Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. fJAirONflft B J. VMEULEN-ROELOFS MANUFACTUREN 1 i BLIJKEN TOCH HET YOOBDÊÉLIGSffi MANUFACTUREN BLIJKEN I TOCH HET Jj lYOORDEELIGST/i Dit nummer bestaat uit TV/EE bladen. Verkoopstrategie. Voorontwerp Landbouwers- arbeidswet. Jongveekeuring te Merselo. Een ernstige waarschu wing van de R. K. Emigratie-vereeniging. Gemengde Berichten. ZATERDAG lOjNOVEMBER 1928 Negen en veertigste Jaargang No.45 PEEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/» ct. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF bij abonnement lagere tarieven. Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Rijn- en Moesel- WIJNEN Alleenverkoop v. Nederland CHAMPAGNE Vve. Puisard Cie. Huis opgericht 1843 Wijnhandel Venray, Gr. Markt 0 «Geduld overwint alias", is een van die ongelukkige spreekwoorden, die met het begrip efficiëncy op voet van oorlog staan. Iemand die wacht heeft groote kans' een bui regen op z4jn hoofd te krijgen, die hij zou hebben gemist als hij flink, stevig was doorge loopen- Vroeger, toen. de menschen voor alles den tijd namen, toen het geheele leven bestond uit werken, eten en slapen, ging men als 't ware in een kringelje om de »kans" zitten en wie nu maar het meeste geduld had, kon dan die kans mee naar huis nemen er. op zijn gemak benutten. Maar nu? Geduld overwint alles. Ja zeker, d w.z. als je genoeg geduld hebt, ga je ten slotte ook wel dood, maar dal is toch geen opvatting meer voor oen modern mensch Hoogstens voor een kat. Er is tegen woordig zooveel moois in de wereld, zooveel te weten, zooveel te bereiken en zouden wij dan geduldig wachten totdat alles tot ons komt? Dat zou immers 1000 jaar duren en we hebben maar gemiddeld zeventig te leven. Het is niet waar; dat er tegenwoordig geen kansen meer zijn, maar de meeste menschen zijn nog teveel doordrongen van den geest der spreekwoorden als »Geduld overwint alles". De kansen zijn er meer dan ooit msar men moet ze grijpen. Om ze te benutten is heel wat anders noodig dan geduld en wachten. Doortastendheid, werklust, kennis, volharding heeten thans de factoren, die alles overwinnen. Ik zou haast durven zeggen, dat wie vooruit wil komen over een gezonde dosis ODge duld moet beschikken. Van den grooten krantenkoning Hearst wordt verteld, dat hij eens op één van zijne redactiebureaux een nieuw gezicht ontdekte. Hij maakte onmiddellijk een praatje met den nieuweling en vroeg hem «Welke functie bekleedt U hier?" «Ik ben redacteur van de X rubriek mijnheer Hearst." »En is U tevreden met uw salaris «Buitengewoon mijnheer, dank U wel 1" «Dan moet U dat salaris maar gaan halen en opstappen. Menschen, die tevreden zijn brengen mijn zaak niet vooruit, maar vallen in slaap 1" Dit was nu wel een zeer harde les en tamelijk overdreven, maar dergelijke groote leiders stellen nu eenmaal dik wijls drastische voorbeelden en het is een feit dat men door voortdurend naar positieverbetering te streven genood zaakt wordt zichzelf en daardoor auto matisch zijn werk te vervolmaken. De heer Hearst wilde dat blijkbaar voor eens en voor altijd zijn geheele perso neel inprenten. Er is wel geen spreekwoord, dat zoozeer in de kaart van Jan Salie speelt als: «geduld overwint alles". Wij geven onzen lezers in overweging in het vervolg te spreken van de efficiëncy, die alles overwint. Dit is evenmin geheel juist, maar het is ieder geval beter dan het eerste. «Zachtjes-aan-dan breekt-het lijntje- niet" is er nog zoo één. Natuurlijk is er bij alles bedachtzaamheid noodig, een waken tegen overijld handelen of spreken, maar het spreekwoord zelf is een rem op den vooruitgang. Men zal het meestal hooren gebrui ken door menschen, die hun slap optreden en gebrek aan doorzettings vermogen trachten te verontschuldigen door te steunen op een spreuk der oude wijzen, een spreuk, die nooit is bedoeld, zooals zij hem uitleggen. Als het lijntje niet tegen behoorlijk trekken kan, moeten ze een ander lijntje nemen. «Voorzichtigheid is de moeder der porceleinkast." Accoord, maar dan