Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. CS [jAÓÓNtift ÜSctubS Steunregeling iWNUFACTURÊNÏ hOMDEEUGSTl BLUKEN TOCH HET ïDEEUGST/ Accountantskantoor H. OKHUYSEN Venlo alle Administraties. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. De economische positie van den Middenstand. De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG 31 JANUARI 1931 Twee en Vijftigste Jaargang i BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENT1EN 1—8 regels (50 cent, elke regel meer 7',i ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNUKHOF YENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzondert, nummers 5 cent Tel. 1132 Inrichten, Controïeeren Bijhouden van Tel. 1132 BELASTINGADVIEZEN Op verzoek van het Bestuur der R. K. Werkliedenvereniging, laten we hier de algemeene bepalingen volgen van bovengenoemde steun regeling Aan valide werkloozen, ingezete nen van Venray, wier werkloosheid niet het gevolg is van ouderdom, ziekte, invaliditeit, onwil om te werken, dronkenschap en dergelijke persoonlijke omstandigheden, die geen uitkeering uit een werkloozen- kas ontvangen, kan, indien hieraan behoefte bestaan, steun worden ver leend met inachtneming der volgende bepalingen. A. Voor georganiseerden, leden eener gesubsidieerde werkloozenkas. Algemeene Bepalingen. Art. 1. De onvrijwillige geheel of gedeeltelijk weiklooze arbeiders, die lid zijn eener krachtens het Werk loosheidsbesluit 1917 gesubsidieerde werkloozenkas. en voor zoover zij vóór 1 December 193... tot een dergelijke organisatie toetraden, ont vangen, zoolang zij naar het oordeel der Commissie daarvoor in aanmer king komen, een wekelijksche onder steuning in geld. Met de in de eerste alinea van dit artikel genoemde arbeiders kunnen worden gelijkgesteld, zij, die lid zijn van een organisatie van overheids personeel of semi-overheidspersoneel en krachtens hun beroep niet kunnen worden toegelaten als lid eener werkloozenkas, met dien verstande, dat zij eveneens voor 1 December 193... als. lid eener dergelijke orga nisatie waren ingeschreven. De arbeiders, bedoeld zoowel in de eerste als in de tweede alinea van dit artikel, die op of na 1 December 193... als lid werden inge schreven, zullen minstens gedurende 26 weken vóór het iD treden hunner werkloosheid lid van die organisatie moeten zijn geweest en gedurende dien tijd regelmatig en volledig hun bijdragen hebben betaald. Art. 2. Bij de beoordeeling van de vraag of, en in welke mate ondersteuning noodig is, wordt, met inachtneming der na te noemen normen, nauwlettend met den toe stand van elk gezin in het bizonder rekening gehouden. Niemand kan aan deze regeling eenig recht op ondersteuning ont- leenen. Art. 3. Als kostwinners worden alleen diegenen beschouwd, die door hun loon geheel of bijna geheel in het onderhoud voorzagen van het gezin waartoe zij behooren. Art. 4. Als kostganger worden alleen diegenen beschouwd, die buiten hun wil alleenstaand persoon zijn geworden. Art. 5. In het algemeen zal geen steun worden verstrekt aan diegenen, die na de len Januari 193... zijn gehuwd of kostganger zijn geworden. In bizondere gevallen kan, ter be oordeeling der Commissie, aan der gelijke personen steun worden ver leend. Art. 6. De bepalingen der regle menten op de werkloozenkassen der betrokken vakvereenigingen, betref fende inschrijving bij de Arbeidsbeurs zijn van toepassing. Art. 7. De ondersteunde is ver plicht aangeboden werk, waarvoor hij lichamelijk geschikt kan worden geacht en waarvoor hem een behoor lijk loon wordt aangeboden, te aan vaarden of te blijven verrichten. Art. 8. De ondersteunde is ver plicht, op straffe van verlies van de ondersteuning, zoolang de steun wordt verleend, zijn bijdragen aan de werkloozenkassen overeenkomstig de reglementaire bepalingen te be talen. Van don Steun. Art. 9. De steun bedraagt ten hoogste a. voor gehuwde en ongehuwde kostwinners f per