Uirorctë; JAüONqft Weekblad voor VENKAY, HORST en Omstreken. YQQtmiOT »>MANUFAtTURÊNi BLIJKEN TOCH HET Y00DDKU6STJ Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. De wereldoorlog 1914. De Kippenhouderij op het platteland H. JOZEF te SMAKT Provinciaal Nieuws Buitenl. nieuws ZATERDAG 21 FEBRUARI 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. 8 MANUFACTUREN i BLIJKEN 1 TOCH HET EEL EN MAA PRIJS DER ADVERTENT1EN 1—8 regels 60'cent, elke regel meer 7';, ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNOKHOF 7ENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent De rol der vrijmetselaars. Zij, aanstichters van den moord van Serajevo i H»t Februari-nummer van de „Berliner Monatshefte für internatio nale Aufklarung" (uitgave van het centraalbureau voor onderzoek naar de oorzaken van den wereldoorlog, onder leiding van dr. Alfred von Wegerer) bevat onder den kop „Grand Orient" een kort artikel van den Engelscben schrijver C. H. Nor man. over de kwestie, in hoeverre de vrijmetselarij mede schuldig is aan den moord op den troonopvol ger van Oostenrijk-Hongarije, aarts hertog Frans Ferdinand. Van bizondere waarde scuijnt ons", zoo merkt de redactie van het tijdschrift op. „hetgeen Norman zegt over de kwestie, of Princip. voordat hij den aanslag pleegde, werkelijk in Parijs en Londen geweest is en met wien hij hier in relatie is ge- treden." Norman deelt vooreerst mede» dat hij behoorde tot de Britsche arbei derspartij en met verschillende leden van de tweede internationale bekend was, o.a. met een schrijver, Adolf Smith genaamd, die op de congres sen als officieels tolk optrad. Norman werd op zekeren dag door Smith op een conferentie uit- genoodigd, die tot doel had, in Londen een zustervereniging te stichten van den Franschen vrijmet- selaarsbond „Grand Grient Norman woonde deze conferentie bij en betuigde ook in het algemeen zijn instemming met de stichting van deze vereniging, maar maakte op bepaalde punten eenig voorbehoud. Het schijnt, dat hij op grond van deze voorbehouden later niet meer werd uitgenoodigd, om aan de verder beraadslagingen deel te nemen. De zustervereniging werd inder daad gesticht en Smith trachtte toen Norman hiervoor te winnen. Hij zeide hem, dat met uitzondering van Jaurès, de leidende socialisten van Frankrijk en ook vele niet socialis tische staatslieden lid waren van den „Grand Orient". Smith noemde o.a. Delcassé, Poincaré, Briand eh Mil- lerand, van andere landen Vander- velde. Miljoekow, Venizelos, Bissolati en Mussolini. Norman won nauwkeurige infor maties in over de politieke doel einden der Fransche vrijmetselarij en constateerde de bedoeling, om den status quo in Europa door een oorlog te vernietigen en tevens de gebieden van der. Rijn. Elzas-Lotha- ringen en Marokko voor Frankrijk te veroveren. Als besliste oorlogs tegenstander ging Norman hiermede niet accoord. Hij redigeerde daarna eenigen tijd een tijdschrift waarvan Sir Erward Grey eigenaar was. Daar hij in dit tijdschrift voor de gevaren van den driebond en de triple alliantie waar schuwde werd hem door Grey ver zocht, om zijn politiek standpunt te wijzigen, of anders zijn ontslag te nemen. Norman nam daarop zijn ontslag. Tot zoover de voorgeschiedenis. Norman verhaalt nu, dat hij Zon dag, den 28sten Juni 1914, tegen half elf 's morgens in Londen bij het paleis van justitie den reeds genoem den Smith ontmoette. Smith, die min of meer opgewonden scheen te zijn, kwam naar hem toe en vroeg hem, of hij in het clubgebouw de tele grammen gelezen had. Norman be vestigde dit. Daarop vroeg Smith, of er ook berichten uit Serajevo waren binnen gekomen. Norman bekent, dat hij toen nauwelijks wist, dat deze stad bestond. Hij herhaalde daarom „welke stad Smith antwoordde „Serajevo, een stad