POSTER'C Abdijsiroop Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. jjACfÓMfti „RATIO" MANUFACTURER BUJKEN TOCH HET raORDEELN Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Buitenl. nieuws. Deecomische positie van den Middenstand Rationalisatie veevoeding Provinciaal Nieuws Stelende j RugpijnNierenPillen Stop vlug dien GRIEP-aanval H. Familie te Venray. ZATERDAG 7 FEBRUARI 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No. 6 pp, ie r)ER ADVERTENTIKN: 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7',. ci. bij abonnement lagere tarieven. UitfiaTe vun FIRMA VAN DEN MI NCKHOF VENEAY Telefoon SI GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland t 1.05 bij vooruitbetaling, atzonderl. nummers 5 cent Naar do persoonlijko dictatuur in Rusland. Stalin, do nieuwe „roode Tsaar." Ingenieur Bassecbes. een goed kenner van Rusland, schrijft in een Weensch blad een artikel waarin hij betoogt, dat Rusland op weg is naar een persoonlijke dictatuur onder Stalin, den nieuwen „Rooden Tsaar". In Moskou heeft ingenieur Basse- ches, persoonlijk ervaren, hoe in Rusland langzamerhand de persoon lijke dictatuur nadert. Rusland door leeft nu een tijd. zooals nog nooit tevoren er heerscht een toestand van den latenten staatsgreep en deze vindt uiting in den scherpen strijd binnen de Sovjet-partij en vooral ook in den strijd tegen de rest der oude bolsjewisten van Lenin. Langzamerhand is het gelukt, allen, die aan de wieg der revolutie hebben gestaan, eruit te dringen. Bijna on bemerkt door de massa's wordt de staatsgreep ten uitvoer gebracht door verbuiging van wetten en partij-statuten, door gebruikmaking van het staatsgezag bij den strijd binnen de partijen, (wat vroeger nooit het geval was) verder door hernieuwing of wijziging van wetten. Alleen in de woningen der partij hoofden of van hen, die vroeger grooten invloed hadden, spelen zich opgewonden debatten af. Deze staats greep is tegenwoordig in eon beslissend stadium getreden en al is het ook nog niet tot de persoonlijke dictatuur gekomen in ieder geval is ze al een heel eind op weg. Onverschillig, of Stalin wil of niet. Sovjet-Rusland zal op zekeren dag den dictator aan hot hoofd zien. De schrijver gaat dat breedvoerig na en bewijst, dat thans reeds meer en meer de communistische partij de lakens uitdeelt en dat party en staat hoe langer hoe meer samenvallen. Als dit proces zich volledig vol trokken heeft, dan zal aan het hoofd van Rusland, waar men de democra tie zou kiezen in haar volledigsten vorm, een Stalin staan als dictator, als een nieuwe ,,R">ode Tsaar." Arm Russisch volk, maar ook... arme democratie o— Wereldontwapening. Hoe men er in Engeland over denkt. Er is in het Engelsche Hooger- huis een debat gevoerd over. wereld-ontwapening hetwelk belangrijk genoeg is, om er hier een en ander over te zeggen. Een der leden vroeg de regeering, of zij een verklaring wenschte af te leggen over de vorderingen, welke tot nu toe gemaakt zijn op het gebied van de internationale ..ver mindering der bewapening. Naar zijn meening dient de Con ferentie in Februari 1932 een of ander ontwapeningsplan te aanvaar den, hetwelk gebaseerd moet zijn op het rapport van de Voorbereidende Ontwapeningsconferentie. In dat geval zou zeker een weg naar een permanenten vrede gevonden kunnen worden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zou de heele ontwapeningspolitiek een doodge boren kind zijn, met nihil resultaat. Eén resultaat zou dan slechts moge lijk zijn oorlog. Lord Cecil meende, dat de vrede niet gewaarborgd is zoolang de wed loop der bewapening voortduurt. De vooruitzichten der bewapening zijn volgens hem niet ongunstig, inzon