week, benevens f voor ieder gezinslid boven de 2 personen b. voor kostgangers f per week. In gevallen, waarin de ondersteunde krachtens de bepalingen van het reglement der werkloozenkas, verplicht is tijdens zijn ondersteuning de bij drage aan de werkloozenkas door te betalen, wordt deze boven de onder a of b genoemde bedragen verstrekt. Het totale wekelijksche uitkeerings- bedrag kan stijgen tot f Art. 10. Aan de gehuwde werk loozen, welke steun ontvangen, kan a. gedurende de maanden Januari en Februari 193... een wekelijksche toeslag voor brandstof ad f wor den verstrekt b. het bedrag, waarmede de wekelijksche huur de som van f overschrijdt, voor 2/3 worden ver goed. Art. 11, Aan verzekerden, als be doeld in de eerste alinea van art. 1 die uitkeering ontvangen uit een werkloozenkas. waaraan volgens het Werkloosheidsbesluit 1917 subsidie is verleend, kan, indien zij daaraan behoefte hebben, een toeslag worden gegeven, gelijk aan het bedrag, dat ontstaat indien een verz kerde vol gens deze regeling steun zou hebben ontvangen, verminderd met 't bedrag dat hij als uitkeering uit de werk loozenkas ontvangt, Art. 12. Van de verdiensten, zoo wel van den uitgetrokkene, als van de leden van diens gezin, wordt de helft in mindering gebracht op het overeenkomstig het bepaalde in art. 9 vastgestelde bedrag. Ouderdomsrente, pensioenen en dergelijke inkomsten worden geheel in mindering gebracht. Ondersteu ningen in geld van diaconie en in stellingen van weldadigheid worden voor de helft in mindering gebracht. Art. 13 De steun aan gehuwden en ongehuwde kostwinners mag nim mer meer bedragen dan 65 pet. en aan kostgangers niet meer dan 60 pet. van het loon, dat zij bij 48 urige arbeidsweek in het bedrijf waartoe zij behooren, zouden kunnen ver dienen. Art. 14. Slechts één lid van het gezin kan voor steun overeenkomstig deze regeling in aanmerking komen, Art. 15. In bizondere gevallen worden door den werklooze, zulks ter beoordeeling der commissie, wachtdagen doorgemaakt. Van de controle. Art. 16. Door het bestuur der be trokken vakvereenigingen wordt ten aanzien van elk lid, dat naar zijn oordeel voor ondersteuning in aan merking kan komen, bij de commis sie een rapport ingediend, houdende alle gegevens, welke voor de beoor deeling of en in welke mate onder steuning noodzakelijk is, worden vereischt. De rapporten worden door de betrokkenen vcor accoord geteekend. Veranderingen in de omstandig heden van den gesteunde en diens gezin moeten, voor zoover deze van invloed kunnen zijn op de vaststel ling van het steunbedrag, onmiddel lijk door den betrokkene aan het bestuur worden opgegeven op straffe van verlies van uitkeering. Het bestuur der betrokken vak- vereeciging doet onverwijld van deze veranderingen mededeeling aan de Commissie. Art. 17. De rapporten en mede- deelingen der vakvereenigingen vormen voor de Commissie den grondslag harer beoordeeling, of en in welke mate ondersteuning zal worden verleend. De juistheid der verstrekte gegevens wordt door of vanwege de Commissie onderzocht. Art. 18. Het bestuur der betrokken vakvereeniging is gehouden eveneens een zoo scherp mogelijke controle op de werkloozen te houden en de namens de Commissie controleerende ambtenaren alle mogelijke hulp en bijstand voor de richtige uitvoering dezer regeling te verleenen. Art. 19. De voor de uitvoering dezer regeling benoodigde formulieren worden door de Commissie kosteloos verstrekt. Art. 20. De steun zal worden in gehouden indien a. door den werklooze, die voor steun in aanmerking komt, opzettelijk verkeerde inlichtingen worden ver- verstrekt b. door den werklooze opzettelijk geen of onvolledige opgave wordt verstrekt van het inkomen van den ondersteunde en van de overige leden van het gezin c. de werklooze nalaat er voor te zorgen, dat hij als werkzoekende bij de Gemeentelijke Arbeidsbeurs is ingeschreven en ingeschreven blijft; d. de werklooze