JAtFONqft JAtTONOfs Weekblad voor VENRAY, HOEST en Omstreken. pmussrfi Volks-oniwikkeling. manufacturen] manufacturen] Accountantskantoor H. OKHUYSEN Venlo alle Administraties. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Maar relletjes. Land- en tuinbouw V olksontwikkeling Provinciaal Nieuws ZATERDAG 10 JANUARI 1931 Twee en Vijftigste Jaargang BLIJKEN TOCH HET fmmstti No. i EN MAAS J BLUKEN I TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN: 1—8 regels 60 cenl, elke regel meer 7' i ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENRAV Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 5 cent voor het buitenland t 1.05 bij vooruitbetaling, afzondert, nummers 5 cent Tel. 1132 Inrichten, Controleeren Bijhouden van Tel. 1132 BELASTINGADVIEZEN Luxorgebouw, Venray. De eerste ontwikkelingsavond in het nieuwe jaar was in één woord schitterend. Iedereen, die Pater Callewaert heeft mogen hooren, is meer dan voldaan naar huis gegaan. Men was enthousiast. Bij thuiskomst konden wij n et zwijgen en vóór het naar bed gaan motsten wij het nog aan de huisgenooten vertellen. Driekoningendag troffen wij vele bekenden en unaniem was 't. „Het was gisteravond prachtig, daar viel wat te leeren en dan, het werd zoo smakelijk opgediend kostelijk!" We mogen Venray wel geluk- wenschen met de ontwikkelings avonden in Luxor. Er mag thans toch voorwaar niet meer geklaagd worden, dat er niets voor volksverheffing gedaan wordt. Zeker wij zijn er nog niet, maar op het punt van ontwikkelings avonden, noemt eens in Limburg en Brabant de plaatsen van ons „gedoente" op, die telkens en telkens zulke eminente sprekers hebben. Wij moeten ook zeggen de in woners weten het te apprecieeren, wat voor hen gedaan wordt. Het volk wil wel ontwikkeling, dat ziet men genoeg, als er ma ïr es goeds, iets fijns, eersterangswerk gepresenteerd wordt. Geeft hun eens ongelijk De stampvolle zalen uiten ontegen- uüPflgehjlf de waardeefing des volks Voor het werk der ontwikkeling. Bij gelegenheid kan dit een vinger wijzing zijn. Wegens Allemansmarkt op 19 Januari, zal a.s. MAANDAG 12 JANUARI reeds de ontwikkelings avond gehouden worden. En de spreker Ge hebt 't zeker al op de biljetten zien staan Nou, nou, pet af, hoor Ingenieur Max Bongaerts uit den Haag. Ge weet wel, die knappe, katholieke minister van Waterstaat, die zijn ministerieele portefeuille ter beschikking stelde van Hare Majes teit deKoningin, toen de papenhaters onder leiding van Dominéé Kersten het gezantschap bij Zijne Heiligheid den Paus onmogelijk maakten. En zijn onderwerp Iedereen uit onze Peelstreek wil het hooren, daar zijn wij zeker van. Kan er één economisch onderwerp voor hier meer actueel zijn dan dat heetPeel en Maas. Iecjer rechtgeaard Venrayenaar j*telt belang daarin. Daar behoeft nipt meer over geschreven en gepraat te worden om hem daarvan te overtuigen. Dat voelt hier iedereen aap. ft.s. Mgandagavqnd 12 Januari, zijt dan presept om 8 uur In Luxor. Klokslag 8 ringelt de bel van den fcqpelqan. Het zijn maar relletjes. Een troepje opgehitste werkloozea maakt het de politie lastig. Die is verplicht er op los te slaan, want orde moet er zijn. Daar vloeit wat bloed bij. Een ver band is gauw ldaar. E^en arrestatie is ook zoo geschied. En we kunnen ó'ns erover Verheugen, dat deK ofdè Weer is hersteld. Inmiddels valt te verwachten, dat bet geval zi$h hier en dgar in onje Sroote steden Tyel eens zal fyefhqlen, ezen winter- Vopral a|s qe vor§t invallen en den nopd van fal- loozen nog zou vergrooten. We mogen er echter op vertrouwen, dat de orde zal worden gehandhaafd. En het is goed, dat zulks gebeurt. Het ophitsen tot relletjespolitiek is de slechtste dienst, welke men den werkloozen kan bewijzen. Dat