derheid, wanneer Engeland en de Engelsche regeering deze belangrijke kwestie ernstig behandelen. Duitschland is het eenige land dat ontwapend is. Wanneer de anderen niet dit voorbeeld volgen, dan zal Duitschland zeker het recht opeischen zich evenals zyn nabuurstaten te bewapenen. Het zou dan onmogelijk zijn Duitsch land dit recht ie ontzeggen en tegen stand te bieden. Op dezen grond is het van belang, dat de Ontwape ningsconferentie 't volgend jaar ten minste in zekere mate ontwapening aan de volkeren brengt. Namens de regeering verklaarde Lord Parmoor het eens te zijn met hetgeen Lord Cecil verklaard heeft. Er zal geen enkel resultaat worden bereikt als de wedloop der bewape ning niet wordt stopgezet. De onmiddellijke oorzaak van den wereldoorlog is de wedloop der bewapening ge weest. Het gevaar, dat de volken wederom in dezelfde fout zullen ver vallen, moet onder alle omstandig heden voorkomen worden. De Ont wapeningsconferentie dient deze getallen in tabellen vast te leggen. Zonder bepaald ongerustheid te willen veroorzaken meende hij toch uiting te moeten geven aan de vrees, dat voortzetting van de bewapening grootc gevaren en moeilijkheden kan veroorzaken. Van verschillend terrein. De volgende week Donderdag zal Z. H. de Paus spreken tot de ge- heele wereld. Dan wordt n.l. het nieuwe Zendstation van het Vaticaan plechtig ingewijd. Bij de inwijdings plechtigheden zal Z. H. de Paus een rede voor de microfoon houden tot de geheele wereld. Deze rede zal ook in ons land goed te hooren zijn. De Russische regeering is voor nemens, om een groote luchtschepen- fabriek te bouwen. In verband hier mede vertoeft de technische directeur van de „Zeppelin"-fabrieken te Moskou. Bij de propaganda, die voor het plan gemaakt wordt, om de noodige kapitalen bijeen te krijgen, wordt vooral gewezen op het ont zaglijke belang van deze luchtschepen in tijd van oorlog Laten we maar hopen, dat er geen geld voor blijkt te zijn. Men kan in alle landen toch zoo aandoenlijk praten over vrede en wanneer men onderhand niet beter wist, zou men waarlijk gaan gelooven, dat alle machthebbers in Genève den vrede willen en de ontwapening Zoo nu en dan zien we echter, dat het met dien goeden wil niet zoo bijster gunstig gesteld is. Dat blijkt b.v. als we lezen, dat nu hier, dan daar weer idem zooveel is gevoteerd voor nieuwe kruisers of ander oor logsmateriaal. En het blijkt ook uit een bericht als dat uit Engeland, volgens hetwelk dat land aan Rusland van Juni 1929 tot September 1930 voor f 540.00G wapenen leverde Als er maar geld te verdienen is, dan zwijgen alle argumenten. In Columbia hebben ze er'nog eens slag van om gezellige verkiezingen te houden En liefst doen ze dat daar ook nog op Zondag Den vorigen Zondag heeft het bij de verkiezingen weer danig gespannen. Er is vooral gewerkt met „slaande" argumenten met het gevolg, dat er 10 personen werden gedood en 15 gewond. Heilig dan toch nog onze verkiezingen Tardieu, Fransch minister, heeft een artikel gepubliceerd, waarin hij de Franschen verwijt, dat zij alleen in de ure des gevaars een eenheid vor men. Tardieu houdt zijn volk de gedachte voor van een wereldrijk en herinnert eraan, dat Frankrijk geen 40, maar met zijn koloniën 100 mil- lioen inwoners telt. Zou Tardieu vragen om een nieu wen Napoleon? Oostenrijk, een van de landen, die door den oorlog en door het vredes verdrag in een welhaast onmoge lijke positie zijn gebracht, moet bijna wanhopige pogingen doen, om finan cieel en economisch het hoofd boven water te houden. Thans wil de re geering op alle departementen 50 millioen bezuinigen. In Spanje schijnen nu toch werke lijk op 1 Maart a.s. verkiezingen ge houden te zullen