ook alleen van de porceleinkast en wat daarmee overeenkomt. Hoe waar dit spreekwoord ook is, een werkgever, die het door één van zijn geëmployeer den hoort gebruiken, zal goed doen een oogje in het zeil te houden. Vaak wordt het woord voorzichtigheid ge bezigd als men eigenlijk moest spreken van lamlendigheid en dat is de moeder niet van de porceleinkast, maar van een geheele nakomelingschap, waarvan wel de meest bekende leden zijn teleurstelling, ontgoocheling en misluk king. Het is maar gelukkig, dat de Oud Hollandsche geest, die toch heusch nooit tot de minderwaardige raskwali teiten heeft behoord, nog andere spreek woorden heefi voortgebracht. We ken nen ze allen, die positieve, tot daden aansporende gezegden, op de toepassing waarvan wereldrijken en machtige zaken zijn gebouwd. Hier zijn er een paar «Willen is kunnen." «Waar een wil is een weg." «Stel niet uit tot morgen, wat ge heden doen kunt." «Kennis is macht". «De eerste klap is daalder waard." «Het geluk be gunsligt den stoutmoedige". Vooral dit laatste is van meer dan gewone beteekenis voor hem, die vooruit wil. Men hoort zoo dikwijls, dat iemand, die een ander ziet slagen, schouder ophalend zegt: «Een ons geluk is meer dan een pond verstand.' Natuurlijk komt het zoo nu en dan voor, dat iemand door stom geluk rijk wordt of op een andere wijze ongehoord boft, maar die gevallen zijn zoo zeldzaam, dat zij den regel bevestigen, dat niemand slaagt zonder inspanning van al zijn krachten. Er werd eens aan een modern en wijs man gevraagd of hij in «geluk" geloofde en hier volgt zijn antwoord Het is waard uitgeknipt en in uw hoed geplakt te worden. «Of ik in geluk geloof Maar natuur lijk doe ik dat. Het is een wonderlijke macht. Ik heb de carrière van te veel gelukkige mannen gevolgd om aan het bestaan en de kracht van het geluk ook maar een oogenblik te twijfelen. Je ziet de een of anderen jongen kerel een kans grijpen, waarvan een ander, die er ook bij stond, de aanwezigheid niet vermoedde. En na haar gegrepen te hebben houdt hij vast als een bull dog. Hij spant zich in om alle moge lijkheden te overzien, hij heeft de ambitie om ze te verlangen en den moed om te strijden. Hij traint zijn krachtige eigenschappen en onderdrukt zijn zwakke, hij tracht voortdurend die persoonlijke eigenschappen te ontwik kelen, die anderen nopön hem te ver trouwen en mei hem samen te werken. Hij zaait het zaad van zonneschijn, vriendelijkheid en optimisme om zich heen. Hij is gul met zijn geestelijke en lichamelijke krachten. Hij denkt iets vlugger, werkt iels langer en harder dan een ander en met iets meer geestelijke inspanning en enthousiasme, hij doei alles naar zijn beste weten en kunnen, hij houdt zijn hoofd kosl.zijn voeten warm en zijn hersens bezig Hij piekert niet over kleinigheden, werkt zijn plannen van te voren uit en houdt er dan aan vast door regen of zonneschijn. Hij handelt en spreekt als iemand, die aan het slapen is want hij weet, dat hij slagen zal en het geluk... doet al het overige". Zoo is het en niet anders. Het spreekwoord van het ons g6luk en pond verstand is een troost voor wan- gunsligen. maar een troost die ze er van afhoudt het ook te probeeren. Een mensch boft als regel alleen in zooverre hij door de natuur met hersens en gezondheid wordt bedeeld. Voor de rest wordt iedere wedslrijd, ook die om het bestaan, altijd gewonnen door den man, die zich er door ambitie, toswijding en ernstige training het meest voor inspant landbouwarbeid of landbouwarbeid onder bepaalde omstandigheden door jeugdige personen of door vrouwen op grond van gevaar voor de gezondheid, de zedelijkheid of het leven niet mogen worden verricht of slechts mogen wor den verricht onder de bij dien alge- meenen maatregel geste 1de voorwaarde'1. Een vrouwelijke arbeider mag geen landbouwarbeid verrichten binnen acht weken na haar bevalling. De tijd ge durende welken onmiddellijk voor de bevalling geen landbouwarbeid is ver richt, komt tot ten hoogste twee weken 'n mindering van dezen termijn. Een jeugdige persoon