weigert werk, waarvoor hij lichamelijk geschikt kan worden geacht en waarvoor hem een behoorlijk loon wordt aangeboden, 'te aanvaarden ofte blij ven verrichten; e. de werklooze weigert te allen tijde den daartoe gemachtigden per soon (personen) in zijn woning te ontvangen of zich niet onderwerpt aan de vastgestelde maatregelen van controle. B. Voor georganiseerden in een vakorganisatie zonder gesubsidieerde werkloozenkas en voor ongeorgani seerden. Voor de hierboven genoemde groepen geldt het tarief als bedoeld in art. 9 dec steunregeling, met dien verstande, dat de gronduitkeering voor gehuwden f minder en voor ongehuwden f minder zal bedra gen dan voor verzekerden, Art. 13 der steunregeling wordt ten opzichte van de hiervoor ge noemde categorién van arbeiders ge wijzigd als volgt De steun aan gehuwde en onge huwde kostwinners mag nimmer meer bedragen dan 60 pet., aan kost gangers niet meer dan 55 pet, van het loon, dat zij bij 48-urige arbeids week in het bedrijf waartoe zij behooren, zouden kunnen verdienen. De overige bepalingen der steun regeling onder A genoemd, zijn, voor zoover mogelijk, ook op deze personen van toepassing. P.S. Steunregeling is dus iets anders dan werkverschaffing. De gelden hierboven genoemd, als betaald aan werkloozen, gelden dus voor arbeiders, aan wien geen werk gegeven wordt. Aan hen, die onder werkverschaf fing vallen, zegt de Minister, moet een b e h o o r 1 ij k loon uitgekeerd worden. Behoorlijk loon, wij weten wat dit thans hier is, gezien de loonen die uitgekeerd worden krachtens het collectieve contract. Eeuige normen van steun- verleening. Wassenaar: 12503 inwoners uitgetrokken leden van werkloozen kassen f 1.50 per werkdag, benevens een toeslag van 50 ct. per kind en per week voor de eerste 2 kinderen en van f 1. per week voor elk vol gend kind beneden den leeftijd van 16 jaren. Maximum uitkeecing f 18 per week. Tegemoetkoming in de huishuur; de helft van hetgeen de wekelijksche huurprijs meer is dan 3. Nooit hooger echter dan f 2 per week. Geleen: 11825 inwoners: uitge- trokkenen: gehuwde en ongehuwde kostwinners f 10 per week. benevens f 1.50 per gezinslid boven de twee personen, tot een maximum van 10 personen beneden den leeftijd van 14 Kostgangers f 8 per week. Reglementair nog geen rechtheb benden en reeds 13 weken lid ge huwde en ongehuwde kostwinners f 10 per week, benevens f 1, per gezinslid boven de 2 personen, tot een maximum van 10 personen be neden 14 jaar. Kostgangers f 7 per week. Ongeorganiseerden gehuwden en kostwinners f 8 per week. benevens 75 cents per gezinslid boven de 2 personen tot een maximum van 10 personen beneden 14 jaar. Kostgan gers f 6 per week. Waalre 4168 inwoners. Uitgetrokken georganiseerde ar beiders gehuwden zonder kinderen £11 per week gehuwden met 1 of 2 kinderen f 12 per week gehuw den met 3 kinderen f 13 per week gehuwden met 4 kinderen f 13.75 per week gehuwden met 5 of meer kinderen f 14.50 per week onge huwden, eenig kostwinner f 11 per week. ten volle respecteerende, meenen wij toch voorop te moeten stellen, dat onder geen beding zonder meer ver waarloosd mogen worden de begin selen, die de economie van het bedrijfsleven nu eenmaal beheerschen. Er zijn in dezeD crisis-tijd ontel baar vele zaken, die haar waren beneden kostprijs verkoopen. De balansen per ulto. December 1930 zullen dit ongetwijfeld bewijzen. Wanneer wij daarbij voorop stellen dat de kapitaalspositie van zeer veel middenstandszaken zeer zwak is, dan huiveren wij voor de toekomst van het klein-bedrijf, indien deze crisis tijd nu nog langer moet aanhouden. In vorige artikelen is er reeds op gewezen, hoe noodzakelijk het is, dat juist in dezen tijd aan de ad ministratie de beste zorg worde besteed. Het verkoopen immers beneden kostprijs geschiedt ten deele, omdat de verkooptr zijn kostprijs niet kent. Dat dit nog in den huidigen tijd geconstateerd moet worden, is wel