JAirorcift Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. jJACfONOft J. TERMEULEN-ROELOFS Ter vergadering (manufacturen j (WORDEEUGSm manufacturen! YOOimiGSTfi Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Politieke ontwikkeling. De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATERDAG 15 DECEMBER 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 50 i BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1-8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/» ct. Uitgave van FIRMA VANDEN MUNCKHOF VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent bij abonnement lagere tarieven. Telefoon 51 voor het buitenland I 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummer Rijn- en Moesel- WIJNEN Alleenverkoop v. Nederland CHAIVIPAGNE Vve. Puisard Cie. Wijnhandel Venray, Gr. Markt 6 Huis opgericht 1843 Eerbiedig maar dringend werd de vorige week tot onze Venraysche Kiesvereeniging het verzoek gericht, het tijdperk van rustige rust af te sluiten en het verkiezingswerk krachtig ter hand te nemen. Ten slotte toch wijzen do kiesvereenigingen de personen aan, die Limburg in de Tweede Kamer zullen vertegenwoordigen en Venray heeft het recht en den plicht daarbij zijn stem te doen hooren Over die persoonsaanwijzing, de candidaatstelling, thans meer in bijzon derheden. De ontwerpers van het nieuwe Kies reglement voor onze R K. Staatspartij hebben er vooral naar gestreefd, te zorgen, dat de Katholieke fractie in de Kamer zoo deskundig mogelijk worde samengesteld; dat voor do ver schillende takken van staatsdienst erkende specialiteiten zouden zitting hebben. En om dat doel te bereiken, hebben ze een zeker aantal van de door ons Katholieken te verwachten zetels tot kwaliteitszetels gemaakt; d.w.z, voor die zetels mogen alleen die personen als candidaat gesteld worden, die een zekere hoedanigheid (kwaliteit) bezitten Op de in te dienen eandidaten lijsten worden deze kwaliteits eandidaten bovenaan geplaatst, ze zijn dus zeker van hun verkiezing en op die wijze hoopt men te bereiken, dat bij de ver schillende onderdeelen van het Staats beleid de Kamerfractie over terzake kundige leden zal kunnen beschikken Nu is onlangs door het zg Centraal College (een heel onpartijdig lichaam, waarvan de Kamerleden geen lid mogen zijn 1) vastgesteld, welke kwali teilen in de Kamsr aanwezig moeten zijn en hoe ze over de verschillende kieskringen van ons land verdeeld moeten worden. En zoo werd voor Limburg, waar in totaal 5 zetels verwacht worden, het aantal kwaliteiten gesteld op 3 en wel voor internationale aangelegenheden arbeidszaken en landbouw. Drie vaste Limburg8che zetels zullen dus bezet moeten worden door personen, die voor de genoemde kwaliteiten als specialist, als deskundige mogen gelden. En als straks de Limburgsche kies vereenigingen tot candidaatstelling overgaan, zullen ze in de keuze der personen daarmee rekening hebben te houden. Natuurlijk is dat een zekere beper king, maar men vergele niet, dat er ook nog vrije plaatsen over blijven en dat men in de candidaatstelling voor die vrije plaatsen door niets gebonden is. Bovendien de beperking voor de andere zetels slaat alléén op de kwa liteiten, specialisten voor internationale aangelegenheden, arbeidszaken en land bouw in de Kamer komen, maar in de aanwijzing der personen is het verder volkomen vrij Nu zal men, het is haast overbodig het op te merken, zeker rekening houden met het bestaande. Bij de kwalitèit: internationale aan gelegenheden denken we onmiddellijk aan den hoogst verdienstelijkon Lim burger, die meer dan 30 jaren ons gewest vertegenwoordigde en die in internationale aangelegenheden een reputatie, een vermaardheid geniet, als slechts weinig andere staatslieden, ook in het buitenland. Voor de kwaliteit arbeidszaken ligt de zaak al niet anders. Maar strikt genomen zijn de kiesvereenigingen aan de bepaalde personen niet gebonden. Als de Katholieke kiezers en kieze ressen het zouden willen, konden ze al onze 30 Katholieke Kamerleden naar huis sturen. Dat zullen ze, uit welbe grepen eigenbelang, natuurlijk niet doen. Maar de vrijheid bestaat. En als dus