De Flores-film Rlj WIJNEN361 J. VERMEULEN-ROELOFS Venray! Gr. Markt 5 Volharding. frc»1?Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Het vraagstuk Kerkbanken in Ysselsteyn. De Kippenhouderij op het platteland Buitenlandsch Overzicht te Leunen op Vrijdag 2 November, te Castenray op Zaterdag 3 November. te Oirlo op Zondag 4 November, ZATERDAG 27]OCTOBER 1928 Negen en veertlgsle'Jaargang No. 43 S PEEL EN MA ASH PRIJS DER ADVERTENT1EN1-8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/i ct. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ctper post 75 cent bij abonnement lagere tarieven. Telefoon 51 voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Alleenverkoop v. Nederland CHAMPAGNE Vve. Puisard Cie. Huis opgericht 1843 Wie niet volhardt, zal 't nooit ver brengen. Om te volharden is in de eerste plaats noodig de overtuiging, dat men op den rechten weg is, ten tweede eene algeheele toewijding en ten derde een taai en onuitputtelijk geduld. De vrucht van den arbeid kan slechts te zijner tijd rijpen en men moet den moed hebben dien tijd af te wachten. Het getal personen, die, als het er op aankwam, bereid zouden zijn een groot offer te brengen, zelfs dat van hun leven, ter wille van een algemeen of dringend belang, is waarschijnlijk niet gering. Verhalen van edelmoedige daden in een plotseling opwelling van mensch- lievendheid of vaderlandsliefde gedaan, vernemen wij dikwijls. Doch van niet minder waarde, van misschien nog hoogere orde is de onafgebroken reeks van daden, die omsloten ligt in het begrip van toe wijding. In romans worden ons dikwijls modellevens geschetst, doch de werke lijkheid vertoont ze ons ook zeer dik wijls. De helden en heldinnen van den plicht trekken echter niet het oog der menigte, vinden zelfs in eigen kring vaak niet de waardeering, waarop zij met het volste rechtaanspraak kunnen maken. 't Doet er niet toezij hebben zich eene taak voorgeschreven, haar te verrichten tot het einde, is hun ernstig streven, en daarin vinden zij het hoogste loon. In onzen tijd van overspanning en drukte is het noodig op dergelijke voorbeelden van volharding de aan dacht te vestigen. De volharding in den grootschen kamp der kleine plichten vertoont zich niet aan den openbaren wegzij schuilt weg in het verborgen, als het beschei den veldbloempje, dat zijn schatten van kleur en geur niet opdringt aan het bewonderend oog, doch langer bloeit dan de met zorg gekweekte pronkstuk ken der kassen. Rustig doorstaat het de wisselingen van storm en hagel, van regenvlagen en zonnegloed, die de meer bevoor rechte zuster zouden doen bezwijken wie zich in den aanblik wil verlustigen moet er naar zoeken. Er zijn trouwhartige arbeiders, die het volstrekt niet als eene ellende beschouwen, hun dagelijksche brood met moeite te moeten verdienen, die niet smalen op eene maatschappelijke inrichting, die hun een overvloed ont houdt welke anderen ten deel valt, en blijmoedig zich wijden aan de zórg voor het welzijn der hunnen. Men leert onwillekeurig eerbied koesteren voor zoo menige vrouw uit de zoogenaamde lagere volksklasse, die met weinig middelen veel kan doen, omdat zij haar hart legt in wat de plicht haar voorschrijft, en wier hoogste loon daarin bestaat, dat zij kinderen opkweekt, harer waardig. Menige dame »van goeden huize" laat zich huldigen, dewijl zij zich ver waardigt een klein gedeelte van haar talent, van haar fortuin, van haar tijd ten beste te geven aan eenig werk der barmhartigheid. Nu stellen wij elke uiting van waar achtige menschenliefde op hoogen prijs, doch laten wij ook niet vergeten, dat een geheel leven, van het begin tot het einde gekenmerkt door