Kwijnend bestaan jAtrowfe Weekblad voor VENKAY, HOEST en Omstreken. I J. VERMEULEN-ROELOFS Venray! Gr. Markt 5 MANUFACTUREN i (YOORDEELIG5T/S MANUFACTUREN» YQQBDEELIGSTfi CHAMPAGNE Vve. Puisard Cie. Huis opgericht 1843 Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Buitenlandsch Overzicht De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZATBRDAQ 8 DECEMBER 1928 Negen en veertigste Jaargang No. 49 i BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN 18 regels 60 cent, elke regel meer 7ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 66 ctper post 75 cent voor het buitenland t 1.05 bij vooruitbetaling, afzondert, nummers 5 cent Rijn- en Moesel- I WIJNEN Alleenverkoop v. Nederland In die weinig benijdenswaardige positie, zoo tusschen hangen en wur gen, niet heelemaal dood, maar zeker niet krachtig levend en werkend, ver- keeren vaak niet alleen bepaalde per sonen, maar soms ook groepen van personen, vereenigingen. En als we nu om maar dadelijk met de deur iu huis te vallen van onze Katholieke Kiesvereeniging in Venray zeggen, dat ze een kwijnend bestaan leidt, dan drukken we ons heusch niets overdreven uit; dan is dat nog het beste, wat ervan te zeggen valt. Zeker, er zijn nog altijd een kleine duizend leden, er is altijd nog een bestuur, wel een beetje verminkt, om dat het hoofd, de Voorzitter ontbreekt, maar er bestaat toch een bestuur. Het is alleen maar jammer, dat er zoo weinig teekenen van leven zijn, het bestaar. is een kwijnend bestaan nog maar een klein stootje schijnt noodig om onze goeie Kiesvereeniging haar laalslen adem te doen uitblazen Welnu, zoover mag het in geen geval komen Het zou zonde en jam mer zijn en, voor een Venray, zeker ook ongepast Nu wordt wel eens aan het nut en de noodzakelijkheid van een Kiesver eeniging in Katholieke gemeenten ge twijfeld; er wordt toch wel goed ge stemd, in dit geval op de candidaten der RK Staatspartij. Maar al zou dit laatste volkomen waar zijn, (een klein beetje twijfel is misschien geoorloofd 1), dan nog kan een Kiesvereeniging in Venray niet worden gemist. Het politieke leven van tegenwoordig verschilt hemelsbreed van> dat uit vroeger eeuwen. Toen berustte het hoogste staatsge zag hij een of enkele onbeperkte heerschers en noch op de wetgeving, noch op het bestuur hadden het volk of zijn vertegenwoordigers ook maar eenigen invloed. Thans is dat alles geheel gewijzigd Het volk heeft politieke medezeg gingschap gekregen en het zijn de vertegenwoordigers van dat volk, ge kozen bij algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen, die 's lands wet geving leiden en 's lands bestuur controleeren. Maar niet alle leden van de staats gemeenschap denken hetzelfde over de grondbeginselen van het staatsbestuu noch ook over de wijze, waarop die beginselen moeien worden toegepast, En zoo ontstaan de politieke partijen die dus in groote lijnen zich onder scheiden door de richting, waarin het staalkundig leven zich moet bewegen. Zoo zijn er ten onzent o a. de Anti Revolutionnaire Partij, de Sociaal Democratische Arbeiders Partij als grootste van allen de Roomsch Katholieke Staatspartij, ge sticht indertijd door Dr. Schaepman z g. en in 1926 nog eens duchtig ge reslaureerd. Die Roomsch Katholieke Staatspartij dat is nu eens een echte volkspartij niet alleen omdat ze alle lagen der bevolking omvat, werkers met het hoofd zoo goed als werkers met de handen, rijken zoowel als minder bedeelden, maar ook omdat ons heeie Roomsche volk werkelijke mede zeggingschap kan uitoefenen over de richting, door de Partij in het staat kundig leven van land en provincie in te slaan. Het ligt echter voor de hand, dat die medezeggingschap een zekere organisa tie vereischt. Een heele machinerie moest worden ontworpen om het willen en wenschen van het Roomsche volk tot uiting te doen komen. Dat is de partij organisatie. En de laatste onder- deelen nu van de machinerie, van de organisatie zijn de plaatse