ophit- singswerk geschiedt ook meest door menschen, die zelf in critiejdoóze bewondering het Russische experi ment aanstaren, dat ordemaatregelen inhoudt van heej wat drastischer aard dan een slag met een gummi knuppel of een sabelhouw. Is daarmede echter alles gezegd over die maar-relletjes Neen, daarmede is zeker niet alles gezegd. Voor hen, die regelmatig hun werk hebben en hun brood verdie nen, is het heel gemakkelijk te smalen op de onverstandigen, die zich tot vruchtelooze relletjes laten ophitsen. Doch men moet maar eens probeeren de mentaliteit te benaderen van hen, die door de economische omstandigheden uit hun werk en hun broodwinning zijn gedrongen. Zeker, er zijn steunregelingen, in de groote steden zijn ze zelfs behoorlijk ge regeld. Er zijn ook grappen te maken op de categorie der beroepswerk- loozen, die 't stempelen 'n baantje naar hun hart vinden. Menschen, die graag met niets doen geld willen verdienen vindt men in alle standen, dus ook onder de arbeiders. De grappen raken echter maar een klein deel der werkelijkheid. Het overgroote deel is triestige misère, wanhopig worstelen der gedachten met de leegte der dagen, die door gedwon gen niets-doen worden gevuld. En dan komt de revolutionnaire propa ganda. Brutaal wordt ze bedreven. Het is opgelegde demagogie. Met de woorden „honger" en „elllende", „onderdrukking en „uitzuiging" wordt gegoocheld en gejongleerd. Een verstandig, nuchter mensch heeft het onmiddellijk „door." Maar het is heel moeilijk verstandig en nuchter te blijven in een voort durende verkommering van het lichaam en ook van den geest. En men laat zich meezeulen in de demon straties, in de hongeroptochten. Het is onverantwoordelijk, die revolution naire propaganda, ongetwijfeld. Maar er zijn hier meer onverant woordelijke factoren in het spel. Daar is een onverantwoordelijke economie aangepredikt, al decennia lang. Daar is opgehist tot produ- ceeren, in het wilde weg producee- ren, als er maar voor 't oogenblik winst mee te behalen was. Er is met succes gepleit voor vrijheid in den dollen ren naar al meer bezit, al meer rijkdom. Er zijn hymnen aan geheven op het vrije spel der econo mische krachten, die welvaart voor allen en alles het beste zouden ver zekeren. En nu tracht men te troos ten met de verzekering, dat dit alles wel zal uitzieken, dat men niets moet forceeren. dat de terugkeer naar een *a9er n»veau van loonen en prijzen natuurlijk een beetje hortend gaat, maar op den duur wel weer stabiliteit, orde en welvaart zal terug brengen. Revolutionnaire propaganda ge schiedt gewoonlijk door de samen werking van twee tegenovergestelde krachten, namelijk door hen, die den bodem bereiden met valsche leer stellingen, of door star conservatisme en hen, die het revolutionnaire zaad uitstrooien. Wie cje gevaarlijkste zijn laten \ye in het midden, Maar dat beide categorieën gevaarlijk zijn, staat buitpn twijfel, In ons land is de toestand, in ver gelijking met die van andere landen, nog betrekkelijk goed. Elders zijn de revolutionnaire gevaren nog veel meer dreigend. Bij onze Oosterburen bijvoorbeeld, wier heele staatshuis houding nog steeds is belast met zware oorlogs- en renteschulden. Daar zijn relletjes aan de orde van den dag. En herhaaldelijk komt het tot moordpartijen. In het Roergebied wisten de communisten een paar dagen lang de mijnindustrie te des organiseeren, dwars tegen het advies der vakbondsbesturen in. Nu is het werk weer bijna overal hervat. Doch de afmattingstactiek wordt voortge zet. Morgen begint men weer elders Zoo tracht men ellende en wanhoop te organiseeren, een stemming te kweeken, waaruit tenslotte een Imr- gerootjofl jsEjn gifwe^n. téii zijn bet' nog maar relletjes. Onverantwoordelijke