in Bosnië." Toen Norman daarop zeide, dat uit deze stad geen telegrammen waren aangeplakt, werd Smith eenigszins boos en mompelde „Is het mogelijk, dat zij een fout begaan hebben Door Smith's gedrag nieuwsgierig geworden, vroeg Norman, wat hij eigenlijk verwachtte. Smith deed echter, alsof hij die vraag niet hoorde en liep door. Nor man echter was ten hoogste over Smith's eigenaardig gedrag ver baasd geweest. In den namiddag van denzelfden dag speelde Norman een partij bridge met eenige vrienden, die in goede relatie stonden met de twee groote dagbladsyndicaten. Een dame deelde hem daarbij het bericht mede dat de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije vermoord was. Zij zeide, dat de heeren van het bureau van de courant verklaard hadden, dat het teeken voor een Europeeschen oorlog, die door de Northcliffepers reeds lang verwacht en door agitatie in de hand gewerkt was, thans was gegeven. „Ik begreep toen," zoo zegt Nor man, het buitengewone gewicht van de vraag, die Smith mij steldedaar ik hem zelf echter nooit meer te zien kreeg, kon ik hem niet vragen, mij zijn somber voorgevoel van de mis daad van Serajevo te verklaren." In een slotbeschouwing zegt Nor man dan „Er is reden om aan te nemen, dat Princip, de man die na den mislukten bomaanslag een pistool schot op den troonopvolger loste, eenige weken voor den moord te Londen vertoefde. Hij was immers ook in Parijs geweest. Verder is het opvallend, dat Jaurès vermoord werd, voordat hij in de kamer de rede kon houden, waarin hij van plan was, zich tegen de oorlogscredieten uit te spreken en den „Grand Orient" in verband te brengen met deiémoord in Serajevo". De redactie van de „Berliner Monatshefte" deelt tenslotte mede, dat zij ter nadere opheldering van de bewering, dat Princip in Parijs geweest is, met Norman in relatie staat en op deze kwestie nader zal terugkomen. door jOS. BOSHOUWERS te LENT Broedeieren van jonge hennen. VRAAG: lk krijg 1 April een toom kuikens van zeer goede af stamming. Zou het nu mogelijk zijn, dat ik hiervan het volgend jaar broedeieren raap Hoe te handelen? Gaarne antwoord in Peel en Maas. Uit Weverslo bij Venray. ANTWOORD: Over het alge meen ontraadt men, het fokken van jonge hennen. Uw vraag bewijst me, dat u ook huiverig is. Toch geloof ik, dat u zich niet erg ongerust be hoeft te maken, want doordat u deze W. L.-kuikens (dat zijn het toch reeds met 1 April krijgt, zullen de meeste hennetjes in den a.s. winter eene ruiperiode doormaken en daardoor tegen den broeitijd ongeveer in dezelfde positie verkeeren als overjarige hennen. Fok ze gewoon op, zonder veel te remmen, want dit laatste zou u toch niet helpen, om den tusschen- tijdschen rui te voorkomen. Maar voer ze van den winter niet met kunstlicht. U zet er natuurlijk onverwante hanen, eveneens van prima afstam ming bij. Beantwoording kon vorige week niet meer plaats hebben, daar uw brief juist een post te laat kwam. Goed succes Vlaamsehe Reus. VRAAGOfschoon het geen kippen zijn, wilde ik toch gaarne in Peel en Maas volgende vragen be antwoord hebben. Ie. Indien de voedster gedekt is geweest door een ram van ander ras. en ik laat ze nu dekken ook door een zuiveren haaskleurigen ram, kan ik dan ook nog zuivere jongen verwachten De voedster is raszuiver. '2e. Vorig jaar maakte mijn voed sters nog al eens de jongen dood, als ze een dag oud waren, soms nog eerder. Melk te drinken geven tegen en vlak na het werpen is dat een goed middel daartegen Uit Venlo. ANTWOORD le. De vroegere paring heeft absoluut geen invloed meer op de jongen, die na een paring met een anderen ram geboren worden. Wat dienaangaande verteld wordt, is klinkbare onzin. 