zelfverlooche ning, hooger lof verdient, naarmate zij zelf het minder als iets bijzonders beschouwen. Zich voornemen om iets goeds te doen is vrij algemeen, we doen het bijna iederen dag. Ook ziet men heel dikwijls een begin van uitvoering, maar de volharding ontbreekt I Zoodra zich eenige moeielijkheid voordoet, is de geestdrift verflauwd. Men had niet gerekend op tegen kanting, wel op aanmoediging, en deze blijft achterwege. Men on'moet bespotting bij menschen, met wie het wenschelijk is op goeden voet te blijven. Men had niet gedacht met dierbare gewoonten te moeten breken, om de taak te vervullen, voor welke aanvanke lijk ons hart zoo warm klopte. Het «mooie" gaat er weldra afde. lust wordt een last, en het eerste het beste voorwendsel wordt aangegrepen, om dien liefst ongemerkt van de schouders te werpen. Ach, van hoeveel fraaie toekomst gebouwen heeft men wel de grond slagen gelegd en misschien de eerste verdieping opgemetseld, zonder dat er ooit iets bewoonbaar van gemaakt is De wereld is bezaaid met half vol maakte werken, omdat het de vervaar digers aan volharding ontbrak. Als gij een groot werk wilt doen, houdt dan eerst rekening met uwe krachten. Overleg ernstig bij u zeiven, of gij den moed bezit vol te houden, ook als het werk mocht tegenslaan. Want, moet de arbeid onvoltooid blijven, dan is er meer verloren, dan het geval zou zijn, indien men niet was begonnen. Volharding wordt vereischt vooralle zaken, om tot een goed einde te geraken. Daarom behooren wij volharding aan te kweeken bij het geslacht, dat met ons opgroeit, en op welks vorming wij invloed kunnen uitoefenen, voorname lijk door eigen voorbeeld, maar ook door goede leiding en voorlichting. Laten wij van onze kinderen vorde ren, dat zij iederen plicht ten volle vervullen, dat zij elke taak, ook al mocht zij moeielijk zijn, geheel ten einde brengen. Volhouden Van nature hebben wij een afkeer van het onvolmaakte, omdat het geen bevrediging schenkt. Welnu, die vingerwijzing behoeven we slechts te volgen om den weg tot het geluk aangewezen te zien en anderen aan te wijzen. Verdienstelijk werk heeft «Oud Ven- reyenaar" verricht met «M'n bezoek aan Ysselsteyn". Het heeft doel getrof fen. Het Kerkbestuur heeft vol vertrouwen op de onmisbare hulp van buiten den gordiaanschen knoop doorgehakt en is tot bestelling van banken overgegaan. Het had prijsopgave van een tiental firma's en het is zoo gelukkig geweest, de levering te kunnen gunnen aan Gebr. Oudenhoven te Venray. Deze firma, begaan met het lot van den kerke kas, wil geen winsten binnen halen en ze zal de banken ter plaatse leveren in Slavonisch eikenhout, tegen den prijs van vyf en dertig gulden per stuk. Nog vóór Allerheiligen zullen enkele banken ter bezichtiging gesteld worden, zoowel in onze kerk alsook bij de leveranciers. De menschen in Ysselsteyn zijn goed voorgegaan, 't Is haast ongelooflijk, dat er zoovele banken uit de plaats zelf zijn geschonken. Ik zou het getal knnnen noemen, maar beter zal het zijn, als u zich ter plaatse wilt over tuigen. Er is een lijst aangelegd, waarop de schenkers één voor één worden vermeld. Ze hangt achter in de kerk, vlak bij de «armzalige offer- bus." Op hel Rectoraat wordt U eiken dag en elk uur gelegenheid geboden, om uwe namen op die lijst te doen regis treeren. Voor menschen, die den tijd niet zoo voor de hand hebben en ook voor Oud Venraynaar wil ik een weg wijzen, die heel gemakkelijk is en sekuur. Ze storten hun bedrsg op postrekening No. 138430 van J. van Montfort, Rector te VenrayYsselsteyn. De lijst in de kerk zal kennisgeving doen van de goede ontvangst. Nog een enkel woord aan hel adres van Oud