Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. UcjÓNoftl „RATIO" jjACFONOftj (manufacturen (wORDEELttSr/j •(manufacturen 'YOOfiDEtUeST/ Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. H JOZEF te SiART Tegen den verhoog den kindertoeslag. Vrije opmerkingen. Op zoek naar een schat. Buitenland, nieuws In hut en heerenhuis RaficmaUsafie veevoeding De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG 28 FEBRUARt 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No 9 i BLIJKEN l TOCH HET I BLUKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1-8 regels 60 cent, elke regel meer 7 ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DËN MTJNOKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, af2onderl. nummers 5 cent Plechtige diensten in de kerk van den Maart 1931. Op alle Zondagen en op de Feestdagen van St. Jozef en Maria- Boodschap: half zeven Vroegmis, 10 uur Hoogmis. 3 uur plechtig Lof met preek. Op alle Woensdagen en onder het Octaaf van St. Jozef, (19- 26 Maart) 8 uur deJH. Mis. 3 uur Lof. Op andere dagen de H. Mis om kwart over zeven. In de Zuidwillemsvaart werd on langs geschreven, dat er „veel tegen standers van een verhoogden kin dertoeslag in de katholieke Kamer fractie zitten." Naar aanleiding daarvan schrijtt de voorzitter van den Bond voor Groote Gezinnen, J. W. F. van Meegeren in „het Gezin" Inderdaad, het is helaas zoo, dat er onder de R.K. Kamerleden zijn, die er niets voor voelen, den kin dertoeslag te verhoogen. Ik wou dat ik namen mocht noe men. maar als ik die zou publiceeren, dan zouden misschien de onderwij zers het raarst staan te kijken van welken kant het verzet tegen ver hoogden kinderaftrek komt. Intusschen is er niets op tegen een argument naar voren te schui ven, dat door de tegenstanders van beteren kinderaftrek wordt aange voerd. Ze beweren, dat als de kindertoe slag op 4 pet. per kind werd ge bracht en het een vader van 10 kinderen'betrof, dat op een gegeven moment diens inkomen met 10 maal 4 pet. is 40 pet, verminderd zou zijn. En dat achten die Heeren dan een zeer ongewenschten toestand, omdat zij vreezen, dat zulk een ge zin, eenmaal ingesteld op een hooger inkomen, het gemis aan kindertoe slag al te erg zouden voelen. We willen hierbij opmerken en we hebben het den betrokken ka merleden zelf ook al gezegd dat hun redeneering valsch is. Eerstens omdat een vermindering van inkomen van 140 pet. op 100 pet. zoo ongeveer neerkomt op een achteruitgang van 28.6 pet., wat heel wat minder is. Maar bovendien evenmin als een vader van 10 kinderen plotseling die 40 pet. aan kindertoeslag zou krijgen evenmin verliest hij die plotseling. Dat gaat alles langs van geleide lijkheid en eer we den kindertoeslag voor het jongste kind verliezen, zijn de oudere kinderen zoo groot, dat zij, of mee kunnen verdienen of niet meer ten laste der ouders zijn. We hopen alsnog hiermede de tegenstanders van verhoogden kin deraftrek voldoende te hebben weer legd. Dr. Moller heeft helaas groot on gelijk als hij meent, dat de geheele Kath. Kamerfractie voor verhoogden kinderaftrek is en Max van Poli's verklaring is jammer genoeg maar al te waar, dat er genoeg tegen standers in de Katholieke Kamer fractie zitten. Ik wou dat de tegenstanders ook eens openlijk hun mond open deden en op onderwijzersvergaderingen kwamen verklaren, jullie hebt op onzen steun niet te rekenen. Nu zijn mij de mededeelingen binnenkamers gedaan en dan brengt het fatsoen mee de namen te ver zwijgen. Wel achten we ons gerechtigd het feit te vermelden, opdat de onder wijzers er te zijner tijd mee rekening kunnen houden. Wat er van regeeringswego nog verknoeid wordt. Minister De Geer weet wat hij wil. Hij schijnt nog het meeste ont zag onder zijn departements-amble- naren te hebben. Maar het zijn en blijven potentaten. Ze breken liever een ministerie den nek ze zijn er