of een vrouw mag op Zondag gesn landbouwarbeid verrichten, behoudens in de gevallen bij algemeenen maatregel van bestuur bepaald. Dit vindt, voor personen, die tot een kerkgenootschap behooren, dat den wekelijkschen rustdag op den Sabath of Zevendedag viert, overeen komstige toepassing onderscheidenlijk ten aanzien van den Sabbath of Zevende dag, indien die personen een daartoe strekkend verzoek tot het hoofd of den bestuurder der onderneming hebben gericht Een vrouwelijke persoon, die gehuwd is, of die, ongehuwd zijnde, een huis houding te verzorgen heeft en daarvan het hoofd of den bestuurder der onder neming heeft kennis gegeven, mag op Zaterdag na 1 uur des namiddagsgeen 'andbouwarbeid verrichten, behoudens in de gevallen bij algemeenen maat regel van bestuur bepaald. Een jeugdig persoon of een vrouw mag geen landbouwarbeid verrichten tu8schen 7 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags, behoudens in de gevallen bij algemeenen maatregel van bestuur bepaald. Buiten alle bepalingen wi! de Minister laten de werkzaamheden van de echt- genoote van het bedrijfshoofd en van diens dochters van 16 jaar en ouder. De Hooge Raad van Arbeid heeft van den Minister van Arbeid een vooront werp Landbouwarbeidswet met verzoek om advies ontvangen. In dat ontwerp werden alleen regelen gesteld ten aanzien van kinderen, jeug dige personen en vrouwen. Regeling van den werktijd der man nelijke arbeiders acht de Minister thans niet raadzaam, omdat er te weinig zekerheid bestaat, dat de landbouw in de naaste toekomst bevredigende uit komsten zal geven. Ten aanzien van den kinderarbeid wordt een verbod van landbouwarbeid voorgesteld voor het leerplichtige kind. Dit verbod is echter niet van toepassing op lichte werkzaamheden, welke wor den verricht door Kinderen van tien jaar of ouder in de onderneming der ouders, mits deze arbeida. niet wordt verricht gedurende den schooltijd dier kinderen, behoudens vergunning inge volge art. 73 der Leerplichtwet; b.niet aanvangt vóór 8 uur des voormiddags en ni9t later eindigt dan 7 uur des namiddags. Arbeid van jeugdige personen en van vrouwen. Onder jeugdige personen worden ver staan arbeiders beneden zestien jaar; onder vrouwen, vrouwelijke arbeiders van zestien jaar en ouder. Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt volgens het ontwerp voorge schreven, dat bepaalde soorten van dienen te worden, te zorgen voor een besten stier en melkcontrole. Jammer, dat men over het algemeen hier, en zelfs in heel Venray daar nog veel te weinig voor voelt. Wat ze op andere plaatsen doen op dit gebied, moest hier in onze groote gemeente ook gepresteerd kunnen worden. Ieder jaar een flinke fokvee- dag Een levensbelang voor den Ven- rayschen boer, ja zelfs voer eiken stand. P P Sec. Op Vrijdag 2 November nam. 2 uur had te Merselo onder veel belangstel ling, de eerste Jongveekeuring plaats. Er waren aangevoerd 56 stuks wat voldoende mag genoemd worden. Het Bestuur der Stierhouderij is terecht niet teleur gesteld, en de ambitie zal er wel door toenemen. Dat wij bier geen slechten slier in bezit hebben, werd door zijn afstam melingen bewezen. De afstammelingen van Kees 1934 S zijn buitengewoon beste kalveren. In Rub. I Kalveren geb. na 1 Jan. 1928, werden de volgende prijzen be haald le Martina van Jac Gieien 2e Roza van Ant Arts, Beek 3e Nelly van M. Thijssen, Kleindorp 4e a Trui van Kind. Verhoeven 4e b Maria van Idem Rub. II Kalveren geboren na 1 Juli 1927. le Leen van A van Stiphout 2e Martha van M. PoeJs-Geurts(Haag) 3e MarietjevanL Kessels(Kleindorp) 4e Agnes van H. Michels, (Kleindorp) Rub. Ill Kalveren geboren na 1 Jan 1927. le Mina van Jac Gieien 2e Maria van Jac. Gieien 3e Grada van G Emonds Rub. I Afstammelingen vhd Wilson 1413 S. Kalveren geboren na 1 Juli 1927 le Hilda van Kind. Th. Pubben 2e Anna van P J Marcellis,Kleindorp In deze rub. was wat weinig inzen ding. Rub II Kalveren geboren na 1 Jan 1927. Vader Wilson 1413 S le Tillie van L. Kessels, (Kleindorp) 2e Doortje van H. Arts, (Haag) 38 Maria van