worden Dat is al heel vaak toegezegd, maar tot heden krabde de regeering speeds terug. Er zijn nu echter belangrijke toezeggin gen gedaan. Zoo zullen om vrijheid van stemming te verzekeren, alle burgemeesters van hun functie worden onthevenin hun plaats komen burgemeesters, gekozen door het volk. Ten deele slechts is 't verkoopen beneden kostprijs te wijten aan het gemis van administratieve kennis. De toestand van het oogenblik dwingt onwillekeurig tot die daden. De omzetten zijn te laag en men tracht het verloren terrein te her winnen door ongemotiveerde prijs verlaging. Een heel voorname factor wordt daarbij maar al te veel uit het oog verloren. Een factor van meer psycholo- gischen aard. Het publiek wil niet koopen onder den druk van de malaise. Niet omdat de prijzen te hoog zijn, niet omdat het inkomen te laag is, doch in hoofdzaak, om dat deze dagen van onrust den lust tot koopen dooden. Voorbeelden liggen voor het grij pen. Wij kennen zaken, die arti kelen verkoopen voor absoluut te lage prijzen, tegen, ja ver beneden kostprijs. En toch is de omzet niet te for- ceeren, eenvoudig omdat het publiek niet wil. Dit is geen theorie doch nuchtere ervaring. Ambtenaren en arbeiders, die door geen loonsverla ging getroffen zijn, zingen even luidruchtig mede in het koor van de klagers, die inderdaad reden tot klagen hebben. Men tracht in Amerika de lust tot koopen aan te wakkeren en dat streven is zeker uit koopmansoog punt bezien toe te juichen. Maar de resultaten blijven pover. De Middenstand dient zich aan te passen, En wanneer de bruto-winsten tijdelijk geslonken zijn beneden de minimum grens, dan moeten de ex ploitatiekosten verlaagd worden. De zaak die te hooge loonen betaalt moet ook die verlagen. Wij kennen de theorie, die economen van naam verkondigen, de theorie n.l. dat de loonen in een crisistijd niet verlaagd mogen worden. Wij begrijpen ook dat standpunt omdat theoretisch onaanvechtbaar is dat loonsverhooging de kooplust van het publiek bevorderen zal, dat meer kooplust beteekent meer omzet voor den winkelier, hoogere omzetten in den detailhandel met zich brengen hoogere omzetten in de industrieele bedrijven. Hoogere omzetten, meer winst, einde van de crisis Wij vreezen, dat dit experiment in de practijk wel eens een hopeloos fiasco zou kunnen zijn, ju st tenge volge van de psychologie van het publiek, Hoe ook, wij meenen met de meeste klem den middenstander een dusdanig experimenteeren te moeten ontraden. De meeste zaken kunnen het trouwens niet, omdat de middelen ontbreken. Wanneer het loon te hoog is, verlaagt het dan, Begrijp ons goed. Wij willen niet in het algemeen pleiten voor loonsverlaging, omdat die in zeer vele opzichten zou strij den met onze sociale beginselen, omdat door algemeene loonsverlaging zeker niet de depressie is te vermin deren. Iedere werkgever zal bij het nemen van maatregelen inzake de de salarieering van zijn personeel moeten overwegen, dat hij plichten heeft, die de moraal hem oplegt, daarbij ook eerbiedigende de rechten van zijn ondergeschikten, op een menschwaardig bestaan. Ieder geval dient op zich zelf bezien te worden. En wanneer dan vaststaat, zooals het in veel zaken een feit is, dat personeel in een tijd, waarin ruime winsten werden ge maakt in verhouding tot die winsten, in verhouding tot den gepresteerden arbeid en rekening houdende met de persoonlijke omstandigheden waarin de werknemer verkeert, ook ruim gesalarieerd is, dan is het o. i. niet anders dan van zelf sprekend dat die zelfde werkgever in een tijd, waarin hij verlies lijdt, ook zijn loonen verlaagt en is het voor de betreffende bedienden niet beter, door het ac cepteeren van die verlaging