voor in staat dan hun rustige rust en eeuwige wetten te laten ver storen. Een der wetten aan het departe ment van Financiën is de gewone dienst mag gedurende het jaar niet worden verhoogd. Zoo begint de N.V.Ct. een aan loop in zijn interessante rubriek „Uitvallen", waarin ditmaal „uitge vallen" wordt tegen de ergerlijke bureaucratie op de ministerieele departementen. Nu geviel het, dat de Algemeene Rekenkamer, die werkelijk op be zuiniging uit is, opmerkte, dat het Rijk al 27 jaar een hofstede van de gemeente Wageningen in huur heeft: de secure heeren gingen serieus aan 't rekenen eu wat bleek Er zou per jaar f 1000 worden bespaard, als die hoeve gekocht werd. Nu is f 1000 niets voor Vader Staat, maar 'n vader-ambtenaartje denkt daar anders over. De Minister van Binnenlandsche Zaken had ooren naar het advies, maar,... zijn onderdanigen collega van Financiën moest er eerst de middelen voor vrij maken. Nou, deze houdt van bezuiniging, dus dat gebeurt direct denkt U. Dat is al heel dom om zoo iets te denken, want aan een Departement gebeurt nooit iets direct, behalve direct in slaap vallen. En wat de Rekenkamer wilde, gebeurde zeker niet. want regel is, dat de ge wone uitgaven niet verhoogd worden gedurende het jaar, dus... moest er dit jaar maar weer f 1000 verloren worden. Het ging toch niet uit hun zakken Regel is regel. Basta Zou een groote schoonmaak nu eens niet goed zijn aan die Departe menten We weten een prachtmiddel om het te doen. Te Rotterdam liet de Rijksgebouwendienst in het post en telegraafkantoor een permanente stofzuig-installatie maken ter besparing van jaarlijks wederkeerende kosten. Het zaakje kostte slechts f 27.500. Het voldeed echter niet en.., men kocht maar weer een partij gewone stofzuigers. Of het kostbare gedoetje door de reiziger in stofzuigers voor een krats werd opgekocht weten we niet, en of sommige heeren er wat aan verdienden, weten we ook niet, maar de Rijksgebouwendienst kreeg op 'n goede dubbel goed dag bezoek van zoo'n brutaal reiziger en eea soortgelijke installatie werd ge plaatst in het P.T.T.-kantoor te Utrecht voor de verminderde prijs van f 25.000. Een koopje dus. Ook hier mislukte het zaakje natuurlijk en volgden weer 'n stelletje gewone stofzuigers. Als we met zoo'n reuze-stofzuiger de heele bende eens wegzogen Of moet er „De Bezem" aan te pas komen Weet LI wat er gebeurt? Niets! Twee miUloen goud pond in den grond geborgen. De onderstaande geschiedenisdag- teekent nog van onder den oorlog. De stad Djenin ligt op de lijn Haifa-Jerusalem. Onder den wereld oorlog was daar de zetel gevestigd van den staf van een Duitsch-Turksch leger. Ze moesten de streek bescher men tegen een aanval van de Engel- schen. De Engelschen rukten langs twee verschillende kanten jjop en de Turken konden het niet houden. Ze vluchtten weg, hals over kop. Die aftGcht van Duitschers en Turken ging niet gemakkelijk. Ze gebeurde in den donkeren nacht. Het strengste verbod werd gegeven licht te ontsteken. Er werd toen gegraven en geboord. Onnoodig te zeggen dat dit werk, met een waas van geheimzinnigheid omhuld, den grootsten indruk maakte op het volk. De volksfantasie is daar, in die streek, vooral sterk. Na eenigen tijd werd het gerucht verspreid en ook geloofd, dat de Duitschers, in weerwil van hun overhaasten terugtocht, nog kans gezien hadden, om twee millioen goudponden te begraven. Die schat werd in de aarde, in veiligheid ge bracht. De schatten van Djenin Wie sprak er niet over in Palestina De inwoners der stad groeiden in aanzien en 't scheen wel dat elke inwoner van Djenin dacht, dat hem een gedeelte toekwam van den schat. In heel Palestina kwam de stad in eere en vele inwoners van het land trokken op naar het beloofde land, naar Djenin. Op zekeren dag, na lang overleg werd er besloten te graven om den schat te vinden. De grond, in de nabijheid