ontzettend. Wanneer ooit de gevreesde débade een vol dongen feit zal zijn, dan zullen deze middenstanders, onverschillig om welke redenen dit verwijt treft, moeten erkennen, dat hun onbegrijpe lijke nalatigheid de voornaamste oorzaak is geworden van hun val. En dat zelfverwijt zal des te pijn lijker zijn, wanneer zij door hun val dupeeren de crediteuren, die hun eens hun vertrouwen schonkendat zelf verwijt zal gevoeld worden ais een aanklacht, scherp en bitter, wanneer zij in hun val meeslepen hun gezin, hun kinderen. Iedere zakenman dient te kennen den laagsten prijs, waartegen hij verkoopen moet om tenminste zijn onkosten gedekt te hebben. En wan neer hij die zelf niet becijferen kan, dan is hij verplicht deskundigen hulp te vragen. En wanneer die deskun dige hulp zou ontbreken of voor een groote groep onbetaalbaar is, dan dienen de Organisaties in te grijpen kost wat kost en vooral spoedig. Dat moet kunnen, dunkt ons. Juiste adviezen op dit terrein zijn zoo urgent en van zoo'n onge meen belang. Veel urgenter en veel belangrijker dan rapporten over financieele positie van het midden- standsbedrijf in het algemeen, veel noodzakelijker dan onderzoekingen op welk gebied ook. Wij hopen en vertrouwen, dat dit ook zal worden ingezien door het Economisch Instituut, zoo pas ge sticht. Is de kostprijs bekend, dan moet dit noodwendig een gunstigen in vloed uitoefenen op het prijzen der artikelen en dan zal daardoor de heillooze wedloop van concurrenten, om toch maar steeds vooraan te staan met nog steeds lagere prijzen zoo niet gestuit, dan toch vertraagd worden. En dat moet, omdat de gapingen van den afgrond, waar heen zich die wedloop onafwendbaar richt, reeds in zicht zijn. Wordt vervolgd. 91 kippen, ze eten ochtendvoer uit Familieromstandigheden maakte, het droogvoederbak, die den geheelen noodzakelijk, dat ik op een van de Wanneer het een onloochenbaar feit is, dat de onkosten in zeer veel middenstandszaken te hoog zijn in verhouding tot de bruto-winsten, dan dient er wij schreven het reeds in ons vorig artikel systematisch bezuinigd te worden. En in zeer veel zaken zijn ongetwijfeld de onkosten, indien althans de ernstige wil daartoe aanwezig is, belangrijk te verminderen. Middenstanders, die met personeel werken en wier zaken aan de kwaal van te hooge onkosten laboreeren, dienen mede aandacht te schenken aan den post salarissen en zich af te vragen of bezuiniging mogelijk is a. door verlaging van loonen; b. door ontslag van overcompleet personeel. Wij weten wel, dat gevoelsargu menten zich dikwijls en juist in het kleinbedrijf verzetten tegen ingrijpen- de maatregelen, die de positie van he* personeel raken. Die argumenten door JOS. BOSHOUWERS te LENT Aardappels aan kippen. VRAAGIk lees de Nieuwe Rotterdamsche Courant en zie daarin een artikel van dr. Te Hennepe over het voeren van aardappelen aan kip pen. Ik ben niet zoo zeer kippen houder als aardappelenverbouwer en daarom interesseert mij het artikel van dr. T. H. zeer. Daar ik steeds met belangstelling altijd uwe artikeltjes in Peel en Maas lees, zou ik gaarne van U vernemen, hoe U denkt over het voeren van aardappels aan kippen. Geen plaatsnaam s.v.p. vermelden. Uit X. ANTWOORDVoor men aard appels, in welken vorm dan ook, aan kippen kan gaan voeren, zonder den leg en den gezondheidstoestand der kippen in gevaar te brengen, zullen er ernstige proeven genomen moeten worden en, voor zoover ik dit weet, is zulks nog niet gebeurd. Ik hecht daarom voorloopig nog heel weinig aan uitspraken in dezen, al komen ze uit nog zoo geleerden mond. Lichtgroene ontlasting. VRAAGMet dezen deel ik U mede, dat wij een kip hebben, die ziek lijkt te zijn. Ze is niet ijverig, heeft weinig eetlust, iets zwarte kam, lichtgroene ontlasting en vermagert tamelijk snel. Wat dunkt u daarvan? Ik zou die vraag wel beantwoord willen zien in Peel en Maas. Voor 3 maanden terug hebben wij er