Gerard Arts 4e Maria van Joh. Lemmens Rub III Verschillende Vaders le Agnes van W. v. Rijswijck, Daland Vader Floris 2e Kaatje van Kind. Th. Pubben, Vader Karei Overloon 3e Anna I van P. Pubben, Vader Prins, Leunen 4e Mina van M. van Stiphout, Vader Floris Rub. IV. Kennelijk drachtige vaarzen Vader Wilson 1413 S. le Dora van Lamb. Poels, (Haag) 2e Maria van H. Michels, (Kleindorp) 3e Jacoba van Gerard Arts Deze laatste rubriek had heel wat beter kunnen zijn. De rubriek slieren was ook te sober. De Heeren Juryleden, M. Wi8mans en A. Poels, verdienen voor hun werk hartelijk dank. Wan neer onze boeren nu hun tijd en belangen goed willen begrijpen, zou hun wel eens op het hart gedrukt y>\eVte*\. 757—9 De R. K Emigratie vereening verzoekt ons plaatsing van het navolgende Men zal zich misschien nog berinne ren, dat onze Vereeniging in Maart van dit jaar eene, zij het dan eenigs- zins bedekte, waarschuwing in de psrs heeft geplaatst tegen het plan tot stich ting eener R. K. Nederlandsche Parochie te Plumas (Manitoba) in Canada, zooals het heette. Van dit plan was de Heer Cornelia Cox de promotor, terwijl diens broeder Rev. William Cox aangewezen was om als pastoor der nieuwe parochie op te treden. De R. K Emigratie-Vereeniging had destijds, na van verschillende zijden inlichtingen te hebben ingewonnen, niet den indruk kunnen krijgen, dat dit plan behoorlijke economische voor uitzichten opende en heeft zich daarom geheel en al afzijdig gehouden van deze onderneming Thans meent zij echter in geweten verplicht te zijn hare tijdelijke houding te laten varen en een ernstig woord van waarschuwing te laten hooren. Immers uit nauwkeurige bestudeering dezer zaak en uit talrijke hierover ingekomen inlichtingen is haar thans gebleken, dat men hier te doen heeft met een gewone zakelijke dus abso luut niet belangelooze onderneming tot het werven van emigranten, een real estate business" en wel en dit maakt deze zaak bijzonder onsympathiek onder religieuze vlag. •Onder de leuze «stichting eener Katholieke Nederlandsche parochie in Canada" heeft de Heer Cornelis Cox in het voorjaar 1928 ten slotte 4-gezinnen en 23 ongehuwden in totaal 48 personen aangeworven om met hem nsar Plumas le trekken. Hoe weinig vertrouwen de Canadeesche Regeering zelf in dit kolonisatie plan Rad, blijkt wel uit het feit, dat zij dez-3 menschen slechts in Canada wilde toelaten op voorwaarde, dat de Canadeesche Nationale Spoorwegen voor hunne plaatsing zouden zorgen, voor zoover de plaatsing to Plumas niet mogelijk zou zijn of den betrokkenen niet zou voldoen. De 4 gezinnen, alsmede eenige on gehuwde emigranten, hebben zich ten slotte te Plumas gevestigd en daar onmiddellijk grond aangekocht van de Great West Life Insurance Company, de verzekeringsmaatschappij, die achter heel deze zaak stond en staat. De rest der emigranten is zonder voldoenden waarborg voor veilig stelling hnnner godsdienstige belangen links en rechts verspreid geplaatst, n8ar ons is verzekerd, verschillenden zelfs door eene Gereformeerde Koloni- salievereeniging. Daarenboven zouden er volgens de laatste berichten nog eenigen, die zich aanvankelijk te Plumas geves tigd hadden, van daar weer zijn weg getrokken. En ten slotte blijkt ook Rev. William Cox reeds weer uit Plumas le zijn vertrokken en te zijn teruggekeerd naar Zuid Frankrijk, waar hij het vorige jaar een Fransche parochie bestuurde. Uit dit alles blijkt duidelijk, dat men hier te doen heeft met een onderneming op gewonen zakelijken grondslag d.w.z. met het doel geld te verdienen aan plaatsing van emigranten en dat er met de religieuze vlag is gezwaaid om des le gemakkelijker Katholieke menschen te krijgen. En hiertegen protesteert onze Ver eeniging me* de grootste verontwaar diging. De stichting eëner Katholieke Neder landsche Parochie te Plumas is daaren boven nog afgezien van het misbruik maken van het godsdienstig cachet een kolonisatie onderneming op totaal ondeugdelijken grondslag, althans be schouwd van de zijde van den emigrant. Deze toch moet bij vestiging