Venraynaar. Ik begrijp, dat die oude banken het hebben misdaan, 't Is zoo iets als een oude lap op een nieuwe broek. Maar... zehebben er ons in de kinderjaren uit geholpen en goede diensten bewezen. Tegen den tand des tijds bleken ze niet bestand en in haar eerbiedwaar- digen ouderdom schoten de krachten te kort. Evenwel... slechts driemaal voor zoover mij bekend hebben zij den last niet kunnen dragen en zijn zij bezweken. Ongelukken van ernsti- gen aard waren er nooit bij gemoeid en gemakkelijk werd de averij telkens hersteld. Wij zullen ze gaarne zien vertrekken, doch dan met dank in het hart en met tranen in de oogen. RECTOR. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Grit of gemalen schelpen. VraagIk heb voor een 14 dagen een zakje gemalen schelpen gekocht en daarvan een gedeelte in een bak geschud, die in het hok staat. Maar ik geloof niet, dat ze er veel zin in hebben, want er is nog bijna niets van op. Zouden die schelpen misschien niet goed zijn Uit Venray Antwoord Grit nemen de kippen maar heel weinig, als zë steentjes e.d. kunnen vinden. Voor losloopende kip pen heeft men daarom maar heel weinig noodig, op sommige terreinen misschien niets. Maar toch is het altijd goed een bakje in het hok te hebben staan. De dieren, die er behoefte aan habben nemen er dan wel van. Ook helpt het nog wat voor de schaalvor- ming. In den wintertijd zijn de kippen veel binnen. Dan zijn schelpen dus overal onmisbaar. U zult zien, dat uwe kippen er van nu af aan wel meer van zullen gaan nemen. Aan de kwaliteit zal het m.i. niet liggen, doch meer aan het feit, dat ze er tot nog toe nog weinig behoefte aan hebben. Hoe vlug door de rui te helpen? Vraag: Gaarne vernam ik in Peel en Maas, noe ik mijne W.L het vlugst door de rui kan krijgen. Ik bedoel boe ze weer het eerst aan den leg zullen kunnen komen. Uit Overloon. AntwoordWat deen de hoender achtige vogels in de natuur Zij zoeken tijdens den rui beschermende plekken op, om zich beter te kunnen beveiligen tegen storende invloeden. Zij schuilen vrij wel weg, vandaar dat men in den ouden tijd de wijsheid verkondigde, dat bijvoorbeeld pauw en fazant weg- schuilden, omdat zij beschaamd waren zich zoo verfomfaaid te vertoonen I Wij hebben dus van onzen kaDt alles in het werk te stellen, dat de ruiende boenders goed beschutte slaap- en rustplaatsen kunnen vinden en dat de voeding uitstekend is en daarin ook vleeschvoedering niet ontbreekt. Dusdes morgens in elk geval niet vroeg buiten, bij slecht weer heelemaal niet buiten, maar dan binnen houden, op een kurkdrogen goed bedekten bodem. De eetlust slaat bij ruiende hoenders lager dan bij andere, daarom voor afwisseling gezorgd. Geef ze boeren kool, aan een draadje of touwtje opge hangen, een handjevol gedroogde gar nalen als versnapering, den bak met droog ochtendvoer niet vergeten en verder maar afwachten. Al dat kunst matig verhaasten heeft toch geen resultaat, de natuur moet haar gewonen gang gaan. Dat er onder de jonge hennen enkele bij zijn, die na een tijdje gelegd te hebben, is niets bijzonders. Onder de soldaten doen ook niet allen evenlang met hun pak Men kan nooit zoo op fokken, dat alle jonge hoenders uit eenzelfden koppel op den meest ge- wenschten tijd aan den leg gaan. De massa, als die maar op tijd begint, dan mag men tevreden zijn. Dwing de dieren zooveel mogelijk tot arbeid. Dat gaat nu wel niet zoo ge makkelijk als dat ik het hier neer schrijf, maar u moet het toch betrach ten. Droog of vochtig? Vraag: Ik heb voor het eerst 6 Barnevelder kippen, jonge, van 't laatst van Mei. Ik gaf ze droog ochtendvoer, den bak steeds vol en de 6 per dag 6 handen vol hardvoer nl. 2 om