ijke kiesv«r- eenigingen. Voor de gewone kiezers en kiezeressen de meest belangrijke orga nen van onze partij, omdat ze daar hun stem rechtstreeks kunnen doen hooren, hun politieke medezeggingschap daadwerkelijk uitoefenen. Tweeledig nu is de taak van de Kiesvereenigingen le. het bespreken van de richting door de partij in te Blaan, invloed uitoefenen op het partij program en 2e het aanwijzen van de personen, die het program moeten uit voeren, het aanwijzen dus van de can didaten voor de vertegenwoordigende speciaal voor de Tweede lichamen Kamer En die laatste zeer belangrijke taak staat nu voor de deur. Het volgend jaar hebben de algemeene verkiezingen i voor de 2e Kamer. Welke per sonen zullen ons vertegenwoordigen De Kiesvereenigingen kunnen het bepalen. Wie zullen met name Limburg vertegenwoordigen De beslissing daar over hebben da Limburgsche kiesver eenigingen in de hand. Nu kan man zeker zeggen, dat het ook zonder Venray's medewerking wel in orde zal komen. Inderdaad 1 Men kan altijd anderen het werk laten doen en zelf in rustige rust voortdommelen, maar of dat nu voor een van de hoofdplaatsen van Noord Limburg de meest passende houdiog is? Op ander gebied is Venray heusch zoo slaperig en futloos niet. Bovendien er is altijd geroepen om democratie, om medezeggingschap ook in het partijleven. Nu hebben we al die mooie dingen. Geen partij is demo cratischer georganiseerd dan de Katho lieke en nu zouden we van dat alles geen gebruik maken En ten laatste is het overal buiten- blijven wel gemakkelijk, maar niet geheel zonder gevaar. Op andere plaatsen is men wél wakker, wél actief, wordt van het verkregen recht gebruik gemaakt en zoo kon het wel eens gebeuren, dat op de Limburgsche lijst candidaten ge plaatst werden, die we er veel liever niet op zagen. Om al die redenen is het hoog tijd, dat de Venraysche Kiesvereeniging eens flink wakker worde en haar kwijnend bestaan omzette in een frisch, krachtig, door daden sprekend leven. En nu gaan geruchten, dat reeds pogingen in dien geest worden gedaan, dat er gedacht wordt aan een algemeene ledenvergade ring op 19 December a s. Enfin, daarover zal nog wel nader bericht worden. In ieder geval moet het geen vergadering worden, alléén van het bestuur met een handjevol leden. Zooveel mogelijk worden alle Roomsche kiezers en kiezeressen daar verwacht. Het gaat ten slotte om hun eigen zaak, hun eigen belang. Het is hun recht, mede de personen aan te wijzen, die in de Kamer van 1929 Limburg zullen vertegenwoordigen. Hun recht, maar in zekeren zin ook hun plicht Daaraan te herinneren was het doel van dit eerste artikeltje. De volgende week over de candidaat stelling meer in bijzonderheden. Wry ving tusschen Frankryk en Italë. Italië's landhonger. Sr bestaat sinds langen tijd een wry ving tusscheu Frankryk en Italië. De ondergrond van de tegenstelling tusschen deze beide landen dateert na tuurlijk al van eeuwen her. Steeds is in iedere periode van de geschiedenis een veroveraar te vinden die de Alpen overtrok, om de vrucht bare landouwen ir. de vlakte aan zijn macht te onderwerpen. Hoe dikwijls de Po-vlakte b v. niet »van eigenaar ver wisseld is", is niet zoo een, twee drie te zeggen. Van den anderen kant vormden ook de Gallische gouwen een zeer begeerden buit voor Italiaansche veroveraars. Nu aan het hoofd van Italië weer zoo'n op maehtsvergrooting belust man als Mussolini staat, is het begrijpe lijk, dat Frankrijk op z'n »qui vive' nauwkeurig de handelingen van den Duce gadeslaat. Mussolini's aspiraties strekken zich niet uit tot groote stukken van Frankryk, doch eenige steden aan de Riviera zou hij toch wel graag willen hebben, b.v Nica (in 't Ilal. Nizza) en Menton (Mentone) En voorts slaat Italië begeerige blik ken naar Tunis en het achterland van Tripoi8, op de Noord-Afrikaansche kust, vlak tegenover Sicilië. Dit is het oude rijk van Carthago, door den Romein- schen veldheer Sciplo in Rome's bloei