lieden zijn het. die ertoe" ophitsen. Maar even on verantwoordelijk zoffl Let znn de qogep te s|uttén yoor |et {eik, dat hier méér moet gebeuren (Jan het organiseeren van 'een betrouwbare ei> «teefjs Vflbfdige paiitje, We moeten gtaven naar den wor tel van het kwaad en daar het werk van gezondmaking beginnen Zw. Een terugblik Onwillekeurig gaan zoo in het begin vaq het jaar opze gedachten nog weer eens terug en denken aan wat voorbij is gegaan. En wanneer ook wij een kleine terugblik willen geven, dan doen wi] dat niet, omdat er zooveel blijde dingen te verhalen zijn, maar omdat het goed is, nog eens stil te staan bij watvoorbijging, om na te gaan, waarin fouten zijn gemaakt, en cm te zien, hoe de toestand zich in het vervolg zal kunnen ontwikkelen om daaruit te besluiten, hoe dan wel in de naaste toekomst de r'bedrijfsvoering zal plaats moeten vinden. En zoo komen we weer terug op onze akkerbouw-producten. De aardappelen zetten in 1930 niet met een beste prijs in. Zelden zijn zulke lage prijzen voor aardap pelen bedongen als in het vorige jaar. Geen wonder, dat tal van boeren het beter achtten, de aardappelen in te kuilen en als veevoeder te ge bruiken, dan ze voor menschelijke consumptie te bestemmen. En toch, wanneer men den prijsval der vee voederartikelen had kunnen voor zien, zooals die zich in het nu voorbije jaar voordeed, dan kan het betwijfeld worden, of men zich nog wel zoo'n groot voordeel met dat inkuilen heeft gedaan. Zoolang de maïsprijs nog een gulden of acht a negen deed, was inkuilen waarschijnlijk bij een prijs van 75 centen per H. L. rendabel, maar nu de prijs der maïs is terug- geloopen op 5 gulden, komt het ons voor, dat men niet meer met voordeel, zelfs al zijn de aardappe len voor 75 cent te koop, ze in kan kuilen. Intusschen is de prijs in het najaar verbeterd. In den zomer zijn veel vroege aardappelen verzonden, vaak tegen een te lage prijs, omdat men om geld verlegen zat. En nu deed zich in het najaar het eigenaardige verschijnsel voor, dat tegen alle verwachting in, (immers in den zomer waren veel aardappelen verzonden en in het najaar kwam veel ziekte voor) toch aanvankelijk de prijs niet was, zooals men gedacht had. Doordat de grens vrij open stond voor Duitsche aardappelen, kregen onze boeren te concurreeren tegen die import aardappelen, waardoor de prijs aanvankelijk lager bleef, dan men voor onze goede kwaliteit gehoopt had. Gelukkig is althans hierin verbetering gekomen en deze verbetering zal zeer waarschijnlijk ook in het volgende jaar wel aan houden. Intusschen zijn de boeren die hebben moeten verkoopen, of omdat de aardappelen zich niet leenden voor bewaren, of omdat ze geld noodig hadden van dit „rucksicht- lose" vrijhandelstelsel van ons land weer eens de dupe geworden. De suikerbietenmisère heeft al zoo veel van zich doen spreken, dat we daar kert over kunnen zijn. Wel teekenend voor den toestand is, dat door de besturen der Coöp. suiker fabrieken reeds in dit najaar is over wogen in de komende campagne de fabrieken maar stop te zetten. Het is niet te hopen, dat bet daartoe komen moet. Is dat het geval, doordat de re geering niet of niet voldoende steunt, dan zal er zeker in honderden gezin nen werkeloosheid komen. Arbeiders zullen geen werk hebben en tiental len binnenschippers zullen dan in het najaar geen vracht kunnen bekomen. Mocht hiertoe worden overgegaan, dan zal men daartoe wel grondige redenen moeten hebben. En die zul len hierin gelegen zijn, dat de inten sieve bebouwing van den grond moet worden vervangen door een meer extensieve. In ons geval wil dat zeggen, dat men zich meer op den graanbouw zal gaan toeleggen en meer bouwland in weiland om legt. Zoo zal van zelf ingekrompen worden, de