2e. U kunt de voedsters voor en na het werpen gerust melk te drinken geven. Het is zelfs heel goed, vooral wanneer ze over weinig of geen groenvoer beschikken. Maar afdoende is het niet, om te voor komen, dat de jongen worden op gegeten. Wel is het vaak een voor behoedmiddel. Laat de voedster in dien critieken tijd zooveel mogelijk rust houden. De angst is ook vaak oorzaak van het opeten. Levertraan. VRAAG Als bekend mag wor den verondersteld, dat de in den winter zoo talrijke zonlooze dagen onze kippen vaak gebrek hebben aan vitaminen en om hieraan tege moet te komen, wordt aanbevolen, het geven van goede levertraan. Nu is mijn vraagOp welke wijze men dit vocht de kippen het gemakkelijkst kan toedienen. Uit Deurne. ANTWOORD Kijk eerst eens op de label van uw ochtendvoer of hier soms al levertraan in zit. In dit geval zcu ik de levertraan verder maar weglaten, want te veel is ook niet gewenscht. Levertraan kan men anders nog het gemakkelijkst mengen onder het hardgraan. Men neemt daartoe ge woonlijk 2 eetlepels vol per Liter graan. U kunt wel voor een heele week vooruit mengen. De levertraan trekt dan wel grootendeeh in het graan met poreuzen bast, maar dat is niet erg. Het alzoo gemengde graan geeft u in een bak, b.v. een ons per week en per kip. Dat is ongeveer 15 gram iedzren dag. Voor IOC kippen wordt dat 3 pond. U kunt dit op den namiddag geven, b.v. om 1 of 2 uur en dan de rest van het hardgraan tegen den avond, doch dit niet in een bak, maar onder strooisel of haksel. Natuurlijk komt die 15 gram op mindering van het laatste maal. Men moet lë kwaliteit levertraan nemen, want de andere heeft weinig of geen waarde voor de kippen. 5 hanen bij 125 Barne?elder- hennen. VRAAGGaarne vernam ik tevens of 5 hanen bij 125 Barne- velderhennen genoeg is. Ik bedoel met het oog op bevruchting. Uit Venray. ANTWOORD Neen, dat is te weinig. Als het Leghorns waren, was het nog wat te min. Bij 125 Barnevelder-hennen dient men wel 7 of 8 hanen te houden. Als ze elkaar maar verdragen Bijkoopen nu gevaarlijk, met het oog op eventueele vechtpartijen uit jalouzie. Ochtendvoer maken. VRAAG Zou u in Peel en Maas niet eene goede samenstelling willen geven voor ochtendvoer Nu de graanprijzen zoo laag zijn moet er m.i. winst aan zitten, om het zelf te mengen. Ik weet zeker, dat u vele lezers een dienst zou bewijzen. Uit Venray. ANTWOORD De kippenhou ders moeten niet zelf mengen. Laat dat over aan degenen, die daar mengmachines voor hebben. De granen zijn zeer zeker in prijs ge daald, maar die maken het mengsel niet duur. De visch- en vleesch- meelsoorten, de gist, de levertraan, e.d. zijn maar betrekkelijk weinig in prijs gedaald, althans lang niet in dezelfde verhouding als de graan meelsoorten. De landbouwbond en de handelaars die ingericht zijn, om goed te mengen, hebben gaandeweg allemaal, uit zucht tot zelfbehoud, wel zoodanig ver laagd, dat er geen bezwaar kan bestaan, om daarvan te betrekken. Iemand, die zelf wil mengen voor betrekkelijk weinig kippen, moet de meeste grondstoffen in te kleine hoeveelheden inkoopen wat van zelf duurder uitkomt om met zelfmengen nog veel voordeel te behalen. Of men moet zoo nauw niet kijken, en dan bedriegt men niet alleen de kippen, maar ook zich zelf. N.B. 't Is van de week erg druk met vragen, vandaar dat wij Leunen ditmaal niet konden helpen, want dat vereischt een artikel apart. Ik zal het rechtstreeks naar Leunen opzen den er is echter nog geen haasi bij en dan doen plaatsen, als er eens minder vragen komen. tegen de werkloosheid. Hoe groot de moeilijkheden zijn, bleek dezer dagen nog eens weer uit een rede van Snowden, den mi nister der schatkist op een verga dering van de parlementaire labour- partij, doordat Snowden zeide te voorzien, dat er 40 tot 50 inillioen tekort op de begrooting zal zijn. Hij verklaarde echter, dat hij niet van plan is, de