den middag en 4 tegen den avond, ze wer den erg stil, namen haast geen bewe ging meer. Toen ben ik begonnen ze een flinken eetlepel per kip ochtendvoer te geven, kruimelig aangemaakt met water. Na dien lijd zijn ze veel leven diger geworden, vliegen zelfs tegen het gaas op, als ik er bij kom, wat ze vroeger niet deden. Raadt u me nu aan, met deze manier door te gaan Ik denk, dat ze eerst te vet werden. Uit Venray. ANTWOORD Voor zulke kleine toompjes vind ik de methode van eenigszins vochtig aanmaken wel ge- wenscht. Als u beslist prima ochtend voer hebt, is een flinken eetlepel per dag en per kip wel genoeg, anders niet. Ik zou het zoo doen, zooveel geven als ze in een klein uurtje geheel en al opeten Neem ze nu en dan ook eens in de hand en belast ze dan eens van ach teren. Als het daar hard, stijf aanvoelt zijn ze te vet. Tegen den avond geeft u zooveel hardvoer, als ze op willen eten. 's Middags maar iets of niks met deze korte dagen. Anders worden ze weer te stug. De politiek van Italië. Samenwerking met... Sovjet-Rusland 1 Te Rome, waar heviger dan elders Stampvolle zalen Enthousiast pubiiek Onverdeelden lof vond overal waar ze kwam in de grootste steden, op de kleinste dorpen Deze beroemde film zal draaien in de zaal van den Boerenbond: om half 11 voor kinderen; om 2 en 6 uur voor vrouwen en mannen (niet beneden 16 jaar) in de zaal VAN RHEE om 2 uur voor kinderen, om 6 uur voor volwassenen in 't PATRONAAT om 3 uur voor kinderen, om 6 uur voor volwassenen. Nadere bijzonderheden aan de zaal en bij de Zelatricen. het FranschEngelsch vlootaccoord is aangevallen, beschouwt men deze overeenkomst. als het begin van oen nieuwen wereldoorlog. Het is de sluiting van een nieuwe «entente cordiale". In 1914 vereenigde Engeland zich met Frankrijk tegen de toenemende macht van Duitschland: thans gaat het tegen Amerika eenerzyds en Italië anderzijds. Het «Lavoro dTtalia" bevatte een uitvoerig hoofdartikel «De vijandelijk heden geopend," waarin deze stelling tot in bijzonderheden wordt uitgewerkt. Trouwens reeds in het begin van September is in Italië een perscampagne gevoerd tegen het vlootcompromis doch vooral tegen de politiek van het Engeleche ministerie van Buitenland sche Zaken, waarbij vergeleken alles wat vroeger door de fascistische pers is gepresteerd, wanneer het er om ging Frankrijk aan te vallen, niets is. Die campagne is plotseling geëindigd, doch op een zonderlinge manier. In bet begin der maand September werd tegelijkertijd een achttal Italiaansche havens door Engelsche oorlogsschepen bezocht, hier drie, daar vier, overal waren Britsche krijgsbodems in de haven. Alle deze bezoeken waren strikt vriendschappelijk de officieren werden officieel ontvangen, men danste, men speechte en... de perscampagne eindigde. De Romeinsche «Tevere", die steeds meer een officieus karakter krijgt, en welks hoofdartikelen somt^ds door Mussolini persoonlijk geschreven worden, had o.a. ook uitgebazuind, dal «het nieuwe Italië geenerlei neiging gevoelde nog langer voor den Britschen zegewagen te worden gespannen. Europa was definitief ten ondergang gedoemd. De toekomst der wereld ligt in Afrika en Azië en de toekomst van Italië ligt in samen werking met... Sovjet-Rusland". Aldus rsken de uitersten elkaar. Pogingen van Italiaansche zijde om met Amerika tot eenig verdrag te komen, zijn of niet gedaan, of mislukt. Hoe dit zij, Amerika geldt te Rome als het grootste gevaar voor de zelfstandig heid en de ontwikkeling der Europee- sche stalen. Een samenwerking met Duitschland schijnt niet geheel onmogelijk; doch er zijn twee groote moeilijkheden aan verbonden. In de eerste plaats wenscht men