teelt van specifieke handelsgewassen als uien, paarde- peen, erwten, cichorei. Want op die gewassen is verbazend verloren. Niet alleen dit jaar, maar ook het vorige. Wie thans komt in de streken van de lichte zwavelgrondeq, «ieif er nog liggen de yQypen uien eh paarde- peen vanoden" vorigetf oógVt, natuur lijk vefrot En mét de paardep^sn gaat het ?thans denzelfden weg op. Men zal van «jade; cultuur g'^ëgjén is in de tujnhoqw- richting, die: mep vqq£ eu drie ia'ar in^lpeg j* niet zoo te zeggen. Wel gelóóf ik, dat vele boeren er berouw van hebben, dat ze er zich toe heisben laten verleiden kassen te bouwen en warenhuizen te plaatsen,. Naar mijn meening is denKder slechts in fc» '«nfcefe richting de tuinbouw1 te verkiezen, n.l. door boomgaard aan te leggen. Wanneer men de boomen en het fruit goed verzorgd, dan zal men daarvan Viij-' wel geregeld een zekere opbrengst mogen verwachten. Hét efcne jaar bètSr, dan' Hef andere, maar door elkaar toch niet slecht. Dat is ook een teelt, die de boer bij zijn bedrijf kan voegen. Dat kan niet altijd gezegd worden van de kasteelt van druiven of of groenten. Daarvoor heeft men aparte kennis noodig en aan die kennis mankeert hec in vele gevallen wel een beetje. Of het omleggen van een bouw bedrijf in een grootendeels weibedrijf geen bezwaren met zich brengt? Natuurlijk. Men moet ook niet meenen, dat men er rijk in zal wor den. Maar daarover loopt tegen woordig de vraag niet. De vraag is, hoe men het beste boer zal kunnen blijven. En dan zal men dan nu meer gaan zien naar die bedrijfsvoering, die het minste kost aan arbeidsloon. Dat klinkt niet mooi voor den arbeidersstand en inderdaad is het dat ook niet, maar wanneer de boer het hoofd boven water wil houden, dan zal hij toch daaraan moeten denken. En zoo gaan we dan het nieuwe jaar in met vele zorgen. Gelukkig, die weten, dat het niet menschen zijn, die den loop in het wereld gebeuren bepalen, maar dat het de Heere God is, die alles, ook deze benarde tijdsomstandigheden, doet mede werken, ten goede diegenen, die Hem vreezen. Luxor-gebouw. Maandag 12 Jan. S uur spreekt de Hoogedelgestr. Heer Oud-Minister Max. Bongaerts Lid van de He Kamer over de Peel en de Maas. VENRAY, 10 Januari 1931. Reinigingsdienst. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis, dat degenen, die gebruik wenschen te maken van den Gemeentelijken Reinigingsdienst, zich in den loop der maand kunnen aanmelden bij den Gemeente-Ontvanger. Het verschul digde bedrag ad f 5 moet gelijktijdig worden gestort. Degenen, die reeds bij den Reini gingsdienst zijn aangesloten, behoeven zich niet opnieuw aan te melden. Hun wordt de kwitantie in den loop der maand aan huis gepresenteerd. Nogmaals zij in het kort de rege ling van den dienst aangegeven 1. De reinigingsdienst zal voor- loopig omvatten het Davolgende ge deelte der gemeente Kruisstraat te beginnen bij de vroegere brouwerij van Hulsman, Paterslaan, Langstraat vanaf de Marechausséekazerne, Leeuwstraat, Henseniusstraat, Paters- straat tot Gymnasium, Hensenius- plein, Schoolstraat, Hoenderstraat, Bontekoestraat, Eindstraat tot het St. Josephsgesticht, Marktstraat, Groote Straat, Hofstraat, Stations weg tot het St. Servatiusgesticht, Maasheesche weg, St. Odastraat, Willemstraat. 2. De huisvuilnis, welke zal wor den afgehaald, zal bestaan uit vaste stoffen als keukenafval, asch en an der huishoudelijk afval. 3. Faecalien of aan hevige rotting onderworpen stoffen, fabrieksafval of van afbraak komende materialen zullen niet worden aangenomen. 4. De vuilnis zal worden afge haald eiken Zaterdag tusschen acht en twaalf uur voormiddag en zoo noodig tusschen een en vijf uur na middag. 5. De komst der vuilniskar zal door ratelen worden aangekondigd. 