van het huis waar de generale staf verbleven had, werd zorgvuldig nagezien en alles doorgraven. Tevergeefs. Op andere plaatsen van de stad werden opgravingen gedaan en elke boer groef daarbij nog op zijn eigen veld. Nooit werd er zoo diep en zoo goed gespit en gedolven. Dan kwam men tot het besluit dat die slimme Duitschers hunne schatten vermoedelijk veel beter hadden weg gestopt. Men beproefde boringen te doen buiten de stad, in 't vrije veld, vooral in de richting van het station. Binnen korten tijd zag de bodem er overal uit alsof er eene aardbeving had plaats gehad. De wijze rechter der stad, Hasseir, had gezegd, dac de twee millioen goudponden gelijkelijk zouden ver deeld worden over ai de families van het stadje. Niet iedereen had er echter vrede mee en er werd druk getwist. Velen kwamen stil in den nacht, om als dieven hunne onderzoekingen en hun graafwerk voort te zetten. Ze verlangden vurig in het bezit te geraken van het goud. De bevolking was ernstig aange tast door de goudkoorts en de vreemdelingen die de stad bezochten, meenden dat de menschen daar alle maal het hoofd kwijt geraakt waren. Spoedig maakten misdadigers van den toestand gebruik om de men schen geld uit den zak te kloppen. Een Turksch onderofficier bood zich aan bij een schatrijk man der sfad. Hij vertelde, dat hij in Jerusa lem. zijn vroegeren chef had ont moet, die van die 2 millioen méér wist. De Turk liet een ingewikkeld plan zien van gangen en gewelven. Hij verzekerde dat die doolhof naar den lang gezochcen schat voerde. De onderofficier wou zijn geheim ver- koopen voor 300 pond. De rijke man betaalde, 's Anderendaags ont ving hij een briefje. Daarin werd hij uitgescholden voor een ezel, omdat hij meende met zoo'n betrekkelijk kleine som het groote bedrag in handen te krijgen. De Engelsche gouverneur, die aan het gedoe een einde wilde maken liet weten dat er van een schat geen sprake was. Dit maakte den toestand nog erger. Nu meenden de fanatieke en opgezweepte mannen van Djenin dat die schat zeker bestond. De Engelschen wilden de opgravingen verbieden om zelf den schat in te palmen. Er werd meer gegraven dan ooit! De legende van den schat blijft altijd bestaan, de gedachte aan mil- lioenen goudpond houdt de volks verbeelding nog altijd wakker. Voor de stad zelf heeft die „waanzin" nog goede gevolgen ge had. Door de diepe uitgravingen bezit Djenin nu zeer goede kanalen, welk werk reeds lang door de over heid werd bevolen, maar, gezien de bekende traagheid der bevolking, werd er nooit aandacht aan ge schonken. Tengevolge van den goeden toe voer van water, heeft de stad nu de beste vijgen van Palestina. Het blijkt hoe langer hoe meer, dat het verzet in Rusland tegen de bolsjewistische terreur steeds sterker wordt en ernstiger afmetingen aan neemt. De contra-revolutionnaire be weging wordt vooral in de Oekraine met den dag sterker. Op een plaats werd de president van den plaatse lijken Sovjet gedood. Elders werd een geheel detachement agenten van de gepoe vermoord bij het nemen van anti-godsdienstige maatregelen, In een ander district zijn vlugschrif ten in beslag genomen, waarin de bevolking werd aangespoord geen belasting te betalen en het graan niet af te leveren, omdat dit door de Sovjet naai het buitenland wordt vervoerd, terwijl de Russische be volking honger lijdt. In den Noorde lijken Kaukasus heeft de contra- revolutionnaire beweging zoo'n ge weldigen omvang aangenomen, dat de anti-communisten een open brief hebben gezonden aan het Sovjet- bestuur, waarin verklaard wordt, dat iedere ambtenaar, die door de sovjet gezonden wordt om de landerijen te collectiviseeren of de belastingen te innen, gedood zal worden Zou hieruit een algemeene opstand groeien In Zuid-Rusland heeft de crisis een stagnatie veroorzaakt in het ge heele industrieele leven. Op verschil lende stations staan