zeker niet een sterk Germaansch ryk tot huurman, vandaar dat de «Anschluss" te Rome steeds op tegenstand zal stuiten. Wat de ontruiming van hel Rijnland betreft, daarbij is Italië slechts middel lijk geïnteresseerd en zelfs schijnt de Ila iaansche gezant te Londen slappen hebben gedaan tot samenwerking van Italië en Engeland (de beide garanten van Locarno) om Frankrijk te bewegen op dit punt toe te geven. Doch, en hier dekken elkaar bij wijze van uitzonde ring de Fransche en de Italiaansche belangen, Italië is gedwongen ernstige garanties te eischten voor de algeheele uitvoering van het Dawes-plan. Immers Rome beeft de Duitsche schadeloosstellingen noodig om zelf zijn schulden aan Amerika en Engeland te kunnen vol doen. Deze schuldenlast is een niet te ontkomen realiteit, waarop alle verlan gens om met Duitschland tot vriend schappelijke samenwerking te komen, voorloopig afstuiten. Zoo concentreert Mussolini zijn krach ten op de Middellandsche-zee8talen, op de kleine vorsten in den Orient en op Rusland. De Engelsch-Fransche vlootover- eenkomst. Een ongelukkige manoeuvre van Chamberlain. De Engelsche regeering heeft thans de documenten over de Engelsch-Fransche vlootover- eenkomst gepubliceerd in een z g. witboek (een boek met een witten omslag, de door Engeland gekozen kleur, ter onder scheiding van de Fransche blauwboeken en bijv. ook de in Nederland vroeger wel uitgegeven Oranjebroeken). Veel nieuws staat er in deze ellen lange reeks documenten niet, want successievelijk waren de punten, waar het om ging, reeds bekend geworden. Men herinnert zich dat Engeland en Frankrijk deze overeenkomst, die zoo veel gerucht zou verwekken, sloten om een beperking der vlootbewapening door te voeren. Uit hetgeen er evenwel al zoo mee samenhing (de erkenning van Frank- rijk's militaire oppermacht op het Europeesch vasteland door Engeland) en de uitdaging aan Amerika, dat geheet andere belange nter zee heeft dan Enge land, was deze overeenkomst een der gevaarlijkste producten van de geheime diplomatie van de twee Europeesche grootmachten, nè den oorlog geschapen. Het accoord bleek een ruilhandel, met den wereldvrede tot inzet. De fout werd gemaakt de Vereenigde Staten niet van het begin af in de onderhande lingen te betrekken of minstens op de hoogte te houden. De houding van Chamberlain in het Lagerhuis van 30 Juli, toen hij het sluiten van het accoord wereldkundig maakte, zonder den inhoud mee te deelen, is buitengewoon ongelukkig geweest. Men had de onderhandelingen over de overeenkomst tot het einde toe geheim moeten houden of anders van den beginne af de openbare meening moeten inlichten. Wat de zakelijke inhoud van het plan der overeenkomst betreft, zou een beperking der bewapening voor slechts zekere klassen van oorlogsschepen niet zeer afdoend zijn geweest De overeenkomst is thans dood en het resultaat is slechts een deemoedigend hoofdstuk in de geschiedenis van minislerieele verwarring. De Daily News kant zich scherp tegen de aan Frankrijk gedane concessie en rerklaart, dat hierdoor aan Frankrijk de militaire dictatuur in Europa wordt toegekend en met een streep af stand gedaan van de militaire ontwape ning. De algemeene indruk blijft, dat Enge land de politiek van Locarno ernstig in gevaar heeft gebracht. o Yan verschillend terrein. De Duitsch-Nationalen in den kapitalis- tischen hoek. De Duitsch-Nationalen hebben een nieuwen leider gekozen. Het is de krantenkoning Hugenberg, eigenaar van talrijke bladen, waaronder de «Lokal Anzeiger." Eigenlijk toch een bedenkelijk ver schijnsel dat een geldmagnaat, door het opkoopen van de meerderheid der aan-

Peel en Maas | 1928 | | pagina 1