tijd veroverd. Daar Mussolini droomt van een herleving der Romeinscke glorie, is het begrijpelijk, dat hij Carthago wil hebben. Ook is Corsica eigenlijk een Ita- liaansch en geen Fransch eiland en hierin heeft Mussolini niet zoo geheel ongelijk Maar hoe zou Frankrijk dan ooit weer een Napoleon, die Corsicaan van geboorte was, kunnen krijgen De historische banden van Ajaccio en Parij zijn wel heel sterk l Doch vooral strekt Italië's b^geerle zich uit naar Syrië, het land tusschon Palestina en Klein Azië. Dit land is een z g. mandaatsgebied en Frankrijk handhaaft zijn rechten ten koste van groote sommen en veel verdriet van de stammen, die zich niet laten onder werpen. Uit prestige overwegingen wil Frankrijk het land echter niet loslaten. Italië'a landhonger is echter, behalve uit imperialistische overwegingen, te verklaren uit de noodzakelijkheid nieuwe gebieden te hebben voor het overschot zijner snelgroeiende bevolking. Vroeger vloeide dit teveel sf naar Amerika, doch de immigratie van Italianen is thans tot een minimum beperkt. Bovendien is het overwinnende Italië, na den oorlog, leelijk gedupeerd door zijn edel moedige" bondgenuolen, Engeland en Frankrijk die de beste deelen van den buit aan koloniën voor zichzelf behielden en Italië meteen kluitje in 't riet stuurden! Dit alles heeft in Italië kwaad bloed gezet en een stemming doen ontstaan van onbehaaglijkheid en vrues voor isolement in de appreciatie door het buitenland. Tusschen haakjes: dit verklaart ook de buitengewone waardeering in Italië, van de berichten, die ontvangen werden uit Amsterdam, waar tijdens het Olym pische voetbaltournooi de Italiaansche spelers op zeer sympathieke wijze door het publiek begroet en toegejuicht wer den (omdat ze fair en schitterend voet balden). Die gunstige gezindheid der Italianen vuor de Hollanders uitte zich ook j 1. Zondag weer tijdens den wedstrijd te Milaan. En het is thans een feil, dat een Hollander in het land van Mussolini een heel potje kan breken I Met de Franschen is dit laDg niet het geval. De jongste onvriendelijk heden tusschen Italië en Frankrijk spruiten voor uit het zachte vonnis, dal de Parijsche rechtbank oplegde aau den anti fascistischen moordenaar van graaf Nardini, vice consul te Parijs, die door den heetgebakerden Modugno als een hond werd neergeschoten Voor moord met voorbedachten rade 2 jaar te geven, is zelfs voor een Fransche s>rechtspraak" wel een beetje bar. In Italië voelde men dan smaad van dit politieke vonnis en uit betoogingen van studenten, waaraan de bevolkiug meedeed, bleek de haat tegen Frankrijk. Zoo woidt ook aan Franknjk's zuid oostgrens langzaam maar zeker een oorlog voorbereid en eens zal ook de Middellandsche zee het tooneel vormen van een strijd op laven en dood tusschen de vloten van Frankrijk en Italië. Beide landen zijn koortsachtig bezig aan hot bouwen van oorlogsschepen De Fransche begrooting trekterbijn» 3 milliard, de Italiaansche ruim milliard voor uit, terwijl Frankrijk's bouwprogram een uitgave van 6,3 mil liard francs vergt. En als goed bewijs, hoe de stemming in Italië is, mag wel dienen, dat een dagblad alle Italianen oproept, om 't voorbeeld van Kolonel Rasponi te volgen en den president der Fransche republiek alle decoratie-brevetten door de Fransche regeering verleend, terug te zenden en de medailles te verzamelen en te smel ten en er wapens van te smeden. waarop het na tal van uitlating met reden meende te mogen hopen. Toch verklaarde Chamberlain, dat wat den politieken kant van de kwestie aangaat, de Engelsche regeering van harte hoopte, dat ile Fransche en Belgische troepen het Rynland spoedig zouden ontruimen. Dit is voor Duitschiand dus weer hoopvol, maar het moet zich toch eenigszin8 gevoelen als van de genade of ongenade zijner tegenstanders af hankelijk. Ds geregelde betaling van de verschuldigde termijnen achtte Chamberlain geen voldoende motivee- ing van het recht op ontruiming. De