de groote zaal van Tivoli en mogen rekenen op een keurige ontvangst, waarna een toe spraak zal gehouden worden door de Minister van Defensie en anderen. Daarna bezoek aan de Jaarbeurs. Hiervoor wordt in 't gebouw van kunsten en wetenschappen een toe gangsbewijs verstrekt. Brandweerdajr. Onder auspiciën van den Limburg schen Provincialen Brandweerbond wordt op Zaterdag, 7 Maart, a.s. een brandweerdag gehouden in de Sociëteit Mariaweide te Venlo. onder leiding van den Burgemeester van ^enlo, Mr. Berger. Om 9 uur voormiddag zal de heer J. B. Roelofsen, Oud-Chef van de Afdeeling Brandweer der Politie te Delft, eene propaganda-rede houden over de brandweer in het algemeen, terwijl daarna Ir. G. A. Overdijkink. houtvester van het Staatsboschbeheer te Utrecht, de aandacht der verga dering zal vragen voor de te nemen voorzorgsmaatregelen bij bosch- en heidebranden.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1