on middel lijk land koopen land, waarvan hij de kwaliteit niet zoo maar terstond kan beoordeelen en waarvan hij de waarde dus ook absoluut niet kan schatten. Daarenboven kent de nieuw aange komene niets van al wat hij kennen moest, vooraleer hij een eigen bedrijf zou mogen opnemen, noch de wetten en gebruiken van Canada noch de manier van werken noch de handels usances. Hei gevaar, dat hij door zijn onkunde duur leergeld moet betalen en het kleine kapitaaltje, dat hij meebrengt, tot den laatsten cent zal verliezen, is dus bijzonder groot. De eenigen, die uit deze en dergelijke transacties een althans oogenblikke- lijk voordeel trekken, zijn de land- bezittende maatschappijen en de tus schenpersonen. Uit berichten, bij onze Vereeniging ingekomen, blijkt, dat de Heer Cornelis Cox weer naar Nederland is gekomen, om te pogen opnieuw een groep Neder landsche Katholieken naar Canada over te brengen. Het scnijnt, dat hij ibans vooral in de provincies Gelderland, Overijssel en Limburg emigranten wil gaan werven. Het bovenstaande moge daarom een ernstige waarschuwing zijn voor allen, die mogelijk reeds met den Heer Cox in verbinding zijn getreden en die te eeniger tijd door hem zullen worden aangezocht om zich bij de door hem over te brengen groep aan te sluiten. De zilverbons van f 1 hebben nog waarde. De agent van het Ministerie van Financiën te Amsterdam deelt mede: Teneinde misvattingen te voorkomen wordt er op gewezen, dat de zilverbons van f 1, welke zijn gedateerd Februari 1920, niet zijn ingetrokken en dienten gevolge nog gangbaar en wettig betaal middel zijn. De hierbedoelde zilverbons zijn aan beide zijden hedrukt. Ontaarde ouders. Met achterlating van haar vier kleine kinderen is uit haar woning te Hoens- broek een vrouw verdwenen. De vader der stumperds heeft reeds eenigen tijd geleden de echtelijke woning verlaten. De Limburgsclie Jaarbeurs. Op de Zaterdag gehouden algemeene vergadering van de Sociëteit «Vrienden kring" werd besloten de Limburgsche Jaarbeurs gedurende de Vastenavond- dagen in 1929 weder te houden. Honderden iepen en eiken onder de hakbyl. Op den Rijksweg Roermond Maas tricht zuilen 869 iepen- en eikeboomen gekapt worden. De 25000ste te Helmond. Binnen enkele maanden kan het feit verwacht worden, dat Helmond 25000 inwoners zal tellen. Voor het kind, dat als 25000 inwoner van die stad zal ingeschreven worden zijn reeds vele geschenken toegezegd, die nog dagelijks vermeerderen. Een schooltje met 8 leerlingen. De gemeente Kesteren heeft in het dorp Opheusden een éénmansschooltje met.... acht leerlingen. Dit schooltje kost de gemeenschap alleen aen salaris van hoofd en handwerkonderwijzeres 'n kleine 3600 gulden. Aldus wordt voor eiken leerling 450 gulden per jaar be taald, dat is 9 gulden per week. Doodelyk ongeval. Bij het lossen van Chili-salpeter is de 67 jarige arbeider E. G. te Varssum, door een baal in den nek getroffen. Hij werd naar het ziekenhuis te Groningen overgebracht, alwaar hij aan de gevol gen is overleden. De haven te Maasbracht. Door de N.V. Limburgsch Haven bedrijf is Dinsdagochtend met eenige feestelijkheid deelectrische portaalkraan welké zij aan de nieuwe Voorhaven van het J uliana»kanaal te Maasbracht heeft gebouwd, in gebruik worden genomen. Ztfn echtgenoote mishandeld. De rechtbank te Roermond veroor deelde den gedetineerden woonwagen bewoner H Fte Roermond, wegens mishandeling, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbende, gepleegd op zijn echtgenoote, tot een jaar gevangenisstraf. De eisch was I1/2 jaar. Grafschennis. Op het R. K. Kerkhof te Hoorn is grafschennis gepleegd. Van één graf heeft men. het kruis verplaatst, op een ander het kruis vernield en elders een beeld van een monument beschadigd. Aan de politie is gebleken, dat de dader een 12jarig jongmensch is, die al meer vernielingen moet hebben gepleegd. Diamanten bruiloft. Maandag 19 November hopen de echtelieden J Stoop en L. O. van de Foelaert te Roosendaal hun 60 jarig

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1