zoo ook een gehad. Die is dood gegaan, al had ik ze dadelijk apart gezet. Ik meen ook, dat mijn andere kippen gezond zijn, daar die eiken dag 45 a 50 eieren leggen. Ik heb Méér wintereieren *«n mr fijnen smaek daot BERTELS' „KUNSTKORREL" Volledig degrentioen, nieb bijvoeren! Waar niet verkrijgbaar, proef 5 Kilo f 1.20, potiwitteL Octrooi in 1 0 Staten. Let op Loodje en Label, er jijn namaekaek BERTELS' OLIEFABRIEKEN N.V., efd. KUNSTKORREL. A'dem dag in bereik staat, en 's avonds mais en gerst, bij kunstlicht, eiken dag een rauwe mangel en bij goed weer buiten of wat groenvoer in het hok. Uit Venray. ANTWOORD Dat blauw wor den van die kammen en het groen achtig afgaan wijst er m.i. op, dat de patiënten het in de ingewanden kunnen hebben. Darmziekten ont staan tengevolge van verschillende oorzaken, als pullorum-aandoening, Kleinsche ziekte, tuberculose, ver keerde voeding in verband met den leg, vuil of niet genoeg drinkwater. Het is maar goed, dat U die eene zieke kip direct apart gezet hebt, anders was 't misschien nog erger geworden. U schrijft er niet bij, of u toen meteen het hok flink ontsmet hebt. Dat was toch m.i. het eerst noodzakelijke. Afzonderen is goed, is noodig, maar het is nog maar half werk, als niet tevens het heele hok grondig ont smet wordt. U voert met kunstlicht, best Maar zorgt u er ook wel voor, dat de dieren in conditie blijven Het voeren met kunstlicht is niet ieders werk. Daarvoor is noodig, dat men kijk op de beesten heeft. Wanneer u meer zekerheid wilt hebben, omtrent den aard der ziekte, dan is het 't best, dat u een gestor ven exemplaar opzendt naar de Rijks serum-inrichting te Rotterdam, waar het onderzoek kosteloos geschiedt. U betaalt alleen het porto heen van het postpakketje. Zwart Wyandottes. VRAAG Zondag was ik te Helmond op de tentoonstelling en zag daar een mooi trio Zwarte Wyandotles. Zoudt u mij kunnen mededeelen, of dit goede legsters zijn en of ze ook mooie, zware eieren leggen Ik vond het een mooie kip, die in de ren ook wel mooi zal blijven. Mijn bedoeling is, voor eigeh gebruik niet meer dan een tiental kippen te houden, daar ik hier maar over weinig ruimte beschik. Uit Venray. ANTWOORD Over 't algemeen leggen de zwarte Wyandottes geen zware eieren leggen, ook niet mooi van kleur, zooals de Barnevelders, maar meer geel tot lichtbruin. En het aantal, dat ze leggen is ook nog niet erg groot. De zvarte Wyan dotte kip wordt meer alsjsporthoen gehouden. Is het u hoofdzakelijk om de eieren te doen, dan zou ik liever witte Wyandottes nemen. Die leggen ook wel geen zware eieren, maar ze leggen er beduidend meer. W. B. te Leunen-Venray. Uw brief kwam juist op het nippertje en daar met beantwoording geen haast zal ik uw brief volgende week in een afzonderlijk artikeltje eenigs- zins uitvoerig behandelenHet hebben van een goede weide als uitloop voor kippen is een belang voor velen. boven omschreven tijdstippen de Kruisstraat moest passeeren. Het is gewoon een schande, zoo'n toestand op dien weg, ik durf gerust zeggen en ben er persoonlijk getuige van, dat iemand hier, gezien het volslagen donker en de diverse obstakels een doodelijk ongeluk zou kunnen over komen. daar men niet bet minst kan onderscheiden. Neen, den toestand van een openbaren weg dient heel anders te zijn, het is niet aan te nemen, dat een gemeentebestuur dergelijke toestanden tolereert. U inmiddels dankend voor de plaatsruimte, teeken ik P. A. DE VRIES. Amsterdam. Ingezonden. Duiten vcanticoordelijkheid der Redactie De Kruisstraat. Leven wij in de verlichte eeuw Natuurlijk zal men zeggen als men dit leest, maar ondergeteekende die het genoegen heeft gehad van Noord tot Zuid vele kleine plaatsen te bezoeken, heeft in z'n leven nog nooit zulke verregaande achterlijke toestanden gevonden als op de Kruisstraat te Venray. Ik heb me afgevraagd of Venray zich mag ver heugen in een gemeentebestuur welk eenig inzicht