straks de kiesvereenigin gen in den lande hun leden laten stemmen over candidalen voor de Kamer, dan is dat geen paskwil, niet louter een formaliteitdan behoeft men niet te denken, dat het toch alle maal al in kruiken en kannen is en dat de kiezers en kiezeressen op alles maar ja en amen hebben te zeggen 't Lijkt er niet op. Het kiezerscorps zelf heeft een woordje en een beslissend woordje mee te praten. Nu moet de eerste aanwijzing der eandidaten plaats hebben voor 15 Jan, a 8. De uitslag wordt dan gemeld aan het Bestuur van onzen Rijkskieskring» dat de zaak onderzoekt en de aange wezen personen esns polst of ze bereid zijn een candidatuur te aanvaarden. En nadat nog andere voorbereidende maatregelen getroffen zijn, heeft dan in Mei de eindstemming plaats doorat degenen, die reeds op 31 December lid waren van de Kiesvereeniging. En naar gelang dan door deze leden gestemd en heslist wordt, komen de eandidaten op de in te dienen officieele lijst. Nu is het heel goed denkbaar en zelfs waarschijnlijk dat ook na deze uiteenzettingen nog moeilijkheden over blijven dat het nog niet heelsmaal duidelijk is, boe nu precies de candi daatstelling zal verloopen. Trouwens de bijzonderheden zijn nog niet eens ter sprake gekomen. Maar op de vergadering van Woens dag 19 Dec zal een en ander nog wel nader worden toegelicht en allicht wordt dan gelegenheid geboden om door het stellen van vragen de ge wenschte klaarheid te brengen. Een reden te meer, om met man en macht ter vergadering te komen. Dan wordt het pas goed. Want met het aantal zielen stijgt de vreugde en met hel aantal vragen de klaarheid, het inzicht. En daarom is het te doen. Ook is het niet enkel een bijeenkomst voor mannen. Ook de Venraysche vrouwen zijn kiesgerechtigd en aan rechten zijn nu eenmaal verplichtingen verbonden. Zonder onderscheid van rang of stand worden ook zij dus in grooten getale verwacht. Niet minder welkom zullen de afge vaardigden der gehuchten zijn Laat het maar gerust een vergadering van grool-Venray worden 1 Maar verder durft deze oproep en aansporing toch niet te gaan. De ruime Patronaatszaal mocht eens te klein blijken 1 De aanwijzing; van eandidaten voor de Tweede Kamerverkiezing;. Van 15 December tot 15 Januari Hoe dit geschiedt Het is vandaag de 15e December, de dag, waarop volgens het Kiesreglement voor de Katholieke Staatspartij de actie voor de Tweede Kamerverkiezing van het volgende jaar een aanvang neemt, Het bestuur van den R. K. Kiezers- bond voor Limburg noodigt de Kiesver eenigingen uit aanwijzingen voor eandidaten te doen Limburg zal voor vijf te verwachten zetels eandidaten stellen. Hiervan zijn drie kwaliteitszetels. Dat wil zeggen voor deze drie zetels moeten volgens het nieuwe kiesreglement ean didaten worden gesteld, welke de speciale kwaliteiten bezitten, die door hel Centraal College voor onzen kieskring zijn vastgesteld. Voor deze drie zetels vraagt het Centraal College van Limburg le. een deskundige op het gebied van de internationale vraagstukken, 2e. een deskundige op hel gebied van arkeids zaken en het arbeidsvraagstuk. 3e. een deskundige op het gebied van land bouwzaken en het landbouwvraagstuk Behalve deze drie kwaliteitszetels hebben we dus nog twee vrije plaatsen Het woord is thans aan de Kiesver eenigingen. Volgens het kiesreglement moeten deze in de tweede helft der maand December of de eerste helft der maand Januari vergaderen om de aanwijzingen van eandidaten te doen. In deze vergadering kan elk lid zeggen Ik stel meneer A candidaat voor dien of dien kwaliteitszetel (b v voor arbeidszaken of landbouwzaken) Wanneer nu een tiende der aanwezige leden den genoemden candidaat onder steunen is deze aangewezen. (Zijn er minder dan 100 leden der Kiesvereeni ging ter vergadering aanwezig, dan moeten ten minste tien leden de can didatuur ondersteunen) Ook het Bestuur zelf kan in deze vergadering eandidaten aanwijzen. Ook buiten de vergadering der Kies vereeniging kunnen de leden, die tot dezelfde kieskriDgorganisatie behooren aanwijzingen voor eandidaten doen. Deze aanwijzingen moeten onder teekend zijn door tenminste 25 leden van