mede te werken tot de instandhouding van het bedrijf, dan door hun eisch tot handhaving van het loonpeil de zaak in den kelder te helpen en den kelder te helpen en den eigenaar te ruïneeren. Blijft het middenstandsbedrijf in 't treffen van bezuinigingsmaatregelen ten achter, dan zal zijn positie tegenover het grootbedrijf steeds zwakker worden. En wanneer zal blijken, dat na het doorvoeren van alle mogelijke bezuinigingsmaatrege len in het zelfstandig bedrijf toch nog een ongunstige verhouding tus- schen lasten en baten blijft, dan zal onderzocht moeten worden, of naast de individueele bezuinigings maatregelen vermindering van ex ploitatiekosten mogelijk 's door ECONOMISCHE SAMENWER KING. En dan denken wij o. a. 1. aan het collectief adverteeren. 2. aan overeenkomsten, hetzij contractueel vastgelegd, hetzij in den vorm van „gentlemen agreement" waarbij besloten wordt, niet te ad verteeren in brochures, feestgidsen en in het algemeen in uitgaven, die geen publiciteits-waarde bezitten. 3. aan samenwerking in eialeeren. 4. aan samenwerking in 't maken van reclame anders dan door ad vertenties, bijvoorbeeld met het vervaardigen en uitwisselen van naar do melkgift van iedere koe, door (Wettig gedeponeerd) volledig dagrantooenkoekje uitgebalan ceerd voor iedere melkgilt tot vtT in combinatie met een 20-tal voorbeelden gelijkwaardige ruwvoeder-rantsoenen, die de boerderij zeil oplevert, samengesteld door onze landbouwkundige aldeeling. Deze volledige degrenteeenen voldoen geheel een de voedernormen een Prol. Dr. Nils Hansson. Alle foutief voederen en voedenrereplllmo door opgeheven. De melk van „RATIO kost "°0 géén 3 cent per liter. De VEEHOUDERSPRIJS is slechts ƒ8.50 per 100 Ko. bruto dooien el Amsterdam. Garantie onder A. H. V. Bestelt bij Uw leverancier In Uwe plaats. Vraagt brochure Ratio- voedorrantsoenen voor melk- en mestvee. BERTELS' OLIEFABRIEKEN N.V. A'DAM. zegen met het Allerheiligste. Een schoon slot aan een prachtigen dag. etalage-décors, show-carts, uithang borden, lichtreclames, en reclame ontwerpen. 5. aan meer of minder ver door gevoerde uniformeering van verkoop plaatsen. 6. aan de mogelijke voor sommi ge branches van de invoering van een raerk-artikel, waardoor de re clamekosten per eenheid verminderen kunnen. 7. aan risico-vermindering van verkoop op rekening door invoering van een „Zwarte Lijst" en uitwis seling van opgedane ondervindingen zoowel bij afnemers als bij leveranciers. 8. aan de organisatie van een besteldienst. 9. aan bindende afspraken die tusschen plaatselijke concurrenten gemaakt kunnen worden in verband met salarieering van personeel en betreffende het al dan niet in dienst nemen van elkanders personeel in geval van dreiging met ontslagname, zonder dat daartoe billijke redenen aanwezig zijn. 10. aan samenwerking om te ko men tot vermindering van voor den middenstand onbillijke plaatselijke belastingen, electriciteits- en gas- tarieve^. Houdt de Middenstand het leven duur? 1. Dat kan hij niet. daartoe is hij nog niet genoeg vereenigd. 2. Dat kan hij niet, daartoe is de concurrentie, welke men hem aandoet veel te groot. 3. Dat kan hij niet, daartoe is de concurrentie welke de midden standers zich onderling aandoen, nog veel te groot. 4. Staan de prijzen in de coö peratieven lager? In 't algemeen niet! Dus zouden die ook mee helpen om het leven duur te houden! 5. Men vergeet, dat de prijzen in den kleinhandel, die van den groothandel slechts op een afstand volgen, zoo in meegaande als in stijgende richting. Dal kan niet. 6. Men vergeet, dat de meeste artikelen reeds zijn gezakt ook in den kleinhandel. 7. Men vergeet dat de klein handelsprijzen nimmer in dezelfde male kunnen dalen als de groot- handelsprijzen. 