meer dan hon derd treinen met kolen, die niet vervoerd kunnen worden door ge brek aan locomotieven. De regeering heeft opnieuw de rantsoenen levens middelen, vooral van vleesch, moeten verminderen. En dat in Rusland, waar de doorvoering van de theoriën van Marx zoo ongeveer „den hemel op aarde" zou brengen Bij de beraadslaging over de begrooting van oorlog in de Fransche Kamer verklaarde een links-radicaal, dat Frankrijk de sterkte van zijn leger met de helft heeft verminderd en zijn leger uitgaven met 16 pCt. In Amerika zouden de legeruitgaven met 86 pCt. en in Japan met 48 pCt. zijn gestegen. De sterkte der Duit- sche „Reichswehr" schatte hij op 259.000, waartegenover Frankrijk in 't gunstigste geval slechts 270.000 kan stellen. Men zieter wordt precies gere deneerd, alsof men al weer een nieuwen oorlog voorbereidt En stel tegenover deze cijfers nu die van een socialist in de Fransche Kamer, die beweerde, dat de militaire uitgaven van Frankrijk in 1930 niet minder dan 19 milliard bedroegen De minister protesteerde en noemde het cijfer van 13 milliard. Engeland s premier Mac Donald heeft in een rede verklaard, dat de belastingen in Engeland betreurens waardig hoog zijn. De helft ervan dient, om te zorgen, dat het land fatsoenlijk blijft. Het volk moet niet uitgemergeld "Worden, maar de moed en het vertrouwen dienen er bij het volk ingehouden te worden. De reusachtige demonstratie door de „Reichbanner" in den Ber- lijnschen Lustgarten gehouden, is een jkrachtig antwoord van het republikeinsche Duitschland aan de agitatie door Nazi's en Moscovieten. „Das Militair" is nu eenmaal specifiek Duitsch en zoo verwondert h?t niemand, dat de vroegere opper- president Horsing het front der nieuw gevormde beschermingsformaties in specteerde De leider wees er in een toespraak op, dat evenals te Berlijn in het gebeele rijk deze for maties bereid zijn om de republiek en de democratie te verdedigen. 160.000 man van den eerste ban staan gereed en zullen zoo noodig door een tweeden en een derden ban gevolgd worden Dit is geen oorlogsspel, doch een nood- en afweermaatregel van de republikeinen, die tijdig hebben ingezien, dat aan de daden van geweld, die tegen de republiek zijn gericht, een einde moet worden gemaakt Ervaringen van oen volksteller. En zoo fietste hij dan over 'n smal, hard paadje op de lieve dag van Driekoningen. Zijn hart was vol zang om de schoone zon, die blijheid goot op de aarde. Toen de dorre tak van 'n kerse boom z'n hoed op de grond gooide, sprong hij van de fiets en stapte 'n oud huis binnen. Daar wachtte 'n vervallen vrouwtje aan de kamerdeur. Ze woonde er met 'n dochter, die nooit door Cupido gewond werd.... Nou, ze hadden armoe. Dat zag je direct. Hallo schreeuwde de volks teller.... wat 'n weer hé Fijn, zei ze mathier zijn de kaarte, wij kunne ze niet invulle. Dat duvelt niet. zei de man maar wat 'n weer hé En onder 't invullen schudde ze 'n glas limonade in. De volksteller verwonderde zich om de armoe. En dan limonade. Dat mag toch niet bij 'n fats ->enlijk arm mensch. Oud vrouwtje begon te verklaren, dat ze met Sinterklaas hier en daar wat kreeg. Zoo was er nog één borrel cognac en 'n halve flescb limonade. Zoo onder 't vertellen verklapte ze ook haar armoe. En toen liep de gal van de volks teller over en de limonade naar binnen. Dat gaat nou eenmaal zoo Kijk, ze had aangeklopt bij 't arm bestuur. li weet, dat zijn zoo in den regel op dorpen rustige, rijke, wel denkende boeren, meestal zonder kinderen. Juist. Van die rustige boeren. Die hun heele leven zoo'n beetje geprutst hebben met 'n schoffeltje op 't land en 'n zwarte stroohoed. En die nu stil zijn gaan leven. Meiden en knechts hebben weggedaan. Nog 'n paar koetjes houde voor plezier. De neven en nichten helpen zoo ver duveld graag. Om de brandkast van oom en tante, die rustig zijn ea rusten en