Kiesvereenigingen (het is niet noodig dal deze leden tot dezelfde kiesvereeniging behooren, voldoende ia, dat ze lid zijn van een der Limburg ache kiesvereenigingen), wanneer ze één candidaat aanwijzen en door tenminste 50 leden van Kiesvereeniging en, wanneer de aanwijzingen meer eandidaten (ten hoogste vijf) betreffen. Deze aanwijzingen moeten de opgave bevatten van naam, voornamen, beroep woonplaats der aangewezen candi daten met aanduiding van een der speciale kwaliteiten, welke van Limburg gevraagd wordt of met de aanduiding dat de candidaat gesteld wordt voor een vrije plaats. Deze aanwijzing van eandidaten buiten de vergaderingen der Ka tb. Kiesvereenigingen moeten uiterlijk 15 Januari bij den secretaris van het Limburgsch Bondsbestuur, den heer K Geelen, Tongersche weg 7, te Maastricht, zijn ingediend. Ten behoeve van zoodanige aanwijzin !jen worden door het Bondsbestuur tosteloos formulieren verstrekt, welke zoowel door de besturen als door de leden der afdeelingen bij evengenoem den Bondssecretaris kunnen worden aangevraagd. Op 15 Januari breekt voor het werk van de voorbereiding der candidaat stelling dus weer een nieuw tijdperk aan. Dan begint de taak van het kring- bestuur en het partijbestuur, gevolgd door het nog veel gewichtiger werk der kringvergaderingen, waarna einde lijk de stemming in de Kath. Kies vereenigingen zal plaatshebben. Maar om thans geen verwarring te brengen, spreken we dsarover nader, zoodra hiervoor de tijd gekomen is. De leden der Kiesvereenigingen hebben bij de aanwijzingen der eandidaten geen aanduidingen te geven, wie candidaat en wie plaatsvervanger zullen zijn. Ze hebben dus alleen aanwijzingen te doen van eandidaten voor de kwaliteitszetels en voor de vrije plaatsen. Het naar voren brengen van eandi daten wordt derhalve in de Katholieke Standspartij wel buitengewoon gemak kelijk gemaakt Met een tiende deel eener vergadering achter zich kan men een candidaat naar zijn keuze en eigenlijk zooveel candidalen als men wil op de candi datenlijst brengen. En met een groep van 50 kiezers men in staat in Limburg zooveel aanwijzingen van eandidaten te doen als onze provincie op het oogenblik Katholieke Kamerleden telt. Maar terwijl het werk van de aan wijzingen der eandidaten Jgeachiedt, gebruike men de halve maand, die ons nog overblijft voor 31 December om de ledenlijsten te versterken. Het zij nogmaals herhaald: wie op 31 December niet op de ledenlijsten staat van de Kath. Kiesvereenigingen kunnen niet deelnemen aan het stellen.van eandidaten en aan de stemming over de csndidatenlij3ten. Elk kiesvtfreenigingsbestuur kenne daarom zijn plicht en elk statenkies kringbestuur moge nagaan, waar inge slapen kiesvereenigingen opnieuw ten leven moet worden opgewekt. ROELAND leggen, maar de eieren zijn zoo licht Men krijgt dan aan den bond natuur lijk maar weinig uitbelaald. De Minor ca's leggen veel grootere eieren, ik zie ze hier bij een paar kippenhouders en schaam me dan voor mijn Leghorn eitjes. Wat dunkt u, als ik in 't voor jaar ook eens Minorca's ging houden. De menschen, die ze hier houden roepen er over. Uit Venray ANTWOORD: De Leghorns heeft men de laatste jaren met succes op veel eieren gefokt, doch helaas heeft men te weinig gelet op de zwaarte. Gelukkig zijn er echter wel fokkers, die zware eieren van hun Leghorns rapen, althans van tegen de 60 gram aan. Welnu, bestel daar bijtijds uw een- daagskuikens. Ik wil niet ontkennen dat er geen goede Minorca's zijn. Volstrekt niet Op den Legwedstrijd te Horst is zelfs een puike toom geweest, maar van de Leghorns h eft men meer goede stam men dan van de Minorca's Men tast dus minder mis. Maar ga eerst «ie eieren zien, alvorens u bestelt. Opvallen-machine. VRAAG Ik heb eene broedmachine, merk die het eerste jaar best vol daan heeft, maar het tweede niet meer Ik kon de temperatuur niet op peil houden, het eerste jaar echter wel en toen stond ze toch op dezelfde plaats als het vorige jaar. Nu heeft men mij aangeraden, ze eens opnieuw op te vullen. Gaarne vernam ik van u, waarmee. We hebben tijd genoeg om het te doen en als nu u denkt, dat ik er voordeel van