8. Men vergeet dat de prijs vorming niet voor alle artikelen in de handen is van den klein handel; dat er merkartikelen be staan; dat er «gebonden" prijzen zijn. Wie houdt die hoog? 9. Men vergeet, dat het cijfer materiaal waarover men beschikt, geen juist beeld geeft van de ver- laguaadsa Xtdrittllagta. Het lot van een nierlijder is vaak ellendig dikwijls is hij niet in staat om zijn werk te doen. Bij elke be weging schieten scherpe, stekende pijnen door zijn lendenen. Nare urinekwalen, waterzuchtige zwellingen hoofdpijn en duizeligheid kunnen zijn leven nog onaangenamer maken. En den volgenden dag is het weder juist hetzelfde nieraandoeningen worden niet van zelf beter. Gebruik onmiddellijk Foster's Rug pijn Nieren Pillen. Uitstel kan leiden tot rheumatiek, spit, ischias, blaas ontsteking, nier waterzucht, nierzand en -gruis enz. Foster's Pillen geven aan de nieren juist de hulp, die zij noodig hebben, en wekken ze op tot hernieuwde werkzaamheid. Zij werken uitsluitend op de nieren en blaas, en kunnen vol vertrouwen en veilig gebruikt worden. 32 Bij alle drogisten enz. f 1.75 p. flacon houding tusschen de groothandel en kleinhandelprijzen. Zal men nu eens nadenken eer men nog beschuldigt? Middenstandspost. Griep is een ziektetoestand, die door Abdijsiroop op een bijzondere wijze wordt bestreden. Abdijsiroop houdt de ontwikke ling en het verder razen van een griep-aanval tegen, door de taaie slijm bezwangerd met ziektekiemen - uit te drijven. Abdijsiroop kalmeert het hoesten, verzacht de plekken, die ruw en rauw zijn in Uw keel. en Uw gestel ondervindt den gunstigen invloed. Onovertroffen bij Hoest - Griep Bronchitis - Asthma, ,Voor de Borst Alom verkrijgbaar. Prijs F!. 1.50, Pl. 2.75. F14J50 fcKKER's Gebruik buitenshuis Abdijsiroop-Bonbons (60 ct.). Dan bespoedigt Ge Uw genezing. ABDIJSIROOP BONBONS (CestoUe Ahdijiiroon» Maandag 2 Februari is het opdrachts feest geweest in de H. Familie. De Groote Kerk was rijk versierd met palmen. 's Morgens zongen alle mannen de H. Mis het deed machtig aan; een kerk vol mannen en die stalen stemmenPrachtig Allen naderden tot de Tafel des Heeren om den zegen van Boven te verkrijgen op hun vasten wil, echte, degelijke, trouwe mannen der H. Familie te worden. In den namiddag was de plechtig heid der opdracht. Men moet het hier hebben meegemaakt om te kun nen beseffen, wat een fierheid en een mannelijkheid uit heel de vergadering sprak. De Zeereerw. Pater H. de Greeve S. uit den Haag hield een schit terende machtige predikatie over „Het ouderwetsche Geloof." Iedereen voelde het aan en begreep: hier staat een meester des woords voor ons,, die op moderne wijze het moderne S.O.S. laat hooren, om ons te waarschuwen ons ouderwetsche goede geloof niet overboord te werpen voor allerlei spul, dat de wereld ons als „de" wijsheid gelieft voor te zetten. Hoe schoon klonk uit de kelen van ruim vijfhonderd mannen als antwoord op de predikatie, de geloof belijdenis, vervat in het lied Broe ders, welk geloof hebt gij Zegt uw credo, antwoordt mij Na de gezamenlijke opdracht en de opspelding der medailles aan 80 nieuwe leden door den Zeereerw. Heer Pastoor, sprak de Directeur kapelaan Geurts nog. Enkele gronden ontvouwde hij, waarom er reden was om te jubelen en zette o.a. uiteen, dat de mannen der H. Familie als cellenbouwers van het godsdienstige levèn in de parochie te werk gaan. Ieder volgt in zijn huisgezin het ideaal de H. Familie van Nazareth na. Den Pastoor wenscht hij dan ge luk met zijn parochie, waarin ruim vijfhonderd mannen zich die schoone taak ten doel stellen, welke ook weer tot geluk van de mannen zelf en hun huisgezinnen zal strekken. Vervolgens werd nog uit volle borst„Groote God, wij loven U" gezongen. Daarna gaf Mijnheer Pastoor den VENRAY. 