6. Elke aangeslotene kan na deze aankondiging de vuilnis in een be hoorlijk gesloten bak, ton of emm,er, 1 welksinhoud, niet gropt^r mag jdan T/lCf. M3, buiten de devjr setten 1 7. LJet buitenzetten vaq vuilnis bakken 9p. andere tijden is verboden. A Yoot feestdagen of bijzondere omstandigheden kan ook op andere dagen daa des Zaterdags het vuil worden afgehaald. 9. Voor het afhalen van vuil van fabrieken, gestichten, bedrijv^ yafx industrieelen of comme^^e^n aard of landbouw^e&ijven,1 waar het vuil niet in g&WQpe 'pakken wordt, doch op wet de vuilniskar bereikbare plaatsen op hoopen wordt gezet of De praktijk blijft spreken Bertels .Kunstkorrel" bevalt mij bij uitstek. De W. Leghorns zien er uitstekend uit en leggen de 20, waarvan 11 aan den 2en leg zijn, 10-13 eieren per dag, dit is een waarde van f 1.20 - f 1.57}$. Ze eten per dag voor 27 cent Kunstkorrel. Den Haag, 26-11-'30 A. Nederhof Laan v. Meerdervoort 139 Bertels'.Kunstkorrel" voldoet bij uitstek. Mijn kippen konden eerst niet aan den leg komen; na gebruik van 2 weken Bertels' .Kunstkorrel" zijn reeds 19 aan den leg van 30 stuks, waarvan 4 kippen in 16 dagen 51 eieren legden, waarvan sommigen reeds 65 gr. wegen; alles gecontroleerd op vainest controle! A'dam, 29-11-'30. FJoraweg 32. W. J.Beurts Mijn 87 jonge W. Leghorns leden aan been zwakte. Op aanraden van den dierenarts werd het ochtendvoeder en graan vervangen door Bertels Kunstkorrelde dieren genazen spoedig en leggen nu 66 en 67 eieren per dag. Amstelveen, 1-12-30 H. Blommestein Waar niet verkrijgbaar, proef 5 Kilo I 1.20. postwissel Octr. 10 Staten. Let op Loodje cn Label, er aijn namaaksels BERTELS1 OLIEFABRIEKEN N.V. „ld. Kunslkorrel. A dem Aangifte Hengsten De Burgemeester van Venray brengt in herinnering van belanghebbenden artikel 23 der Paarden wet 1918, volgens hetwelk ieder eigenaar of houder van een tweejarigen of ouderen hengst verplicht is hiervan bij den Burgemeester der gemeente zijner inwoning aangifte te doen binnen een maand nadat de hengst twee jaren is geworden of in zijn bezit is gekomen, alsmede vóór den eersten Februari van elk jaar. Ieder eigenaar of houder van een hengst van twee jaren of ouder moet dus in den loop dezer maand aan gifte doen ter Secretarie, onverschil lig of hij het vorig jaar den hengst al dan niet reeds heeft aangegeven. Venray, 6 Januari 1931. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Brandweer. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat in de gemeente op verschillende plaat sen brandbluschapparaten zijn ge plaatst van 20 Liter inhoud, en wel als volgt Leunen-Kom Laagriebroek O verbroek Scheide Steegsbroek Steeg Veulen Veulen Oostrum Oostrum LuU Lull Brukske Boschhuizen Oirlo-Kerkhoek Gunhoek Zandhoek Broek Molenhoek bij Ant. Loonen P. J. Litjens H. Marcellis Kind. Asselbergs Jac. Koenen P. J. Buyssen Math. Koenen Jan Nabuurs Frans Poels Kind. Hendriks Michiel Camps L. van Dijck A. Rongen Th. Claassens C. C. Hesen J. Verstappen Piet Steegbs G. Classens B. H. Janssen t- «.ij. jouascu ochoor-Hoogriebroek,, Leon. Geurts in bijzondere bergplaatsen wordt on- geborgen, bedraagt de y^ugedjria f 0.75 per M3 d[ uedeeltenèefc eéri: minig^j van y "1.50. e De aangiften hiervan moeten 14 dagen tevoren ten kantore Vc^ Gemeente-Ontvanger geschieden. 