bezit, hoe of de wegen van haar gemeente bestraat moeten zijn en hoe of des morgens vroeg en 's avonds de verlichting behoort te, wezen in haar gemeente. Als trouw lezer van Peel en Maas kan ik mij verdiepen in de gemeente raadsverslagen, en na de ervaring op de Kruisstraat opgedaan, kan ik mij niet voorstellen, hoe er heele ver gaderingen vol geboomd worden over het eventueel plaatsen van een landbouwhuishoudschool of b.v. over het wegbreken van een gebouwtje ergens, omdat het aspect ter plaatse meer aanzien heeft, enz. enz. Maar ik zou willen vragen kent B. en W. van Venray den werke- lijken toestand van de Kruisstraat in haar gemeente. Laten de Hoog edele Heeren zich ook eens een modderbad veroorloven en dan 's morgens vroeg of 's avonds na elf uur. VENRAY. 31 Januari 1931. Vernietiging rupsennesten. De Burgemeester van Venray waarschuwt belanghebbenden, dat alle eigenaren, bewoners of gebruikers van erven verplicht zijn volgens artikel 81 der Algemeene Politie verordening ieder jaar voor den 25en Februari de rupsennesten uit de boomen, heggen en struikgewassen op de erven staande te doen ver wijderen. Het is noodzakelijk, dat hieraan met het oog op het veelvuldig voor komen van den bastaardsatijnvlinder krachtig de hand gehouden wordt. Indien na 25 Februari nog rupsen nesten worden aangetroffen zal proces verbaal worden opgemaakt. Venray, 27 Januari 1931. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. Eerste steenlegging tan het St. Angela-Gymnasium. Dinsdag is alhier de eerste steen gelegd voor het nieuwe St. Angela- Gymnasium, een uitbreiding van het sinds 15 jaar bestaande R. K. Gym nasium der Eerw. Zusters Ursulinen. Na de plechtige H. Mis, opge dragen door den Zeereerw. Pater Sylvester Koene O.F.M., rector der Eerw. Zusters Ursulinen, trok men naar den nieuwbouw, waar de Zeer eerw. Rector geassisteerd door den Zeereerw. Pater Isaias Onings en Casimirus Nijlandde wijdiog van den steen zou verrichten. In korte woorden schetste Pater Rector hoe voor 93 jaren de Eerw. Zusters Ursulinen te Venray verwel komd waren als de nieuwe bewoon sters van het verlaten kloo ter der lusters Augustinessen. Hoe zij aan vankelijk met enkele pensionaires begonnen, langzaam aan een plaats hebben ingenomen onder de katho lieke onderwijsinstituten in Nederland. Hij wenschte allen geluk met dezen blijden dag. Na de zegening van deu steen en de teekening der oorkonde door alle aanwezigen had de eerste steenlegging plaats door de Eerw. Mère Prieure van het klooster Jerusalem en de Eerw. Mère Ignace, Rectrice van het Gymnasium, Het geheele Convent, de leeraren en leerlingen waren bij de plechtig heid tegenwoordig. Hiernaast gaven o.m. van hun belangstelling blijk: de zeereerw. pater Gardiaan der paters Franciscanen, en de heer O. v. d. Loo, burgemeester van Venray. Feestavond Mariavereeniging. Het bestuur der Mariavereeniging heeft, met de zeer gewaardeerde medewerking van verschillende harer leden, ook dit jaar weer een feest avond georganiseerd op Maandag 2 Februari. Deze uitvoering, waarin ernst en luim, in den vorm van zang. declamatie en voordracht elkaar zullen afwisselen, belooft iets moois te worden. Op Maandagavond is de Patronaats zaal uitsluitend toegankelijk voor de leden en donatricen der Maria vereeniging. Andere personen dan leden zullen beslist uit de zaal ver wijderd worden, 't Bestuur hoopt echter van harte dat velen naar de Patronaatszaal zullen Komen op Woensdagavond 4 Februari, waar alsdan dezelfde uitvoering nogmaals zal gegeven worden ten voordeele van het St. Antonius-patronaat. De jonge dames, medespelenden, zullen u de kaarten tegen 't luttele bedrag van 50 en 35 cents te koop aanbieden. Stel de verkoopsters niet te leur. Behalve dat ge uzelf een mooien avond bezorgt, steunt ge 't Patronaat met deze kleine bijdrage. Ge zult er geen spijt ven hebben.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1