doen aan philantropie. Ze verdienen die ontzaglijke rust om hun rijke leven van vroeger met dat schoffeltje... nietwaar Rijk en weldenkend. Breed van opvatting. Diep-doordacht omtrent allerlei zaken van armoe. Die de wereld wel kennen. Nou en niet mis zijn. D'r zijn zoo'n hoop luierik- ken die niet gauw geven, de deksel van de armenkist dicht houden, als was 't de hunne. Waarachtig, de zaak zoo handig besturen, dat er nog 'n overschot blijft van 'n paar duizend. Tante, ziet u. Maar kom, kom. Nou, ze klopte aan, zei ze. De deur was opengegaan. De fraaie deur, die zoo deftig deed. En naar de melkgift van iedere koe, door (Wettig gedeponeerd) volledig dagrantsoenkoekje uitgebalan ceerd voor iedere melkgift tot 4"/o VET in combinatie met een 20-tal voorbeelden gelijkwaardige ruwvoeder-rantsoenen, d<e de boerderii zelf oplevert, samengesteld door onze landbouwkundige afdceling. Deze volledige dagrantsoenen voldoen gehool aan de voedernormen van Prof. Or. Nils Hansson. Alle foutief voederen en voederverspilling wordt hier door opgeheven. De melk van „RATIO" kost nog géén 3 cent per liter. De VEEHOUDERSPR'JS is slechts ƒ8.50 per 100 Ko. bruto in doezen sf Amsterdam. Garantie onder A. H. V. Bestelt bij Uw leverancier in Uwe plaats. Vraagt brochure «ailo- voederrantsoenen voor melk- en niestvee. BERTELS' OLIEF AS RIEKEN N.V. A'DASUÏ daar stond 'n vrouw, de vrouw van den armenmeester. Kent U de boerin nen, die rusten en aan philantrophie doen Die zijn dik. Dragen 'n bril en hebben 'n trotsche houding. Want nergens is de deftigheid zoo ngeburgerd als bij rijke boeren. En dat is goed. Toen begon de philantropie. De deftige zei niks. Want ze was dik en voor haar stond een schriel mager vrouwtje. Zoo eentje, die spillebeene had, en arm was. En als je dan zelf olifantspooten hebt en rijk bent.... dan zeg je niks. En die met de spillebeenen begon ik kwam 's vragen om wat kolen, omdat 't zoo koud is. Dan behoort de dikke lip te brul len en dan mogen de oogen niet knipperen, maar je moet zwijgend kijken, naar die.... nou, met die spille beenen, zeg. De deftige draaide zich om, bleef de deur staan en riep met luide stem, die ver over de straat klonk: Baas, kom 's. Hier zijn ze van den èèèèreme En dan ga jeals je dik bent, en rijk en weldoend, als je de vrouw bent van den armenmeester, die ook aan philantropie doet.... Zoo was 't haar gegaan. De volksteller z'n gal liep over en de limonade naar binnen.... Maar dat schriele ding had nog veel te vertellen. Er zijn nog meer menschen. die aan philantropie doen. Van die had ze ook nog wat ge kregen. Ze liet de spullen zien. En daar kwamen pantoffels, schoenen mét en zonder zooien, bonten, zwarte en grijze. Afgedragen vossen en dassen. Maar toen.... och Heer, leid nooit meer 'n volksteller in bekoring.... Toen zei ze, dat iemand haar 'n paar prachtige molton broeken had cadeau gedaan.... En de volksteller, die nooit 'n damespantalon zag dan op 'n wasch - lijn.... al of niet gevuld met wind.... hij kon den H. Aloysius niet aan roepen, Want.... floep.... daar vlogen de rokken omhoog en stond ze te voelen in die zachte, stevige molton broek.... En de man werd gevraagd zich te overtuigen van de degelijkheid der stof. ....Toen nam hij de vlucht.... H. door jOS. BOSHOUWERS te LENT Groen in de kippenloop. Onze vriend uit Leunen, die gaar ne een goede weide voor zijn kip pen wil hébben, zal ditmaal wel weer verlangend uitkijken naar het nummer van Peel en Maas. Maar dan kijkt hij nu eens niet voor niets. Want we zullen hem thans aan geven, hoe men kan handelen om een goede, blijvende zode in de ren te krijgen. Witte klaver is het beste groen voer, dat men maar bedenken kan. Gras wordt al gauw te lang of te hard. Incarnaat- of roode klaver eveneens. Waar men echter een of meer Texelsche schapen in het gras of de roode klaver kan laten loopen, is