19AV' Venray, 5 Januari Burgemeester 'en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. Castenray Castenray Heide Heide Heide Heide-Volen Merselo- Grootdorp Weverslo Haag Straat Klei^dtuip Beek Hiept Daland Ys&elsteyq Y ssejsteyn Ysselsteyn Ysselsteyn Ysselsteyn Indien Gemeente Math. Dinghs Joh. Rambaghs Gebr. v. Kempen Jan Janssen L. v. Veghel P. J. Derks J. Lx Miehels J. H. Claes Wed. Bardoel H. van Hoof P. Muysers Wed, Arts Kind. Gerrits M "W. v.Rijswijk G. Fleurkens Mart. Hubers P. J. Janssen J. H. Geurts j P. Wieneq in een dezer deel^q sier brand uitbreekt ^an men onmiddellijk een <l<& vorengenoemde personen w^aï^hMwen,. die aich als dan s^pecSgste met het brand- 'yiu^Vppar^at ter plaatse zal be- ^even. De motorbrandspuit blijft beschik baar voor de geheele gem$è¥,te. Bij brand gelieve onmiddellijk te waarschuw^ e^n, der volgende iïaaclÈuls, telefoonnummer 6 Marechaussee kazerne 58 Vincent Pyl$ 10 V enra>\ )^anari 1931 Burgemeester van Venray, ÓrVAN DE LOO. Yenraysch Lourdes Ziekencomïté. In vorige nummers van Peel en Maas is reeds een en ander omtrent ons doel en werken uiteengezet. Menigeen zal ook al hebben ge hoord hoe sympathiek overal ons werk voor de zieken door de Zeer- eerwaarde Heeren Geestelijken ont vangen is. Voor hunne medewerking zijn wij hen zeer dankbaar De vele radiobezitters verder ken nen onzen propagandist Pater Rothoff uit zijn mooie treffende zieken uurtjes voor den K.R.O. Nu, deze pater zal morgen. Zondag 11 Januari, in de mis van acht uur en in de Hoogmis van tien uur preken over de zieken en 's avonds half 7 in de zaal van Schaeffers een causerie houden over Lourdes en de zieken. Zijn woord illustreert hij met een mooie stilstaande film. Op een anderen dag zal het voor de jeugd van het dorp plaats hebben. Voor de kleinen van het St. Jozef gesticht wordt morgen gratis een en ander van de filmen vertoond en besproken. De entree voor morgenavond is 35 cent. De opbrengst na aftrek van de zaalonkosten etc. komt aan het Venraysch Lourdes Ziekencomité, dat door de royaliteit van Venray hoopt in staat gesteld te worden meerdere on- of minvermogende zieken in de gelegenheid te stellen in Lourdes troost en opbeuring en misschien zelfs genezing te verkrijgen. Komt morgenavond half 7 naar de zaal Wilhelmina in de Schoolstraat. Toont daardoor uwe belangstelling voor dit liefdewerk en wanneer uw beurs 't eenigszins toelaat, laat dan uw goed hart spreken en geeft nog iets meer dan strikt gevraagd wordt. De zieken zullen u dankbaar zijn en God zal het u loonen. Dinsdagavond vergaderde in het Patronaat alhier, onder voorzitter schap van Dr. Janssen, dz Katholieke- Kiesvereeniging, afd. Venray-Dorp-, De opkomst der leden was niet groot. Uit het verslag van Secretaris Kraykamp bleek, dat de vereeniging thans reeds 110G leden telt. Pater Isaias hield hierna ee.ee interessante lezing, op de verkiezfiagj betrekking hebbende. Bij het stellen van candidaten wex- den lijsten ingediend voor de heeren Jan Poels, Burgemeester van de Loo. P. J. Rutten, Wanssum en H. Oden» hoven, Venray. Gedurende het jaar 1930 wer den in deze gemeente '20 bind.erwets- vergunningen verleend. Hiervan waren er 12 tot het plaatsen van electro- motoren en 5 tot het oprichten van een ondergrondse!» benzinebewaar plaats met aftep4arichting. Tót onderwijzeres aan de biqq^akort te openen bijzondere lagere school St. Antonius te Venray Veulen is benoemd Mej. Nelly Derks uit Leunen, thans werkzaam aan de bijzondere school te Overloon. Ondè* deze gemeente beeft Zich we&*om een geval van mond en Iftlauwzeer voorgedaan. Maandag werd alhier aanbe steed het bouwen van een woonhuis met winkel en bakkerij aan het Veulen voor rekening van den Heer van Kan te Helden. Ingeschreven werd als volgt Chr. Wijnhoven, Venray 9Y81T P. Vollenberg, Venray 95% A. H. Maassen, Venray t 9550 v^erstralenrOudenhoven f 9250 H. Vollenberg, Venray f 9000 Chr. Reinders, Wanssum f 8990 L. Coppus en Zn., Horst f 8940 Th. Vissers, Wanssum f 8940 Th. Claessens, Venray f 8888 P. Spée, Venray f 859S Gielen en Arts, Merselo f 8495 [Th. Kersten, Overloo» 8G9y

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1