Rynlandontruiming. Een rede van Chamberlain. Sir Austin Chamberlain, de Engel sche minister van buiteniandsche zaken, heeft in het Lagerhuis een rede ge houden over de Rynlandontruiming die eenerzijds voor Duitschiand gunstig anderzijds minder en hoopvol klinkt Het laatste betreft de rechtskwestie Chamberlain toch verklaarde, dat er geen enkele rechtvaardiging was voor de bewering, dat Duitschiand zich gekweten had van alle verplichtingen waartoe het, overeenkomstig de bepa lingen van het verdrag van Versailles gehouden is. Het is voornamelijk Lloyd George geweest, die op dit aambeeld voortdurend hamert. Ü9 voornaamste verplichting van Duitschiand was, volgens Chamberlain juist de voldoening der herstelbetalingen en de algeheele ontruiming zou alleen na volledige nakoming plaats hebben. Hiermee ontvalt Duitschiand dus in de rechtskwestie de steun van Engeland, door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Snotterige kippen. VRAAG: Mijn Witte Leghorns heb ben dikke oogen gekregen en niezen soms. Ik weet niet hoe het kan, want hebben toch esn goeden warmen tal, waar ook nog 2 geiten in staan. En zoo koud is het toch niet geweest Binnen houden kan ik ze niet altijd, doch als het regent, schuilen ze in de chop. Daar trekt het niet. ANTWOORD Kippen hooren nie1 thuis in een stal, waar geiten, koeien varkens of kalveren staan. U zegt, dat ze een goeden warmen stal hebben, maar ik zeg het zoo s nachts hebhen ze een veel te war men stal en daarom kunnen ze er overdag niet tegen, als ze in nat en kou komen. Kippen moeten droog, luchtig zitten en natuurlijk beschut tegen de grootste koude, maar geen groot vee er bij. In te warme stallen komen de mees te hoenderziekten voor: tuberculose, snet, pokken, diptheritus. Zooals u ingericht is, kunt u met voordeel nimmer kippen houden. Ik kan u neelemaal geen advies geven) zoolang de toestand zoo blijft. Nog niet aan den leg. VRAAG; Ik heb Welsummer kui kens gekregen op 28 April en h°b daarvan nu 14 kippen en 1 haan. Ze zijn goed uitgegroeid, maar er is er nog maar één aan den leg en mijn Witte Leghorns, die 8 dagen later zijn leggen al vrij goed en dat wordt met den dag beter. Ik geef ochtendvoer van den Landbouwbond en ook ge mengd voer. Zou u mij aanraden er nog wat bij te voeren en wat ANTWOORD: Wel8ummer8 begin nen over het algemeen niet vroeg te leggen, men rekent,op 7 maanden, dus nu dianen zich onderdehand toch an ders te gedragen. U hadt ze beter een maand eerder gehad kunnen hebben, b.v. geboren ror.d 1 April en de Leg horns rond 1 Mei. Het voer van den Landbouwbond ken ik niet, doch dal zal wel goed zijn, daar het deskundig is sameDge steld Werp de schuld maar niet op het voer. Er zijn zooveel dingen, die hier een woordje mee spreken, als: huisvesting, afstamming, wijze van opfokken, manier van voeren enz. Kunt u aan den bond apart viach of vleeschmeel krijgen, doe er dan voorloopig eens een schepje van onder het ochtendvoer, om de dieren een stootje in den rug te geven, bijvoor beeld 5 pond op de 100 pond. De hoeveelheid hardvoer niet ver grooten. Zoek uw heil meer in het ochtendvoer. Ganzeneieren in de machine. VRAAG: Gaarne vernam ik Peel en Maas of het ook goed gaat ganzeneieren in de machine uit te broeden, hoe hoog de temperatuur moet zijn en hoeveel te vochten. ANTWOORDZeker gaat dat wel. Het broeden duurt 28 dagen. Ook wel eens 'n paar dagen langer. In den winter gaat het meestal naar de maand. Doordat de eieren grooter zijn, moet u den thermometer hooger hangen, zoo dal de bovenkant van het ei ongeveer even hoog komt als de kwikbol. De temperatuur der machine mag iets lager zijn, dan voor kippeneieren maar als het koud is Diet. Dan zou ik beginnen met 103° Fahrenheit en zoo laten blijven tot tegen het uitkomen Dan 104® F. Lang behoeft er bij koud weer niet gelucht te worden, omdat de eieren dan toch vlug afkoelen. Als de eieren koud beginnen aan te voelen brengt u ze weer in de machine. Zorg, dat het vochtgehalte in hel broedvertrek hoog is. Hang daarom natte doeken op en leg ook natte zakken onder de machine op den grond. Verder ook steeds een bakje met water in de machine onder de eierlade. De broedmachine moet slaan in een vertrek, waar de temperatuur weinig wisselt, dus zeker niet waar gestookt wordt of waar de zon veel binnen kan vallen. Dit laatste geldt meer voorden Zomer of de Lente. VENRAY, 8 December 1928. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen het navolgende ter algemeene kennis 1. De vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders worden als regel gehouden des Vrijdags- voormiddags, lOi/t nur voormiddag. 2. Het spreekuur van den Burge meester is, behoudens onvoorziene omstandigheden, dagelijks uitsluitend van 10 tot 12 uur voormiddags, behalve Vrijdags. 3. De Secretaris is voor het publiek te spreken dagelijks van 9 tot 12 uur voormiddag. 4. De Secretarie is voor het publiek geopend iederen dag van 9 tot 12 uur voormiddags en van 2 tot 4 uur des namiddags, Zaterdags alleen van 9 lot 12 uur voormiddags. 5. Het kantoor van den Gemeente- Ontvanger is voor het publiek geopend, met uitzondering van den laatsten dag der maand, van 9 tot 12 uur voormid dag en van 2 tot 3 uur namiddag. Zaterdags alleen van 9 tot 12 uur voormiddag. De gemeente-opzichter is voor het publiek te spreken eiken Vrijdag van 9—12 uur voormiddag. Het kantoor gemeentewerken is voor zooveel de dienst het toelaat geopend voor het publiek geopend dagelijks des voor middags van 912 uur. 7. Het Bureau van den Keurings dienst is voor het publiek geopend voor het doen van aangiften enz. op eiken werkdag des voorraiddags vau half negen lot half tien en des namid dags van twee tot drie uur. Op marktdagen is het bureau ge opend vau half elf tot half twaalf. Het bureau is gevestigd Palersstraat 19. Men onthoude dus goed, dal de Burgemeester alleen voormiddags te spreken is en na drie uur het kantoor van den gemeenteontvanger en na vier uur de secretarie voor het publiek gesloten zijn. Venray 3 December 1928. Burgemeester en Wethouders voornd O. VAN DE LOO De Secretaris VAN HAAREN BEKENDMAKING De Burgemeester van Venray brengt ter openbare kennis, dat op de Secre tarie ter inzage ligt de staat vergel dende de personen, wier stieren op de provinciale nakeuring van springstieren gehouden den 29 October 1928 te Venrsy, Gennep en Bergen goedgekeurd en afgekeurd zija. Venray 3 December 1928 De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO DRANKWET Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat is ingekomen een verzoek van Anna Huberta van Rijswijck, zonder beroep, wonende te Venray, Oirlo E 40, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor de beneden voorkamer van het huis plaatselijk gemerkt Oirlo E 40. Binnen twee weken na de dagteeke- iiing dezer bekendmaking kan eenieder tegen het verleenen van deze vergun ning schriftelijk bezwaren indienen. Venray 4 December 1928. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Rykstelefoondienst. Nieuwe aansluitingen No. 100. Graauw H. de, aardappel-, fruit- en stroohandel, Paterslaan, Venray - Door het bestuur der R.K V.V. »D S.O." is besloten haar jaarlijksche vergadering te houden op Zaterdag 15 December a.s. Er zal dan gekozen worden een nieuw bestuur, elftalcom missie en kascommissie. Aftredend bestuur zijn de Heeren H Derks, Secr H. Lichteveld, Penningmeester, en tijdelijk Voorzitter Jos. Janssen en Chr. Gouman8. Wij hopen, dat deze vergadering door alle leden zal worden bijgewoond. Heeren voetballiefhebbers, die zich candidaat .willen stellen voor de Elf talcommissie, gelieve zich voor 15 Dec. op te geven bij het bestuur. Op Zondag 3 en Maandag 4 Februari a.s. zal door de Handboog schutterij »St. Oda" alhier een Tooneel- uitvoering gegeven worden in het lokaal van den Heer H. Willems aan het St. Annapark.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1