salarissen of de schadeloosstellingen voor de werk- loozën te verminderen. Hij sprak plechtig over de tegen woordige financieele crisis en waar schuwde voor de gevaren van een nieuwe inzinking. Hij liet ook doorschemeren, dat het noodzakelijk zal zijn, om de belastingen te verhoogen teneinde de begrooting in evenwicht te brengen. Spr. hoopte echter, dat het niet noodig zal zijn, de directe belastin gen te verhoogen. Het offer, dat de arbeiders te brengen zullen hebben, zal de tijde lijke staking zijn van de plannen van sQCiale ontwikkeling. Snowden liet doorschemeren, dat hij geen mogelijkheid ziet, om den toestand onmiddelijk te verbeteren en dat het aantal werkloozen eerder dreigt toe te nemen dan te verminderen, De kanselier van de schatkist wees opnieuw op de noodzakelijkheid om te bezuinigen en verklaarde tenslotte, dat hij ge heel en al bereid is, om zijn ontslag te nemen, als een ander zijn post wenscht over te nemen. Verschillende sprekers oefenden critiek uit op deze rede, maar een verzoek om een nieuwe vergadering bijeen te roepen, werd verworpen met 72 tegen 53 stemmen. Waar de toestand zoo nijpend is, behoeft het niet te verwonderen, dat men naar groote middelen uit ziet, om verzachting te brengen, vooral door verbetering in den desolaten toestand der industrie. Er zouden plannen zijn om voor stellen uit te werken tot het reorga- niseeren en opnieuw opbouwen van het Britsche bedrijfsleven naar een 5-jarenplan. De industrie zou daartoe georga niseerd moeten worden en, evenals zulk in Rusland geschiedt, een sche ma moeten hebben, waarnaar de productie geregeld wordt. ^Voorwaar een enorm probleem, waarover nog heel wat geesten zich het hoofd zullen kunnen breken STERKER KUIKENS.IDEALE LEGSTERS By voeder>pr>oeven gpoeiden de kuikens het besl van CO (volledig dageanisoen van "tedacj tot4 weken)en daarna gebroken $Unie/s.%ursUuMtl, de opfok kosten bearoegen de helft en later de eien- pnoduche als hieronder aangegeven Eenvoudiger, voordeeliger en betere voeding Alle foutief voederen word! hierdoor opgeheven Vaar nog niet verkrygbaar direct af fabriek In ieder zakje CO ons kuikenvoederbakje gerits truto 5tó 10KG 25*6 50*6. l¥ 3- 7. 13- PW Jx poshv Volledig dagrantsoen mets by voeren Odk/otwlOJSiÈtt Bfoptbodji MÊéel.vi tt/n Mmaoht/s BER li tlS ^ATOJKUlSuOTREl AMSTERDAM Vraagt brochureiVoeding in nieuwe banen. Plechtige diensten in de kerk van den Maart 1931. Op alle Zondagen en op de Feestdagen van St. Jozef en Maria- Boodschap: half zeven Vroegmis, 10 uur Hoogmis. 3 uur plechtig Lof met preek. Op alle Woensdagen en onder het Octaaf van St. Jozef, (19- 26 Maart) 8 uur deTi. Mis, 3 uur Lof. Op andere dagen de H. Mis om kwart over zeven. Engeland tobt met groote moeilijkheden. Veertig A vijftig millioen tekort op de begrooting. Als een gevolg van de geweldige economische crisis worden vrijwel alle landen der wereld getroffen door den striemenden geesel der werkloosheid. Duitschland en Engeland hebben het twijfelachtige voorrecht, in dezen boven aan de lijst te prijken. Over 't ontstellende werkloozencijfer in Duitschland spraken we al meer en thans richten we ons nog eens naar Engeland, waar een arbeidersregee- ring aan het bewind is in een van de moelijkste perioden, welke het land ooit doormaakte. Het getal werkloozen stijgt er nog steeds en het Lagerhuis heeft weer een regeeringsvoorstel aangenomen, om nog een bedrag van 20 millioen pond ten laste der begrooting te brengen voor den dienst der verzekering VENRAY. 21 Februari 1931 Terkoop van mooie canada- boomen. De Gemeente Venray zal publiek bij opbod ter plaatse verkoopen op Dinsdag 24 Februari a.s. des na middags half drie precies: 40 canadaboomen, gelegen aan den verharden grintweg te Merselo en om vier uur: 116 canadaboomen, gelegen bij den verharden Stationsweg aan het Brukske, zeer geschikt voor klom penmakers, Venray 16 Februari 1931 De Burgemeester en Wethouders van Venray. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HA AREN. Wij herinneren belanghebben den er aan, dat in deze maand de rupsennesten moeten verwijderd zijn. Morgen Zondag 22 Februari om 6 uur is vergadering van het Groene Kruis in een der bovenzalen van het Patronaat alhier. Op de Maandag alhier ge houden veemarkt waren in totaal aangevoerd 307 stuks vee. Stieren 0 Dragend vee 46 Gust vee 10Vet vee 19 Kalveren 0 Biggen 232. Handel slap, prijzen hoog en vast „Het Kostbare Leven." Dat de Tooneelvereeniging „Sint Servaas" een goede en zeer goede club is, hoeft niet meer gezegd, om dat iedereen dit al lang weet. Anders zou op Vastenavond-Dinsdag j.l. de groote zaal van 't Patronaat niet zijn vol geloopenom een stuk nog wel dat „half Venray" onlangs alreeds had gezien. „Het Kostbare Leven" is een mooi stuk. Dat zijn nu eens geen flauwe grappen, doch echte humor. Maar 't is ook een moeilijk stuk, dat goede krachten vergt. Schrijver dezes heeft het eens zien opvoeren zonder er veel schoonheidsontroering van te smaken. Welk een verschil met de kostelijke uitvoering van „Sint Ser vaas" Over 'n paar bijrolletjes, overigens niet zonder verdienste ge speeld, willen we 't niet hebben. Een eere saluut aan boekhouder ZippeEenig spelGeen oogenblik vergeten dat men moet voorstellen een oud verschuchterd manneke, dat allengskens zich ontpopt als een goochem leuk kereltje, zonder 't zelf hebben. Men denke ">.a. aan de slotscène, waar Zippe het op ont slag aanlegt. Zulk soort dingen adresseert men niet aan een tooneelclub van de benedenste plank. Zou nergens goed voor zijn. Aan deze hoogstaande vereeniging mogen ze ter overweging bescheidenlijk worden aanbevolen. Aan leider en leden moet een woord van innigen dank gewijd. Voor den financieelen steun aan de R.K. Jeugdbeweging. Voor het edele doel aan de menschen die met Vastenavond in Venray willen blijven, een even gepaste als verkwikkende ontspanning te schenken. En voor het artistieke spel. Tot weerziens Vergadering Verkoop vereeniging St. Antonius Op Woensdag 18 Februari 1931. De Voorzitter, M. Wismans, opent de vrij talrijk bezochte vergadering met den Christelijken groet en een woord van welkom aan de aanwe zigen die zich niet door het slechte goed te weten, dat is een prestatie weer en weg hebben laten afschrik- belang Stockel. de werkman en uitvinder, met zijn krachtige glas heldere stem, waarmee bij zijn ver bittering uitte tegen de maatschappij, was best. Hoe licht brengt deze rol tot overdrijving Bij dezen Stockel was er geen kwestie van. Spel van voornaam gehalte gaf rentmeester Otto Korner. Heeft wel iedereen begrepen welk een zware rol dit was Een klein kunstje, voor zóó'n speler dan, om met deze rol uitbundig applaus tot zich te trekken ten koste van het spel der anderen Het is een aparte felicitatie waard, dat deze vertolker aan goed samen spel de voorkeur geeft boven per soonlijke succesjes. Henny, zijn zoon. was een echte jonge gentleman, en geen nagemaakte, die met benijdens waardige distinctie zijn eenigszins sobere rol vervulde. De kleermakersfirma Ktonou en zoon bleek naar aller getuigenis precies zóó te zijn als ze wezen moestde zoon 'n tikje moderner *en ietwat lustiger dan de vadereen zakelijk en droog type. De rol van George Hartwich was ten deel ge vallen aan den geweldigen koppigen boer uit „De Waterduivel". Dat was toen een pracht-creatie. We waren werkelijk nieuwsgierig naar de ver tolking van Hartwich. Was, in één woord gezegd, best en uitstekend, 't Zou bepaald jammer zijn, als „Sint Servaas" deze kracht moest missen. De twee leden dezer Tooneel vereeniging die de