dat bezwaar opgeheven, althans grootendeels. Maar niet iedereen wenscht zulke dieren op zijn bedrijf te hebben. En dan is witte klaver het beste gewas voor de kippenrennen. Zij loopt over den grond heen en hoeft dus niet gemaaid te worden. De beste tijd voor zaaien is de laatste helft van Augustus en begin September, doch het kan ook in de lente geschieden. Het voorjaar heeft alleen dit tegen, dat de klaver straks gaat lijden door de droogte, of soms door het onkruid overgroeid wordt. Het land moet voor het zaaieu in gereedheid worden gebracht, dat spreekt. Hieronder ook te verstaan het zuiveren van onkruidplanten. Na het terrein eens goed geëgd te hebben, zaaien we bij gunstig, dat is in dit geval droog weer. Per H. A* rekent men 20 kilo witte klaver en 10 kilo roode- ot incarnaatklaver. Verder nog 7 kilo Westerwoldsch raaigras. Dit laatste dient voornamelijk als dekvrucht, die de teere, kleine witte klaverplantjes moet beschutten. Na de uitzaaiing geven we, per H. A. gerekend, ongeveer 1000 kg. slakkenmeel, vervolgens eggen we alles goed Jonder en gaan er ten slotte met een zware rol overheen. Verder heeft men voorloopig niets te doen. Natuurlijk laat men hier geen kippen loopen, want dan zou alles worden omgewoeld en kwam er weinig of niets van terecht. We zullen zien dat de roode klaver zich betrekkelijk gauw ont wikkeld, de witte doet er langer over. Men moet de roode klaver en het raaigras er af maaien, als het wat lang begint te worden, althans wanneer men er geen schapen op kan laten grazen. De kippen houden we er voor loopig nog af, want die zouden eerst de klaver wegpikken en daardoor aan het gras en het eventueel on kruid gelegenheid geven, om de voorhand te krijgen, en daardoor de klaver, waarom het hoofdzakelijk te doen is, verdringen. Op deze wijze krijgt men een ideale uitloop voor de kippen en ook voor de jongere dieren, (de kuikens). Witte klaver is zeer eitwitrijk en bevat veel vitaminen. Daaromis zu:k een klaverweide niet alleen goed voor den leg, maar ook (ja vooral) voor de bevruchting der eieren, Dit laatste is ook van onschatbare waarde voor hen, die vele kuikens uitbroeden, hetzij voor zichzelf, hetzij voor den eerkoop. De uitkomst wordt er belangrijk door verhoogd en dat niet alleen de kuikens die er komen, zijn ook veel sterker. Groenvoer speelt voor de kuikens niet alleen een rol als ze d'r zijn, maar ook greeds maanden voor de geboorte. Wanneer in den nazomer gezaaid wordt, (liefsteinde Augustus) dan hebben de kuikens in Meidaar- na reeds een goede klaverweide. Wie op „verschen grond", d.w.z. op grond, waar eerst geen pluimvee liep, kuikens of kippen houdt, die staat er verbaasd over, hoeveel beter de resultaten zijn, dan opeen terrein waar reeds eerder kippen lippen. De kuikens móéten het hier wel goed doen. Hei terrein is ten eerste absoluut onbesmet ten tweede bevat het 't allerkostelijkste groenvoer, dat er voor hun is, ten derde ontwikke len zich tusschen de klaver een macht van insecten, waar „geen voer tegen op kan" Het groote voordeel is bovendien, dat witte klaver nooit lang wordt en steeds blijft doorgroeien; zeisa.h.w. een onuitputtelijke bron van vitami nen. Wat wordt er ieder jaar een massa geld en levensblijheid verloren door den tegenslag bij het broeden en opfokken van kuikens. 't Is daarom wel de moeite waard, aan het bovenstaande de volle aan dacht te wijden. Op het hoenderpark van den heer L. Karthaus te Neerbosch vindt men zulke klaverweiden tusschen de fruit- boomen, reeds vele jaren en ze vol doen uitstekend. De heer Karthaus zaaide steeds in Augustus. Maar in de lente kan het ook, echter niet meer voor de kuikens van 't zelfde jaar. 't Best is in Augustus VENRAY, 28 Februari 1931 Vorkiczins; voor de Leden van de Provineialo Staten. De Burg; meester van Venray

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1