7 Februari 1931. VOLKSONTWIKKELING Luxorgebouw Venray. l'iet Kasteel komt. 'n Interessante avond. ri Stuk rumoerig Amsterdam in de Peel dat zal de avond van den 9 Februari worden, als Piet Kasteel uit den Haag hier komt spreken. &Deze slagvaardige journalist is even gewiekst met het gesproken woord als met de pen. Hij beoefent feitelijk allebei die eminente ambachten van spreker en schrijver. Hij wordt graag gehoord op katholieken-dagen en in vergaderin gen. Deze journalist-gladdekker weet met een onverwacht aardigheidje het publiek direct te pakken en achter zijn altijd ondeugend-glinsterende oogjes liggen humor en ernst naast elkaar. 'n Bijzonder interessante periode, waarvan hij graag vertelt is de „vijf jaar straatprediking in Amsterdam." Alle typen passeeren de revue en heel het rumoerige leven van de Amsterdamsche Nieuwmarkt met zijn walmende dampen, en zuurkraampjes en schreeuwende menschen brengt hij met woord en gebaar ten tooneele. Voor Venray wordt dit een van de meest interessante avonden. Zorgt bij tijd een plaats te ver overen. Gistermiddag om 4 uur ver gaderde den Raad der Gemeente Venray. Aan de orde was 1. Behandeling van het verzoek der R. K. Werkliedenvereeniging St. Josef om voor de van hun werkloo- zenkas uitgetrokken werklooze ar beiders een steunregeling in 't leven te willen roepen, respectievelijk voor werkverschaffing te willen zorgen. 2. Vaststelling der voorloopige vergoedingen der bijz. lagere scholen overeenkomstig artikel 101 der Lager Onderwijswet 1920. 3. Verzoek van den groep Neder land van het Algemeen Nederiandsch Verbond tot het vaststellen eener belastingverordening op het doen van aankondigingen, welke in eene vreemde taal zijn gesteld. 4. Verzoek van het Nationaal Bureau voor onderwijs op econo- mischen grondslag tot het verleenen eener subsidie. 5. Verzoek van den R. K. Werk- liedenbond eener subsidie voor de Vle Provinciale Huisvlijt-Tentoon- stelling. welke gehouden wordt te Kerkrade. 6. Benoeming van een onderwijzer aan de O. L. School te Venray- Heijde. 7. Voorstel van B. en W. tot verkoop van circa 4 H.A. ontgin- ningsgrond te Venray-Ysselsteyn, aan Gebr. Linders. 8. Verzoek van Th. van Dijck e.a. tot het leggen van een goot ten Zuiden van de Langstraat. Uitvoering Maria-vereeniging. De uitvoering van de Maria-ver- eeniging is natuurlijk weer schitterend geweest. Van den fijnen smaak der leiding en de innige toewijding der jeugdige actrices valt niet anders te verwachten. Schrijver dezes heeft de voorstelling van Maandag niet mee gemaaktmaar dat deze zeer goed is geweest, besluit hij gemakkelijk uit het feit, dat Woensdag een keurig publiek in de Patronaatszaal kwam saamgestroomd. Na met veel gevoel en talent voorgedragen zangen kwamen we op eens midden in de vroolijkheid. .Klaver Vier" was echt een „Vroolijke Voordracht" en „Drie Hofjesdames" heette met 't volste recht een succesnummer. Mooi, geestig en fijn! De declamatie „De Kerstbede" goed door de jonge declamitrice aangevoeld, ontroerde alle aanwezigen. Wat werd het Tooneelspel iFamiliejuweelen" prachtig gespeeld! Dit is niet zoo maar een compliment; het is de waarheid zonder franje. Er is maar één roep overaandoenlijk schoon Geen kwestie van aarzelen, haperen, of van buiten geleerde lesjes. Het was hoogstaand spel. Met moeite voldoen we aan het verzoek om geen namen te noemen; maar we moeten deze bescheidenheid eeren. Trouwens, gansch Venray noemt deze namen met groote waar deering. Bloeiende Maria-vereeniging van

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1