joden Schmoll ez Kratzer moesten voorstellen, blijken ook al voor geen enkele rol stil te staan. Fijn spel't Werden toch weer geen marktjoden 't waren en bleven „heeren", zij 't dan ook sluike heeren. Zware rollen, maar toever trouwd aan de juiste krachten. Onzes inziens mag en moet Ven ray fier gaan op de, ook elders in den lande bekende. Tooneelvereeni ging „Sint Servaas." Of 't nu geheel en al volmaakt was Dat bestaat niet op dit onder- maansche diep. Het kan natuurlijk zijn dat de criticus op zoo'n avond allerlei andere zorgen aan 't hoofd heeft. Ook kunnen droeve gebeur tenissen in de gemeente zijn oordeel beschaduwen. Dit vooropgesteld, zoude hij als zijn eerlijke meening deze vraag willen doen. Hebben de fijne smaak van den leider en de toewijding der leden zich niet een ietsje te veel beijverd voor „inge- houdenheid 't \(enraysche publiek zit niet avond aan avond in den schouwburg. Dit is een geluk, zeer zeker maar voor zulke toeschou wers dienen vele „kostelijke zetten" wat meer naar voren te worden ge bracht, scherper geaccentueerd. Stuk heet dan wel blijspel, maar is voor een groot deel klucht. Zoo'n beetje chargeeren doet soms goed. Het gave, karaktervolle spel van b.v. de iwee joodsche zaakwaarnemers zou er o.i. beslist mee gewonnen ken. De notulen der vorige vergadering werden na voorlezing door den Secretaris onveranderd goedgekeurd. Uit het nu uitgebrachte verslag bleek, dat in 1930 de vereeniging was aangegroeid met 35 leden, zoo dat zij thans 1015 leden telt. In 1930 werden aangevoerd 14897 varkens, verkocht voor f 1007015.41 121 kalveren voor f 4970.59samen f 1011986.—; hiervan werd aan de leden-leveranciers uitbet. f986651.18 zoodat eene bruto-winst werd be haald van f 25334.82 waarvan moesten worden voldaan Exploitatie kosten f 10917.23 verenigings kosten f 11004.26 samen £21921.49 Rest netto-winst ad f 3413.33 ver meerderd met entree-gelden der nieuwe leden f 189verkoop aan particulieren f 16vormt dit het batig saldo van het boekjaar 1930 f 3618.33 voeg hierbij het bezit der vereeniging per 1 Jan. 1930 f 19322.09 Dan komt men aan het cijfer der balans per 1 Jan. 1931 f 22940.42 Om te doen uitkomen, hoezeer de varkensprijzen in 1930 gedaald was, werd medegedeeld, dat er in dat jaar 1588 varkens meer geleverd werden dan in 1929 maar dat de opbrengst toch nog f 109624.78 minder was dan in 1929. Over den handel in Hooi, Stroo en Aardappelen, teekenden wij aan dat werden aangevoerd in 1930 2689819 kilogram stroo, met een opbrengst van f 61400.54 52070 Kg. hooi idem f 1711.58; 3039165 Kg. aardappelen idem f 70644.65 samen f 133756.77. Op dit bedrijf bedroeg de behaal de bruto-winst in 1930 f 18389,56 te verminderen met de kosten van exploitatie en vereeniging f 17429.67 zoodat eene netto-winst werd be haald van f 959.89 waarin de af schrijvingen op gebouwen, machine rieën en dekkleeden zijn inbegrepen. De heer Peters. Oirlo, als Voor zitter van den Raad van Toezicht geeft een ruim overzicht over de verstrekte cijfers, welk overzicht door de vergadering, blijkend de heerschende stilte, zeer werd gewaar deerd. Aan de hand van het door den Inspecteur uitgebracht rapport in zake de boekhouding, ging de vergadering er onder applaus toe over de gedane rekening en verantwoording goed te keuren en het bestuur decharge te verleenen. De Voorzitter brengt gaarne een woord van dank aan den heer Peters voor diens heldere uiteenzetting der cijfers. Eene zeer geanimeerde discussie over verschillende interne aangele genheden der vereeniging, die veelal hun oorsprong vonden in den hui- digen crisis, volgde, waarvan echter de slotsom was, dat de vrijen handel niet meer geeft voor de goederen dan de vereeniging, een enkele ka-

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1