zal hebhen, doe ik het ook. We zullen dan de machine uit mekaar nemen. Als we maar weten, waarmee hei beste te vullen. Het is eene machine van 480 eieren. Uit Venray ANTWOORDAan de isolatie is veel gelegen. Daarom raad ik u aan, de machine eens uil mekaar te nemen Dan ziet u wel, of het maar eene prul isolatie ia, en kunt u de holte tusschen de wanden stijf opstoppen met watten. Maar zoo vast stampen als noodig is. Dat heeft een mijner kénnissen ook gedaan bij eene machine van 240 eieren en het kostte hem aan watten f8U zult wel I1/2 maal zooveel noodig hebben. Maar dat ia slechts eene uitgave voor één keer, De concurrentie is tegenwoordig zoo groot, dat sommige fabrikanten er maar prulgoed in stoppen, zooals kranten papier, zaagsel, turfstrooisel, dat niet eerBt gedroogd is op de kachel Iedereen kan wel begrijpen, dat door de hooge temperatuur dat ondeugdelijk goed gaat krimpen, verdroogd als 'l ware en dat dus de isolatie onvoldoende wordt. Watten of schapewol blijft goed. In goede machines zit het dan ook in. Hieruit zie je, dat het dwaas is, bij aankoop eener broedmachine naar 'n enkelen gulden te kijken. Eene goede machine is niet gauw te duur, eene slechte altijd, al krijg je ze gratis, voor niks, cadeau I spreker bewijst met hoogst interessante proeven, dat verreweg het meeste berust op bedrog, goochelarij enz. en dat wij Katholieken dom doen, als we ons erdoor laten verontrusten. »De mensch zoo schrijft ons een geleerd priester uit het Zuiden ziet zich op aarde omgeven door allerlei geheimzinnige dingen. Zooals het kleine rind hang is voor het duister, zoo is de volwassen mensch dikwijls bang voor het geheimzinnige, dat hij niet zien kan, maar meent te voelen, overal. Telepathie, overbrenging van gedachten, suggestie, hypnose, spiritisme, het zijn allemaal van die vreemde zaken, vol l geheimzinnigheden en ook vol bijgeloof. De mensch kan nu eenmaal niet zonder godsdienst, en, als hij den waren gods dienst niet meer bezit, gaat hij ze zoeken in bijgeloovigheden, in het verkeer met geesten enz. Wat moet een Katholiek denken van 1 dat geheimzinnige en wsarom hoeft hij er in het geheel geen vrees voor te hebben Deze Katholieke ontwikkelingsavond wordt georganiseerd door het bestuur van »Goud-pluvier." O.a. zullen de Donateurs van het Patronaat (dat zijn degenen die jaarlijks met eene bijdrage van f 2,50 of meer het Patronaat steunen) eene uitnoodiging ontvangen. Zilveren Priesterfeest. Aa. Woensdag, 19 December hoopt onze vroegere dorpsgenoot, de Zeer- Eerwaarde Pater Benvenutua Boom, Ord. Cap, thans Gardiaan van het klooster te Udenhout (Biesemortel) zijn zilveren Priesterfeest te vieren. Het zal den geachten Jubilaris bij die gelegenheid zeker niet aan bewijzen van belangstelling van de zijde zijner talrijke vrienden en kennissen ont breken. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Verlichting by W. L. VRAAG-' In de Bedrijfspluimvee houder las ik het rapport van Beek bergen over de verlichtingsproeven, die daar genomen zijn. Maar het betrof alleen Reds. Zou u denken, dat met W L. hetzelfde goede resultaat te be reiken is, of zouden W L. er minder goed tegen kunnen Uit Vierlingsbeek. ANTWOORD: Ja, dat is zoo. Beek bergen heeft alleen de proef met Reds genomen, doch thans loopen er ook proeven over de verlichting bij W.L En de directeur van Beekbergen meent nu al te kunnen vaststellen, dat de lichte rassen nog beter ten goede op de kunstverlichting reageeren dan de zware. In de Betuwe en den Achterhoek worden bijna uitsluitend W. Leghorns gehouden en de kunstverlichting wordt daar in de hokken steeds meer toege past. Echter nergens met slecht resul taat, Vooral in de buurt van Varsseveld is het geweldig, zooals er op winter- eieren gewerkt wordt. Uit dat dorp alleen werden de vorige week niet minder dpn 150 kisten van 500 eieren naar de veiling te Arnhen gezonden. Alzoo ongeveer 75000 eieren, vertegen woordigende zeer zeker een bedrag van ruim een halve ton. De gezondheidstoestand der dieren die in de verlichte hokken zaten bleef even goed als de andere. Ik vertrouw, dat het met de Leghornaproef ook zoo wel zijn zal. Groote eieren. VRAAG: Ik heb W.I^, die genoeg VENRAY, 15 December 1928. Vrydom grondbelasting. (Afgekapte dennenbosschen). De Burgemeester van Venray vestigt er de aandacht op, dat in SOMMIGE GEVALLEN ook voor gronden, waarop bosschen gestaan hebben, vrijdom van grondbelasting kan verleend worden. Belanghebbenden, wordt derhalve aangeraden steeds vrijdom te vragen Deze dient le geschieden voordat met de culliveering van den grond begonnen is, dus voordat de stronken en wortels gerooid zijn. Aanvraagformulieren zijn kosteloos ten gemeentehuize verkrijg baar. Venray 10 December 1928 De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO Belasting betalen. Ter voorkoming van onkosten worden belanghebbenden herinnerd, dat in deze maand Grondbelasting en Personeele belasting moeten worden afbetaald. Sigarenfabrikanten en houders van sigaren- en tabakswinkels moeten in het begin van Januari het vergunnings recht voldoen. Bedrijfsvergunning meebrengen, be taling wordt daarop gesteld. Geheime Wetenschappen. Zaterdagavond 22 December zal er in de groote Patronaatszaal ieta bijzon ders plaats hebben. De bekende spreker P. W. Mighorat, ingenieur Staatsmijn Heerlen, zal een van die bijzonder belangwekkende redevoeringen houden, waarmee hij in het Zuiden alreeds zoovele hoorders heeft geboeid Waarover Over telepathie, magnetische alaap verwekking, spiritisme (oproepen van »geeaten") en dergelijke. De gevierde Vergadering B. K. Bouwvakpatroons. Zaterdagavond 8 December had in Café Oudenhoven aan de Markt alhier een vergadering plaats van de afd. Venray en Omstreken van de Ned. R K. Bouwvakpatroona. De vergadering welke zeer druk bezocht was, atond onder leiding van het Hoofdbestuurslid den Heer J. G. Derwort uit Heerlen. Van verschillende plaatsen uit den omtrek van Venray, o a. uitWanasum, Maashees, Overloon, Bergen en Horst, waren Patroons ter vergadering opge komen, die in hoofdzaak ten doel had, de ongelijkheid tusschen de Patroons, ten opzichte van aan te nemen werken, weg te nemen. Verschillende personen gaven zich tijdens de vergadering als ld op. Als resultaat der gehouden bespre kingen, kunnen wij mededeelen, dat naast de vele huishoudelijke zaken, ter vergadering behandeld, ook een definitief bestuur is gekozen, bestaande uit de Heeren A. H. Marlens, Venray, Voorzitter; H. Oudenhoven, Venray, SecretarisH. Velthuizen, Maashees, Penningmeester Th. Vissers, Wanssum en Th. Kersten, Overloon, Commis sarissen. Op de te Roermond gehouden Pluim veeten toonstelling werden de na volgende inzendingen uit Venray be kroond G. v. d. Putten, twee eerste, een tweede, een derde en een eereprijs met Japanache witzwart staart krielen, be nevens twee eerste, een tweede en een eereprijs met oud Engelache veent- krielen; Th. Mesaemaeckers met Chinchilla konijnen een tweede en een derde prijs. V. Pyls, met Chinchilla konijnen vier eerste, een tweed* en drie derde prijzen met Faverolles hoenders twee eerste en twee tweede prijzen en een Eeremedaille voor de beate verpakking van konijnen, uitgeloofd door de N.V. Dierenbescherming in Limburg. H. van Aas, Ysaelsteyn met Java- krielen twee eerste en een zeer eervoile vermelding. Op de Pluimveeten toonstelling te Helmond werd bekroond V. Pyls met Chinchilla konijnen een eerste, twee tweede en een derde prijs Op de Pluim veetentoonstelling te Boxmeer werd nog bekroond Th. Meaaemaekera met een tweede en een derde prijs. Gouden Jubilé. Op 8 December herdachten Mei Pelronella v. d. Putten, Henaeniuaalraat en Dina Poela, Groote Straat den dag waarop zij voor 50 jaren lid werden onzer Maria-Congregatie. Tevens her- dacht Mej. Mina Peeters Henseniusplein dat zij voor 40 jaren hare opdracht deed. 's Namiddags om 2 uur had de huldiging plaats, waarna plechtig Lof en feestpredikatie. De Weleerw. Heer Directeur felici teerde de jubilarissen namens de Congregatie met dit zeldzaam feest. Sedert verleden week ia uit het woonwagenkamp alhier een ponnv verm'8'- Of het oude beestje gestolen is, ofdat het uit eigen beweging een warmeren stal heeft opgezocht, ia niet bekend.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1